ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES No. 9498 WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland. De burgeroorlog in Spanje Elken dag even „fit OOK TROUWRINGEN WORDEN GEDEVALUEERD. TER NEUZENSCHE COURANT 1BONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Joor Belgie en Amefika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. CJitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20 KJLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgavc. DIT BEAI) VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DRANKWET. Burgemeester en Wetibouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 38, juncto artikel 16 der Drank- wet, dat bij ben is ingekomen een verzoek om een verlof A van JOHANNES HUBERTUS MARTINUS KLAASSEN, van beroep arbei- der, woonplaats kiezende te Ter Neuzen, voor de beneden v66r-lokaliteit van het perceel plaatselrjk gemerkt no. 1 en gelegen aan den Baandijk te Ter Neuzen. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen bet ver- leenen van bet verlof scbriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wetbouders. Ter Neuzen, 2 September 1936. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, P. TELLBGEN, Voorzitter. B, I. ZONNEVULiLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van GEBR. VAN DER FOEL, Korte Kerkstraat 15, Ter Neuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 940 eenige houtbewerkingsmachines en moto- ren te mogen oprichten en in werking brengen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 1 September 1936. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, P. TELLBGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLESecretaris. daardloonen, bedoeld onder d. in den rondzend- brief van 31 Juli, als volgt worden vastge- steld voor bet tarief van steunverleening eerste klasse /23; voor de tweede klasse /21; voor de derde klasse 20; voor de vierde klasse 18; voor de vijfde klasse 18; voor de zesde klasse /16; voor de zevende klasse 16; voor de achtste klasse f 14voor de negende klasse 13: Tevens wordt de maximumverlaging na- der vastgesteld op 1. Een nadere brief hieromtrent zal den ge- meentebesturen zoo spoedig mogelijk worden toegezonden. DE NEDERLANDSCHE SPELLING IN RELGIe. De heer Hoste, de Belgische minister van openbaar onderwijs, beeft verklaard, in ant- woord op een tot hem gerichte vraag, dat de kwestie van de spelling van het Nederlandscb bet vocrwerp is van onderhandelingen tus- schen de Nederlandsche en de Belgische re- geering. De apelling-Marchant, zoo zeide hij, heeft in de Nederlandsche zakenwereld en in de pers geen groot onthaal gevonden en ver- warring gebracht. Het ware naar het oordeel van den minis ter be ter, baar prijs te geven, mits een groo tere vrijbeid worde verleend bij officieele exa- mens, waarbij rekening zou worden gehouden met de evolutie van de taal. De minister voeg- de er aan toe, dat bij geen bezwaar zou heb- ben tegen instelling van een raadgevende spelling-commissie waarin bevoegde personen I uit beide landen zitting zouden hebben en die de kwestie in baar gebeel, zou onderzoeken. gen op het oogenblik 12 van de 55 milliarden) dan zouden de opstandelingen vermoedelijk met de macht over een aantal steden, tegelij- kertijd de feitelijke bescbikking over een deel van den Spaanscben goudvoorraad gekregen hebben. MR. D. FOCK. Naar gemeld wordt, is oud-gouvemeur- generaal Mr. D. Fock, die eenigen tijd in Zwit- serland heeft vertoefd en daar ongesteld was geworden, tengevolge waarvan hij niet deel kon nemen aan het diner, dat Minister Colijn den nieuwen gouverneur-generaal aangeboden heeft en ook niet bij dienis vertrek aanwezig kon zijn, thans weer hersteld. Mr. Fook heeft de terugreis naar Nederland reeds aanvaard. LANDDAG VAN DE N.S.B. IN WEST-JAVA. De landdag der N.S.B. voor West-Java, te Batavia gehouden, werd door ongeveer 1-500 menschen bijgewoond. De heer 'Hogewind sprak over den strijd der N.S.B., welke deze beweging in Nederland en in Indie voert. Hij wraakte verder de voorstelling welke door het dagblad Mataram is gegeven om- trent uitlatingen van Ds. Van Duyl te Soera- baja. De heer Van Duyl hield vervolgens een her- denkingsrede-over het Huis van Oranje, waar- na een telegram van hulde aan H.M. de Konin- gin werd gezonden. NOG MEER STEEKPENNINGEN In verband met de geruchten over het aan- nemen van steekpenningen door beheerders van de Centrale voor verkoop van mosselen, verneemt ,,Het Volknader, dat ook de heer Truyens, vertegenwoordiger van de Parijsche combinatie van mosselimporteurs te Antwer- pen, bij deze zaak betrokken zou zijn. Ook tegen hem hebben mrs. Hartog en Dirven te Bergen op Zoom een aanklacht ingediend bij den officier van justitie te Breda. De heer Truyens zou een bedrag van f 800 aan steek penningen h ebb en aangenomen. DE UITWIJZING VAN DE VIER NEDERLANDERS TE BERLIJN. Uit Berlijn wordt d.d. 29 Augustus het vol- gende gemeld: De heeren Van Lith Harrebomee, Peters, De Heer en Hes kregen vandaag met de eerste post een briefje van den hoofdcommissaris van politie, dat het bevel tot uitwijzing voor- loopig voor den duur van twee dagen verlengd is, zoo'dat zij in ieder geval tot Donderdag a.s. in Duitschland kunnen blijven. Het hoofd- commissariaat van politie deelde verder het bestuur van de Nederlandsche staatsburgers- vereeniging Hollandia" mee, dat gegronde hoop bestaat, dat de uitwijzing ongedaan zal worden gemaakt! Het hoofdcommissariaat ging zelfs nog verder: het had vemomen, dat de heer Eric van Lith Herrefbomee in ieder geval hedenavond naar Nederland zou willen vertrekken, en het verzocht nu den heer Van Lith Harrebomee, dit niet te doen. De heer Van Lith Harrebomee bedankte voor de vriendelijkheid van de politie. 'Hij wees er echter op, dat deze mededeeling nu te laat kwam. Hij had alle toebereidselen voor de reis gemaakt. Zijn koffers waren gepakt. Zijn huur was opgezegd. Zijn financien had hij hier geregeld. En van zijn plan, om Duitsch land heden te verlaten, kon hij helaas niet meer afzien. Het hoofdcommissariaat van politie sprak hier zijn leedwezen over uit. Naar wij vememen, wordt de definitieve be- slissing inzake de intrekking van het uitwij- zingsbesluit Maandag 31 Augustus verwacht. Er wordt niet aan getwijfeld, dat deze gunstig voor onze landgenooten zal luiden. De heeren Peters, De Heer en Hes rekenen er thans op, dat zij te Berlijn zullen mogen blijven en zijn bezig, hun koffers weer uit te pakken. Hollandia organiseert Zondag 30 Augustus een boottocht naar Senzig bij Konigswusterhausen ter viering van den ver- jaardag van de Koningin; de heeren Peters en de Heer zullen aan dezen boottocht deel- nemen en bij het gemeenschappelijk middag- maal te Senzig de Nederlandsche kolonie, die zeer met hen meeleefde, toespreken. DE NADER VASTGESTELDE STANDAARDLOONEN. In verband met de conferentie, welke 28 Aug. te Zwolle plaats heeft gehad. en na be- spreking in den ministerraad, heeft de minis ter van Sociale Zaken bepaald, dat de stan- BANKIER GEARRESTEERD. Te Madrid is de bankier Louis Muguiro ge- arresteerd, bij wien de bezittingen van tal van religieuze congregaties gedeponeerd waren. een bedrag van 85 millioen peseta's aan juwee- len en bankbiljetten. De bezittingen zijn in handen gesteld van de directie van de veilig- heidspolitie. DE DUITSCHER IN ANDERE LANDEN. Rijksminister Goebbels heeft Dinsdagmor- gen een delegatie van de Duitsche kolonie in zijn hotel te Venetie ontvangen. Hij sprak een redevoering voor haar uit, waarin hij o.m. zeide, dat „de Duitscher in het buitenland zich op een vooruitgeschoven post pionier van zijn volkswezen moet toonen. Deze taak is niet steeds gemakkelijk in landen, waartegenover het vaderland tegenstellingen vertoont. De I Duitscher in het buitenland wordt door zijn I vaderland beschermd, gelijk blijkt uit het zen- den van oorlogsschepen naar de Spaansche wateren. Duitschland geeft den Duitscher in het buitenland een dekking in den rug. Daar- om moet hij zich beschouwen als door het vaderland vWzorgd lid van het weer sterk ge worden Duitsche volk". DE NIEUWE DALAI LAMA. Uit Calcutta wordt gemeld, dat de jeugdige reincamatie van den Dalai-Lama is gevonden, d.i. herkend. Hij zal in het openbaar aan het volk worden vertoond, zoodra de Tasji-Lama in Lhassa zal zijn aangekomen. De vorige Dalai Lama, het geestelijk hoofd van Tibet, stierf in Dec. 1933. De Tibetanen gelooven, dat bij het overlijden van den Dalai Lama zijn geest overgaat in een jong kind dat dan juist ge- boren wordt. Dat kind moet dan worden ge vonden. De regent van Tibet had in Juli bij het heilige meer Kali een visioen gehad: den Tasji Lama op een troon en daarnaast een kind, ook op een troon. Ook had de regent drie woorden gezien en deze woorden waren eenigermate in overeen- stemming met den naam van de moeder en met de woonplaats van het gevonden kind. De Tasji Lama is thans op weg naar Lhassa. Hij was sinds 1925 in China in verbanning ge- weest. De Tibetanen zijn huiverig, de Tasji Lafa weer in hun land toe te laten. Zij vree- zen daarvan een toeneming van den Chinee- schen invloed in Tibet, welke invloed na 1912 de revolutie in China) bijna geheel was temet- gegaan. SPAANSOH GOUD NAAR FRANKRIJK. De weekstaat der Bank van Frankrijk per 20 Aug. toont een goudvoorraad aan van frs. 54.674 mill., dus een vermin'dering van frs. 173 mill. Sinds genoemden datum is de voor- raad met een bedrag van rond frs. 100 mil lioen verder gedaald. Indien men rekening houdt met de goudzendingen uit Spanje in de laatste weken, is het goudverlies stellig grooter. Op gezette tijden wordt in Frankrijk n.l nog goud uit Spanje ingevoerd. In totaal schat men de tegenwaarde van het ontvangen gele metaal op ongeveer frs. 100 millioen. Het ontvangen goud wordt gewoonlijk vol- gens de instructies der Spaansche regeering in verschillende muntsoorten, niet alleen in francs, omgezet. 'Hoewel de zendingen der wettelijke Spaansche regeering tot dusvernog slechts een fractie van den Spaanschen goud- voorraaxi uitmaken ('die thans in francs om- gerekend nog wel ruim frs. 10 milliard moet bedragen) heeft de leider der Spaansche op standelingen, Franco, toch aanleiding gevon den om bij de Bank van Frankrijk tegen de handelwijze der wettelijke regeering te pro- testeeren. Hij schijnt dit te baseeren op de omstandigheid dat het meerendeel der plaat- sen, waar kantoren der Spaansche circulatie- bank gevestigd zijn, in zijn machtssfeer lig gen. j Practische waarde kan het protest op het oogenblik bezwaarlijk hebben. De goudvoor raad der Bank van Spanje berust geheel te Madrid. Had men in Spanje het in Frankrijk geldende systeem gevolgd om den goudvoor raad der circulatiebank over verschillende plaatsen verdeeld, op te slaan (te Parijs lig- Wij leven in een tijd waarin alle waarden schijnen weg te smelten. Geestelijke zoowel als stoffelijke waarden. Alles gaat in de smelt- kroes tot de trouwringen toe. Italie gaf het voorbeeld en niet zonder pa thos offerden Italiaansche vrouwen het sym- bool van trouw op het altaar van het vader land. Duitschland doet het zakelijker. Men vraagt zich atf, hoe het komt, dat dr. Goebbels hier geen stukje propaganda uit slaat. Het staat er erg nuchter: trouwringen zullen voortaan slechts een gehalte van 33.3 pet. aan goud mogen bevatten en zullen niet meer dan 3V2 gram mogen wegen. Dit laatste is blijkbaar bedoeld voor welwillende echtgenooten, die hun vrouw toch het voile gewicht aan goud zou den willen geven en trouwringen zouden wil len laten smeden ter dikte van een servet- ring. Intusschen, overal komt de klad in: gedeva- lueerde vorderingen, gedevalueerd geld, gede- valueerde trouwringen. Wat is er nog hecht en sterk? GEVAARLIJKE TAAL. Te Avellino, bij gelegenheid van de Italiaan sche manoeuvres, heeft, schrijft de N. R. Crt., Mussolini weer eens groote woorden gespro- ken. De 60.000 man, met de 200 tanks, de 400 kanonnen, de 400 mijnwerpers en de 2800 ma- chinegeweren, waarover de koning parade hield was, zoo zeide hij, maar een klein gedeelte van de macht, waarover Italie beschikt. ,,In weinige uren kon het land 8 millioen man mobiliseeren", zoo verkondigde hij verder. Dit moet erg indrukwekkend geweest zijn om te hooren voor zijn Italianen, die er op dat plech- tige oogenblik allicht niet adn hebben ge- dacht, dat er altijd nog ongemobiliseerde man- nen moeten overblijven om het economische leven gaande te houden, waarop dit leger van 8 millioen man zou komen te rusten. Menig deskundigen echter buiten en ook zelfs bin nen Italie zal- stellig hebben gemeesmuild bij de voorstelling van de verwarring, die de mobilisatie van 8 millioen Italianen in weini ge uren zou moeten te weeg brengen. Men weet het uit verschillende landen, dat juist de militairen bij uitstek sceptisch kunnen zijn tegenover de martiale droomen van hun dicta tors. Voor het overige heeft het ons getroffen, dat in de opgesomde krijgsmacht en krijgs- middelen, juist het machtigste wapen der Ita lianen, waarmede zij den oorlog in Abessinie hebben gewonnen, het giftige vochten uit- sproeiende vliegtuig, ontbrak. Wilde men het bestaan van dat instrument der overwinning liever vergeten? Mussolini heeft te Avellino zich zelf over- troffen. Hij heeft er wederom een nieuwe jaar- telling ingevoerd, door te spreken van het jaar I van het fascistische imperium, naast het jaar XIV van het fascistische tijdperk. Daar- mede overtreft hij ver alle vroegere scheppers van nieuwe jaartellingen. Twee in een men- schenleven, dat is een ongekende weelde. En het is volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat wij nog meer nieuwe jaartellingen van Mussolini te wachten hebben. Als men zoo ongedurig is met zijn tijdrekenkunde als de duce, kan men in den loop van een lang en voorspoedig be staan, menige nieuwe serie in het leven roe pen. Er is een jaartelling, die de geboorte van Jezus Christus tot uitgangspunt heeft, en een jaartelling, welke van Mohammed afkomstig is. Eens was er een jaartelling van de Fran- sche revolutie. Deze echter is verdwenen. De Russen hebben een schuchtere poging gedaan om ook het begin van hun revolutie tot uit gangspunt te maken voor een nieuwe reeks van jaren. Hun revolutionnaire telling heeft echter zelfs in eigen land nooit goed wortel geschoten. Maar, zooals gezegd, Mussolini is nu al aan zijn tweede toe. Hoe gelukkig zijn wij in onze schooljaren geweest in verge- lijking m,et toekomstige generaties van Ita liaansche schoolkinderen dat wij slechts een stel jaartallen hoefden te leeren. Dat dit stel ook nog zooveel korter was dan elk van de stellen van het nieuwe Romeinsche Rijk, en bovendien zooveel minder volledig moest blij ven, zouden wij buiten beschouwing laten, als het'niet zoo nuttig was in dezen tijd van alge- meene ontevredenheid, eens in het licht te stellen, hoe goed wij het eigenlijk in ons be- scheiden land, met zijn betrekkelijk jong ver- leden, tenminste op dit gevreesde punt, heb ben. Men stelle -zich voor het Italiaansche kind, dat te leeren heeft: ,,753 v66r Christus, 2675 v66r de fascistische revolutie. 2689 voor de op- rich ting van het nieuwe Romeinsche Rijk: Rome gesticht. Zoo zal het moeten doorgaan, met de koningen van Rome, met de gedenk- waardige feiten der Romeinsche republiek, met de Gallische en Punische oorlogen enz. Moet dat niet verschrikkelijk wezen En dan gaan wij nog maar uit van de optimistische ver- wachting, dat het bij de twee nieuwe fascis tische jaartellingen blijven zal! De arme Ita liaansche jeugd beseft waarschijnlijk nog niet, wat de man, dien zij toejuicht, bezig is haar te bereiden. reldgeschiedenis" te hebben uitgevochten, den verderen noodzakelijken in zijn oogen ook moreel noodzakelijken oorlog aan een vol- gende generatie over te laten. Dat een man, die weet wat de verschrikkingen van den oor log in onzen tijd reeds zouden zijn, en die moet kunnen vermoeden, hoeveel erger het in de toekomst nog worden zal, op deze wijze die toekoms-t kan tegemoet zien, is om van te ril- len. Men kan niet zeggen, dat Mussolini meer van zijn pessimisme dan van een ideaal uit- gaande sprak. Want hoe vaa-k, en met hoeveel gloed heeft hij den oorlog, als moreel bad der naties, verheerlijkt Maar het is waar, hoe kan men van een volk verlangen, dat het de zwaarste lasten voor zijn strijdvaardigheid draagt, dat zijn heele bestaan zich in het militaire concen- treert, als men het den oorlog niet als waar- schijnlijkheid in het vooruitzicht stelt. Hoe kan men met ware geestdrift dienen, zooals de Italiaan van zijn achtste tot zijn zestigste jaar moet dienen, als men geen geestdrift gevoelt in het vooruitzicht van den strijd? Mussolini's woorden pasten in Mussolini's systeem. Maar wat wil hij met dat systeem? Het is licht- vaardig te gelooven, dat hij tot de zijnen enkel zoo zou spreken, om hun offerwilligheid op peil te houden, maar dat de wereld tot welke hij woorden van vrede spreekt, zijn ware ge- zindheid zou vernemen. Immers, wat hij van zijn volk verlangt, en wat hij door zijn woor den tot de zijnen nog versterkt, is tast'bare werkelijkheid, terwijl wij geen enkele aaniwij- zing hebben voor de realiteit van hetgeen hij tegenover de buitenwereld verzekert. De bui- tenwereld heeft, toen zij hem den oorlog in Abessinie zag voorbereiden, niet willen geloo ven, dat hij zijn tot haar gesproken woorden en dat hij zijn verbintenissen ten schande zou maken. Men heeft toen moeten ervaren, dat hetgeen hij tot de zijnen gezegd had geen grootspraak was. Er is waarlijk reden om em- stige beteekenis te hechten aan zijn woorden. Wie gelooft dat hij tot de zijnen slechts pro paganda spreekt, zou zich zelf ,,met open oogen" bedriegen. Men zou dan blijk geven van een door de feiten reeds gelogenstraft op- timisme. Gedragen de dictatoren zich als men schen, die him krasse woorden niet meenen? teninftomsEvoor tfe nu tijdelijk 3 pakken voor 15 ct. PROJ'I Ingez. Med. Wij we ten,- dat men de woorden van Musso lini als hij tot zijn Italianen spreekt, niet op het' goudschaaltje der logica mag afwegen. Maar het is toch weer niet onverschillig, wat de man, die bezig is een staat te militarisee- ren, zooals nog nooit een staat, menschelijk en technisch, gemilitariseerd is geweest, tot de zijnen ter aanvuring zegt. Mussolini heeft hun verteld, dat het nu zijn streven moet zijn, zpo- lang mogelijk den vrede te handhaven, maar dat het fascisme afgerekend heeft met het ideaal van den eeuwigen vrede. Mussolini wil dus trachten, het Italiaansche volk tot het uiterste van zijn draagkracht wapenende, en na nu den „rechtvaardigsten oorlog der we- Een stap der diplomaten. Aan de regeering te Madrid is Zondag door de aldaar geaccreriteerde diplomatieke ver- tegenwoordigers, die zich op het oogenblik te St. Jean-de-Luz bevinden, de volgende nota overhandigd: „Op initiatief van den deken van het diplo matieke corps heeft een gedachtenwisseling plaats gehad, welke bewijst met welk een diepe smart de diplomaten net lijden der Spaansche burgerbevolking gedurende de tegenwoordige gebeurtenissen medevoelen. Dit lijden spruit hoofdzakelijk voort uit de opslui- ting van gijselaars en niet-strijdende burgers uit het gebrek aan sanitaire hulpmiddelen levensmiddeien, licht en water en uit het ver- lies aan menschenlevens tengevolge van het bombardement van onverdedigde steden. Om dit lijden der Spaansche bevolking te verzachten' verklaren het diplomatieke corps zich bereid zich tot de regeering der Spaan sche republiek te wenden en zijn bemiddeling aan te bieden om in beide kampen maat- regelen en overeenkomsten te treffen. welke zonder eenige militaire of politieke in- menging de burgerbevolking tegen de bovengenoemd en tegen ander lijden zouden kunnen beschermen." Deze bemiddeling werd in naam van het ge- heele corps in Madrid met de in elk afzonder- lijk geval meest geschikte middelen geschie- den, in het bijzonder door het zenden van bij- zondere gedelegeerden door militaire attache s en door het te hulp roepen van het Roode Kruis. Het document is onderteekend door de diplo matieke vertegenwoordigers van Italie, Enge- land. Frankrijk, Belgie, Tsjecho-Slowakije, Nederland, Noorwegen, Zweden en Finland. De Ver. Staten en Japan hebben zich niet bij dezen stap aangesloten. In de betrokken krin- gen, wordt er op gewezen, dat het hier in geen enkel opzicht gaat om een bemiddelingspoging tusschen beide strijdende partijen, maar dat uitsluitend wordt nagestreefd om tot een ipen- schelijker wijze in oorlogsvoeren te geraken. Naar aanleiding van de reeds gevoerde be- sprekingen schrijft het Parijsche Journal": De ambassadeur-conferentie van St. Jean de Luz heeft voor de a.s. zitting de volgende drie punten op de agenda geplaatst. 1. vergemakkelijking van de uitwisseling van gevangenen; 2. oproep aan het internationale Roode Kruis maatregelen te nemen ten gunste van zieken en gewonden, zoomede met het oog op dreigende epidemieen 3. bescherming van kunstwerken. De practische organisatie van dit plan om- vat de instelling van een comity van vijf tot zeven leden, gekozen uit bekende personen op wetenschappelijik of sociaal gebied. Het heet dat men aan Saavedra Lamas, den Argentijnschen minister van buitenlandsche zaken, die uit Buenos Aires op weg is naar Europa, het voorzitterschap van dit comite zal aanbieden. De overige leden zouden worden gekozen uit leden van het Comity voor Intel- lectueele Samenwerking van den Volkenbond. Uittocht van de burgerlijke bevolking van I run. Een der bijzondere verslaggevers van Havas deelt mede, sedert half 11 Zondagavond af getuige te zijn geweest van den droeven uit tocht der vrouwen en kinderen uit Irun. Er waren door de vliegtuigen der opstandelingen boven de stad pamfletten uitgeworpen, waar in den militairen autoriteiten er voor werden gewaarschuwd, dat Irun op 30 Augustus, door het gezamenlijk bombardement »van de artil- lerie, vliegtuigen en oorlogsbodems der op standelingen in de asch zou worden gelegd. De burgemeester van Irun ontving nog de waarschuwing, dat de bedreiging niet ijdel zou zijn en dat hij maatregelen moest nemen. In den loop van den avond werd de bevolking dan ook uitgenoodigd de stad te verlaten en naar Frankrijk uit te wijken. Hartverscheurende tooneelen deden zich voor; ouden van dagen werden op stoelen weggedragen, vrouwen hebben haar kinder- tjes in doeken gewikkeld en stijf tegen zich aangedrukt. Alle mannen, die de wapens kun nen dragen, zullen in Spanje achterblijven. Duizend vrouwen en kinderen hebben Irun ver laten. De vluchtelingen worden overgebracht naar St. Jean de Luz en Bayenne. Er worden nog 2000 vluchtelingen verwacht. De prefect van het departement Basses Pyrxees leidt den ordedienst. Maandagnacht om half twee bevonden zich voor het stadhuis van Irun bijna 2000 men schen, die op hun beurt wachtten, om naar de grens vervoerd te worden. De orders waren, dat om half vier in Irun zich nog slechts man nen mochten bevinden, die ®t elk offer bereid waren. Margarida, de commissaris van oor log, verklaarde, dat er geen opstandeling in Irun binnen zou komen, zoolang er nog §dn man overeind stond. Als Ge "AKKERTJES" in huis hebt, hebt Ge nooit„nare dagen". Al staat Ge op met dat onbe- haaglijke gevoel van een opko- mende migraine, met hoofdpijn of andere klachten die voor vrouwen op gezette tijden echte dag-bedervers zijn, dan zal 'n "AKKERTJE" U dadelijk helpen. Volgens recept van Apotheker Dumont Metalen zak-etui met3stuks20cent. Glazen kokertje met!2stuks52cent. (Ing. Med.) Ten Hendaye werden de vluchtelingen in- geent, waarna de meesten ondergebracht zijn in een groote loods bij het station, waarvan men inderhaast een slaapgelegenheid gemaakt had. Ook sommige hotels namen vluchtelin gen op. Om 3 uur hadden ruim tweeduizend menschen de grens gepasseerd. Irun was in duisternis gedompeld en het verkeer geschied- de met gedoofde lichten. Intusschen hebben de opstandelingen tot dusver geen gevolg gegeven aan hun dreige- menten. Maandagmorgen is slechts een enkel vliegtuig boven Irun verschenen, dat enkele bommen liet vallen; ook het artillerievuur was van geen beteekenis. Een soldaat van het vreemdelingenlegioen, I jlie Zondagmorgen door Fransche gendarmes aangehouden is, terwijl hij de Bidassoa over- stak, verklaarde, dat hij weggeloopen was, omdat hij sedert drie dagen niet gegeten had. Volgens hem telden de strijdkrachten, die Irun omsingelden, 4000 man, waarvan er 200 tijdens de gevechten van de laatste dagen ge- sneuveld zouden zijn. Gruwelen. In een bericht uit Valencia maakt een spe- ciale correspondent van de Times melding van een te Madrid heerschende bloedige terreur. Elken morgen kan men in den rivier Manza- nares de naakte lijken zien van vermoorde

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1