Buitenland. De hurger-oorlog in Spanje Gemengde Berichten KLACHTEN OVER PBIJSVERHOOGINGEN TER NEUZEN, 2 OCTOBER 1936 :!sl'-i^TSCHAPPIJ N"V'm: - - EERVOL ONTSLAG VERLEEND. DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. den Volkenbond het alternatief te stellen: of Moskou, of Nederland uit den Volkenbond, om daardoor ni-ede een voorbeeld te geven aan de wereld, waarbij wordt voortgebouwd op bet krachtige „neen", betwelk Nederland heeft doen hooren teg-en de toelating van Moskou tot dien Bond. WIJZIGING VERKEERSRECHT GEREED. Naar het Handelsblad verneemt, is de tekst der bepalingen tot wijziging van het Motor- en Rijwielreglement thans gereed gekomen. Op a.s. Maandag 5 October zullen de arti- kelen in het ,,-Staatsblad" gepubliceerd worden. Voorts verneemt het blad, dat de Minister van Waterstaat, Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, a.s. Maandagavond van 7.30 tot on geveer 8 uur voor den A.V.E.O.-microfoon een toelichting bij deze wijzigingen zal ver- strekken. WINTERFRIJ2EN BRANDSTOFFEN. De Bond van Nederl. Handelaren in Brand- stoffen vestigt er de aandacht op, dat de prijs- verhooging niets te maken heeft met den hui- digen monetairen toestand. De per 1 October ingaande winterprgzen zijn reeds in Mei van dit jaar vastgesteld. Elk jaar gaan op 1 Octo ber de winterprijzen in. NAT. SOC. PANIEKZAAIERS. Het „Utrechtsch Dagblad" schrijft: Dinsdagochtend is door de afdeeling in van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland een circulaire verspreid, waarin eenige opmerkingen worden gemaakt naar aanleiding van de wijziging van Nederland's monetaire politiek. De demagogische munt, welke de samensteller(s) vein dit geschrift uit de afkondiging van het goud-embargo poogt, c.q. pogen te slaan, is van nog minder gehalte dan de pogingen ,,tot uitkleeding van het Nederlandsche volk door duisterlingen en geld- wolven", die zonder eenig bewijs van bestaan in het pamflet ten tooneele worden gevoerd. Hier wordt van voormelde zijde een poging tot verwekken van onrust en paniek gedaan, die niet door den beugel kan en voor de een- dracht van ons volk gevaarlijk moet worden geacht. Wij hopen, dat de verantwoordelijke instanties in de N.S.B. deze daad, als wij, ten scherpste zullen afkeuren en van deze afkeu- ring onomwonden blijk zullen geven. GEEN PRIJSSTIJGING VAN EENIGE BELANGRHKE EEBSTE LEVENS- MIDDELEN. iGelijk reeds werd medegedeeld, schrijft de N. R. Crt., is het de bedoeling der regeering, zoodanige maatregelen te nemen, dat zeker- heid bestaat, dat de prijzen van brood, aard- appelen, boter, melk, consumptie-zetmeelen en sulker zich niet zullen wijzigen als gevolg van de nieuwe monetaire situatie. De heffing op boter is daarom met terug- werkende kracht van Maandag 28 September af verlaagd van 0,85 op 0,75, terwijl met ingang van dien datum de restitutie bij export van boter 0,75 zal bedragen. De steun uit het Landbouwcrisisfonds op zuivel zal, in ver- band met de stijging van de zuivelwaarde, met ingang van 5 October worden verlaagd. De prijs van consumptiemelk zal ten ge- volge van een en ander geen verhooging onder- gaan. De restitutie bij export van kaas wordt ver laagd voor volvet en 40+ tot 1 cent en voor 30+ en 20+ tot cent per K.G. Ten aanzien van tarwe zijn zoodanige maat regelen getroffen, dat zekerheid bestaat, dat op den bloemprijs en dus op den prijs van brood geen invloed wordt uitgeoefend door de monetaire maatregelen. Ten einde een ontwrichting van de markt van consumptieaardappelen te voorkomen, is de denaturatiebijslag op dezelfde hoogte ge- handhaafd; de bijslag bij export is echter ver- vallen, zoodat de aardappelprijs ongeveer in evenwicht is op hetzelfde peil als in de vorige week. Voor zoover de suiker betreft, zal de crisis- heffing op suiker evenveel worden verlaagd als de stijging van wereldmarktprijs bedraagt. De heffing op de voornaamste zetmeelen zal met ingang van 30 September evenveel wor den verlaagd als de wereldmarktprijs geste- gen is. In verband met de stijging van den wereld marktprijs van rogge en gerst is met ingang van 28 September j.l. de denaturatiebijslag op rogge verlaagd van 3 op 2 en de dorsch- bijslag op gerst verlaagd van f 2,25 tot f 0,75. In verband met een en ander worden de monopoliewinsten bij invoer en de restitutie daarvan bij uitvoer gehandhaafd op hetzelfde peil als de vorige week, zulks met uitzonde- ring van eenige technische wijzigingen als ge volg van bovengenoemde maatregelen, zoodat de monopoliewinst van rogge vastgesteld wordt op /4 2 monopoliewinst op gedena- tureerde rogge /2 denaturatiebijslag).- De Minister-President ontvangt vele brieven, verband houdende met hier en daar locaal op- trendende prijsverhoogingen. Aangezien deze brieven ter behandeling moeten worden door- gegeven, hetzij aan het departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart, hetzij aan dat van landbouw en visscherij of van sociale zaken, verzoekt de Minister-President klach- ten van dezen aard voortaan, voor zooveel zulks na de totstandkoming van de wet tegen prijsopdrijving nog noodig is, niet meer aan hem te doen toekomen, doch deze aanhangig te maken hetzij bij den burgemeester der be- treffende gemeente, hetzij bij de Kamers van Kqophandel, hetzij bij de genoemde departe- menten rechtstreeks. OPRICHTING N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR INDUSTRIE-FINANCIERING. Ten overstaan van notaris D. Erdman te 's Gravenhage is Woensdag de acte van op- richting verleden van de N.V. Maatschappij voor Industrie-financiering. Voor den staat der Nederlanden trad daarbij op Minister Gelissen, terwijl de N.V. Industrie- bank in Limburg als tweede oprichtster was vertegenwoordigd door Mr. R. Gielen. Blijkens de acte van oprichting zijn voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van bestuur de heeren: Dr. H. M. Hirschfeld (voorzitter), Mr. Dr. A. A. van Rhijn, Mr. Dr. A. V. Doorninck, K. Spanjaard, alien te 's-Gra- venhage, Mr. D. Crena de Iongh te Amster dam en C. F. J. Schellens te Eindhoven. Uit de statuten der vennootschap blijkt, dat ztj zich o.m. ten doel stelt het verstrekken van credieten op langen termijn aan, het deelnemen in het kapitaal van, het verleenen van bemid- deling voor, het verstrekken van financieelen steun aan bestaande of nieuw op te richten in- dustrieele ondememingen, voor zoover werk- verruiming en behoud van werkgelegenheid in de Nederlandsche industrie daardoor kan wor den bevorderd. Het bureau der vennootschap is gevestigd te s-GravenhageBezuidenhout 107. In afwach- ting van een spoedig te houden eerste ver- gadering van den raad van bestuur, zullen, zooals tot dusver reeds het geval was, de werkzaamheden voor de vennootschap worden verricht door de afdeeling industrie-financie- ring van het werkfonds. DE BELGISCHE REtGEERING EN DE SPORT. De Belgische regeering heeft besloten zich officieel over de sport te ontfermen. Het ver- strekkende plan, dat door de regeering aan de Kamer ter goedkeuring is voorgelegd, bevat de volgende vier hoofdpunten: 1. Het nationale Belgische comite voor lichamelijke opvoedi-ng en sport zal worden gereorganiseerd in dier mate, dat de invloeds- sfeer van de regeering zal worden uitgebreid in verband met de beantwoording van vragen, welke de sport betreffen; 2. de staatssubsidies aan de sportbonden, welke tot nu toe 250.000 francs bedroegen, worden tot 3 millioen francs verhoogd; 3. op de gewone begrooting zal een bedrag van 3 millioen worden uitgetrokken voor het inrichten van sportcomplexen en zwembaden in het geheele land; 4. de mogelijkheid van de oprichting van een instituut voor lichaamsoefeningen in Brus- sel zal grondig worden besproken. DE CARLISTISCHE KROONPRETENDENT OVERLEDEN. De 87-jarige prins Alfons Karel van Bour bon, de Carlistische pretendent voor den Spaanschen troon, is Maandag bij een auto- ongeluk te Weenen zeer emstig gewond en in den loop van den nacht overleden. Met hem is de laatste mannelijke afstamme- ling van den Carlistischen tak van het Spa an- sche Koninklijke Huis heengegaan. De Carlistische beweging is in 1833 ontstaan toen bij den dood van Ferdinand VII zijn doch- ter Isabella, onder voogdij van koningin Christina, op den troon geroepen werd, tegen den zin van de extreme monarch-isten, die, bij gebreke aan een kroonprins, 's konings toroeder don Carlos als Karel V den troon hadden wil- len zien ibestijgsn. De liberalen kozen de zijde van de koningin en zoo ontstond er een burger- oorlog, die eensdeels een dynastieke oorlog, anderdeels een strijd was tusschen liberalen en conservatieven. Het duurde tot 1839 voor de liberate zaak overwon. Don Carlos bleef echter zijn aanspraken handhavgn en ook zijn nako- melingen bleven van tijd tot tijd protesten laten hooren tegen het bewind van de afstam- melingen van Ferdinand VII. Sinds den dood in 1931 van zijn neef Jaime, hertog van Madrid, was prins Alfons Karel, hertog van San Jaime, de Carlistische preten dent. MEN LEERT LANGZAAM AAN. Het monetaire probleem is, schrijft de N. R. Crt., in tal van landen na het gebeurde in Frankrijk met vernieuwe kracht aan het spo ken. Het zal een rust zijn, als deze periode voorbij is en de behandeling van het vraagstuk haar spasmodisch karakter zal hebben ver- loren. Op deze onrust is niets op te bouwen. Wij hebben reeds gezegd, dat de schok ten- slotte nuttige gevolgen kan hebben, maar dan moet de schok ook overwonnen zijn. Men spreekt nu veel van een nieuwe oeconomische conferentie; daar wacht de wereld op, maar zij kan geen goed doen als haar resultaten hoogst onzeker zouden wezen. Het is goed, dat dit denkbeeld nu, na de afschrikkende ervaring van 1933, opnieuw in de hoofden is ontkiemd. Maar wel zal men terdege aan de voorberei- ding moeten werken. Niets slechts door in- leidende besprekingen tusschen de staten, maar vooral ook door het herstel van een zeker evenwicht in den toestand, dat den eer- sten grondslag kan vormen voor de uitwer- king van plannen. Men ziet dan ook het denkbeeld van een stabilisatieconferentie, dat in de eerste dagen voor velen haast tastbaren vorm had aange- nomen, snel weer vervagen. Zooals vroeger al gezegd, het verdwijnt niet, maar men heeft met den dag duidelijker ingezien, dat het denk beeld nog ver van rijp is. Dit valt echter wel vast als vooruitgang te constateeren. De positie van Londen en Washington tegenover elkaar, zooals wij die in den zomer van 1933 hebben te zien gekregen, is in dit geval achter- wege gebleven. Misschien is het beleid van de Fransche financiers, toen zij de ramp zagen naderen, daaraan niet vreemd geweest. Het zijn menschen met groote ervaring. Men mag hopen, dat ook Blum iets uit de gebeurtenissen heeft geleerd, al zag het er eerst weinig naar uit. In de Kamer heeft hij zijn „glijdende schaal" prijs gegeven. Die schaal leek echter op een instrument tot auto- matische vemietiging van het gunstige effect, dat de devaluatie naast haar nadeelen voor het Fransche volk kon hebben. Stabilisatie met inflatie, zooals Blum dit geprobeerd heeft, moest tot groote teleurstelling leiden en een devaluatie, voorzien van een inflatietoestel is ook al een onmogelijke constructie. Blum heeft zich door de Kamer laten overtuigen. In plaats van het inflatietoestel zijn bepalingen gekomen, die juist ten doel hebben inflatie te bestrijden en de voordeelen, welke devaluatie voor een groot gedeelte van het Fransche volk kan hebben, zoo mogelijk te waarborgen. Het is te verwachten, dat de Senaat trach- ten zal de*verbeteringen en waarborgen van het ontwerp nog te versterken. Blum heeft in de discussie nog een nuttige belofte afgelegd. Men zou zich zeer daarover kunnen verheugen als niet vroeger reeds in den Senaat minister Salengro een dergelijke verzekering had gegeven. Daaraan heeft men zich nog niet gehouden. Blum heeft gezegd, dat aan het stelsel van bezetting der onder- nemingen bij stakingen een eind zal worden gemaakt. De belofte van Salengro is, zooals gezegd, niet vervuld; de herhaling door den minister-president moet echter een bijzondere waarde hebben. Het kabinet zou zichzelf on mogelijk maken als het door bleef gaan met beloften te geven en die niet te durven uit- voeren. Blum heeft, intusschen wat geleerd. Hij heeft kennis gemaakt met kwesties van oeconomie en psychologie, waartegen hij niet heeft kunnen optomen. EEN BOM ALS STUK VAN OVERTUIGING De News Chronicle meldt dat op een der jongste bijeenkomsten van de te Londen ver- gaderde commissie van onderzoek naar even- tueele inbreuken op het besluit van niet-in- menging in den Spaanschen burgeroorlog, Al derman W. Dobbie een der leden, een bom toonde, die hij als stuk van overtuiging op een reis van de Spaansche slagvelden had meegebracht. De commissie vergaderde on der voorzitterschap van het Lagerhuislid mej Rathbone en de bom van den heer Dobbie ging van hand tot hand, daar iedereen, even- als Dobbie in de eerste plaats, overtuigd was dat zij niet geladen was natuurlijk. Maar eerst later is gebleken dat de leden van de commissie aan groot levensgevaar ont- snapt zijn, onwillekeurig de bom toch met eenig respect hadden aangepakt en verder ge geven. Als iemand haar ,,voor de aardig- heid" even zou hebben laten vallen, zou een verschrikkelijke ontploffing gevolgd zrjn, want zij was wel geladen. FRANCO, OPPERBEVEL1HEBBER VAN HET OPSTANDIGE LEGER. De Junta te Burgos heeft, zooals gemeld, be sloten generaal Franco tot opperbevelhebber van de reehtsche troepen te, benoemen. De tijd is hiertoe thans rijp. Na -gevechten over vijf ver van elkaar verwijderde fronten eon- centreeren zich thans de beslissende operaties om de hoofdstad. Een eoordinatie der verschil- lende cperaties door middel van een eenheid in het opperbevel is thans alleszins dienstig. Generaal Franco bevindt zich thans te To ledo. Woensdag he-eft hij aldaar in de rubles van het Alcazar de verdedigers van dezen burcht gedecoreerd. ,,Gij, verdedigers van het Alcazar", aldus Franco in zijn toespraak, „grj hebt de eer van Spanje gered. Het oude Alca zar, dat generaties van officieren hebben op- gebouwd, is thans- verwoest. Wij zullen echter een nieuw bouwen en gij zult alien Spanjaar- den tot voorbeeld zijn. Wij zullen een nieuw Spanje opbouwen en wel een imperium. Leve Spanje." Ondertusschen trekt generaal Varela met troepen naar-Madrid op. Berichten komen bin- nen, dat de opstandelingen erin zouden zijn ge- slaagd de verbindingen tusschen Madrid en Seguenza te vwPbreken. Te Madrid worden thans uitgebrhfee maat regelen genomen tot den strijd. Zoo heeft het ministerie van oorlog besloten tot de mobili- satie van de reservisten van 1932 en 1933. Ver der heeft het besloten de miliciens van het volksfront tot soldaten te verheffen, aangezien zij zich aan de regels van het regelmatige leger hebben qnderworpenf. Uit Sevilla W0rat verder gemeld, dat eenige leden van het kabinet-Caballero zich naar Ali cante he'bben begeven om voorbereidingen te treffen om de Spaansche regeering te ver- plaatsen. Uit Madrid wordt voorts gemeld, dat de re- geeringstroepen onder generaal Mengada tot v-lak voor Talavera zoudeh zijn opgerukt. EEN HARTEtttREET VAN ANZANA. Vernon Bantlett heeft Dinsdag voor de News Chrqnicle een onderhoud gevoerd met presi dent A-zana, die zich heftig verweerde tegen het verwijt, van zekere zijde tot hem gericht, nopens de wapening van de arbeiders. ,,Ik geloof", zei de president, ,,dat de bur geroorlog onvermijdelrjk was, sinds de denk- beelden vanrds.rnassa aan den eenen kant en die van de aristpcraten, officieren en geeste- lijken aan faeS'anderen kant niet te verzoenen waren. Ik heb zes jaar verdaan met geduld te oefenen, maar het resultaat is geweest, dat een kleine, bevoorrechte klasse den oorlog heeft verklaard aan de massa van het Spaan sche volk. ,,Wat mdestm,,w4i- doen. toen een groot deel van het leger iljfreed van trouw brak? Weer- lo-os blijven en deze nieuwe tirannie aanvaar- den Neen, moesten het Vani'" een kans geven zich tt* '^CTdedigen-, en zulks te meer omdat de ervaring geleerd heeft hoe weinig moed de democrat en betoo'nen in het steunen van elkander. „Dit is zelfs geen strijd tusschen democra tic en fascism^ feooals de vreerrfdd> bla den ver- onderstellen, want" fascisme is een beweging met steun van het volk, terwijl de huidige op standelingen een kleine bevoorrechte klasse vertegenwoordigen, die er op uit is ten koste van wat het zij. haar privileges te behouden." De president betreurde de onlusten en uit- spattingen te Madrid en elders, maar legde er den nadruk op, dat zij hoofdzakelijk te wijten zijn aan het feit, dat alle goed gediseiplineerde mannen aan het front staan. Een Engelsche bisschop over de wreedheden. Dr. Garbet, de bisschop van Winchester, heeft op een dioeesane brjeenkomst -gesproken over den burgerporjog in Spanje. Hq zei: ,,Wij zijn terecpt,, vervuld van afsehuw over de wreedhedpn peg aan aan pries ters, monni- ken en nonnen,. over het platbrftnden van kerken, de wreede moorden, door--de- commu- nisten begaan,. Ik acht het echter onmogelijk als christelijkr,^en,rpeweging fce pdschouwen, welker leiders mohammedaansehe Mopren ge- is, dat zij gevociten hebben voor de regeering, die zij trouw beloofd hebben, en welker wreedheden dp fitin beurt klaarbltfkelijk even schuldig eh barbaarsch zijn geweest als die, bedreven door hun vrjanden, die geen trouw aan Christus belij'den." De News Chronicle (.lib.) betuigt in een hoofdarti'kel haar instemming met deze woor- den. Niemand in Engeland droomt ervan de uitspattingen van de communisten te verde- digen. Maaf dat verontschuldigt niet de ar- rogante militaire junta, welker „domme en afschuweltjke -daad (de adjectieven zijn van den Spaanschen correspondent van de Times) deze afschuwelijkheden heeft uitgelolrt, en rechtvaardigt evenimin den invoer van Afri- kaansche wilden om de rampzalige Spaansche arbeiders neer te slaan. ,,Waarom zouden wij voorgeven, dat zulks geschiedt voor de zaak van het Christendom?" .r i axuni if. PROVINOIALEN WATERSTAAT. Met ingang 'van 1 October zijn door Ged. Staten benoemd tot bureelambtenaar le klasse bij den Provincialen Waterstaat de bureel- ambtenaren 2e klaase Quant-te-Goes en J. J. de Klerk be Ter Neuzen. n .ft! I ROER AFGEBROKEN. Met een tweetal sleepbooten is aihier bin- nengebrgcht het Nederlandsche sleepschip „Harm" dat stpurloos was. Nabij Lobith was het roer van het sphip b\j het achteruittrekken afgebroken. (IJ De „Harm" heeft de reis naar Gent.Voort- gezet, wakr de schade gerepareerd zaj worden. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TRAMWEG- Woensdag 30 September j.l. is te Middelburg onder leaimg van Graaf Lippens den gewone jaarlrjk-s<^valg»meene vergadering ;va,n aan- deelhouders gehouden. Het jaarverRjag over 1935 wqrd^gor den voorzitter aan je ppde ge steld met volgende woorden: ,31 w ..TijdenSj.en na de behandeling van, de re- organisat|enYporsteUen onzer uiaatschappij in de ProvinciaLe Staten zijn in en buiten dit col lege, in .woord en. geschrift, somtijds dingen gezegdiv dip; ,;<?Mgegrond waren^fn^voor, onze maatschappij en voor ons bestuur, inapt bij- zonder voprj(pnz^ directeur, gjjcy.end. Wij hebb^4 gpmeend hierop' niej ^e moeten antwoorden.. ,Ephter stellen wij ep prijs op, tegenover de yglgende korte verklaring af te leggen. 'd Zonder jynjfpl, ,Z)illen ook den loop der jaren bij onz^0n£a$,tschappij nu en dan fouten kunnen zijn gemaakt,, zooals dsJt.. in iedere vennootschap voorkomt. Wij meenen echter, dat over het algemeen onze maatschappij zich over het bij haar gevoerde beleid niet heeft te schamen en wanne-er uw bestuur zich genood- zaakt heeft gezien om reorganisatie-voorstel- len in te dienen, dan is het niet te wijten aan dit beleid, maar aan de volgende factoren: de iangdurige diepe ■economisehe depressie, de vermindering van het bietenareaal, het ophou- den van het bietenvervoer naar Belgie en bovendien aan de geheele omw-anteling, die in het vervoerswezen heeft plaats gevonden, waardoor de stoomtramweg voor een belang- rijk gedeelte door andere middelen van ver- voer moest worden vervangen. Van een debacle onzer maatschappij is geen sprake. Wij hebben echter gemeend onzen plicht te d-oen, door de consequenties van de zooeven genoemde feiten tijdig onder de oogen be zien en in de balans Uwer Vennootschap tot uit- drukking te brengen, opdat de ook door de Regeering zoozeer gewenschte noodzakelijke aanpassing in onze maatschappij zal worden voltrokken". Het verslag over 1935 met de balans en winst- en verliesrekening zijn daama vastge steld. De heeren Mr. P. Dieleman te Middel- burg en Mr. K. P. van der Mandele te Rotter dam werden herkozen als Commissaris. WATERLEIDING MIJ. MIDDEN-ZEELAND. In verband met de waterlevering door de Waterleidingmaatschappij Midden-Zeeland zijn terreinen aangekocht voor den bouw van een aanjaagstation bij den Sloedam (tusschen Walcheren en Zuid-Beveland), ben evens bij de nieuwe zeehaven te Vlissingen voor den bouw van een wat-ertoren. Met den bouw zal spoe dig worden begonnen; men rekent er op in 1937 gereed te zijn. De hoeveelheid drinkwater die de gemeente Vlissingen noodig heeft boven de levering van haar prise d'eau te Dishoek (westkust van Walcheren), zal zij van de Waterleiding-maat- schappij Midden-Zeeland" betrekken. Na bovenbedoelde uitbreiding kan deze maat- schappij bovendien ook aan Middelburg leve- ren. Voor deze nieuwe maatschappij liggen de waterwinplaatsen te Ossendrecht, waar ook de Waterleidingmaatschappij „Zuid-Beveland" haar waterwinplaats heeft. CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN MOSSELEN. De heer G. F. P. van der Voort, directeur van het Centraal Verkoopkantoor van mosse- len te Bergen op Zoom, heeft als zoodanig eervol ontslag aangevraagd. Ook M,r. A. J. van der Hoeven, voorzitter van het Oentr^al Verkoopkantoor van mosse- len te Bergen op Zoom heeft eervol ontslag aangevraagd uit genoemde functie. Het is natuurlijk niet met zekerheid te zeg- gen, of deze ontslagaanvragen verband hou den met de beschuldiging inzake de steek- penningen. Er kan niet krachtig genoeg op worden aangedrongen, dat het rapport van de daarvoor benoemde commissie, in het belang van de zaak en van de reputatie der personen, die hier in 't geding zijn, spoedig worde ge publiceerd. Hier moet voile klaarheid komen. Ook is nog niet bekend of de Justitie ter- men heeft gevonden om tot vervolging over te gaan-. De Minister van Landbouw en Visscherij heeft aan Mr. A. J. van der Hoeven, te Tholen, op zqn verzoek, eervol ontslag verleend als lid, tevens voorzitter van de commissie voor de mosselvisscherij en den mosselhandel van de Stichting Nederlandsche Visscherijcentrale, gevestigd te 's Gravenhage. EEN GELUKKIGE GEMEENTE. Een uitzondering op den regel vormt de ge meente Aardenburg, welker raad in zijn ver gadering van 30 September besloot, de belas- ting te verlagen. De opcenten der gemeente- fonds- en vermogensbelasting werden van 40 op 20 gebracht en er konden nog meer belas- tingverlagingen in het vooruitzicht worden ge- steld. LUXOR THEATER. Lokvogel. Ziedaar een dier genoeglijke en spannende ,,misdaadfilms" zonder detective, die zonder het amusement uit het oog te verliezen, toch een aannemelijke constructie hebben en waar bij de spanning niet zoozeer veroorzaakt wordt door het eeuwige gegis naar den dader (het is vervelend het te raden en als men het niet raadt wordt men 6ok ongeduldig), maar waar de spanning komt door de gebeurtenissen op zichzelf. In den aanvang staat al vast, dat Fritz Rasp als scheetpsreeder De Groht een buiten- gewone sohurk is en Delia Donovan niet voor niets dien voornaam draagt. Vast staat, dat de kapitein van de „Adrian Termeer" te ge- meen is om aan zijn eigen masten te bengelen, want hij laat zijn schip met alle passagiers er op in het grootste gevaar van te vergaan. Eveneens staat vast, dat het nichtje van De Groht, als Jessie Vihrog in het dagelijksche leven bekend, veel charme en veel humor be- zit, niets te maken heeft met de schurkachtig- heden van haar oom, noch met het smaragden collier, dat door den jongen juwelier Viktor Schott per ,,Adiran Termeer" naar Marseille gebracht zal worden. Hoe nu Delia Donovan, Viktor Schott en Sybil Termeer alien aan boord van het schip komen, dat tijdens een bal ter hoogte van Marseille tengevolge van een explosie zinktis door het filmbeeld op te helderen. Genoeg zij, dat de smaragden geen leven hebben en brjna aan vele menschen het leven, althans de vrijheid kosten. Eerst zijn zij in het bezit van een rijken, geheimzinnigen Pers iemand uit Perzie, wel te begrijpen die van de zenuwen geen rustigen nacht meer heeft, omdat de smarag den een half millioen pond waard zijn en zijn leven geen cent, zoolang hij de smaragden nog in bezit heeft. Een geheimzinnige bende is achter de smaragden aan en als Viktor Schott het is niet moeilijk den lachenden en iet- wat overmoedigen Viktor de Kowa in hem te ontdekken niet zulk een in alle worstel- trucs bedreven juwelierszoon ware, zouden de smaragden reeds in de eerste acte opgehouden hebben een rol te spelen. Dan komen de kostbare steenen in de safe van de ten ondergang gedoemde schuit, die ten onder gaat vanwege de assurantiepenningen (,,wegbrengen noemen wij dat in Nederland, zonder overigens ooit in de practijk met zoo iets te doen te hebben), doch aangezien reeder en kapitein van de waarde der smarag den afweten, vinden zij het zonde deze mee naar den kelder te sturen en leggen er een pakje steenen voor in de plaats. Dan komen de kostbare smaragden in de handen van Sybil, die ze naar de .Adrian Termeer" brengt, waar zij zich als blinde passagier in- scheept. En ten slotte is het niet na te gaan hoevele malen de steenen van brave in schurk- achtige handen overgaan, vice versa, doch het einde is gerechtigheid en het totaal een bui- tengewoon onderhoudende film, met veel hu t mor en spanning gedaan. ONRECHTMATIG STEUN TREKKEN. De directie van maatschappelijk hulpbetoon en van het bureau voor werkloozensteun heeft namens de gemeente 's-Gravenhage aangifte gedaan van onrechtmatig steuntrekken in 5 gevallen tot een bedrag van bijna 1300. MOTORRIJD^R VERONGELUKT. Maandagavond is de 28-jarige gehuwde lei- dekker ten Have met zijn motor te Gelswijk onder Zelhem tegen een boom gereden. De man werd in hopeloozen toestand naar het zieken- huis te Doetinchem vervoerd, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. JONGEN DOOR EEN AANHANGWAGEN OVERREDEN EN GEDOOD. Op den hoek van de Zoomstraat en Geleen- straat te Amsterdam is Maandagmiddag zes uur een tragisch ongeluk gebeurd, waarbij een zesjarig jongetje door eigen onvoorzichtigheid het leven heeft gelaten. Op genoemd uuf passeerde daar een auto met een aanhangwagen, in den vorm van een wafelkraam. De voertuigen reden langzaam en de spelende jongen probeerde op de koppe- ling tusschen beide wagens te klimmen om op deze wijze mee te rijden. Hij kwam echter te vallen. Een voorwiel van den aanhangwagen ging hem over hoofd en lichaam. Het zwaar- gewonde kind is naar het Binnengasthuis ver voerd, waar het kort na aankomst is overleden. Dinsdagmiddag reed de heer S., steenkolen- handelaar te Boskoop, met zijn vrachtauto, ge laden met zakken steenkolen, den te Boskoop wonenden slager A. v. d. Hoeven, die op de Zijde fietste, achterop. Deze laatste verloor de macht over het stuur van zqn fiets en kwam te vallen, vlak voor het rechterwiel van den vrachtauto. Het voor- en achterwiel van den vrachtauto gingen over het hoofd van het slachtoffer waardoor de man op slag gedood werd. Het slachtoffer was 41 jaar oud en laat een vrouw met 2 kinderen na. AUTO TE WATER GEREDEN. Maandagavond omstreeks half tien is een personenauto uit Rotterdam, komende uit de richting Bodegraven, met een flinke vaart bij den Oud-Reeuwijkschen tol te Reeuwijk in de Breevaart gereden. De drie inzittenden, de 34-jarige K. J., de 36-jarige S. G. en de 27-jarige A. K. zijn alien gered. Met een vaart van ruim 50 kilometer kwam de bestuurder K. J. bjj den tol aanrijden, wilde stoppen doch geraakte daardoor de macht over het stuur kwijt. De auto reed met een vaart tegen twee schoorijzers van ongeveer tien centimeter dikte, die afbraken, maakte een draai en vloog achteruit de Breevaart in, waarbij de auto onder water opzij kwam te liggen. Het portier vloog gelukkig door den schok open, waardoor de heer -S. G. zijn beide vrien- den op den auto kon helpen. Het ongeluk werd opgemerkt door den heer A. v. d. Berg, die met een boot de drenkelin- gen op den begane'n weg bracht. De drie heeren, alien licht gewond, werden door het echtpaar v. d. B. van droge kleeren voorzien en konden na te zijn verbonden met een ande- ren auto naar Rotterdam worden vervoerd. JACHT OP BANKBILJET VAN 1000 TE TEGELEN. Een bankbiljet van f 1000, dat in den win- kel van de Cooperatieve Verbruiksvereeniging ,,De Volharding" te Eindhoven bij het wisselen per abuis werd afgegeven, werd naar het -Handelsblad meldt", door de ontvangster geweigerd terug te geven. Een merkwaardig geval van oneerlijkheid heeft zich voorgedaan in de gemeente Tege- len. Een der inwoqnsters heeft n.l. gepoogd om zich een bankbiljet van 1000, dat haar in een winkelzaak per abuis werd overhandigd, toe te eigenen. De vrouw en ook haar man zijn door de Tegelensdhe politie gearresteerd. Donderdag vervoegde zich een vrouw op het kantoor van de Cooperatieve Verbruiks vereeniging ,,De Volharding" te Tegelen, met het verzoek haar voor het kleingeld dat zij meebracht, bankpapier te willen verstrek ken. De kantoorhouder, die in de vrouw een der klanten meende te herkennen, voldeed aan dat verzoek. Bij het opmaken der boeken dien avond, kwam echter aan het licht, dat een bankbiljet van 1000, dat zich dien mor- gen nog in de brandkast bevonden had, was verdwenen. Men vermoedde toen, dat men dit biljet des ochtends bij het geldwisselen had uitgegeven, voor een bankbiljet van 100, Men heeft 's avonds gepoogd om het adres van de vrouw, die ter plaatse woonachtig was, op te sporen, doch hierin slaagde men niet. Toen werd de hulp van de Tegelensche politie ingeroepen. Deze is Vrijdag den ge- heelen dag adressen afgegaan, waar men eenigszins kon vermoeden, dat de gezochte vrouw zou wonen. Zoo kwam men ook in de buurtschap Nabben bij een vrouw, die ter- stond bekende, dat zij den vorigen morgep op het kantoor der cooperatie was geweest' om er kleingeld te wisselen. Zij ontkende echter, Saarbij een bankbiljet van f 1000 te hebben ontvangen, inplaats van een van f 100. En zij toonde hierbij aan de politie het f 100 biljet, dat haar, naar Haar zeggen door den kantoor houder was ter hand gesteld. Een onderzoek op het kantoor van de gedupeerde zaak, bracht echter al spoedig aan het licht, dat men zoo'n klein model bankbiljet van 100 dien dag niet in zijn geldvoorraad had gehad, en dat men dus ook niet bij het geldwisselen had kunnen uitreiken. De insp-ecteur van politie te Tegelen, de heer W. A. van Vuuren, heeft toen overleg geplfeegd met de justitie te Roer- mond en is vervolgens overgegaan tot arresta ble van de vrouw. Nadat zij eerst geruimen tijd was blijven ontkennen, heeft de vrouw_tenslotte tegenover den inspecteur van politie van Tegelen een be- kentenis afgelegd, waarbij zij verklaarde het bankbiljet van 1000 te hebben ontvangen. Zij verklaarde het biljet ergens te hebben ver- stopt, maar weigerde te zeggen waar. Indien men haar vrij wilde laten, zou ze het echter halen en dit bij de politie komen deponeeren. Hierop ging de politie natuurlijk niet in. Deze arresteerde ook haar echtgenoot, om dezen aan den tand te voelen. De man verklaarde zich tenslotte bereid tezamen met de politie naar zijn woning te gaan, om daar het bank biljet voor den dag te halen. In de woning gekomen, werd toen op den zolder het f 1000 biljet, dat verborgen was achter een oud schil- derij dat lag tusschen allerlei rommel, te voor- schijn gehaald. Het papieren geld werd in be- slag genomen. De echtelieden zullen naar Roermond wor den overgebracht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 3