ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTEEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9506 MAANDAG 21 SEPTEMBER 1936 76e Jaargang Binneniand. Buitenland. De burgeroorlog in Spanje EERSTE BLAD De Koninklijke Farnilie van den Hdag naar het Loo. MR. DUYS WENSCHT GEEN CANDIDATUUR MEER VOOR DE KAMER. UITVERKOOP VAN GBNEBSMIDDELEN OPGEBLAZEN ALCAZAR VEOHT DOOR. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar troor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bat buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster; Firnr.a P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLETNE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en cliuhd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BLAD VERS CHI,I N'T IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. H. M. de Koningin is Vrijdagmiddag om half drie van het paleis Noordeinde in Den Haag naar Het Loo gereden. Vergezeld van een hof- dame, nam H. M. plaats in haar open auto. Achter de Koninklijke auto reed een hofauto waarin twee leden van de hofhouding plaats hadden genomen. Hierop volgde een open hofauto voor Hare Majesteits persoonlijk ge- bruik te Apeldoorn. Een auto van de Rijks- politie escorteerde den stoet. Er waren slechts weinig belangstellenden in de omgeving van het paleis aanwezig, die de Koningin hartelijk toejuichten, toen Zij op het bordes verscheen en enkele oogenblikken later wegreed. Preeies een half uur later heeft het Prinse- lijk paar het paleis aan de achterzijde ver- laten, om zich eveneens naar Het Loo te be- geven. Prins Bernhard zat zelf achter het stuur van zijn grijzen wagen waar van de kap was opengeslagen. Naast den Prins had Prin- ses Juliana plaats genomen. Achter de auto van den Prins volgde de glimmende zwarte auto van den Prinses. Twee auto's van de rrjkspolitie en van de Haagsche politie, volgden achter de hofauto. Een motor met zijspan van de Haagsche politie opende den stoet. Ook bij het vertrek van de Prinses en den Prins was weinig publieke belangstelling. Onder luide hoera's reed het jonge paar het hek uit. De Prinses droeg een bontjas en had een grijs hoedje op. De Prins had een licht grijs costuum aan, een roode anjer in het knoopsgat en was blootshoofds. Dank aan de Haagsche politie. Bij het viaduct over den Leidscheweg heeft Prins Bernhard zich enkele oogenblikken met twee inspecteurs onderhouden en hen bedankt voor de diensten door hen bewezen. De Prin ses voegde hieraan toe, dat zij vol bewondering was voor de wijze, waarop de Haagsche politie zich van haar taak heeft gekweten. Met een handdruk namen de vorstelijke ver- loofden van de inspecteurs afscheid. Ook richtten de Prinses en de Prins zich tot een agent van de Haagsche motorbrigade, dien zij eveneens hartelijk dank zsgden. De Prinses verzocht den agent, den dank van Haar en van Prins Bernhard aan de overige leden der motorbrigade over te bnengen voor de goede zorgen tijdens de officieele ritten en de uitstapjes van het vorstelijk paar. Utrecht wist van niets. Op een of andere manier was er te Utrecht toch iets uitgelekt. Of het nu de politieruiter is geweest, die Vrijdagmiddag in de omgeving van den Catharynesingel galoppeerde, dan wel de e'nkeling, die een gerucht had opgevangen en dus aan den trottoirrand ging staan en daar als een krachtige magneet werkte, het juiste zal wel een raadsel blijven. Maar tegen vier uur was er werkelijk iets van spanning merkbaar rond dit drukke Utrechtsche verkeerscentrum. Toen daar ein- delijk nog een film-reportagewagen bijkwam, groeide de belangstelling zienderoogen. Even over vier zag men eensklaps een dichte menigte van de vluchtheuvels stormen in de richting van het Stationsplein. De Koningin zou dus den buitenkant van de stad nemen. Allen renden weg, ook de menschen, die op het dak van den filmwagen stonden. Velen namen de fiets, anderen draafden langs den singel naar het station, maar toen bleek, dat het loos alarm was geweest. Een leege hofauto had het publiek verschalkt. Doch nauwelijk tien minuten daarna kwam de Koningin aan in een open wagen, verge zeld door enkele leden van het gevolg. Toch ging de tocht niet door de binnenstad, maar langs den Catharynesingel, waar intusschen vele „teleurgestelden" de Vorstin eensklaps ontwaarden en haar hartelijk toejuichten. Langs de verdere route was slechts een enkele voorbijganger getuige van den doortocht der Koningin. Bij de Rijksklinieken stond echter het heele personeel opgesteld en alle zusters hieveni een luid Hoera! aan. Als een loopend vuurtje had zich intusschen het bericht verspreid, dht de Koningin in de stad was, zoodat aan den uitgang der stad, bij de Museumbrug, honderden zich verdron- gen om H. M. te zien. Hun geduld werd spoe- dig beloond. Hartelijk werd de Vorstin be- groet. De verrassingen waren hiermee niet ten einde. Nauwelijks begon men zich weer wat te verspreiden, of een nieuwe emotie golfde door de enthousiaste Utrechtenaars. Prinses Juliana en Prins Bernhard reden in een door den Prins besturde open auto, voorbij. Ook nu weerklonk vroolijk gejuich en gingen hoe- den en petten de hoogte in. Daar men er evenwel niet op gerekend had, dat ook het jonge paar zou langskomeVi, was de begroeting niet zooals Utrecht zich dat gaarne gewenscht had. Gebrek aan enthousiasme is er intus schen niet geweest, alleen: men heeft niets van den rit geweten. Te Soesterberg. Even over vijf passeerden Prinses Juliana en Prins Bernhard Soesterberg, waar de geheele schooljeugd was opgesteld, voorzien van oranjevlaggen. Toen de auto midden in het dorp was ge- komen, begonnen beide fanfarecorpsen van Soesterberg het Wilhelmus te spelen, hetgeen de gasten zoo apprecieerden, dat Prins Bern- hard zijn two-seater tot stilstand braeht. Op dat oogenblik trad de voorzitter van de Oranjevereeniging Wilhelmina naar voren en overhandigde het Vorstelijk paar namens de burgerij van Soesterberg een felicitatieregister. De Prinses en de Prins dankten voor deze spontane attentie en vervolgden, luide toege- juicht door de menigte, hun reis naar Het Loo. Luid gejuich en gezang klinkt op, honderden schoolkinderen dringen om den wagen heen en een van hen de brutaalste, steekt haar hand naar Prins Benno uit, om hem geluk te wenschen. De Prins grijpt de toegestoken kinderhand en drukt die hartelijk. Dan komen, schuehter nog, de anderen. Allen willen den lachenden Prins en de lachende Prinses de hand druk- ken, wat ook lukt. Juichend slaan honderden grooteren, onder wie ook vele officieren van Soesterberg, het kostelrjke tafreeltje gade, hoe de Prinselijke auto niet meer verder kan en de jongverloofden tientallen handen drukken. Geestdrift te Amersfoort. Als een loopend vuurtje was het bericht door Amersfoort gegaan, dat de Koningin, Prinses Juliana en Prins Bernhard op him doorreis naar Het Loo de stad zou passeeren. Duizen- den hadden zich reeds vroeg in den middag langs de route geschaard, die de Koninklijke auto's zouden volgen. In een oogenblik tijds bood de stad een feestelijken aanblik, want overal werden de vlaggen uitgestoken. Het heuglijke nieuws was ook op de scholen be- kend gemaakt en omstreeks half vijf stonden groote groepen schoolkinderen met hun on- derwijzers langs de wegen. Allen waren voor zien van oranjevlaggetjes. Een bittere ontgoocheling was het, toen het omstreeks vijf uur bekend werd, dat het Vor stelijk gezelschap buiten Amersfoort om zijn tocht had vervolgd. Even later bleek echter, dat deze mededee- ling maar ten deele juist was. De Koningin was Amersfoort inderdaad buitenom gepas- seerd, doch het verloofde paar zou door de binnenstad komen. En de geestdrift kende geen grenzen meer, toen de grijze Ford in zicht kwam. Op het Stationsplein werd het politiecordon verbroken en werd de auto tot stoppen ge- dwongen. Slechts met moeite kon de politie den weg vrijmaken. Overal in de stad heersch- te groot enthousiasme. Om ongeveer halfzes had het Vorstelijk paar de grens der gemeente bereikt en ging het op Hoevelaken aan. Ook daar was de belangstelling zeer groot en werden de Prinses en Prins Bernhard harts- tochtelijk toegejuicht. Verkeersopstopping te Voorthuizen. Om kwart voor zes bereikten de Prinses en de Prins het dorpje Voorthuizen. Hoe de be- volking van de komst van de Vorstelijke per- sonen op de hoogte was gebracht, is een raad sel, doch langs den geheelen Rijksstraatweg van Terschuur tot Voorthuizen stond een ge- weldige menschenmenigte. In Voorthuizen stroomden de ingezetenen den weg op, zoodat de Prins zich genoodzaakt zag te stoppen. De politie maakte den weg spoedig vrij, waar op het Vorstelijk paar onder luide toejuichin- gen zijn reis voortzette. De ontvangst te Apeldoorn. In alle stilte heeft de Koningin Vrijdag middag haar zomerresidentie Het Loo bereikt. Reeds den geheelen middag had een kleine groep belangstellenden gewacht op den Amers- foortschestraatweg ter hoogte van de Ko- ningslaan, welke direct naar Het Loo voert, in de hoop een glimp van de Koninklijke familie op te vangen. In den loop van den middag groeide het groepje menschen aan den druk ken verkeersweg tusschen Apeldoorn en Amersfoort tot eenige honderden aan. Het wachten werd rijkelijk beloond, toen om streeks kwart voor zes de open auto, waarop de Koninklijke standaard wapperde, voorafge- gaan door een auto van de rijkspolitie, uit de richting Amersfoort naderde. Met groote snelheid verdween de auto, waarin de Koningin en een hofdame waren gezeten, in de Konings- laan. Een kwartier later kwam de grijze wagen, bestuurd door Prins Bernhard met Prinses Juliana aan zijn zijde, in zicht. Met uitbundig gejuich werden de vorstelijke verloofden be- groet. Tot ieders verrassing reed de Prins niet de Koningslaan in, doch rechtdoor den Amers- foortsche weg af. Ter hoogte van de gedenk- naald stonden vele honderden belangstellen den. Met een handigen zwaai stuurde de Prins den wagen om de naald en voor de honderden van hun verbazing waren bekomen, was de Prinselijke auto reeds in de Paleislaan ver- dwenen. H.Z. 36200. De populair geworden grijze auto van Prins Bernhard, waarmede de jong-verloofden hun intocht deden in de Residentie, droeg een Duitsch nummer. De Prins heeft echter reeds Vrijdag een Nederlandsch nummer gekregen: H.Z. 36200. De Prins heeft bij den A.N.W.B. reeds de noodige grensdocumenten aange- vraagd. Een kaas van vijftig pond. Vrijdagmiddag is een deputatie, bestaande uit een leerling van elk der Bodegraafsche scholen en van de scholen uit de Meije en uit Nieuwerbrug, vergezeld van vier onderwijzers, naar Den Haag gegaan om aan het Vorstelijk Paar als huldeblijk van de heele Bodegraaf sche jeugd een groote Goudsche kaas van vijf tig pond, de grootste, die in Bodegraven te koop was, aan te bieden. Eenige auto's werden beschikbaar gesteld en om een uur vertrok de deputatie en groot was de blijdschap, toen bij aankomst aan het paleis Noordeinde een kamerheer mededeelde, dat de Prinses en de Prins den tocht naar Het Loo even hadden uitgesteld om de deputatie in gehoor te ontvangen. De kinderen werden zeer vriendelijk ontvan gen door de Prinses en den Prins en kregen gelegeniheid hen persoonlijk geluk te wenschen. De beer P. Maaskant, hoofd der Chr. U.L.O.- school, hield een warme toespraak, waarin hij hartelijk dankte voor de ontvangst en waarin hij zeide, dat Bodegraven niet beter wist te doen dan een product aan te bieden, dat in binnen- en buitenland beroemd is. Hij herin- nerde aan het bezoek van de Prinses aan de Kaasmarkt. Spr. eindigde met het uitspreken van hartelijke wenschen, waarbij hij vertelde, hoe Bodegraven spot 'an op den avond der verloving in feestelijk, vergadering was brjeen geweest. Het Vorstelijke paar bleek met de kaas zeer ingenomen te zijn en gelastte, dat die onmid- dellijk ingepakt en meegenomen zou worden naar Het Loo. De Prinses en de Prins dank- ten alien met een handdruk, waama zij ver- trokken. De deputatie ^verd in de gelegenheid gesteld de bloemen en de geschenken te be- zichtigen. De kaas was feestelrjk versierd en werd ge- dragen op een teakhouten plank. Een sappig geschenk van het Westland. Het Westland heeft zich bij de verloving van Prinses Juliana niet onbetuigd gelaten en op zijn wijze zijn gelukwenschen doen toe- komen. Deze bestonden uit een bloemen- en fruitmand van ernomc afmetingen, samen- gesteld door den bekenden opsteller van ten- toonstellingen, den heer Velders. Deze mand bevat om. 100 pond blauwe en witte druiven, een groot aantal meloenen en perziken, als- mede diverse andere vruchten. Ter omlijsting waren voorts verschillende planten aange- bracht. De voorzitter van den Bond Westland, de heer J. Barendse, heeft het geschenk ten palei'ze aangeboden. Prins Bernhard heeft motorpech. Tijdens den doortocht door Leiden heeft zich een grappig incident voorgedaan. Toen de Prinselijke auto n.l. aan den Hoogen Rijndijk ter hoogte van de Fordgfcragei was gekomen, openbaarde zich plotting een motordefect. De Prins liet zijn auto vlak voor de garage stoppen en wenkte een monteur. Bij onder- zoek bleek, dat er een draad van de dynamo was losgetrild. Het euvel was binnen enkele minuten verholpen, waama de Prins naar de kosten informeerde. De monteur weigerde echter eenige betaling te accepteeren, waarop de Prins hem spontaan de hand toestak om hem te bedanken. De Prins greep de met olie en vetbesmeurde hind en drukte die har telijk. De diensten varr «en monteur werden ook op andere wijze dan door dezen handdruk beloond. Naar gemeldt wordt zal het Tweede Kamer- lid, Mr. J. E. W. Duys, het volgend jaar zich niet meer beschikbaar stellen voor een candi- datuur voor de Tweede Kamer. De heer Duys zal het volgend jaar Den Haag metterwoon verlaten en zich te Lochem vestigen. GELDIGHEIDSDUUR VAN BIJZONDERE FRANKEERZEGELS. Op 31 December a.s. eindigt de geldigheids- duur van de volgende frankeerzegels le. De herdenkingspostzegels Nederland- Curagao 16341934 (frankeerwaarde 6 cent en 121/2 cent) 2e. het luchtvaartfondszegel (frankeer waarde 6 cent) 3e. de driehoekige herdenkingszegels van de rijksuniversiteit te Utrecht (frankeer)- waarde 6 cent en 12% cent; 4e. de weldadigheidszegels (kinderzegels) 1931, frankeerwaarde 1%, 5, 6 en 12% ct. Indien men deze zegels voor frankeersdoel- einden nog in voorraad heeft, kan men deze tot 31 December a.s. nog gebruiken. NIEUWE WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS. Naar gemeld wordt zullen de weldadigheids- postzegels (de kinderpostzegels) dit jaar op 1 December in omloop komen; de duur van uitgifte zal zijn tot en met 5 Januari d.a.v. Het ontwerp van dezen postzegel (een engel met een posthoorn) is van den teekenaar mr. J. Sjollema. Een serie prentkaarten (bloemenserie) wordt evenals verleden jaar, toen deze zulk een groot succes boekte, wederom uitgegeven. Deze is ook dit jaar weer van H. Voerman. Verder zullen er nog een aantal kinder- briefkaarten en een paar Kerst- en Oude- jaarskaarten zijn naar ontwerpen van St. Willebeek le Maire en Anton Pieck. De bekende reclame-plaat: de sneeuwpop met het verkleumde jongetje, zal ook dezen winter wederom dienst doen. DISTRIBUTIE VAN ONVERMENGDE MARGARINE. De minister van sociale zaken heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld, dat voortaan aan gezinnen, bestaande uit twee tot en met vijf menschen, indien deze overigens aan de gestelde vereischten voor het verkrijgen daar- van voldoen, onvermengde margarine zal worden verstrekt, en wel 250 gram per gezin per week. Deze regeling treedt onmiddellijk in werking. ONTHEFFING VAN TOE SLAG OP SPIJSOLIE? De heeren H. J. Weijers te Amsterdam en M. M. Weijl te Hilversum, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Nederlandsche Banketbakkersvereeniging hebben een adres gericht aan den minister van Landbouw en Visscherij, waarin zij verzoeken aan de ban- ketbakkers ootheffing te verleenen, Van de beschikking van 11 Juli 1936, waarbij de toe- slag op spijsolie werd verhoogd. Zij gronden dit verzoek op de volgende overwegingen: il. dat de noodtoestand in de banketbak- kersbedrijven haar hoogtepunt heeft bereikt; 2. dat verhooging van de prijzen der grond- stoffen en hulpmiddelen geen aanleiding kan zijn voor verhooging van de prijzen der pro- ducten; 3. dat spijsolie voor den banketbakker een voorname grondstof is voor het bakken van croquetten, nierbroodjes en visch en het ver- vaardigen van mayonnaise voor slaatjes enz.; 4. dat momenteel elke verhooging van de prijzen der grondstoffen beteekent verminde- ring van productie en winstmogelijkheid, die den precairen toestand slechts kan verergeren. HET NATION ALE HUWELIJKS- GESCHENK. Hoewel zulks reeds eerder in de' pers werd verbreid, worden wij verzocht het nog eens met nadruk mede te deelen, dat het eerlang ontvangen van een algemeen geschenk van het geheele Nederlandsche volk met den uit- gesproken wensch van het Prinselijke paar overeenstemt. Is zoodanige samenwerking op zichzelf de schoonste en meest waardevolle uiting van de nationale eenheid, bovendien moet in dezen moeilijken economischen tijd, waarin ook vele kleine bijdragen kunnen worden verwaeht, tegen verbrokkeling worden gewaakt. Tenslotte kan op deze wijze worden be reikt, dat het weldra vast te stellen geschenk een object worde tot welke samenstelling meerdere takken van de Nederlandsche Indu strie zullen kunnen samenwerken. In verband met den wensch van het vorste lijk paar, dat het aan te bieden huwelijksge- schenk zal zijn een algemeen cadeau van het gansche Nederlandsche volk heeft het op ini- tiatief van het Nationaal Jongeren Verbond tot stand gekomen comite voor een huwelijks- geschenk der Nederlandsche Jonge meisjes, later uitgebreid tot een comite voor een hu- welijksgeschenk der Nederlandsche Jeugd, op verzoek van het hoofdbestuur van het N. J. V. besloten zijn werkkracht ter beschikking te .stellen van het algemeen comite tot aanbie- ding van een nationaal huwelijksgeschenk. Het hoofdbestuur van het Nationaal Jon geren Verbond spreekt den wensch uit, dat andere comity's, die eveneens voorbereidingen troffen tot aanbieding van een afzonderlijk ge schenk, dit voorbeeld zullen volgen. De algemeeile voorzitter van het Nationaal Jongeren Verbond, Mr. W. de Vries, nam zit- ting in het algemeen comite. DE NEDERLANDSCHE ZAAKGELASTIGDE HEEFT MADRID VERLATEN Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, dat Dr. R. Flaes, zaakgelastigde te Madrid, in opdracht van de Nederlandsche regeering, Donderdagavond de Spaansche hoofdstad heeft verlaten. Dr. Flaes is te Valencia aan bobrd gegaan, met bestemming naar Marseille. Over de oorzaak van dit vertrek het vol gende: In een door de Nederlandsche legatie te Madrid gehuurd appartement voor welk appartement uitdrukkelijk immuniteit was verkregen bevinden zich sedert 11 Septem ber, tegen den zin van de legatie en ondanks herhaalde protesten, ambtenaren van de surete. Deze hebben Zondag j.l. meubelen en andere goederen, tot den inboedel van het ge- huurde appartement behoorend, geconfiskeerd en weggesleept. Door bemiddeling van het Spaansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft de zaakgelastigde Maandagavond een onderhoud gehad met den minister van binnenlandsche zaken om een formule te vinden, die binnen de grenzen van het mogelijke den aanslag op de imuniteit zou kunnen herstellen. De minis ter van binnenlandsche zaken bood dr. Flaes een oplossing aan, welke de laatstgenoemde aanvaardde en welke op het volgende neer- kwamde sleutels van het appartement zouden aan de legatie worden afgegeven op Dinsdag- morgen, waarna restitutie der geconfiskeerde en meegenomen goederen in ieder geval voor Dinsdagavond zou volgen. Aan deze oplos sing is echter geen uitvoering gegeven: de sleutel werd niet afgegeven noch de wegge- haalde goederen teruggebracht. Integendeel, de politie-autoriteiten zgn door- gegaan met het weghalen van goederen, van welk feit dr. Flaes schriftelijk* mededeeling heeft gedaan aan den minister van binnen landsche zaken, waarop niet werd gereageerd. Dinsdagavond heeft dr. Flaes den minister van buitenlandsche zaken verzocht hem te mogen bezoeken; deze minister bleek niet aan wezig te zijn. De onderstaatssecretaris liet hem wachten, waarop dr. Flaes een brief heeft afgegeven met de mededeeling dat hij, overeenkomstig de hem verstrekte instructies, zou vertrekken. In de gegeven omstandigheden was een lan- ger verblijf van den tijdelijken zaakgelastigde te Madrid uitgesloten, al is er geen sprake van een verbreking van de diplomatieke betrek- kingen met Spanje. Dr. Flaes is daarop Donderdagavond vertrokken. De vice-consul Schlosser is belast met de behandeling van de zaken van het gezant- schap. DE A.-R. PARTIJ EN DE VERKIEZINGEN IN 1937. De Anti-Revolutionnai re Partij richt zich met het oog op de komende verkiezingen tot het Nederlandsche volk met een manifest, waarin zij o.m. verklaart, in het bijzonder te bevorderen: Een krachtige handhaving van het gezag, zoowel hier te lande als in de Overzeesche Gewesten. 2. Het behoud van de grondslagen, waarop het Nederlandsche staatsleven steunt; dfe eerbiediging van de vrijheid van Godsdienst en geweten; de bewaring van den rechtmatigen volksinvloed op het landsbestuur. 3. De versterking van het Christelijk huwe- lijks- en gezinsleven; de handhaving van de Neen, dat bestaat niet! Want een waardevol geneesmiddel is een product van het mensche- lijk vemuft in zijn meest volmaakte uitingen. Zeker, er is een groot aantal Aspirin-imitaties, die beneden den prijs van Aspirin verkocht worden. Maar gaat U zelf eens na: Een reeks van werkdagen zijn voor het ont- staan van een Aspirin-tablet noodig. In dezen tijd passeeren de Aspirin-tabletten vele pro- ductiephasen; herhaald onderzoek betreffende de zuiverheid, samenstelling, verhouding van de bestanddeelen onderling enz. enz. moet plaats hebben, om gelijkblijvende kwaliteit en zekere werkzaamheid te waarborgen. U ziet. Aspirin is een product, dat aan het menschelijk kunnen de hoogste eischen stelt. (Ingez. Med.) publieke eerbaarheid; de bescherming en ver- betering van de Zondagsrust. 4. De toepassing van de rechtsbeginselen in het internationale volkerenleven, in over- eenstemming met de behoeften van dezen tijd. 5. De versteviging van de weermacht tot verdediging van de onafhankelijkheid en de rechten van het Koninkrrjk der Nederlanden. 6. De voortzetting van den arbeid tot financieel en economisch herstel, gepaard gaande met: inachtneming van de sociale rechtvaardigheid, geleidelijk verdere erken- ning van de bedrijfsorganisatie, voortgaande bestrijding van de werkloosheid en inperking, waar mogelijk, van de bijzondere crisismaat- regelen, teneinde aan het bedrijfsleven meer vrijheid te hergeven. 7. De verdere uitvoering, voor zooveel deze doenlijk blijkt, van haar program van actie van 1929 (1933). DE SOVJETS IN FRANKRIJK? Uit betrouwbare bron vemeemt „Le blen Public" het navolgende ongehoorde voorval een autobezitter uit Gent overkomen: Laatstleden Zondag begaf een onzer inge zetenen zich per auto naar Rijssel waar hij zijn auto stalde in een bekende garage. In den namiddag keerde hij terug naar de garage en zag hij in zijn auto twee individuen zitten, die rustig hun sigaretje rookten. Onze Gentenagr vroeg met welk recht zij zich in zijn auto bevonden waarop zij ant- woordden: Het stakingsrecht! Zeer terecht merkte hij de indringers op, dat hij als Belg zich niet inliet met de Fran- sche politiek. Schaamteloos antwoordden zij, dat zulks hun niets het minste kon schelen en hij een bedrag moest betalen ten bate van het com- munistische front; zoo niet dan kreeg hij ook zijn auto niet terug. De verontwaardigde eigenaar riep toen de hulp in van een dienstdoende agent van politie, doch deze raadde aan om zich deze vernedering maar te laten welgevallen! Op zijn aandringen gaf de agent toen het adres van den commissaris van politie in zijn wijk. f Met veel strijkages zeide de commissaris dat hij in deze niets kon doen en in twijfel trok of het hoofd van de politie in deze zijn plicht zou doen en raadde hij, gelijk de agent van politie, aan om maar aan de machthebbers van de straat te gehoorzamen en te betalen! Vol verachting over dergelrjke toestanden zat er voor den Gentenaar niets anders op dan, wilde hij zijn bezit terugkrijgen en met zijn auto naar Gent terugkeeren, te gaan onder- handelen met deze individuen. Na betaling van 200 Fransche francs ten bate van de weerstandskas van het communistisch front, kreeg hij zijn auto weder terug. Welk een heerlijke toestanden en schitte- rende reclame voor het toerisme in Frankrijk en de wereldtentoonstelling in 1937! Het Alcazar te Toledo houdt nog altiid stand. Weliswaar is de historische Moorsche burcht, waarin 1200 nationalisten nu al sinds negen weken worden belegerd, door de ontzag- lijke explosies van Vrijdag vrijwel vernietigd, doch de nationalisten verdedigden zich z66 venwoed in hun puinhoop kazematten, dat de binnengedrongen afdeelingen der militie zich in den namiddag weer uit het Alcazar moes- ten terugtrekken, welks resten thans opnieuw door de bat'terijen der regeeringstroepenwor den gebombardeerd. Zaterdagnacht hadden de belegeraars het Alcazar nog altijd rffet bezet. Achter hun barricaden van zandzakken ge- doken, hadden de belegeraars het oogenblik der explosie afgeiwacht. Nauwelijks waren de laatste brokken steen neergekomen, of 200 man militie en guardia de asalto stormden met de bajonet op het geweer Het Alcazar binnen, waar zij op de rulne de repu'blikein- sche vlag heschen. Vrijwel op hetzelfde oogenblik weerklonk het geratel van machinegeweren. De over- levende verdedigers bleken zich naar een als Los Capucinos bekend staand deel der vesting te hebben teruggetrokken, vanwaar zij uit hun kazematten een hevig vuur op de aanval- lers openden. Met groote moeite werkten de rooden zich naar voren, totdat zij den ingang der kazematten bereikt hadden. Door het naar binnen werpen van handgranaten tracht- ten zij de nationalisten tot overgave te bewe- gen. Urenlang duurde de strijd totdat de guardia de asalto, die het sterkst aan het vuur der verdedigers was blootgesteld, op eenigen afstand der kazematten dekking moest zoeken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1