ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Een wonder-middel tegen PRIKKEL-hoest! akker'S Abdiisiroop No. 9499 VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland t, EERSTE BLAD A»„,k. Unto. /M. per 3 «r. P« - TER NEUZEN, 4 SEPTEMBER 1936 nieuwe haven. het beproefde hoest-geneesmiddel nederl. bond HOEK. NEUZENSCHE COURANT m.- ..»'LTi)rrrvTTiiY. van i tot- 4 rebels f 0.80 Voor elken regel i ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden - ^n Ter Neuzen ner post 1 55 per 3 maanden - Bp vooruitbetaling it. per post f 5,60 per jaar Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. AJttgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer kt.f.tnf, ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clieb6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. - Intending van advertentien liefst feen dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. NAAR OFHELDERING IN DE ZAAK VAN T SANT? Naar de Tel. verneemt, hebben de justitio- neele autoriteiten te 's Gravenhage besloten het aantal rechters van instructie hij de Haagsche rechtlbank. dat thans twee bedraagt, uit te breiden tot drie, om edn rechter van in structie de gelegenheid te geven zich ten voile te wijden aan de geruchtmakende zaak Van 't Sant. Daardoor behoeft deze rechter van in structie zich niet steeds, zooals vroeger ook. beeig te houden met andere zaken. Van andere zijde verneemt het blad nog dat eenigen trjd geleden door de Rijksrecherche, in opdracht van de Haagsche justitie, huiszoekm- gen zijn verricht bij den oud-hoofdcommissa- ris, den heer v. 't Sant, in zijn villa aan de Nieuwe Parklaan te Scheveningen en bij den oud-commissaris van politie Th. H. J. Besse- ling thans met pensioen en ten slotte bij mey Timmermans, voonmalig secretaresse van den heer Van't Sant. Uit het feit, dat thans besloten is tot uit- breiding van het aantal rechters van instructie, blijkt dat alle geruchten, als zou de zaak Van •t Sant in de doofpot zijn gedaan en aan deze geruchtmakende affaire geen gevolg worden gegeven, van alien grond ontbloot zijn. Inte- gendeel blijkt thans, dat deze zaak met de grootste kracht wordt voortgezet. (Dat men echter niet zoo spoedig tot een re- sultaat kan komen, hangt hiermede samen, dat het onderzoek zich over een foelangrijk gedeelte van Europa uitstrekt, hetgeen voor de afwik- keling natuurlijk een grooten tijd vordert Over den stand van het onderzoek zelf kon men het blad natuurlijk in dit stadium geen nadere inlichtingen verstrekken. DE WIJZHHNG IN DE STEUN- VERLEENING. Namens de Federatie van vereenigingen voor ziekenhuisverpleging in Nederland, is aan den minister van sociale zaken een telegram o-ezonden, waarin wordt gezegd, dat door ver- mindering van inkomsten door wijzigmg m de steunverleening, velen niet langer in staat zul- len zijn de contritautie voor de ziekemhuisver- plegingsvereenigingen op te brengen en dus genoodzaakt zullen zijn, zich tot de armbestu- ren te wenden. UITZETTING VIER NEDERLANDERS UIT DITTSOHUAM). Naar thans gemeld wordt is de termijn tot uitzetting van 4 Nederlanders uit Duitschland door de Berlijnsche politie met 8 dagen ver- lengd teneinde de betrokkenen gelegenheid te gerven hun zaken te regelen. Ondertusschen was een hunner reeds vertrokken, terwijl gis- teravond ook de dentist Hes den trein naar Nederland had genomen, omdat zij overeen- komstig het eerste besluit in den afgeloopen nacht te 12 uur buiten Duitschland moesten zijn. De twee anderen schijnen er kennis van te hebben gedragen, dat er nog verandering komen zou. De afdeeling Amsterdam van de Liberate Staatspartij De Vrijheid^bond heeft tegen Dinsdag 8 September, des avonds te acht uur, naar aanleiding van het besluit tot uitzetting van vier Nederlanders te Berlijn, een openbare protestvergadering uitgescbreven in Bellevue ingang Leidschekade te Amsterdam. Het woord zal worden gevoerd door de leden van de Tweede Kamer mr. G. A. Boon en dr. I. H. J. Vos en door prof. mr. C. W. de Vries. Ook zal waarschijnlijk het woord worden gevoerd door den partijvoorzitter, het lid van de Tweede Kamer, mr. W. C. Wendelaar. GOUDVOORRAAD MET f 10.5 MILLIOEN GESTEGEN. De op 1 dezer opgemaakte weekstaat der Nederlandsche Bank toont een verdere toene- ming van den goudvoorraad, welke met f 10.5 millioen tot 682 millioen is vermeerderd. Het betreft hier waarschijnlijk voor het leeuwen- deel goud uit Parijs. Voorschotten in rekening-courant, op onder- pand geven vermoedelijk in verband met storting en aflossing op schatkistpapier een stijging te zien met 8.5 millioen en binnen- annaeaii aan vermeerderine: van f 0.8 op te dragen aan de marechaussee, zooals thans o.a. te Zutphen reeds het geval is. Ten slotte wordt een reorganisatie van de grensbewaking overwogen, in verband waar- rnede aan het bureau van den majoor der Kon. marechaussee, tevens administrateur dei grensbewaking, een speciale afdeeling is inge- steld. welke alle in Nederland verblijvende vreeimdelingen nauwkeurig zal registreeren. landsche wissels een vermeerdenng van 1 millioen. In het credit trekt de circulatie de aan- dacht, welke met /31.2 millioen op 781.2 millioen sprong. Hierdoor liep de dekking der direct opeischibare verplichtingen iets terug, deze beloopt thans 77.99 tegen de vorige week 80.64 DE MARECHAUSSEE EN DE RIJK.S VELDW ACHT Naar de N. R. Crt. verneemt zou van de plannen tot samenvoeging van het wapen der Kon. marechaussee en de rijksveldwacht tot een op militaire leest geschoeid rijkspolitie- korps, waarbij het wapen der marechaussee zijn zuiver militaire karakter zou verliezen, niets komen. Het departeiment van defensie zou naar aan het blad wordt medegedeeld, van een op- heffing van het wapen der Kon. marechaussee in zijn tegenwoordigen vorm niets willen we- ten en zou prijs stellen op het behoud van een rijkspolitiekorps, met een zuiver militair ka rakter. In plaats van een opheffing, zijn er integendeel plannen tot een verhooiging van de sterkte van het wapen der marechaussee. Zoo bestaan b.v. plannen, om in het district Amsterdam een proef te neanen met de dislo- catie van rijksveldwacht en marechaussee, in welk verband dit district met enkele brigades zou worden versterkt. Teneinde een meer efficiente werking van beide korpsen te verkrijgem, heeft de minister van justitie voorts een departementale commissie ingesteld, om na te gaan in hoe- verre, met uitbreiding van verschillende bri gades der kon. marechaussee, toch uiteindelijk een bezuiniging is te verkrijgen, door de par- ketdiensten bij rechtbanken en gerechtshoven TERECHTSTELLINGEN TE MADRID. De Morning Post publiceert mededeelingen van een ooggetuige over de terechtstelling van 27 leidende Spaansche personen door de marxistische militie te Madrid. Deze oog getuige was een van de 2000 politieke gevan- genen, die tezamen met een« groot aantal mis- dadigers in de z.g. modelgevangenis te Madrid was opgesloten en later wist te ontvluohten. Op 22 Augustus, zoo vertelde hij, werden alle gevangenen van de Roode Militie naar de binnenplaats gebracht. Bij het vallen van de duisternis bezette de militie de daken rondom de binnenplaats en opende van alle zijden bet vuur op de ongelukkigen, van wie er negen onmiddellijk werden gedood en meer dan 20 zwaar gewond. Na vijf minuten werd het vuren gestaakt. Den volgenden morgen wer den 27 vooraanstaande politieke gevangenen gefusilleerd. HET BLIJVENDE GEVAAR. Wij zijn, sohrijft de N. R. Crt., van de Spaansche kwestie nog niet af als gevaar voor de intemationale betrekkingen. Men kan nu eenige hoop koesteren, dat de actie te Hen- daye die ten doel heeft het element van wreed- heid. dat den Spaanschen burgeroorlog zoo bijzonder kenmerkt, de baas te worden, tevens zal kunnen dienen om de strijdende partijen met elkaar in onderhandeling te brengen. De Argentijnsche gezant Daniel Mancilla doet wat hij kan, om het stamverwante, Spaan sche volk van zijn hevige, politieke stuiptrek- kingen te verlossen. Het is een gunstige omstandigheid, dat Saavedra Lamas, de Argentijnsche minister van buitenlandsche zaken, juist in deze dagen in Europa op be- zoek komt. Als gezaghebbendste vertegen- woordiger, aan dezen kant van den Oceaan van de Spaanschsprekende wereld in Zuid- Amerika, zou hij, met zijn overredend woord, bijzonder gewicht in de schaal kunnen leggen. Hij is de man ernaar om het goede werk en tevens de eer, van een vredestichtende bemid- deling met bijzondere energie na te streven. Wij zagen dat werk ook liever aan Z.-Ameri- kaansche diplomaten alleen overgelaten. Want gaan de Europeesche mogendheden zich met het vergelijk bemoeien, dan zal men zien, dat zij daarbij eigen politieke belangen gaan na- jagen. En dat zou niet alleen den vrede in Spanje, maar ook dien in Europa weinig ten goede komen. Als Duitschland door een bij zonder ijverige fascistische propaganda en Italie en Duitschland beiden door bijzonder effectieve materieele ondersteuning van de opstandelingen, blijk hebben gegeven groot gewicht te hechten aan de zegepraal van de fascistische officieren in Spanje, dan zullen zij zeker ook diplomatiek het uiterste probee- ren zooveel mogelijk uit het conflict te balen voor hun leer. Italie heeft nog speciale oog- merken voor zijn positie in de westelijke Mid- dellandsche Zee. Daartegenover zullen weer Frankrrjk en Elngeland niet stil zitten, Frank- rijk bevreesd dat, na een zegepraal van de Duitsch-Italiaansche propaganda in Spanje, zekere kringen in Frankrijk aan de beurt zul- len komen voor een even afdoend-e bewerking en bijstand; en Engeland, voor al deze politieke dingen op zich zelf misschien onverschillig, uit beduchtheid voor zijn positie in de Straat van Gbraltar. Neen, bet beste zou zijn, als men dit alles de Spanjaarden van Europa en Amerika onder elkaar liet uitpraten. Zij zijn bovenstbeste deskundigen in het behandelen van staatsgrepen en burgeroorlogen. Het berdcht uit Berlijn wees op een ernstig gevaar. Men weet nu eenmaal, dat Hitler al- tijd tusschen twee richtingen aarzelt. Men kan er nooit voor instaan, dat de gematigde rioting het bij hem zal winnen. Ware dat zoo, dan zou er heel wat niet gebeurd zijn. Dat Hitler al die -dingen ongestraft heeft kunnen doen, maakt het gezag van de tot een gewaag- de politiek opdrijvende richting slechts te grooter. Volgens dit bericht dan, van de zeer ingewrjde Berlijnsche correspondent van de Times, zou het departement van buitenland sche zaken de atmosfeer voor algemeene on- derhandelingen over een Locarno niet willen bederven, maar zou de radicaal nationaal- socialistische richting het ijzer van den Spaan schen opstand nu zoo gunstig op temperatuur vinden, dat men, naar haar meening, niet zou mogen verzuimen het voor Duitsch gebruik te smeden. De menschen van die richting zien in den Spaanschen burgeroorlog de beslissende gebeurtenis voor Europa. Het verdrag van non-interventie zou, volgens hun opvatting, toch geen stand kunnen houden. Zij zouden er reeds op rekenen, dat Mussolini het geduld zal verliezen en dat daama Blum zijn radicale aanhangers niet meer in bedwang zal kunnen houden. Italie en Duitschland zouden dan samen tengunste van de opstandelingen kun nen optreden en Frankrijk schaakmat zetten. De volken van Oost Europa, die nu nog op hun verbond met Frankrijk rekenen, zouden dan Frankrijk's machteloosheid beseffen, en eieren voor hun geld kiezen. (Het is inderdaad zeer geloofwaardig, dat er te Berlijn zoo wordt geredeneerd, niet enkel door strijdlustdge nationaal-socialisten, maar ook door fatalistisch geworden Duitschers van gematigder geaardheid. En men moet reke- ning houden de mogelijkheid, dat deze stro.oi^ tj eerst onder invloed van de ervaren diplomaten en de gematigde ele- menten in het regime teruggedrongen was, toch nog de overhand behoudt. Gebeel tot rust gekomen zijn de gemoede- ren nog lang niet ten opzichte van den Spaan schen burgeroorlog, noch in Duitschland, noch in Frankrijk, noch in Portugal. Dat Italie steeds een onzeker element zal blijven, hoeft men, na zijn, duidelijk op het winnen van tijd gerichte politiek, temauwernood nog te be- toogen. Wij zijn nog volstrekt niet gevrij- waard voor onaangename verrassingen. Schacht heeft getracht, onmiddellijk partij te trekken van de mogelijkheid tot toenade- ring, die het voorzichtig beleid van Blum in de Spaansche aangelegenheid opleverde. Maar Schacht kan niet meer dan trachten, gunstige omstandigheden of feiten tot hun recht te laten komen. Er zit in al die ingewikkelde redeneeringen omtrent een onvermijdelijk conflict in het nationaal-soci&listische kamp een grondge- dachteDat Engeland genoopt zal worden zich aan de zijde van Duitschland te scharen, Daarvoor wordt de typisch nationaal-socialis- tisohe, zeer pessimistische maar ook zeer voorbarige leerstelling verkondigd, dat de vol ken, dus ook Engeland, te kiezen zullen heb ben tusschen fascisme en bolsjewisme. Als men dat aanneemt, ja, dan is de waarschijn- lijkheid van de keuze van Engeland voor Duitschland met gering, maar zoover is het gelukkig nog niet met de wereld. In Mem Kampf staat het echter nu eenmaal, dat En geland aan de zijde van Duitschland behoort, en daarom valt het den oprechten nationaal- socialist moeilrjk daaraan te twijfelen. Maar Engeland zal er prijs op blijven stellen zich niet in eenige gedWongen positije te laten manoeuvreeren Een ding zal Berlijn bij zijp berekemngen vooral niet uit het oog mogen verliezen: Dat een rotsvaste, en door geen Britsch staatsman verloochende, Engelsche traditie de ongerept- heid van Frankrijk tegenover Duitschland als een Britsch levensbelang beschouwt. Daarvoor heeft Engeland gevocbten, en zou het even als voor de ongereptheid der Nederlanden, wederom vechten, als men recente uitspraken van zijn verantwoordelijke mannen mag ge- looven. Het is ook niet waarschijnlijk dat Engeland in het matz'etten van Frankrijk op de aangekondigde wijze zou berusten. Men moet niet al te zeer op zijn lijdzaamheid spe- culeeren. IN DIEN ST NEMEN VAN VREEMDELINGEN. Men verzocht ons, in verband met de aan- staande kermis, er de aandacbt van houders van inrichtingen op te vestigen, dat, wanneer zij voornemens zijn voor een of ander doel buitenlanders in dienst te nemen, zij daarvoor ter voorkoming van moeilijkheden tijdig over- eenkomstig de bestaande bepalingen aan de Arbeidsinspectie vergunning bebooren aan te vragen. OMHOOGGEVAREN Het geladen zeilschip ,,Luctor et Emergo is te Hansweert op den Westdam omhoog- gevaren en blijven zitten. Een nader bericht meldt, dat het schip door de motorboot van schipper Jonkman uit Ter Neuzen vlotgetrok- ken is. [>K \I> IN DE SCHROEF. De sleepboot „Cornelis" beeft te Hansweert een draad in de schroef gekregen. De sleep- boot is op de slikken gezet waama getracht zal worden de draad te verwijderen. DEFECT AAN DE MACHINE. Tijdens de vaart op de Wester-Schelde kreeg de sleepboot ..Presto IV" die op weg was van Gent naar Dordrecht met 3 spitsen en een tjalk een defect aan de machine, waardoor het niet verder kon sleepen. De sleep is nabij de Eendraclitpolder ten anker gekomen, ter- wijl de sleepboot ,,Egalite", die met een sleep voorbij kwam de schepen heeft overgenomen, waarna de reis naar Ruhrort is voortgezet. OTVOEBEN GRONDWERK des voormid- Nadat de vergadering openbaar was gewor den hield de voorzitter zijn jaarrede, in de eerste plaats hulde brengende aan de nage- dachtenis van wrjlen Jhr. Mr. C. J. M. Ruys de Beerenbrouck, Minister van Staat, A. de Vulder van Noorden, oud-secretaris der examen-commissie, beiden eerelid van den Bond, A. de Ridder, secretaris van Winkel en J. C. Rijsdijk, secretaris van Leerdam. De aanwezigen verhieven zich hierbij van hun zetels. In den namiddag werd de vergadering in besloten kring voortgezet. BENOEMING DESKU NDIGE. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ibenoemd als deskundige tot het doen van de schatting der onzuivere opbrengst van de gronden in den calamiteuzen Oud Kempen- hofstede-polder, den heer C. H. M. Plasschaert te St. Jansteen. is de vanouds beproefde Akker s Abdij- siroop, daar de werking in hoofdzaak berust op de geneeskracht van reeds m oude lijden bekende ..genees-kruyden Apotheker Dumont heefl daaraan nu ioe- qevoegd de resuliaien der hedendaagsche wetenschap. Nog meer dan vroeger is nu VerJoagde prijzen: f 0.75, f 1.25, f 2. per flocon. (Ingez. Med.) Op Woensdag 7 October a.s dags 11 uur, zal aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg worden aanbesteed: het uitvoeren van het grondwerk met bijkomende werken, behoorende tot den aanleg van de Zevenaarhaven te Ter Neuzen. VAN GEMEENTEAMBTENAREN. De Ned. Bond van Gemeenteambtenaren houdt dit jaar zijn Bondsdagen te Middelburg, mede in verband met het 40-jarig bestaan der afdeeling Zeeland. Door de afdeeling werd j.l. Woensdag in het Hotel de Burg een druk bezochte receptie ge- houden. In de raadzaal van het stadhuis werden de gasten officieel ontvangen door het gemeente- bestuur, waarbij door den burgemeester, den heer Frenhout, hartelrjke woorden van wel- kom werden gesproken, hetgeen door den algemeenen voorzitter, de heer J. Kamman, werd beantwoord. Vervolgens trok men naar de groote zaal van het Schuttershof, waar met medewerking van Medioburgum een Zeeuwsohe avond was georganiseerd. Voor de pauze werd door de afdeelmgs- voorzitter, den heer Ballegoyen de Jong, een historisch overzicht gegeven van het ontstaan en verder verloop der afdeeling Zeeland, in het 40-jarig tijdsverloop. Donderdag werd in het Schuttershof de jaarvergadering gehouden, die aanvankelijk een besloten karakter had. DE BRUG BIJ VLAKE. Het ligt in de bedoeling Maandag 7 Septem ber de eerste van de drie overspanningen voor het vaste gedeelte van de brug bij Vlake van de werf der firma Penn en Bauduin te Dordrecht naar haar bestemming te sleepen. De twee andere overspanningen zullen binnen- kort vol gen. DRUKTE OP DE ZEELAND-LUCHTUJN. De K. L. M. heeft Maandag op de luchtlijn HaamstedeVlissingen een bijzonder drukken dag gelrnd. Niet minder dan 101 inkomende passagiers werden op dit traject geboekt. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 23 tot en met 29 Augustus 1936 kwam in onze provincie 1 geval van roodvonk voor, n.l. te 's-Gravenpolder. POGING TOT DIEFSTAL. Woensdagmorgen, toen de bevolking van Biervliet nog in slaap verzonken was, heeft een inbreker zich toegang versohaft tot den meelzolder van bakker Lijbaart. Zijn bezoek gold een baaltje bloem. Dat hij zich erg op zijn gemak gevoelde, blijkt wel uit het feit, dat hij de gewone bloem terzijde legde en een baaltje van de beste kwaliteit voor verder ver- voer in de raamopening plaatste. Intusschen was de bakkersvrouw opgestaan. Spoedig bemerkte zij, dat er iets niet in den haak was en onmiddellijk waarschuwde zij haar man. De inbreker had inmiddels lont geroken. Hij liet zijn buit in den steek en koos het hazenpad. Vermoedelijk is de dader een persoon, die met de toestand ter plaatse zeer goed op de hoogte was. Men meent dan ook reeds een spoor gevonden te hebben. OP EEN TRAM GESCHOTEN. De Z.V.TJJ. heeft bij de politie een aan- klacht ingediend, dat er op een der trams in een polder nabij Biervliet geschoten is. Waarschijnlijk hebben we hier te doen met een verdwaald schot van jagers. De politie onderzoekt of er misschien van opzet sprake is. LUXOR-THEATER. „Onze kleine mejd". In zeker opzicht is het met de krullen en het hupsche jurkje van Shirley Temple als met dat zwierig snorretje en de oude schoenen van Charlie Chaplin: zij beteekenen - men mag het betreurenswaard vinden of niet een goed stuk van de adoratie van het film- puibliek en dus is het zaak, dat de krullen de krullen blijven, het zwierig snorretje het zwie rig snorretje en de oude schoenen de oude schoenen. Charlie is daar zelf mans genoeg voor, doeh de kleine Shirley wentelt dien last voorloopig nog gaame op de schouders van haar film- vaders. En derhalve breken deze zich thans het hoofd om telkens weer nieuwe achtergron- den te vinden, waartegen men de kleine Shir ley zetten kan met haar krullen en met haar jurkje. Men heeft haar al in een weeshuis gedaan en men heeft haar in een vliegmachine gezet Hollywood verstaat de kunst publiek-films te maken en ditmaal is men op de idee ge komen om Shirley pasklaar te maken voor den roman Heavens Gate van Florence Leighton Palzgraf en zoo noodig den roman pasklaar voor Shirley. Er is een dokter, die ter wille van zijn carrier:1 zijn vrouw verwaarloosd en er is een vroeger vriend, waarmede de echt- genoote dagelijks gaat paardrijden. Er is een verpleegster, die verliefd is op den dokter. Er is een kind: Shirley U weet het en ik weet het: er ontstaan conflicten en.het huwelijksbootjebij gou- den zon en blauwen hemel uitgevaren - dreigt schipbreuk te lij'den op een onderzee- sche klip. 'Het zou schipbreuk geleden heb ben, wanneer de kleine Shirley niet op het laatste moment het roer gewend had in d'r blinkendst-blanke kinderonschuld. Twee zie- len, <56n gedachte: ook u hebt zich ongetwijfeld voorgenomen, nu eens niet sentiment0^1 wordenv Wat komt er van terecht Shirley heeft vijf werelddeelen veroverd en zij weet zich in het bezette gebied te handhaven. Waarom dus langer rebelsch te blijven Laat ons sportief erkennen. dat de laatste overwinning alle vorige naar de kroon steekt: Shirley is vol- maakt ditmaal. En Hollywood heeft voor de verrassing gezorgd: het heeft haar geen liecl- jes laten zingen geen Animal crackers en geen Lollipop het heeft haar niet ziek laten worden om aan haar ziekbed te kunnen gaan verzoenen tusschen Pa en Moe sterker nog: de genoeglijke zwerver op het einde kidnapt de kleine Shirley zelfs niet! En wat die sentimentaliteit betreft: laat ons niet het pnmogelijke vergen van Holly wood. Shirley's nieuwste film mag er zijn in de reeks; zij zal haar publiek weer weten te vinden. DOODELIJK VERKEERSONGEVAL. Woensdagmiddag had langs den rijksweg OostburgAardenburg in de buurt van Oost- burg (nabij „de Lier") een ongeluk plaats, dat het leven van een mensch eischte. Een ongeveer 17-jarig dienstmeisje uit Oostburg, per fiets op weg naar haar ouders te Aarden burg, kwam onverwachts te voorschijn van achter een voor haar rijdenden vrachtwagen en werd aangereden door den uit de tegenover- gestelde richting komenden auto van den heer Den T., die voor de onverwachts verschijnende wielrijdster niet meer kon uitwijken. Het meisje werd gegrepen en onmiddellijk gedood. Het geheel vemielde rijwiel werd een eind verder in een sloot teruggevonden. Het slaoht- offer is naar het ziekenhuis te Oostburg ver- voerd. Den bestuurder van den auto treft geen schuld. KWEEKSCHOOL BLIJFT VOORLOOPIG NOG EEN JAAR. Naar het „Dagblad v. Zeeland" verneemt, heeft het comite voor het behoud van de Rijkskweekschool te Oostburg van den Minis ter 'bericht ontvangen, dat de Kweekschool nog een jaar zal blijven bestaan. ERNSTIG ONGELUK. Naar de ,,Bresk. Crt." verneemt, zou in den nacht van Zondag op Maandag op den maca- damweg tusschen Lapscheuren en Middelburg (Belgie) een ernstig ongeluk gebeurd zijn, waarbij inwoners uit de gemeente Sluis betrok- ken zijn. Deze, de werklieden E. B. en F. V., zouden tegen 'n motorrijwiel opgereden zijn, met het noodlottig gevolg, dat de motorrijder van den motor werd geslingerd en met een zware hersenschudding bleef liggen. B. werd het achterste deel van het lichaam afgerukt en werd overgebracht naar het Hospitaal te Brugge, de andere Sluizenaar bekwam enkele ernstige hoofdwonden en wordt door de Bel- gische politie vastgehouden. De motorrijder is er het slechts aan toe; men vreest voor zijn leven. In hoeverre er van schuld sprake is, werd nog niet vastgesteld. Het parket was reeds spoedig ter plaatse. OPGEPAST. Een Zeeuw, die Zondag j.l. Belgie bezocht, stapte te Blankenberghe op de tram en op het laatst kwam een man naast hem staan. De conducteur bleek reden te hebben den laat- sten niet te vertrouwen en vervoegde zich bij bet gezelschap. Het gevolg was een vraag aan den Zeeuw of hij niets vermiste, want de cohducteur bleek gezien te hebben, dat de andere pogingen deed iets van hem tot het zijne te maken. Het bleek, dat de komst van den conducteur dit heeft voorkomen. Deze deelde echter mede, dat men zoekt naar inter national zakkenrollers, die op de rustige be- zoekers der kustplaatsen loeren. ZEEUWSCH TECHNISCH INSTITUUT TE GOES. Benoemd tot toezichthebbende bij de sluis- werken te Wijk bij Duurstede de heer J. J. de Regt te Heinkenszand, oud-leerling van het Zeeuwsch Technisch Instituut te Goes; tot gemeente-opzichter te Oost- en West-iSouburg de heer J. D. P. de Smit, gediplomeerd water- bouwkundig opzichter. RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL TE GOES. Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie bestaat weer de gelegenheid tot aangifte voor leerling der Rijkslandbouwwin- terschool te Goes. Aangezien een richtige uit- oefening van het landbouwbedrijf bijna niet meer mogelijk is zonder een goede dosis theo- retische kennis van alles wat hiermede ver band houdt, meenen wij goed te doen belang- hebbenden naar deze advertentie te verwijzen. Droove plechtigheid. Gistermiddag 3 uur werd alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den zoo droeivig door een ongeluk om het leven geko men 41-jarigen P. de Jonge Aan de groeve werd het woord gevoerd door den weleerw. heer Ds. E. Raams. Voor deze begrafenis bestond vain de zijde van het publiek groote belangstelling. Gevonden voorvverpen. Bij den gemeente-veldwachter alhier zijn de volgende voorwerpen als gevonden gedepo- neerd: badpak met muts en kam; etenstasch. Rechthebbenden vervoegen zich aldaar. Koe dood in een sloot. Gistermorgen haalde de landbouwer J. de Kr. alhier zijn koeien, die hij den vorigen avond zooals gewoonlijk naar een afgezetten dijk bracht, naar huis terug, toen hij een van zijn beste melkkoeien miste. Nadat hij een onderzoek had ingesteld of de omheining van prikkeldraad misschien verbroken was deed hij, toen dit niet het geval bleek te zijn. aan gifte bij de politie daar hij diefstal vermoedde. Inmiddels was het politieapparaat ijverig aan het zoeken toen in de namiddag de landbouwer

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1