ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE8LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKEKTJES De Tweelingzusters. No. 9507 WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland. Feuilleton Buitenland. De abonne's van het GeTllustreerd Zondagsblad, H.H. Kantoorhouders Onze abonne's in het Buitenland AKKER CACHETS riTTT- ---y— TER NEUZEN CO U RANT ABONNEMENTSPRWS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar ifoor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buiten land alleen bij vooruitbetaling. U itgeef sterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEGEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertcntien bij regelabonnememt tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst den dag voor de uitgavc. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEKEN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. die bet blad per post ontvangen, worden verzocbt, bun abonnementsgeld voor 1 Oct. a.s., in te zenden daar er anders over bescbikt wordt met verbooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. worden verzocbt bet abonnementsgeld over bet 3e kwartaal 1936 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 Oct. a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellijk de toezending van bet blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. worden dringend verzocbt, het verschuldigde abonnementsgeld voor 1 Oct. a.s. in te zen den. Bij niet-ontvangst v66r dien datum wordt bet abonnement gestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. MET VERBLIJF VAN HET PRINSEUJK PAAR OP HET LOO. Apeldoorn is zicb zelf niet meeT na de aan- komst van het prinselijke verloofde paar op bet paleis het Eoo. Van kalm dorp is het een nationaal centrum van uitbundig betoon van aanhankelijkheid jegens het Koninklijke Huis geworden. De drukte in de morgenuren van Zondag was van dien aard, dat de politie van de 250 rijksveldwachters, die Zaterdag voor assistentie der politie te Apeldoorn dienst hebben gedaan, voor Zondag nog 50 a'ldaar in actie beeft gebouden. Uit onderscheidene deelen des lands werden automobilisten en autobussen met bezoekers opgemerkt. Om 12 uur werd de afzetting door marechaussee van de paleislanen opgebeven. Als een man holde direct daarop een talrijk publiek paleiswaarts en begon te juicben en te zingen, in de hoop daarmee de vorstelijke per- sonen naar buiten te lokken. Het publiek mocht alleen van de Gedenknaald af het pa leis benaderen. Bij het vertrek mocht men ook van de andere lanen gebruik maken. Den ge- heelen dag door hield zich een enorme men- scbenm!enigte voor het paleis op, die niet moede werd te juichen en te zingen. Een club jongens en meisjes zong monter een reeks va- derlandsehe liederen. Om 4 uur verschenen Prinses Juliana en Prins Bernhard per fiets van de Koningslaan uit bet Koninklijke Park en reden naar bet paleis toe. Hlet zingen en juicben werd nu versterkt voortgezet. Vroo- lijk wuifden de prinselijke verloofden bet pu bliek toe. De Prinses was gekleed in een ge- bloexnde jurk met een kort blauw manteltje, de Prins had een sportcostuum aan. Tegen 6 uur vertrokken de Prinses en de Prins weer per fiets van het paleis en verdwe- nen in de richting van de Koningslaan. Het publiek, dat in getale langzaam aan wat ver minderd was, liet zich natuurlijk weer niet on- betuigd. Ook voor de verdere uren van den dag bebield het paleis voor een talrijk publiek aantrekkelijkheid, doch er gebeurde niets bij- zonders. In bet versierde dorp heerschte den gehee- len dag ook een levendige drukte, de politie bad handen vol werk. De cafe's boden met hun dicbt bezette terrassen een fleurige aanblik. H.M. DE KONINGIN NAAR DE LEGEROEFENINGEN IN BRABANT. (H.M. de Koningin heeft, naar ,,De Telegraaf" meldt, aan den commandant van het veld- Naar bet Engelsch van PATRICIA WENTHWORTH. (Nadruk verboden.) 26Vervolg. XX. Een verrassende ontdekking. Uit een telefooncel belde John Mr. Lewis Simith op„Zeg ouwe jongen, ik moet een par- ticulier detective hebben, zoo'n vent van 'n soort informatie- en reeherchebureau; je weet wel wat ik bedoel." Mr. Lewis Smith deed nogal verbaasd. ,,Waar heb je dien in hemelsnaam voor noo- dig ,Ik heb er een noodig. Dat is dunkt me vol- doende." De verbazing veranderde in geamuseerdei spot. ..Best, zie dat je er een krijgt. Maar waar- om vraag je dat aan mij Wij houden geen voorraad van dergelijke heeren, boor!" ,,iDoe alsjeblieft niet zoo ezelachtig. Kan je mij geen goede bezorgen ,,Laat eens kijken Je kon Messing wel eens probeeren. Hier is z'n adres." John noteerde het. ,,Dank je", zei bij kortaf in de telefoon. Daarop Lewis Smith weer: ,,Zeg, als je nog steeds op zoek bent naar haar wees in hemelsnaam voorzichtig." John hing den boom op. Die eeuwige waar- schuwingen en die ellendige geheimzinnigdoe- ning*maakten hem misselijk. Hij had nu een maal bet onwrikbare besluit genomen Anne Belinda te vinden, wat er ook gebeuren mocht en wat hem ook in den weg stond. Hij begon leger medegedeeld, dat Zij voomemens is een deel van de manoeuvres in Noord-Brabant bij te wonen. Ter voorkoming van al te groote publieke belangstelling wordt van te voren niet bekend gemaakt, op welken dag H.M. zich naar N. Brabant zal begeven. Om dezelfde reden kon ook geen bevestiging ter officieeler plaatse worden verkregen van het gerucht, dat Prin ses Juliana en Prins Bernhard H.M. zouden vergeze'llen dan wel incognito de verrichtingen van de deelnemende legerafde'elingen zouden gadeslaan. In tegenstelling met hetgeen enkele bladen hebben bericht is uitdrukkelijk verklaard, dat er geen sprake zal zijn van een defile voor H.M. de Koningin en het Vorstelijk paar, noch van een wapenschouw in eenigerlei vorm "door H.M. de Koningin. DE VERLOVING VAN DE PRINSES. Hoe de kinderziel reageerde. In de derde klasse van een der openbare lagere scholen te Doetinchem beeft men een proef genomen hoe de kinderziel reageert op de verloving van Prinses Juliana. De eene helft der klas kreeg tot taak een felicitatie- forief tot de Prinses te ricbten, de andere helft om de gebeurtenis door een teekening in beeld te brengen. Een der teekeningen stelde een hond voor met een grooten oranjestrik, met als onder- scbrift: ,,Alles draagt Oranje". Bij de briefjes waren twee zeer gevoelige, waarin Prins en Prinses werden bedankt voor den ,,rijksdaalder, dien ze ons hebben gegeven." Briefjes en teekeningen zullen worden inge- bonden en het Prinselijk paar worden aange- boden. Visschers vieren de verloving. Ook op zee is de verloving van Prinses Juliana met Prins Bernhard niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op uitnoodiging van den com mandant van H.M. Politiekruiser ,,Jan van Brakel" waren verschillende motorloggers Zaterdag 12 September in de Engelsche haven Scarborough binnengeloopen en vereenigde men zicb 's avonds aan boord van de ,,Jan van Brakel", waar de verloving feestelijk werd gevierd. Er heerschte een opgewekte stemming en de commandant bleek een uit- stekend gastbeer te zijn. A'lle schepen had- den de vlag in top hetgeen in deze vreemde haven prettig aandeed. Den volgenden dag vertrokken de schepen weder naar de vis- scherij. Geschenken en bloemstukken voor Prins en Prinses. Naar de Haagsche Courant verneemt zijn in totaal ten paleize te Den Haag ter gelegen- hieid van de verloving van Prinses Juliana met Prins Bernhard ruim 250 bloemstukken beizorgd. Hierbij zijn niet gerekend de bloem stukken welke aan het Loo te Apeldoorn wer den afgegeven. Buiten deze bloemstukken mocht het jonge paar een honderdtal cadeaux in ontvangst nemen van den meest uiteenloopenden aard. PRINS BERNHARD BEZOEKT AMSTERDAM. Na den grooten dag van Donderdag jl. heeft Amsterdam Maandag gedurende enkele uren opnieuw bezoek gehad van Prins Bernhard, echter met dit verschil, dat slechts een hamfje- vol Amsterdammers van deze gebeurtenis ken- nis heeft gedragen. En deze laatsten boveh- dien geheel toevallig, aangezien ook de auto- riteiten niet waren ingelicht en zij, die den a.s. Prins gemaal* van nabij hebben gade ge- slagen hebben het fticognito geeerbiedigd. Prins Bernhard was ditmaal vergezeld van zijn secretaris Ir. W. G. Roell en den vice-presi dent van den Raad van State, Jhr. F. Bee- laerts van Blokland. Tegen een uur verscheen een open grijzen cabriolet met bruin leer be- kleed voor hotel de l'Europe en stapten de drie inzittenden uit om zich naar het restau- met Messing op te zoeken, maar het gezicht van den. man, zrjn geheele verschijning, stand hem al direct tegen. De detective zat aan zijn schrijftafel, met een heeleboel zakelijk uitziende paperassen om zich heen. In een kantoor emaast was een bediende aan het werk. John vond alias aan Mr. Messing even onsympathiek en irritee- rend: zijn nagels, zijn das, zijn kraaloogjes, zijn puntneus, zijn glimmende geplakte haren... John fronste zijn wenkbrauwen en stak van wal. ,,Ik ik wil iemand opsporen. Dergelijke karweitjes knapt U tocb op, is 't niet?" Mr. Messing opende een di'k, gewichtig uit- ziend boek en bedekte alle gegevens, die op de pagina's voor hem waren opgeteekend, zorg- vuldig met een groot vloeiblad. „U zoudt verstomd staan," verklaarde hij minzaam, ,,als ik U vertelde, hoeveel en welke menschen wij al opgespoord hebben. Maar dat is het groote nadeel van een vertrouwensposi- tie als de mijne je mag- er niet over spre- ken, je mag geen reclame maken. Maar dat neemt niet weg", voegde hij er met een be- scheiden, haast verontschuldigend lachje bij dat je successen vroeger of later toch bekend Taken. Nu" hij doopte zijn pen in de inkt „U zei, dat U iemand wehschte op te sporen?" Mr. Messing sprak zonder accent, maar hij had een stem, die zoo sterk aan een accent deed denken, dat je 't er in miste. ,,Ik wil een meisje opsporen. Haar naam is Annie Jones", verklaarde John bruusk. Maar terwijl de woorden over zijn lippen kwamen sponnen zijn gedachten„Wat een afgrijselijke vent! 't Soort kerel om je wild te maken! Het idee om zoo'n individu Anne te laten opsporen. Maar ze moest gevonden worden. Enfin, hem maar zoo weinig mogelijk vertellen. Maar hoe weinig zou dat kunnen zijn?" .Annie Jones". Mr. Messing doopte zijn pen weer in en schreef den naam in het boek. „Ja, gisteren kwam ze uit Holloway!" ,,Bent U naar de politie geweest?" rant te begeven en een lunch te gebruiken. Onder de bezoekers, die hun tafeltjes in de onmiddellijke nabijheid hadden, waren er en- kelen, die den Prins herkenden. Zij namen echter de goede vormen streng in acht en droegen zorg, dat hun belangstelling op geen enkele wijze hinderlijk zou kunnen zijn. A Na een uur vertrok ue Prins weer met de auto, welke de letter M van de provincie Gel- derland droeg, Jhr. Roell die achter het stuur zat reed naar het Centraal Station, waar de heer Beelaerts van Blokland de auto verliet om zich na een hartel^k afscheid per trein weer naar Den Haag te begeven. Zonder door het publiek te zijn herkend waarbij uiteraard een donkere bril onmisbare diensten bewees zette de Prins en zijn secretaris hun tocht met de grijze auto van iaatstgenoemde voort. De aanwezigheid van Prins Bernhard in de hoofdstad heeft in hoofd- zaak ten doel gehad, een bezoek te brengen aan den president van de Nederlandsche bank, Mr. L. J. A. Trip. Dit bezloek heeft in de ochtenduren plaats gehad in het bankgebouw aan het Rokin. De Prins was daarbij alleen vergezeld van den vice-president van den Raad van State Jhr. F. Beelaerts van Blokland. Koningin en Prinses maken een rondrit. Maandagmiddag heeft Prinses Juliana per auto een rijtoer in de omgeving van Apeldoorn gemaakt. H. K. H. was vergezeld van een hofdame. Prinses Juliana bracht een bezoek aan de buurtschappen Wenum en Wiessel, waar ter eere van den blijden intocbt Zaterdag j.l., door de landelijke bevolking een groote dubbele eerepoort was opgerieht op het kruis- punt Zwolscheweg-Wiesselscheweg. Terwijl de Prinses aandachtig de eerepoort beziehtigde, naderde uit de richting Wiessel H. M. de Koningin, die per rijtuig was uitgereden. Ook H. M. liet bij de eerepoort halt houden, waar- na Koningin en Prinses, hartelijk toegejuicht door de inmiddels toegesnelde buurtbewoners, haar tocht vervolgden. DE NEDERLANDERS TE MADRID. Naar van Hr. Ms. gezantschap te Madrid wordt vemomen bevinden de daar ter stede nog aanwezige Nederlanders zich in goeden welstand. KOOP EN VERKOOP OP AFBETALING. Bij Koninklijk besluit is bepaald, dat de wet van 23 April 1936 tot wettelijke regeling van de overeenkomst van koop en verkoop op af- betaling, en de wet op het afbetalingsbedrijf (wet van 23 April 1936), in werking zullen treden op1 October 1936. Bij de wet op de overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling, vervalt het huidige artikel 1576 van het Burgerlijk Wetboek, waar in gezegd wordt, dat indien v66r de levering van een verkochte inschuld, of van eenig an- der onlichamelijk recht, de schuldenaar aan den verkooper de schuld voldaan heeft hij op een voldoende wijze bevrijd is. Bij deze wet wordt aan het einde van den vijfden titel van het derde boek van het Bur gerlijk Wetboek een nieuwe afdeeling toege- voegd ,,van koop en verkoop op afbetaling in het algemeen". Na 1 October zal dit artikel 1576 aldus gelezen worden: ,,Koop en verkoop op afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeenkomen, dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan den kooper is overgedra- gen, al dan niet in eigendom. Alle overeenkomsten, welke dezelfde strek- king hebben, onder welken vorm of welke be- naming ook aangegaan, worden als koop en verkoop op afbetaling aangemerkt. Koop en verkoop op afbetaling in den zin der wet zijn niet de overeenkomsten, welkp betrekking hebben op onroerende zaken of schepen, die kunnen worden ingeschreven in ,,Neen. Ze werd gisteren in vrijheid gesteld en ging toen familieleden buiten de stad op- zoeken. Qmstreeks half zeven moet ze in Lou den zijn teruggekomenaan Waterloostation. Haar familieleden zijn ongerust over haar en zouden graag willen weten waar ze nu is., om- dat ze bang zijn, dat ze geen geld bij zich heeft." ,,lHm, en 't adres van die familieleden?" ,,Dat kan ik U niet geven. Dat doet er ook heelemaal niet toe. Het komt er alleen maar op aan, uit te vinden waar 'ze naar toe is ge- gaan, toen ze in London terugkwam." ,/Heeft ze ook familie of vrienden in Lon- den?" ,,iZe heeft zich niet met hen in verbinding gesteld ze hebben niets van haar gehoord. daarom zijn ze zoo ongerust." ,,Hm signal ement?" Gruwelijk in een woord, om aan dit sinistere sujet 'n gedetailleerde beschrijving van Anne Belinda te moeten geven. Maar er zat niets anders op ze moest immers gevonden wor den. Daarbij was al het andere van geen belang. „Donker haar kort geknipt" (de herin- nering aan haar lange, donkere vlechten, gaf John een pijnlijken prik). ,,Bleeke gelaatskleur (maar ze zou toch wel niet steeds zoo bleek blijven, als toen ze zich aan zijn arm had vast- geklemd en hem aangestaard had met groote blauwe oogen, die niets schenen te zien). ,,Bleeke gelaatskleur", herhaalde Messing schrijnend. ,,Donker blauwe oogen. Donkere wimpers". (Die zouden nu wel niet meer doorweekt zijn van tranen. ,,Kleeding?" ,,Grijs mantelpakje en een klein zwart hoedje, 'n soort muts, die het haar heelemaal bedekt". „Bijzondere kenteekenen?" Het kleine hartvormige moedervlekje stond John weer levendig voor den geest; maar voor een der registers, bedoeld in art. 314 van het Wetboek van Koophandel". De wet van 23 April 1936, houdende eenige wettelijke regelen nopens het afbetalingsbe drijf bepaalt in artikel 1 dat het verboden is het beroep of taedrijf van kleinverkooper op afbetaling uit te oefenen, behoudens krachtens vergunning als in paragraaf 2 bedoeld. Deze paragraaf zegt: Deze wet verstaat onder kleinverkoopers op afbetaling alle natuurlijke rechtspersonen, die, onder welken naam of in welken vorm ook, al of niet met het oogmerk om winst te behalen, een beroep of een bedrijf maken van het ver- koopen op afbetaling, uitsluitend of voor een overwegend deel van zaken ter uitvoering van deze bepaling bij algemeenen maatregel van bestuur omschreven. DE HULPVERLEENING IN NATURA EN DE MIDDENSTAND. Op de vragen van den heer Stumpel, be- treffende het inschakelen van den midden- stand bjj verstrekking in natura aan werkloo- zen heeft de Minister van Sociale Zaken ge- antwoord, dat aangezien slechts levensmidde- len in distributie zijn gebracht, die door de werkloozen niet of slechts in geringe mate zouden worden gebruikt, indien zij niet door de distributie tegen lagen prrjs te hunner be- schikking worden gesteld, het nadeel, dat de middenstand van de distributie ondervindt, ook slechts zeer gering kan zrjn. De regeering is in beginsel bereid den mid denstand bij de verstrekking in natura te be- trekken. Den gemeentebesturen wordt dan ook verzocht den middenstand niet uit te schakelen. Hierbij worde ter voorkoming van misver- stand opgemerkt, dat de regeering niet de meening kan deelen, als zoude de distributie, zoo zij buiten den middenstand om geschiedde, van zoodanigen invloed kunnen zijn, dat mid- denstanders zooals in een der vragen was gesteld den strijd om het bestaan zouden moeten opgeven. DE NEDERLANDSCHE JOURNALISTEN- KRING EN DE N. S. B. Het bestuur van den Nederlandschen Jour- nalistenkring zendt het volgende commu nique: f In de jongste vergadering van het bestuur van den Nederlandschen Joumalistenkring is het feit besproken, dat de Nederlandsche pers van de zijde der nationaal-socialistische bewe- ging voortdurend en stelselmatig op de meest grievende wijze wordt beoordeeld. Als recente voorbeelden werd gewezen op de laatst verschenen nummers van het week- blad „Volk en Vaderland", waarin de alge- meene leider der N.S.B. zonder eenig redelijk motief spreekt van een ,,knechtenpers", die ,,een bron van verwording" is geworden, die „noch eerlijk" en „noch onafhankelijk" is en die er zelfs niet tegen opziet ,,de berichtge- ving te vervalschen". Het kringbestuur, hoewel niet geloovend, dat deze ongem-otiveerde en grievende veroor- deeling onzer pers daardoor een einde zal nemen, meent verplicht te zijn, tocb eenmaal een zeer emstig protest tegen een dergelijke bejegening te publiceeren. Het spreekt daar bij de verwachting uit, dat de groote meer- derheid van het Nederlandsche volk d i t op- treden van de zijde der N.S.B. op zijn juiste waarde eal weten te schatten en, in weerwil van alle meeningsverschillen vertrouwen zal blijven stellen in een pers, welke er steeds naar streeft, ons volk op eerlijke wijze in te lichten, hetgeen door alle tot oordeelen be- voegde objectieve buitenstaanders ook steeds is erkend. Het kringbestuur verzoekt ons volk te wil len bedenken, dat het streven der N.S.B. zelf er juist op gericht is, een politiek systeem in te voeren, waarin van 'n vrije, van de regee ring onafhankelijke pers, geen sprake zal zijn. geen geld ter wereld zou hij hierover tegen Mr. Messing hebben gerept. Hij schudde het hoofd. „Annie's lengte". Hij wist, dat ze tot zijn schouder kwam, maar dat was alweer iets, dat hij toch niet vertellen kon. Snel rekende hij even en taxeerde een meter vijf en zestig. ,,Heel middelmatig", vond Mr. Messing, ,,heel middelmatig. Nu, nog mijnheer par don, ik geloof, dat ik Uw naam niet goed verstaan heb". Robinson", antwoordde John prompt. „Nu mijnheer Robinson, we zullen onmiddel lijk met het onderzoek beginnen ziekenhui- zen, lijkenhuizen, de politie, reclasseeringsver- eenigingen, tehuizen voor meisjes, toevluchts- oorden voor onbehuisden en andere liefdadige instellingen, die in aanmerking komen. We zullen ze allemaal systematisch afwerken en ik twijfel er niet aan of we zullen U in minder dan geen tijd bevredigende berichten kunnen geven. Mag ik nog even Uw adres?" John gaf het adres van zijn advocaten- firma. Zoodra hij het detectivebureau, dat hem een ellendig gevoel van beklemming had gegeven, verlaten had, belde hij Lewis Smith wCer op om hem te vragen of hij, zoodra er eenig be richt kwam voor Mr. Robinson, hem dit direct te willen laten weten. In zijn hotel vond hij een dikken bundel drukproeiven, die zoo juist per post gekomen waren en hij was blij af- leiding te kunnen vinden in werk. HET POSTWISS ELY ERKE ER MET SPANJE GESTAAKT. Het postwisselverkeer met Spanje, de Cana- rische eilanden, de Spaansche bezittingen in Noord-Afrika en de Spaansche nederzettingen aan de Golf van Guinea is in beide richtingen gestaakt. DE WERKING VAN HET VESTIGINGS- EN ARBEIDSVERDRAG NEOERLAND BELGIe. De Commissaris der Koningin in Zeeland schrijft aan de burgemeesters van de gemeen- ten in Zeeuwsch-Vlaanderen het volgende: Zooals U bekend zal zijn, moet de werk- gever, die vreemde arheidskrachten in dienst wenscht te nemen, een aanvrage om een ar- beidsvergunning indienen. In deze aanvrage moet o.a. het aan den arbeider te betalen loon worden vermeld. Het tusschen Nederland en Belgie gesloten arbeids- en vestigingsverdrag brengt nu mede, dat in den regel een door een werkgever aan- gevraagde vergunning, tot het doen verrichten van arbeid door een Belgisch onderdaan, wordt verleend. Een uitzondering op dezen regel wordt o.a. toegepast, indien het aan den vreemdeling te betalen loon in belangrijke mate (notoirement) ongunstig afwijkt van de ter plaatse gangbare loonen in het bedrijf van den aanvrager. Nu hebben mij echter den laatsten tijd en kele malen klachten bereikt, dat in verschil lende gevallen aan den Belgischen arbeider en wel speciaal aan den Belgischen landarbei- der een belangrijk lager loon zou worden be taald dan aan den Nederlandschen landarbei- der. Aangenomen mag worden, dat in de ge- signaleerde gevallen aan den Belgischen land- arbeider een lager loon wordt uitbetaald dan de werkgever heeft vermeld op het formulier voor aanvrage om een abeidsvergunning. Ik vind hierin aanleiding U te verzoeken om, indien U geruchten betreffende dergelijke gevallen ter oore komen, die te doen onder- zoeken en indien misbruik is vastgesteld, dit aan den directeur van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemidde- lng mede te deelen. WAPENLEVERANTIES AAN SPANJE. Te Oostende hebben de douanebeambten be- slag gelegd op een vrachtschip met een lading wapens. Het schijnt dat de omvangrijke la ding, bestaande uit geweren en bajonetten, met verscheidene vrachtauto's uit Antwerpen is aangebracht. De scheepspapieren gaven aan dat het schip op weg was naar Hamburg. Den volgenden dag herinnerde hij zich plot- seling, met iets van schrik, dat hij afgespro- ken had dien avond bij mevrouw Fossick Yates ,,De" mevrouw Fossick Yates, te gaan dineeren. ,,Zij zal mij natuurlijk aangenaam bezig houden met boetpredikatles over het onrecht dat de maatschappij aan de vrouw hedrijft en de kleine Fossick Yates zelf zal mij doorzagen met beschouwimgen over albinisme bij kikkers Al Ge U na lange besprekingen in rookerige lokalen moe en aigemat evoeli, of als Ge U veel te druk ebt gemaakt, neem dan toch zoo'n 'AKKERTJE", dan knapt Ge weer op. Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ing. Med.) en soortgelijke wetenswaardigheden hemel- tje lief, dat kan een gezelligen avond worden." Als inleiding tot den „gezelligen avond" had John een heel drukken dag. Met tusschenpoo- zen belde hij Lewis Smith op om te informee- ren of Messing al wat van zich had laten hooren en de laatste maal werd hij op bepaald onparlementaire wijze afgescheept. De Fossick Yates bewoonden een flat in een der lastigst te bereiken voorsteden van Lon- den. John, die in de meening verkeerde met de underground er op de minst omslachtige wijze te kunnen komen, ervoer dat hij twee keer moest ov.erstappen, toen verder met een bus, vervolgens weer met een andere bus om ten slotte na een wandeling van circa tien minuten op de plaats van bestemming te be- landen. Er was geen lift, dus klom hij de vijf en vijftig treden naar de flat der familie Fossick Yates in een verre van vroolijke stemming op. Hij had nauwelijks gebeld of de deur ging open en de heer des huizes, opgewonden en cmstuimig-hartelijk als altijd verwelkomde hem in hoogst eigen persoon. ,,Beste jongen m'n waarde Sir John bijzonder aardig van U, werkelijk bijzonder aardig. Ja, ja, kom trek Uw jas uit en o, hier is nog eem leege kapstok, ik zal m'n pet wel ergens anders hangen. Eens kijken Uw jas, Uw hoed, en das. Ja. kom ga mee naar binnen." De das, die hij, zenuwachtig in de weer, voor John had aangepakt, viel op den grond, en toen hij bukte om hem op te rapen. viel de hoed. Ten slotte was het John zelf. die de garderobe op hing! Zijn gastheer voerde hem in de zitkamer, waar hij werd voorgesteld aan Mrs. Fossick Yates, een groote en onweersprekelijk knappe vrouw, met een modem, hevig geonduleerd kapsel en goed-zittende, zwart satijnen japon, die haar welgevormde schouders ten voile de verontschuldigende e.er bewees. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1