Onze Zesdaagsche Drentsche Stoet KLEEDINGMAGAZIJN Pekelvleesch Kavelaar£ Letterbanket Cuxe Aulo Tegen prijsopdrijving. Kense's Drogisterij Firma P. J. VAN DE SANDE Laatste Berichten Burgerlijke Stand Kintooi un W. 1. DEN BOGGEHDE te Axel, Ttieuwstiaat 24 Voetbalv. „Terneuzen" TERNEUZEN 3 GROEDE1 Ter Neuzens Warenhuis •ftennei Drogisteri] R. PLATTEEUW, VAN BORSSUM WAALKES B. KAMERIK waterdichte Dekkleeden DAMES- en MEISJESHOEDEN Evangelisatie Verhuisd naar Van Steenbergenlaan 14 (naast de Radio-Centrale) p. KAAN, bekalfde VAARS W. y. d. Linde-Roofack LAGE PRIJZEN WINTERJASSEN voor Heeren en Jongens, BLAUWE- en BEIGE-GABARDINEJASSEN GUMMI JASSEN - LEEREN JASSEN en JEKKERS GRIJZE JEKKERS - BLAUWE en BRUINE RATINE JEKKERTJES INGEZONDEN STUKKEN. UITSLAG VERKOOPINGEN. AANBESTEDINGEN ENZ. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. a. pl.m. 60 CANADABOOMEN, pl.m. 4000 MUTSAARD, pl.m. 75 OLMENBOOMEN, l1/2 ons voor 19 cent. Firma E. A. IJsebaert Zaterdag 3 October Zondag a.s., 2,30 uur Entree 15 en 5 ct. b. 1 beste Dweil 1 Spons 1 gr. bus Schuurpoeder met Werkborstel 3 rol Closetpapier 1 Edammer Kaas I Bloempot NOORDSTRAAT 68. 10 ct. 5 ct. 10 ct. 10 ct. 59 ct. 10 ct. Kwaliteit bekend U wordt wederom slank door APOTHEEK - TER NEUZEN Kartox Trachimed Phimeline Rheumafluin Hierbij deelen wij mede, dat wij ons ten sterkste zullen verzetten tegen elke onge- motiveerde prijsopdrijving, zulks zoowel in het belang van onze clientele als in 's lands belang. De in onze magazijnen in voorraad zijnde papiersoorten en andere materialen worden clienten zonder prijsverhooging geleverd. Ons devies zal steeds blijven: vlugge leve ring, goedkoope prijzen en uiterst verzorgd kwaliteitswerk. Ter Neuzen, 1 October. 1936. Handelsdrukkerij en Kantoorboekhandel. Zeilmaker VAN BOVENSTR. 17 - TE« NEUZEN Prachtkeuze in aan onze bekende lage prijzen Gez. MILLENAAR, in het gebouw ..EMMANUEL" R. VAN GREMBERGEN-DE DOELDER, Sigarenhandel en Loterijkantoor. Nu de verkoop van Tabaksfabrikaten in het klein is opgeheven, deel ik mede dat de engroshande) daarin op dezeifde voet blijft voortgaan. Levering van -alle bekende merken K.V.W. Cubaantjes, Velasques, Karel I, Ritmeester e.d. Onder aanbeveling. A. A. MARSILJE Jz, Markt 9 - TER NEUZEN. Geen prijzenverhooging rond Rozijnenbrood ouderwetsch systeem gebakken. 25 ct per stuk Axelschestr. 18, Tel. 251 NOORDSTRAAT 22 LANGE KERKSTRAAT 2 TER NEUZEN DANK ZIJ ONZE GROOTE VOORRAAD ZIJN WIJ NOG IN STAAT TE LEVEREN AAN ONZE BEKENDE WIJ HEBBEN EEN SCHITTERENDE SORTEER1NG de nieuwste modellen en kleuren ZIET ONZE ETALAGE'S en lage prijzen ZICHTZENDINGEN DOOR GEHEEL ZEEUWSCH-VLAANDEREN, ZONDER VERPLICHTING OF PRIJSVERHOOGING VOOR f 25,AAN KASSABONS WORDT f 1,TERUG BETAALD haajr vaderland. Daarom kan men haar mor- gen zaaien, kan men ook wachten tot Maart van het volgende jaar. YVAARSCHUWING TEGEN NICOTINE-VFXHFTIGUVG. De directeur-generaal van den arbeid schrijft: Ben dezer dagen voorgekomen geval van emstige nicotinevergiftigmg deed opnieuw blijken, hoe noodig het is, dat de personen, die deze stof in kweekerrjen e.d. toepassen, goed weten, met welk een gevaarlijk gif voor den mensch zij te doen hebben. In de reeks van gevallen van nicotinevergiftiging, waarmede de arbeidsinspectie in aanraking; kwam, bleek telkesns weer, dat men de vergiftigingsmoge- lijkheden door nicotine slechts ten deele en gebrekkiig kende. Br zij er daarom nadru'kkelijk op gewezen, dat dit gif het menschelijk lichaam kan bin- nendringen door de huid heen, langs de slijm- vliezen, bij opneming langs den mond in de maag en door inademing langs de luchtwegen. Ter voorkoming van de opneming van het gif in het lichaam moet worden gezorgd dat: le. Huid of slijmvliezen niet in aanraking komen met nicotine in vloeibaren vorm, in- zonderheid niet met z.g. zuivere nicotine maar ook niet met verdunningen, zooals bij het be spuiten van planten worden gebruikt. 2e. Handen of armen niet in aanraking komen met nicotine bij het mengen van rook- poeder voor nicotineberooking in kassen. 3e. Het inademen van de gemakkelijk ver- dampende nicotine bij dat mengen wordt ver- meden en eveneens bij het bespuiten van plan- ten. Bij het bespuiten in de openlucht dient men daarom voor den wind af te werken, in kassen passe men tijdens het bespuiten een zeer sterke ventilatie toe, of gebruike men een werkelijk doelmatig masker voor neus en mond, welke bescherming bij het mengen van groote hoeveelheden rookpoeder ook niet kan worden ontbeerd. 4e. Wanneer nicotine-opiossing op de huid mocht zijn gekomen, deze onmiddellijk met veel water wordt afgespoeld, wanneer nico- tineoplossing op de kleeding mocht zijn ge- morst, het bemorste kleedingstuk snel wordt verwijderd. ONDER BANDIETEN. Te New-York zijn, als in elke wereldstad, clandestiene speelholen, die door organisaties van wetsontduikers worden geexploiteerd. Twee van zulke organisaties leven te New- York met elkaar in staat van veete. Daaraan wordt nu ook de moord toegeschreven, ge- pleegd op den gangster Tomaso Kirin. Men vond zijn lijk op straat liggen in de 12e Ave nue. Het hoofd was door bijlslagen van het lichaam gescheiden. EEN TRAGISCH EINDE VAN DE WEDVLUCHT PORTSMOUTH- JOHANNESBURG. De wedvlucht naar Johannesburg is Donder dag voor den eenigen deelnemer die na Scott nog kans had de plaats van bestemming te be- reiken, op tragische wijze geeindigd. De groote Airspeed Envoy is 4 uur na Scott's aankomst te Abercom in Rhodesie opgestegen doch van slechts 30 M. hoogte gevallen, waar- schijnlijk door overbelasting, want Waller had zich bij .aankomst uitgelaten dat Findlay en hij zouden trachten nog een gooi naar den eersten prijs van 4000 pond te doen door te probeeren Johannesburg in 6dn ruk te berei- ken. Hoe dit zij, het zware toestel kwam met een smak neer en werd grootendeels vemield. Findlay, die stuurde, was op slag dood en de marconist Morgan overleed na enkele oogen- blikken. Waller en zijn passagier de heer Peachey liepen lichte verwondingen op, door- dat zij achterin zaten en het toestel met den neus voorover is gevallen. Zoowel Waller als Peachy zijn naar een ziekenhuis gebracht, vooral Waller's zenuwen waren volkomen in de war. Findlay was evenals Campbell Black 39 jaar en ook zooals hjj een jong oorlogsvlieger, die van 1919/'21 in Afganistan en Waziristan ge- diend heeft. Na zijn terugkeer in Engeland werd hij eenige jaren particulier vlieger van een paar Lords en in 1928 instructeur aan de school te Hendon. Later werd hij instructeur te Brookland. De marconist Morgan was eerst vorig jaar van den scheepsdienst tot de vliegerij over- gegaan en hij bracht iederen morgen voor een courantensyndicaat de Engelsche ochtend- bladen naar Parijs. Voor deze vlucht had hij speciaal verlof verzocht en verkregen. DE SNEEUWSTORM IN COLORADO. De sneeuwstorm in Rocky Mountains, een van de ergste van dien aard, die ooit in een Septembermaand zijn voorgekomen, heeft thans reeds 16 dooden geeischt. Donderdag werden in Nieuw-Mexico de bevroren lijken van drie Mexicaansche arbeiders gevonden. ERNSTIG TREINONGELUK. Een trein van de Louisiana and Arkansas Raiway bij welke maatschappij een. staking aan den gang is reed Donderdag door een verkeerd gestelden wissel en verongelukte op een afstand van vier mijl van de stad. Twee personen werden gedood, twee anderen be- kwamen ernstige brandwonden. BRAND IN EEN MEELFABRIEK. In de meelfabriek te Novezamky, in Slowa- kije, is een groote brand uitgebroken, waar- door 120 wagons meel verloren gingen en ver- der aanzienlijke schade werd aangericht. Door den brand zijn 200 arbeiders werkloos ge- worden. EEN REIS OM DE WERELD. De Times verneemt uit New-York, d.d. 28 Sept. Twee journalisten zullen New-York ver- laten om zoo snel mogelijk een reis om de wereld te maken. Leo Kieran, een verslag- gever van de New-York Times, gaat onder auspicien van zijn blad en de North American Newspaper Alliance; H. R. Ekins gaat voor de Scripps Howard Press. Ekins zal de reis uitsuitend per vliegtuig maken, maar Kieran wil reizen zooals een gewone reiziger dat zou doen gedeeltelijk per vliegtuig, per trein en per boot. Beiden denken het record van 23 dagen, 15 uur en 21 minuten, in 1928 geves- tigd door John H. Mears en kapitein C. B. D. Collyer, te zullen breken. Zij reizen beiden met de „Hindenburg" naar Frankfort en daar vertrekt Ekins met een vliegtuig naar het Verre Oosten, terwijl Kieran naar Rome vliegt, naar Brindisi sport, langs de gewone luchtroute naar Hongkong vliegt en van daar per boot naar Manilla oversteekt, waar hij Ekins hoopt te ontmoeten. Beiden vertrek- ken dan met de Pan American Airways China clipper op 16 October naar San Francisco. Zooals gemeld is het eerste vliegtuig op dezen voorgestelden geregelden dienst San Fran ciscoiPhilippijnen v.v. De journalisten hopen na vier dagen in San Francisco aan te komen, op tijd om het nachtvliegtuig naar New-York te halen. OPROER IN EEN GESTICHT VOOR MEISJES. Zaterdagavond omstreeks acht uur is het geheel onverwachts in een verbeteringshuis voor minderjarige meisjes te Boulogne-sur- Seine tot een „oproer" gekomen. Zeventien meisjes drongen de keuken binnen, bonden de surveillante en een keukenmeisje vast en na- men de wijk, luide roepende: ,,Leve het Volks- front"! Het was een groote consternatie in het an- ders zoo stille huis en de politie werd onver- wijld gealarmeerd. Naar alle kanten waren de meisjes uiteengestovensommigen met haar koffertjes bij zich, anderen zonder hoed, een kleinje zelfs blootsvoets. Acht vluchtelingen werden onmiddellijk ge- pakt, negen anderen zijn nog zoek. Het schijnt dat de meisjes sedert lang on- tevreden waren over den gang van zaken in het gesticht, vooral over de gestrengheid van een der leeraressen. Dat zij sympathie had- den voor het Volksfront, wist echter niemand! ONTSLAG GENOMEN. Hedenmiddag heeft de heer P. G. Laernoes ontslag genomen als lid der Provinciale Staten. Zijn opvolger op de A.-tR.-lflst is de heer H. van Mazijk, notaris te Sluis. DE ZUIVELSTEUN. DEN HAAG. Naar aanleiding van gedane mededeelingen, dat de uitvoering van de steun- maatregelen ten behoeve van den handel in melkproducten en verwerkte melk »ouden worden verlengd, vernemen wij van bevoegde zijde, dat deze uitvoering op 4 October a.s. zal worden verlaagd van 2,24 cent tot 2 cent per K.G. melk, met een vetgehalte van 3.2 De thans vastgestelde uitkeering, stemt dan overeen met 52% cent per K.G. boter en 62 cent per K.G. melkvet aanwezig in zuivel en melkproducten. Bij verwerking tot boter, waarbij van 100 liter melk van 3.2 vetgehalte 3,60 K.G. boter kan worden verkregen, zal de uitkee ring bedragen 3.60 maal 52% cent, en alzoo f 1,89 per 100 K.G. melk bedragen. BOTEKH EFFING. De heffing op boter en voor vervoervergun- ning van boter is voor de volgende week (be- houdens tusschentijdsche wijziging) vastge- steld op 75 cent per K.G. TREINONGELUK TE ZWOLLE. ZWOLLE. Qmtrent het ongeval te Berkum vernemen wij nader, dat de auto waarmede de aanrijding geschiedde, behoorde aan de N.V. Butagas te 's-Gravenhage, van welke N.V. de firma Buftenger te Groningen depothoudster is. Het slachtoffer, de 44-jarige chauffeur A. de Koning, woont te Nieuwenhoom, is gehuwd en vader van 1 kind. De machinist Huisman en de stoker Van Dijken, van de locomotief, wonen te Groningen. Zij worden thans nog in het Sophiaziekenhuis te Zwolle verpleegd en maken het naar omstandigheden goed. Vanmorgen te half 12 was een. der ge- stoorde spoorlijnen vrij en kon op de andere met zeer beperkte snelheid verkeer plaats hebben. DISCONTO IN FRANKRIJK VELAAGD. PARUS. De Fransche bank heeft haar disconto verlaagd van 5 op 3 (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Ter Neuzen, 1 October 1936. Mijnheer de Redacteur. Nadat onze Regeering in den nacht van Za- terdag op Zondag j.l. zich in 's lands belang genoodzaakt zag om onze munteenheid aan te passen aan de valuta van de overige landen, werd door onzen Minister-President een be- roep gedaan op het Nederlandsche volk. Spe ciaal richtte hij het woord tot den handeldrij- venden middenstand om niet over te gaan tot prijsverhoogingen ter voorkoming dat de ver- bruikers zich in een paniekstemming zouden begeven en geheel overbodige en overtollige in- koopen zouden doen. Er zijn van alle artikelen ruime voorraden en krachtig zou worden op- getreden tegen hen, die eigen belang op den voorgrond stelden boven 's lands belang. Met lofwaardige eensgezindheid heeft de middenstand gehoor gegeven aan dit verzoek van de Regeering, hetgeen ook uit de adver- tenties in Uw blad blijkt, de wil tot voile mede- werking is bij hen, die rechtstreeks met het koopend publiek in aanraking komen, ten voile aanwezig, maar hoe geheel anders hebben de heeren fabrikanten en groothandelaars zich daartegenover gesteld. Reeds des Maandags kwamen de spoedberichten, dat alle koop- orders, ook van magazijnvoorraden, werden ge- annuleerd en prijscouranten niet meer geldiig waren. In den loop dezer week bleek, dat de fabrikanten en groothandelaren de hoofden bij elkaar hadden gestoken en de verhoogingen van 10 tot 20 die direct van kracht waren, kwamen los. Hoe nu, hebben deze heeren geen voorraden, geen, producten in magazijnen die geheel afgewerkt zijn of sinds langen of korten tijd v66r de waardeherziening van den gulden waren ingevoerd? De magazijnen lagen boordevol en wij weten toch maar al te goed hoe de vertegenwoordigers nog een week tevoren hun uiterste best deden om maar te verkoopen! En ineens... stop, alles kan men nu krijgen tegen zooveel procenten meer, dat dus zuiver een extra winst op deze voorraads- goederen beteekent. Gelden die strenge maatregelen waarmede gedreigd wordt, alleen voor den middenstand en zijn de fabrikanten en groothandelaren hier- van vrijgesteld? Bij vele wmkeliers zijn de voorraden niet van dien aard, dat zij het we- kenlang kunnen uithouden zonder hun noodza- kelijke voorraad aan te vullen. De toestand van den handeldrijvenden middenstand was werke lijk niet zoodanig, dat hij voor duizenden gul dens aan goederen in voorraad kon houden, men was zoo zoetjesaan wel genoodzaakt ge- worden om al te luxueuse inkoopen achterwege te laten. Straks, dus binnen zeer korten tijd, zoo hij nag niet gedwongen is reeds deze week eenige aanvullingen van zijn winkelvoorraad te doen, moet hrj zich wenden tot de fabrikanten en groothandel en hoe die over de maatregelen der Regeering denken, ziet men uit hun oogen- blikkelijk ingevoerde prijsverhoogingen. Dit, mijnheer de Redacteur, moest van mijn hart en dank ik U voor de verleende plaatsruimte. EEN WINKEHjIER. miesie ingesteld. Alsdan zal worden vastge- steld, of men al of niet met onredelijke prijs- verhooging te maken heeft. RED. ZAAMKL.VG. Door de notarissen Van der Veen te Ter Neuzen en Fanoy te Axel werd Donderdag in het logement bij den heer C. P. de Regt en ten verzoeke van de erven van de wed. E. Dek- ker verkocht een woonhuis, erf en schuurtje, staande in de Rozemarrjnstraat, groot 66 c.A. Kooper werd de heer M. Dekker alhier, voor f 1050. SAS VAN GENT. Huwelijks-voltrekkingen. 24 Sept. Gusta- vus Oscar De la Ruelle (van Westdorpe), oud 22 j., jm. en Julma D'haene, oud 18 j., jd. 26 Sept. Johannes Bernardus Neyt, oud 23 j., jm. en Elvira Maria van Craenenbroeck, oud 22 j., jd. Geboorten. 23 Sept. EMuard Petrus, z. van Camiel Petrus Vermeersch en van Augusta Christina Dhanis. 28 Sept. Hendrik Pieter, z. van Hendrik Minnaard en van Pietemella Brouwer (wonende te Rotterdam). Wjj brengen onder de aandacht van inzen- der, dat het, naar het voorbeeld der federatie van werkgevers in het boekdrukkersbedrrjf, aanbeveling verdient, gevallen van ongeoor- loofde prijsopdrijving hetzij rechtstreeks, het- zij door tusschenkomst der Kamer van Koop- handel en Fabrieken, ter kennis der Regeering (Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart) te brengen. Zooals uit een bericht in dit nummer blijkt, is voor die gevallen een ministerieele com- SAS VAN GENT. In de week van 24 tot en met 30 September hebben zich in deze gemeente gevestigd: E. van Donk, zonder beroep, van Lekker- kerk. A. J. Slock en gezin, schilder, van Ter Neuzen. J. Chr. Hoogeveen, zonder beroep, van Veghel. E. Hoogeveen, zonder beroep, van Veghel. Vertrokken: E. E. A. Vermandel, zonder beroep, naar Wachtebeke (B.). M. de Maesschalck, dienstbode, naar Ter Neuzen. M. E. Danel en gezin, fabrieksarbeider, naar Ans (B.). Van GentTer Neuzen: 1 Oct. Eng. s.s. PTARMIGAN, 204, stukg., London. Van Sluiskil: 1 Oct. Finsch s.s. DAGMAR, 1222, cokes, Stockholm ;Noorsch s.s. SVINTA, 764, cokes, Cartagena. Van Selzaete: 1 Oct. Deensch s.s. VTBEKE MAHRSK, 514, kunstmest, Aalborg. Voor Gent: 30 Sept. Fransch s.s. E3DIM- BOURGH, 1182, ledig, La Pallice; Zweedsch s.s. LAPONIA, 3209, erts, Narvik; Duitsch s.s. SPEQHT, 355, ledig, R'dam; Zweedsch s.s. FLANDRIA, 803, steen, Lysekil; Flng. s.s. GRESHAM, 1537, pyriet, Setubal; Zweedsch s.s. LJUSTERO, 2216, erts, Lulea. 1 Oct. Eng. s.s. WHTTETOFT, 442, pek- kolen, Middlesborough; Noorsch s.s. VIGSNBS, 937, erts, Pomoron; Duitsch s.s. STEINBECK, 1274, erts, Setubal; Deensch sa. BELGIEN. 1173, kolen, Gdynia; Eng. s.s. BLACKCOCK, 226, stukg., London. Van Gent: 30 Sept. Eng. s.s. BLACKTOFT 654, ijzer, London; Fransch s.s. THESEE, 1189, kolen, Caen. 1 Oct. Duitsch s.s. SPECHT, 355, jjzer, Koningsbergen; Noorsch s.s. RIMAE, 460, ijzer, London; Eng. s.s. BARON KELVIN, 1872, ledig, Tyne; Litt. s.s. GOTLAND, 591, ledig, Boston. Ondertrouwd CORRY KAAN EN RICHARD HOL Ter Neuzen, 2 October 1936. Scheldekade 50 Axelschestraat 73 Huwelijksvoltrekking op 22 October a.s. Op Dinsdag 6 October 1936, voorm. half 11, zal ten verzoeke van den polder BEOOSTEN en BEWESTENBLIJ (Dijk- graaf den heer P. J. J. Vael) in het openbaar worden verkocht: wassende te Axel aan de 2e ver- korting; staande aan de Axelsche Sasdijk, verdeeld in mijten van 300 stuks, en pl.m. 200 Weldestaken, en wassende aan de Axelsche Sasdijk. Te beginnen aan de 2e verkorting. Betaiing contant. OPENING van een BROOD-, BESCHU1T- EN BANKET- BAKKERIJ, ANNEX WINKEL. Beleefd aanbevelend, M. M. VAN DE VELDE. TER NEUZEN, Baandijk 14. EN te Hour voor 6 cent per K.M. VLOOSWIJKSTRAAT 36 Het prima vloeibare vermagerings Preparaat hetwelk in verschillende landen groot opzien baarde. Noordstraat 59. Tel. 21 Post Biro 206962 Laboratorium v. scheikundlg ondarzoek Gebruikt tegen neusverkoudheid Het Inhalatiemiddel per flacon f 0.40 Tegen heeschheid en ter ontsmet- ting van mond en keelholte in doosjes a f0,45 Tegen Hoest enz., het beproefde middel tegen alle aandoeningen der luchtwegen Thans ook halve flesschen ver- k"igbai" ./.«._f0,70V,lfl.l5 Tegen Rheumatiek, Jicht, Spit, Spierpijn en Stijve nek in flacons h f0,70 Al deze artikelen zijn Nederiandsch Fabrikaat, en gelijkwaardig aan alle soortgelijke Buitenlandsche Fabrt- katen Alleenverkoop voor Ter Neuzen en Omstreken levert gegarandeerd aan prijzen waar de z.g.n. concurrentie niet aan kan. Vraagt bemonsterde of- ferte. Alles Nederl. fabrikaat. Beleefd aanbevelend, Lange Kerkstraat 64 - Ter Neuzen Dinsdag 6 October n.m. 7'/2 uur- Woensdag 7 Oct. n.m. 3H en 7Yi uur. Spreker: DS. M.IETE8, van CADZAND. le Onderwerp: ..Schaamte" 2e ,,Onverhoorde Gebeden" 3e „Een Anker der Ziel". Een aantal zeer vriendelijke heeren, Die zaten altijd te beweren, Ik ga voor plezier, Steeds naar den barbier, Zij lieten zich trouw bij ons scheren. U wordt beter en voordeeligerbediend bij Salons Robert" Noordstr. 99. Ter Neuzen. Telef. 301. TE KOOP MOO IE rekenen begin October. NOORDSTAAT 38 - TER NEUZEN. Salvitine tegen Engelsche ziekte 1,85 Mirel Siroop 140 Famel tegen Long, Asthma en Bronchitis 1,90 en 1,15 Phia Bromocalm v.d. zenuwen 1.15 Hoest Siroop, Boom I, Hoestival0,90 Gebuco i> 1>60 Aanbevelend. FONTEIJN'S

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 7