Vertegenwoordiging Winsumer Zalf Van Sprang ve, iiige Meaqitig 192 245? 27^ 32- 375? 45.- VCERMAN-de PAUW TER NEUZEN Gehr. van Goethem VET BLANK KALFSVLEESCH A. A. MARSILJE Jzn Officieele Tramgids „LOKVOGEL" „HET SPOOKSCHIP" WEATHERPROOF Winterprovisie I) ail Volgens Dr. J. B. MEEBK bestaat er geen (DEALER MIDOEL TEGEN ZENUWHOOFDPjJN 2 ons WELLINGTONS De Sas van Gent Geen opslag Foto Briefkaart Poezie Advertentien W. LIJ N BERG Hofstede te koop Borstplaat Roomborstplaat DE JONGE BRANDHOUT D««BB Junghans Klokken ALLE HYGIENISCHE m HHGUMMI-ARTIKELEN Zaterdag 3 Oct. J. BONTE-VAN MOSSEVELDE Firma P. J. VAN DE SANDE. MARKT-AUTOBUSDIENSTEN NEUZEN A. A. DEES, Voor Uw confectie naar maat speciale goedkoope aanbiedingen der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij en Stoomtram Hulst—Walsoorden, Ter Neuzen. ZondagmiddagMatinee Prinsenstraat 30, Vlissingen. Orgelmaker-Noteur. in Piano's - Onderdeelen Thans ook Verkoop - Groot kantoor voor ADMINISTRATE en BELASTINGZAKEN Altijd welkom is in diverse smaken van Banketbakkerij Noordstr. 8Q. Telef. 280 N.B. Wij hebben Fijn gekruid Holf. BOTERSPECULAAS met Amandelen. Aardappeien, Appels en Peren. SMALLEGANGE'S Kweekeiij - TER NEUZEN is het ware geneesmiddel dat wonderen verricht. Ze geneest steenpuisten, bloedvinnen.win- terhandenen wintervoeten, aan- gezichtspuistjes, stootwonden, likdoorns en wratten, enz. enz. Prijs p. bus f0,75. Verkrijg- baar bij Apoth. en Drog. Heft besle ,-*k fives ucer de Siooperij C. VERMAST, vanaf S 13, P0LSH0RL0GES VERLOVINGSRINGEN aan uiterste prijzen. UBflnkoop oud Goud. Verpakte Geneesmiddelen, W. VIJFVINKEL, Falcon' is standaard geworden voor de eischen, die men aan een goede regenjas of regenmantel moet stellen Nu kunt ge Uw Falcon nog tegen de bekende voor geheel Nederland vastgesteide prijzen koopenWacht niet! Er is een groote keuze voor dames en heeren, voor jongens en meisjes. Wacht U voor namaak onder aanprijzing: ,,Evengoed als de Falcon Let in Uw eigen belang op zijden kraag- etiket, Falcon-hangkaartje en Falcon-certificaat. JONGENS- en MEISJESBOEKEN Fa P. J. v d. Sande, Ter Neuzen. ONS BEKEND ROZIJNENBROOD EN 2 ONS SPECULAAS SAMEN 37 CENT Beleefd aanbevelend, DIJKSTRAAT 37 VOORHANDEN: WINTERDIENSTREGELING GENT AXEL (Behoudens goedkeuring Gedep. Staten). 's VRIJDAGS: NEUZEN—SLUISKIL-SAS VAN GENT-GENT. •s ZATERDAGS: NEUZEN—SPUI-AXEL. uccr iNetszeira em Omsftrelsien NOOFSDSTRAAT 51-53 (WINTERDIENST) w. Thans kunt U nog van onze zeer goedkoope aan- biedingen profiteeren. Wij handhaven onze lage prijzen. 9 REGE NJASSEN in prijzen Fl. 4,98 en hooger. GABARDINEJASSEN Fl. 12,95 en hooger. Buitengewonemooie soorten m WINTERJASSEN. WINTERJASSEN Fl. 35,- COSTUUMS Fl 29,75 Passen inbegrepen. EERSTE KWALITEIT BIEFSTUK OESTERS BLINDE VINKEN KALFSLENDEN uitgebeend KALFRIBSTUK uitgebeend KALFBRAADSTUKJES KALFSCOTELETTEN KALFSCARBONADES KALFSBORST KALFSBORST uitgebeend KALFSGEHAKT KALFSVET KALFSSCHENKEL f 0,80 0,80 ii 0,80 0,80 0,70 0,60 0,50 0,45 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 TELEFOON 223 Ter voorkoming van misverstand berichten wij dat geen enkele andere uitgave door de Directie der Zeeuwsch-Vlaamsche t iti Tramweg-Maatschappij zal worden gesanctioneerd. PRIJS lO CENT. Firma P. J. VAN DE SANDE - TER NEUZEN Zaterdag 3, Zondag 4, Maandag 5 en Woensdag 7 October Toegang boven 14 Jaar. Plaatsbespreking van 6—7 uur. PRIJZEN MatinSe: Balcon 0,60. !e 0,50. 2e 0,30. PRIJZEN Avondvoorstellingen: Balcon 1,—. 1e 0,75. 2e 0,50. 3e 0,30 PRIJZEN Woensdagavond; Balcon 0,80. 1e 0,60. 2e 0,40. 3e 0,25 Bergplaats voor fietssn lngericht voor het BOUWEN en REPA- REEREN van alle soorten Draaiorgels en Caf6 Orchestrions. Levering van Orgelboeken INBOUW ACCORDEONS. In voorraad: Electr. Cafe-Orchestrions, Voorzet-Apparaten, Hand-Piano's, Electr. Piano's, Kunstspel-Piano's. Uitsluitend Duitsche Kruissnarige Instrumenten, Iste klas merken. Lage prijzen. Verkoop a contant of termijnbetaling. Oude instru menten kunnen ingeruild worden. Aanbevelend. Groot 17.43.10 H.A., gelegen aan harden weg in de nabijheid van Hulst, uit de pacht ged. 1 October 1937, ged. 1 October 1938. Nieuwe gebouwen, vruchtbare poldergrond. Gemakkelijke betalings- condities. Tebevragenbij J.F. VANDE WALLE, Administrateur, Tivoli 10, liulst. vraagt voor Ter Neuzen en Omstreken Uitvoerige sollicitaties onderNo. 576, bureau van dit blad. Beste soorten. Billijke prijs. zooalsKachelblokjes - gekapt Hout Fasseelhout - Blokjes voor Haardkachels is en tolljft aan de Oostkolk bij Java, Tel. 121 gf ledere hoeveelheid Hout wordt aan huis bezorgd, zonder prijsverhooging De nieuwste BREUKBANDEN met luelitpalotte f 3,25. BUIKGORDELS en ELASTIEKE KOUSEN. St. Jacob sir. 1. VLISSINGEN. dan zijn samenstelling in poedervorm (zonder Ouwel of Cachet), daar deze onmiddellijk, met een weinig water in den mond gestort, in het bloed wordt opgenomen, zonder plaatselijke prikkeling der maagwand. Dr. J. B. MEENK's ZENUWHOOFDPIJNPOEDERS zijn niet te overtreffen, prijs per p. 5 cts.zak-etui van 6 st. 28 cts. Verkrijgbaar bij Uw Apotheker of Drogist. voor IS cent INQAANDE 4 OCTOBER 1936. v. Neuzen (Prov. boot) 9,30 v. Gent (Holl. tijd) 17,— v. Sluiskil9,45 v. Sas van Gent17,45 v. Sas van Gent10,— v. Sluiskil18,— a. Gent (Holl. tijd) 10,45 a. Neuzen (Postkant.) 18,15 v. Neuzen (Prov. boot) 12,— v. Axel (Postkant.) 15,— a. Axel (Postkant.) 12,25 a. Neuzen (Markt)15,25 DE ONDERNEMER AXELSCHESTRAAT 3 TER NEUZEtN. ^VV^^^VVVVVVVVVVVVVV\^3-XVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ Alles per pond waarin tevens opgenomen zijn de Dienstregelingen van de Stoom tram Breskens- Maldeghem, de Provinciale Stoombootdienst en Spoorweg-Maatschappij Mechelen- en GentTer Neuzen, de Staatsspoor Vlissingen—Roosendaal. Aanvang 8 uur Presenteert Ufa U VICTOR DE KOWA - JESSIE VIHROG - H1LDE WEISSNER in Victor de Kowa stort zich in het dolle avontuur. Een razende jacht naar een prachtig smaragden halssnoer, welke aan den Gouden Hoorn begint en door een onverwachte schipbreuk in voile zee, ten slotte zijn ontknooping vindt in Marseille. „LOKVOGEL" dat is avontuur, 'tspannende, wilde, bonte, vroolijke avontuur, dat is de groote sensationeele Ufa film. VOOR DE PAUZE HARRY PIEL de onverschrokken heldenacteur in Een Harry Piel film is steeds iets bijzonders, zoo ook deze spannende emotioneele film, welke van den eersten tot den laatsten meter boeit. Aanvang4uur Hoofdfilm „LOKVOGEL".

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 4