ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Zoo'n erge Hoofdpijn? AKKERTJES No. 9495 WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland AKKER.CACHETS TER NEUZENSCHE COURA ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar /oor Belgie en Amerika 2,overige Ian den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 33150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20 KT.F.TNF ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliehd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE NIEUWE GOUVERNEFRrGENERAAL BEeEDIGD. De Koningin heeft den nieuw ,ewa>ei#aen gouvemeur-generaal van Nederlandsch-Indife, ibr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh jtachouwer ten paleize Het Loo ter beeediging ontvangen. Na de beeediging werd jhr. Tjarda van Starkenborgb Stachouwer door de Koningin in gehoor ontvangen. Daama beeft H. M. den nieuwen gouver- neur-generaal met mevrouw Tjarda van Star kenborgb Stachouwer en hun dochter aan Haar disch genoodigd. DE EVENREDIGE VRAOHTVERDEELING. Het bestuurderscollege van samenwerkende binnenschippersorganisaties in Nederland heeft een telegram gezonden aan den minister van handel, nijverheid en scheepvaart, waarin het wrjst op de treurige omstandigheden, waaronder de binnenschipperij leeft en werkt, zijn ongerustheid uitspreekt over den door het rapport van de commissie De Vries teweeggebrachten indruk en den minister ver- zoekit een deputatie van het college op korten termijn in audientie te willen ontvangen. (X)LIJN IN DE CARICATUUR. In de Libellen-serie (uitgave van Bosch Keuning te Baarn) zal binnenkort een boekje verschijnen getiteld Colijn in de caricatuur. In dezen bundel zullen ongeveer honderd uit- gezochte caricaturen uit de geheele pers ver- zameld, worden opgenomen, loopend over de laatste vijf en twintig jaren. Zooals bekend, hebben de beste Nederland- sche politieke caricaturisten hun teekenpen tegen deze groote nationale figuur gescherpt. Teekeningen van Joh. Braakensiek, Jordaan, Albert Hahn, Louis Raemaekers, G. v. Raem- donck, P. van der Hem, Funke, Kupper, Tjerk Bottema en anderen worden in dezen bundel opgenomen. Dr. Colijn heeft zich bereid verklaard de bundel van een voorwoord te voorzien. HANDELSOVERLEG MET ITALIe OPGESCHORT. Nadat gedurende eenigen tijd besprekingen zijn gehouden tusschen vertegenwoordigers van de Nederlandsche en Italiaansche regee- ringen omitrent het hervatten van de handels- betrekkingen tusschen beide landen, zijn deze besprekingen Vrijdag j.l. opgeschort, om te worden hervat, zoodra een daartoe gunstig oogenblik mocht aanbreken. Aangezien Italie slechts die goederen wenscht in te voeren, welke het meent niet te kunnen ontberen, zal de vraag in hoeverre dit beperkte uitvoerbelang de mogelijkheid van verderen Italiaanschen invoer, met name van gecontingenteerde goederen, beinvloedt aan zorgvuldige overweging worden onder- worpen. Wat de betaling van Nederlandschen en Nederlandsch-Indischen uitvoer alsmede van uitstaande handelsvorderingen betreft, kon niet voldoende zekerheid worden bekomen om reeds aanstonds tot een regeling te geraken. Met het oog op het Italiaansch standpunt, als zouden vorige verdragen eenvoudig ver- vallen zijn hoewel ze niet werden opgezegd blijft de toestand vooralsnog gelijk ze was en hebben exporteurs, die het er op mochten wagen Nederlandsche of Nederlandsch-Indi- sche goederen naar Italie te leveren, niet de minste zekerheid, wanneer zij betaling zullen bekomen, terwijl zij bovendien het voile koersrisico loopen. Invoer uit Italie hier te lande zal, conform de verdragen, niet anders kunnen plaats heb ben dan tegen storting van het verschuldigde bij het Nederlandsch Clearingsinstituut, tenzij men toestemming mocht hebben bekomen tot het aangaan van compensatiezaken, waarvoor men zich eveneens tot genoemd instituut dient te wenden. (Telegraaf. DE REIS VAN MINISTER DECKERS EN MINISTER GELISSEN NAAR FINLAND. Reuter vemeemt uit Helsingfors: De Nederlandsche han'd e Is del egatiewaar- van de ministers Deckers en Gelissen deel uit- maken, is Maandag alhier aangekomen. Na een bezoek aan den president van de Fransche repulbliek, volgde een noenmaal bij den minister van buitenlandsche zaken Hack- zell. Vervolgens heeft het gezelschap eenige faibrieken en landbouwbedrijven bezocht. Er volgde een onbvangst van joumalisten door de delegatie en een diner bij een der Finsche ministers. DE TOE WIJZINGEN VAN VARKENS EN KALVEREN. tHet ligt in de bedoeling van den minister van Landbouw en Visscherij de georganiseer- den in de gelegenheid te stellen kennis te nemem van de toewijzingen van varkens en kalveren, alsmede van de toekenningen van biggenmerken, welke in hun district helblben plaats gevonden. De georganiseerden, die zich tiekort gedaan achten kunnen dan, alvorens een bezwaarschrift in te dienen, zich ervan overtuigen, of hun bezwaren al of niet zijn gegrond. Derhalve zullen bij volgende toewijzingen van varkens en kalveren of toekenningen van biggenmerken de volledige lijsten in elk dis trict ter inzage komen te liggen en wel op zoodanig tijdstippen dat van de inzage even- tueel nog tijdig gebruik kan worden gemaakt bij het opstellen van bezwaarschriften. Van plaats en tijdstippen, waarop die inzage wordt verleend, zal tijdig worden kennis ge- geven in de pers. HARING NAAR RUSLAND. De Reedersvereeniging voor de Nederland sche haringvisscherij heeft wederom in het be- lang van de gezamenlijke bedrijfsgenooten een tweede groote partij haring aan Rusland ver- kocht. Deze partij is 30.000 Schotsohe tonnen groot, zoodat het totaalkwantum thans van de teelt 1036 aan Rusland verkocht, 70.000 Schotsche tonnen beloopt. ONGEWENSCHTE VREEMDEL1NGEN Naar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt heeft de regeering aan de ,,Surete'' opdracht gegeven, in verband met de huidige onrust in het buitenland, het toezicht op de vreemdelingen, bij het binnenkomen in Belgie, te verscherpen. De controle in de havens en in de grenssteden is dan ook sedert eenige dagen, heel wat strenger geworden dan vroeger. Deze maatregel geldt ook voor het bekomen of verlengen van vergunningen tot tijdelijk verblijf in Belgie. BOTSING MET REXISTEN TE FRAMERIES IN HENEGOUWEN. Te Frameries in Henegouwen hebben zich Zondagavond incidenten voorgedaan. De Rex- leider Delgrelle zou er 'n vergadering houden, doch daar betoogingen werden gevreesd, ver- bood de burgemeester de bijeenkomst. Degrelle verlegde de plaats van samenkomst naar Ber gen, waar de burgemeester w61 toestemming verleende. Op het laatste oogenblik evenwel trokken de uit de omgeving saamgekomen Rexi^ten toch naar Frameries en vergaderden daar in een koffiehuis. Gendarmes en politie- agenten moesten herhaaldelijk charges uit- voeren om de tegenbetoogers, meestal com- munisten en socialisten, op een afstand te houden. Er werden enkele arrestaties ver- richt. De Rexisten werden, toen zij Frame ries verlieten, met steenen bekogeld. Enkelen liepen hierbij verwondingen op. DEENSCHE PRINSES VERLOOFD MET DUITSCHEN GRAAF. De breeder van den Deenschen koning, prins Harald, heeft Zondagavond mededeeling gedaan van de verloving van zijn dochter Alexandrine Louise met graaf Luitpold Ar- fred Friedrich Carl zu Castell-Castell. De verloving was niet alleen voor het pu- bliek, maar ook voor de koninklijke familie een volkomen verrassing. Prinses Alexandrine en graaf Castell hebben elkaar te Berlijn tijdens het bezoek aan de Olympische spelen leeren kennen en nog voor de prinses afreisde, waren de twee in het geheim verloofd. Zon dagavond arriveerde de graaf te Kopenhagen om de toestemming van zijn schoonouders te verkrijgen. Toen ook de koning nog zijn toe stemming gegeven had, werd besloten, de ver loving dadelijk officieel bekend te maken. EeN KERK IN DUITSCHLAND? Weer brief van predikanten voorgelezen. Zondagochitend hebben in Duitschland alle predikanten van de confessioneele kerk van den kansel een brief voorgelezen, waarvan de voornaamste punten hier volgen: Het Duitsche volk staat voor een groote historische beslissing. Men moet thans weten of het christelijk geloof in Duitschland kan blijven bestaan. Het Evangelie van Christus wordit thans bij ons bestreden, niet alleen door atheisten, dooh ook door lieden, die zonder het bestaan van een God te ontkennen, de christelijke openbaring weigeren te erkennen. Staat en partij gebruiken hun macht tegen het Evangelie en de aanhangers hiervan. Lang hebben we gezwegen en we hebben den Fuehrer met deze onderdrukking in ken nis gesteld. Thans zijn we in naam van Christus verplicht ons zwijgen te verbreken. In het nationaal-socialistische kamp leert men de mythe van Rosenberg en beperkt men de mogelijkheid van actie van de kerk, men on- derdrukt het geweten, bespionneert de chris- tenen en vernielt alle moreele verplichtingen. Tot onze diepe droefheid zijn we verplicht deze dingen te zeggen. We zijn bereid ons bloed te offeren voor het Duitsche volk, doch wij willen het Evangelie verdedigen. We vragen vrijheid van godsdienstoefening en vrijheid voor de cristelijke pers en voor de christelijke liefdadigheid. We vragen, dat de Duitsche jeugd niet zal worden belemmerd door politieke oefeningen in het christelijk familieleven. We vragen, alle civiele machten in Duitschland er aan te denken, dat zij voor God verantwoording af moeten leggen en smeeken hen niets te doen tegen Zijn geboden en tegen de vrijheid van geweten van hen, die in God gelooven. We vragen den dienaars en dienaressen van de kerk zonder vrees voor de menschen het Evangelie te bekennen. Ver- scheidene predikanten en leeken zijn om hun geloof gevangen genomen en in concentratie- kampen opgesloten. We weten niet wat ons wacht, wat ook ge- beure, laten wij gehoorzamen aan onzen Hemelschen Vader. Laten wij de handen op- heffen tot God. „0, God, wees barmhartig voor ons volk, dat Uw waarheid bij ons blijve, help ons te overwinnen, amen". Deze brief is onderteekend door Dr. Koch, den president van de Evangelische Synode en dominee Mueller, namens het voorloopig be- stuur van de confessioneele kerk in Duitsch land. DOODVONNIS VOOR ZINOWJEV C.S. Alle beschuldigden in het proces tegen Zinowjev, Kamenev c.s. zijn naar Reuter uit Moskou bericht, ter dood veroordeeld. Zij zul len worden gefusilleerd. Het vonnis zou binnen 72 uur worden vol- tro-kken. De veroordeelden zullen een verzoek om gratie bij het Centraal Uitvoerend Comity kunnen indienen. De voorzitter van het Co- mitd kan op eigeti gezag gratie verleenen en de doodstraf veranderen in tien jaar gevange- nisstraf. De beschuldigden hoorden het vonnis aan zonder dat zij ook maar een spier van hun gelaat vertrokken. Nadat de procureur-generaal z(jn uitvoerig requisitoir had uitgesproken en de beschuldig den van verdediging ^h ad den afgezien, heeft het Hof hun nog de gelegenheid gegeven een laatste woord te zeggen, waarvan zij gebruik maakten. Alle beklaagden gaven als hun meening te kennen, dat de tegen hen geeischte doodstraf gerechtvaardigd was. Mratsjofski sprak een lofrede uit op Stalin.' Efdokimof huldigde de nagedachtenis van Kirov en beschuldigde Zinowjef en Trotski er van- de groote verantwoordelijke personen te zijn. „Wij zijn bandieten", zoo zeide hij, „moordenaars, faseisteli en agenten van de Gestapo. Wij bedanken den procureur-gene raal, dat hij tegen ong het eenig passende vonnis heeft geeischt") Dreiser sprak een requisitoir uit tegen Zinowjew, Kamenev, Smirnov en Trotski, en. voegde hieraan toe, dat de conclusies van den procureur-generaal volkomen gerechtvaardigd waren. Baikajef bekende zijn fouten. Hij prees Stalin en be- sloot met de worden: „Laat het vonnis hard zijn, het zal gerechtigheid zijn". Ten slotte beschuldigde ook Pikel zjjn vroegere vrienden en weidde vervolgens in een groote toespraak uit over de nieuwe grondwet. Alle beschuldigden verzochten de rechtbank te willen gelooven, dat zij hun misdaden be- treurden. Het vonnis uitgevoerd. Aan Zinowjev, Kamenev an'Haun veertien lotgenooten is Dinsdagnacht het over hen uit gesproken doodvonnis voltrokkfen. De kogel heeft een eind gemaakt aan hun leven, zooals voordien aan het leven van vele anderen, die de bolsjewistische dictatuuf uitjden weg heeft geruimd. Het berouw, dat in het bijzonder Zinowjev heeft getoond over het hem ten laste gelegde en de diepste zelfvernedering, waar- mede verscheidene beschuldigden het dood vonnis hebben aanvaard, hebben de slacht- offers niet van den dood vermogen te redden. Ook niet de interventie van de executieven van Tweede Internationale en Internationaal Vakverbond, die ottbpantwoord is gebleven. Klaarblijkelijk heeft Stalin met groote doel- bewustheid het proces ineengezet en van te voren den afloop precies geweten: geen par don, was het parool. Daarna kon ook het ge- drag wijzen van de Russisqhe pers, die geheel in handen is van en geleid .wordt door de dic- tatuur en nog voofdat -het vonnis was geveld, op in het oog vallende plaats en redactioneel krachtig ondersteuftd; pjaats verleende aan duizenden mo ties .van volksvergaderingen, waarin op oorverdpovenden toon het hoofd werd geeischt van de „geiheene moordenaars", „die den groten,Stalin" naar het leven stonden. Een voorbeeld van democratic", van ,,mede- zeggenschap van, het volk", waarop de dicta- tuur zich ple.egt te tberoemen, maar waarin men .objeotief oordeelend, niet anders kan zien dan de demagogisehe bespeling van een onbeheerscht en volkomen oncritisch, primi- tief volkssentiment. -.dat voor hoogere recht- gevoelens vooralsnog ontoegan'kelijk blijkt en het lugubere politieke spel der dictatuur niet vermag te doonzien. FRANSC1H SOHIP RELET UIT TE VAREN. Het stownschip Belle Isle, dat Zaterdag van Havre naar Portugal is vertrokken, moest met averij te Boredaux binnenloopen. Zaterdag- avond wilde het schip weer vertrekken, doch de reservisten van de Fransche oorlogsmarine, welke in dit gebied wonen, beletten het schip te vertrekken, zoolang het niet de wapens en munit'ie, welke het aan boord had, zou hebben gelost. Deze wapens zijn bestemd voor een Zuid- Amerikaansche staat, doch men verondersteld dat een deel ervan wel te Lissabon zou kunnen worden gelost en aan de Spaansche opstande- lingen zou kunnen worden gegeven. SECRETARIS-GENERAAL GESCHORST. De minister van financien heeft, naar Reu ter uit Brussel meldt, den secretaris-generaal van zijn departement, De Seulen, in zijn ambt geschorst, omdat De Seulen in staat van be- schuldiging is gesteld. DE OOMMUNISTISOHE VERGADERING TE BREDA. In het Brusselsehe Nieuwsblad komt een communique voor van 't Internationale secre- tariaat voor de vierde intemationale, waarin geprotesteerd wordt tegen berichten in de Nederlandsche en Belgische pers. volgens welke de communistische vergadering te Breda, van 30 Juni j.l. tot doel gehad zou hebben, het tot stand brengen van een over- brugging tusschen de derde en vierde inter- nationale. De intemationale conferenitie te Breda wordt in het communique gezegd bracht uitsluitend vertegenwoordigers van de vierde intemationale te Breda brjeen en wel uit Sovjet-Rusland, Belgie, Engeland, Nederland, Zwitserland, Duitschland, Italie, Frankrijk, Amerika. Een document: ,,De nieuwe revo- lutinaire vloedgolf en de taak van de vierde Interantionale" is goedgekeurd en verschijnt in het Augustusnummer van het orgaan der Intemationale. Aan den toestand in Spanje, Frankrijk en Belgie wijdde de conferentie haar brjzondere aandacht. Het communique zegt verder, dat de commu nistische derde Intemationale en het roode volksfront niet ver genoeg gaan. Stalin wordt voorgesteld als een dienaar van de reactie, terwijl de vierde intemationale dadelijk 'n wereldrevolutie wil ontketesnen. Het slot van dit communique bewijst wel, hoe gevaarlijk dezevierde intemationale is, Daarom te meer is het '.te bejammeren, dat bedoelde vergadering op ^Nederlandschen bo- dem kon worden gehouden; fo DREIGENDE MIJNWERKERSSTAKING IN ZUID-WALES? Naar de politieke correspondent van de Daily Herald meldt, heeft het ministerie van mijnwezen Maandag beloofd zich in verbin- ding te stellen met de eigenaars van de Bed- wasmijn om te komen tot een regeling van het geschil bij die mrjn, dat zou kunnen leiden tot een staking van meer dan 120.000 mijn- werkers in Zui'd-Wales. De mijniwerkersfederatie in Zuid-Wales be- klaagt zich, dat de directie van de Bedwas- mijn haar ahbeiders dwingt zich aan te sluiten bij een vakvereeniging, die zij niet wepschen. Er zou dientengevolge te Bedwas een heel spionnenstelsel zijn ontstaan. Er zijn reeds 1000 man ontslagen, die verklaard hebben zach bij de federatie te willen aansluiten. Drie- honderd afdeelingen, tezamen 100.000 arbei- ders omvattende hebben him werk met een termijn van veertien dagen opgezegd. Zij verklaren intussohen, dat hun strijd niet ge- riciht is tegen de mijneigenaars van Zuid- Wales in het algemeen, doch alleen ten doel heeft de arbeiders van de Bediwasmijn te steu- nen in hun strijd voor de vrijheid van vakver eeniging. DE AGITATIE ONDER DE ARBEIDERS IN BELGIe. Maandag duurde de staking in de mrjnin- dustrie van het Luiksche bekken onvermin- derd voort. Op een paar schachten na was de staking algemeen. Ook de Marohienne-au- Pont, bij Gharleroi, hebben 300 arbeiders van de Charbonnages de Monoeau-Fontaine, Maan dag geweigerd in de mijn af te dalen zoolang de kwestie der betaalde vacantdedagen niet, naar hun zin, geregeld is. In het landbouwgebied van Haspengouw is eveneens een staking losgekomen onder de landarbeiders. Werkwilligen werden door sta- kers aangevallen en moesten door de gendar merie worden besehermd. DUITSCHLAND VERLENGT DEN DIEN STPLICHT. Rijkskanselier Hitler heeft de volgende ver- ordening, betreffende den duur van den actie- ven dienstplicht bij de weermacht van 24 Augustus 1935 af .onderteekend: .Betreffende paragraaf 8 van de Rijksweer- wet van 21 Mei 1935 bepaal ik, met opheffing van mijn verordening van 22 Mei 1935: De duur van den actieven dienstplicht bij de drie afdeelingen van de weermacht wordt gelijkkelijk vastgestelld op twee jaar. De rijksminister van oorlog en opperbevel- hebber van de weermacht vaardigt de noodige uitvoerings- en overgangsbepalingen uit". Voor de invaering van den algemeenen dienstplicht van 64n jaar werd de wet op de weermacht indertijd ontworpen, die het Rijks- kabinet op 21 Mei van het vorige-jaar, voor de ziitting van den Rijksdag goedkeurde. De diensttijd voor de drie wapens leger, luchtmacht en marine werd toen bepaald op 1 jaar. Tevoren moesten de recruten dienst hebben gedaan in een arbeidskamp. Dienstplichtig zijn alle Duitsche mannen van him 19e levensjaar tot den 31en Maart vol gende op de voltooilng van hun 45ste levens jaar. Voor het doen van actieven dienst is arische afstamming vereischt. De verlenging van den diensttijd in Duitsch land zal tot het gevolg hebben, dat de per- menente Duitsche effectieven ongeveer een millioen man sterk zullen zijn. Op het oogen blik zijn er ongeveer 600.000 man in dienst, waarvan de helft beroepssoldaten zijn, die langen tijd dienen en de andere helft jonge dienstplichtigen. De lichtingen dienstplich- tigen, die in de oorlogsjaren geboren zijn, zijn nog betrekkelijk groot. De lichting '14 telt 598.000 man, die van 15, 467.000, die van '16 345.000. De lichting van '17 is het kleinst, deze bestaat uit 317.000 mannen. Dan komt de lichting 1918 met 422.000 en '20 met 647.000. De vermindering, sedert de wijziging van de dienstplicht, bedroeg minder dan tien procent. Duitschland kan dus ondanks de „uitgeholde jaren" ieder jaar nog 300.000 man onder de wapenen roepen. Het is duidelijk, dat de maat regel die Maandag genomen is, Duitschland militair de sterkste mogendheid van het vaste- land maakt. Het bericht van de verlenging van den diensttijd in Duitschland heeft in Londen in politieke kringen een ze'kere ontmoediging veroorzaakt. Het bericht was bovendien een volslagen verrassing, want er was in officieele kringen niets van het besluit bekend. Het was den correspondent van Reuter niet moge- lijk nadere inlichtingen te krijgen van officieele kringen. Wel maakte men in het algemeen toespelingen op het samenvallen van dezen maatregel met den emstigen keer, dien de intemationale gebeurtenissen genomen heb- t»en en men beschouwde den maatregel vrijwel unaniem als een antwoord op de militaire maatregelen van de Sowjet-Unie. In linksche en gematigde kringen achtte men de militaire maatregelen van de Sowjet Unie een gaarne aangegrepen voorwendsel voor den Duitschen stap, in rechtsche kringen achtte men dit voor wendsel echter volkomen juist. Ook te Parijs heeft het bericht van de ver lenging van den diensttijd in Duitschland, welk bericht laat in den avond bekend werd. in diplomatieke kringen een diepen indruk ge maakt. Het is zeker, dat de tevredenheid, die men des ochtends tot uitdrukking bracht naar aanleiding van de onmiddellijke inwerking- treding van het Fransche voorstel van niet- inmenging in den Spaanschen burgeroorlog voor Duitschland, des avonds op een ernstige wijze herzien werd. Men achtte den Duitschen maatregel van ernstigen aard, zoodat de consequenties op ieder gebied nauwkeurig bestudeerd zouden moeten worden. Binnen een kwarlier kuni Ge die vergelen zijn en U als her- boren voelen door een of twee Volgens recept van Apotheker Dumont (Ingez. Med.) Een commentaar van de nat. &oc. Korrespondenz. De Nat. Soc. Korrespondenz schrijft met betrekking tot dit besluit: Terwijl te Berlijn het groote feest van den vrede plaats vond en Duitschland zich ge- lukkig prijsde zijn buitenlandschen gasten te toonen dat het rustig en ordelijk is in het Rijk, beefde de aarde op talrijke plaatsen onder de verschrikkingen van bloedige burgeroorlogen en wilden oeconomischen strijd. Een numeriek geringe, doch in rassen rijk vertegenwoordig- de en daardoor invloedrijke groep van opruiers probeert de wereld, in den chaos van den com- munistischen ondergang te storten. De bewa- pening, die het bolsjewistische militarisme daarbij naar voren kan brengen is verschrik- kelrjk. Het nationaal socialisme heeft Duitsch land nu reeds sedert drie jaar in het binnen land van de bolsjewistische brandstichters en samenzweerders bevrijd. Terwijl het tegen- woordige Spanje onder den vloek van marxis- tische terreur in een woestijn veranderd wordt, kan men in Duitschland een unieke krachts- inspanning waarnemen om het oeconomische leven weer tot bloei te brengen. Als echter een bolsjewistisch machthebber met cynische opemhartigheid zegt, dat het ook tot de taak van het Roode leger behoort, om de landen die tegen de binnenlandsche bolsjewistische hetze stand weten te houden, van buiten af door het Roode leger in een revolutie te stor ten, dan zal het nationaal socialistische Duitschland voor een dergelijke uitlating even- min kapituleeren als het zich vroeger gewon- nen gaf aan binnenlandsche hetze. Gelijk de nationaal-socialistische partij den vrede in het binnenland bewaart, zoo zal het ook Duitsch land den buitenlandsche vrede verzekeren. De geschiedenis heeft ons geleerd, dat het beter is, zoo noodig groote offers te brengen, dan in den bolsjewistischen chaos ten onder te gaan. Tegenover het Sowjet-imperialisme en zijn militaire bedreigingen zal het nationaal- socialistische Duitschland als waker voor zijn eigen vrede en daarmede als beschermer van zijn cultuur, die maatregelen nemen, die nood- zakelijk zijn om de vrijheid en onafhankelijk- heid der natie onder alle omstandigheden te waarborgen. DE KINDEREN DER REVOLUTIE. Aan het gezegde, dat revoluties hun kinde- ren plegem op te eten, hebben wij, schrijft de N. R. Crt., in verband met den loop van zaken in Rusland, reeds herhaaldelijk herinnerd. Niet omdat de Russische revolutie daarvan op- nieuw de juistbeid had bevestigd, maar veel- eer om den haast merkwaardigen schroom, die zij daarvGor aan den dag legde. Het ziet er naar uit, dat nu eindslijk dit gruwelijke toch zal gebeuren. Wat te Moskou geschiedt, lijkt niet meer op de tragicomedie, die vele van de, daar op touw geizette reclamJeprocessen, ble- ken te zijn. Wij moeten erkennen, dat wij tot Maandag nog helangrijken twijfel hebben ge- koesterd. De zelfmoord van Tomski, den grooten man van de Russische arbeidersorga- nisatie en heel long een der meest geziene fi- guren onder de grooten van het sowjetbewind, schijnt een aanwijzing, dat het dezen keer vol- strekt emstig gemeend is. Tomski was ge noemd door de aangeklaagden, als een van degenen, die geweten hadden van hun samen- zwering tegen het leven van Stalin. O'ok an deren hebben zij aangewezen, Radek en Rykof. Wat ons daarbij getroffen heeft is, dat zij die namen eerst in het openbaar, voor de recht bank hebben genoemd, en niet tevoren bij de toch stellig zeer effectieve verhooren tijdens de instructie. Of is het ook toen geschieid, maar heeft men hun bekentenis toen achter gehouden, om haar als coup de theatre te ge bruiken bij het proces, in de zekerheid, dat de medeplicbtigen niet zouden ontsnappen? Het normaLe zou immers zijn geweest, iederen nieuwen miedeplichtige. dien men op het spoor kwam, gevangen te zetten en bij het onder- zoek te betrekken. Het ontbreekt de Russische politic gewoonlijk niet aan voortvarendheid. Maar wat nu de verklaring hiervan zij, de beschuldiging heeft onmiddellijk het effect ge had, Tomski in den dood te drijven. Dit is een buitengewioon ernstig verschijnsel, ook voor de andere, in het proces genoemden. Tomski was een man, die er reeds lang aan gewend moest zijn, onder wantrouwen en bespieding te leven. Of had dit zijn zenuwen ondermijnd? De oude ervaring, dat de revolutie haar kin- deren verslin'dt, leeren wij nu, door het aan- schouwelijk onderwijs van daze dagen, beter dan tevoren begrijpen. Het ligt in de natuur, niet alleen van de revolutie, maar vooral ook van die kinderen. Wij kunnen de gruwelijke tafereelen van Spanje daarbij nog buiten be- schouwing laten. Wij hebben het zelf wel uit den mond van hooggeplaatste sowjetmenschen gehoord, hoe moeilijk het voor hen was, na altijd revolutionair van professie te zijn ge weest, en na altijd tegen die regeering van hun land te hebben samengezworen, nu jaar in jaar uit het bestaande te moeten verdedigen, de fouten ervan goed te praten, zelf deel uit te maken van de overheid. Velen hebben dat eenvoudig niet vermocht op den duur. Men is nu eenmaal revolutionair zooals men specu- lant is, niet enkel terwille van het doel, maar ook uit geaardheid. Velen onizer kennen het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1