Predikbeurten Sport Gemengde Berichten BurgerSijke Stand Laatste Berichten SAS VAN GENT. WEER VER W ACHTIN G. RECHTSZAKEN. VOETBAL. HET PROGRAMMA VOOR ZONDAG. WIELRENNEN. ONRECHTMATIG STEUN GETROKKEN. VERDRONKEN. AUTOBUS TEGEN EEN BOOM. BEEK BUITEN DE OEVERS GETREDEN. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. Eenigen tijd geleden werd door een landbou- wer een partij uien vermist, terwijl er nu aan- gifte werd gedaan van diefstal van eenige zakken aardappelen van een te velde staande partij. Voor zoover de politie heeft kunnen nagaan, leidden de sporen in de richting Ter Neuzen, in welke richting zij haar onderzoek voortzet. Verkeerde manoeuvrfe. Maandagavond reed als gevolg van een ver keerde manoeuvre een dorschmachine van de Gebrs. D. alhier, van den weg en kwam in een heg terecht. Nadat men geruimen tijd heeft moeten wer- ken kon men het gevaarte opvijzelen en terug op den weg tarengen. Alles beperkte zich tot materieele schade, in dit geval de kafblazer die geheel in elkaar ge- drukt was. Door een hond gebeten. Het 10-jarig zoontje van den landbouwer C. alhier werd zoodanig door een aan het hok vast liggenden hond in de knie gebeten, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Een terugkeerend gebruik. Nu de tijd van het aardappelsrooien weer is aangebroken, wordt door vele personen een dankbaar gebruik gemaakt van de gelegen- heid van het z.g. kappen. Dit gebruik, waaraan de vorige jaren weinig meer werd gedaan, stelt vele menschen in de gelegenheid vrijwel hun geheele winterprovisie op te halen, wat gezien de zeer slechte tijds- omstandigheden voor vele gezinnen een bui- tenkansje is. Een aanrijding. Gisternamiddag reed door de kom van het dorp de wijksverpleegster Zr. Van Dijck, toen eensklaps van achter een stilstaande auto het 4-jarij* zoontje van den heer v. St. kwam aangeloopen. Ofschoon bovengenoemde Zr. al het moge- lijke deed om het ventje te ontwijken kon ze toch niet voorkomen, dat de kleine onder de fiets geraakte, waardoor ze op een ter plaatse aanwezige stoep viel. Nader vernemen we omtrent dit ongeval, dat de Zr. zich tamelijk emstig bezeerd heeft in de heup, terwijl haar kleeren gescheurd waren. Het jongetje is huilend naar huis ge- loopen doch mankeerde niets dan een pijnlijk hoofdje. Gemeenteraad. In de op Vrijdag den 25 September 1936, des namiddags 6V2 uur, te houden openbare ver- gadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende pun ten in behandeling: 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur in de vacature C. E. Ranchaert. 3. Voorloopige vaststelling der gemeente- rekening over 1935. v 4. Alsboven der rekening van het gemeen- telijk electriciteitsbedrijf. 4. Aanbieding der begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1937. 6. Alsboven van den vleeschkeuringsdienst Sas van Gent voor 1937. 7. Alsboven van het gemeentelijk electri citeitsbedrijf voor 1937. 8. Alsboven der gemeente-begrooting voor 1937. 9. Voorstel om aan H. M. de Koningin ontheffing te vragen van de verplich- ting, opgelegd in art. 179, tweede lid der gemeentewet. 10. Voorstel tot wijziging der verordening, regelende de eischen van benoembaar- heid en de bezoldiging van de veldwach- ters der gemeente. 11. Verzoekschrift van het Zeeuwsch- Vlaamsche borgstellingsfonds om mede- werking en steun. 12. Voorstel te nemen besluit tot vaststel ling gemeentelijke vergoeding bedoeld in artikel 101 der. Lager Onderwijswet over 1934 voor de bijzondere lagere scholen in de gemeente. 13. Verzoekschrift van het bestuur der R. K. school voor gewoon lager onder- wijs te Sas van Gent om uitkeering van 80 der waarde waarop het gebouw dier school is geschat blijkens akte van taxatie, d.d. 14 December 1921. 14. Voorstel namens de raadsfractie der S.D.A.P. om wijziging van art. 1 van het reglement voor het Burgerlijk Arm bestuur in de gemeente. 15. Verzoekschrift van P. Vervaet om ge- meentegrond in erfpacht aan de Tram- straat. 16. Voorstel tot aankoop van 130 M2. grond van Th. Cappaert aan de Wilhel- minalaan en Westdam voor verbreeding rijweg. 17. Voorstel tot wijziging der gemeente- begrooting voor 1936. Meest zwakke, veranderlijke wind. Nevelig en licht tot half bewolkt. Wtaarschijnlijk droog weer. Weinig verandering in temperatuur. POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. Kitting van Dinsdag 22 Sept. 1936. De volgende zaken werden behandeld: P. F. v. E., oud 26 j., reiziger, wonende te Axel, werd ten laste gelegd dat hij in de maanden October tot December 1935 te Axel een geldsbedrag van 54 heeft verduisterd, toelbehoorende aan C. B. Antheunis. Eisch: 1 maand gevangenisstraf. Uitspraak: 14 dagen gevangenisstraf. Mr. W. Le Mair, verdachte's raadsman pleitte clementie. D. R., oud 35 j., koopman, wonende te Ter Neuzen, werd ten laste gelegd, dat hij op 26 Juli 1.1. te Hontenisse P. J. de Buck heeft mis- handeld. Eisch: 3 maanden gevangenisstraf. Uitspraak 1 maand gevangenisstraf. M. F. B., oud 23 j., handelaar te Thourout (Fr.), werd ten laste gelegd, dat hij omstreeks Maart of April 1.1. te Hulst een autolamp, toe behoorende aan H. Picavet, heeft weggenomen. iEisch: 1 maand gevangenisstraf. Uitspraak idem. HOOGER BEROEP. Door H. S., oud 43 j., schipper te Breskens is hooger beroep aangeteekend tegen een von- nis der Rechtbank te Middelburg van 13 Juli j.l., waarbij hij wegens frauduleuzen invoer van spiritus is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Mem door G. J. E., oud 29 j., schipper te Breskens, tegen een vonnis der Rechtbank van 13 Juli 1.1., waarbij hij wegens medeplichtig- heid aan frauduleuzen invoer van spiritus is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. HAARLEM'S BURGEMEESTER TOT 2500 BOETE VEROORDEELD. Het gerechtshof te Amsterdam heeft Dins dag arrest gewezen in de strafzaak tegen den burgemeester van Haarlem, den heer C. Maar- schalk, die wegens veroorzaken van dood door schuld door de rechtbank te Haarlem was veroordeeld tot 2500 boete subs. 50 dagen hechtenis en bovendien de intrekking van het rijbewijs voor den tijd van een jaar. De procureur-generaal had bevestiging van het vonnis gerequireerd. Verdachte was op den Haarlemmerweg in botsing gekomen met een motorrijder, door- dat hij met zijn auto aan de linkerzijde van den weg had gereden. De motorrijder was bij dit ongeluk op slag gedood. De burgemeester voerde aan, dat hij rechts had gereden, doch dat de motorrijder bij het uitwijken voor een andere auto een zwaai naar links had gemaakt. Het gerechtshof bevestigde het vonnis der rechtbank en veroordeelde verdachte tot 2500 gulden boete ?ubs. 50 dagen hechtenis. Het Hof gelastte echter niet de intrekking van het rijbewijs, zoodat deze bijkomstige straf ver- valt. NE'D. HERVORMDE KERK. Donderdag 24 Sept. 1936. TER NEUZEN. 7.30 u., Dr. E. Emmen, van Breda; onderwerp: Levensvreugde. Mede- werking van het kerk'koor. Kon. Ned. Voetbalbond. Afd. IV. Eerste Klasse. PSVEindhoven BleijerheideJuliana. MWRoermond. BVV—NAC. LON G ANQAD. Tweede Klasse A. MiddelburgRBC. TSC(Breda. HeroGoes. De ZeeuwenVlissingen. Derde Klasse A. Temeuzen IIBiervliet. OostburgIJzendijke. HulstBreskens. HoofdplaatSluiskil. Derde Klasse B. Vlissingen nIZierikzee. HansweertBurgh. Zeeuwsche BoysZeelandia II. Goesche BoysRGS. Zeeuwsche Voetbalbond. Terneuzen IIIBiervliet II. iSchoondijkeBreskens n. Ter Neuzensche BoysHulst II. Axel IICom. Boys. GroedeOostburg n. TRAINING VOOR NED. ELFTAL BEGONNEN. Naar de Telegraaf veiheemt, is j.l. Dinsdag een begin gemaakt met de training voor het Nederlandsch elftal. De tijd van voorbereiding voor den wedstrijd tegen Noorwegen op 1 No vember is slechts kort, zoodat er flink aange- pakt dient te worden. Evenals vorige jaren zijn 25 spelers uitgenoodigd. Gemeld wordt, dat Leo Halle weer van de partij is. ROODE DUIVELSZWALUWEN. De Belgische voetbalbond heeft meldt de N. R. Crt. j.l. Zaterdag besloten dat de wed- strijden van de Roode Duivels tegen de Zwaluwen zullen gehoudenworden op 10 December te Brussel en 27 Jan. te Den Haag. Le Soir weet te melden, dat de traditioneele ontmoCtingen tusschen het Hollandsche en Belgische elftal op 4 April te Antwerpen en op 2 Mei te Amsterdam gehouden zullen wor den. Dit laatste komt ons eenigszins voonbarig voor. Verder is vastgesteld, dat de Belgische spelers bij interlandwedstrijden 500 francs vergoeding krijgen wanneer er gewonnen, 300 francs wanneer er gelijk gespeeld en 150 francs wanneer er verloren wordt. De jeugdige renner J. Donze, van Hoek, die meereed in den rit om het kampioenschap voor beginnelingen te Hoogerheide heeft al- daar schitterende resultaten geboekt. Maandag j.l. haalde hij de 2e prijs om het kampioenschap en won hierdoor de zilveren medaille, terwijl hij Dinsdag in denzelfden rit doch nu om prijzen weer den 2en prijs be- haalde en zoodoende een frame won. Beide malen waren er resp. 67 en 60 deel- nemers. Ongetwijfeld heeft dus deze jonge renner, die nu eenige staaltjes van zijn kunnen heeft laten zien een hoopvolle toekomst. WIELERCRITERIUM TE VLISSINGEN. Zaterdagmiddag had te Vlissingen voor het eerst het wielercriterium van Vlissingen plaats, waaraan amateurs en nieuwelingen, doch ook professionals en onafhankelijken deel- namen. Het parcours was op en in de omgeving van den Boulevard gelegen met start en finish voor hotel Britannia. Voor goede afzetting was zorg g.edragen en op verschillende punten aan- gebrachte luidsprekers maakte het mogelijk het publiek op de hoogte van het gebeuren te houden. Er was groote belangstelling. Op het afge- zette terrein waren een 3000 tal betalen'den aanwezig. Ailereerst reden amateurs en nieuwelingen 50 K.M., wat gelijk stond met 30 ronden. Hier- bij waren de 10 eerste aankomenden: P. Hop- staken uit Bergen op Zoom, J. de Hoogd, Eindhoven, C. Weijs, Bergen op Zoom, A. Rij- vers, Rijstoergen, C. van Gent, Merxem, A. Weijs, Bergen op Zoom, Zwagerman, Eindho ven, Prinsen, Breskens, Remsing, Vlissingen en Schot. De profs en onafhankelijken moesten 100 K.M. rijden of 60 ronden. Er is in deze cate- gorie een aardige strijd geleverd. Verschillende Nederlandsche en Belgische renners waren aan den start verschenen. Tal van hen h ebb en, hetzij door pech of anderszins, opgegeven, o.a. G. van der Ruit, L. Groen, Gommers, Schip- pers, Dictus, Boogaert, J. Valentijn, Stuijts, v. Hoek, Vissers e.a. Er werden vele premies uit- geloofd, die echter niet altijd even fellen strijd te zien gaven. De Rijk, Braspenning en v. d. Driessche waren op het laatst degenen, die de course beheerschten. Echter maakten de door hen ingeloopen renners het overzicfit van den stand zeer moeilijk. Op het laatst leek het een hopeloos geval te warden, daar de eene partij de Rijk, de andere Braspenning als winnaar beschouwde. Tenslotte besliste de jury ten gunste van eerstgenoemde. Maar daarmede was de klasseering van de overige renners nog niet voor elkaar. Eerst na uren kon de jury den stand mededeelen, wat ook weer verschil lende protesten uitlokte. De 12 eerstaangeko- menen waren bij dezen wedstrijd: 1. L. de Rijk, Belg; 2. van Hasselt, Belg; 3. Braspenning, Princenhage; 4. v. d. Driessche, Belg; 5. Fleur- baay, Belg; 6. Palaans, Belg; 7. Horemans, Belg; 8. J. de Meijer, Belg; 9. Bronger, Roo- sendaal10. Deurloo, Belg; 11. Leemans, Belg; 12. Reijns. Te Delft is een kellner gearresteerd, die als steuntrekker van het Burgerlijk Armbestuur gedurende anderhalf jaar genoten inkomsten had verzwegen. Evenzoo een boerenarbeider die aan de arbeidsbeurs stempelde en des- ondanks van tijd tot tijd werkte. BRIGADIER VAN DE RI.IKSPOLITIE SCHIET AANVALLER DOC'D. In den nacht van Maandag op Dinsdag keer- den eenige jongelui, die de kermis te Zuid- Scharwoude bezocht hadden, vandaar naar hun woonplaats Broek op Langendijk terug. Voor de woning van den brigadier der rijks- politie te Broek op Langendijk gekomen, heb- ben de jongelui dezen uit zijn woning gelokt, teneinde hem een afstraffing te geven naar aanleiding van een vermeende of bestaande veete. Toen de brigadier eenmaal buiten was, is hij door de jongelieden aangevallen. De brigadier, die zich krachtig verWeerdei loste daarbij tweemaal een schot in de lucht, waarna hij, toen dit niet bleek te helpen, het wapen in de richting van zijn aanvallers af- vuurde. De 25jarige M. Kool is daarbij doode- lijk getroffen. Een uitgebreid onderzoek wordt ingesteld. Nader worden nog de volgende bij'zonder- heden gemeld: Met een drietal vrienden was M. K. naar de kermis in Zuid-Scharwoude gegaan en na afloop hebben z\j zich naar huis begeven. Op den terugweg waren de jongelui wat luidruch- tig en zingende ging het voorwaarts. Bij de woning van den brigadier B. te Broek op Lan gendijk gekomen, zijn de jongens blijven staan en zingende en pratende vermaakten zij zich met hun fietsbellen. Een van hen heeft daarop bij den brigadier aangebeld. Deze is toen naar buiten gekomen en heeft den jongens gesbm- meerd, door te loopen en zich naar huis te be geven. De jongelui zijn daarop uit elkaar ge gaan. Naar het schijnt is M. K. vervolgens over een hek geklommen en daarbij in de langs de woning van den heer B. loopende sloot ge- raakt. Daama is hij weer op den weg geko men. De brigadier heeft toen zijn revolver ge- trokken. Door hem werden eerst vier schoten in de lucht gelost en daarna heeft hij het wa pen op K. gericht, die in de hartstreek werd getroffen. Hij zakte in elkaar en is blijven liggen. Het lijk van den verslagene is later naar het ziekenhuis te Alkmaar overgebracht. BOERDERIJ DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN. Tijdens een hevig onweer, dat boven Hellen- doom (Ov.) en omgeving woedde is de blik- sem ingeslagen in een boerderij van den heer Meijer te Raan. In een oogwenk stond het geheele gebouw in lichter laaie, zoodat van den inboedel wei nig gered kon worden. Ook kwam een vijftal varkens in de vlammen om. GULPEN'S BURGEMEESTER DOOD LANGS DEN WEG GEVONDEN. De Zaterdag j.l. geinstalleerde burgemees ter van Gulpen, mr. E. J. C. Mares, is, meldt de Telegraaf, Maandagavond omstreeks zeven uur onder de gemeente Schin op Geul dood langs den weg gevonden. Het lichaam ver- toonde een schotiwond in het voorhoofd. Een boer, die van het veld komende, het lichaam zag liggen, heeft terstond de marechaussee van Hulsberg en Gulpen gewaarschuwd, die een onderzoek heeft ingesteld. Aanvankelijk dacht men, dat een misdaad was gepleegd, doch uit het onderzoek is gebleken, dat dit niet het geval was. Het verscheiden van den jongen burgemees ter, mr. Mares was 28 jaar oud, heeft te Gul pen en omgeving een smartelijken indruk ge maakt. DE SIRENES VLOTGEBRACHT De Noorsche kolenboot Sirenes, die in den ochtend van 8 September op de kust bij Cal- lantsoog is gestrand, nadat het schip den ge- heelen nacht door den storm langs de kust werd gedreven, is Dinsdagochtend vlot geko men. Gedurende de laatste dagen was men er in geslaagd de positie van het schip steeds te verbeteren en het liet zich dan ook aanzien, dat bij een gunstig getij het schip spoedig vlot zou komen. Dinsdagochtend, bij hoog water, kwam er beweging in het schip. De sleepbooten Hector en Nestor van het bureau Wijsmuller en de Holland van Doeksen hadden nog versterking ge'kregen van de Utrecht, welke aan eerstge noemde bergingsmaatschappij toebe'hoort. Om zeven uur in den ochtend kwam er beweging in het schip. Meter voor meter Werd het ge vaarte zeewaarts getrokken. Het duurde ech ter tot 8.40 uur, voordat de Sirenes in zijn element was teruggekeerd. Op het strand stonden slechts weinig be- langstellenden. Hoewel men wist, dat het schip zou vlotkomen, had men niet gedacht dat dit reeds Dinsdagochtend zou gebeuren. VAN ZIJN VRIENDEN MOET MEN HET HEBBEN De koopman M. uit Enschede is Zondag- avond in het veld ibij Glanerbrug beroofd van 450. M. was met B. v. Z., timmerman te Glanerbrug, op stap gegaan en daar hij bang was, dat zijn geld thuis niet veilVg was, had hij zijn geheele bezit ten bedrage van 450 in een portefeuille gestopt en bij zich gestoken. De beide kameraden bezochten verschillende cafe's aan beide zijden der grens en om elf uur legde M. zich ondanks den regen in het veld ter ruste. Van Z. moet toen een derden persoon, die zich toevallig bij hen had aangesloten, op- dracht hebben gegeven nog meer jenever te halen. Kort daarna toen M. ontwaakte, miste hij uit zijn stukgesneden jas zijn portefeuille met inhoud. Hij deed hiervan aangifte en de Enschedesche recherche heeft des nachts nog den 30-jarigen v. Z. van zijn bed gelicht en op- gesloten. Terwijl de ouders naar de kerk waren, is Zondagmiddag het 6-jarig zoontje van den landbouwer H. Salomons te Bergentheim in de van Royenswijk te water geraakt en ver dronken. Zondagmiddag heeft men te Schermer- horn het lijkje opgehaald van den 7jarigen J. v. Lunen, die sinds Zaterdagavond vermist was. Wiaarschijnlijk is het knaapje er alleen met een boot op uitgetrokken, waarna hem een ongeluk is overkomen. Het jongetje woon- de alleen met zijn moeder bij het gezin Beets te Schermerhom. Zondagavond te kwart over acht heeft op den Langeweg onder Klundert een emstig autc-ongeluk plaats gehad. De autobus van den heer Tichelaar, welke den dienst onder- houdt tusschen Klundert en Lage Zwaluwe is, vermoedelijk door een defect aan de stuur- inrichting, tegen een boom gereden. 'Het voer- tuig werd ernstig gehavend. Zeven inzittenden werden gewond. De auto botste aan de linkerzijde met zulk een vaart tegen een boom, dat hij doormidden werd gescheurd en om den boom heen kwam te staan. De persoonlijke ongelukken, die de botsing tengevolge had, waren van betrekke- lijk liehten aard. De chauffeur liep ribfractu" ren op en moest met een particulieren auto naar zijn woning worden vervoerd. Vier personen, die lichte verwondingen had den opgeloopen, werden door dokter v. Schaick verbonden, terwijl twee anderen, eveneens licht gewond, bij dokter de Ruiter werden bin- nengebracht. Twee passagiers kwamen met den schrik vrij. BOERDE RIJ BRAN DEN TE UITGEEST. Zondagmiddag tegen kwart voor twaalf is brand ontstaan in de boerderij van den land bouwer L. Klaver, m het gehucht Groot-Dorre- geest, onder de gemeente Uitgeest. De boer was aan het musschen schieten, toen hij plotseling een vlam uit het rieten dak van zijn huis zag slaan. Hij waarschuwde de buren en met vijf man trachtte men het vuur te dooven, hetgeen niet lukte. De wind wak- kerde het vuur aan en een oogenblik later stond het geheele dak in lichte laaie. Kort daarop st-ond het geheele perceel in brand, zonder dat het mogelijk was iets in veiligheid te brengen. Alles is uitgebrand. Stukken brandend riet van het dak waaiden over op de boerderij van J. Leek, welke even eens geheel in vlammen is opgegaan. Hier werden de vbouw van den landbouwer en drie kleine kinderen met moeite gered door eenige Amsterdammers, die per motorfiets passeer- den. De geheele inboedel en landbouwinventaris zijn verloren gegaan. Vervolgens werd de boerderij van P. de Wildt aangetast, doch hier kon het vuur wor den gestuit. Alleen een op het erf staande hooiklamp is vemietigd. Doordat een duiker was opengezet, was er steeds voldoende aan- voer van bluschwater. De vrijwillige brand- weer van Uitgeest werd bijgestaan door de brandweer van de stokkenfabriek van Zonjee. CADIX. Medegedeeld wordt, dat de colonne van generaal Yago 75 K.M. is opgerukt in de richting van Madrid, sinds Talavera door de troepen der opstandelingen werd bezet. Azana zou volgens een bericht uit Cadix besloten hebben zich over te geven, doch Calla heeft zich daartegen verzet, van meening zijnde, dat men over voldoende middelen beschikt, om den strijd voort te zetten. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 16 Sept. Adrianus Andreas van Alphen, oud 21 j., jm. en Pieter- nella Adirana van den Adel (van Rotterdam, oud 20 j., jd. Charles Louis van de Kerkhove (van Selzaete (B.), oud 25 j., jm. en Hen- drika Cornelia Griep, oud 22 j., jd. 17 Sept. Geleijn Jacobus van Doeselaar, oud 24 j., jm. en Maria Irma Fermont, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 17 Sept. Cornelis Daniel Guequierre, ou-d 29 j., jm. en Maatje Janna de Ruijter, oud 22 j., jd. Geboorten. 11 Sept. Santina Adriana, d. van Arie Faas en van Leuntje Gildrina Ver- lind-e. 13 Sept. Arnold Clement Celestine en Aline Antoinette Germaine, z. en d. van Al bert Edmond Jozeph de Moor en van Marga- retha Maria Bonte. 16 Sept. Jacobus Johan nes, z. van Jozias van de Velde en van Pieter- nella Minderhoud. 18 Sept. Pieter Hubregt, z. van Pieter Moes en van Elizabeth Pieter- nella de Lijzer. Overlijden. 13 Sept. Levinus Cornelis Deij, oud 61 j., echtg. van Adriana Cornelia van Dijke. Johannes Jacobus Bierle, oud 44 j., z. yan Johannes en van Jacomina Sara Jozina Leunis (overleden). 17 Sept. Irena Briquet, oud 15 j., d. van Rene en van Suzanna Pieter- nella Cornelia Wisse (won. te Sas van Gent). ERNSTIG ONGELUK BIJ DE LEGER- OEFENINGEN IN NOORD-BRABANT. ROOSENDAAL. Hedenmorgen heeft bij de legeroefeningen in Noord-Brabant een droevig ongeluk plaats gehad. Op ongeveer 2 K.M. afstand van Nispen had een stuk 6 c.M.-veld- geschut stelling genomen en was geladen met losse munitie. Een patrouille infanterie nader- de en passeerde na bekomen verlof voorbrj het stuk, toen, door tot nu toe onbekende oorzaak, het schot afging, en den laatst passeerende, een militair behoorende tot de mortierencom- pagnie van het 14e regiment infanterie te Ber gen op Zoom, in den rug trof. Korten tijd later is de militair aan de bekomen verwon dingen bezweken. In den loop van den nacht zijn twee huzaren door hun paarden, die schrokken, afgeworpen. Een bekwam verwondingen in het gelaat, de ander kreeg een trap van het paard, waardoor hij een been brak. KONINKLIJK BEZOEK AAN ROTTERDAM. DEN HAAG. Het ligt in het voornemen van H.M. de Koningin om, vergezeld van Prinses Juliana en Prins Bernhard, in den namiddag van 7 October a.s. een bezoek te brengen aan Rotterdam. De reis zal vanaf Het Loo per auto worden gemaakt. BEKENTENIS AFGELEGD. ENSCHEDE. Door den 29jarige timmer- mansgezel Z. is bekend, dat hij in den nacht van Zondag op Maandag den koopman N., die slapende aan den weg is gevonden, heeft be roofd van f 460. Op zijn aanwijzing is een be- drag van 300 in een sloot verborgen gevon den. HAAKSBERGENIn verband met den hevi- gen regenval der laatste dagen is Buurserbeek buiten haar oevers getreden. Tal van lande- rijen staan blank. Nabij het dorp heeft men een dam moeten opwerpen, om de villa van den heer Jordans tegen overstrooming te bevelli- gen. Vele boerenwoningen zijn geheel onder water geloopen. BANK-DEBACLE. ENKHUIZEN. In een circulaire aan de crediteuren van de surseance van betaling aangevraagd hebbende bank N.V. Wed. S. Lakeman Zoon deelt het comite tot behar- tiging der crediteuren o.m. mede, dat men geen overdreven verwachtingen heeft te koes- teren, want dat de activa zeer sterk is tegen- gevallen. Crediteuren hebben er zich aan te houden, dat meer dan de helft hunner vorde- ringen als verloren' moet worden beschouwd. ZWEEDSCHE REGEERING APGETREDEN. STOCKHOLM. De Zweedsche Regeering is afgetreden. DE STRIJD IN SPANJE. GIBRALTAR. De te Sevilla verschijnende „>Correo del Andalusie" meldt, dat de vlieg- tuigen der opstandelingen den regeeringskrui- ser ,,Libertad" en de onderzeeer D tot zin- ken hebben gebracht. M1ADRID. De Minister van Oorlog heeft te middemacht per radio medegedeeld, dat in den sector te Talavera een sterken aanval der opstandelingen met groote verliezen voor den vijand werd afgeslagen. Een Moorsch esca- dron werd geheel vemietigd. MADRID. De toestand te Toledo is voor de regeeringstroepen aanzienlijk verbeterd. De be- legerden in het Alcazar moesten Dinsdagoch tend verschillende standen die zij bezetten op- geven en in de kelders vluchten. De belegerden verdedigen zich hardnekkig. Het schijnt, dat de verliezen der opstandelingen aanzienlijk grooter zijn geweest dan die der regeerings troepen. SEVILLA. Generaal Franco aeeit meae, dat de rechtsche troepen de stad Torreos bij Tole do hebben veroverd, waar de regeeringstroe pen 80 dooden heblben achtergelaten, alsmede tal van gevangenen. TENERJFPE. De radioclub bericht, dat de luchtmacht van generaal Mola opnieuw pro- clamaties heeft uitgeworpen boven Bilbao en Santander. Mola hoopt deze steden voor 25 dezer zonder verzet in handen te hebben. TER NEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: H. de Witte, zonder, Landstraat 3, van Rot terdam. R. Bienefelt, bakkersknecht, Axelschestraat 18, van Renesse. J. A. de Ridder-Verduin, zonder, Niemye- diepstraat 87, van Antwerpen (B.). F. M. Steketee, marechaussee, Nieuwstraat 41, van Apeldoom. M. G. Zeevaart, huishoudster, Vlooswijk- straat 54, van Wolphaartsdijk. M. J. de Smet, dienstbode, Louisastraat 20, van Sas van Gent. Vertrokken: A. Beukema, opzichter R.W., v. Steenber- genlaan 17, naar Eindhoven. M. Andriessen, zonder, Lange Kerkstraat 86, naar Gent (B.). P. de Clerck, zonder, Dr. Buijzestraat 14, naar Kortrijk (B.). J. Stelma, kok, Westkolkstraat 8/10, naar Apeldoom. J. J. Westerhof, zander, v. Steenbergenlaan 12, naar Doom. A. Hayette, dienstbode, Nieuwstraat 10, naar Roosendaal en Nispen. A. van Graefschepe, zonder, Stationsweg 65, naar Essen (B.). C. I. Kaan, smid, Donze Visserstraat 37, naar Vlissingen. Van Ter Neuzen: 19 Sept. Ned. s.s. SIR RAH, 2140, ledig, R'dam. 21 Sept. Nederl. m.s. TEUNA, 94, steen, Londen. Voor Sluiskil: 18 Sept. Eng. s.s. MARS- DEN, 1691, kolen, New-Castle. 20 Sept. Ned. s.s. SOHIELAND, 1202, kolen, New-Castle; Zweedsch s.s. URSUS, 855, ledig, Cardiff. 21 Sept. Nederl. s.s. BLOMMERSDIJK, 4229, ledig, R'dam. Van Sluiskil: 19 Sept. Eng. s.s. MARS- DEN, 1691, ledig, Tyne. 22 Sept. Nederl. s.s. SCHIELAND, 1202, ledig, Blyth. Voor Sas van Gent: 19 Sept. Zweedsch s.s. RUBPRED, 524, ledig, Antwerpen. Van Sas van Gent: 22 Sept. Zweedsch s.s. RUBFRED, 524, fosfaat, Stockholm. Voor Riemen: 19 Sept. Russ. s.s. SOVETS- KAIA NEFT, 4184, olie, Batoem. Van Riemen: 21 Sept. Russ. s.s. SOVETS- KAIA NEFT, 4184, ledig, Batoem. Van GentTer Neuzen: 19 Sept. Eng. s.s. BLACKCOCK, 226, stukg., London. Voor Gent: 18 Sept. Eng. s.s. VANELLUS, 915, stukg., Antwerpen; Belg. s.s. CHARLES, 334, ledig, Goole; Eng. s.s. TADORNA, 984, stukg., Antwerpen; Grieksch s.s. PANCRA- TION, 1011, fosfaat, Mariopolis; Ned. s.s. TEUNA, 94, ijzer, London; Eng. s.s. REGEM, 112, papier, London; Russ. s.s. VETLUGA, 949, vlas, Leningrad; Eng. s.s. CRIOHTOUN, 506, stukg., Antwerpen. 19 Sept. Fransch s.s. TISR6, 876, pyriet, St. Malo; Noorsch s.s. LYiSAKER 2, 493, steen, Fredrikstad; Eng. s.s. GLEDBURN, 495, slakken, Immingham; Noorsch s.s. GUL- HAUG, 742, erts, Requijade. 20 Sept. Noorsch s.s. ELLAVORE, 740, stukg. Antwerpen; Eng. s.s. MET .ROSE, 938, led., London; Eng. s.s. ORIOLE, 217, stukg., Lon don; Ned. s.s. ROTTUM, 119, ijzer, London; Noorsch s.s. LYSLAND, 727 erts, Requijade; Litt. s.s. HOLLAND, 612, hout, Memel; Deensch s.s. ARNOLD MAERSK, 1183, fosf., Moermansk; Eng. s.s. BROMPTON MANOR, 1023, pyriet, Rouaan; Eng. s.s. OUSE, 419, stukg., Goole. 21 Sept. Eng. s.s. ELFSTONE, 791, pyriet, Pommeron; Duitsch s.s. ELSA, 485, hout, Danzig; Zweedsch s.s. GUNBORG, 1060, ledig, Bordeaux. Van Gent: 18 Sept. Noorsch s.s. HAKE- FJORD, 741, ijzer, Stockholm; Noorsch s.s. MARKLAND, 3769, ledig, Constanza; Deensch s.s. HENRY TEGNER, 865, ledig, Dunston; Poolsch s.s. TORUN, 1122, fosfaat, Gdynia; Slowak s.s. SRERRENO, 2070, ledig, R'dam: Noorsch s.s. SIREHEI, 2461, ledig, Narvik; Ned. s.s. JGLA, 127, ijzer, Hull; Noorsch s.s. GRANHEIM, 1107, ledig, Blyth. 19 Sept. Eng. s.s. VANELLUS, 915, stukg., Belfast; Noorsch s.s. KOLSDAL, 735, cokes, Gefle; Eng. s.s. TADORNA, 984, stukg., Liverpool; Russ. s.s. CHELYSKINCH, 2987, ledig, Leningrad; Eng. s.s. TOWNELEY, 1703, ledig, New-Castle; Duitsch s.s. WILHELM RUSS, 575, ledig, Burn Eiland; Zweedsch s.s. HERNODIA, 893, ledig, New-Castle; Eng. s.s. CRIOHTOUN, 506, stukg., Leith; Finsch s.s. BARBRO, 1248, cokes, Bonskar; Belg. s.s. CHARLES, 334, gem., Goole; Noorsch s.s. PROFIT, 910, pyriet, Odda; Russ. s.s. VET LUGA, 949, ledig, R'dam. 20 Sept. Fransch s.s. THISBe, 876, ledig, Calais; Lett. s.s. AUSMA, 1190, restant, R'dam; Eng. s.s. TAMWORTH, 711, gem., Boness. 21 Sept. Noorsch s.s. GULHAUG, 742, ledig, Kuppervik; Eng. s.s. REGEM, 112, cement, Londen. 22 Sept. Eng. s.s. OUSE, 419, stukg., Ant werpen; Zweedsch s.s. TYR, 881, cokes, Gefle; Eng. s.s. MELROSE, 938, stukg., Leith.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 3