BROCHES Predikbeurten Sport Gemengde Berichten RECHTSZAKEN. VOOR ELKE BEURS 'N ct 20STUKS 50 ch VOETBAL. inbraken opgehelderd. ZONDAG 4 OCTOBER 1936. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u., Dr. L. J. Cazemier; voorb. H. A.; 2 u., de heer W. J. Fournier. SL/UISiKIL. 9.30 u., de heer W. J. Fournier; 2 u., de heer L. Dek. A NET9.30 u. en 2 u. Ds. Van Oeveren. HOEK. 9 u., Ds. E. Raams; 2 u., Ds. E. Raams, voorb. H. A. ZAAMSLiAG. 9 u., de heer I. Verduijn, gods- dienstonderw. te Breskens; 2 u., Dr. L. J., Cazemier, van Ter Neuzen. KLOQSTERZANDE. 9.30 u., Ds. A. Dronkers. SAS VAN GENT. 9.30 u.T Ds. Akersloot van Houten Roos. RHiHI /TPPINE. 2 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2 u., Ds. G. W. van Houte. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Post. HOEK. 9.30 u. en 2 u., Ds. J. A. Vink. ZAAM1SLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Kok. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. AXEL. 9.30 u. en 2 u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAiAMBLAG. 9 u. en 2 u., Ds. J. Tolsma. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. Evangellsatielokaal Othene. 6 u. n.m., Ds. J. A. Vink, van Hoek. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Diensten; 2.30 u., Lof. DINSDAG 6 OCTOBER 1936. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN, 6.30 u., Ds. J. Verhage van Middelburg. ARRONDISSEMENTS-REOHTBANK TE MIDDELBURG. De volgende vonnissen werden uitgesproken A .G., oud 22 j., chauffeur te Ter Neuzen, is wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. P. M. P., echtg. van W. P. v. D., oud 50 j., zonder beroep te Boschkapelle, is wegens be- leediging veroordeeld tot f 10 boete of 5 dagen ihechtenis. J. S., oud 41 j., kok te Parijs, gedetineerd, is wegens ontucht veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf met aftrek van het voor- arrest. Zitting van Vrijdag 2 October 1936. De volgende zaken werden behandeld: J. J., oud 30 j., bankwerker, wonende te Axel, werd verdacht dat hij op 5 September 1.1. te Axel door listige kunstgrepen Adriana van Broekhoven in het cafd van Maria Ver- schelling heeft opgelicht voor een bedrag van 9,80, door deze een papier ter hand te stel- len, waarvan de eene helft volkomen gelijk was aan een bankbiljet van f 10 en na aftrek van de kosten van de consumptie ad 0,20 /9,80 van haar terug te ontvangen. Eisch 6 maanden gevangenisstraf. Mr. W. Nieuwenhuize pleitte clementie. (Ingez. Med.* HET PEOGRAMMA VOOR ZONDAG. Kon. Ned. Voetbalbond. Afd. IV. Eerste klasse. In de Eerste klasse is nog geen enkele club die zich als zwakke broeder afteekent, want na 3 gespeelde wedstrijden heeft alleen Bleijer- heide geen overwinning weten te behalen, waartegenover staat dat deze club 2 gelijke spelen verkreeg, zoodat zij uit 3 wedstrijden 2 punten kon boeken. Nu gaat Bleijerheide op bezoek bij Eindhoven en daar deze club ook 2 punten uit 3 wedstrijden verkreeg, be- merkt men wel dat zij in kracht niet veel zul- len schelen. Zoo gezien zou men allicht kun- nen verwachten, dat Bleijerheide haar derde gelijk spel zal verkrrjgen. JulianaBVV is ook een strrjd van gelijke tegenstanders, doch BW kwam vorige week met de verrassing van haar mooie overwinning op NAC en zoo hebben wij eenig vermoeden, dat Juliana het zwaar te verduren zal hebben. Op eigen ter- rein is Juliana ook het vorig seizoen altijd bij- zonder sterk geweest, zoodat dit weer als tegenwicht dient voor de betere conditie van BW, waaruit weer volgt, dat ook hier een uitslag moeilijk te voorspellen is. Roermond PSV zal wel een overwinning van de gasten brengen, die momentteel nog gelijk in punten staan, met Roermond, maar zich daar wel bo- venuit zullen werken. Van den wedstrijd NAC LONGA verwachten wij een overwinning der thuisclub, terwijl een lastige voorspelling die van NOADMVV zal zijn. Een uitslag met een zeer klein doelpunten-verschil zal heit on- getwijfeld zijn. Tweede klasse. RBCTemeuzen. Onze stadgenooten gaan naar Roosendaal om RBC te bekampen en zij zullen het daar niet gemakkelijk hebben, want RBC kan men wel als een volkomen gelijkwaardigen tegen- stander rekenen. Het vorig seizoen moesten de rocd-zwarten ook voor RBC de vlag strijken en het zal ons benieuwen of Temeuzen het tegen den druk van RBC zal houden. RBC en Temeuzen hebben van Middelburg met zeer groote cijfers verloren, doch de wedstrijd van RBC tegen Hero die zij met 34 verloor toont toch ook weer, dat de Roosendalers behoorlgk partij kunnen geven aan een tegenstander die niet in staat is hun geheel te overrompelen. Wij vermoeden dat Temeuzen iets sterker is, maar of dat voldoende zal zijn om dit in een overwinning uit te drukken, zal moeten blg- kOT Goes—TSC. Goes krijgt nu reeds haar derde sterke te genstander tegemover zich en het seizoen be- gint derhalve niet gemakkelijk. Wij verwach ten tenmimste dat TSC ook het vooibeeld van Middelburg en Hero zal volgen en Goes een nederlaag te ondergaam zal krggen. Zoo dit het geval zal zijn, behoeft Goes zich daarom nog niet ontimoedigd te gevoelen, want zeer vele van haar klasgenooten zullen tegenover deze clubs het loodje moeten leggem. Vlissingen—'Hero. Zoo men de berichten mag gelooven gaat Vlissingen geen goed seizoen tegemoet, d.w.z. dat zij dit jaar niet haar oude kracht kan ont- wikkelen, waardoor zij zich tot de ieidende blubs mag rekenen. Weliswaar heeft vliss gen nog maar eCn wedstrijd gespeeld en valt hieruit al heel weinig op te maken, maar de nederlaag tegen De Zeeuwen moet voor Vlis singen toch al bijzonder zwaar zijn gevallen. Hero zal uit dezen wedstrijd wel als overwin- naar treden. ZeelandiaMiddelburg. Na Vlissingen krijgt thans Middelburg haar plaatselijke ontmoeting en brengt dit de ge- moederen in beweging. Nu ditmaal Middelburg een heel bijzonder seizoen schijnt te gaan door- maken zal er over den komenden uitslag wel niet veel verschil van meening zijn en gaat Zeelandia een nederlaag tegemoet. Het zal voor Zeelandia meer de vraag zijn hoe de score van haar gasten zoo laag mogelijk te houden. Derde klasse. BiervlietOostburg. Doordat vorige week alle terreinen werden afgekeurd, is Biervliet nog niet voor het voet- licht getreden en gaat zij thans haar entree maken. Zij treft het in zooverre, dat zij deze eerste wedstrijd op eigen terrein moet spelen en Oostburg wel sterker is, doch toch niet tot de sterkste clubs kan gerekend worden. Een overwinning van Oostburg is te wachten, doch voor Biervliet kan het een goede oefening zijn voor de komende zwaardere partijen. AxelHulst. Het zal in Axel een bijzondere partij worden nu zij haar emstigste concurrent te bekampen krijgt. Ieder jaar zijn het deze clubs die om de eereplaats strijden en ook nu zullen wij niet ver mis tasten zoo wij vermoeden dat zij elkander weer de eerepalm zullen bekampen. Axel had in Temeuzen een vrij slecht begin, doch Hoofdplaat kreeg een stevige nederlaag van haar te slikken. Hulst toonde zich van be gin af in conditie en zoo kan deze strrjd van groot gewicht worden geacht. Wij gelooven, dat zoo Axel er in slaagt het tot een gelijk spel te brengen, zij niet slecht uit den strijd komt. IJzendgkeTemeuzen 2. De reserves van Temeuzen zullen de reis naar Uzendijke aanvaarden en hebben zij hier een goede kans om hun derde wedstrijd met een overwinning te beeindigen. Ofschoon IJzendijke haar eersten competitiewedstrijd speelt en wij dus niet de gelegenheid hadden haar kracht te toetsen, vermoeden wij wel dat Temeuzen 2 in staat zal zijn om meer doelpun- ten te maken dan haar tegenpartij. Het wordt overigens ook tijd om zich wat naar boven te werken. Bres kensHoofdplaat. Het vorig seizoen was de achterhoede van Hoofdplaat met inbegrip van den doelman voor vele clubs de groote struikelblok en geen enkele club slaagde er in een hoog scorings- cijfer te behalen. Axel heeft in dit nog jonge seizoen echter reeds getoond, dat deze verde- diging dit jaar niet zoo hecht is. althans moest de doelman van Hoofdplaat den bal eenige malen in zijn net zien verdwrjnen. Voor Bres kens is dat een meevallertje en zal de ontvan- gende club nu ook wel in staat zijn de beide punten binnen te halen. Zeeuwsche Voetbalbond. Ook thans staan er alhier twee wedstrijden op het programma, de Tern. Boys ontvangen Schoondijke en de jeugdige spelers van het derde elftal van Temeuzen krijgen Groede op bezoek. De reserves van Axel krijgen Hulst 2 op bezoek en Oostburg 2 ontvangt het tweede elftal van Biervliet, terwijl ten slotte Bres kens 2 naar Hoofdplaat trekt om daar tegen het tweede elftal van Hoofdplaat te kamjr^n. TREIN IN BOTSING MET EEN AUTO, GELADEN MET GASCYLINDERS Op een onbewaakten overweg in de buurt- schap Berkum, gem. Zwollerkerspel bij Zwolle, is, meldt de N. R. Crt., gisteravond een onge- luk gebeurd, dat emstige gevolgen heeft aan- genomen. Een vrachtauto, uit Zwolle komen de, wilde den overweg passeeren, juist toen de snel'trein nr. 124 naar Groningen passeerde, welke trein om 7 uur uit Rotterdam was ver- trokken. Er volgde een hevige botsing waar- bij het ergste evenwel was, dat de auto ge- laden was met cylinders, gevuld met Butagas, het bekende gas dat in buitenhuisjes en boer- derijen wordt gebruikt, waar men van lichtgas verstoken is. De chauffeur moest de houders bij boeren in Dalfsen afleveren. Daar op het moment van de botsing zoo- wel de trein als de auto in voile vaart waren, volgde er een ontploffing. Trein en auto vlo- gen beiden in brand. De machinist zag zich op zijn machine staande door vlammen omhuld, doch wist zijn tegenwoordigheid van geest te bewaren en den trein tot staan te brengen. Daama is hij met den stoker van de locomotief gesprongen, terwijl hun kleeren reeds vlam hadden gevat. Beiden zijn zij in een sloot gesprongen, waar door zij hun brandende kleeren wisten te doo- ven. Reizigers die in allerijl den trein hadden verlaten, hebben de beide mannen die gewond waren, weer op het droge geholpen. Met brandwonden aan hoofd en handen zijn zij naar het Sofiaziekenhuis te Zwolle gebracht. Intusschen was de vrachtauto een vuurzee. De chauffeur was brandend uit de cabine ge- slinigerd. Hij bleef langs de lijn liggen waar omwonenden met zand zijn brandende kleeren hebben gedoofd. De man moet op slag gedood geweest zijn. Voortdurend volgden er explo- sies van de gascylinders, waardoor ook de trein begon te branden. Spoedig stond de heele trein dan ook in lichte laaie. Direct na het ongeluk brak onder de reizi gers een paniek uit, daar de gevolgen op dat moment nog in het geheel niet te overzien waren. De kalmsten en moedigsten onder hen konden de anderen spoedig tot bedaren brengen, daar zij tijd genoeg hadden den brandenden trein te verlaten. Nader wordt gem eld: De auto was van de firma Buttinger uit Zwolle, groothandel in sanitair, gashouders, etc. Het lijk van den chauffeur, die bleek te zijn de 44-jarige A. de Koning uit Nieuwerhoom, was grootendeels verkoold. Het treinverkeer is door het ongeluk in beide richtingen gestagneerd. De locomotief en de voorste wagen van den trein zijn geheel uitgebrand. Een andere locomotief heeft het achterste deel van den trein met reizigers naar Zwolle gebracht. Van de reizigers had den er verscheidene lichte kwetsuren aopgeloo- pen. Hoewel het niet met zekerheid te zeg- gen valt, meent men te weten, dat in den vrachtauto behalve de chauffeur niemand an- ders heeft gezeten. De auto was van het Groningsche filiaal der firma Buttinger. De vlammen van de links en rechts ver- spreid liggende gascylinders speelden om den trein heen en deden ook de treeplanken vlam- vatten. Daardoor leek het, of de trein geheel brandde, doch toen het achterste deel was los- gekoppeld en buiten de vlammen getrokken, bleek dat deze wagons niet ernstig beschadigd waren. Het voorste deel moest men laten staan, daar het onbspoord was. De brandweer van Zwollekerspel was spoediig ter plaatse en heeft den brandenden auto gebluscht. Er waren onder de tallooze belangstellenden, die van heinde en ver op het geluid van de ont- ploffingen waren komen toesnellen, vele auto- riteiten. De marechaussee hield de nieuwsgierigen op een afstand. De trein, die even na den trein waarmee het ongeluk is gebeurd, uit Zwolle naar Leeu- warden was vertrokken, is naar Zwolle terug- gekeerd. Men wist ons mede te deelen dat uit Rotter dam en Den Haag treinen zijn vertrokken om de reizigers naar het Noorden te brengen; men hoopte middelerwijl een spoor te kunnen vrijmaken. Daaraan werd met man en macht gewerkt. Op dezen overweg zrjn reeds verscheidene emstige ongelukken gebeurd. Omstreeks an- derhalf jaar geleden is er een autobus met schoolkinderen door een trein gegrepen. De kinderen van wie eenigen gewond waren, kon den toen de bus verlaten; kort daarop werd deze door een tweeden trein geheel versplin- terd. Daar de weg den spoorbaan onder een schuinen hoek snijdt, is het zicht er slecht, zoodat de overweg als zeer gevaarlijk bekend staat. BERUCHT MISDADIGER UIT OSS BETRAPT EN BEKEND. Donderdagnaeht, meldt het Handelsblad, heeft de rijksveldwacht in Oostelijk Noord- Brabant, in samenwerking met de gemeente- politie van Herpen, te Schaik, een zeer be- ruchten misdadiger uit Oss gearresteerd, die op heeterdaad werd betrapt. De aangehoudene, die reeds eenige malen langdurig in hechtenis heeft vertoefd onder verdenking schuldig te zrjn geweest aan den nog steeds niet opgehel- derden moord op de weduwe Haaksman te Hoensbroek, in 1924 gepleegd, heeft na een langdurig verhoor een groot aantal diefstallen en inbraken bekend. Verleden week is reeds medegedeeld, dat Oostelijk Noord-Brabant was verontrust door het groote aantal inbraken en diefstallen, die wel niet van grooten omvang waren, maar toch erop wezen, dat de onveiligheid in beden- kelijke mate toenam. De brigade-commandant van de rijksveld wacht te Ravestein, majoor E. Urlings, had in verband hiermede een uitgebreiden surveil- lancedienst georganiseerd, waaraan werd deel- genomen door rijksveldwachters uit Schaik, Herpen, Berchem en Ravestein, als mede door de gemeentepolitie van Herpen. Van des avonds half elf tot het krieken van den dag waren iederen nacht alle politiemannen be- schikbaar en daar men op goede gronden aannam, dat ook nu weer zekere elementen uit Oss aan het werk waren, werden alle we- gen, die naar Oss leidden, iedere nacht bezet. De posten hadden onderling verbinding, zoodat men alles, wat verdacht was, onmiddel- lijk kon doorgeven. Ieder, die deze wegen pas seerde, werd uit een verdekte stelling geob- serveerd en wanneer men argwaan koesterde, werd dit aan de posten doorgegeven, die dan de betrokkenen voortdurend schaduwden. Donderdagnaeht nu, kwam over een een- zamen weg, die van Oss via Herpen naar Schaik leidt, een wielrijder. Bij Herpen werd de man door een politiepost opgemerkt, die direct constateerde, dat het hier een zeer be- rucht misdadiger betrof, die reeds meermalen was gearresteerd onder verdenking van moord op de wed. Haaksman in 1924, doch wegens gebrek aan bewijs niet veroordeeld kon wor den. Bovendien was de man reeds verschei dene malen wegens andere misdrijven verpor- deeld. Voor de politiemannen stond het oogenblik- kelijk vast, dat deze man op roof uit was en de andere posten werden gewaarschuwd. Men trok op naar Schaik en al spoedig vond men een spoor van den man, dat naar een boer- derij leidde. Toen men deze boerderij had omsingeld, trof men den man aan juist op het oogenblik, dat hij weer op zijn fiets stapte. Hij werd onmiddellijk gegrepen. Het bleek, dat hij in een zak achter op het rijwiel veertien kippen had zitten, terwijl in de panden van zijn jas, die speciaal voor het verbergen van pluimvee waren ingericht, nog 4 kippen zaten Bovendien vond men een complete serie inbre- kerswerktuigen op den man, terwijl hij het hangslot van het kippenhok in zijn zak had. Ontkennen mocht dus niet baten en ter plaatse gaf de arrestant nog toe de kippen te hebben gestolen. Hij werd naar het arrestantenlokaal te Herpen overgebracht, waar men den man verder aan den tand voelde. Bij talrijke in braken en diefstallen waren voetafdrukken genomen, en deze klopten volkomen met die van den gearresteerde. Niettemin bleef de man hardnekkig ont kennen, zich aan deze inbraken te hebben schuldig gemaakt. Hij werd daarop in den loop van den nacht naar Oss overgebracht waar in zijn woning huiszoeking werd verricht Men vond daar een groot aantal kippen en vele voorwerpen, o.a. een groote partij linnen- goed, die van inbraken en diefstallen afkom stig waren. Bovendien werd een met scherp geladen revolver in beslag genomen. Tegen al dit overstelpende bewijsmateriaal bleek de misdadiger niet bestand te zijn en hij bekende een groot aantal inbraken en diefstallen, waar uit kon worden opgemaakt, dat de man vrijwel iederen nacht op roof uitging. De politie heeft reden om te veronderstellen dat zijn geheele zondenregister nog niet is onthuld en dat hij ook medeplichtigen heeft gehad. Het onderzoek wordt dan ook voort- gezet terwijl men tevens bij het verhoor en onderzoek aandacht besteedt aan den moord te Hoensbroek, waarvan de aangehoudene nog steeds wordt verdacht. GEVALLEN VAN PRIJSOPDRIJVING TE ROTTERDAM. De gevallen, waarin grossiers en winkeliers de prijzen verhoogen, zijn vooralsnog niet van zeer grooten omvang. Toch zijn thans weer eenige gevallen bekend geworden, die aan den eenen kant teekenend zijn voor den wat ver- warrenden toestand, doch die aan den anderen kant toch wel weer getuigen van het feit, dat de betrokkenen wel genegen zijn de prijsver- hooging weer te laten vallen, wanneer er van de zijde van het publiek eenige pressie wordt uitgeoefend. Een bekende firma in chocolade-artikelen had namelijk haar clientele schriftelijk doen weten, dat zij haar prijzen niet onbelangrijk moest verhoogen, ook voor de orders, die reeds liepen, doch nog niet afgeleverd waren. Een der afnemers nam hier geen genoegen mee en eischte, dat de door hem bestelde partijen tegen den toenmaals overeen gekomen prijs zouden worden geleverd. Indien zulks niet het geval zou zijn, zou hij het desnoods op een rechtzaak laten aankomen. Per keerende post werd den winkelier mede gedeeld, dat aflevering tegen de oude condi- ties zou plaatsvinden. Een firma in kruidenierswaren te Rotterdam had dezer dagen ook de prijzen van diverse artikelen met enkele centen verhoogd, vermoe- dend, dat de klanten daar wel genoegen mee zouden nemen. Een enkeling deed dit evenwel niet en toen men den chef over de prijsverhoo- ging onderhield en hem meedeelde, dat hij de waren weer kon laten weghalen, terwijl de politie van het geval in kennis zou worden ge- steld, kwam de mededeeling af, dat de waren dan maar als tegen den gewonen prijs ver- kocht moesten worden beschouwd. EEN GERAFFINEERDE INBRAAK TE ROTTERDAM. Donderdagmiddag is te Rotterdam een bru- tale inbraak gepleegd, waarbij de dieven een kist met geld in handen hebben weten te krij gen, welke kist even tevoren in een postwagen van de R. T. M. was geplaatst. Een bankinstelling aldaar had een geld- zending ten vervoer aangeboden, bestemd voor een beetwortelsuikerfabriek op een van de Zuid-Hollandsche eilanden. Het geld was be stemd voor het uitbetalen van loonen en de zending bestond dan ook voor een groot ge- deelte uit specie. Bij elkaar was het een zeer aanzienlijk bedrag, dat niet minder dan ruim tachtig kilogram woog. De verzegelde kist, waarin de geldzending was geborgen, is geplaatst in een postwagen van de R. T. M., welk rijtuig stond op het terrein van de Gemeentelijke Handelsinrich- tingen, aan de Rosestraat alhier. Nadat de kist in den wagen was getild, heeft men het rijtuig afgesloten. Vrij kort daama is personeel van de tram gekomen, om den postwagen achter een loco motief te koppelen. Op dat moment merkte men, dat de wagen open stond. Het slot was geforceerd en weldra zag men ook, dat de wagen leeg was. In het zand naast de rails waren sporen, welke er op duidden, dat men de kist uit den wagen had gekanteld en op den grond had laten vallen, waarna de kist naar den iets verderop liggenden weg is gesleept. Vermoedelijk is de kist daar op een wagen geladen, waama de dieven er kalmpjes mee zijn weggereden. Terstond werd de politie met het gebeurde in kennis gesteld en de justitieele dienst van de* afdeeling Zuid heeft dadelijk een uitgebreid onderzoek ingesteld, dat Donderdagavond laat evenwel nog niet tot een positief resultaat had geleid. De omstandigheid, dat juist deze kist werd gestolen uit de vele goederen, welke zich te alien tijde op het terrein bevinden, duidt er op, dat hier dieven aan den gang zijn ge weest, die met de situatie zeer goed op de hoogte waren. ONREGELMATIGHEDEN BIJ DEN GEMEENTEONTVANGER TE MONTFOORT Men meldt uit Montfoort: Bij een gehouden controle bij den gemeente- ontvanger zijn onregelmatigheden omtdekt. Er bleek een kastekort te zijn van f 3322. De ont- vanger heeft een volledige bekentenis afgelegd en verklaart de gelden ten eigen bate te heb ben aangewend voor het afdoen van oude schulden. Hoewel het bedrag is aangezuiverd, is de ontvanger met ingang van I October a.s. uit zijn functie ontslagen. JEUGDIGE AUTODIEF GEGREPEN. Woensdagavond heeft een 17jarige jongen getracht een in de Foeliestraat te Amsterdam onbeheerd staanden auto te stelen. Hij had den auto reeds op gang gebracht, toen een agent van politie bemerkte, wat er gaande was. De agent loste een schot in de lucht, met het gevolg, dat de jongen, die de chauffeur- kunst slechts matig machtig was, met achter- lating van den auto trachtte te vluchten. Hij werd echter gegrepen en naar het bureau J. D. Meijerplein overgebracht, waar hij in arrest is gesteld. HIJ MAA1KTE ZICH KWA.AD OVER EEN VERMANING. Toen de 67jarige vischhandelaar E., met zijn auto door de Eindstraat te Breda reed kreeg hg een vermaning van een politie-agent over een aanrijding van een rijwiel. De man stapte uit zijn wagen en maakte zich blijkbaar zoo kwaad op den dienaar der wet, dat hij plotse- ling in elkaar zakte en den geest gaf. Een hartverlamming had een einde aan zijn leven gemaakt. De tragische gebeurtenis veroorzaakte een groote constematie op het geweldige drukke verkeersuur in deze straat. DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. Dimsdagmiddag is in de Sarphatistraat te Amsterdam een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto kwam uit de richting van de Muiderpoort en wilde de Mauritskade oprijden. Op dat oogenblik naderde van de zijde van het Wees- perplein een motorrijder, die, doordat hij de manoeuvre van den auto niet zag, met den wagen in botsing kwam. Een 15jarige jongen, die op de duo zat, werd op den grond geslin- gerd en door den auto overreden. Met een schedelbasisfractuur is hij naar het Binnen- gasthuis gebracht. Bij aankomst daar bleek hij reeds te zijn overleden. PRIJSOPDRIJVING EN OVERTREDING DER ARBEIDSWET TE UTRECHT. In een groot kleedingmagazijn te Utrecht waren Maandagochtend te 6 uur bedienden bezig de bij de kleedingstukken vermelde prij zen te verhoogen. De politie werd dit gewaar en* maakte proces-verbaal op wegens overtre- ding van de Arbeidswet. JONGEN SCJHIET ZICH IN HET HOOUD. In een grensplaatsje bij Venlo speelde een 14jarige jongen met een schietwapen, dat aan 2ijn ouderen broer toebehoorde. Spelenderwijze zette de jongen het wapen tegen zijn hoofd. Plotseling ging het schot af en de kogel dronig den jongen in het hoofd, meldt het Handelsbl. Zwaar gewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hjj, zonder tot het bewustzijn te zijn gekomen, is overleden. N EOERLANDER TOT DE DOODSTRAF VEROORDEEHD. Het Hof van gezworenen te Luik heeft Woensdag vonnis geveld in de zaak van den Nederlander K. uit Voider bij Maastricht, die te Haccourt in de omstreken van Luik een oude vrouw had vermoord, om haar te kunnen b.estelen. De gezworenen antwoordden bevestigend op de verschillende vragen, door het Hof gesteld, waama K. tot de doodstraf werd veroordeeld. Waar de doodstraf in Beigie niet wordt uit- gevoerd, is deze inmiddels omigezet in levens- lange gevangenisstraf. Een groot aantal inbraken, die den laatsten tijd in de omgeving van Oostzaan, den Hp, Purmerend zijn gepleegd, is thans tot klaar- HIJ LEEK OP ZIJN EIGEN SCHIM. Elken nacht slapeloos door indigestiei. ,,Jarenlang heb ik geleden aan indigestie, Elken nacht weer kon ik er niet door slapen en ik leek wel op mijn eigen schim. Ik raakte zoo uitgeput, dat men mij aanried om's avonds maar niet meer te dineeren, van alles werd mij aanbevolen, maar geen enkel middel hielp. Tegen Kerstmis, nu 3 of vier jaar geleden zag ik een Uwer annonces met ,,Neem Kru- schen Salts en geniet dan van Uw Kerst- diner", of iets van dien aard. Ik begon het te nemen, zij het met wantrouwen, maar reeds na een paar dagen werden mijn aanvallen minder. Sindsdien bleef ik een trouwe Kru- schen gebruiker. Ik ben nu 50 jaar oud, en ik kan altijd alles eten zonder eenig onaan- genaam gevolg en ik slaap uitstekend, dank zij Kruschen Salts". J. H. C. te R. Als Uw voedsel niet regelmatig en volkomen verteert, blrjven allerlei klachten niet achter- wege. Zoodra Uw inwendige organen maar even haperen, wreekt zich dat door onpasselijkheid, hardlijvigheid, hoofdpijn, en slechte nacht- rust. Kruschen Salts bevat zes minerale zou- ten, die Uw afvoerorganen aansporen tot meer geregelde werking, waardoor de verwijdering van afvalstoffen sneller en afdoender zal ge- schieden. De gisting van het tot nu toe onvol- doend verteerde voedsel blijft achterwege, en schadelijke afvalstoffen krijgen door snelle afvoer geen kans hun invloed op Uw gezond- heidstoestand uit te oefenen. Binnen zeer korten tijd zult U reeds verbetering in Uw toestand bemerken. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten a 0.40, 0.70 en 1.60 per flacon, omzetbelas- ting inbegrepen. Let op, dat op het etiket op de flesch, zoowel als op de buitenverpakking de naam Rowntree Handels Maatschapprj, Amsterdam, voorkomt. (Adv.) heid gekomen. Een te Alkmaar in de straifge- vangenis vertoevende poelier W. de B., die ter zake van diefstal van een groot aantal kippen te Uitgeest in hechtenis zit, heeft een volledige bekentenis afgelegd van een gepleegden dief stal van kippen te Oostzaan en ruim tien rij- wielen te Amsterdam welke in Gelderland zijn verkocht, van een inbraak gepleegd in een coo- peratieve vereeniging ,,Ons Belang" in Den Hp, van een diefstal van ganzen in Den Hp en van een straatroof gepleegd op de markt te Purmerend. ZIJN VROEGERE VERLOOFDE DEN NEUS AFGEBETEN. DinSdagmiddag heeft op den hoek van de Kruiskade en den Mauritsweg te Rotterdam een jongeman het meisje, met wie hij vroeger verloofd is geweest, maar die thans niets meer van hem wil weten, den neus afgebeten, meldt de N. R. Crt. Het meisje is in het ziekenhuis aan den Coolsingel opgenomen. De jongeman is aangehouden en opgesloten. BRIEFIXAART ZONDER ADRES OF AFZENDER. P.T.T.-nieuws vertelt een geval van een briefkaart zonder adres en zonder afzender. Wat moest de postambtenaar met deze puzzle doen? In dergelijke gevallen komt hij er toe eenige gepaste vrijmoedigheid te be- trachten ten opzichte van het overigens nauw- gezet door hem bewaarde postgeheim. Hg be- keek mitsdien de zaak en de briefkaart van twee kanten en las op de correspondentiezijde het volgende X, 18 Juni 1936. Lieve Ouders, Heden werden we verblrjd met de ge- boorte van een dochiter, Nellie genaamd. Moeder en doch ter in blakenden welstand. Zondag kom ik bij U en hoort U meer. Mede namens Marie, (In haast) Janus. Gegevens: het bovenstaande; gevraagd: de briefkaart terecht te brengen. Dit laatste lukte werkelijk, toen de met voorbedachten rade nageplozen rubriek „Bur- gerlijken Stand" in het eerstvolgende nummer van het plaatselijk blad te X onder meer ver melde de gCboorte op 18 Juni van Petronella, dochter van Adrianus en Maria Hun adres was spoedig gevonden. De vader zei niet veel en begreep er nog minder van, toen hij na beleefdelijk ten postkantore te zijn ontboden de briefkaart als de zijne her- kende en terug kreeg. Maar de weinige door hem gesproken woorden en bovenal de onmis- kenbaar op zijn gezicht te lezen argwaan we zen duidelijk op, dat hij den bewusten ambte- naar verdacht van een angstwekkend stevige relatie met duistere machten. De aardigheid zou er af zijn geweest, indien hem verteld was hoe de vork precies in den steel zat. LEVENDE GORDIJNEN. De heer J. K. B. schrijft aan de Midd. Crt.: De huisvrouwtjes zullen met interesse ver- nemen dat het wasschen, strijken en ophanigen van gordijnen niet meer noodig is, om de een- voudige reden, dat er een klimplant uit Mexico gekomen is om ze te vervangen. Wig hebben de levende, de groene en bloeiende gordijnen gezien te Utrecht bij de familie Dr. Quintus Bos, Koningslaan 96. Toen wij voor de eerste maal het levende gordijn over de voile breedte van het venster zagen zijn wij blijven staan, immers wg her- kenden de klimplant niet dadelijk, wat met een paar weken wel het geval was, toen zij een paar ibloemen vertoonde. Dat was de Mexi- caansche klimplant Cobaea scandens, die hier op gracieuse wijze de rol van het gordijn had overgenomen en van bijzondere kwaliteit is, immers, wordt het stoffig, dan kan het met een spuit en watet gereiniigd worden. Vertellen wij op welke manier mevr. Dr. Quintus Bos aan dit groeiende en bloeiende gordijn gekomen is. Uit Kopenhagen bracht zij mede een paar platte zaden van de Cobaea, zaaide die in een bloempot van 14 c.M. door- snede en gevuld met goed verteerden blad- grond, en wachtte af. Met breede zaadlobben kondigde zij zich op een zonnigen morgen in April aan en maakte na eenige dagen een blad met een rank om zich ergens aan vast te houden, te klimmen. Een stokje was spoedig gevonden en aan den top daarvan werd een koperdraad verbonden met het kozijn van de andere zgde. De jonge scheuten werden dus lanigs deze draad geleid en deden het voor- treffelijk. Precies in het midden vormde zich aan een hangend scheutje de eerste bloemknop die bij het ontplooien zacht groen, later zich violet kleurt. Zij is groot en klokvormig in het bezit van vijf meeldraden en stampers De groene eivormige vruchten schititeren in den regel door afwezigheid. Dit is echter niet overal het geval, immers in den bergtuin van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg zagen wij een plant, die hert dak van een loods in het groen gezet had met honderden vruchten. Voor de zaden, zoo hoorden wij daar, Was veel vraag vooral door groote zaadhandelarem in Frankrijk. Daar op 1400 meter hoogte is blijkbaar het insect dat voor de bevruchting zorgt. Hier te lande wordt deize plant als eenjarig beschouwd, omdat zij in den tuin geplant, door de koude sterft. Zij is echter meerjarig in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 6