ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES De Tweelingzusters. 8492 WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1936 76e Jaargang Binnenland FeuiMeton Buitenland. Die schele Hoofdpijn INO. nu tijdelijk 3 pakken voor 15 ct. Bruin en niet verbrand. die telkens Uw dag vergalt itxtrttwau lovaain \oa »-.to«k«uA aossw unaoeu TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar ,'oor Belgie en Amerika 2,—, overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruittetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave, DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. VERBOUWVERBOD ODENWaLDER BLAUEN. De vatbaarbeid voor aardappelwratziekte van het aardappelras Odenwalder Blauen levert een gevaar op voor den uitvoer van pootaardappelen. Het ligt daarom in bet voomemen van de Regeering een algemeen verbouwverbod van het aardappelras Olden- walder Blauen voor den oogst 1938 uit te vaardigen. Ter Neuzen, 17 Augustus 1936. De Burgemeester van Ter Neuzen. P. TELLEGEN. HEET ONGELUK VAN MR. GOSEUNG IN TIROL. Men meldt uit Amsterdam: Het blrjkt tbans, dat bij het ongeluk met den postautobus nabrj Heiligenbluth in Tirol welke met 25 passagiers van een helling ge- stort is met doodelrjk gevolg voor den chauf feur en een reiziger, Mr. C. Goseling, voorzit- ter van de R.K. Staatspartij, evenals mevr. Marres, echtgenoote van den bekenden keel-, neus- en oorarts, slechts onbeteekenend letsel bekomen hebben. Onjuist is, dat ook Dr. A. A. J. H. Marres bij bet ongeluk geweest is, gelrjk het A.N.P. meldde. Dr. Marres bevond zicb op het tijdstip van het ongeluk. te Ber- lijn, vanwaar hij onmiddellijk naar Oostenrijk gereisd is. RIE MASTENBROEK BIJ MINISTER OOLIJN. Naar de N. R. Crt. vemeemt, zal onze drie- voudige Olympische kampioene Rie Masten- Ibroek, Zaterdag door minister-president dr. H. Colijn ontvangen worden. DE PRIJS VAN VITA-TAR WE. De Nederlandsche vereenigimg van werk- gevers in het bakkerslbedrijf heeft zich tot den minister van lantibouw en visscherij gewend, met het verzoek ten spoedigste maatregelen te willen treffen, welke beoogen den prijs van Vita-tarwe zoo spoedig mogelijk te verlagen met een bedrag als onder de huidige omstan- digheden is gerechtvaardigd. Nu de graanprijzen op de markt aanzien- lijk zijn gestegen ten gevolge van mis-oogsten is te vreezen, zoo wordt in het adres betoogd, dat de prijs van de A-bloem, welke sedert 1935 met 1,25 is gestegen, nog verder zal stijgen. Welisiwaar zal een verlaging van den Vita- tarweprijs tot gevolg hob bendat het land- bouwcrisdsfonds inkomsten derft, doch daar staat tegenover, dat de prijs van de T.C.- tarwe, welke samenhangt met den prijs van het buitenlandsche graan, eveneens zal stij gen, waardoor het 1 anclbouwcrisisfonds weer meer inkomsten verkrijgt. Bovendien wordt gewezen op de vraag of niet een verdere verlaging van den prijs van Vita-tarwe noodig is, ten einde de Nederland sche bakkerij, die sinds het crisisibeleid slechts verlaging van den broodprijs heeft gekend, en nooit de crisislasten heeft kunnen afwentelen op den consument, tegemoet te komen. EEN SPELLING-REFERENDUM. De Haagsche Post heeft in 1933 een refe rendum gehouden over de spelling der Neder landsche taal. Voor De Vries en Te Winkel stemden toen 72.03 procent; voor de spelling- Marchant 27.66 procent der deelnemers. Thans, drie jaar later heeft het Haagsche weekblad nogmaals zijn lezers over deze kwes- tie gepolst. Hieruit is gebleken, dat de spel- ling-Marchant intusschen niets populairder is geworden, integendeel! Ruim 5 procent der antwoorden waren bianco, doch van de geldige Naar het Engelsch van PATRICIA WENTHWORTH. (Nadruk verboden.) stemmen waren er 71.86 procent voor De Vries en Te Winkel en slechts 22.86 procent voor de spelling-Marchant. GEWESTELI.JKE LANDDAG DER N.S.B. Op het landgoed de Oosterhoff te Rijssen is Zondagmiddag een gewestelijke landdag van de N.S.B. gehouden. Voor de pauze spraken de heeren van Ko- nijnenburg, van Stet en Vlekke. Na de pauze sprak Ir. Mussert, door dave- rend houzee-geroep begroet. Hij besprak mo- gelijkheden om werklooze jeugd aan het werk te zetten, o.a. door instelling van een arbeids- dienst. Geen 12 of 13 boerenbonden moeten er zijn, aldus spr. maar een boerencorporatie, waarin al de belangen van den boerenstand ondergebracht kunnen worden! Spr. noemde eenige cijfers over den groei der beweging en sprak van een verrassing, die de volgende week zou komen. Ordelijk ging de landdag daarna uiteen. VERKOOP VAN GASBESOHERMIN GSMIDDELEN De inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen heeft een oir- culaire gezonden aan de burgemeesters betref- fende de beschermingsmiddelen tegen strrjd- gassen. Het is den inspecteur gebleken, dat gasbe- schermingsmiddelen worden te koop aange- boden waarvan de hoedanigheid niet vaststaat. Het ligt in het voomemen der regeering den verkoop van besehermende middelen tegen strijdgassen in zoodanige banen te leiden, dat slechts goedgekeurde voorwerpen kunnen wor den aangeboden. Zoolang een desbetreffend besluit niet is af- gekondigd en in werking getreden, zal iedere kooper of tusschenhandelaar goed doen, al- vorens tot zaken te komen, van den verkoo- per overlegging te vragen van een door den minister van defensie afgegeven verklaring, waaruit blijkt, dat de gasmaskers aan redelijk te stellen eischen voldoen. DE OPENING VAN DE MOERDIJKBRUG. De samenwerkende commissies voor het organiseeren van feestelijkheden te Breda en te Dordrecht bij gelegenheid van de ope ning van de Moerdijkbrug, hebben een prijs- vraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een herinneringsspeldje, dat bij die gelegenheid verkrijgbaar zal worden gesteld. De vervaardiger van het ontwerp, dat door 13 Vervolg. X. Anna Belinda. Anna Waveney trad in den lentezonne- schijn naar buiten en keek om zich heen. Een vrouw did' vooribijging staarde naar haar, Anne keerde zich naar rechts en wandelde weg; ze droeg het hoofd hooig en haar hart klopte fel. Een minuut later was ze de sta- rende vrouw vergeten; ze zag op naar den blauwen hemel, die vol blij licht was, keek naar een indrogend modderplasje op het pla- veisel, een bewijs, dat het den afgeloopen nacht geregend had, naar een klein meisje met rossig haar, waarin de zonnestralen speelden, naar een magere kat, die met glij- dende tijgerbewegingen over den weg sloop en op dat oogenblik waren al deze dingen even mooi en heerlijk voor haar. Een echte kat in een echte Londensche straat, echte menscnen op boodschappen en broodwinning uit, elkaar aansprekend en een vluchtig praatje ma- kend, een echt kindje in een kinderwagen. Toen ze het kipdje passeerde, twinkelden er gouden vonkjes in Anne's oogen en het kindje maakte een kraaigeluidje, en stak een nat- belurkt handje op. Anne sloeg een hoek om en riep een juist passeerende taxi aan. Ze had zich herhaalde lijk erin verdiept, dat dit alles zoo zou zijn GROTERE WAS REINIGINGSKRACHT. PR02B (Ingez. Med.) een daartoe aan te wijzen jury ter uitvoering zal worden gekozen wordt beloond met een prijs van f 25. De ontwerpen moeten voor 1 October worden ingezonden aan het secre- tariaat der Bredasche commissie, Veemarkt 34a, Breda. Zij moeten vergezeld zijn van een kemspreuk of een merk, dat ook moet voor- komen op een gesloten briefomslag, waarin naam en adres van en ontwerper zijn ver- meld. De ingezonden ontwerpen blijven het eigen- dom der commissie. DE HEFFING OP OLIeN ENZ. De Nederlandsche bond van vischwinkeliers heeft aan den minister van landbouw en vis scherij verzocht vijf en twintig K.G. niet aan heffing onderhevige arochide olie per fhaand en per winkel of halbedrijf te verstrekken, ten- einde eenige verlichting voor hun bedrijven te verkrijgen en de afzetmogelijkheid van visch te bevorderen. Deze tegemoetkoming zou al leen dan plaats moeten hebben wanneer vast staat, dat in zulk een bedrijf visch wordt gebakken en gebakken wordt verkocht. TUNNEL ONDER EAST RIVER TE NEW YORK. Onder de East River te New York zal een nieuwe tunnel voor rijdend verkeer worden gebouwd, welke het stadskwartier van Queen met het midden van Manchattan zal verbin- den. Den 15en September beginnen 4300 man het werk, dat in 1940 gereed zal zijn. De tun nel zal uit twee deelen bestaan, elk 10 meter hoog en meer dan 2 kilometer lang. De kos- ten worden geraamd op bijna 60 millioen dol lar. 'Het is het grootste niet-federale werk- verschaffingsotoject, dat in de Vereenigde Staten zal worden ondemomen. DE TERUGGAVE DER SCHEEPSKLOK VAN DE „HINDENBURG". In een plechtige bijeenkomst in het marine- station te Kiel heeft de commandant van den Engelschen kruiser „Neptune", kapitein Bed ford, de scheepsklok van den Duitschen krui ser ..Hindeniburg", welk schip vice-admiraal Reuter indertijd bij Scapa Flow heeft laten ziirken, aan den Duitschen vloot-oppenbevel hebber, admiraal Rader, overhandigd. In zijn toespraak zeide kapitein Bedford o.a. dat het terugkeeren van de scheepsklok is be- doeld als een bewijs van vriendschap, die de marinecorpsen van beide naties bindt. Hij dankte voor de hartelijke ontvangst te Kiel en zeide te vertrouwen, dat deze klok een pe- riode zal inluiden van nog grooter vriend schap, niet alleen tusschen de marinecorpsen van beide landen, doch ook tusschen de na ties zelf. In zijn antwoord zeide admiraal Rader, dat de klok steeds een waardevolle herinnering zal zijn aan het strrjden en stenven der Duit- sche vloot en haar bemanning tijdens den we- reldoorlog. De klok zal op het pantserschip ,,Deutsch- land" worden opgehangen, totdat een nieuw schip weer den naam van Hindeniburg draagt Deze klok, verwolgde admiraal Rader, willen wij als een onderpand beschouwen voor de ver- wezenlijking van het doel van onzen Fuhrer, wiens wil het is, dat het Duitsche volk in vrede en eendracht met het stamverwante Eingelsche volk leeft, aangezien er tusschen beide volken geen belangentegenstellingen be staan. Die wensch wordt door niemand zoo eerlijk gedeeld als door de Duitsche marine die zich nauw verbonden gevoelt met de En- gelsche zeelieden. HET SAMENGAAN VAN SOUIAIJSTEN EN OOMMUNISTEN. iNaar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, heeft de leider van de Belgi- sche Anbeiderspartij, minister Vandervelde, in een persgesprek verklaard, dat de fusie van de sociaal-democratische en communistische partijen in Belgie alleen nog een kwestie van tijd is. Deze fusie zal, ook op het intematio- naal terrein, worden nagestreefd. In dit ver- band wees Vandervelde op de prineipieele sa- merawerking van socialisten en communisten, welke reeds in Frankrijk en Spanje is be- reikt, terwijl de mogelijkheid van een soort- gelijke fusie ook in Engeland, Zweden, Neder- land enz. waar zij vroeger op een onverzette- lijke oppositie stuitte, door de leiders van de arbeiderspartijen wordt bestudeerd. Persoon- lijk, aldus Vandervelde, ben ik geenszins een tegenstander van een unie der twee intematio- nales, doch het ligt voor de hand, dat een vol- ledige fusie in alle landen slechts geleidelijk en na vrij lange en misschien nog moeilijke onderhandelingen te bereiken zal zijn. DE TROERELEN IN P.ALESTINA. Maandagmorgen zijn sehoten gelost en steenen geworpen naar een uit Jaffa komenden trein, toen deze Tel Aviv passeerde. Een der passagiers, naar men meent een Armenier, werd gedood. Vijf anderen werden gewond. Men denkt, dat dit een wraakneming der Joden is voor een incident van Zondag, toen uit een trein een bom werd geworpen temid- den der Joodsche menigte, die zich bij den overweg te Tel Aviv bevond, als gevolg waarvan een 8-jarig Joodsch jongetje werd gedood en 24 Joden werden gewond, waarvan 8 zwaar. Te Tel Aviv was de toestand Zondag zeer gespannen en te Jaffa hadden verschillende geruchten, die later valsch bleken te zijn, kleine betoogingen tengevolge. De politie verspreidde de menigte evenwel. LOON SVERHOOGIN GEN IN ITALIe. Stijgende kosten van levensonderhoud. Meer en meer worden loonsverhoogingen van 5 tot 10 pet. aangekondigd, o.a. in de mijn-, kleeding- en de lederindustrieook bij semi-publiekrechtelrjke instellingen als gas-, waterleiding en electriciteitsbedrijven. Sedert de eerste loonsverhooging is aangekondigd zijn al van ongeveer twee millioen arbeiders de loonen verhoogd. Er heerscht eenige vrees, dat de hoogere loonen de prijzen zullen doen stijgen; deze vrees wordt gevoed door de opvallende prijs- stijging in de laatste twee maanden, welke de aanleiding was tot loonsverhoogingen. Een vergadering van de federale secretaris- sen van de Fascistische partij wordt 20 dezer gehouden om de geheele situatie te bespreken. Er is geen officieel indexcijfer maar de op- waartsche beweging in de kosten van levens onderhoud wordt aangetoond door een maat- regel van prijscontrole door de Fascistische partij over tarwe, meel en meelproducten. Er zijn maatregelen gepubliceerd om den gemiddelden tarweprijs op een hooger peil te brengen; tegelij-kertijd is bepaald, dat het centraalverkoopkantoor voor tarwe (zooals bekend is de tarwehandel gemonopoliseerd) den tarweproducenten voortaan onmiddellijk bij levering zal betalen inplaats van, als tevoren, in termijnen. Deze nieuwe maat- regel is een concessie aan de boeren, die klachten hadden geuit over de nadeelen van het monopolie voor hen. COMMUNISTISCH OOMPLOT? Naar het Dagblad van Noord-Brabant van volkomen betrouwbare zijde vemeemt zijn de Belgische militaire autoriteiten op de hoogte gekomen van een communistisch complot in het militaire kamp van Beverloo. Verleden Donderdag zou te Beverloo een communistisch relletje uitbreken, maar de arrestaties van een zestal raddraaiers en een eixtra bewaking van vitale organisatie- punten hebben een uitbarsting weten te voor- komen. Bij zonnebaden. zwemmen, sport, fiefs-, wan- del- en wajtertochten wordt zonnebrand voor- komen met A Mi I L D A-zonnebruincreme. Bronst en bruint tevens Uw hudd prachtig. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ot. (Ingez. Med./ In allerijl zijn de gendarmerie-troepen aan- zienlijk versterkt en de leger-autoriteiten nemen voorzorgsmaatregelen om bij de eer ste uitbarsting al de raddraaiers acihter slot en grendel te zetten. Zeer merkwaardig noemt het Dagblad van Noord-Brabant het dat deze veiligheidsmaat- regelen volkomen omgaan buiten de normale veiligheidsdiensten, zulks uit wantrouwen tegen socialistische ambtenaren van de ministeries en tegen socialistische ministers. De autoriteiten van het Belgische leger houden zelf de draden der opsporingen en der tegenmaatregelen in handen. De grootste geheimhouding wordt overigens door de auto riteiten betracht. Men meldt aan de N. R. Crt. Naar wij van betrouwbare zijde vememen is, in verb and met het ontdekken van em- stige communistische agitatie in het militate kamp van Beverloo, waar eenige wekeri ge- leden ook reeds ongeregeldheden plaats von- den en mede in verband met verschillende an- dere door de surete-generale ontvangen mede- dag en nacht had ze eraan moeten denken. Nu het eindelij'k werkelijkheid was, kreeg ze een sensatie alsof ze vleugels had; ze voeld-e zich zoo intens gelukkig, dat het geluk haar van den grond scheen te tillen en voort te dra- gen zonder dat zijzelf iets behoefde te doen. Ze zat in de taxi en haar oogen dronken gre- tig in wat ze op straat zag. Ze droeg een aar- dig tweed mantelpakje en een kleinen vilthoed. De mantel en de rok en de hoed waren een jaar geleden nieuw geiweest. Ze waren nog nieuw maar uit de mode! 'Het uiterlijk van de vrouwen en meisjes, die de taxi voorbij- stoof, liet haar, zelfs bij den vluchtigen blik die zij op hen kon werpen, daarorver niet in twijfel. Wat zou Jenny wel van haar kleeren zeggen? ,,Ik kan het haar vragen ik kan Jenny vandaag zien en spreken ik kan haar alles vragen wat ik wil!"' Anne Waveney zuchtte van geluk. Het voor- uitzicht Jenny te zullen zien, bracht een bios op haar wangen en dansen'de liehtjes in haar donkertblauwe oogen. Haar gedachten dansten ook. Toen dwong ze zich om rustig haar ver dere plannen te overwegen. Dansende gedach ten waren heel mooi en aardig, maar ze moest practisch zijn er was nog on-tizettend veel te doen voor ze naar Jenny kon gaan. Ze had als adres het hotel opgegeven, waar zij en juffrouw Jones ruim een jaar geleden hadden" gelogeerd. Maar toen de taxi de wel- bekende straat indraaide, kwam een onidefi- nieerbare gewaarwording van afschuw over haar. Ze had er geen idee van gehad, dat ze op die manier zou reageeren! Het was onre- delij'k, ongerijmd, mal, maar het geval was er onmiskenbaar en onontkoombaar. De naam van een ander hotel flitste haar door den geest. Handelend in een opwelling, gaf ze door de spreekbuis het adres aan den chauffeur. En terwijl ze weer achterover- leunde, gleed het afgrijzen, de verschrikkin- gen van haar af ze trilde van opluchting. Het hotel waarheen ze nu reed, zou precies zijn wat ze hebben moest:ijselijk netjes, met 'n vleugje van stille deftigheid en niet te duur. Aurora Fairlie logeerde er altijd als ze in Lon don was. Even glimlachend vroeg Anne Wa veney zich af waar Aurora nu zou zijn en wat ze wel uitjvoeren mocht. Enkele minuten later decide ze aan een lus- telooze vrouwelijke hoteibediend-e mee, dat ze voor eenige uren de beschikking over een kamer wenschte. Een sleutel werd haar in de hand geduWd, een register haar toegeschoven om te teekenen, zonder dat het nurksche meisje achter de lessenaar zelfs de oogen op- sloeg. Anne had 'n beetje het gevoel van een koude douche ze verlangde naar een me- demensch tegen wie ze kon zeggen: ,,0, ik ben toch zoo verschrikkelijk gelukkig. Ze zette haar naam in het register en juist toen ze het boek weer wilde terugschuiven, viel haar oog op Aurora's Fairlie's fantastische hand- teekening boven aan de linksche bladzijde: groot, dik, eigenge-reid. Anne zocht haar heil op de kamer die haar was aangewezen. Van alle menschen die ze kende, was Aurora Fairlie wel de laatste die ze begeerde te ontmoeten. Haar ademhaling ging 'n beetje gejaagd toen ze de deur sloot en de tasch op het bed zette. Aurora! Wat 'n onplezierig toeval dat die nu net hier moest zijn... De kwestie was, wat wist Aurora precies En alleen Jenny kon die vraag beantwoorden. Ten slotte kwam ze met haar gedachten altijd weer brj Jenny uit... Anne liep van het bed de kamer door naar de toilettafel. Lang en ernstig bestudeerde ze haar spiegelbeeld. Toen zette ze haar hoed af. Neen, z66 kon ze niet naar Jenny gaan haar haar was niet om aan te zien! Dat moest eerst behoorlijk bijgeknipt en geondu- leerd worden. Overigens er was iets dat haar vreemd aandeed in wat zij zag. Haar huid had die bleeke. bijna vale tint, die het gevolg is van lang binnenshuis zijn. Ze wreef haar wangen en toen het bloed krachtig stroomde en ze wat meer kleur kreeg, vond ze dat ze een beetje meer op zichzelf leek. Er waren donkere kringen onder haar oogen en haar gezicht was mager, veel magerder dan een jaar geleden. En in dat smalle ovaal leken haar oogen eigenaardig groot. Van de ge- lijkenis met Jenny was niet veel te bespeuren. Met een ontevreden beweging liep ze van den spiegel weg en ging naar het bed terug. Ze zette zich op den rand, opende haar tasch, rommelde er in en haalde drie oude brieven te voorschijn. Ze waren geadresseerd aan miss Annie Jones. Annie haalde ze uit de enveloppen, scheurde die in heel kleine stuk- jes en gooide de snippers uit het raam. Ver- volgens nam ze de brieven op en begon die door te lezen. Ze waren alle drie van Mr. Carruthers, niet getypt door een of anderen bediende, maar in zijn eigen handschrift. De eerste, juist een jaar geleden gedabeerd, begon Geachte Miss Jones, Tot mijn diep leedwezen moet ik u op de hoogte stellen van het plotseling overlijden van uw vader Anne las den brief ten einde en verscheurde hem toen. De tweede brief begon eveneens met een betuiging van leedwezen. Ditmaal betreurde Mr. Carruthers het, haar te moeten mededeelen, dat haar naam niet voorkwam in haar vaders testament en dat alles aan haar zuster was nagelaten. Een diepe scha- duw lag op Anne's gezicht, toen ze de snip pers naast die van den anderen brief legde Aan den derden brief besteedde ze meer trjd. Geachte Miss Jones, Uw zuster stelt er prijs op u te doen weten, dat zij een zoon heeft, thans een maand oud. Tegelijk laat ze u mededeelen, dat zij en de jonggeborene wel zijn. Uw andere zuster is zoo'n migraine, die U ongeschikt maaki voor Uw werk, die Uw geest versluiert en U het denken onmogelijk maakt, daar- door behoeft Ge U niet te laten kwellen. Gebruik daarvoor nu eens een of twee "AKKERTJES" en dat ellendige gevoel zal optrekken als 'n grauwe mist voor de zon. Dan zult Ge U weer verjongd en als her- boren gevoelen, vol werk- en levenslust. "AKKERTJES" bevatten een zeer bijzondere samensielling van geneesmiddelen, bereid volgens recepl van Apolheker Dumont en zijn onschadelijk. "AKKERTJES" zijn ook ongeevenaard door hun snelle en prompte werking bij allerlei aandoeningen ^zooals Griep, Kou, Spierpijn, Zenuwpijn, Rheu- matische pijnen, Lendenpijn, Migraine Vrouwenpijn, Kiespijn en Lusteloosheid. Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent. Volgens recept von Apotheker Dumont AKKER-CACHETS (Ingez. Med.) het geheele jaar op reis geweest met juffrouw Dageraad. Uw zuster wenscht dat dit u be kend is. Wilt u zoo goed zijn mij te telefo- neeren, voor u zich in veribinding stelt met uw zuster? Met de meeste hoogachting, Uw dw., L. Austin Carruthers." Anne klemde het hoekje van haar mond tusschen haar lippen, terwijl ze het ouder- wetsch-vormelijke epistel las. Ze zou niet al leen Jenny zien, maar ook Jenny's baby! Wat leuk, wat onuitsprekelijk leuk! Leuk vreemd Jenny met een baby... Ze sloot de oogen en trachtte zich het tafereeltje voor te stellen. Maar alleen Jenny's gezicht wilde vc-or haar geestesocg opdoemen. En niet Jenny's gezicht, zooals ze het 't liefst wilde zien, maar zooals ze het de laatste maal ge- zien had: bleek tot de lippen,' de oogen wijd en verwilderd van versehrikking. Met een onderdrukten kreet sprodg ze op. Waarom zag ze in haar gedachten altijd Jenny zo6? Het deed zoo'n gruwelijke pijn ze begeerde niets heviger dan dat ellendige visioen uit te wisschen met het beeld van de echte, gelukkige Jenny een en al stralende, liefdevolle glimlach met haar kleinen jon- gen in de armen. En dat was het heerlij'ke, dat haar vandaag wachtte. Ze keek weer in den brief. Jenny wilde haar aan het verstand brengen, dat Anne Waveney verondersteld werd dit heele jaar ,,Uw an dere zuster is op. reis geweest met juffrouw Dageraad...'" Het had haar een oogenblik gekost om .Dageraad" als een vertaling van Aurora" te herkennen! Dus ze had gereisd met Aurora Fairlie. (Wordt vervolgd.) I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1