ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De Tweelingzusters. No. 9528 WOENSDAG 11 NOVEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland. Feuilleton Een nieuwe rubriek. EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN 60 stuks Acacia (pyramide vorm) 16-18 55 stuks Zilver Lijsterbes 16-18 en 70 stuks Platanen 16-18. WAT CUNGE DOORENBOS ER VAN ZEGT. De DISTRIBUTIE-RADIO Zal 't Beste voor U kiezen U hoeft dus zelf geen tijd, geen kans, Noch kalmte te verliezen. Zij is een soort van specialist", Zij werkt het selectiefste, Geeft U het neusje van de zalm: Hebt U dat niet het liefste? VERGUNNENGSSTELSEL ZAL WORDEN INGEVOERD VOOR AUTOBUSDIENSTEN. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar /oor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster; Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20 kt.f.tnf. ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliehiS's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrygbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERS OH I.I NT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat bet verzoek van D. VERLINDE, Vlooswijkstraat 38 te Ter Neuzen, om In het perceel kadastraal be kend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, no. 1762, een ruwolie-motor te mogen opricbten en in werking brengen, door hen is verdaagd. Ter Neuzen, den 10 November 1936. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELiLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DIENSTPLICHT. Uitspraak inzake vrijstellmg. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis dat eenige uit spraken op aanvrage om vrijstelling van den Dienstplicbt, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Tegen deze uitspraken kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettigen vertegen- woordiger; B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per sonen of door hunne wettige vertegen- woordigers. Het verzoekscbrift moet met redenen om- kleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, docb worden ingediend bij den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Ter Neuzen, den 11 November 1936. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. vragen vo6r 24 November 1936 prijsopgave voor het eventueel lever en franco op den wal te Ter Neuizen van: Najdere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van de Gemeenterwerken aan de Markt te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 11 November 1936. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELiLEGiEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Het huwelijk van Prinses Juliana. Zonder h. st. wordt besloten, heden in de afdeelingen te onderzoeken de wetsontwerpen: Goedkeuring van het huwelijk van Prinses Juliana; Naturalisatie van Prins Bernhard Leopold von Lippe-Biesterfeld. Regeling van de pacht. Aan de orde is de stemming over bet wets- ontwerp tot nieuwe regeling van de pacht. De heer Lingbeek (herv. ger.merkt op, dat het wetsontwerp den particulieren eigen- dom aantast. Het is in wezen revolutionair, in woordenkeus roomsch (gelach). De heer Bierema (lib.) zegt, dat zijn fractie tegen zal stemmen wegens overwegende be- zwaren, o.m. betreffende het continuatierecht en de bevoegdbeid van den recbter. Naar bet Engelsch van PATRICIA WENTHWORTH. (Nadruk verboden.) 47) Vervolg. „N(U, dat was verstandiig. Waarom beeft ze dat niet gedaan ,,Ze zei, dat ze bet niet kon. En heuseh, John, ik geloof ook niet, dat ze het kon. Ik weet niet of je het begrijpen kunt, maar als een van de twee minder van haar gehouden had, dan zou zij ze 't wel gedaan hebben. Zie je, ze vinden haar allemaal volmaakt nidht Jenifer beeft Jenny altijd als volmaakt bescbouwd en Jenny kon gewoon het denk- beedd niet verdragen, dat ze minder goed over haar dachten. Ik hob met haar gepraat en geprobeerd haar te overreden en eindelijk zei ze, dat ze het probeeren zou en als ze het nidht Jenifer vertellen kon, dan zou ze het doem. En den dag daarop ging ze voor een week naar de stad. Ze schreef me, dat ze Nicholas ontmoet had en er in geslaagd was om het teruggeven van de paarlen nog een week uit te stellen. Ze zei tegen hem, dat ze het snoer de week, dat ze in de stad was moest dragen." ,,iEn verder vroeg John. Anne duwde haar haren naar achteren. Ze had het kleine vochtige hoedje afgenomen; het donkere korte haar zat verward. „Nanna en ik vertrokken tegen het eind De heer Kersten (staatk. ger.) is van oor- deel, dat de positie der verpachters te ongun- stig wordt en het wetsontwerp te zeer ingaat tegen den geest van het achtste gebod. Het wordt aangenomen met 7612 stem- men (tegen de lib., de staatk. ger., de heeren Lingbeek, herv. ger., Westerman partijloos en Vervoorn, plattel.). HET HUWELIJK VAN DE PRINSES. Een geschenk van d,en R- V. L. Na het bekend worden van de verloving van Prinses Juliana met Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld, kwam allerwegen in de kringen van den 'bijzonderen vrijwilligen landstorm de gedachte op om een geschenk bij het komende vorstelijk huwelijk aan te bieden namens de 84.000 vrijwilligers van den B. V. L. Onder voorzitterschap van den heer L. P. Duymaer van Twist, voorzitter van de natio- nale landstormcommissie beeft zich daarop een B. V. L.-huldigingscomite gevormd. In dit comite heeft o.m. zitting de 'beer H. Bierman, voorzitter van de gewestelijke land- storm commissie ,,Zeeland" te Middelburg. Het huldigingscomite besloot een schilderij te doen vervaardigen van H. M. de Koningin op den landdag van den B. V. L. te Barne- veld gehouden op 7 Juni 1935, het moment, waarop H. M. de Koningin, in gezelschap van vele autoriteiten, het defild gadeslaat van de vrijwilligers. Bij dit schilderij zal een album gevoegd worden, vermeldende de namen der leden van de gewestelijke landstormcommissien. Het huldigingscomite benoemde een kleine com missie, ter voorbereiding van dit plan, waar- na de opdracht tot het vervaardigen van het schilderij gegeven werd aan den kunstschil- der Willy Sluiter. Een gouden veder voor de Prinses. Het heeft Prinses Juliana behaagd een geschenk te aanvaarden van het Haagsche feestcomite, bestaande in een ganzenveder van goud, waarvan zij zich zoowel bij de aan- teekening als bij het onderteekenen van de huwelijksacte zal bedienen. Nog een tapijt voor het Prinselqk Paar. De vrouwen van het elland Usselmonde zullen op Maandag 16 Nov. begiimen een taprjt te knoopen, dat bestemd is als huwe- lijksgeschenk voor H. K. H. Prinses Juliana. HET HULDEBLIJK VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT. Zooals reeds werd gemeld, zullen alle dee- len van de Koninklijke landmacht ter gelegen- heid van het Prinselijk huwelijk een geschenk aan Prinses Juliana en Prins Bernhard geven. In dit geschenk zal zoowel wat de daaraan ten grondslag liggende symboliek als wat de vervaardigers en de gebruikte materialen be- treft, de bijzondere betrekkingen van het leger, zijn geschiedenis en zijn materiaal, tot het Huis van Oranje worden vertolkt. De aanbieding van dit geschenk is, evenals zulks destijds in 1879 het geval was, een buiten het nationale geschenk staand sym- bool. De gelegenheid tot deelneming aan dit ge schenk wordt opengesteld voor alien, van elken rang, ook voor hen die gepensionneerd of met groot verlof zijn. De commissie, welke ter zake bijeen geroe- pen is, door en onder voorzitterschap van luitenant-generaal jihr. W. Roell, commandant van het veldleger, heeft in zich opgenomen vertegenwoordigers van alle onderdeelen van de Kon. landmacht, de Kon. militaire acade- mie en de protestantsch en r. k. geestelijke verzorgers inbegrepen, terwijl zij voor de uit- voering wordt bijgestaan door een artistieke- en militair geschiedkilndige werkcommissie onder leiding van gep. kolonel van den gene- ralen staf J. W. van Oorschot. Bijdragen kimnen op een der volgende ma- nieren worden overgemaakt: Door storting of overschrijving op post- rekening nr. 289600, ten name van Penning- meester buldeblijk Koninklijke landmacht, 's-Gravenhage. Door middel van postzegels, te plakken op de adreszijde van poststukken, welke als drukwerk kunnen worden verzon- den: het adres moet luiden: Penningmeester huldeblijk Koninklijke landmacht, postbox 361, 's-Gravenhage. Bij den naam van den afzender gelieve men tevens te melden den rang, waarin men in het leger heeft gediend. Andere mededeelingen mogen op deze druk- werken niet geschieden. De bijdragen, die als een maximum moeten worden beschouwd, heeft de commissie, reke- ning tooudende met de tijdsomstandigheden, vastgesteld op: voor opper-officieren 2, hoofd-officieren 1,50, subalterne officieren f i( oudere onder-officieren (adjudanten-on- der-officier en sergeant-majoor 0.50, jongere onderofficieren 0,25, korporaals f 0,15, min- deren 0,10. In het officieele orgaan van het L. S. C., Virtus Concordia Fides, deelt het bestuur van Pro Patria mede, dat het zoo goed als zeker is, dat de betrokken autoriteiten toestemming zullen verleenen, dat Pro Patria een eere- wacht zal vormen ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana met Prins Bern- hard. HUWELIJKSGESGHENK VAN DE NEUERLANDSCHE SCHOOL- JEUGD AAN PRINSES JULIANA. Men deelt mede: Het comite van de Nederlandsche schooljeugd mocht van Prinses Juliana bericht ontvangen, dat H.K.H. met groote belangstelling heeft kennis genomen van de plannen en de werkwijze van het comite en dat het geschenk van de Neder landsche schooljeugd door Haar en Prins Ber- Auteursreeht voorbehouden. CLINGE DOORENBOS. van de week naar de stad. Dat weet je zeker." „Ja." j ,,Wij logeerden in een hotel. Ik moest mijn bruidsmeisjes-japon passen. Wij bleven er 2 dagen. Den eersten dag zouden we Jenny bij den naaister treffen. Ze kwam vreeselijk laat. Ik zag, dat er iets niet in orde was, maar ze wilde me niet vertellen wat er aan haperde. En toen ging Nanna haar dochter opzoeken en Nicholas bracht ons een bezoek en we lunchten met hem en gingen samen naar den sehouwiburg. Ik zie het alles nog precies voor me. Jenny had die ellendige paarlen aan." Anne's stem brak in een droog snikje. Toen haalde ze diep adem en vervolgde: ,,Wij di- neerden in een restaurant en dansten. Het is grarppig er nu aan te denken! Den volgen - dien dag haalde Jenny me af om voor het laatst te passen, voor we naar het station gingen. Nanna zou de bagage meenemen." ,,Wat is er?" vroeg John toen ze zweeg. Ze was zoo bleek, dat hij er van schrok. „Het is zoo afschuwelijk! Neen ik wil het allemaal vertellen ik ga al verder het is alleen „Ik weet het wel Anne, lieveling. ,,Het is alweer over. Wij namen een taxi. De weg was opgebroken: we reden door zij- straten. Ik wist niet waar we waren. Ik zei: „Moeten we niet in Bond Street zijn?" En ik leunde uit het portiersraampje. We reden net langs een juwelierszaak. Er stond een man zonder hoed voor de etalage te kij- ken. Hij keerde zich om en zag mij; toen riep hij iets en Jenny trok me terug en onze taxi reed de hoek om van Bond Street. Ik keek achterom en zag, dat de man ons na- holde. Toen ik Jenny's geizicht zag, John, dacht ik dat ze stierf heusch. Ze riep: ,,Reid mij, Anne, red me!" Toen zei ze: ,,Komt hij achter ons aan?" Ik keek weer en zag den man in een taxi stappen. Ik vroeg: „Ja, wat zou dat?" En toen vertelde ze het. John, ik dacht dat ze gek geworden was. Ze zei: ,,Ik heb gisteren paarlen bij hem gesto- len. Komt hy heuseh?" Ik weet niet wat ik antwoordde. Ze ging voort: „Ik heb ze geetolen. Maar ik kan niet naar de gevangenis gaan." Ik dacht dat ze flauw viel. Ik sehudde haar heen en weer en zei: ,,Waar zijn de paarlen?" En ze duwde haar tasch in mijn hand. Ik wist dadelijk wat ik doen moest. De man dacht, dat ik Jenny was we waren gelijk gekleed, in een grijs mantelpak met een klein zwart hoedje ditizelfde hoedje, maar ik denk dat Jenny het hare verbrand heeft. Ze droeg het toen ze de paarlen weignam, maar in de taxi had ze 't niet op. Ze had een ouden blauwen man tel aan. De man zag mijn grijzen rok en mantel en dacht, dat ik Jenny was." „Zoo erg lijken jullie anders niet op elkaar." „Toen wel. Ik was toen niet zoo mager als nu en ik had meer kleur; en kleeren doen zooveel. De menschen vergisten zich dikwijls omdat we altijd gelijk gekleed waren. Dat vond Nicholas heelemaal niet prettig. Nu, ik was er van overtuigd, dat de man mij zou volgen en ik maakte een plan. Ik vertelde Jenny, dat ze dadelijk naar het station moest rijden en met Nanna reizen en dat ze, wat er ook zou gebeuren, haar mond moest hou- den. En toen ik weer uit het raampje keek stopte onze taxi juist omdat er een verkeers- opstopping was. Ik pakte Jenny's tasch sprong uit de taxi en liep er achter omheen zoodat de chauffeur me niet zou zien." Anne ziweeg. nard gaarne als zelfstandig geschenk zai wor den aanvaard. De lijst van autoriteiten, eniz., die hun in- stemming met deze inizameling betuigd heb ben, bevat reeds bijna 70 namen en zij zal binnenkort worden gepubliceerd. Ook de vereeniging van Christelijk onder- wijzers en onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche geiwesten heeft door haar hoofdibestuur haar medewerkimg toegezegd en een directeur van haar bureau, den heer A. de Jong Ezn., als lid van het comite aange- weizen. Verschillende gemeentelbesturen hebben he- reids toestemming verleend tot het houden der inizameling op de openlbare scholen. Bven- eerus werd deze toestemming voor de R.K.- scholen door het doorluchtig episcoipaat ver leend. HET PRINSELIJK PAAR ZAL ZIJN INTREK NEMEN IN HET PALEIS SOESTDIJK. Men meldt, dat de Koningin aan Prinses Juilana en Prins Bernhard een gedeelte van het paleis Soestdijk heeft aangeboden, om als toekomstige woning in te richten. Het Prinselijk paar heeft den wensch te kennen gegeven, dat de noodige veranderingen en inrichtingen van hun aanstaande woning een gedeelte, zullen vormen van het nationale geschenk, hetwelk aan de Prinses en den Prins bij gelegenheid van hun huwelijk zal worden aangeboden. 3 STAATSEMISSIE BIJNA ZEVEN- MAAL VOLTEEKEND. Naar ,,De Telegraaf" van bevoegde zijde verneemt, is Dinsdag op de 3 staatsleening, groot 100 millioen, waarvan f 50 millioen was geplaatst bij de rijksfondsen, ingeschre ven voor plm. 338 millioen. Dit beteekent derhalve dat de 50 millioen voor vrije inschrijving bijna zevenmaal is vol- teekend. Omtrent de toe wij zing op de inschrijvingen zullen nadere berichten volgen ROOSENDAAL HEEFT 25.000 INWONERS. Op de gemeente-secretarie te Roosendaal werd Zaterdagmorgen de 25.000ste inwoner ingeschreven. Het was Lambertus Anthonius Marie het 15e kind van het echtpaar Ver- braak. Het gezin Verbraak waarvan de vader dikwijls werkloos is was in dubbel opzicht verheugd, want behalve 't spaarbankboekje dat de gemeente den kleine gesohonken heeft, lieten verschillende Roosendaalsche firma's zich niet onbetuigd en vereerden het gezin met vele geschenken. Naar vernomen wordt, kan binnenkort de afkondiging tegemoet worden gezien van een algemeenen maatregel van bestuur, waarbij het autovervoer van personen aan een ver- gunningsstelsel zal worden onderworpen, zulks in afwijking van het bepaalde in de wet op de openbare middelen van vervoer. De bepalingen van dezen algemeenen maatregel van bestuur zullen vermoedelijk met ingang van 1 Januari a.s. in werking treden. Ze zijn te beschouwen als het resultaat van een onderdeel van de werkzaamheid van de z.g.n. commissie-de Vries. De vergunningen zullen worden afgegeven door den rijksinspecteur, belast met het toe- zicht op de spoorwegen, tot wiens competen- tie, zooals bekend mag worden verondersteld, ook het toezicht op andere openbare middelen van vervoer behoort. Het waren dan ook deze rijksinspecteurs, die den strijd tegen de wilde autobusdiensten hebben aangebonden, evenals tegen het vervoeren van personen tusschen twee plaatsen per taxi of huurauto. Tengevolge van de uitspraken der rechter- lijke macht ten deze, kon het rijkstoezicht tegen deze wilde diensten onvoldoende optre- ,,Anne jou lieve dappere dwaas! Ga voort." „Meer is er niet te vertellen. Ik dacht, dat ik weg kon komen dan zou ik de paarlen hebben teraggestuurd maar dat ging niet. Haar stem stierf weg en ze huiverde van het hoofd tot de voeten. Een minuut lang bleef ze zoo zitten, het hoofd op John's schouder, zijn armen om haar heen. Toen richtte ze zich op. ,,Ik ben een dwaas geweest!" ,,Ja, lieveling, Anne, waarom heb je dat toch gedaan? Niemand heeft het recht zoo'n cffer te brengen." Anne legde baar hand op zijn schouder en kwam overeind. Ze moest zich even bewe- gen, trachten die levendige herinnering aan dat eene omdragelijke oogenblik te verbreken toen Pollard's stem haar beschuldigde en ze de hand van den agent op haar schouder ge- voeld had. Dat was het vreeselijkste van al les geweest; niets wat daama gekomen was had haar zoo aangegrepen het straatpu- ibliek, dat haar aangestaard had, sommigen lachend die beschuldigde stem en de hand op haar schouder. Ze liep naar den schoorsteenmantel en leunde er tegen aan, zich koesterende in de warmte. John volgde haar en een oogenblik sprak geen van beide. Toen barstte hij uit: „Je had dat ook niet mogen doen. Je had aan je eigen leven moe ten denken." Anne staarde in het vuur. „Ik wil zoo graag dat je me begrijpt," zei ze. „Ik wil zoo dolgraaig, dat je me begrijpt". iHaar linkerhand hing slap naast haar neer Hij nam die, hield haar voor een oogenblik vast en liet haar toen weer los. ,,Ik zal het prcbeeren." den. Het rijkstoezicht hoopt nu met behulp van den nieuwen algemeenen maatregel van bestuur, het euvel van de wilde autobus diensten enz. te kunnen bestrijden. HET VERGAAN VAN DE VAN DER WIJCK. Naar het Bat.'Nbl. verneemt, zou het voor- loopig onderzoek naar de oorzaak van het kapseizen van de Van der Wijck reeds zoovele gegevens hebben opgeleverd, dat de snelle ondergang van het sohip, nadat het eenmaal slagzij aan stuurboord maakte, aan de hand daarvan verklaard zou kunnen worden. Uit de afgelegde verklaringen zou zijn komen vast te staan dat 's morgens te Soe- rabaja aan een verdronken mistric (timmerman) en een geredden djoe- roemoedi (stuurman) opdracht gegeven is, de patrijspoorten van luik 2 en 4 te openen. IDeze patrijspoorten zijn niet meer gesloten, zoodat het schip van Soerabaja zou zijn ver trokken met open patrijspoorten in 2 luiken. EVENREDIGE VRACHTVERDEELING. Motie der samenwerkende schippers- vereenigingen. Het bestuurderscollege van samenwerkende schippersvereenigingen in Nederland heeft de volgende motie aangenomen; In aanmerking nemende, dat de uitvoering der wet op een zooveel mogelijke evenredige vrachtverdeeling steeds minder beantwoordt aan het gestelde doel, waardoor de toestand der particuliere schipperij in Nederland met den dag slechter wordt; dringt met klem aan op een spoedige publicatie van het rapport der commissie-Heldring, alsmede op het op korten termijn nemen van maatregelen, die in groote lijnen in voornoemd rapport zijn aangegeven om tot een verbeterde structuur en uitvoering der wet op een zooveel moge lijke evenredige vrachtverdeeling te geraken; verzoekt dringend ter geruststelling der schipperij in kennis te mogen worden ge- steld met de vermoedelrjke tijdstippen waar op publicatie en wetsverandering als voren- bedoeld, valt te verwaehten. DE LANDBOUWCRISISMAATREGELEN EN DE DEPRECIATIE VAN DEN GULDEN Kort na de muntcorrectie hadden de Cen- trale landbouworganisaties zich tot den minis- terraad gewend met een adres betreffende de landbouwcrisismaatregelen in verband met den gewijzigden monetairen toestand. Zij hebben thans o.m. het volgende ten antwoord ontvangen: Uit de na het verlaten van den gouden standaard genomen besluit blijkt, dat het niet in de bedoeling van de regeering ligt de landbouwcrisismaatregelen te liquideeren. Wel zal zeer ernstig worden nagegaan, of aanleiding bestaat tot eenige reorganisatie, die dan natuurlijk vereenvoudiging zal be- oogen. Zoo liet de prijsontwikkeling toe den bijslag op de gerst te doen vervallen. iBij deze wijzigingen zal voorop staan, dat de positie van den landbouw daardoor niet ongunstiger wordt. Velen hebben blijkbaar van de depreciatie van den gulden voor land- en tuinbouw zeer gunstige gevolgen ver- wacht, doch daar in vele gevallen de prijzen der eindproducten bet contact met de wereld- marktprijzen reeds verloren hadden, kon de verandering niet automatisch een gunstige werking uitoefenen. Ook voor de landbouw- producten geldt het streven van de regeering slanke lijn, koopt in vertrouwen in DAMES! Behoudt Uiw OORSETTEN de huizen JULIENNE SOUELFHOUT, Brabantdam 6, Dampoortstr. 23, GEINT. Gemaakte Corsetten of op maat. Alle herstellingen. (Ingez. Med.) Anne vervolgde met een lage stem: ,,Ik had maar een minuut om uit te denken wat ik doen moest, maar ik zag alles duidelijk voor me.™ „iWlat zag je?" ,,Ik zag Jenny". Ze keerde zich iets om en keek naar hem terwijl ze sprak. „Ik zag wat er met haar gebeuren zou. Het beteekende haar ondergang Nicholas, haar huwelijk, haar vrienden, haar heele leven bedorven. Jenny zou er nooit over heen gekomen zijn nooit! Ik wel." Er kwam weer kleur in haar gpzicht. „Dat is wat ik zoo graag wil, dat je begrijpen zult. Ik zag alles duidelijk in; en ik wist, dat ik bet kon doen. Weet je, men heeft dat gevoel some. Dan is er iets moeilijks, je denkt er over na en in eens heb je de kracht am het te vollbrengen. Ik wist, dat ik hen zou doen gelocven, dat ik het ge weest was. En ik wist ook dat, als ze mij naar de gevangenis zouden sturen, ik er uit zou komen en niet veranderd zou zijn. Met Jenny zou dat anders gegaan zijn. Daarom wilde ik, dat zij vrijuit ging, ze zou het niet overleefd hebben. Ik kon het doen en dezelf de blijven." John keek haar diep ontroerd aan. Hij kon geen woorden vinden. Die glanizende oogen, die fijne kleur, die telkens kwam en ver- dween, die smeekende stem, deden een diep gevoel van liefde en medelijden bij hem op- komen. 'Hij hief haar hand op en bracht die naar zijn lippen. Hij wilde iets tegen haar zegtgen, maar hij kon zijn stem niet vinden. Hij hield haar hand tegen zijn geizdcht en stamelde „Ik beiziweer je, dat ik het je vergoeden zal!" (Wiordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1