ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN m volg de M*S*S* c^ewoonte CACHETS No. 9490 VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland. weer M.S.S.-cachets: Maken Schoon Schip De burgeroorlog in Spanje EERSTE BLAD DANK Z'J DE NEUZENSCHE COURANT ABON NEM ENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar i/oor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruittetaling. Uitgcefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLELNE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst efen dag voor de uitgave. D1T BLAD VERS CHI,J NT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. OPROEP TOT ALLE MARINEVRI EN DEN Het Alg. Ned. Comite „Onze Marine" ricbt zich speciaal tot alle marinevrienden en be- laagstellenden onder de leizers van ons blad, ont bun medewerking voor de totstandkoming van een nationaal geschenk te plaatsen aan fooord van de kruiser ,,De Ruyter" am daar- mede uiting te geven van hun belangstelling voor de marine in het algemeen en den marine- man in bet bijzonder. Zij worden vriendelijk venzocht hun bijdragen te willen zenden aan: Comite ,,Onize Marine" postbus 6, Den Helder, giro 42883. Allen die een bijdrage zenden ontvangen tjz.t. een uitnoodiging tot een beizoek aan boord en zullen zij tevens een „De Ruyter- uitgave" ontvangen. DE BIJDRAGEN FIT HET WERKLOOSHEIDSSUBSIDIEFONDS AAN GEMEENTEN. De Minister van Binnenlandsche zaken beeft een circulaire gericht aan de gemeentebestu- ren betreffende de bijdragen uit het werkloos- heidssubsidiefonds voor 1937. Aangezien bet wetsontwerp tot verlenging van den geldigheidsduur van de wet van 4 Maart 1935 het Staatsblad nog niet heeft be- reikt en dus avenmin voorshands de verlen ging van den geldigheidsduur van het Kon. besluit van 27 Juni 1935 kan worden geregeld, laat bet zich aanzien, aldus schrijft de Minis ter, dat de regeling van de bijdragen uit het werkloosheidssubsidiefonds, zooals deze voor het jaar 1937 zal gelden, niet zo6 tijdig be- kend zal zijn, dat ibij het opmaken van de ge- meente-fbegrootingen voor genoemd jaar daar- mede rekening kan worden gehouden. Met het oog hierop heeft de regeering ge- meend, teneinde vertraging in den begroo- tingsarlbeid van de gemeentebesturen te voor- komen. reeds thans haar voomemens met be- trekking tot bedoelde regeling ter kennis van de gemeentebesturen te moeten brengen, zon- der dat daarmede uiteraard in eenigerlei op- zicht wordt geprejudicieerd op de bepalingen, welke te zijner tijd in wet en Kon. besluit zul len worden vervat. Na overelg met de Ministers van Financier en van Sociale Zaken brengt de Minister van Binnenlandsche Zaken te dien einde thans het volgende omtrent de voomemens ter kermis van de gemeentebesturen. Grondslag voor de uitkeeringen zullen zijn de werkloosheidsuitgaven van 30 Juni 19351 Juli 1936, minus 10 pet. Daar de moeilijkheden, welke de dekking van de kosten voor de werklooshei'dsvoorzie- ning met zich brengt, Voor het jaar 1937 weer aanmerkelijk grooter zullen zijn dan voor het loopende jaar, kan de regeling, zooals deze voor 1936 van kracht was, niet zonder meer worden gecontinueerd. Voor de berekening van het percentage van de uitkeering, zullen worden aanigenomen de gemeentelijke uitgaven wegens uitkeering aan werkloozen en arbeidsloonen, te betalen bij werkverschaffing aan werkloozen, over de periode 1 Juli 1935 tot en met 30 juni 1936, verminderd met 10 pet. Aan de circulaire is een bijlage toegevoegd, bevattende een schaal, door middel waarvan het percentage voor de uitkeering uit het werkloosheids-subsidiefonds kan worden be- paald. Deze schaal wijkt eenigszins af van de vroegere, omdat rekening moest worden ge houden met de daling van het totaal van de belasting-opbrengsten, welke van invloed is op de berekening van de percentages van de uit keeringen uit het fonds. DE STAND DER WERKLOOSHE1D. De directeur van den Rij'ksdienst der werk- loosheidsverzekerinig en arbeidsbemiddeling deelt mede, dat in de week van 20 tot en met 25 Juli j.l. het aantal leden van ingevolge het werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde ver- eenigingen bedroeg 532.600, hieronder zijn be- grepen 74.500 landaibeiders, te wier aanzien in de maanden Mei tot en met November geen gegevens aangaande de werkloosheid ontvan gen worden. Van de 458.100 verzekerden, niet behooren- de tot de landarbeiders, waren geheel werk- loos: in de week 20 tot en met 25 Juli 1936 39.5 pet., in de vorige verslagweek (6 tot en met 11 Juli 1936 28.9 pet.; in de avereenkom- stige verslagweek van 1935 27.2 pet.; in de overeenkomstige verslagweek van 1934 24.4 pet. Bij 1054 organen der openlbare arbeidsbe middeling stonden op 25 Juli j.l. in totaal 393.175 werkzoekenden ingeschreven, onder wie 370.815 mannen. Van deze werkzoeken den waren er 373.269 werkloos, onder wie 356.353 mannen. TWEE VLIEIGTUIGEN VAN DE K. L. M. NAAR ENGELAND VERVOERD. Naar de N. R. Crt. vemeemt, zijn Woens- dagmiddag twee vliegtuigen van de K. L. M. Reiger |en Specht, van het type Fokker 7 B, naar Croydon vertrokken. Over deze vliegmachines zijn door de K.L.M. en de Crilley Airways onderhandelingen ge- voerd betreffende verkoop. Op een geigeiven oogenblik waren deze onderhandelingen bijna tot een goed einde gekomen, toen de regee- rinig evenwel de overdracht tegenhield, omdat men vreesde dat deze vliegtuigen na aankomst in Engeland wellicht naar Spanje venkocht zouden worden. Blijkbaar bestaat er thans geen aanleiding meer tot het koesteren van deze vrees, ten- minste de vliegmachines zijn zonder verdere betzwaren te ondervinden, naar Engeland ge- transporteerd en naar men mag aannemen, zijn ze in het bezit overgegaan van de Crilley Airways, waarschijnlijk echter na de ontvan gen verzekering dat de machines onder En- gelsch beheer zullen blijven. Men zal zich her- inneren, dat eenigen tijd geleden een viertal Fokker-vliegtuigen die de K.L.M. oorspronke- lijk aan de Crilley Airways had verkocht, later in Frankrijk door de Fransche regeering wer- den aangehouden, omdat ze blijkbaar op weg waren naar Spanje. De Crilley Airways, een van de vele kleine Engelsche luchtvaartmaatschappijen, die zon der staatssubsidie werken, hadden in het be gin van dit jaar van de K.L.M. vier Fokker- verkeersvliegtuigen, type F VII B gekocht. De bedoeling was deze vliegtuigen te gebruiken op een luchtlijn van Engeland via Bordeaux naar Lissabon. Van de Fortugeesche regee ring had men toezegging gekregen voor het vervoer van luchtpost. Deze luchtlijn is avenwel nooit in exploita- tie genomen. Eenige weken geleden werden in een advertentie van het Engelsche lueht- vaartblad Flight deze vier Fokkervliegtuigen te koop aangeboden. Deze advertentie is, in- dien wij ons niet vergissen, tweemaai. ge- plaatst. Daama heeft men vemomen, dat de vliegtuigen te Bordeaux werden vastgehouden, waarheen zij door Engelsche vliegers waren gevlogen. De vliegers waren genoodzaakt hun vliegtuigen naar Engeland terug te vliegen, waar zij in de loods werden opgeborgen. Een lid van de directie van Crilley Airways heeft op de vraag van een journalist wat er met de vliegtuigen zou gebeuren geen antwoord wil len geven. ZES VLIEGTUIGEN UIT ENGELAND NAAR SPANJE VERTROKKEN. Reuter meldt uit Londen, dat Donderdag van de vliegvelden Croydon en Heston zes transportvliegtuigen zijn opgestegen met be- stemming naar Portugal en Spanje. De Eve ning Standard meldt, dat van deze zes toe stellen twee uit Nederland afkomstig waren, namelijk drie-motorige Fokkervliegtuigen plaats biedend'e aan 16 passagiers. De andere vier toestellen zijn Engelsche toestellen van een kleiner type. Twee van de toestellen zou den voor de Spaansche regeering bestemd zijn en de vier anderen, waaronder de Fokkers voor de opstandelingen. Deze laatsten zouden via Portugal naar Burgos vliegen. Het blad bericht verder dat de 2 toestellen die voor de regeering bestemd zijn, door een Sowjet-Russisch onderdaan, in opdracht van een organisatie gekocht zijn. De vliegers die de toestellen naar Spanje vliegen zouden voor dit transport 125 pond ontvangep, waarvan zij er reeds 70 ontvangen zouden hebben. Officieele Britsche kringen herinneren in verband met het bovenstaande er aan, dat de regeering geen enkele controle uitoefent op den uitvoer van burgervliegtuigen. Hieraan wordt toegevoegd, dat binnenkort maatregelen, die de regeering in staat zullen stellen con trole op de verzendingen van deze toestellen uit te oefenen, genomen zullen worden en op dit oogenblik onderwerp vormen van Britsch- Fransche gedachtenwisselingen. Zoolang ech ter de verklaring van niet inmenging niet door de mogendheden zal zijn aanvaard, heeft de Engelsche regeering niet het recht zich te verzetten tegen het verzenden van civiele vliegtuigen. De correspondent van de N. R. Crt. te Lon den telefoneerde Donderdagavond aan zijn blad nader: De Londensche ^vondbladen meldden, dat Donderdag zes meermotorige vliegtuigen, een vliegveld nabij Londen hebben verlaten ,met bestemming naar Portugal en Frankrijk, maar waarschijnlijk Spanje. De Evening Standard meent te weten, dat vier van deze vliegtuigen door agenten van de Spaansche opstandelin gen in Londen zijn gekocht en dat de twee andere voor de Spaansche regeeringstroepen bestemd zijn. Twee van de machines vertrok ken van Croydon en de vier anderen uit Hes ton. De twee vliegtuigen, die uit Croydon ver trokken zijn drie-motorige Fokker-vliegtuigen. Zij zouden Nederlandsche registratie papieren hebben en Donderdagnacht uit Amsterdam naar Londen zijn overgevlogen. Bij die gelegeiiheid ^>u een van de vliegers een Nederlander zijn geweest. Nu zijn zij vertrokken, bestuurd door twee Engelsche vliegers, wier namen bekend zijn. Twee de Havilland-Rapide vliegtuigen zijn voor Burgos bestemd. Zij zullen trachten een non stop vlucht te maken en de twee vlie gers wier namen ook bekend zijn, hebben daartoe extra tanks laten aanbrengen aan de vliegtuigen. De resteerende twee machines zijn de Havilland-Dragons en ook deze vlieg tuigen worden door twee bekende Britsche vliegers bestuurd, die van Heston zijn vertrok ken met bestemming Parijs. Volgens de Evening Standard hebben de Spaansche agenten te Londen scherp tegen elkaar opgeboden en worden hooge prijzen voor de vliegtuigen betaald. Bij informatie op het departement van luchtvaart te Londen wensohten- de autoritei- ten bovenstaande mededeelingen niet tegen te spreken. „Het departement van luchtvaart stelt er geen belang in, en is er evenmin ver- antwoordelijk voor, als burgerluchtvaartvlieg- tuigen het land verlaten", verklaarde de zegs- man van het departement. Het kan cftis wel als vaststaand worden aangenomen, dat vier Britsche vliegtuigen en twee Nederlandsche Fokkervliegtuigen, be- mand met zes Britsche vliegers, op weg zijn in de richting van Spanje. De Nederlandsche vliegtuigen droegen de registratieletters P.H.-A.G.R. en P.H.-A.F.S. Afgewacht moet natuurlijk nog worden hoe ver de vliegtuigen komen, en indien zij in Spanje komen, voor welke doeleinden zij wor den gebruikt. De aan een Engelsche maatsehappij verkochte vliegtuigen. Naar aanleiding van dit bericht deelt het A.N.P. van bevoegde zrjde mede, dat deze twee vliegtuigen geen Nederlandsche vliegtuigen meer zijn. De beide machines zijn door de K.L.M. aan een Engelsche maatschappg verkocht en deze verkoop is slechts tot stand gekomen, nadat aannemelijk was gemaajct, dat deze machines niet aan Spanje of aan Spanjaarden geleverd zouden worden. De Nederlandsche papieren zijn uit de vliegtuigen gehaald, terwijl het contract door den directeur der Engelsche maatsehappij is onderteekend, zonder tus- schenkomst van andere personen. Ook moet niet .uit het oog worden verloren, aldus het A.N.P.-bericht, dat bedoelde Engel sche maatsehappij reeds verscheidene malen van de K. L. M. vliegtuigen had overgenomen, welke door eerstgenoemde maatsehappij op haar lijnen geexploitee^d werden. Men achtte het in het geheel niet onwaar- schijnlijk, dat deze machines inderdaad ge bruikt zullen worden voor een vaste lijn met Spanje en Portugal. ITALIAAN SOHE VLIEGERS VEROORDEELD. De Italiaansche vliegers, die gearresteerd zijn in Noord-Afrika na een fioodlanding met hun vliegtuig, zijn vgroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf en 200 francs boete. De com mandant, Giligerti verklaarde, dat hij als civiel door een handelsfirma in dienst was ge nomen om materieel in het buitenland af te leveren. Hij erkende, dat de toestellen met mitrailleurs waren bewapend en geen herken- ningsteeken droegen. Verder verklaarde hij, dat hij en zijn kameraden den avond voor hun vertrek waren gewaarschuwd, dat zij van Sar dinia naar Spaansch Marokko moesten vliegen. Deze verklaringen van Giligerti werden door zijn makkers bevestigd. Na een gematigd requisitoir van den officier van justitie hield de verdediger een sohitte- rende verdediging, waarin hij o.a. zeide, dat een handelshuis in Savoye van den Spaanschen financier Juan Marc een bestelling had ont vangen voor vrjf vliegtuigen, die naar Spaansch Marokko moesten worden gebracht. In verband met den korten leveringsterxnijn nam de firma vliegtuigen, die voor het leger waren verbouwd en proeftoestellen. Zij zocht vrijwilligers om deze toestellen te brengen. Hierdoor wordt verklaard dat het Italiaansche herkenningsteeken was weggeschilderd en dat de bemanning zoo slecht met de toestellen overweg kon. Na het uitspreken van het vonnis verklaar- den de vliegers, dat zij naar Italie zouden terugkeeren. Zij waren dankbaar voor de dgards, die de Fransche autoriteiten hadden getoond. MENSCHEN DPGEJAAGD ALS WILDE DIEREN. Abessinier vertelt van het lot zijner landgenooten. Dr. Martin, de gezant van Abessinie te Londen, heeft naar het A. N. P. uit Londen meldt, van een in Dzjiboeti wonend landge- noote en brief ontvangen, waarin het vol gende wordt verteld: „De Italianen bevinden zich op het oogenblik in groote moeilijkheden, omdat hun vliegtuigen en gemotoriseerde troepen als gevolg van de zware regenbuien werkeloos zijn. Als de Fransche spoorweg er niet was, zouden zij nu alien zijn doodgehon- gerd, zonder dat onze menschen hen hadden aangevallen of bestookt. De Italiaansche gar- nizoenen in verschillende deelen des lands zijn verzwakt wegens de transportmoeilijk- heden en onze menschen vallen hen voort- durend aan. Dit blijkt uit het groot aantal gewonde Italianen, dat onafgebroken Dzji boeti passeert. Het staat vast, dat er evenveel gedood als gewond zgn bij de voortdurende aanvallen, waaraan zij blootstaan. Aan den anderen kant zijn de Italianen besloten ons volk uit te roeien en zonder genade blijven zij mannen, vrouwen en kinderen dooden. Zelfs laten zij nog overal waar zij verschijnen gif- gassen op dieren neervallen. Hun doel schijnt in de eerste plaats te zijn zich te wreken en in de tweede plaats het volk uit het hoogland te verdrijven. Het is hartverscheurend te denken aan het lot van ons ongelukkig volk. De mannen worden opgejaagd als wilde die ren en de vrouwen worden op brute wijze beleedigd en beschimpt. Het is voorgekomen, dat vrouwen uit haar woningen zijn meege- nomen naar de kampen der soldaten en dat hun echtgenooten, toen dezen om teruggave van hun vrouwen verzochten, zijn gevangen gezet of gedood." SPAA N SOI IE AGENTEN TE ANTWERPEN Uit Antwerpen wordt gemeld: In verband met de geruchten omtrent wa- penleveranties aan Spanje publiceert de Soir een telegram uit Antwerpen, waarin gezegd wordt, dat zich op het oogenblik te Antwerpen Spaansche agenten bevinden, als gevolg van het door een firma te Antwerpen aan een Parijsche zaak gedane aanbod tot levering van munitie en wapenen. Er is hierbij o.a. sprake van 19.000 geweren, 150 mitrailleurs, eenige millioenen granaten enz. Hierbij zijn tevens inbegrepen 2500 Schmeisser-pistolen, die vijf rkhst NIET ALLEEN.DATU HERHAALDEL'JK VERZUIMT HAAR OOK UW WERK W/ORD MINDER. ^""JAM'JNHEER.ZE VOELDE ZICH NIET INORDE EN 15 NAAR HUI5 0E6AAN IS JUFFROUW PIETER5E NUALWEERWE0? JA.NATUURLJK QA IK MEE: DAT KAN EEN F'JNE DAG WORDEN JA HOOR.IKBEN WEER HEELEMAAL OPGEKNAPT/ WAChT EEN5. ZOUDEN DIE FIDO. ACHET5 MISSCHIEN HELPEN' U ZIET ER DE LAAT5TE T'JD WERKELUK VEEL BETER UIT EN OVER UWWERK BEMOEVEN WE 6ELUKKIG OOK NIET MEER TE KLAGEN ALLEEN EEN PAAR n.ab. CACHETS HEBBEN DAT WONDER VERRICHT AAR NU BLUE IK ZE EREQELD GEBRUIKEN Neem elken Vrijdag en Zaterdag een M.S.S.-cachet ter inwendige zuivering. Gij kunt niet gezond blijven, als van dag tot dag zich in Uw ingewanden vergiftige afval-stoffen ophoopen, want die hebben 'n bijzonder schadeliike werking op Uw gestel. Tenslotte begint Ge U ,,zoo moe", ,,zoo mat" en ..zoo lusteloos" te gevoelen en last te krijgen van allerlei onprettige verschijnselen, zonder dat Ge beseft, waar het U hapert! De M.S.S.-cachets zullen Uw haperende spijs- vertering, Uw vertraagde stoeigang herstel- len, Uw met vergiftige afvalstoffen gevulde darmen zacht ledigen, Uw gestel opfrisschen. Ge gaat U'n ander mensch voelen. Gebemerkt vol welbehagen, dat ge U op Zondag-ochtend voor het eerst edns lekker frisch en opgewekt gevoelt, vol van levenslust en energie, want Overal verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Per 12 stuks in koker slechts 60 cent. flngnz. Med.) a zesbonderd schoten per minuut kunnen los- sen en die bijzonder doeltreffend zijn bij straatgevechten. Voorts wordt gemeld, dat de Bond van Transportarbeiders blijft weigeren de wapenen welke in de haven van Antwerpen lagen, aan boord van het Nederlandsche schip Lodewijk te brengen. De expediteurs hebben thans be sloten, de munitie naar de plaats van her- komst terug te zenden. De Lodewijk heeft de haven verlaten; de wagons, waarin de munitie ligt, zijn uit de haven teruggehaald en staan thans bij het station te Antwerpen. De consul van Guatemala te Brussel beeft verder medegedeeld, dat inzake de „voor Guatemala bestemde wapenen" geen enkel consulaat van Guatemala in Belgie een eog- nossement heeft geteekend of een consulair visum heeft verleend voor het vervoer of den doorvoer van wapenen of munitie van Ant werpen naar Guatemala. De toestand in de gevechtslinie blijft sta- tionair. De strijd om Badajoz woedt Voort. De be- slissing is nog steeds niet gevallen, ondanks de zware bombardementen van de zijde der opstandelingen. De vliegtuigen der opstan delingen hebben een proclamatie van generaal Franco boven Badajoz uitgeworpen. ,,Levert uw leiders uit", aldus de proclamatie, „dat zal bloedvergieten voorkomen. Thans kunt ge u nog overgeven, morgen zal bet te laat zijn!" Reuter meldt verder uit Lissabon, dat de troe- penafdeelingen der opstandelingen, aange- voerd door Casteljon en Ascencio, thans voor Badajoz zijn aangekomen. Generaal Queipo de Llano houdt zich in zijn jongste radiorede bezig met de pogingen in het werk gesteld om Malaga op de regeering te veroveren. De strijdkrachten der opstande lingen hebben Woensdag van La Ronda uit, hun opxnarsch naar Malaga voortgezet en hebben thans Anteguera, een plaatsje gelegen op 6 K.M. afstand van Malaga, bezet. Volgens berichten uit het boofdkwartier der opstande lingen, zou generaal Queipo de Llano zelf het i bevel over de troepen op zich willen nennen. Naar Reuter uit Tanger meldt, duren de j troepentransporten tusschen Ceuta en Algeci- ras voort. Deze geschieden dagelrjks door i vliegtuigen, niet door oorlogsschepen. Gene- raal Orgaz is verder na bet vertrek van gene raal Franco naar Spanje met bet opperbevel der opstandelingen in Spaansch Marokko be- last. (Het ministerie van oorlog te Madrid heeft eenige mededeelingen gegeven over den toe- stand in het Noorden, in het bijzonder met betrekking tot Oviedo, dat volgens de regee ring geheel omsingeld is. Een colonne der opstandelingen uit Galicie, die de belegerden te hulp wilde komen, zou door de regeerings troepen zijn verslagen. Volgens mededeelingen van het ministerie van oorlog, zou generaal Franco bij zekere mogendheden stappen hebben gedaan voor het herstel der verbindingen tusschen Cadiz en de Canarische eilanden, aangezien de scheep- vaartverbindingen tusschen genoemde punten thans onder controle der regeeringsvloot staan. Tevens wordt medegedeeld, dat generaal Franco, op een verzoek der opstancfelingen van Majorca, tot steunverleening, heeft ge- antwoord, geen versterkingen, oorlogsmate- riaal of vliegtuigen te kunnen zenden. In de stad Madrid is de toestand normaal. Te Barcelona hebben de C.N.T., de U.G.T., de F.A.I, en de socialistische partij een coor- dinatiecommissie gevormd om de doeltreffend- heid van de revolutionnaire actie der arbeiders te vergrooten. Verder zouden volgens een Reu- terbericht uit Barcelona twee vrachtauto's met levensmiddelen, een geschenk van bet Fransche volksfront, te Barcelona zijn aange komen. De Catelaansche regeering heeft voorts een oeconomische commissie in het leven geroepen, die belast zal worden met de controle en het regelen van de industrie. De commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van het volksfront en arbeidersorganisaties. Van de Noordelijke gevechtsterreinen wor den geen verdere berichten gemeld. Het blad A. B. C. meent te weten. dat generaal Caba-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1