tlMfimiwe Verfstmodellen ",mm im reeds A 1 2: Kavelaars' Speculaas J. VISSER-KOOLE Fa R0MMEL-BR0EKSMA.;|nmaakP0tten Rotsvast MAAS Ter Neuzen HET SPECIAAL HUIS BONTE'S SPECULAAS RADEN-THEE P Wed.A. H. DONZE MAANDAG 14 SEPT. 1936 DONDERDAG 17 SEPT. 1936 KAAS FALCON Wij werken mede ,,TJOKLAT"-REEPEN SCHOENENHUIZEN „DE MAGNEET" Vlissingen - Middelburg - Goes - Neuzen - Axel EEN REUZEN SUCCES! POND VERSCHE KOEKJES HEEREN MODE-ARTIKELEN „DE KOE" Firma 0. J. OGGEL, Grossierderij, AXEL MANTELS JAPONNEN ROftJES-PULLOVERS Im. BONTJASJES KINOERKLEDING DAMES- en HEREN REGENKLEDING o.a. de bekende AXEL MANTELS - JAPONNEN - ROKKEN - PULLOVERS MARTINI-REGENKLEEDING - PELSWERK - ENZ. F. MALJERS ZOON Telefoon 320 Bioscoop-Theater „Het Centrum" MODERN TIMES De drijvende Zwembroek Charlie Chaplin in „M0DERN TIMES" VILTHOEDEN, PETTEN, OVERHEMDEN, PULLOVERS, SLIPOVERS, SJAALS, HANDSCHOENEN, in nappa en wiloleer J. VAN DIXHOORN. Radio-Reparatie's Klcinc lAJiicrleniieit Slechts 30 cent per onspakje Een greep uit onze prijzen. P. v. d. MEER - Noordstraat 92 - Tel. 315 'H iVTiili De gratis koopdag voor onze zaken te 'Middelburg, Vlissingen, Goes en Axel was bepaald op voor onze zaak te TerNeuzen op Tegen inlevering van de kassabon van dien datum ontvangen onze koopers dus het voile bestede bedrag aan geld terug 0 bij 't ontbijt bij de koffie 0 bij de thee EEN TRACTAT1E VOOR JONG EN PUD Onze Koekjes zijn om hun kwaliteit bekend Ze zijn dan ook zeer gewild. De grootste sorteering. Slagroom, Room en Creme au beurreGebakjes Noordstraat 41 (naast 't Stadhuis) - Tel. 78 R. VAN GREMBERGEN.DE DOELDER, -- Op Maandag 5 October en Dinsdag 6 October is een uitstekend voedsei Wilt U van Kaas genieten, vraagt dan Uw winkeiier het merk DE FIJNSTE NOORD-HOLLANDSCHE EDAMMERTJES Voor winkeliers verkrijgbaar bij (Alleenverkoop van dit „extra" merk). elken dag van 's morgens 9 uur tot 'savonds 8 uur, zijn wij op de bovenzaal van „Hotel du Commerce" bij den heer H. de Vrieze, Markt, Ter Neuzen, aanwezig met onze enorme collectie (ver over de 500 stuks) originele modellen onzer laatste Modeshow, BEKENDE PRIMA PASVORM UITERST LAGE PRIJZEN VOOR SORTERING EN KEUZE NAAR het huidige prijsniveau te hand- haven en verhoogen absoluut niets van al datgene wat voorradig is. U koopt dus gedurende het Herfst- en Winterseizoen zeer voordeelig Uw Zooals U bekend is, heeft ROMMEL—BROEKSMA de grootste voorraad in gloednieuwe Artikelen. Garandeert U prima Stoffen, onberispelijke Coupe en laagste prijzen. Beleefd aanbevelend, zijn de nieuwe van de Hollandsch-Zwitsersche Chocolade fabrieken. Verkrijgbaar in 5 en 10 cents reepen en 25 ct. tablets. HEBT U ZE AL GEPROEFD OOK U ZULT VERBAASD STAAN OVER DE HEERLIJKE NIEUWE SMAAK Voor H.H. Winkeliers zijn de nieuwe TJOKLAT REEPEN met reclame verkrijgbaar bij Agenten der Hollandsch-Zwitsersche Chocolade fabrieken. Geeft uw etalage-strook aan onz& reiziger ot stuur hem ons in. Beleefd aanbevelend, ONTVANGEN Telefoon 99 - AXEL - Zeestraat TER NEUZENS WARENHUIS CHARLIE CHAPLIN in ZATERDAG 3 OCTOBER - MATINEE - AANVANG 4 UUR Zaterdag extra autobus. In deze tijden van bezuiniging is iets wat men GRATIS krijgt vanzelt DUBBEL WELKOM Wij geven van 3 t/m 10 OCTOBER 1 POND KAAS en 1 2 POND BESTE KOFFIE van 30 ct Wij garandeeren U BESTE VERSCHE KOFFIE en PRIMA KAAS NOORDSTR. 50 VOOR KERSSTRAAT 3-5 TER NEUZEN HEEREN Wilt U GROOTE KEUZE voor LAGE PRIJZEN voor Uw Mode-Artikelen, zooals IN WOL EN ZIJDE DE NIEUWSTE DESSINS EN KLEUREN - ZIET ETALAGE aan alle merken ontvangtoestellen PROBEER HET DAN MET 'T IS EEN LEKKERNIJ. 35 cent per pond. is de volwaardigheid van de beroemde De rechtstreeks geimporteerde Preanger Hoogland Thee, die geen enkele bijwerking of vermenging moet ondergaan. Zij komt direct van de Plantage en is daarom volkomen vrij van elke onzuiverheid en buitengewoon voordeelig in 't gebruik. NOORDSTRAAT 46 - TER NEUZEN TE KOOP een Linnenkast, ma- honiehout. uitneembaar en keurig onderhouden. Tevens een mahonie- houten Tafel en een Spiegel. Adres Noordstraat 30, Ter Neuzen. Prima boxcalfs Damesmoliere In zwart en bruin t AUemieuwste modesnufje. Prima Angora SuOda Fluweel Dames- strikschoentje.Bij- zonder voordelig Leuke Dames moliere met mo- derr.e rersiering Soliede Herenmoliere van prima boxc en gemakk. pasvorm I d e a a I voor de Herfst. Oersterke bottine. lets bijzonders voor zo'n prijs Wordt U grijs, wees dan wijs, Inplaats Uw haar dan te bederven, Komt bij ons, en laat het verven. U wordt beter en voordeeliger bediend bij „SALONS ROBERT". - Noordstraat 99. - Telef. 301 TER NEUZEN. !.i; v-X: 3/4 - 1 11/2 worp Zaterdag 3, Maandag 5 en Woensdag 7 October, aanvang 8 uur presenteeren wij U de grootste succes-film. De geheele wereld kent hemDe geheele wereld bewondert zijn geniaal talent De geheele wereld heeft er op gewacht, zonder overdrijving. En nu in „HET CENTRUM" te zien, kunt U zich dol amuseeren. Weg met de devaluatie, die is er mede begraven. VOOR DE PAUZE: In de hoofdrol JOE E. BROWN, de grootste gijn- en smoesjesmaker ter wereld. SWT OOK SCHITTEREND BIJWERK. De prijzen met de devaluatie blijven hetzelfde ook de pi. belasting. Plaatsbespreking dringend aanbevolen. Parkeerplaats voor Auto's en Rijwielen. Vertrek van Sluiskil-brug om 7,25 uur. Prijs retour van Sluiskil 20 cent, Axel-Sassing 15 cent per persoon. BIJ AANKOOP VAN PF* DUS GEEN RECLAME-KWALITEITEN worden vlug en billijk uitgevoerd door Radio Electro-Technisch Bureau IV. W. DE BUCK, p,a. J. DIELEMAN-VAN IJK, Noordstraat 84 Ter Neuzen van 15 regels 50 cent bij vooruitbetaJmg. ELke regel meer 10 cent- GEZICHTSHAREN en andere huidontsieringen worden afdoende verwijderd, geen lidteekens. Kap- salon HERREBOUT-TAALMAN ATTENTIEBij ondergeteekende zijn de vleeschprijzen niet verhoogd. Deze week nog 5 pond Kalfsvleesch voor 1 gld. -j- omz.bel. Bel. aanbev. C. VAN LUIK, Noordstr. 47. LEDENVERGADERING V.V. Z.V., Kring Hoek, Maandag 5 Oct. a. s., 6,45 uur stipt. bij Wed. W. A. NIEUWELINK te Hoek. Het Bestuur. ONTVANGEN de allernieuwste Heerenhoeden in Vilt, Bisom en Velour. Ook de nieuwste Petten. Ziet etalage. Petten- en Hoeden- winkel LOUIS VERLINDE, Ter Neuzen, Nieuwediepstr. 15. HALLO, HALLO! Hier Baan- dijk 77, bekend om z'n kwaliteit Wit- en Bruinbrood. Neemt Za terdag eens proef met ons Rozijnen- broodje van 25 cent. Het wordt steeds meer gekocht. Aanbevelend, H. BEVELANDER. ONTVANGEN voor het a. s. Winterseizoen een prachtsorteering Mantelstoffen en Bontkragen, aan concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, J. WIELES. NAAR BRESKENS. Bij vol- doende deelname per Pullman-car naar demonstratie Zweefvliegen en Luchtvaartfilm. Morgen (Zaterdag) vertrek 13 uur en terug na afloop film. Prijs p. p. f 0,75 retour. Reisbureau ..Expresse Tel. 303. A. A. DEES, Ter Neuzen. BANKETBAKKERIJ. Gevraagd een Jongen voor bakkerij en loop- werk. M. J. C. v. P1ENBROEK. PRACHTIG nieuw grenen droog Brandhout, gekapt per groote zak 0,65 ct, blokken per groote zak 0,65 ct, blokken per 100 k.g. f 2, ge- kloven per 1000 k.g. f 7, Vraagt monster. Inkoop oud ijzer en alle metalen bij G. VAN DEN BERGE, Dijkstraat 69, Ter Neuzen. VERLOVING Prinses Juliana. De Delftsche aardewerkfabriek geeft hiervan een mooi bord uit. lief- hebbers van echt Delftsch blauw mogen dit eerste bord van de Oranje-Lippe serie niet missen. t is van bijzonder historische waarde, De prijs is slechts [7,75. Bestel- lingen s.v.p. tijdig op te geven, aan Foto-kino en Kunsthandel D. BUT, Tel. 141, Ter Neuzen. A.s. ZATERDAG heropening van het welbekende Cafe „De Zon Groot glas bier van 15 voor 12 ct. Muziek van de bekende Schutteviefcr- band. Sluiting 12 uur. Aanbev., J. KLAASSEN. Baandijk 1. Ter Neuzen. ZATERDAG alweer ons heerlijk Rozijnenbroodje met 1 ons Krake- lingen en 4 gevulde Koeken voor 50 cent. Groote sorteering Borst- plaatjes van Pare, vanaf 2 ons voor 25 cent. Beleefd aanbevelend, A. E. KOENE—SCHEELE. FILMVERTOONING van de Braderij 1936 - Verkoopdag - Op- tocht Axel - Reis naar Engeland - enz. in de zaal ,,'s Lands Weivaren bij O. E. de Vries, Noordstraat, op Maandag 5 Oct., aanvang 8,30 u. Verzoeke niet in de zaal te rooken. Vrijen toegang voor leden van „Ter Neuzen Klimop" met gezinnen, personeel en ev. kennissen. HET BESTUUR. Heerlijke sappige Handperen, 20 ct. per kg sappige Maagdeperen, 15 ct. per kg; beste Stoofperen, 12 ct. per kg; zoete Appelen, 15ct. per kg beste Moesappelen, vanaf 10 ct. per kg; heerlijke Druiven, 13 en 15 ct. per pond; malsche Andijvie, 3 struik alOct.groote bossen Prei, 10 ct. per bos heerlijke Wortelen, 6 ct. per bosverder malsche Kas-Snij- boontjesSpercieboonen, Kropsla, enz. enz.beste Boereboter, 78 ct. per pond verpakte Roomboter, 80 ct. per pond groote versche Eieren Conserven, Hero, Commestibles enz. aan zeer lage prijzen. Beleefd aanbevelend.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 8