ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN HUICU1TSLAG met jeuk die del maakt KLOOSTERBALSEM N). 9511 VRIJDAG 2 OCTOBER 1936 76e Jaargang Bmnenland Buitenland. De burgeroorlog in Spanje veroorzaakt vurige wond Kerknieuws. TWEEDE BLAD TER NEUZEN, 2 OCTOBER 1936 AXEL. ZAAMSLAG. Dank zij den KIQQSTEOALSEM verdwijnt wond en huiduitslag Geen goud zoo goed' WALSOORDEN. Van onze Adverteerders WEER VER W ACHTIN G. tzmEH&fflamr-ztffiiZVEtaaBi aaBBHMBausammBumni pm* i r* NEUZENSCHE CO U RANT GBSCHENK VOOR PRINSES JULIANA. De Ned. Vereeniging van Huisvrouwen heeft het voomemen opgevat, ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana, waardoor H. K. H. de functie van „huisvrouw" gaat aan- vaarden, een passend geschenk aan te bieden. Na overleg met het algemeen comitd tot aanbieding van een nationaal huwelijksge- ichenk, waarin ook de presidente der Ned. Ver. van Huisvrouwen zitting heeft, is besloten het geachenk der vereeniging een onderdeel te do en vormen van bedoeld nationaal huwe- ltfksgeschenk PENSIOENEN EN I) EV ALU AT IE Naar „de Telegraaf" verneemt zal de re- geering, die zich ten gevolge van de wrjziging i« de monetaire politiek voor tal van nieuwe pMbtemen geplaatst ziet, zich onder meer ook beraden of te zijner tijd wellicht aanleiding bestaat om de aanvankelijke voomemens in zake de herberekening van burgerlijke en mili- taire pensioenen te herzien. Het bij de Tweede Kamer aanhangige wets- ontwerp betreft niet alleen een verlaging. doch ook een wegnemen van minder juist ge- achte verhoudingen tusschen categorieen van pensioenen. VERHOOGING VAN PAPIERPRIJZEN. Het A.N.P. meldt: Maandagmorgen j.l. heeft de federatie der werkgeversorganisatien in het boekdrukkers- bedrijf onmiddellijk een circulaire tot haar leden gericht met het advies, onveranderde prijzen te berekenen en de op de basis van den goudgulden nog in Juni j.l. verlaagde tarieven niet te verhoogen. Op dat oogenblik had de federatie ook den indruk, dat de papierhandelaren en papierfa- brikanten, die over enorme voorraden beschik- ken, tegen de op dat moment geldende prijzen zouden afleveren en alleen de opdrachten, die een speculatief karakter droegen, zouden wei- geren. Tot bevreemding van de Nederlandsche drukkerijen hebben de papiergroothandelaren echter nadien een circulaire aan hun afnemers gezonden met de mededeeling, dat alle offer- tes waren ingetrokken. Thans zenden zij een nieuwe prijslrjst rond, die een prijsverhooging voor vele artikelen van dagelijksch gebruik beteekent. Het treft n.l. niet alleen het gewone drukwerk, maar ook het verpakkingsmate- riaal, het zakenpapier, enz. Door deze ver- hooging wordt dus het budget van elken zakenman en worden ook de prijzen van ver- pakte artikelen ongunstig geinfluenceerd. Op grond van mededeelingen, door de regee- ring gedaan, dat dergelijke ongemotiveerde verhoogingen en winstneming uit bestaande voorraden zouden worden tegengegaan, heeft de federatie zich tot de regeering gewend met het volgende telegram: „Heden aangekondigde en buiten verbruikers om ingevoerde papierprijsverhoogingen over geheele linie, ook van de groote voorraden in ons land, maken positie drukkerijen en uit- gevers van boeken, periodieken enz., uiterst moeilijk en belemmeren hun voomemen om de detailprijzen van drukwerken, couranten enz., onveranderd te laten. Dringen ernstig bjj regeering aan op onmiddellijk ingrijpen door toepassing van prrjsopdrijvingswet en in- trekking contingenteering." iDe Nederlandsche bond van steendrukkerijen en de vereeniging Nederlandsche periodieke pers hebben soortgelijke telegrammen gezon den. RABIODISTRIBUTIE GAAT BETALEN. Wij hebben reeds melding gemaakt, schrijft het ..Handelsblad", van Staatsblad no. 348 in- zake de wijziging en aanvulling van het Radio- reglement 1930. Art. 37 van bedoeld reglement wordt thans als volgt gelezen: L De houder van de machtiging voor radio- distributie is verplicht een bedrag van 2 per jaar en per op de inrichting aangebrachte aan- sluiting, waarover het door de inrichting ge- bodene, naar keuze van den aangeslotene, vol- ledig kan worden ontvangen, ter beschikking te stellen voor de bevordering van de belangen van den Nederlandschen omroep. 2. De gelden, die op deze wijze ter beschik king komen, worden door het daarmede te be- lasten orgaan in volgorde van voorrang, aan- gewend: a. ten bedrage van 10 pet., teneinde Mer uit den aanleg en de exploitatie van radio- distrihutie-inrichtingen mogelijk te maken in gebiedsdeelen, waar, ondanks de behoefte aan radio-distributie, deze zonder nadere geldelijke voorzieningen niet tot stand kan komen of in stand kan worden gehouden, alsmede teneinde uit dit bedrag voor zulke gebiedsdeelen recht- streeksche ontvangst voor de radiodistributie- inrichting door middel van de interlocale ge- leidingen mogelijk te maken; b. van het restant: 1°. ten behoeve van den huurprijs der zendinrichtingen, die ter beschikking worden gesteld van de omroeporganisaties, als be doeld in artikel 2, tweede lid van dit reglement, 50 pet. van dezen huurprijs. 2°. ten behoeve van de onkosten, welke door het in de eerste zinsnede van het tweede lid bedoeld orgaan worden gemaakt voor de buitenlandsche vertegenwoordiging van den Nederlandschen omroep en voor de vervulling van andere taken van dat orgaan, welke ge- rekend kunnen worden tot zijn verzorging van het algemeen omroep-belang te behooren, 50 pet. van deze onkosten; 3°. ten behoeve van de algemeene onkosten van bedoeld orgaan, 50 pet. dezer onkosten; c. indien het in het eerste lid bedoeld be drag over eenig boekjaar grooter mocht zijn dan voor dekking van de onder a en b genoem- de reserveering en uitgaven noodig is, ter uit- keering door het daarmede belaste orgaan aan de omroeporganisaties, als bedoeld in het eer ste lid van artikel 4 der Radio-Omroep-Zender- Wet 1935 en zulks in verhouding tot het wer- keljjk aantal uren zendtjjd waarover gedurende het laatste boekjaar werd beschikt, tenzij elk dezer omroeporganisaties er in toestemt, dat deze gelden door het onder b sub 2° bedoeld orgaan worden aangewend ter verzorging of verbetering van de technische apparatuur van den omroep in den ruimsten zin. 3. Als orgaan belast met het aanwenden van de in het tweede lid, eerste zinsnede be- doelde gelden, en aan hetwelk deze gelden ter beschikking worden gesteld, wordt dange wezen de Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij (NOZEMA) 4. De Minister is bevoegd tot het treffen van alle regelingen en het nemen van alle maatregelen welke ter nadere uitvoering van het in dit artikel bepaalde, noodzakelijk zijn. 5. In de machtiging kan de verplichting worden opgenomen tot betaling van een door den Minister te bepalen vergoeding, welke dient ter bestrijding van de kosten voor de bemoeilngen, die voor het Rijk uit de controle op de juiste naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden voortvloeien, en welke een bedrag van 0,50 per jaar en per op de inrichting aangebrachte aansluiting, waarover het door de inrichting gebodene, naar keuze van den aangeslotene, volledig kan worden ontvangen, niet te boven gaat, behoudens Onze maqhtiging aan den Minister tot over- schrijding van dit bedrag. Uit bovenstaande bepalingen, die Donderdag van kracht zijn geworden, blijkt derhalve, dat nu ook de Radio-distributie-inrichtingen moe- ten bijdragen in de omroeponkosten. WERVELVVLN DEN. De sohok werkt, schrijft de N. R. Crt. Er is beweging in de Europeesche politiek. Het j kunnen wervelwinden zrjn, die slechts wat stof opjagen, dat daarna weer neerdaalt op zrjn oude plaats. Het kan echter ook heel goed wezen, dat de innerlijke onrust uit vrees zich omzet in een activiteit, waaruit iets ge- boren gaat worden. Opmerkelijk is het be- richt van de Morning Post, waarljjk geen sensatieblad, over plannen van Mussolini. Volgens dit programma zou Mussolini op eens alle groote kwesties tegelijk in behandeling willen nemen. Dit zouden dan zijn: le. een accoord voor de Middellandsche Zee tusschen i Engeland en Italie; 2e. besprekingen tusschen de vijf mogendheden voor een nieuw Locarno; 3e. een wereldconferentie voor een monetaire 1 stabilisatie; 4e. een hervorming van den Vol- kenbend en de terugkeer van Duitsehland te Geneve; 5e. intemationale regelingen op oeco- j nomisch gebied ten opzichte van de tarieven I en voor uitwisseling van grondstoffen; 6e. het sluiten van een verdrag van vier groote mogendheden in Europa, Mussolini's oude lie- velingsdenkbeeld. !Het programma lijkt te veel op eens te omvatten, maar het behoeft daarom nog niet gefingeerd te zrjn. Karakteristiek voor de twee dictatoren in Europa is een onstuimige aan- drang om veel tot stand te brengen, als zij in beweging komen. Hun revolutionaire wezen drijft hen ertoe liefst alles op eens recht te zetten. Mussolini heeft "al veel meer tijd ge- had dan Hitler om over de gren'zen te kijken en heeft veel minder nationale wenschen nog over, zoodat hij zich veel beter aan groote intemationale dingen kan wijden. Dat hij den aandrang voelt aan al die gevaren in Europa, waarvan zijn land niets meer kan verwachten, maar heel veel te vreezen heeft, en aan den loodzwaren financieelen last, dien de tegen- woordige positie op zijn land legt, een einde te maken, is volkomen begrijpelijk. Dat hij ook liever geen voortzetting ziet van de toe- namende tegenstellingen tot een Groot-Bri- tannie, dat zich steeds meer ontwaakt toont en zich inspant, om zijn ontzaggelijke krach- ten voor zijn militaire vermogen te mobilisee- ren, is begrijpelijk. Mussolini moet beseffen wat daar wordt opgetrokken aan macht tegenover zijn macht en zich verheugen, dat het niet een jaar te voren begonnen is. Neen, onmogelijk is het niet, dat Mussolini nu rond- loopt met plannen als de Morning Post hem toeschrijft, ook al zrjn die plannen door de Morning Post wat erg gecompleteerd en ge- preciseerd. Ook al zou het heele plan in al zijn utopis- tische volledigheid inderdaad door Mussolini nu worden gekoesterd, wat men temauwer- nood van zpn besef voor realisme mag aan- nemen, toch zou het, ondanks zijn onuitvoer- baarheid als verschijnsel reeds heugelijk zijn. Een der twee dictatoren, en nog wel degene van het tweetal, die zich desnoods verzadigd kon betoonen, als drijvende kracht naar een oeconomische en politieke pacificatie in de wereld zelfs als dit verschijnsel zonder reeel effect zou blijven, zou het op dit tijd- stip reeds groote waarde hebben als reden tot geruststelling. Redenen tot geruststelling heeft de wereld bovenal noodig. Tot de dingen die tot bemoediging kunnen strekken, behoort ook de rede, die de Abes- sijnsche gedelegeerde Donderdag in de Assem- blee van den Volkenbond heeft gehouden. Hij heeft er in gezegd, dat de Negus tot onder- handelen en offers bereid was. In Italie heeft men dit aanbod reeds als belachelijk voorge- 3teld. Dat behoeft niet oprecht gemeend te zijn. Het zou in werkelijkheid nog belangrijk nut kunnen blijken te bezitten voor de Euro peesche diplomatic. In hetgeen tot nog toe door de integrate handhaving door den Negus van zijn door den Volkenbond niet verloochen- bare rechten een steile muur leek zonder steunpunten voor de diplomatic, is nu een spij- ker geslagen waaraan van alles kan worden opgehangen. De Negus heeft, zoodra hij tot vergelijk bereid is en over zijn principieele on- verzoenlijkheid is heengestapt, bij een verge- lgk alleen nog te winnen en niets te verliezen. De Volkenbond en ook Emgeland zijn na het gebeurde door geen prestige meer gebonden zich tegen welk vergelijk ook, dat beter is dan volledige en onvoorwaardelijke annexatie, te verzetten. Italie moet echter heel veel ge- legen zijn aan een vergelijk, dat eerst de finan- cieele mogelijkheden kan scheppen om met bekwamen spoed aan de exploitatie van de verovering te beginnen. Mussolini moet haast hebben, want dictatoren hebben, in tegenstel- ling tot oude dynastien, altijd haast. Men kan dus niet weten, waartoe de zeer schuchtere, maar principieel uiterst belangrijke concessie van den Negus nog leiden kan. Er is een begin. De Fransche regeering zal haar devaluatie- ontwerp stellig wel goedgekeurd krijgen. Het spant er in den Senaat en het is bij deze ge- legenheid ten duidelijkste gebleken, dat con- flicten tusschen Kamer en Senaat ook in de naaste toekomst niet ondenkbaar zijn. Blum heeft moeten ervaren, dat zijn macht niet op een gebetonneeid fundament berust. Hij heeft dienovereenkomstig ook bescheidenheid ge- toond, reeds in de Kamer. Komt het oompromis tusschen Kamer en Senaat inderdaad tot stand, gelijk wel te ver wachten is, dan weet men nu voorloopig, i waar men met Frankrijk monetair aan toe is. Wij zeggen voorloopig, omdat het definitieve van de devaluatie zal afhangen van de finan- cieele politiek der regeering. Als deze voort- gaat op den weg, dien zjj in Juni ingeslagen is, dan kan de door de devaluatie gewonnen financieele voorsprong spoedig weer verloren zijn en dan zou men zich weer bevinden in den toestand, waarin men zich een week ge- leden bevond. Daarom heeft de Kamer, hoe volgzaam voor het overige ook voor het kabi- net, de glrjdende schaal uit het ontwerp ver- wijderd. Men heeft nu door de devaluatie een potje, dat echter met pot verteren snel weer uitgegeven zou zijn. Frankrijk's bankroet was echt, niet frauduleus. Het heeft er geen slag mee geslagen. De eisch van een spaarzaam leven is daarom even klemmend als te voren. EEN VERKLARING VAN DE ABESSIJNSCHE LEGATIE TE LONDEN. Te Londen is door de Abessijnsche legatie een verklaring gepubliceerd, waarin wordt ge- zegd, dat le. de keizer nooit afstand zal doen; 2e. de keizer nooit de souvereiniteit zal neer- j leggen; 3e. dat de delegatie te Genfeve nooit zal worden teruggeroepen. De negus is evenwel bereid tot opofferingen om met Italie tot overeenstemiming te komen, door tusschenkomst van den Volkenbond. SURROGATEN GEZOUHT. Het Hongaarsche ministerie van handel heeft de instelling van Hongaarsche scheikun- digen opgedragen voorstellen uit te werken om de grondstoffen, welke op het oogenblik alleen tegen deviezen uit het buitenland kunnen wor den betrokken, door surrogaten uit binnen- landsch materiaal te vervangen. EEN HANDVOL VOLKSFKONT-SOLDATEN BIEDT NOG WEERSTAND TE TOLEOO. DE CORTES BUEEN. Volgens geloofwaardige berichten uit St. Juan de Lutdz doet zich thans te Toledo eenzelfde toestand voor als met het Alcazar, doch in het klein en in omgekeerden zin. 50 manschappen der regeeringstroepen zouden zich vier dagen geledetl Hebben teruggetrokken in het Seminarium te Toledo en bieden daar sindsdien weerstand aan de rechtsche troepen. Hun toestand is hopeloos. Het gebouw staat onder vuur van machinegeweren en een uitval is onmogelijk. Toch hebben de belegerden tot nog toe hardnekkig geweigerd zich over te geven en zij schieten op ieder, die het gebouw waagt te benaderen. Ook meent men te we ten, dat brj de manschappen vrouwen en kin- deren behooren. Een kapitein en een onder officier zijn reeds gedood bij een poging tot vluchten. Hun lijken doorzeefd van kogels liggen thans op een soort niemandsland, tus schen het Seminarium en de belegeraars, die zich verschanst hebben in de omringende huizen. Intusschen zijn de rechtsche troepen by hun opmarsch naar Madrid thans 20 K.M. voorbij Toledo. Zij naderen thans de plaatsen Santa Cruz en Retamare. Aan dit front evenals op andere plaatsen van het strijdtooneel heeft de luchtmacht der regeering wederom bommen gegooid, hetwelk haar grootste activiteit van de laatste dagen uitmaakt. DE BURGEMEESTER J. HUIZINGA-BANK. Naar we vernemen bestaat het voomemen de Burgemeester J. Huizinga-bank, die op ver- zoek en met een bijdrage van het huldigings- comitte uit de ingezetenen krachtens besluit van den gemeenteraad is gebouwd in het park aan de Axelsche straat, ter herinnering aan het 24-jarig bestuur van den heer Huizinga als burgemeester van Ter Neuzen, aanstaan- den Donderdag 8 dezer, in tegenwoordigheid van een aantal genoodigden, officieel in ge bruik te nemen. EINDE VAN DEN. ZOMERTIJD. De aandacht onzer lezers wordt er op ge- vestigd, dat de zomer tijdJ dim jaar eindigt te 3 uur in den nacht van Zaterdag op Zondag aan- staande. Wil men Zondagmorgen met de klok gelijk zrjn, dan is het noodig de klok voor men zich dien nacht ter ruste begeeft een uur achteruit te zetten. AUTOBOTSING. Toen hedenmorgen een der vrachauto's van de Z. V. T. M. geladen met suikerbieten voor de oude suikerfabriek te Sas van Gent het brugje in den weg nahij de Cooperatieve Sui kerfabriek bijna gepasseerd was, kwam van de tegenovergestelde zijde een vrachtauto van De Z„ te Zaamslag, welke tot groote verwonde- ring van alien die dit zagen, (aangezien de brug geen ruimte biedt om te passeeren) zon der stoppen op eerstgenoemde auto inreed, die daardoor aan de voorzijde aanmerkelijk be- schadigd werd. Ook de aanrijdende auto be- liep schade. In de cabine der auto van de Z. V. T. M. zaten 2, in die der andere vracht auto 3 personen. Deze kwamen er zonder ver- wondingen af. Door de marechaussee is aanstonds ter plaatse een onderzoek naar het gebeurde ingesteld. DE B. V. L. IN ZEELAND. In de jongste bijeenkomst van de Geweste- lijke Commissie van den Bijzonderen Vrijwil- ligen Landstorm in Zeeland, is bij acclamatie tot voorzitter dier commissie benoemd de heer H. Bierman, zulks met ingang van den dag, waarop de heer Bierman zrjn taak als com- mandant van het Zeeuwsch Verband van den B. V. L. zal neerleggen. Dit zal het geval zijn op 1 November a.s. en staat in verband met het aan den heer Bierman eervol verleende ont- slag als reserve-hiitenant-kolonel der infante- rie. Reeds in 1931 had de heer Bierman den militairen dienst kunnen verlaten, maar juist in verband met zrjn functie bij den B. V. L. -is het heengaan nog 5 jaar uitgesteld. De heer Bierman, die reeds zooveel voor den B. V. L. in ons gewest heeft gedaan, zal dus ook na het neerleggen van zijn taak als com mandant voor de zaak van den B. V. L. blijven werken en dit zal zeker door alien bij die in stelling betrokkenen met instemming worden vemomen. BOTSING TUSSCHEN AUTO EN MOTORRIJWIEL. Dinsdagavond heeft onder de gemeente Bres- kens een botsing plaats gehad tusschen een motorrijder en een automobilist. De auto werd bestuurd door zekere D. uit Gnoede. Het ge- volg was dat de motorrijder zekere W. uit Sint Laurens van den motor werd geslingerd en een sleutelbeen brak, terwijl de motor in tweeen brak. De auto bekwam eenige schade. De marechaussee stelde een onderzoek in naar de schuldvraag. Nader is gebleken, dat den automobilist geen schuld treft. DOCTORAAL EX A M EN GENEESKUNDE. Voor het doctoraal examen in de genees- kunde is aan de universiteit te Utrecht ge- slaagd de heer A. Vrijlandt te Biervliet. DE GEBEURTENISSEN BIJ HET CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN MOSSELEN. Direoteur en voorzitter geschorst? De correspondent van ,,De Zeeuw" te Ier- seke meldt De heer G. J. P. van der Voort, directeur en Mr. A. J. van der Hoeven, voorzitter van het Centraal Verkoopkantoor van Mosselen, zijn Dinsdag door den Minister van Landbouw en Visscherij in hun functie geschorst. Direct na die schorsing hebben ze eervol ontslag aangevraagd. Aan de bestuursvergadering van Woensdag hebben ze geen deel meer mogen nemen. Ook de heer A. B. Brouwer, regeeringscom- missaris van het Centraal Verkoopkantoor heeft ontslag aangevraagd. Ministers Deckers heeft snel en kort recht gedaan. Ook steekpeiuiingen uit Brussel aangenomen Naar men aan de „Banier" van welingelichte zijde heeft medegedeeld, zijn ook door de Bel- gische combinatie steekpenningen aan den directeur van het Centraal Verkoopkantoor (C.V.K.) te Bergen op Zoom, den heer v. d. Voo'rt, geschonken. Het hedrag loopt tot verschillende duizen- den guldens en is in de boeken van de Ver- mosin geboekt als: „reiskosten". MODE-SHOW TE AXEL. De in „Het Centrum" gehouden gebruikelijke Herfst-show van de Firma VisserKoole te Axel, behoort weer tot het verleden. Als ge- woonlijk hebben de dames, die weer in groote getale waren opgekomen, genoten van het vele moois dat er te zien was. Vijf mannequins toonden ons uit de groote collectie mantels en japonnen van de Fa. VisserKoole de nieuwste modellen voor den komenden herfst en winter. En wat ze toonden, was zeker in staat het hart der aanwezige dames te ver- overen. Voor een korte tijd werd in deze sfeer, het vele proza, dat de huishouding biedt ver- geten, en deden de dames zich te goed aan de weelde van kleuren, stoffen en bontgarneerin- gen, die werden tentoongesteld. Opvallende kleuren voor dit seizoen waren: paars, mauve, zachtgroen, reetoruin, terwijl voor de modellen der japonnen de casaque domineerde. Vooral ook de mantels trokken onze aan dacht. Dacht men wel eens dat op 't gebied van mantels weinig variatie bestond, dan leerde men hier wel beter. Gezellige sport- jassen, elegante gekleede jassen, waren in zeer groote getale aanwezig. Kortom, deze show is, zooals te verwachten was, weer zeer geslaagd te noemen. HET CENTRUM biedt deze week in haar programma het laat ste meesterwerk van Charlie Chaplin Modern Times. Wij hebben reeds vroeger van deze buiten- gewone rolprent een resume gegeven en zou den in herhalkagen vervallen zoo wij dit thans niogmaals deden. Maar er is meer. Deze film is haast niet te beschrijven, men moet die gaan zien, want zij steekt ver boven alle filmwerken uit. Zij is grootsch van opzet en een satire op de hedendaagsche massaproductie. En toch gaat dit weer verloren door het ongeevenaarde spel van den wonderlijke Charlie, die in volien emst de meest comische momenten verwerkt op een onnavolgbare wijze. Hoe krijgt hij dit alles voor elkaar en hoe talentvol is het stille spel van deze wonder- baarlijke artist, die zijn werk noemt ,,een ver- haal van nijverheid, individueele ondernemings- geest en voortvarendheid en van de mensch- heid, die een kruistocht voert tot het zoeken van het geluk! Voor de pauze wordt vertoond De drijvende zwembroek. De inhoud van deze film is ons niet bekend, doch uit de titel kan men wel opmaken, dat zij geen levensdrama of schokkende sensatie zal brengen, doch de vroolijke noot hier den boventoon zal voeren, zoodat de bezoeker en bezoeksters, die 'Het Centrum wel geheel zul- len vullen, deze film als een lieht voorgerecht kunnei# beschouwen van het grootsche werk van Charlie Chaplin, dat na de pauze volgt. ,Ge moet er niet aan krabben, zeide men mij, als ik klaagde dat de uitslag, die ik op een kwaden morgen op mijn hand ontdekte, zoo verschrikkelijk jeukte. Maar door 't krabben ontstond een wond op mijn hand zoo groot als een kwartje, welke wond my hevige pijn bezorgde. Toen niets Idelp, nam ik Kloosterbalsem. Dadelijk vermin- derde het jeukerige geyoel, de wond werd mooi zuiver, de uitslag vermin- derde en verdween en ook de wond genas geheel" L BL te B. AKKER*S ORIOINEEL TER INZAOt Onovertroffen bij brand en snuwonden Ook ongeevenaard als wrijfmiddel by Rheumatiek, spit en pijniyke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: (Ingez. Med. 62'/2 ct. en f 1.04 bracht en het kind door het trampersoneel werd verwijderd. Meermalen worden door an- deren kinderen van de trambaan of uit die om- geving verwijderd. Al is het niet altijd moge lijk zijn kinderen onder toezicht te houden, toch is het sommige moeders sterk aan te raden hieraan meer zorg te besteden, waar door ongelukken worden voorkomen. Opening Schaakclub. Gisteravond opende de plaatselijke schaak club het winterseizoen, bij welke gelegenheid alle leden acte de presence gaven. Ondanks de lange rustperiode gedurende den zomer bleek de animo onder de leden niet verflauwd, zoodat reeds dadelijk een opgewekte, gezellige stemming heerschte in deze jonge vereeniging. De penningmeester, de heer J. A. van Dixhoom deed verantwoording over zijn beheer, waar- omtrent wij vermelden, dat de ontvangsten bedroegen 18, terwijl de uitgaven een bedrag vergden ad 15,35, zoodat een batig saldo ad 2,65 overbleef Het bij de oprichting bij acclamatie van stemmen benoemde bestuur, bestaande uit de heeren-G. A. van Breen, J. Tollenaar en J. A. van Dixhoorn, werd wederom op dezelfde wi)ze herbenoemd. Bazar ..Ik' Volharding". Naar men ons meldt, heeft het bestuur van het muziekgezelschap lrDe Volharding" het voomemen om dezen winter een bazar te orga- niseeren, uit welker opbrengst men de aan- schaffingskosten van verschillende nieuw aan te koopen instrumenten hoopt te kunnen be- strijden. Twist. Toen J. K. bezig was met het ploegen van zijn land, lag zijn buurman A. d. K. op de loer om te zien of hg niet een millimeter te ver zou rgden. Meenende, dat dit geschiedde, sprong hij op K., sloeg hem op de ploeg en ranselde hem duchtig af. Van e6n en ander werd onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. Bekeurd. De mosselen, die dit jaar zeer goed zijn, zijn blijkbaar ook erg gewild. Van over de. grens komen ook vele mosselrapers, zelfs met kar en paard. Toen dezer dagen bij een controle der politie bleek, dat ze niet in het bezit waren van de vereischte papieren, moesten ze huis- waarts keeren zonder mosselen, maar met een hon. EEN NIEUWE ZAAK TE TER NEUZEN. De welbekende auto-, motor- en rijwielher- stellers Gebrs. Cappendijk te Kloosterzande, hebben op 26 Sept. jJ. te Ter Neuzen een tweede zaak geopend. Dit prachtige, naar de eischen van het bedrijf ingerichte pand, dat met de mooiste zakenhuizen in de omgeving kan wedijveren, is zonder overdrijving een zeer goed voorbeeld van zakelijke architectuur. We hebben ons ook eens overtuigd van de interne inrichting van de garage en bemerkten dat men er beschikt over modern gereedschap, wat noodig is om een klant vlug te kunnen helpen. De ruime showroom biedt een ge- makkelijke gelegenheid de verschillende mer- ken, die deze firma voert, te bezichtigen. Tijdens den dag der opening werden onder de bezoekers een 35-tal prijzen verloot, waaronder electr. kachel, electr. strijkijzers enz. Wij wenschen de ondernemers een waar suc- ces toe. De inrichting is gebouwd naar het ontwerp van den architect den heer A. de Clerq al- hier. Het metselwerk werd uitgevoerd door Gebrs. De Bruin te Ter Neuzen, het timmer- werk door P. Burggraaf te Hengstdijk, het schilderwerk door den heer Dees te Zaamslag, terwijl het loodgieterswerk werd verzorgd door den heer Nicolle te Westdorpe. Verwachting zwakke tot matige Noorde- lijke tot Oostelijke wind. Licht tot half be- wolkt. Droog weer. Mogelijk nachtvorst. j lets zachter overdag. Waarschuwing. j Donderdagvoormiddag liep een ongeveer j 3-jariig kind binnen de kom van het dorp over de trambaan, toen een tram in aantocht was. 1 Het aanhoudend seinen had op het kind geen uitwerking, waarom, teneinde een ongeluk te voorkomen, de tram tot stilstand werd ge- NED. HERV. KERK. M. R. Pliester, cand. te Oostrum (Fr.) heeft de benoeming tot hulpprediker te Hoofdplaat aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 5