TER NEUZEN, 23 SEPTEMBER 1936 AXEL. HOEK. OOMMUNISTISGH complot IN BELGIe? In versehillende deelen des lands o.m. in de provincie Henegouwen en het arrondissement Brussel hebben de ambtenaren van het parket een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van wapenen en munitie, bij de militante Iei- ders van revolutionnaire groepen. Te Brussel werden verscheidene documenten in beslag ge- nomen. iNader wordt gemeld: De politie heeft wa- pens ontdekt, alsmede documenten betreffen- de de bewapening van ,,arbeidersmilities". Ver- der is een correspondence met het buitenland gevonden, waarin sprake is van een beroep op de arbeiders om zich te wapenen. Blijk-baar heeft men hier dus te doen met een c-ommunis- tisch complot. DE HALLETOREN TE BRUGGE. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, dat naar zekere bladen vernemen, de mooie Brugsche Halletoren weldra gevaar zou loopen in te storten. Reeds in 1910 werd ge- constateerd dat de 80 meter hooge toren, ge- deeltelijk dagteekenend uit de 13e eeuw, niet meer g eh eel verticaal op zijn basis stond. Se- dertdien is de afwijking van de loodlijn nog aanzien'lijker geworden. Zij zou op den top van den toren thans reeds 78 centimeter bedragen. Het gevaar voor distorting zou dan ook geens- zins denkbeeldig zijn daar zeer zware klokken in den Halletoren hangen (de triomfklok alleen weegt al 8814 K..G.) en ook de 47 klokken van het beroemde carillon samen nog een ge- wicht van meer dan 20.000 K.G. vertegen- woordigen. GEMIS VAN GEZAG. Nog altijd sqhijnen, schrijft de N. R. Crt., de Spaansche regeeringstroepen of hoe men de verdedigers van Madrid noemen wil, het Alca zar van Toledo, dat zij de vorige week ten deele in de lucht hebben laten vliegen, niet ge- heel bezet te hebben. Dit is een van de weinige punten van het front, waar metterdaad ge- vochten wordt, en dat is begrijpelijk, want van dien kant wordt Madrid het ergst bedreigd. De aanvallen uit het Noorden op de passen van de Sierra Guadarrama zijn tot staan gebracht en het schijnt, dat men den druk daar ver- zwakt heeft om dien uit het Zuidoosten te versterken. Wanneer de regeeringstroepen zich van het Alcazar hebben meester gemaakt bezitten zij, hoezeer dit fort ook vernield mag zijn, toch een belangrijke sterkte om den op- marsch van kolonel Yague tegen te houden. Ge-zien het gemis aan regeeringszijde van mo- derne oorLogswapens en van geoefende troe- pen, is het wonderbaarlijk, dat zij het verzet zoo krachtig heeft vo'lgehouden. Wei zijn de val van Iran en San Sebastian in het Noorden tegenslagen geweest, maar deze brengen de hoofdfronten in Catalonie en bij Madrid niet in gevaar. 'Het is waarlijk merkwaardig, over hoe weinig aanvalskracht de troepen van de rechtschen, die toch voor een groot deel uit ge oefende soldaten bestaan, onder aanvoering van beroepsofficieren en onder opperbevel van generaals van het staande leger, blijken te be- schikken. Men zal we'l niet ver mis tasten, als men daaruit concludeert, dat zij toch van de bevolking in de streken, waar zij heer en mees ter zijn, weinig steun ondervinden. Aan den anderen kant missen de regeerings troepen de middelen om op hun beurt krachtig aan te vallen. Zoolang men het aan die zijde onderling eens blijft, kan men echter vermoe- delijk wel zijn verdediging handhaven, zoodat het er alien schijn van heeft, dat het meer een kwestie zal zijn van uithoudingsvermogen, zoowel op politiek als op materieel gebied, wie van de partijen tenslotte de overhand zal be- halen. Het is moeilijk zich uit de berichten uit Spanje een juist beeld van den toestand te vormen. Critische waamemers die inzien, dat er ook aan de zijde, waar zij zich bevinden, fouten worden begaan, of die, als zij er komen als tegenstanders, ook de goede zijden zien, zijn maar al te zeldzaam. Om zich althans eenig beeld van den toestand te vormen, moet men afgaan op de berichten van beide partijen die zeer tendentieus zijn en hetgeen correspon- denten melden, die in den regel de zaak zijn toegedaan van de zijde, waaraan zij gevestigd zijn. Onpartijdige correspondenten zijn aan geen van beide zijden gewild en dringen niet gemakkelijk tot de fronten door. Dit bedenke men bij het lezen van de vele berichten en correspondenties uit het verdeelde Spanje. Om den lezers een duidelijk beeld te geven, laten wij zooveel mogelijk de zaak van beide kanten belichten. Men neme daarom alle bijdragen met een korrel zout. Wij spraken hierboven van het gevaar, dat de regeeringspartij zou loopen, wanneer haar aanhangers het niet eens blijven. Dit gevaar is niet denkbeeldig. De oorspron'kelijke regeering te Madrid, die uit radicalen was samengesteld, heeft terecht het veld geruimd voor een be- wind, dat beantwoondt aan de samenstellin-g van de meerderheid in de Cortes sinds de ver- kiezingen van Februari, d.w.z. waarin de so- cialisten den boventoon voeren en waarin ook de communisten (en niet te vergeten de radi calen eveneens) zitting hebben. Zoomin als de vorige regeering metterdaad het heft in han- den had, schijnt dat met de huidige het geval te zijn. Een onverkwikkelijke geschiedenis als zich de vorige week heeft afgespeeld ten aanzien van het huis, dat gehuurd was door de Nederland- sche legatie, en die tenslotte geleid heeft tot het vertrek van den Nederlandschen diploma- tieken zaakgelastigde uit de Spaansche hoofd- stad, spreekt boekdeelen. Men krijgt inderdaad den indruk, dat de uiterst linksche elementen die in Catalonie geheel den boventoon voeren, ook in Madrid de baas zijn. Het gemis aan gezag, waaronder de huidige regeering al evenzeer blijkt gebukt te gaan als de vorige, zou haar weleens noodlottig kunnen worden. Niet de kracht van de militaire ele menten of de sympathie van de bevolking voor deze min of meer fascistische heeren zou dan den strijd beslist hebben, maar het gemis aan ruggegraat bij de democratische partijen, die den strijd, welke begonnen was als een aanslag op den democratischen regeerings- vorm. zouden hebben laten verworden tot een strijd tusschen fascisme eenerzijds en commu- nisme, of erger nog, anarchisme anderzijds. Gemis aan gezag zou op den duur ook de Fransche regeering noodlottig kunnen worden. Dat schijnt men thans in regeeringskringen echter wel te gaan inzien. Zooals uit de uit- latingen van versehillende ministers blijkt, komt er vooral van socialistisch-radikalen kant verzet tegen het gedoogen van de bezetting der fabrieken. Echter ook Salengro, de socia- listische minister van binnenlandsche zaken, die het zwakke optreden van de regeering heeft verdedigd met een beroep ten eerste op het feit, dat de werkgevers uit vrees voor hun eigendom aanvankelijk geen scherpe maatre- gelen tegen de bezetting van de fabrieken wilden, en in de tweede plaats op grond van redenen van taktiek, waardoor ernstige troe- belen zouden zijn voorkomen, meende tenslotte toch de arbeiders te moeten waarschuwen tegen het voortzetten van een actie, die hun de sympathie van de overige bevolking zou kunnen kosten. Ook Blum zelf heeft gewaar- schuwd tegen het verwekken van onordelijk- heden, die een wig zouden kunnen drijven tus schen de arbeiders en de regeering, die de eenheid van de regeering en van het volks- front in gevaar zouden kunnen brengen en koren op den molen zouden zijn van de min of meer fascistische partijen, die uit den aard der zaak uit de onwettige handelingen van links en het gedoogen daarvan door de regeering het meeste munt slaan. Niet alleen ten aanzien van de buitenland- sche politiek heeft Blum zijn positie de vorige week aanzienlijk weten te versterken. Door- dat hij de stakingen te Rijssel heeft weten te bezrweren, heeft hij ook een einde gemaakt aan een toestand, die licht tot botsingen had kunnen leiden. Om de eenheid in het volks- front te bewaren is echter meer noodig. Slaagt hij er nu nog in het gezag van de regeering weer te laten gelden en te zorgen, dat de so- cial'e hervormingen en hun toepassing verder langs wettigen weg en niet tegen -het gezag in, tot stand komen, dan zal hij met meer gerust- heid in October Kamer en Senaat tegemoet kunnen treden dan tot dusver het geval scheen te zullen zijn. De vrees van sommigen, dat Frankrijk den kant van Spanje op zou gaan, behoeft niet be- waarheid te worden en er zijn gelukkig ken- teekenen, dat men van regeeringswege inziet, dat men het zelf in de hand heeft te zorgen, dat zij ook niet bewaarheid wordt. OPENLIJK VERZET TEGEN MUSSOLINI? De Manchester Guardian verneemt uit Rome, dat de ontevredeniheid in Italie toe- neemt. Voor het eerste sedert langen tijd is verzet tegen Mussolini openlijk aan den dag getreden. Dat was ter gelegenheid van de redevoering, die de dictator op 30 Augustus j.l. heeft gehouden te Avelino. Een deel van het gehoor toonde zijn vijan- digheid. De Spaansche burgeroorlog heeft grooten indruk gemaakt, volgens de Manches ter Guardian, op de arbeidersbevolking in Italie. In vele fabrieken wordt in het geheim geld verzameld ten behoeve van de Spaansche regeeringsaanhangers. DE MISLUKTE WERVING IN ENGELAND. De Star wijdt een korte opmerking aan de mislukking van de werving voor de nieuwe legerreserve, die 17000 man zoii hebben moe ten tellen en waarvoor zich tot dusver, in veer- tien dagen tijds nog maar 286 man hebben aangemeld. Waarom willen de jonge mannen er niet aan? Oppervlakkig beschouwd leek het een aantrekkelijk plan, daar het de mannen gelegenheid geeft in het leger te blijven als zij na zes maanden oefening daartoe genegen zijn. Een der redenen is volgens het blad stellig het gemis aan psychologie, waarvan minister Duff Cooper in het begin van het jaar blijk heeft gegeven toen hij sensationeele redevoe ring hield over den toestand in Europa en in bedekte termen met dienstplicht dreigde. De oude werfsergeant met zijn uitnoodiging om ,,bij het leger te gaan en de wereld te zien" verstond zijn taak beter. De moraal van de huidige ernstige toestand is, dat de regeering van taktiek moet veranderen. Een besliste lei- ding te Geneve is de richting van een hervorm- den Volkenbond, gegrond op waarachtige col- lectleve veiligheid, zou volgens het blad, waar- schijnlijk een goeden invloed hebben op de werving in Engeland. DE AANKOOP IN BELGIe VAN WAPENEN VOOR SPANJE. In den trein BrusselAntwerpen is Vrijdag door den Spaanschen militairen attache, ka- pitein Huesca, een boekentasch vergeten die, bij opening door ambtenaren van de Belgische Spoorwegmaatschappij, diverse documenten bleek te bevatten betrekking hebbende op de levering van wapenen, tegen het Belgische re- geeringsverbod in, aan de Spaansche regee ring. In een dezer documenten werd o.m, ge- zegd, dat kapitein Huesca zich ongetwijfeld, voor deze levering, met succes zou kunnen wenden tot den heer Jean Delvigne, een der secretarissen van de Belgische arbeiderspartij. Het toeval wil dat de heer Delvigne, een paar dagen geleden, van een reis naar Madrid, in Belgie is teruggekeerd. Vrijdagavond werden de tasch en zijn in- houd aan het parket overhandigd in welk ver- band minister Bovesse, Zaterdag, met versehil lende hooggeplaatste personen, in zijn kabinet, heeft geconfereerd. Een gerechtelijk onderzoek is geopend. „TEHUIS VOOR ALLEEN ST AA N DE BLINDEN" TE WOLFHEZE. Naar wij vernemen zal de jaarlijksehe col- lecte, ten bate van de nationale stichting: „Te- huis voor alleenstaande blinden" te Wolfheze, eerstdaags te Hoek en Ter Neuzen plaats heb ben. In dit Tehuis, waarin onvermogenden ge heel kosteloos opgenomen zijn, is plaats voor blinden uit het geheele land en van elken godsdienst en overtuiging. Reeds van af de op- richting bleek, uit het groot aantal aanvragen om opname, hoezeer naar deze instelling werd verlangd en nog steeds komen aanvragen om opname in. Om die stichting in stand te hou den, de talrijke verpleegden het noodige te verschaffen, is er zeer veel geld noodig, zoo dat de uitgaven nauwelijks door de inkomsten worden gedekt. Blind!! Wilt gij u even verdiepen in de be- teekenis van dit woord; slechts een oogenblik nadenken over de mogelijkheid dat gij zelf blind waart? Moeten wij niet juichen, dat er een mogelijkheid bestaat om het bittere lot van die stakkerds te verzachten? De stichting te Wolfheze moet zoo goed als geheel van nationale liefdadigheid bestaan Laat toch ieder helpen naar vermogen! DE KERMIS. De Ter Neuzensche kermis wordt tot nu toe begunstigd door zeer fraai weer, hetgeen in het algemeen een opgewekte stemming ver- wekt, dus ook bij hen, die op het kermister- rein eens een kijkje gaan nemen, zonder nu juist voornemens te zijn aan de pret een daad- werkelijk aandeel te nemen. Zooals uit de mededeelingen in een onzer vorige nummers bleek, is de Markt ditmaal niet overbezet, maar niettemin zijn er vol- doende draaigelegenheden, zoowel voor jong als voor oud en er werd al druk gebruik van gemaakt. Vooral de „auto-scotter" blijkt een gewilde attractie. De omstandigheid dat men daarop maar moeilijk een autorit kan maken zonder in botsing te komen hetgeen echter toch zonder ongelukken afloopt schijnt hier het aantrekkelijke. Het is daar zoowel voor de deelnemers als voor de overtalrijke toe- sdhouwers zeer gezellig. HET ZUID-NEDERLANDSCH TOON EEL De eerste avond van de kermis, brachten wij door bij de openingsvoorstelling van dit ge- zelschap, dat als naar oude gewoonte, het hiervoor zoo bij uitstek gunstig gelegen Schoolplein, als standplaats heeft gekozen. We kregen eerst te zien „De Werkstaking of ,,Het Kinderkleedje", een drama in een be- drijf uit het fabrieksleven. Hierin hadden de optredende artisten voiop de gelegenheid hunne talenten te ontplooien, en de versehillen de gevoelige scenes die er in voorkwamen, lie- ten niet na indruk te maken op de niet zeer talrijke aanwezigen. Na de pauze volgde ,,De Zoon uit de Karpa- then"." lets van geheel anderen aard. In dit blijspel volgde de eene verwikkeling de andere op, zoodanig, dat men eigenlijk nieuwsgierig werd, op welke wijze de zaak weer voor el- kaar zpu komen. Want dat het in orde zou komen, was vooruit te zien. Daarvoor was het immers een blijspel! Het viel ons op dat het levend woord er toch heel gauw in slaagt een contact tusschen de zaal en publiek tot stand te brengen. Reeds vorig jaar, toen we dezen troep voor het eerst zagen, hadden wij er een goeden in druk van gekregen, en thans, na weer eens stukken te hebben gezien van een geheel ander genre, mogen wij zeggen, dat de heer Mer- tens en de zijnen, onS volledig hebben ge- wonnen. We zouden dan ook iederen tooneelliefhebber aanraden een of meer voorstellingen van dit ensemble bij te wonen; voor de nog-met-too- neel-minnaren moge deze opmerking gelden: ,,Gaat er ook eens heen! Gij zoudt een liefheb- ber kunnen worden." LUXOR THEATER. De laatste dagen van Pompeii. Vele pennen zijn door de eeuwen heen in beroering gebracht om ons te verhalen van de tijden der Romeinsche keizers, over de dagen van den bekenden landvoogd van Juda Pontius Pilatus, ova& het doorbreken van de eerste lichtstralen van een leer, verkondigd door een nieuwen Meester. Was het wonder, dat ook de filmproducen- ten, hun aandacht vestigden op het dramatisch gebeuren van dien tijd? En toch voor deze laatsten is dat niet zoo gemakkelijk. De schrijver kan volstaan met de beschrijving van steden, gebouwen, personen en volksmassa's. Dat kan de film met. De film moet de ge bouwen enz. daarstellen, en zie, de steden die wij alleen kennen door de ru'ines die er van gevonden zijn, worden voor ons opgebouwd, de straten ervan worden bevolkt met Romei- nen en Grieken, soldaten en zwaardvechters, vrjjen en slaven en wij zien als het ware de oude tijden herleven. Wij ervaren, dat ook toen reeds het bezit een groote rol speelde op aarde en het andere in de oogen van hen, die de boventoon voerden weinig waarde had en dan is bijgebleven een uitdrukking, die gebezigd wordt in de film: „Menschenlevens zijn goedkoop in Pompeii'. Als edn van de velen die daar leven en strijden in die dagen, wordt ons de geschiede nis verteld van Marcus, die na veel lijden en strijden opklimt tot een der machtigsten van Pompeii. En bij al de schitterende beelden die ons worden voorgetooverd overheerscht vaak die schrikkelijke dreiging op den achtergrond, de Vesuvius, die wanneer de stad meent ge- komen te zijn op het toppunt van zijn macht, deze stad volkomen vemietigt in een korte spanne tijds, vernietiging die wij geheel mee- maken en die ons onwillekeurig doet denken aan verwoestingen in onze dagen door men- schen gepleegd. Uit een oogpunt van filmkunst mag deze film als zeer geslaagd worden beschouwd, en vaak staat men in bewondering voor de wijze waarop regisseur Schoedsack de bewegingen van de er in optredende massa's heeft ge- dirigeerd. Op hen die haar zagen, moet deze film onge twijfeld een overweldigende indruk achterlaten. Modern Times. De inzet is een satire op de hedendaagsche massa-productie. Een oogenblik krijgen wij den indruk, dat Chaplin den kant opgaat van Rene Clair in diens ,,A nous la liberte!", maar ook slechts een oogenblik. Spoedig zijn alle associaties vergeten als de dwaze vonds'ten elkander opvolgen en het summum van onzin- nigheid bereikt wordt in de proefneming met de eetmachine, die de arbeiders in de gelegen heid moet stellen him lunch te gebruiken on- derwijl zij voortwerken. Charlie's geestvermo gens worden hierdoor tijdelijk in de war ge bracht. Als hij uit het hospitaal ontslagen wordt, is hij geaond maar werkloos en zijn verdere avonturen zijn die van den zwerver in de wereldstad, die, hoe dan ook, in de georden- de samenleving geen plaats kan vinden. Hij sluit vriendschap met een „gamine" die, evenals hij, met frisschen levensmoed een mee- doogenloos noodlot tart. Als zijn opofferings- gezindheid hem meer dan eens met de gevan- genis in aanraking brengt, staat zijn vriendin- netje hem steeds bij zijn ontslag bij den uit- gang op te wachten. 'Samen nemen zij hun intrek in een vervallen loodsje aan den waterkant, maar ook het ge- luk, dat zij hier gevonden denken te hebben is kortstondig van duur. Gelukkig krijgt het zwerfstertje een engagement als danseres in een zeelieden-cafe en zij weet den patroon er toe over te halen om ook Charlie in de dubbele capaciteit van kellner en zanger te engagee- ren. Zijn wanhopige pogingen om te midden der op elkaar kluitende dansers zijn blad met schotels te balanceeren brengen een der dwaaste hoogtepunten in deze aaneenschake- ling van dwaasheden. Als hij zijn liedje moet zingen, kan hij zich de woorden niet herinne- ren en als zijn vriendin die op z(jn manchet schrijft, verliest hij die in het vuur zijner over- dreven gesticulaties. Dan zingt hij maar een brabbeltaaltje, een meflgelmoes van namaak- Spaansch en -Italiaansch, waarvan de betee- kenis door zijn gelaatsmimiek volkomen duide lijk wordt, al kan iedere hoordir aan de woor den zijn eigen interpretatie geven. Zijn succes is nu verzekerd, maar ook dit wordt vergald als de politie op komt dagen om het meisje als dakloos zwerfster in te rekenen. Beiden ontvluchten en de film eindigt, als zoo vele Chaplin-films, wanneer zij beiden een langen weg afloopen, de verte,tegemoet Paulette Goddard speelt de „gamine" frisch, brutaal en sympathiek. De film is overigens honderd procent Charlie; Charlie, die altijd voor anderen moet opdraaien, die alles ver- keerd doet omdat hij het te goed wil doen, Charlie met zijn hoed, stokje, te groote schoe- nen en sloibberbroek, die ons zoo doet lachen, dat wij er bijna van huilen. Evenals bij de vroegere stille films, wordt de actie verduidelijkt door tusschentitels, die met spaarzaamheid zijn aangeiwend. Een mu- zikale illustratie, door Chaplin gecomponeerd, draagt de handeling met enkele eenvoudige leidmotieven en stemmings-accentuatie. De hoofdpersonen spreken geen woord en als er in de film wat ge-zegd wordt, dan is het alleen als weergave van het mechaniisch gereprodu- ceerde, zooals het afdraaien van een gramo- foonplaat of het uitroepen van fabriekscom- mando's door een luidspreker. De film is ge- dacht en uitgevoerd als pantocaine en niets is expressiever dan Chaplin's stil spel. ,,Een verhaal van nijverheid, indiviidueele on- dememingsgeest en voortvarendheid en van de menschheid, die een kraistocht voert tot het zoeken van het geluk." Aldus beschrijft Charlie Chaplin in een voorwoord den inhoud van de film. Hij zou ook hebben kunnen zeg gen: ,,Het oude verhaal van den zwerver van de droevige figuur, dat nooit verandert en steeds boeit." GEVONDEN VOORWERPEN. De Insp-ecteur van Politie alhier, maakt bekend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen, inlichtingen te bekomen zijn, aan de daarachter vermelde adressen. Bos sleutels, A. C. v. Driel, Baandijk 81.' Rijwielbelastingmerk, S. de Ridder, Koedijk O 16. Rijwielbelastingmerk, Marechausseekazerne. Rijwielbelastingmerk, J. Dieleman, 2e Ver- bindingstraat 12. Rijwielbelastingmerk, J. Weststrate, Klaas- senstraat 11. Een gouden broche, A. C. v. Driel, Baan dijk 81. Papegaai, J. Verdoorn, v. Steenbergenl. 50. Haas (speelgoed)A. Ooninckx, Scheldek. 26. Jongensjasje, A. v. Hoeve, N. Neuzenp. P 26. Een armband, P. de Fouw, Noordstraat 30. Een voetbal, A. Leunis, v. Steenberg.l. 36. Een halskettingkje en beige jurk'band, Dob- bel-eire, Axelschestraat 166. Een kinderschortje, J. Machielsen, Nieuwe- diepstraat 20. Portemonnaie met inhoud, J. van Dinteren, Dijkstraat 2. Parapluie, J. Smit, keet vuilnisbelt. Zilveren broche, J. de Pauw, Grenulaan 46. Mantelband (blauw), K. Kaijser, Elleb. 7. Huissl-eutel, Bureau van Politie. Portemonnaie, Bureau van Politie. Penseel, Bureau van Politie. Een jurkband (groen), Bureau van Politie. Een heerensehoen (rechter, lage), Bureau van Politie. DE BRUG TE VLAKE. Zondagmorgen is de nieuwe voor het open- baar verkeer bestemde brug te Vlake op de peilers geplaatst, hetwelk van de zijde van het publiek veel belangstelling trok. VERZWIJGING VAN GEZIN SIN KOMSTEN. Aan den officier van justitie te Middelburg is mededeeling gedaan van het feit, dat een ondersteunde werklooze alhier omtrent zijn gezinsinkomsten onjuiste opgaven heeft ver- strekt. Hieromtrent zij opgemerkt, dat tot nu toe, wanneer een ondersteunde, als gevolg van on juiste opgaven te veel steun genoot en zulks werd ontdekt, het gemeentebestuur zulks ad- ministratief strafte, o.m. door inhouding van steun over een bepaalden termijn als anders- zins. Ondertusschen is er van hoogerhand de aandacht op gevestigd, dat van die feiten aan de justitie mededeeling moet worden ge daan. EEN WOLKBREUK Zondagavond heeft boven Walcheren ZuidjBeveland bleef er van verschoond een ongekend hevige regenbui of beter gezegd enkele regenbuien met korte tusschenpoozen plaats gehad, die in een paar uren een hoe- veelheid van te samen 62 m.m. water brachten. Het heeft alom in Middelburg meer of min der ernstige gevolgen gehad. Zoo was de waterstand in alle lage deelen der bebouwde kom als Penninghoek en omgeving, Koemarkt en Geere, Gravenstraat, Spanjaardstraat, Klein Vlaanderen, doch ook zelfs in hooger gelegen deelen als Wal, Langedelft, Griffioen enz. zeer hoog. Het gevolg was, dat b.v. ook in de Kromme Weele in een perceel, dat meer van water te duchten heeft door slechten afvoer, nu gang, winkel en kamers, alles tot flinke hoogte onder stond en de brandweer er aan te pas moest komen om het overtollige water weg te pompen. Dit was ook het geval in den Penninghoek, waar de menschen tot de knieen in het water liepen en een der motor- spuiten op het laagste deel werd gereden, op- dat men ook hier het water kon wegpompen en loozen in de gracht. Een oude veel door het water geplaagde straat is de Geere, en ook hier heeft de brand weer haar hulp verleend. In een heel ander stadsdeel had het water een ander gevolg en wel, dat een muur tus schen twee kelders aan het Oostkerkplein het begaf en de sCheidingsmuur tusschen de hui- zen moest worden onderstut. Maandagmorgen heeft men de kelders leeggepompt. Dit zijn enkele grepen uit de gevolgen van den regenval, want een zeer groot deel der zakenlieden en particulieren hebben hinder ondervonden. ONREGELMATIGHEDEN BIJ HET GEWEST ZEELAND VAN DEN BIJZ. VRIJWILLIGEN LANDSTORM. De Secretaris pleegt fraude. Qmvang der malversaties nog niet te overzien. De Vlissingsche Crt. schrijft: Nauwelijks heeft de Rechtbank te Maas tricht den Limburgschen secretaris van den B.VjL. wegens verduistering van een groot be- drag ten nadeele van genoemde organisatie tot een gevangenisstraf van 1 jaar en vier maanden veroordeeld, of een soortgelijk feit komt in het Gewest Zeeland van den B.V.L. aan het licht. Enkele bladen hebben er reeds op gezin- speeld doch zijn er, blijkens hun mededeelin gen, niet in geslaagd zich zekerheid te ver schaffen ten aanzien van hetgeen zou hebben plaats gevonden. Ook wij droegen sinds geruimen tijd kennis van het feit, dat er dingen geschied waren die niet door den beugel kunnen; doch zoo lang wij niet over genoegzaam feitenmateriaal konden beschikken, achtten wij ons niet ge- rechtigd deze aangelegenheid te publiceeren. Zeeland is den laatsten tijd toch reeds door versehillende gebeurtenissen in ernstige mate in opspraak gebracht, zoodat het om tal van redenen noodzakelijk moet worden geacht, dat de noodige rust en bezinning terugkeert. Mede om deze redenen leek het ons ge- wenscht, de heerschende onrust niet te ver- grooten door het lanceeren van niet geheel vaststaande feiten, maar nu, op het gebeurde door enkele bladen wordt gezinspeeld geloo- ven wij goed te doen niet langer te zwijgen, ook al is ons onderzoek in deze nieuwe pijn- lijke zaak nog niet beeindigd. Wij hebben ons echter in de laatste dagen zekerheid kunnen verschaffen ten aanzien van de voomaamste feiten, zoodat wij thans het volgende kunnen mededeelen: Het staat vast, dat in het Gewest Zeeland van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm ernstige onregelmatigheden hebben plaats gevonden. De omvang hiervan is nog niet bekend, daar het onderzoek door tal van omstandigheden buitengewoon ingeiwikkeld en omvangrij'k zal worden, maar men kan veilig aannemen, dat het hier niet om kleinigh-eden gaat! De heer P. G. L., voormalig wethouder van Vlissingen, die reeds ernstig gecompromitteerd was door de gebeurtenissen bij het Plaatselijk Crisis ComiW en Maatschappelijk Hulpbetoon hier ter stede, is tevens secretaris van het Gewest Zeeland van den Bijzonderen Vrijwil ligen Landstorm. Ook in deze functie heeft hij zich schuldig gemaakt aan versehillende feiten, waarvoor hij reeds door de Justitie is gehoord en waarvoor hij ook ongetwijfeld ver- volgd zal worden. Het was ens bekend, dat de politie reeds de vorige week, op last van de Justitie, huis- zoeking heeft verricht in de woning van- den heer L. en dat bij deze gelegenheid versehil lende bescheiden, op den B.V.L. betrekking hefbbend, in beslag zijn genomen. Het is echter te voorzien, dat deze kwestie niet tot het Gewest Zeeland beperkt zal blij ven, maar dat mede de geheele geste van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm in het geding zal komen, daar wel gebleken is dat de controle vanuit Den Haag veel, zoo niet alles te wen- schen heeft overgelaten. Anders zou het im mers niet mogelijk zijn geweest, dat in het gewest Limburg jarenlang verduisteringen werden gepleegd; dat hetzelfde kort geleden is voorgevallen in een andere plaats, welk feit nooit ruchtbaar is geworden en dat thans hetzelfde treurige feit in Zeeland moet worden geeonstateerd. Van alleszins ibetrouwbare zijde hebben wij vemomen, dat dezer dagen in het hoofdkwar- tier van den B.V.L. te 's-Gravenhage, zoo- mede op het betrokken Departement, door de Vlissingsche recherche in opdracht van de Justitie bescheiden in beslag zijn genomen, die betrekking hebben op het Gewest Zeeland van den B.V.L. Reeds geruimen tijd werd gefluisterd, dat de secretaris van het gewest Zeeland van den B.V.L. voor betalingen gebruik placht te maken van in bianco geteekende kwitanties, een feit, dat kort geleden op een openbare ver- gadering te Vlissingen (waar politie, o.m. de Commissaris, en pers aanwezig waren), door den spreker van den avond in het publiek werd herhaald. Mede hierin heeft de justitie aanleiding gevonden tot het instellen van een onderzoek dat thans in vollen gang is. Wanneer wij in dit verband mededeelen, dat het gewest Zeeland van den B.V.L. circa 80 afdeelingen omvat, zal het duidelijk zijn dat het onderzoek zeer omvangrijk is en veel tijd eischt. Het was ons sinds eenigen tijd bekend, dat de recherche reeds in ca. 10 afdee lingen een onderzoek had ingesteld en dat hierbij inderdaad onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen. Zelfs moet hierbij zijn geeonstateerd, dat de secretaris niet slechts gebruik maakte van bianco geteekende kwitanties die niet altijd op de juiste wijze werden gebruikt, maar bovendien moet gebleken zijn, dat hij valsch- heid in geschrifte heeft gepleegd, door kwi tanties te onderteekenen met den naam van derden Bij de huisizoeking welke te Vlissingen heeft plaats gehad, zijn meerdere bianco kwitanties gevonden, welke reeds geteekend waren; o.m. hebben ingezetenen van Vlissingen het den secretaris op deze wijze wel zeer gemakkelijk gemaakt dingen te doen waartoe hij niet ge- rechtigd was. Voorts werd geeonstateerd, dat bianco kwitanties gebruikt zijn voor het z.g. „verantwoorden" van gefingeerde uitgaven; o.m. moet dit het geval -zijn met kwitanties voor zaalhuur, terwijl vast staat dat de be- wuste bijeenkomsten plaats hebben gevonden in schoollokalen die voor het beoogde doel kosteloos beschi-k'baar zijn gesteld. Resumeerend komt hetgeen tot dusver uit het onderzoek gebleken is, dus hierop neer, dat gelden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land storm een andere bestemming hebben gevon den, dan blijken zou uit de kwitanties die zich in het bezit van den secretaris bevonden. Sams moeten de kwitanties hoogere bedragen aangeven, dan inderdaad door de betrokkanen zijn ontvangen; in andere gevallen heeft in het geheel geen betaling plaats gehad en werd eenvoudig gebruik gemaakt van de voorra- dige in bianco geteekende kwitanties; en tevens moet de heer L. in bepaalde gevallen de handteekeningen van derden op deze be- wijsstukken hebben nagebootst. Waar deize gelden gebleven zijn? Wel'ken omvang de ge- pleegde onregelmatigheden hebben? Het antwoord op deze vragen zal niet ge makkelijk kunnen worden gegeven, daar de administratie van het gewest Zeeland in de grootste wanorde moet verkeeren, zoodat Jus titie en politie voor een allesbehalve lichte taak staan. Het is wel diep treurig, dat personen die openbare functies bekleeden, zoo weinig blij ken te beseffen dat zij een voorbeeld voor an deren dienen te zijn. En dat een functionaris die -behalve secretaris van den B.V.L. tot voor kort ook wethouder van Vlissingen was, be- nevens lid der Prov. Staten van Zeeland en van de Kamer van Koophandel, zich z66 kan vergeten dat hij zich schuldig maakt aan han delingen zooals die bij het Plaatselijk Crisis- Comite en Maatschappelijk Hulpbetoon te Vlissingen zijn geschied, waaraan thans weer het bovenstaande moet worden toegevoegd, is verbijsterend. En voor de zooveelste maal in den laatsten tijd vragen wij ons af: Is er dan geen con trole? Weet men nu nog niet, dat controle" niet synoniem behoeft te zijn met ,,wantrou- wen" Een eerlijk man die over gelden van derden beschikt, v e r 1 a n g t controle. En een Over- heid en orgftnisatie-bestuurders die nalaten deze controle uit te oefenen, zijn niet in de laatste plaats verantwoordelijk voor de talrijke schandalen van fnancieelen aard die ons land sinds eenigen tijd als een onwelriekende lawine teist-eren. Hier dient eens en voor goed een eind aan te komen. En als men dan niet eerlijk kan zijn omdat geweten en levenshouding dit voor- schrijven, moet men maar eerlijk zijn uit a n g s t. Wie het mocht aangaan houde het zich voor gezegd: de pers zal zonder pardon de aan dacht vestigen op gepleegde onregelmatig heden. En het is nu reeds eenige malen geble ken, dat een justitieele vervolging dan niet uitblijf t Concert. Bij gunstig weder zal de Chr. Harmome „iHosanna" a.s. Dond-erdagavon-d haar laatste concert geven van dit seizoen. Aanvang 8 uur. Het volgende programma zal worden uitge voerd1: 1. Loncin, marsch F. Rousseau. 2. Soli Deo Gloria, ouverture L. Rugers. 3. Aprhs la Tourmente, ouverture E. Gaudefroy. 4. Adeste fideles, morceau religieuse H. Colint. 5. Marche des Snobs, marsch F. Rousseau. 6. Paix et Labeur, ouverture O. Filsfils. 7. Heil Oranje, fantasie van Valeriusliiederen Ooenen. 8. 1'Helvetien, pas-redouble H. Maquet. 9. Een vaste burght... koraal M. Luther. Diefstal. Naar wij uit goede bron vernemen wordt door de marechaussee een onderzoek ingesteld naar een reeks diefstallen van landbouw- artikelen uit de Nieuw-Neuzenpolder alhier.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 2