ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De Tweelingzusters. tfeste No. 9494 MAANDAG 24 AUGUSTUS 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland WAARSCHUW1NG AGRARISCHE JAARBEURS TE UTRECHT. Op uilslapjes moet men op alles bedacht zijn. Neem daarom altijd 'n kokertje of zakdoosje met de snel werkende "AKKERTJES" mee, dat is de beste waarborg tegen hoofdpijn, over-vermoeidheid, koorts, griep. .-v. rtmumrjuu bmm NEUZENSCHE COURANT iBONNEMENTSPRIJS: Bimnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Joor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitlretaling. Uitgeefster; Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTI6Nper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. GEMEENTE TER NEUZEN. VUURWAPENWET. IBfci De houders van macbtigingen ingevolge bet vuurwapenreglement worden verzocht deze machtigingen voorbanden te bebben als deze in de loop van de week worden gecontroleerd. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van F. J. KAAN en C. A. VERLJNDE te Ter Neuzen, om vergunning tot bet opricbten en in werking brengen van een stoommacbine in het perceel plaatselijk ge- merkt Axelsche straat 155, kadastraal bekend in Sectie M No. 571. Op Vrijdag 4 September a.s., des namiddags drie uur, zal in bet Gemeentehuis gelegen- beid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze monde- ling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen v6or het bovengemelde tijdstip ter secretarie der ge- meente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor bet ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde bun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 21 Augustus 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I .ZONNEVULLE, Secretaris. DE KONINGIN EN PRINSES JULIANA TERUGGEKEERD. Met den D-trein van 9.10 uur zijn Zaterdag- morgen de Koningin en Prinses Juliana, komende van hun vaeantieverblijf in Zwitser- land, te Nijmegen gearriveerd. Op bet perron had zich een groote menigte belangstellenden opgesteld, die H.M. en de Prinses, toen Zij den trein verlieten, bartelijk toejuichten. Op het eerste perron was voor de ontvangst van de koninklijke reizigsters een gedeelte af- gezet. Daar waren o.m. aanwezig de burge meester van Nijmegen, de beer J. A. H. Stein- weg, de districtscommandant van de Kon. Marechaussee, kapitein jhr. G. A. Bowder, de waamemende commissaris van politie, de heer J, Th. E. Veltman, de hoofdingenieur van de Ned. Spoorwegen, chef van de afdeeling ver- voer, ir. R. B. Canters, alsmede mr. A. J. A. baron van Heemstra, oud-gouverneur van Suriname. In bet gevolg van de vorstelijke personen bevonden zicb generaal-majoor tit. van bet Kon. Ned.-Indische leger D. Q. C. F. de Jonge van der Halen, ondonnans-officder jhr. van Paibst en de hofdames freule van Heemstra en freule van Asbeck. Nadat de Koningin en de Prinses den trein verlaten hadden, onderhielden Zij zicb eenigen tijd met de autoriteiten, waarna Zij in den op bet perron staanden auto plaats namen. Ook op het Statiionsplein had zicb een tal- rijk puibliek opgesteld, dat de landsvrouwe en haar docbter hartelijk begroebte. Van Nijmegen werd, via Amhem, naar Het Loo gereden. Men meldt nader uit Apeldoorn: De Koningin en Prinses Juliana zijn om- streeks vijf minuten voor half elf per auto uit Nijmegen op Het Loo aangekomen. Van Nijmegen af zijn zij over Amhem en de Naar bet Engelsch van PATRICIA WENTHWORTH. (Nadruk verboden.) 15) Vervolg. Anne's wenkforauwen trokken zicb samen; haar oogen rustten op Jenny met een vreemd- verbaasde uitdrutotoing. „Hab je gasten?*' ,,Ja, loge's voor de week-end. Maar hoe dan ook, Anne, je moet toch inzien, dat je on- mogelijik bier op die manier kunt komen bin- nenvallen." Anne's blik bleef strak op haar zuster ge vestigd. Vaag schemerde het door haar ge- dacbten hoe goed Jenny er uit zag hoe knap ze was maar vender was er een doffe, nijpende leegte in haar hersens ze was zicb alleen duidelijk bewust van een pijn- lijk, krampachtig pogen om dat kloppende „iets" dat haar geest wilde binnendringen, tegen te houden. ,,W!aarom Jen?" Jenny kwam dichter bij haar. „Waarom heb je in vredesnaam niet geiwacht tot je van me hoorde? Je bad behooren te wachten." „Neen, ik vind van niet. Integendeel ik moest je spreken; ik moest weten wat jij tegen de menschen gezegd befbt. Het scheelde geen haar of ik was Aurora tegen het lijf ge- loopen. En ik dacbt Aurora!" Vol ontsteltenis kwam het over Jenny's lippen. „Ja kind, Aurora. Als ik niet zoo vlug als Woeste Hoeve naar Apeldoorn gereden. Voor het paleis hadden zicb vele belangstellenden, onder wie vele zomergasten, verzameld, die hartelijk juichten. De Koningin en de Prin ses, die er welvarend uitizagen, groetten min- zaam terug. ADRES BOND VAN HANDELAREN IN BRANDSTOFFEN. De Bond van Nederlandsche Handelaren in Brandstoffen heeft naar aanleiding van de gedachtenwisseling in de beide Kamers der Staten-Generaal een adres gezonden aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer. In dit adres wordt opgekomen tegen de bewering, dat de prijzen zouden worden opgedreven en dat bet distributiestelsel ondeugdelijk zou zijn. Er wordt op gewezen, dat er onderscbeid moet worden gemaakt tusschen huisbrand- kolen en industriekolen. Aan de hand van de geldelijke uitkomsten van de Wilhelminamijn, die in hoofdizaak huis- brand levert, wordt aangetoond, dat deze mijn een niet onredelijke winst maakt. Wanneer dus de mijnen in het algemeen een minder bevredigende exploitatie zouden hebben, dan moet dat in andere oorzaken gezocht wordep. In ieder geval betaalt de Ned. brandstoffen- handel prijzen, die aaneienlijk liggen boven het kostprijsgemiddelde van de Wilhelmina mijn. Voorts wordt in het adres aangetoond, dat de kleinhandelsprijzen de daling van de groothandelsprijzen niet alleen hebben ge- volgd, maar deze soms nog hebben over- troffen. Tenslotte wordt de. bewering, dat, dank zij de saneering kleine niet rendabele bedrijven op de been worden gehouden, gewraakt. DE GROSSIERSPRIJS VAN SPECULAAS VERLAAGD. Naar het Nederlandsche Weekblad voor Kruiidenierswaren vemeemt is een overeen- komst tot stand gekomen tusschen de fabri- kanten van speculaas, om dit artikel tot geen lageren grossiersprijs dan /0,47 per K.G. netto in den handel te brengen. Tot dit oogenblik wenscht nog 66n fabrikant een eenigszins afwijkend standp-unt in te nemen, door zich slechts aan de consumptie te willen houden voor zoover het nieuwe relaties be- treft. Het moet nog worden afgewaeht of de overigen met deze restrictie genoegen zullen nemen. In elk geval staat vast, dat iedere niet gesanctioneerde afwijking zal worden ge- straft met een volledige boycot door den Bond van meelhandelaren voor wat betreft de levering van Zeeuiwsche bloem. De Neder landsche meelcentrale heeft bij het tot stand komen van deze overeenkomst haar bemidde- ling verleend. De agrarische jaarbeurs, welke van 8 tot en met 17 September a.s. ibinnen het kader der algemeene Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht zal worden gehouden, zal op Dinsdag 8 Sep tember officieel geopend worden door mr. dr. L. N. Deckers, minister van Landbouw en Visscherij. CLANDESTIENE MARGARJNE-BEREIDING NEEMT GROOTE AFMETINGEN .AAN. Naar gemeld wordt, heeft de Zuivelcentrale aan Minister Deckers een rapport uitgebracht waarin o.m. wordt behandeld de invloed der door de huisvrouwen bedreven clandestiene margarine-bereiding op den verkoop van fa- briekenmargarine (met 10 pet. boter en in). Udt dit rapport blijkt, dat sedert het derde kwartaal van het vorige jaar, toen de huis- moeders met haar verboden handeling zijn be- gonnen, die consumptie van fabrieksmargarine is gaan dalen; in het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg deze daling reeds ruim twin- tig procent. De gemiddelde consumptie van de fabrieks margarine per week in de achtereenvolgende kalenderkwartalen bedroeg: 3e kwartaal 1935 water was geweest, had ze me gezien. En voor ze me ziet, is het noodig dat ik er een idee van heb, wat ze weet, vind ik." ,,Ze weet niets." ,,Hoe bedoel je dat ze niets weet? Ik word geacht met haar op reis te zijn geweest Weet ze dat?" „Neen, zelfs dat weet ze niet. Ik heb haar geschreven maar de brief kwam terug. En ik verkeerde in de vaste overtuiging dat ze nog in geen maanden terug zou komen, want Leonard Fairlie zei dat Mabel hem verteld had, dat Aurora juist naar Koerdistan ver- trokken was. Daaruit leidde ik af dat we haar voorloopig niet terug zouden zien. Ben je er wel zeker van dat het Aurora was?" Weer lachte Anne. Dat was echt Jenny. Jenny geloofde nooit iets dat ze liever niet gelooven wilde. Als het haar paste over- tuigd te zijn dat Aurora Fairlie zich in Koer distan bevond, dan zou ze zelfs ondanks het meest ontmoedigende bewijs in die overtui ging trachten te volharden. „Natuurlijk ben ik er zeker van. ik heb haar met mijn eigen oogen gezien. Ze logeert in Hotel Haydon, haar handteekening stond in het vreemdelingenregister." „Ik moet haar spreken," verklaarde Jenny. „Of of jij kunt het eigenlijk wel voor me doen. We hebben geen uur te verliezen en ik kan met geen mo'gelijkheid eerder naar Londen als Woensdag. Ja, ga jij maar naar haar toe. Als je voortmaakt kun je den trein van 4 uur 45 halen. Ik heb den chauffeur van de taxi geeegd te wachten." Een steek van pijn priemde door den nevel van verwarring, die Anne's gedachten omgaf. Jenny had den chauffeur gezegd te wachten het was niet Jenny's bedoeling dat ze op Waterdene bleef; ze moest naar de stad terug en liefst direct. Ze staarde in gepeins voor zich uit; toen voeMe ze Jenny's hand weer op haar arm haar zacht voortduwend. ■1003 ton; 4e kwartaal 1935 939 ton; le kwar taal 1936 916 ton; 2e kwartaal 1936 788 ton. iHet rapport spreekt van een zeer belang- rijke vermindering en verklaart, dat de voor- naamste oorzaak is de z.g. „huisbereiding". Het door de regeering aan de margarine- fabrikanten toegestane productiekwantum be- draagt 1050 ton per week, zoodat de consump tie thans precdes 25 procent daaronder, blijft. De schade voor het Landibouwcrisisfonds ten gevolge der verschuiving van de fabrieks- naar de zelf gemaakte margarine is zeer groot, want het verschil in accijris-opbrengst tus schen gemengde fabrieks-margarine en de grondstoffen van het clandestiene product be droeg in het tweede kwartaal 39 cent per K.G. Het landbouwcrisisfonds heeft derhalve in het tweede kwartaal, vergeleken bij een nor- male consumptie van 1000 ton, ruim 85.000 per week aan inkomsten gederfd, overeenko- mende met een bedrag van ruim vier millioen gulden per jaar. Het voordeel der huisvrouwen, die margarine maakten van 60 centen per kilo, in plaats van deze voor 1,10 te koopen, heeft bedragen ruim f 100.000 per week, overeenkomende met vijf millioen gulden per jaar. De binnenlandsche boter-afzet is omdat de huisvrouwen 66k het menggebod ontduiken verminderd met 21% ton per week, over eenkomende met ruim een millioen kilo per jaar. Tenslotte blijkt uit het rapport, dat ondanks alle maatregelen de melkproductie nog steeds stijgt; in het tweede kwartaal was zij weer 2 pet. hooger dan in de zelfde periode van 1936! Udt het verslag blijkt tenslotte, dat de boter- productie in het 2de kwartaal bijna 1 pet. lager was dan in dezelfde periode van 1935 en de kaasproductie 4 pot. grooter, hetwelk elkander, gerekend naar melkvet, precies dekte, zoodat de grootere melkproductie tot uiting moet zijn gekomen in de stijging der fabricage van melkpoeder en gecondenseerde melk, ..hetgeen ook inderdaad het geval is ge weest" aldus het rapport, dat echter voor deze laatste producten geen cijfers geeft. VERGETEN VAN BELASTINGKAA RT De bestuurder van een motorrijtuiig, waar- voor de verschuldigde .belasting is betaald maar die de betreffende belastingkaart bij it toezicht volgens art. 15 van de motorrijtui- genbelastingwet niet kan vertoonen, wordt na het opmaken van een proces-venbaal, thans gemeenlijk in de gelegenheid gesteld een schik- king te treffen, waarbij de minimum boete is vastgesteld op f 3. Aangezien deze minimum boete naar de meenirag van de K.N.A.C. voor dergelijke over trading naar verhouding zeer hoog is, heeft zij aan den Minister van Financien verzocht, het bedrag van deze minimum boete tot b.v. de helft, zijnde f 1,50 terug te brengen. HET CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN MOSSELEN. De heer Drop, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft aan den Minister van Landbouw en Visscherij de volgende schrifte- lijke vragen gesteld: 1. Is het waar dat onder leiding of met medewerking van het Oentraal verkoopkan- toor van mosselen te Bergen op Zoom combi- naties zijn gevormd voor den handel in mos selen in Frankrijk en Belgie en dat in deze com'binatie slechts enkele, in hoofdzaak bui- tenlandsche ondememingen zijn opgenomen? 2. Indien vraag 1 geheel of ten deele be- vestigend moet worden beamtwoord, wil de minister dan uifavoerig mededeelen: a. welk direct of indirect aandeel het Cen- traal Verkoopkantoor in de tot standkoming van de combinaties heeft gehad, alsmede of hierbij financieele en andere belangen van dit kanboor. de directie of de bestuursleden daar- van, betrokken zijn; ft of het waar is, dat de tot standkoming van voormelde combinaties heeft geleid of dreigt te leiden tot trustvormdng met bevoor- ..Vooruit Anne, wordt eens wakker. Je moet je haasten als je de 4 uur 45 wilt halen! Boosheid stak haar nu scherper dan pijn. ..Waarom zou ik me haasten om dien trein te halen?" ,,0, je moet." Waarom toch Jenny? Jenny liet haar hand door de rending van Anne's elleboog glrjden. „Anne... toe... ga heen; alsjeblieft." Maar Anne gaf geen kamp. Waarom Jenny?" zei ze nogmaals, nadruk- kelijk nu. Jenny trok met een geprikkelde beweging haar hand weg. Waarom maak je het zoo moeilijk voor me? Je moet toch begrijpen, dat je niet had behooren te komen. Ik kan je hier onmogelrjk hebben en je maakt het me zoo onuitsprekelijk moeilijk." „Ik kan je hier onmogelijk hebben." Toen Jenny dit zei, stierven de vreugde en het stra- lende licht die haar heele wezen vervuld had den het werd koud en donker in haar. Niets in haar gezicht, niet het geringste gebaar ver- ried wat in haar omging, maar voor een poos verloor ze alle besef voor de werkelijkheid om haar heen. Ze wist zelf niet hoelang het duurde eer haar geest weer helder was koud en duister, maar helder. O, je maakt het zoo moeilijk voor me," her- haalde Jenny. „Dat spijt me". Anne sprak heel kalm en zonder een zweem van sarcasme. „Ik wilde graag nog enkele dingen weten. Er is tijd ge- noeg. Je zegt dat Aurora niets weet. Wie weet wel wat?" ,,Mr. Carruthers ,,Dat spreekt vanizelf." Anne wuifde on- geduldig het antwoord weg," ,,die heeft me geschreven. Ik -ik vermoed.Ze zweeg abrupt, toen dwong ze zich om voort te gaan: ,.Ik vermoed.de dat vader het wist." Jenny begon zachtjes te schreien. rechting van den groothandel, alsook tot monopolistische prijsibepaling; c. of naar zijn meening door het beleid van het Centraal verkoopkantoor ook de be langen van de mosselkweekers in het alge meen en de belangen van de kleine mossel kweekers en handelaren voldoende zijn ge- waarlborgd, en zoo ja, waarop 's ministers oordeel in deze dan steunt DE VERBINDING TUSSCHEN OOSTER- EN WESTER-SOHELDE. In de algemeene vergadering van de Vabo (Vereendging tot bevordering van het oester- bedrijf) zal aan de orde komen: gedachtenwis seling over de wenschelijkheid van een ver- binding van Wester- met Ooster-Schelde via het Kreekrak in verband met de steeds ach- teruitgaande oestercultuur. DE SPELLING. Het dagelijksche bestuur van de Nationale vereeniging voor orde en eenheid in de schrijf- taal (voorzitter prof. mr. B. M. Taveme) heeft o.m. het volgende verklaard: Het genoemde bestuur constateert met in- genomenheid, dat wat de regels 46 van het jongste spellingbesluit betreft, de regeering bezig is de Kon. besluiten van 28 Augustus 1934 te herzien in de richting, welke de meer- derheid van het Nederlandsche volk klaarblij- kelijk de juiste acht. Met leedwezen stelt het bestuur echter vast, dat de regeering den terugweg aarzelend betreedt. Het jongste Kon. besluit heeft, aldus de verklaring, aan leiding gegeven tot nagenoeg algemeene on- tevredenheid. Het wordt teleurstellend geacht, dat de re geering tracht te ontkomen aan intrekking van de Kon. besluiten van 28 Augustus 1934, De ervaring van de laatste twee jaren heeft geleerd, dat het Nederlandsche taalgebied de zoogenaamde examenspelling niet vrijwillig zal aanvaarden, zoodat het op den weg der regeering blijft liggen, radicaal de fout te ber- stellen, gemaakt in 1933, toen zij toeliet, dat een eenzijdig en partijdig ^.mengestelde com- missie een spellingwijziging voorbereidde. Ook thans weer is blijkbaar geen zoodanig overleg gepleegd met de regeering van Belgie, dat daarvan een uniforme regeling van de schrijf- wijze te verwachten is." De moeilijkheden, waarin het onderwijs en enkele uitgevers door toedoen van de regee ring en ondanks tijdige waarschuwingen ge- raakt zijn, beschouwt de vereeniging niet als argumenten tegen radicaal herstel van de fou- ten van 1934. De vereeniging blijft aandringen op intrek king van de Kon. besluiten van 1934 en instel- ling van een staatscommissie op breeden grondslag, welke in samenwerking met een Belgische commdssie eventueel voorstellen zal doen tot wijziging van de spelling en ter for- muleering van de voorschriften voor de ver- buiging en de voomaamwoordelijke aandui- ding. c.q. vervanging, welke beantwoorden aan de eischen van het hedendaagsche taalge- bruik in al zijn schakeeringen. DE DISTRIBUTIE VAN 6000 TON VET. Bij informatie te bevoegder plaatse omtrent het bericht van het Ned. Weekblad voor Krui- denierswaren, volgens hetwelk de distributie van 6000 ton vet, door de regeering toegezegd bij de verhooging van den accijns op olien en vetten, zeer waarschijnlijk buiten den midden- stand om zou geschieden, is gebleken, dat dit bericht met de werkelijke voornemens van de regeering ten eenenmale in strijd is. Men verklaarde n.l. met den meesten nadruk, dat het, geheel anders dan in het bericht wordt gezegd, het streven van de regeering is bij de distributie van het bedoelde vet zooveel moge- lijk de normale distributie-organen in te scha- kelen. De mogelijkheid daarvan en de wijze waarop zal voor ieder product afzonderlijk worden bekeken, eventueel in overleg met de betrokken organisaties. Desgelijks is het streven ook ten aanzien ,,Ik kon er niets aan doen. Anne." „Wie heeft het hem verteld?" ,,Hij vermoedde dat er iets was en kreeg de waarheid uit Nanna. Je denkt toch niet, dat ik het hem verlangde te vertellen?" ,,Neen, natuurlijk denk ik dat niet. Nog iemand anders, Jenny?" Alleen Nicholas," antwoordde ze, terwijl ze haar oogen begon te drogen. Anne's adem ging sneller. ,,Wat weet Nicholas?" ,,Toe, houd op, Anne. Ik toon er niets aan doen het was niet mijn bedoeling het hem te vertellen." „Wat vertelde je hem ,jHet was het was een ongelukkig toeval. Ik was het heelemaal niet van plan. Vader maakte een verschriikkelijke scene en Nicho ving iets op van wat hij zei en toen was er geen ontkomen aan. Ik moest het hem ver tellen." Anne deed een stap naar voren. ,,Wat ver telde je hem, Jenny?" ,,Anne kijk me niet op die manier aan..." „Vertelde je hem alles?" Jenny barstte in heftig snitoken uit. ,,Je je kent Nicholas niet niemand kent hem zooals hij werkelijk is. Hij is zoo onbzettend trots. „Heb je hem verteld wat je aan Mr. Car ruthers vertelde en aan vader?"' ,,Ik moest wel." „Juiist." Dat eene simpele woord verbruitote voor een oogenblik Anne's adem. .De tranen stroom- den over Jenny's wangen, maar Anne's oogen waren droog, brandend droog. Ze zag waar zij stond en waar Jenny stond, en dat er een groote golf tusschen hen was. Aan den an- deren kant van die onoverkomelijke golf be vond zich niet alleen Jenny, maar iedereen die Anne had gekend en van wie zij gehouden had, de wereld waarin geen plaats meer voor van andere producten, die voor bizondere ver- strekking in aanmerking komen. Zoo is er toe- vallig juist ten departemente van sociale zaken een conference geweest met een belangrijke diistribuanten-organisatie over de distributie van blikgroenten. TEGEN DE STEUNVERLAGING. Het vraagstuk van de steunverlaging houdt in Twente de gemoederen sterk in beweging en de ibestuurscolleges zijn van zins alle pogin- gen in het werk te stellen om dat wat zij als een onheil voelen, te voorkomen. De Almelosche wethouder voor sociale za ken, de heer G. Hinnen, heeft een brief ge- zonden aan de gemeentelbesturen van de an dere groote steden in Twente, Enschede en Hengelo, waarin verzocht wordt zich samen te beraden over wat te doen staat. Besloten werd om hedenmiiddag in het stadhuis te Hen gelo een bijeenkomst te houden van vertegen- woordigers der drie groote gemeentebesturen, waar de maatregelen zouden worden over- wogen die genomen kunnen worden teneinde te voorkomen dat de steunverlaging wordt doorgevoerd. „HET NATIONALE DAIGBLAD". Naar ,,Volk en Vaderland" meldt, zal ir. Mussert een nieuw dagblad stichten, dat in November a.s. verschijnt en onder hoofdredac- tie toomt van mr. M. M. Rost van Tonningen. Dit nieuwe orgaan van de N.SJ3. zal heeten „Het Nationale Dagblad". KAPITEIN FuRSTNER PLEEGT ZELFMOORD. De vroegere commandant van het Olym- pische dorp, kapitein Wolfgang Ftirnstner, heeft zich met een revolverschot van het leven beroofd. In officieele kringen wordt ver klaard, dat Fiirstner zich tijdens de Olym- pische spelen heeft overwerkt. In zekere nationaal-socialistische kringen was Fiirstner evenwel het voorwerp van levendige aanvallen, hem werd naar het hoofd geworpen, dat hij van Joodsche afkomst was. In de omgeving van het dorp werden biljetten- aangeplakt, waarop stond ,,Weg met den Jood Fiirstner". Deze aanvallen werden zoo hevig, dat aan den vooravond van de spelen luitenant-kolonel Von Gilsa is benoemd tot kampcommandant en Fiirstner tot kapitein toegevoegd. De Volkische Beobachter publiceert een doodsbericht onderteekend door generaal Kei- tel van het ministerie van oorlog, met een levensbeschrijving van den overleden officier. Dit is niet overeenkomstig de gewoon'te bij een zelfmoord van een officier en men be schouwt dit als een protest tegen de aanvallen waaraan Fiirstner bloot stond. (Ingez. Med.) haar was! Ze was van die wereld afgesneden, absoluut en onherroepelijk, Een den-adem-be- nemende verschritoking de verschrikking der eenzaamheid een duistere, verstikkende mist, strekte de lugubere vangarmen naar haar uit. Ze wist het: er was hier geen plaats voor haar, geen toevlucht. „iO Anne", ging Jenny na een poos voort, ,,het is toch zoo vreeselijk jammer, dat je ge- kpmen bent! Ik zou je hebben opgezocht en dan had ik je alles rustig kunnen uitleggen. Waarom kijk je zoo wat geeft het je maakt het zoo verschrikkelijk moeilijk voor me." 'Haar stem brak in een snik. ,,Het is toch mijn schuld niet, dat Ndcko je hier niet wil hebben. 'Hij wil er niet van hooren. Hij zegt dat ik je de helft van het geld kan geven hij is atlijd zoo reusachtig edelmoedig maar dan moet je beloven hier nooit meer te komen, zelfs niet te schrijven. Ik kom in Louden bij je en dan zal ik je er alles van vertellen. Maar nu moet je gaan je moet heusch gaan, Anne." ,,Ja, ik ga al." Anne zei het met een schorre, kleurlooze stem. Haar oogen keken de richting van Jenny uit, maar werkelijk zien deed ze haar zuster niet. Ze had het gevoel of ze in een nevel staarde en ergens in dien nevel was Jenny, alleen maar vaag te onderscheiden, als een vluchtig silhouet en oUbereikbaar. Ze moest gaan, dat was het dat in haar her sens hamerde. Iemand had tegen haar ge zegd dat ze gaan moest o ja, Jenny had dat gezegd. En dan was er nog iets van een trein ze moest een trein halen en heengaan, een ondoordringbare duistemis in. Toen keerde Anne zich om en begon lang- zaam, moeilijk, haar weg te tasten langs den muur van hulst, tot ze het pad bereikte waar- langs Jenny en zij gekomen waren. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1