ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De Tweelingzusters. No. 9524 MAANDAG 2 NOVEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland. EERSTE BLAD NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRUSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar ifoor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buiten land alleen bij vooruitfeetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KT.F.rvE ADVERTENTI6Nper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHLTNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. WAARDEERING VAN DE KONINKLUKE FAMLLLE VOOR REDDINGSWERK. Het bestuur van de Zuid-Hollandsche Maat- schappij tot redding van drenkelingen beeft een telegram van de Koningin, Prinses Juliana Prins Bernard ontvangen, waarin wordt mee- gedeeld, dat met veel waardeering kennis is genomen van het werk van de bemanning van de reddingboot President Wierdsma. De Noord- en Zuid-Hollandsche redding- maatschappij heeft eveneens een telegram ontvangen en wel van den volgenden inhoud: H.M. de Koningin, HjK.H. Prinses Juliana en Z.H. Prins Bernard hebben met veel waar deering kennis genomen van de verschillende moedige reddingspogingen tijdens den jongsten storm volbracht door de bemanningen der red- dingbooten Brandaris, Insulinde, Den Tex en Neeltje Jacoba en wenscht baar geluk met bet daarbij bereikte succes. Het bureau Wijsmuller te IJmuiden beeft ook een telegram van de vorstelijke personen ontvangen, waarin waardeering wordt uitge- sproken vaar de bemanning van de Nestor" voor baar prestaties tijdens den jongsten storm. INBRAAK IN EEN ONBEWOONDE VILLA VAN DE KONINGIN. Loodgiexers van bet Koninklijk Paleis Het Loo kwamen dezer dagen bij het verricbten van herstellingswerkzaamheden aan de villa van de Koningin aan den hoek van den Loos- drechtscheweg en de Waldeck Pyrmontlaan te Apeldoorn tot de ontdekking, dat in deze villa, die reeds een groot aantal jaren onbewoond is, doch wel van meubilair is voorzien, was in- gebroken. Een onderzoek wees uit, dat ver scheidene voorwerpen, waaronder eenige kost- bare, waren gestolen. Ook hadden de inbrekers de overgordijnen gestolen. Dezer dagen zijn bij een opkooper te Am sterdam 2 der gestolen beeldjes gevonden. De man heeft deze te goeder trouw gekocht. Toen bij de lijst der recherche van gestolen voorwerpen las en daarin de .beeldjes vermeld zag, heeft bij daarvan terstond mededeeling gedaan aan de politie. Dit zou, volgens ,,De Couranit" aanleiding zijn, dat de marechaus- see gemakkelijk 'bp het spoor - der daders is gekomen. Een hunner zou reeds zijn gear- resit eerd. HET HUWELIJK VAN PRINSES JULIANA. De N.V. Monopole-Film te Rotterdam ver- vaardigt een film, getiteld: Een Prinses trouwt. Deze film zal uitkomen in de week, waarin het huwelijk tusschen Prinses Juliana en Prins Bernhard zal worden voltrokken. DE BAOONPRIJS VOOR DE COoPERATIES. Naar gemeld wordt heeft de Minister van Landbouw en Visscherij besloten, den prijs voor bet bereiden van bacon door de codpera- ■tieve bacon-slachterijen vast te stellen op f 1,15 per 100 K.G. ZEVENTIG JAREN NIEUWE WATERWEG. iZaterdag heeft de herdenking plaats gehad van het feit, dat v66r 70 jaren door Z.K.H. den Prins van Oranje de eerste spade in den Hoek van Holland werd gestoken voor het graven van den Nieuwen Waterweg, waartoe de stichting Havenbelangen in overleg met B. en W. van Rotterdam en met het bureau der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam het initiatief had genomen. Omstreeks elf uur heeft een groot aantal genoodigden zioh te Hoek van Holland aan boord begeven van het stoomschip „Batavier n", dat aan den steiger tegenover het station gemeerd lag. Onder hen bevonden zich de Minister van Waterstaat, Jhr. Van Lidth de Jeude, de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, Jhr. Dr. Mr. Van Karnebeek, verschillende leden van Ged. Sta- ten van Zuid-Holland, het college van B. en W. van Rotterdam, de Eerste en Tweede Kamerleden, te Rotterdam woonachtig, de bur- gemeesters van Dordrecht, Schiedam, Vlaar- dingen en Maassluis, de chef van den marine- staf, schout-bij-nacht Furstner, vice-admdraal Kruis uit Willemsoord, en talrijke andere civiele en militaire autoriteiten. Aan de Jobskade stonden autobussen ge- reed om het gezelschap naar (het gebouw van den Rotterdamschen Kunstkring te brengen, alwaar een tentoonstelling is ingericht, gewijd aan de verschillende verbindingen van Rotter dam met zee. Met een kort woord heeft de burgemeester van Rotterdam, Mr. P. J. Droog- leever Fortuyn deze tentoonstelling geopend. DE TOESTAND VAN DEN MIDDENSTAND. In het Voorloopig Verslag der Rijksbegroo- ting 1937 voor Handel, Nijverheid en Siheep- vaart werd van verschillende zijden betoogd, dat de toestand van den middenstand, voor het ioslaten van den gouden standaard reeds bui- tengewoon moeilijk was. Van de maatregelen, die hetzij reeds ge nomen, hetzij in voorbereiding zijn om den middenstand te helpen, zijn er, zoo meenden de aan het woord zijnde leden, slechts twee, die den middenstand spoedige hulp kur.nen verschaffen. Deze twee maatregelen zijn: het van rijkswege verstrekte middenstandscrediet en de instelling der borgstellingsfondsen. Dringend noodzakelijk achtten verscheidene leden daarom meer ingrijpende maatregelen ter bescherming van den middenstand. Met name, drongen zij er op aan, met spoed een krachtige bescherming tegen het zich steeds uitbreidende grootbedrijf en de filiaal- ondernemingen ter hand te nemen. Verscheidene leden drongen nogmaals aan op maatregelen tegen het cadeaustelsel. ALEE AUTOMOBIELEN KRIJGEN NIEUWE NUMMERS. Koop geen dure nmnmerplaten. In de nieuwe wegenverkeerswet van 13 Sep tember 1935, welke door beide Kamers der Staten-Generaal werd aangenomen en waar- van de inwerkingtreding nog wacht op het gereedkomen van het nieuwe „Wegenverkeers- reglement", wordt bepaald, dat de nummer- bewijzen in de toekomst niet meer door de provincien zullen worden uitgegeven, doch door een centraal orgaan. Naar wij van de zijde van de K. N. A. C. vernemen, ligt het in het voorneipen na het inwerking treden der wet met een zekeren overgangstijd alle tihans bestaande nummeis door nieuwe te vervangen. Automobielbezit- ters doen dus verstandig geen groote bedra- gen meer aan fraaie uitvoeringen van num- merplaten te besteden, daar deze toch slechts een kort leven is beschoren. DE MONOPOLIERECHTEN OP GRANEN. De besturen van het Comito van Graanhan- delaren en van den Bond van Nederlandsche Graan- en Zaadimporteurs hebben zich tot den Minister van Landbouw en Visscherij gewend met het volgende telegram: Handel in buitenlandsche granen verkeert nog steeds in onzekerheid omtrent eventueele verlaging monopolierechten. Binnenlandsche koopers durven geen voorraden aan te leggen en onthouden zich van aankoopen behalve voor direct gebruik. Eerstvolgende twee weken worden groote aanvoeren verwacht, onder meer 70.000 ton mais. Groote hoeveelheden zouden in transito moeten worden opgeslagen, aangezien verkoop sterk belemmerd, waardoor zware druk op graanmarkt en groote extrakosten voor im- porteurs. Verzoeken dringend, zoo mogelijk voor Maandag (heden) graanhandel volledige zeker- heid te verschaffen, waardoor binnenland weer tot ruimere aankoopen en hoognoodige voor- raadsvorming zal overgaan, zonder risico van- wege verlaging rechten. Verzoeken toestemming uw antwoord te mogen publiceeren." Ter aanvulling van dit telegram werd tevens een uitvoerig schrijven aan den Minister ge- zonden. INSCHRIJVING VAN ZWARE MOTORRIJTUIGEN. Vereenvoudigde regeling met a en b-wegen. Aan een mededeeling van den A.N.W.B. wordt het volgendt ontleend: Met 1 November treden de nieuwe voor- schriften betreffende de inschrijving van zware motorrijtuigen en aanhangwagens in werking. Deze inschrijving berustte tot dusverre op de verdeeling van wegen in drie klassen. In verband met den wieldruk en den aard van de banden verd voor de ingeschreven motorrijtuigen een toegelaten maximumsnel- heid op de verschl'lende klassen van wegen, c. q. een algeheel hjverbod op bepaalde klas sen van wegen, ingesteld. Na 1 Novembei' a.s. wordt deze regeling vereenvoudigd. Er sullen slechts twee klassen zijn (a en b wegen). De inschrijvingsbewijzen zullen hiermede in ivereenstemming gebracht worden en ook d: aanduiding op de auto's zelf moet worden viranderd. De rechthoekige oranje-wit-blauwe torden zullen verdwijnen en in de plaats daarvai zullen in de toekomst al leen die auto's, welfe niet op de b-wegen mo gen rijden (c.q. sleihts met beperkte lading daarop toegelaten vorden), voorzien moeten zijn van een rond Iprd, wit met rooden band en in zwart de letbr b (c.q. deze letter, be- nevens het cijfer vai den toegelaten wieldruk) Als gevolg van <bn geringen beschikbaren tijd tusschen de belendmaking van de nieuwe vooxsdhriften en dm datum van inwerking treding hiervan, za het bureau voor de in schrijving van motffrijtuigen (Carel van By- landtlaan 3, 's-Gravnhageg) niet in staat zijn voor 1 November Jle reeds ontvangen aan- vragen om nieuwe inschrijvingen te behan- delen. DE VERSTOORIE VERGADERING VAN „DE IAGERAAD." De heer Moltmaer heeft den Minister van Justitie gevraagd: d. Heeft de MLister kennis genomen van het, in de dagbladn opgenomen, verslag van eene op 25 Oetobe te Utrecht gehouden ver- gadering, belegd door de vereenlging ,,De Dageraad", waam een groep fascisten ten getale van 40 h OO'nan het oorbaar heeft ge- acht de orde te veitoren o.a. door te werpen met eieren en doorde aanwezigen te slaan of te dreigen met vanipijkers voorziene stokken, met gummiknuppei en met scherp gepunte ijzeren staven? 2. Is den Miniser voorts bekend, dat de politie, toen de ordverstoorders ten slotte uit de vergadering waen verdwenen en de rust er vrijwel was terggekeerd, voortzetting van de bijeenkomst heet verboden? 3. Zoo ja, is ZE. dan niet van meening, dat de overheid en herhaling van zoodanig gebeuren, waarbij le grondwettelijk gewaar- borgde vrijheid va vergadering op ernstige wijze is aangetastmet alle geoorloofde mid- delen dient te vooxomen? 4. Is E. met rme bereid, den onder hem ressorteerenden, nt de politie belasten func- tionarissen op te digen, afdoend op te treden tegen praktijken a boven werden beschreven en dewelke van de.ldaar bedoelde zijde steeds meer ingang dreigx te vinden, opdat het op- zet dergenen, die loogen de vrijheid van ver- gaderen illusoir tenaken, worde verijdeld, en wil de minister de ervolging van hen, die zioh aan zoodanige orderstoring hebben schuldig gemaakt, zooveel xogelijk bevorderen? DE VERHOOGIN BIJ ONTDUIKING VAN OMZBBEIASTING. De heer Westeran heeft aan den minister van financien de tlgende vragen gesteld: Staat de minist ten aanzien van art. 28 van de wet op domzetbelasting nog op het in de memorie vi toelichting uitdrukkelijk ingenomen standpxt, dat de maximaal tien- voudige verhoogirvan het verschuldigde be- drag slechts kan orden nagevorderd bij ge- bleken ontduikin; waardoor de verhooging Naar het Engelsch van PATRICIA WENTHWORTH. (Nadruk verboden.) 43) Veryolg. XXXII. Aurora heeft een plan. Aurora Fairlie belde John den volgenden dag op voor hij nog met zijn ontbijt klaar was. ,,Ben jij daar, John Waiveney? Ja? Jij bent zoo omgeveer de dertiende persoon, die ik ge- sproken heb sedert ik in het hotel terug ben. Ik wilde graag dat je bij mrj kwam lunchen. Ik moeit je spreken. Als je een afspraak hebt, zeg die dan af." „Ik heb geen afspraak." ,,Om half twee dan. Ik ben niet meer in het hotel, want Muriel Deane is naar Scotland vertrokken en heeft mij haar flatt geleend. Schrijf het adres even op. Rigalo Mansoins 110." Om half twee vond hij Aurora temidden van vengulde meubeltjes en zacht gekleurde aqua- rellen, haar massieve voeten etevig op een rose Aubusson karpet geplant. Ze droeg grove schoenen en het Tweed pak van onbestemde kleur, 'waarin hij haar al twee keer gezien had. Hij vroeg zich af, of ze er welldcht ook in slieip, zoo zag het er uit. Ze begroette hem hartelijk en sprak over haar schouder heen tegen het dienstmeisje, dat hem had binnengelaten. „Lunch, Homocks!" Toen, nadat de deur ge- sloten was: ,,Dwaze gewoonte om een meisie bij haar achtemaam te noemen. Aanmatigend. Zeker om voor te wenden dat je een butler hebt, terwijl dat niet het geval is. Echt lets voor Muriel. Kom, ga mee, ik heb al om half acht ontbeten, duis ik heb trek." De eetkamer was aanigrenzend, een kleme kamer in wit met ebbenhouten meubelen, zwart karpet, zwarte gordijmen en een zwarte kom midden op de tafel, waarin een kunst- bloem, een witte waterlelie, dreef, vml aan de ramden ,,Begrafenisachtig vdnd je niet?" zei Aurora met haar levemdige stem. „Ik heb Mu riel gezegd, dat ik hoogstwaarschijnlijk haar zwart en witte serviieis breken zou in haar afweziigheid en haar iets vroolqkers er voor in de plaats zou geven. Zij is nogal een kwij- nend type goudblond haar en doorschijnen- de handen, die een heel gewicht aan goud en diamanten dragen; ze ziet er uit alsof ze nooit in de buitenlucht komt, arme stakker. Deze kamer bezorgt me rillingen, maar het eten is prima. Kwijnende vrouwen hebben altrjd goe- de keukenmeisjes. Kijk hier, alles is koud en we moeten ons zelf bedienen, omdat ik met je praten wil en Horrocks heeft een manier om de kamer in en uit te sluipen, dat ik er grie- zelig van word. Daar is de zalm en biefstuk en een soort sla, een uitvinding van het keu- kenmeisje. Bedien je." Toen John hen baiden bediend had, at jui- frouw Fairlie een minuut of vijf zonder iets te zaggan; daama hield ze op, nam nog een grooter stuk zalm en begon te praten. „Dus je hebt Anne toch gevonden. Waar is ze?" „Ze wil niet, dat iemand het weet." ,,,Xk heb nooit imrjn leven zoo'n onzin ge- hoord! Waarom ig niemand dat weten?" .^Niemand maget weten!" ..Bespottelijk! Gf me haar adres, dan zal ik eens probeerenf ik haar niet verstandig kan krijigen." „Ik ben bang, t dat niet gaat." Aurora at vlugan haar zalm. „Hoe heb je hf gevonden?" „(Heel toevallig „Wat voert ze'it?" ,,Ze is kamemsje", zei John. ,,Onizin!" „Toch is het z" ,,Maar beste nx, waarom is ze dat?" „Om haar brocte verdienen." Aurora's kledn grijze oogen hadden een vragende uitdrukig. Ze ging door met eten en keek naar Jo maar ze sprak eerst na dat ze met haarlm klaar was. Toen viel ze uit: „Snijd de bituk aisjebldeft. En geef me niet zoo'n onmogk klein stuk als straks. Ik heb honger. Warn moet Anne'haar brood verdienen? 'He< Anthony Waveney haar niet verzorgd aergelaten? ,,(Hij heeft zijnstament veranderd." ^Waarom?" John stand meijn rug naar haar toe. Hij legde nog een pje vleesch op haar bord en gaf geen antwoi. Toen hij haar de sla en aardappelen ovemdigde en haar glas bijge- vuld had, begonj vleesch voor zich zelf te snijden. ,,,Sir Anthonyeft alles; aan Jenny nage- laten", antwooe hij, terwijl hij naar de tafel liep. Aurora, mes vork in de hand, keek met gefronste wenkuwen naar de aftandsche lelie. „We zijn aan verkeerde eind begonnen", zei ze. dus het karakter van een strafmaatregel ver- krijgt Is het juist, dat de erkenning van dit karak ter er toe heeft geleid, dat de minister in de instruotie tot dit artikel bepaald heeft, dat bij dwaling of verschoonbaar verzuim geen verhooging belhoort te worden opgelegd? Is het verder juist, dat de minister in een brief van 6 Mei 1935 afd. Accijnzen no. 150 als zijn meening heeft te kennen gegeven, dat, als vaststaat dat de belastingplichtige geheel te goeder trouw eenig verzuim heeft begaan of eenige onjuistheid in zijn gegevens heeft vermeld, er aanleiding is het opleggen van een verhooging achtenvege te laten, en dat er slechts aanleiding is deze toe te pas- sen in gevallen, varieerende tusschen aan- merkelijke nalatigheid of slordigheid en op- zettelijke belastingontduiking Moet uit dezen eigen brief van den minister niet worden afgeleid, dat in alle gevallen, waarin niet van aanmerkelijke nalatigheid of slordigheid of van kwade trouw gesproken kan worden, het opleggen van eenige verhoo ging beihoort achterwege te blijven? Is het den minister bekend, dat er inspec- ties zijn, waar met terzijdestelling van voor- noemde, door den minister zelf bepaalde maat- staven, verhoogingen worden opgelegd, met name in gevallen, waarin het ontbreken van de goede trouw allerminst wordt of kan wor den ten laste gelegd, en waarin evenmin spra- ke is van „aanmerkelijke nalatigheid of slor digheid" Is de minister, waar het hier een zeer in grijpende, als strafmaatregel bedoelde, ver hooging van belasting van ten hoogste negen honderd procent, doch in de meerderheid der gevallen ten minste tweehonderd procent be- treft, en speciaal de noodlijdende middenstand hierdoor wordt getroffen, bereid de inspec- teurs der accijnzen er op te wijzen, dat voor- noemde maatstaven nog steeds gelden en in acht genomen dienen te worden en dat er dus slechts aanleiding is om een verhooging op te leggen, indien is gebleken, dat de aangever niet te goeder trouw eenig verzuim heeft begaan of eenige onjuistheid in zijn gegevens beeft vermeld, of bij'aanwezigheid van goede trouw, zich voor het minst aan aanmerkelijke nala tigheid of slordigheid schuldig maakt? PRIJ SVERHOOGING VAN FRUIT. Het Tweede Kamerlid, de heer Vos (lib.) heeft aan den minister van landbouw en vis scherij de volgende vragen gesteld: Is het den minister bekend, dat de prijs van verschillende fruitsoorten dermate gestegen is, dat het voor een groot deel der burgerij uitermate moeilijk is geworden, zich een vol- doende hoeveelheid van dit belangrijke volks- voedsel aan te schaffen? Is de minister niet van oordeel, dat de hooge lasten, die op het van uit het buitenland in- gevoerde fruit diukken, voor een groot ge- deelte de schuld dragen van bovengenoemden misstand Is de minister bereid, teneinde veibetering van het genoemde euvel te verkrijgen, te ove$- wegen de monopolieheffing op fruit in te f rekken ZONDAGSARBEID IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN? Bq het afdeelingsonderzoek der Tweede Kamer van de Justitiebegrooting 1937, wezen, blijkens het Voorloopig Verslag, sommige leden er, in verband met hun aandrang naar een goede handhaving der Zondagswet op, dat o.a. in Zeeuwsch-Vlaanderen veelvuldig Zon- dagsarbeid op het land voorkomt. Deze ar- beid valt, naar men meende, onder „open- baren arbeid", welke, tenzij in geval van nood- zakelijkheid, op Zondag krachtens art. 1 der Zondagswet niet mag worden verricht. N.S.B. IMITEERT POSTZEGELS. Als nieuw middel ter bevordering van de suggestie ,,Mussert Wint" beeft de propagan- daleiding van de N.S.B. imitatiepostzegels uitgegeven in een bruine kleur met het por- tret van Mussert. Dit zegel wordt geplakt John was het volkomen met haar eens. „iHet vervelemde is, dat ik niet weet waar ik beginnen moet." De rimpel op haar voor- hoofd werd dieper en haar blik vestigde Zich strak op John. „Zie je, het gaat er om hoeveel jij weet en of we allebei hetzelfde weten. Wat weet jij van Anne af, John Waveney?" John dachit na. ,,Een heeleboel", gaf hij toe. „Ik weet bij- voorbeeld dat zij niet met jou in Spanje was. Vindt je 't erg als ik je vraag wat Jenny tegen je zei, toen je dien avond op Wafer- dene kwam? Wist jij zelf wel dat veronder- steld werd dat Arme met jou mee naar Spanje was „Ncen." John knlikte. ,,Ik vond Jenny ook al zenuwachtig. Wat zei ze tegen je?" Aurora at haar biefstuk. Toen amtwoord- de ze: „Dat kan ik je niet vertellen." ,)Best. Dan zal ik het jou vertellen. Een van ons belden moet de kaarten op tafel gooien, anders komen we geen steek verder. Heeft Jenny je verteld, dat Anne in de ge- vangenis gezeten heeft??" ,,Ja. Wiie heeft dat jouw verteld?" Nicholas Marr vertelde het mij drie weken geleden. Anne heeft bet me gisteren zelf ver teld." Miss Fairlie's blozende wangen werden nog rooder. Ze haalde een paarsche zakdoek te voorsehijn en veegde er haar voorhoofd mee af. „Heeft Anne jou dat zelf verteld?" John knikte. ,,Ze kreeg een jaar. Voor het stelen van paarlen." ..Hoeveel menschen weten dat?" vroeg miss Fairlie norsch. ..Nicholas en Jenny Mr. Carruthers, jij en naast het frankeerzegel der Nederlandsche Posterijen. Het Volk deelt mede, dat de directie der P.T.T. terstond na het uitkomen der fascis- tische propaganda-zegels een telegrafische mededeeling heeft gezonden aan alle hoofden van dienst, met de order, dat alle brieven en stukken met deze zegels aan de afzenders geretourneerd dienen te worden. Het besluit van de Posterijen berust op art. 14 van het Postbesluit van 1925, waarbij het verboden is zegels, stempels en stempelaf- drukken te gebruiken, die nabootsingen zijn van de van rijkswege uitgegeven zegels en stempels. DE OPENING VAN DE BRUG BIJ MOERDIJK. De door de commissie te Breda en Dordrecht uitgeschreven prijsvraag voor een ontwerp van een herinneringsspeldje bij gelegenheid van de opening der Moerdijkbrug is een groot succes geworden. Niet minder dan 87 ontwerpen werden inge- zonden. De jury heeft met algemeene stemmen het ontwerp, ingezonden onder het motto ,,Kom Over", als zijnde het beste ontwerp bekroond met een bedrag van 25. Na opening van de begeleidende enveloppe bleek de ontwerper te zijn de beer Henk Dorgelo, van Oldenbarne- veldtstraat te Amsterdam. Het ontwerp vertoont een gedeelte der nieu we brug, rustend op 4 pijlers. Tegen den linker pijler is het wapen van Dordrecht, tegen den rechter pijler dat van Breda aangebracht. De brug is door een gestyleerde rookpluim uit een boot in twee gedeelten gescheiden, terwijl het geheel wordt bekroond door den hemelboog. In de golven staat: Moerdijk 1936. Op den achter.grond is het silhouet van de spoorbrug zichtbaar. HET CONFLICT TUSSCHEN DE HAVENS VAN GENT EN ANTWERPEN. De Brusselsche corr. van de N. R. Ct. meldt: Door den burgemeester van Gent, den heer van der Steegen, is een brief bekend gemaakt, door hem gericht aan zijn collega, den heer Huysmans, burgemeester van Antwerpen, waarin de Gentsche burgemeester zich af- vraagt, of hij moet gelooven, dat de heer Huysmans in een rede, gehouden voor de Bel- gische exportkamer, de Gentenaren als „scbui- mers" zou hebben bestempeld, dit in verband met het conflict, bestaande met de havens van Antwerpen en Gent. ,,Moet ik zekere getuigenissen gelooven, dan blijkt wel, dat ge met grooten ernst bebt ver- klaard, dat verstandhouding tusschen Ant werpen en Rotterdam moeilijk te verwezenlij- ken is, omdat mededinging van zekere schui- mers te duchten valt, in dit geval, die van de andere Belgische havens en in de eerste plaats van de haven van Gent, die altijd bereid zou stakn de tarieven te bederven, teneinde het verkeer weg te kapen". In verband hiermede toont de Gentsche burgemeester aan, dat Gent in werkelijkheid steeds een tarievenoorlog in de Belgische havens heeft willen voorkomen en met de op- richting van een comito tot verweer van de belangen der Belgische havens een doelmatige samenwerking wilde tot stand brengen. Antwerpen is echter de meening toegedaan, dat de heele Belgische zeevaarthandel gemo- nopoliseerd moet worden op de Scheldeoever en dat de concurrentie van de z.g. kleine ha4fens niet kan worden geduld. Ten slotte toont de heer van der Steegen in zijn brief nog aan, dat de kleine havens verre van Antwerpen te benadeelen, feitelijk de nationale haven industrie aanvullen, weshalve hij dan ook hoopt, dat een vruchtbare samen werking tusschen de havens mogelijk zal zijn. DE DUITSCH-ITALIAANSCHE TOENADERING. De Berlijnsche corr. der N. R. Crt meldt: Hoe men ook over de Duitsch-Italiaansche toenaderingspogingen wil denken dus ook in geval men de opvatting koestert dat Italie in zijn toekomstige Middellandsche zee-politiek Duitschland als vriend op den achtergrond wil houden, teneinde aan deze politiek meer na- ik juffrouw Jones, Anne en Jenny's kinder- medd, weet het ook. Anne gaf Annie Jones als haar naam op." ,,Weet verder niemand het?" Behalve dan Sir Anthony." ,,Wat een toestand!" riep Aunoa-a. ,,Wat een afschuiwelijke toestand! En Jenny zeg, je wilt toch niet zeggen, dat Jenny het geld aanneemt? Het is intens gemeen." John's stem klonk vlak. Jenny is niet ge meen; ze is een en al goedheid. Anne mag haar deel ook hebben, op zekere voorwaar- den." „W!at voor voorwaarden?" ,,Die Nicholas gesteld heeft. Ze mag ginda niet komen, en hen niet ontmoetten; en ze miag Jenny niet schrijven of haar op de een of andere manier lastig vallen." Miss Fairlie legde mes en vork neer. Ze stand op en ibediende zich nog eens van de sla. Toen ging ze weer zit'ten. ,,Maar waarom interesseer jij je zoo voor die zaak?" „Ik ga met Anne trouwen." „iSporttief hoar!" zei Aurora ,,Wanneer?" ,,Zoo gauw ze maar wil. Ze wil nog steeds niet." ,,Echt iets voor haar. Vertel jij me eens, John Wjaveney, wat steekt er toch achter? Ik ken Arme al sedert haar derde jaar. Ze is eerlijk, dood-eerlijk. Waarachtig, ik weet het, als ik een eerlijke ziel voor me heb. Ik zou hudzen bouwen op Anne!" (Wbrdt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1