ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ousmm No. 9508 VRIJDAG 25 ^SEPTEMBER 1936 76e Jaargang Binneniand Buitenland. De burgeroorlog in Spanje EERSTE BLAD TER NEUZEN, 25 SEPTEMBER 1936 Oat Sljjm moet van Uw Bor&fc Noest-Or/ep-Bronchitis-Asthma Verhooade werWing 7S«ntl TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar tfoor Belgie en Amerika 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliehd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHUNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter voldoening aan het be- paalde in bet laatste lid van artikel 8 der Hinderwet ter openbare kennis, dat bet ver- zoek van de N.V. OOMPAGNIE NEERLAN- DAISE DE L'AZOTE te Axel-Sluiskil om op peroeelen, kadastraal bekend in sectie A no.'s 1148 en 1149 inrichtingen tot het maken van salpeterzuur, ureum, ammonium-nitraat, kalk- nitraat, aluminium-sulfaat en regenereeren van kalk te mogen oprichten door Burgemees ter en Wethouders van AXEL is ingewilligd. Ter Neuzen, 25 September 1936. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. DIENSTREGELING PROVINCIALE STOOMBOOTDIENST. Vanaf heden is op bet gemeentehuis, bode- kamer, gratis verkrijgbaar, voor hotelhouders e.a. DE DIENSTREGELING VAN DEN PROVINCIALEN STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE ingaande 4 October 1936. De Burgemeester, P. TELLEGEN. DE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR DE MANOEUVRES. H_M. de Koningin, Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn Woensdagavond uit Utrecht naar Riel (ten Zuiden van Tilburg) vertrokken om Donderdag de manoeuvres bij te wonen. De Koningin kwam per auto van het Loo, terwijl het prinselijk paar zich eveneens per auto van ,,Sperwershof" te 's Graveland, waar zij den geheelen dag hadden doorgebracht ten huize van Jhr. Mr. W. F. Roell, naar Utrecht had begeven. Eerst kwam H.M. de Koningin aan. Eeni- gen tijd later verschenen de Prinses en de Prins. Het enthousiasme van het talrijke publiek werd zoo groot, dat het de afzettin- gen verbrak en de bloem'bakken op het hor des van het station werden omvergeloopen. De extra koninklijke trein zette zich om 21.03 in beweging waanbij nogmaals luid ge- juich opklonk. Toen de trein het station Tilburg binnen- reed, zag het weinig talrijke publiek voor een der ramen van het koninklijk rijtuig Prinses Juliana en Prins Bernhard. Onmiddellijk ging een hoeratje op. De menschen, die zich op het tweede perron bevonden, verbraken de af- zetting en liepen door tot vlak voor de ramen, waarachter zich Prinses Juliana en Prins Bernhard bevonden, die vriendelijk het publiek toerjuichte. In de weinige minuten, die noodig waren om den trein te rangeeren, was een ge- weldige geestdrift ontstaan. Men bleef hoera roepen tot de trein een minuut of zeven later naar Riel vertrok, waar de koninklijke familie op het stationsemplacement aldaar in het koninklijk rijtuig zou overnachten. Donderdagochtend om zes uur vertrok de trein uit Riel, om via Tilburg naar Etten te rijden waar de auto's gereed stonden waar- mede de Koninklijke familie de manoeuvres heeft gevolgd. Hartelijke ontvangst door de Brabantsche bevolking. De laatste dag der manoeuvres in Noorcf- BraJbant is opgeluisterd door een bezoek van H.M. de Koningin door het westelijk gedeelte van het manoeuvre-gebied. Zooals kort tevoren bekend was geworden, zou de Koninklijke trein gistermorgen te 7.12 uur aan het station EttenLeur aankomen. Ondanks het vroege uur, hadden zich reeds vele menschen uit den omtrek voor het lande- lijke stationnetje verzameld. De Koninklijke auto's arriveerden kort voor aankomst van den trein, die reeds vroeg was vertrokken van het rustiger emplacement bij Riel, ten zuiden van Tilburg, waar de nacht in de Koninklijke rijtuigen was doorgebracht Precies op tijd kwam de trein aan. De Koningin met haar hofdame nam in de eerste auto plaats, terwijl Prinses Juliana en Prins Bernhard plaats namen in de daarachter rijdende auto. Toegejuicht door de voor het station ver zamelde bevolking zette de stoet zich in be weging en begon de tocht door het veronder- stelde „oorlogsgebied". Het weer werkte prachtig mede. Een ijle ochtendnevel hing nog over de velden en het Brabantsche land- schap met zijn wisselende beelden van weilan den om'zoomd met kreupelhout, bosch en heide strekte zich uit in het milde licht van een vazige herfstzon, die geleidelijk de nevels verscheurde en slechts een gouden mist aan den einder liet hangen. Maar elke verlaten zandweg, elk vredig heidepad bleek op zijn bermen, in zijn grep- pels of achter zijn akkermaalshout het gevaar te verbergen in de gedaanten van knielenden, met het geweer in den aanslag, of de mitrail leuse in gevechtspositie, Opgestelde blauwe of roode troepen. In de dorpen en op den straat- weg was het foovendien een druk verkeer van met groen gecamoufleerde auto's, trekkende afdeelingen, ordonnansen te fiets, te paard of op den motor, terwijl men overal in het bosch of op de hei patrouilleerende of tirailleerende secties tegen kwam. Door dit gebied, waar men herhaaldelijk het knallen der geweer- schoten of het ratelen der machinegeweren hoorde, bewoog zich de Koninklijke stoet die ten Zuiden van Etten voor de eerste maal halt hield bij een commandopost der roode troepen, waar den hoogen bezoeksters een overzicht werd gegeven van de positie der roode, zoowel als der blauwe troepen, welke uiteenzetting bijna tegelijkertijd praktisch werd ge'illustreerd door een aanval op de roode stelling door de blauwe troepen, die ech- ter werden teruggedreven. Via de stellingen onder Sprundel ging het verder naar Rucphen, waar in de kom van het dorp, dat in 't bezit der blauwe troepen bleek te zijn, de bij de manoeuvres aanwezige militaire attache's der vreemde mogendheden waren aangekomen, die hier aan het Konink lijke gezelschap werden voorgesteld. Zoowel de Koningin als de Prinses en Prins Bernhard onderhielden zich eenigen tijd met de buitenlandsche attache's waama de majoor Rees, die hier het commando voert, een over zicht van de positie zijner troepen gaf. Buiten Rucphen stapte de Koningin nog eenige malen uit den auto om verschillende stellingen in oogenschouw te nemen. Telkens als het hooge gezelschap de auto's verliet, droeg een sergeant der grenadiers den konink- lijken veldstandaard met de vorstelijke perso- nen mede. Ter hoogte van Schijf werd de aandacht getrokken door zwaar brommen van motoren en toen men omh-oog keek zweefde tot ieders verrassing, het uit Zuid-Amerika terugkee- rende luchtschip ,,Hindenburg" in de blauwe lucht om geleidelijk waziger wordend in de nog omhoog stijgende nevels in Oostelijke rich- ting te verdwijnen. Voorbij Schijf bezichtigde de Koningin het hier tusschen het struikgewas opgestelde luchtdoelgeschut, dat Haar tot in de onder- deelen gedemonstreerd werd, behoudens dan dat niet in werkelijkheid ermede werd ge- schoten. Ook verder op den weg, wederom in de buurt van Rucphen, was het het geschut dat de aandacht van de Koningin trok. Bij de kruising van de weg nabij Scherpen- burg onder Rucphen, werd opnieuw halt ge- houden. Ditmaal viel hier echter niets te be- zichtigen. Toch stopte de koninklijke stoet am begroet te worden door den Minister- President a.i. Minister van Oorlog, dr. H. Colijn, die hier juist was aangekomen in ge zelschap van een aantal leden der legercom- missie van Eerste en Tweede Kamer. Toen een rood escadrille vliegtuigen laag over den Konraklijken stoet heenkruiste, liet de Koningin halt houdert om dit schouwspel des te beter te kunnen gadeslaan en de Prin ses en haar verloofde keken door het geopende dak van den auto heen naar het luchtschouw- spel. Op den ,weg tusschen Rucphen en Klundert werd nogmaals halt gehouden - ter bezichtiging van de nieuwe infanterie-kanonnen van het regiment grenadiers te 's-Gravenhage. Bij het landgoed ,,de Mceren" onder Zundert werd halt gehouden, waar de Koningin, de Prinses en de Prins met haar gevolg uitstapte, om eenige rust te nemen. Hiema was het te laat geworden voor de verdere afwerking van het voorgenomen pro- gramma. Inplaats van over Zundert werd rechtstreeks naar Roosendaal gereden. Toen de Koninklijke auto's kort voor twaalf uur in het stadje verschenen, werden zij met dave- rend gejuich begroet. Ook op het station ver- drongen zich honderden menschen. Spoedig daarna werden de koninklijke rijtuigen aan den gereedstaanden trein gekoppeld en toege juicht door de menigte zette deze zich in be weging. De Koninklijke familie op de terugreis, Op hun terugreis naar "Het Loo arriveerden de vorstelijke personen te 12.20 uur op het sta tion te Breda, alwaar t Oranje-Comite was opgesteld. De Vorstelijke personen waren juist bezig de lunch te gebruiken, doch zij lie ten onmiddellijk de raampjes zakken. Na een oponthoud van eenige minuten ver liet de koninklijke trein langizaam het stations- emplacement, enthousiast door de duizendkop- pige menigte toegejuicht. Het voorbijrijden van den koninklijken trein heeft in Tilburg aanleiding gegeven tot een werkelijk grootsche huldiging. Duizenden per sonen stonden op het eerste perron. Prinses Juliana en Prins Bernhard stonden voor het open couperaam om de hulde der Tilburgers in ontvangst te nemen. Het Wilhelmus werd gezongen toen de trein na drie minuten opont houd in de richting Den Bosch verdween. Prinses Juliana en Prins Bernhard bleven, totdat de trein uit het gezicht verdwenen was de menigte uit het couperaam toewuiven. tusschen de beide landen onder de oogen moet worden gezien. Japansohe troepen rukken Sjanghai binnen. Dinsdagnacht hebben Japansche landings- troepen deelen van het Chineesche gebied aan de grenzen van de internationale concessie te Sjanghai bezet. Volgens het Duitsche nieuwsbureau hebben de Japansche mariniers, ,.een groot deel van de stad bezet". Op de hoeken der straten staan pantser- auto's tot vuren gereed en door de straten patrouilleeren motorrijders. Alleen Japanners die zich kunnen legimiteeren mogen de sper- kettingen passeeren. Ook het spoorwegsta- tion Tien don gan, hht eerste station op de lijn SjanghaiWoe so eng. is door de Japanners bezet. Het leven van de Japanners zal tot het uiterste worden verdedigd. De Chineesche politie is niet ontwapend en doet nog gewoon dienst. Verder zijn overal aanplakbiljetten aangebracht, waarin de be volking wordt aangespoord rustig te blijven. De Chinees, welke in verband met de schiet- partij is gearresteerd, weigert iets te zeggen. De commandant van de Japansche landings- troepen, vice-admiraal Kondlo, daelde mede, dat hij voomemens is maatregelen te nemen om de levens van de Japanners in en buiten de internationale concessie van Sjanghai te beschermen. Na den aanslag te Sjanghai heeft de keizer de admiraliteit gemachtigd, versterkingen naar China te sturen, teneinde alle maat regelen te kunnen nemen, welke noodig "moch- ten worden geacht voor de bescherming der Japansche onderdanen in China. Het transportschip ..Mucoto" is uit Japan te Sjanghai aangekomen met afdeelingen in- fanteristen en mariniers. De Japansche autoriteiten bewaren het stil- zwijgen over de sterkte en de bestemming der effectieven. Japansch ambassadeur dreigt Nanking te verlaten. Het agentschap Domei verneemt uit Nan king, dat de Japansche ambassadeur, Kawa goe, bij het vememen. van den moord op een Japansch matroos hegft gedreigd Nanking te verlaten, ,,indien de Chineesche autoriteiten de onderhandelingen over een herziening der ChineeschJapansche betrekkingen blijven vertragen Te Sjanghai heeft de woordvoerder van de Japansche ambassade verklaard: ,,Wij kunnen geen vertrouwen stellen in de verzekeringen, die de Chineesche regeering ons geeft, en daarom zijn wij besloten zelf het leven en de bezittingen der Japanners in dit land te beschermen". VERSCH BROOD BIJ ONTBIJT IN HOTELS. Proeftijd wordt met een jaar verlengd. Naar het Hdbl. meldt mag aangenomen wor den, dat binnenkort het besluit afkomt, waar- bij de proefneming met het verstrekken van versch brood aan hotels met meer dan twintig kamers reeds des morgens om acht uur, met een jaar verlengd wordt. De proefneming zou op 1 October a.s. ein- digen. Officieel heeft het bestuur van Horecaf van de verlenging nog geen bericht ontvangen, maar officieus is reeds bekend, dat tot deze verlenging besloten is. JAPANNERS BEZETTEN EEN DEEL VAN SJANGHAI. Moord op een Japansch matroos is aanlei ding tot ontscheping van troepen. Opwinding te Tokio. Japansche keizer geeft toestem- ming tot het zenden van groote troepenver- sterkingen naar China. In Chineesche kringen te Sjanghai gelooft men, dat de daders van den Dinsdag gepleeg- den moord op een Japanner agents-provoca teurs, die trachten de ChineeschJapansche betrekkingen te vertroebelen, juist op het tijd- stip van de Opening van onderhandelingen. In de loop waarvan herziennig der betrekkingen Ieder-en dag vordert kolonel Yague met zijn opmarsch naar Toledo. Met Torrijos als uit- gangspunt hebben zijn troepen thans nieuwe punten bezet in de dorpjes Barcience en Riel- ves en ondanks aanvallen der regeeringstroe- pen op Torrijos en hevige bombardementen van deze plaats is de voortgang der rechtsche troepen niet gestuit. Van Toledo scheidt hen nu een moeilijk terrein dat aan hun tegenstan- ders alle gelegenheid heeft geboden om sterke stellingen in te nemen. Uit Burgos komt het bericht, dat men niet tot den aanval op Toledo wil overgaan, aleer men terdege voorbereid is, want het schijnt, dat de regeeringstroepen op het oogenblik ter plaatse over 10.000 man be- schikken met inbegrip van de belegeraars van het Alcazar. De regeeringstroepen hebben ge- probeerd den vijand ernstige moeilijkheden in den weg te leggen door een dam van de Al- berche, een zijrivier van de Taag, door te ste- ken met het gevolg, dat de inhoud van een waterreservoir van 10 millioen kubieke meter met donderend geweld in het dal van de Taag is gestort, dat hier zeer steil is. De Alberche mondt even boven Talavera in de Taag uit en regeeringsvliegtuigen hadden opgemerkt, hoe d-e vijand op deze plaats groote voorraden oor- logsmateriaal en met name een aantal kanon- nen langs de oevers had opgeslagen. Te Madrid, vanwaar dit gemeld wordt, weet men nog niet of groote schade is aangericht, maar men denkt van wel. Intusschen gaat langs de noordkust ook de opmarsch naar Bilbao verder. De rechtsche troepen hebben hun stellingen in het dal van de Deldeva verbeterd en de dorpen Escoriaza, San Prudencio, Llacencia, Alzola en Deva in- genomen. Het heele dal is nu in hun handen. Madrileensche bladen melden voorts het ^bom- bardement van Valladolid door regeerings vliegtuigen. Zij lieten op den spoo^weg en op een munitiefabriek groote hoeveelheden ont- plofbare stoffen en zeer zware bommen val- len en dezelfde vliegtuigen hebben ook Medina del Campo, een belangrijk knooppunt van spoorwegen en een munitiefabriek te Vitoria gebombardeerd Het commando te Burgos deelt verder mede, dat de troepen. die te Oviedo ingesloten zijn, een uitval hebben gedaan en een afdeeling regeeringstroepen op de vlucht hebben gesta gen. Verder hebben zij het dorp Ituz aan den weg naar Santander, dat door de regeerings troepen aanzienlijk was versterkt, ingenomen. In vijf dagen zouden 22 vliegtuigen der regeeringstroepen neergeschoten zijn; de op- standelingen zelf verloren, volgens hun mede- deelingen, slechts twee toestellen. Op de puinhoopen van het Alcazar. De gevechten op de puinhoopen van het Alcazar gaan voort. Een correspondent van Reuter geeft de volgende beschrijving van zijn bezoek aan deze plaats: Ik kwam Donderdag tegen den middag t-e Toledo aan en men vroeg nriij of ik de gedeel- ten van het gebouw wilde zien, die Dinsdag door de militie waren ingenomen. Wij moesten kruipen tusschen stukken metselwerk; de muren waren doorboord met groote gaten, terwijl andere geheel in puin gevallen zijn. Halfverbrande balken lagen naast niet ont- plofte granaten van 155 millim. en het geheel maakte den indruk van de grootst denkbare verwoesting. Het geratel van een machine- geweer uit een venster noopte ons een schuil- plaats te zoeken achter een muurtje, van waar de soldaten van het Volksfront het vuur beantwoordden. Men bood mij aan een schot op den vijand te lossen, hetgeen ik afsloeg. Nadat ik tesamen met de militiesoldaten een goed maal genuttigd had toonde men mij het kerkhof der opstandelingen waar de 75 graven ieder door een houten kruis worden aange- wezen. Men zeide mij, dat de tegenstanders uitsluitend ontplofbare kogels gebruikten. Het Zocodover-plein voor het Alcazar is geheel verwoest; de straten, die erheen voe- ren, zijn afgesloten door barricaden van twee meter hoog, onder de dekking waarvan de be legeraars de mitrailleurposten van hun tegen standers bestoken. Twee vrachtauto's zijn opgesteld aan edn zijde van het plein en de kanonnen, van welke zij voorzien zijn, zijn ge- richt op den eenigen toren, die nog gedeeltelijk overeind staat en waaruit met tusschenpoozen een geweersalvo wordt afgeschoten. Ik heb van mijn bezoek den indruk overgehouden, aldus vervolgt de correspondent van Reuter, dat indien de belegerden de keukens niet had den moeten prijsgeven met de belangrijke voorraden levensmiddelen (men verzekerde mij er 7000 kilogram graan gevonden te heb ben en een niet minder kostbaren voorraad drinkwater), zij het veel en veel langer hadden kunnen volhouden. Nu kan de tegenstand van de laatste verdedigers slechts een kwestie van eenige dagen zijn; mijn zegslieden dachten ten hoogste drie dagen. Deze overgeblevenen worden tusschen 800 en 1000 geschat. SCHADEVARING. Tijdens de vaart op het kanaal GentTer Neuzen heeft het van Gent komende, ledige Noorsche stoomschip ,,Ornefjell" schade toege- bracht aan de beschoeilng van het kanaal. Bij aankomst te Ter Neuzen moest het schip blijven liggen totdat vanwege den Rijkswater- staat een onderzoek naar een en ander was ingesteld. Nadat cautie was gesteld kon het schip de reis naar zee voortzetten. AANVARING. Het van Gent komende Noorsche tankschip ,,Gyfle" is tijdens de vaart op het kanaal GentTer Neuzen in aanvaring gekomen met het op het kanaal vastgemeerd liggende Russische stoomschip ,,Kanmevetz-Podolsk. Laatstgenoemd schip werd van achter geraakt aan bakboordzijde en bekwam lichte averij. De „Gyfle" bekwam geen schade. Beide schepen hebben later de reis voortgezet. HENRIeTTE DAVIDS REVUE. Zooals te verwachten was, trekt de door het Gezelschap Henriette Davids Revue in het Concertgebouw opgevoerde revue ,,Daar knap je van op" iederen avond een uitverkochte zaal. In het algemeen zijn het in de theaters der groote steden de revue's, die op tooneel- gebied nog het meeste belangstelling trekken en het spreekt wel van zelf, dat de liefhebbers, voor de enkele malen dat in eigen stad of om- geving een dergelijke voorstelling geboden wordt, in grooten getale daarheen gaan. En dit is, voor het in stand houden van dit con tact, ook gelukkig, want het valt licht te be- grijpen, dat er heel wat aan vastzit om met zoo'n uitgebreid gezelschap van uit de hoofd- stad des lands naar bezuiden de Schelde te komen, en daar een revue te vertoonen met dezelfde pracht en schittering, als deze in de hoofdstad voor het voetlicht kwam. Ook blijkt, dat de radio zoowel als de film een uitnemend middel is, voor het vergrooten van het succes der revue-artisten. Want hoe zou het anders mogelijk zijn, dat er aanstonds zoo'n genoeglijk contact bestaat tusschen de optredende hoofdfiguren en de zaal. Evengoed als in de theaters waar men hen als het ware dagelijks kan zien, was ook hier de opkomst zoowel van mevr. Henriette Davids, als die van Johan Kaart aanleiding voor een hartelijk applaus. Wat de revue zelf betreft, samengesteld door de auteurs Ferry, Otto Zeegers, Rido, Rene de Vos, Paoli en anderen, deze laat zich moeilijk beschrijven. Zij overtreft wel alle andere, door het volkomen gemis van eenigen er doorheen loopenden draad. Blijkbaar hebben de auteurs, ieder voor zich een aandeel geleverd, zonder dat er naar eenige samenhang is gestreefd. Het is een samenvoegjng van over het alge meen dolkomische tafreelen, een enkele beeldt ook de tragiek in het leven uit, deze tafreelen worden afgewisseld met meerdere liederen en voorts door een keur van balletten, in wisse lende schitterende costumes gedanst door het uit 16 dames bestaande ballet. Het spreekt ook wel bijna van zelf, dat mevr. Henriette Davids bij de opvoering der revue een groot deel voor haar rekening heeft, hetgeen haar zooals bekend zeer goed afgaat, en waarbij ze ook uitnemend de kunst ver- staat, om het publiek zelf aan het zingen te krijgen. Zoowel haar optreden, als dat van Johan Kaart en ook te samen, gaf voortdurend aanleiding tot lachsalvo's. Doch ook de dames Berrie Kievits en Willy Susan, zoowel als Matthieu van Eijsden en Frangois Dally kre- gen voor de wijze waarop zij hun aandeel leverden ook algemeen applaus. Den geheelen avond trokken deze tafreelen van leven, kleur en schittering de onverdeelde aandacht van de overvolle zaal, voor zeker een bewijs, dat men ten voile genoot. verwijderd worden. Zeker is het dat Gij vannacht minder benauwd zult zijn, indien Gij vandaag Akker'i Abdijsiroop neemt. Uw ademhalings- organen worden dan bevrijd van de slijm die daar vastzit. Zonder moeite, zonder pijn wordt Gij dan Uw be- nauwdheid of beklemming de baas. In ongelooflijk korten tijd werkt Ab dijsiroop zuiverend, verzachtend en genezend. Morgen kunt Gij U reeds een onder mensch gevoelen. Door haar bijzondere samenstelling het geneesmiddel bij aandoeningen als: AKKW (Ingez. Med.) CONCERTGEBOUW. „In spionnenhanden". ,,In spionnenhanden" is voor ons de eerste kennismaking met de nieuwe Fransche film- ster Ketty Gallian, welke kennismaking door de film zeer paedagogisch wordt ingesteld met een scene in een Fransch havenplaatsje, waar Ketty zeer lief Fransch spreekt, maar tege- lijkertijd al in een zeer Amerikaansch ope- rette-kroegje terecht komt, waar ze telegram- men bestellen moet. Een dier telegrammen geeft ze af aan een reeds terstond verdacht uitziend persoon, die bovendien slecht Amerikaansch spreekt, maar die er desondanks of juist daardoor in slaagt haar mee te krijgen naar boord, zoogenaamd om een antwoord-telegram mee te nemen, waar galante Marietje, zooals de titel al aan- geeft, ,,in spionnenhanden" blijkt te zijn ge vallen. (Hoe het lieve meisje naar Amerika komt, hoe zij daar bij het Panama-kanaal terecht komt en beurtelings door alle spionnen en contra-spiobnen om hulp gevraagd of verdacht wordt, kan wegens de ingewikkeldheid van het spannende verhaal niet naverteld worden, het zij genoeg te vermelden, dat vrijwel alle voor- aanstaande inwoners van het stadje met spion- nage en contra-spionnage doende zijn, waarbij alle beschaafde naties zoowat vertegenwoor- digd blijken. Nog minder kan naverteld worden hoe ten- slotte een groot complot om een electrische centrale in de lucht te laten vliegen gesmeed wordt. En hoe Kort gezegd, Spencer Tracy, die iedereen vanaf het begin, eensdeels om zijn sympathie- ke flaphoed, anderdeels om zijn open gezicht, voor den held houdt, die alles tot een goed einde zal kunnen brengen al was het alleen maar omdat men zich bij de film nooit in een gezicht vergissen kan speelt een groote rol bij de afwikkeling van deze geheimzinnige historie, waarbij de eenvoudige toeschouwer op zeker oogenbli'k waarlijk niet meer weet wie nu eigenlijk tegen wie spionneert Slechts bieden wij van te voren de angstige toeschouwer de verzekering aan, dat het met galante Marietje goed afloopt en d'at hij overi- gens een voortreffelijk in elkaar gezette spionnage-detective-film te zien krijgt, die, evenals alle Amerikaansche crimineel-films, uitmunt door een bezetting met prachtige typen voor de kleinere rol'len. Alleen het be- kijken van die prachtige sorteering spionnen is de moeite waard. Een bijzonder spannende en onderhoudende film. SLAGERSVAKCURSUS. Woensdagavond had in de bovenzaal van het Hotel de Arend" de uitreiking plaats van de diploma's, prijzen en medailles, van den worstmakerijeursus welke het afgeloopen sei- zoen heeft plaats gehad. Tot de genoodigden bij deze uitreiking behoorden de Directeur der Ambachtsschopl te Ter Neuzen, de heer de Vries en het hoofd van den keuringsdienst de heer Brons. Omstreeks 8 uur ogende de heer Colsen de bijeenkomst en heette in de eerste plaats hartelijk welkom de heeren De Vries en Brons, welke door hunne komst blijk geven van medeleven voor het vakonderwijs. De voorzitter memoreerde nog eens in het kort het ontstaan van dezen cursus, welke is voortgesproten uit den reeds plaats gehad hebbenden vakcursus, versieren en garneeren van diverse schotels en vleeschproducten. Ook de worstmakerijeursus is een succes geworden en kon de voorzitter de oursisten gelukwen- schen met de bebaalde resultaten, welke onder de bekwame leiding van een leeraar van de Slagersvakschool, den heer Hiemstra, waren behaald. Hij riep de cursisten toe, niet te den- ken als nog zoovelen, die meenen dat zij wel buiten dat vakonderwijs hun brood kunnen verdienen, doch zij die zich wapenen met de noodige vakbekwaamheid staan toch steviger dan zij die dafchten het niet noodig te hebben. Verder dankte spr. nog bijzonder het eerelid den heer P. Verstraten, die ook altijd nog het slagersvak een warm hart toedraagt en waar noodig steeds blijken van medeleven geeft.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1