"ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Prinses Juliana, verloofd met Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld No. 9501 EERSTE blad WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland Blljde incomste in de nesidenne. dat maar geen neemt... loop .van dit jaar in Nederland en tenslotte m De particulier secretaris van de Koningin heeft, in opdracht van Hare Majesteit, aan den regeeringspersdienst mededeeling gedaan van de verloving van Hare Koninklijke Hoogheid PRINSES JULIANA met PRINS BERNHARD VON LIPPE-BIESTERFELD De verloofde van de Prinses Blijde incomste in de Residentie Toespraak van H.M. de Koningin en het verloofde paar. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar joor Belgie en Amerika 2,—, overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. t'itgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 Ki.F.rvF, ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clieM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrggbaar is. Xnzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. PIT BLAD VERSCHUNT IEIXKREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. n__:ri„rli.in I men. En dan weer hoe-zee-geroep, gejuich, bit de wintersport, daama herhaaldelijk in den J Prinses Juliana is Dinsdagmiddag met haar „Leive Koningin Wilhelmina" klinkt en die I de bergen. Geleidelrjk aan zijn wij het eens en /f jongen verloofde Prins Benno in de Residentie j kreet wordt overgenomen, onmiddellijk, lang zeer eens geworden. -v I een buitengewoon hartelijke ontvangst bereid. en hartelijk. De Koningin nog steeds op den Het is een eigenaardige gewaarwording, te r I „,si^ nipt slechts heeft e-ekenmerkt door I arhtprprnnd dankt vriendeliik. komen van de stilte in de feestvreugde. die PRINS Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter von Lippe-Biesterfeld werd ge- boren te Jena 29 Juni 1911. Hij is de zoon van Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld, broeder van Prins Leopold, den laatsten vorst von Lippe, en Gravin Cramm Crieven. De vader van den Prins overleed in Juni 1934. Zijn moeder, thans 53 jaar oud, leeft teruggetrokken op het slot Woynowo nabij Bomst aan de Poolsche grens. H. K. H. Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg, werd geboren 30 April 1909, dochter van H. M. Wilhel mina Helena Paulina Maria, Koningin der Nederlanden, en Z. K. H. Hendrik Wladi- mir Albrecht Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, overleden op 3 Juli 1934. Prins Bernhard Benno noemen zijn vrien- den hem is 25 jaar oud. Hij doorliep het gymnasium te Berlijn en na zijn eindexamen ging hij aan de Berlijnsche universiteit in de rechtswetenschappen stu- deeren. Hij heeft het vorige jaar zijn candi- daats-examen gedaan. Vervolgens vertoefde hij eenigen tijd in En- geland en maakte ook een reis naar Marokko. Daama is hij in dienst getreden bij de I. G. Farben, het groote chemische wereldconcem. De jonge prins, die de Fransche taal volkomen beheerscht, werd geruimen tijd gedetacheerd in Parijs bij het Fransche filiaal. Ook heeft hij later gewerkt op het hoofdkantoor der I. G. Farben in Berlijn. Door zijn vrienden wordt de prins geschetst als een vroolijke, sportieve jongeman, die eenvoudig door bet leven wenscht te gaan en wiens belangstelling vooral uitgaat naar wetenschappelijke en cul- tureele vraagstukken. Buitengewoon beminnelijk in den omgang als hij is, waren zij er zeker van, dat hij zich binnen korten tijd even populair zou maken in zijn nieuwen levenskring als in den intiemen vriendenkring van gymnasium en universiteit. Ook uiterlijk is de lange en slanke prins een krachtige, sterke jongeman. Iemand van groote begaafdheid, van pret- tige omgangsvormen, een stil en rustig, tot overpeinzing geneigd karakter, doch daarbij een vlot sportsman, een goed ruiter, een trouw vriend en boven alles een eenvoudige en dege- lijke persoonlijkheid, ziedaar hoe zijn vrienden over hem spreken. De Prinses ontmoette haar ver loofde herhaaldelijk. Prinses Juliana en prins Benno hebben el- kaar herhaaldelijk ontmoet. Ook tijdens het vacantieverblijf van de Koningin en de Prinses in Zwitserland was prins Benno eenigen tijd in hun omgeving. Thans logeert de prins in Holland bij een hem bevriende familie. De Koningin in het paleis Noordeinde geestdriftig begroet. Uit Den Haag wordt gister gemeld: Het is 1 uur in den middag als wij bij het paleis Noordeinde staan. Auto's van het corps diplomatique en van particulieren rijden af en aan en druk wordt er in de felicitatie-regis- ters geteekend. Velen komen ook te voet om hun handteekeningen te plaatsen. Inmiddels groeit de belangstelling aan. De spanning onder de wachtenden stijgt als op een oogen- blik de gordijnen in het paleis worden opge- haald en de wacht wordt betrokken. Het weer is opgeklaard en de zon is doorgebroken. Plotseling gaat er een beweging door de me- nigte als de Standaard wordt geheschen. De menigte is inmiddels aangegroeid tot 6 a 700 man en de meesten zijn met oranje getooid. Dan komt politietfersterking op- dagen en de rijweg wordt vrijgemaakt. Reeds zijn enkele bloemstukken het paleis binnen- gebracht. Tegen half 3 gaat er een gejuich uit de menigte op. Uit de richting Paleisstraat na- dert een hof-auto, waarin H. M. de Koningin is gezeten. Luide hoera's klinken, de afzetting wordt verbroken en het Wilhelmus wordt aan- geheven. Vriendelijk wuivend beantwoordt H. M. de Koningin deze enthousiaste blijken van aan- hankelijkheid aan Haar Huis. Alvorens het paleis te betreden blijft de Koningin op het hordes voor den ingang staan. Het enthousiasme kent nu geen grenzen meer. Nog eenmaal verschijnt zij voor een der ven- sters en weer zetten enkelen het Wilhelmus in. Ondanks het feit, dat de Koningin zich thans in haar vertrekken heeft teruggetrok ken, blijven de honderden belangstellenden wachten, in de hoop dat zij straks den Prins von Lippe-Biesterfeld zullen zien aankomen. Naast bet ruiterstandbeeld had een legertje van journalisten, fotografen en film-opera- teurs zich opgesteld, dat eveneens geduldig bleef wachten, tot eensklaps de mededeeling kwam, dat de Prinses voorloopig niet naar het Paleis zou komen, evenmin als Haar ver loofde, waarop de meeste aanwezigen zich langzaam aan verspreidden, ofschoon velen hun plaatsen niet wilden verlaten, om bij een eventueele onverwachte aankomst van de ge- liefde Prinses aanwezig te zijn. Prinses Juliana is Dinsdagmiddag met haar jongen verloofde Prims Benno in de Residentie een buitengewoon hartelijke ontvangst bereid. welke zich niet slechts heeft gekenmerkt door enthousiasme, maar welke bovenal heeft be- koord door den charmanten eenvoud, waar- mede het vorstelijke verloofde paar zijn blijde incomste hield: in een sportauto, de Prins zelf aan het stuur met de Prinses naast zich. Deze aankomst en het hartelijke weerzien met de Koningin helbben onmiddellijk aller harten ingenomen. Dat zijn oogen'blikken ge- weest, die wel niemand, die er bij tegenwoor- dig is geweest, spoedig zal vergeten. Dat was heel mooi. Door den eenvoud, door het spor- tief-charmante. Dat was een hartelijk welkom, zooals een ieder zich een gelukkig jong ver loofd paar denkt. In afwachting van den intocht heeft, meldt het HandelSblad, personeel van de hofhouding groote tapijten over het balcon gehangen. Dat was voor het publiek het ondubbelzinnige be- wijs, dat het verloofde paar inderdaad zou ko men. En zoo groeide aldra de menigte aan. Berst waren er in den loop van den middag eenige honderden, toen waren het er een dui- zend, daama werden het er duizenden. Zij schaarden zich in vele rijen in het Noordeinde, voor het Paleis, onder den alouden kastanje. De zon heeft dit onvergetelijke tafreel over- schenen in al haar blijheid en schoonheid, het goud van de kroon op den standaard op het dak van het paleis doen fonkelen, het diepe oranje van den kleinen standaard van H.M. de Koningin beschijnend met gouden stralen. En terwijl de politie, onder leiding van eeni ge hoofdinspecteurs, voor een voorbeeldige af zetting izorgde het publiek mocht„zelfs tot vlak bij het ruiterstandbeeld van Prins Wil- lem I staan kwamen nog velen, o.a. tal van autoriteiten, hun handteekening zetten in de felicitatieregisters of kwamen particulie ren en corporaties bloemstukken brengen, kleine, eenvoudige, maar ook groote bloemen- manden, in de heerlijkste kleuren, mooie oranje en roode rozen, kostelijke orchideeen, anjers. En de bloemenmagazijnen blijven nog steeds bloemstukken- aanvoeren, het een al grootscher dan het andere. Tot ongeveer half zes. Toen werd die stroom van aanhankelijkheidSbetuigingen en geluk- wenschen door de politie onderbroken. Immers het verloofde paar was nu zoo langzamerhand in aantocht Eindelijk: eenige minuten voor zes... de spanning stijgt met de seconde... In de verte reeds gejuich, in de Heulstraat hoort men de massa reeds juichen. Een open hofauto met een rijksrechereheur komt de Heulstraat uitgereden en verdwijnt en daar- achter: een eenvoudig grijs gelakte sportauto. Gejuich, een daverend hoezeegeroep. Aller blikken gericht op dat kleine auto'tje, waarin een jongeman, blootshoofds, die zelf stuurt. Een zwenking voor het Paleis alweer, even voorbij het Paleis staat het wagentje stil. Een sportieve jongeman in een eenvoudige bruine overjas springt er uit. Gejuich! H.M. de Koningin komt naar buiten, met een hofdame. De jongeman, Prins Benno, omhelst onmid dellijk de Koningin Gejubel I Dan keert hij zich naar zijn verloofde; de Prinses, die hij behulpzaam is bij het uitstap- pen. De Prinses heeft een grooten ruiker an jers in haar armen. H.K.H. snelt op haar Moe der toe, en omhelst haar lang en hartelijk. Gejuich, het publiek weet niet van ophou- den. Men zingt. maar het gejuich, het hoe zeegeroep, het ,,Leve de Prinses overstemt het gezang. Men onderkent een poging om het Wilhelmus aan te heffen, maar het enthou siasme is daartoe nog niet in ptaat. Prinses Juliana omhelst na haar moeder haar hofdame, even een innig oogenblik, ook spontaan, hartelijk, zooals het Nederlandsche volk zijn Prinses kent, uit eigen ervaring of van verhalen van anderen, van studenten uit Leiden, die de Prinses helbben leeren kennen als weinig anderen van ons volk. Het gejuich houdt aan: het verloofde paar staat voor het bordes, de Prinses met den linkerarm gestoken door den rechterarm van haar verloofde, Prins Benno. Zoo heel een voudig, maar zonnig, stond daar een gelukkig jong menschenpaar, zichbaar verrast door zoo- veel spontaniteit, zooveel enthousiasme van de 'Haagsche bevolking. De Prinses lacht, de Prins eveneens. Zij wuiven met de hand. Prins Benno staat er ongedwongen in een eenvou dige bruine overjas, open. Het moet een geweldigen indruk op Prins Benno hebben gemaakt, maar niet minder prettig was de indruk, dien de Nederlanders van dezen eenvoudigen jongeman, van dezen a.s. Prins-Gemaal kregen. Een jongeman, zooals wij Nederlanders en velen in ons mid den hebben, een studentikoos voorkomen bij- na, vrij... Daar staat het jonge paar, gearmd te luis- teren naar dit huldebetoon, naar dezen vorm van gelukwensch van het Haagsche publiek. Men juicht en zingt, het ,,leve de Prinses' davert over het voorplein Daar klinkt het Wilhelmus, ons volkslied, dat spreekt van den vrijheidszin van ons volk, maar dat ook ontwijfelbaar gewaagt van onze aanhankelijkheid aan ons Vqrstenhuis, aan ons Stamhuis van Oranje. De Prinses lacht steeds en de Koningin, die dit alles met een gelukkigen glimlach gadeslaat, wuift mee, maar iblijft wat op den achtergrond. Thans is Haar dochter met haar Verloofde hoofdper- soon in dit huldebetoon. De Prinses is ge- kleed in een licht costuum met daarover een donkerblauwen mantel, het hoofd gedekt met een lichten, grooten hoed. ,,Lang zullen zij leven, in de gloria' zingt men. En dan weer hoe-zee-geroep, gejuich, dat maar geen einde neemt... „Leve Koningin Wilhelmina" klinkt en die kreet wordt overgenomen, onmiddellijk, lang en hartelijk. De Koningin nog steeds op den achtergrond, dankt vriendelijk. Men wil naar binnen gaan, maar plotseling dringt het publiek naar voren, het politie- cordon wordt verbroken, hand in hand houden de agenten en de inspecteurs het steeds njeer opdringende volk tegen, politie-paarden stei- geren, maar de politie heeft de menschenme- nigte in haar macht. Vlak voor de kleine steentjes wordt de en thousiaste massa tot staan gebracht. Het ge juich houdt maar aan en weer klinkt het „Wil- helmus", de beide militaire politie-agenten, die de wacht vormen, presenteeren het ge weer. Op het bordes staat dan weer het verloofde paar, het lacht, het wuift, het is opgewekt, zichtbaar verheugd getroffen. Dan trekt de Koningin zich in het paleis terug, het verloof de paar volgt: Even later ^erschijnen Prinses en Prins op het balcon. Wper daverend het hoerageroep, het ,,Leve de Prinses" en het „Lang zullen zij leven" wordt opnieuw aangeheven. Het publiek weet niet van ophouden. Dat duurt nu al bijna een kwartier zoo. De massa is onvermoeid en daar hoog op het balcon wuift en lacht een jong, gelukkig menschenpaar. De Koningin staat weer wat achter*hen, maar- het volk wil H.M. laten deelen in de vreugde en men roept haar naar voren. ,,Leve Koningin Wilhelmina". Deze uitbundige vreugde, deze hulde van de Haagsche bevolking laten zich moeilijk be- schrijven. Het was overweldigend, het was in- drukwekkend van blijde, vreugdige klanken. Het enthousiasme laaide steeds opnieuw op, nog eenmaal weerklinkt het Wilhelmus". Maar nu trekt de Koninklijke Familie zich toch terug van het balcon. Even verschijnen zij nog aan het venster en een laatste juich- kreet stijgt nog naar hen op. Aan het andere raam de Koningin. De blijde incomste van Prinses Juliana is voorbij, het gejuich vermin- dend, het grootste deel van het volk trekt weg, honderden blijven, nu door de tientallen poli- tieagenten teruggedrongen tot op de trottoirs. Hedenmiddag te 12.45 arriveerden H.M. de Koningin met Prinses Juliana en Z.H. Prins Bernhard in de studio der P. T. T. te 's Gra- venhage, van waar een bijzondere uitzending door de radio-omroepen zou worden gegeven. Nadat gezongen waren twee coupletten van het Wilhelmus" hield de Minister van Bin- nenlandsche Zaken, de heer De Wilde, n inlei- ding, waarbij hij aan de Nederlanders, landge- nooten zoowel in Nederland als in de Over- zeesche gebiedsdeelen te kennen gaf, dat H.M. de Koningin den wensch had te kennen ge geven, tot hen het woord te richten en hij thans aller aandacht vroeg, -voor de woorden van de Koningin. Hierna kwam HM. de Koningin voor de mi- crofoon en sprak ongeveer als volgt: Ingezetenen van alle deelen des Rijks! De bladen hebben u reeds gisteren de blijde tijding kond gedaan van de verloving van Mijn Dochter met Prins Bernhard von Lippe Bies- terfeld. In groote en beslissende oogenblikken van Mijn leven en dat der Mijnen gevoelde ik steeds meer dan ooit uiting te geven van Mijn gevoelens aan Mijn volk, waaraan Ik zoo nauw veilbonden ben, voor hun zoo innig mede- leven in ons lief en leed. Het is voor mij daarom een diepgevoelde be- hoefte, op het oogenblik, waarop ik met het van blijdschap stralend verloofde paar voor den zender sta. enkele woorden tot u te rich- ten, opdat gij in ruime mate zoudt kunnen deelen in onze vreugde. Ik kan niet zeggen. hoe dankbaar Ik ben, omdat deze verloving berust op beiderzijdsche genegenheid, de beste waarborg voor een ge- lukkige toekomst. Het is Mij een voldoening hieraan te kun nen toevoegen, dat Ik de keus Mijner dochter van harte toejuich en alleszins verstandig acht, gezien de alleszins goede eigenschappen die Mijn aanstaande schoonzoon bezit. Of schoon onlangs eerst den leeftijd van 25 jaar bereikt, gaf hij blijk te zijn een degelijk en hard werker. Aanstonds na de voltooiing van zijn studie in de rechten in zijn vaderland, heeft hij werk gezocht en gevonden op economisch geibied. Een jaar geleden werd hij te werk gesteld te Parijs en het lag in de bedoeling dat aangevangen werk en zijn studie te Am sterdam voort te zetten. Zijn verloven ge- bruikte hij voor buitenlandsche reizen tot ver- dere studie. Zoo bezocht hij o.m. Nederland en Marokko. Waar het slechts Mijn bedoeling is, het ver loofde paar bij U in te leiden, wensch ik dat aan het woord te laten komen en besluit met den wensch, die uit het hart opwelt, dat Ju liana en Bernhard d-oor het smaken van een groot eigen geluk in ruime mate de kunst zul len mogen verstaan ook anderen gelukkig te maken en tot zegen te zijn, en veel, zeer veel, voor ons volk in al zijn gelederen te kunnen doen. Daartoe sterke hen God! Ik heb gezegd "en geeft thans het woord aan Juliana. H.K.H. Prinses Juliana zeide daama het volgende Hoe kan Ik u beschrijven hoe blij Ik ben. u op dit moment Mijn verloofde voor te stellen. Wij zijn heel gelukkig, nadat wij elkaar in den loop van dit jaar in alle stilte beter hebben leeren kennen, u onze verloving te kunnen mededeelen. Het eerst hebben wij elkaar leeren kennen bii de wintersport, daama herhaaldelijk in den loop van dit jaar in Nederland en tenslotte in de bergen. Geleidelijk aan zijn wij het eens en zeer eens geworden. Het is een eigenaardige gewaarwording, te komen van de stilte in de feestvreugde. die thans te onzer eere wordt betoond, waar Ik gisteren nog onopgemerkt Mij naar Mijn ouderlijk huis kon begeven. Nu beleven wij uren, die voor ons tot de mooiste van ons gemeenschappelijk leven zul len blijven behooren. Wij zijn verrast en tevens overweldigd door de vele blijken van deelneming in ons geluk en Ik dank u alien daarvoor hartelijk, tevens voor Mijn deel in de tallooze telegrammen en schriftelijke gelukwenschen, die ons worden gebracht en het paradijs van bloemen, dat te onzer eere is aangericht. Mijn verloofde wil eerst emstig studie ma ken van het land en zijn overzeesche gewes- ten, die, naar zijn aanleg, speciaal zal liggefi" op economisch terrein. Wij zijn z66 gelukkig en ont-vangen zooveel blijken van medeleven, dat het onze wensch was, u daarvoor hartelijk dank te zeggen. in de hoop ook, dat die wenschen mogen worden vervuld. Ik geef thans het woord aan Mijn ver loofde. Z.H. Prins Bernhard sprak daarop als volgt: In de eerste plaats een woord van innigen dank voor de hartelijke ontvangst die mij be reid is. Ik ibegrijp volkomen, dat uw hart in de allereerste plaats uitgaat naar Prinses Juliana, en niet naar mrj, die voor u een on- bekende ben. Toch heb ik ook reeds vele hartelijke geluk wenschen mogen ontvangen, waarvoor ik u mijn diepgevoelden dank betuig. Ik zal trachten, mij zoo spoedig mogelijk met mijn toekomstig vaderland vertrouwd te maken en ik hoop, dat u mij daartoe rustig den tijd zult geven en dat wij over 2 of 3 maanden zullenkunnen trouwen. Wij zijn heel gelukkig en mijn streven zal er op gericht zijn, mijn aanstaande vrouw tot een werkelijken steun te zijn. Ik zal mij daar toe richten naar de betrekkingen die het Ne derlandsche volk heeft met en de zoo bijzon dere verhoudingen van Nederland met het Huis van Oranje. Op deze toespraken volgde een gezongen Lang zullen ze leven!" en een driewerf ,hoera!" en was deze bijzondere uitzending geeindigd. REDEVOERINGEN IN DE EERSTE KAMER. In de Dinsdagavond gehouden vergadering van de Eerste Kamer heeft de voorzitter, Mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk, de vol gende rede gehouden: Met levendige en hartelijke belangstelling heeft de Eerste Kamer van de Staten-Generaal de heugelijke tijding vemomen, dat de Kroon- prinses ten huwelijk gaat. Harer Koninklijke Hoogheid bidden wij toe, dat eerlang een groot en langdurig geluk in haar paleis zich moge ontspinnen. Een zegen, waaraan zij, die de drukkende zorgen van zoo verheven stelling draagt, dubbele behoefte heeft. Zij de hooge echtverbintenis, welke gesloten staat te worden, een bron van vreugde voor onze gebiedster. Hare Majesteit de Koningin beziele, sterke zij ons gevoel van saamhoorig- heid in den kamp om het behoud en de beves- tiging van onze kostelijke nationale instellin- gen en goederen, en strekke zij aldus mede tot heil van Harer Majesteit's onderdanen en van het ons zoo innig dierbare vaderland. Gode moge het geheugen. De voorzitter van den raad van ministers, dr. H. Colijn, heeft daama de volgende rede gehouden: Ook het kabinet wenscht deze gelegenheid aan te grijpen om zijnerzijds in het openbaar uitdrukking te geven aan zijn vreugde over het voorgenomen huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana. Van ganscher harte sluit het zich aan bij de warme gelukwenschen, tot onze troonopvolg- ster gericht, en niet minder stemt het in met de bede, dat God deze verbintenis met rijken zegen moge bekronen. Dat de aloude band tusschen Nederland en Oranje, waarin de eenheid van ons volk tel- kens weer tot uiting komt, tot in verre toe komst moge worden bestendigd. .Achter de regeeringstafel stonden met mi nister Colijn de ministers Slingenberg, Slote- maker de Bruine, Gelissen, van Schaik. Oud, de Wilde en van Lidth de Jeude. De Kamerleden hebben beide redevoeringen staande aangehoord. SLUITINGSZITTING VAN DE STATEN-GENERAAL. Bij Kon. besluit is bepaald, dat de tegen- woordige zitting der Staten-Generaal zal wor den gesloten op Zaterdag 12 September, des namiddags drie uur. De minister van binnenlandsche zaken is gemachtigd, zich op dat tijdstip te begeven naar de vergadering der Staten-Generaal, teneinde in een vereenigde vergadering der beide Kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten. ROODE KRUIS EN SPANJE. Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis deelt het volgende mede: Naar aanleiding van den burgeroorlog in Spanje heeft het Internationale Comite van het Roode Kruis te Geneve dezer dagen aan de Roode Kruisvereenigingen in de onderschei- dene landen een circulaire gericht, waarin o.m.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1