AI rfmffm nieuws- en advertentieblao voor zeeuwsch-vlaanderen De herziening van de Grondwet M,S, 5, CACHETS V volq de MSS qewoonte 1 No. 9487 VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1936 70e Jaargang Binnenland De burgeroorlog in Spanje M.S.S. - cachels; Maken Schoon Schip EERSTE BLAD Wetsontwerpen thans ingediend NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maaDjlen Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar /oor Belgie en Amerika 2,—overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruittetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KIEINE AD VERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliehS's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRJJDAGAVOND. DE PARLEMENTAIRE ONSCHEND- BAARHELD. Opruiing en schending van geheimen st rafrechte rlijk vervolgbaar. De regeering beeft zicb bij de voorstellen tot wijziging van art. 98 der Grondwet de vraag gesteld, of niet het tot uitdrukking brengen in het parlement van een onwetfig streven mede zou kunnen worden tegengegaan door opheffing van de parlementaire on- scliendbaarheid. Voor opheffing acht zij geen voldoenden grond aanwezig. Dit is niet het geval met opruiing en schen ding van geheimen. Hier kan het optreden van den voorzitter niet zoo licht 't gezag van de strafwet ver- vangen, omdat in het bijzonder 'oij schending van geheimen het feit niet meer is ongedaan te maken en het kwaad met het uitgesproken woord onherstelbaar wordt. Nog te meer dient hier een voorziening te worden getroffen, nu in de volksvertegenwoor- diging leden hun intrede hebben gedaan, die verklaren zich principieel door een opgelegde geheimhouding niet gebonden te achten. Men kan dan nog zoo vaak geheimhouding opleg- gen van hetgeen in comite-generaal is behan- deld, schending van geheimhouding in de Sta- ten-Generaal wordt door een tuchtmaatregel van den voorzitter niet ongedaan gemaakt en straffeloosheid is verzekerd door artikel 98 der Grondwet. Nog moeilijker wordt de positie van den voorzitter bij schending van geheim houding, voortvloeiende uit eenig wettelijk voorschrift, omdat niet terstond is te overzien, of een lid zicb bij het doen van mededeelingen schuldig maakt aan het schenden van een ge- heim, dat hij uit hoofde van zijn tegenwoordig of vroeger ambt of beroep verplicht is te bewaren. Op deze gronden heeft de regeering ge- meend ter zake van opruiing of schending van geheimen een uitzondering te moeten maken op het beginsel van de parlementaire onschendbaarheid en de betrokken leden ge- reohtelijk vervolgbaar te stellen. MINISTER ZONDEK PORTEFEUILLE. In verband met de voorgenomen Grond- wetswijziging is bij de Tweede Kamer inge- diend een wetsontwerp, waarbij o.m. wordt voorgestelid te lezen in de betrokken artikelen in plaats van „fnoofden der ministerieele de- partementen", ..ministers". In artikei 77 worden de volgende wijzigingen gebracht: Het eerste en tweede lid worden vervangen door de volgende drie leden: De Koning stelt Ministerieele Departemen- ten in. Hij benoemt ministers en ontslaat hen naar welgevallen. Hij kan ministers benoemen, die niet belast zijn met de leiding van een Minis- terieel Departement. De ministers zorgen voor de uitvoering der Grondwet en der andere wetten, voor zooverre die van de Kroon afhangt. Het laatste lid wordt gelezen: Alle Koninklijke Besluiten en Beschikkin- gen worden door een of meer van de minis ters mede-onderteekend. De tweede volzin van het eerste lid van art. 95 wordt gelezen: zij hebben als zoodanig alleen eene raadgevende stem. In artikel 97 worden de volgende wijzigin gen gebracht: In het eerste lid wordt tussohen de woor- den „zijn" en ..vice-president" ingevoegd: ministers. Minister en Kiimerlid. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende: Nochtans kan een minister, bij een verkiezing tot lid der Staten-Generaal ge- kozen, ten hoogste drie maanden na zijn toe- lating als lid het ambt van minister en het lidmaatschap der Staten-Generaal vereenigen. Regeering acht Staatssecretarissen ongewenscht. Ten aanzien van het openen van de moge- lijkheid tot invoering van ihet ambt van staatssecretaris, heeft de regeering bij de voorgestelde wijziging van art. 95 en 111 van de Grondwet de ontkennende concluisie van de staatscommissie tot de hare gemaakt. KAMERS VOOR HET BEDRIJFSEEVEN In verband met de voorgestelde Grondwets- wijziging is ingediend het volgende wetsont werp: In paragraaf 2, na het vierde hoofdstuk wordt ingevoegd een vierde hoofdstuk a, lui dende: Van openbare lichamen voor beroep en bedrijf. Art. 149a. De wet kan voor bepaalde be- roejpen en bedrijven en groepen daarvan, als- mede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen, lichamen instellen, teneinde rege- lend op te treden. De samenstelling, inrichting en bevoegdheid van deze lichamen worden door de wet ge- regeld. Art. 149b. De wet kan aan deze lichamen verordende bevoegdheid geven. Art. 149c. De besluiten van deze lichamen, die met de wet of het algemeen belang strij- dig zijn, kunnen worden geschorst en vernie- tigd volgens regels bij de wet te stellen. De wet kan bepaalde besluiten dezer lidhamen aan goedkeuring onderwerpen, vol gens door haar te stellen regels. HET INROMEN DER KROON VERLAAGD. Bij de voorstellen tot wijziging van de Grondwet is ingediend het volgende wets ontwerp In Par. 2 art. 22, wordt in het eerste lid betreffende het inkomen der Kroon inplaats van 1.200.000 gelezen: 1.000.000. Het tweede lid betreffende een eventueele wijziging vervalt. Par. 3, het eerste lid van art. 24 wordt ge lezen De Koning en de leden van het Kon. Huis, genoemd in de artikelen 26, 28 en 28a, zijn vrij van alle personeele lasten. Par. 4, art. 26 wordt gelezen: De Gemaal van een regeerende Koningin geniet uit's Rijks kas een jaarlijksch inkomen van 200.000. Hij blijft in het genot van dit inkomen na overlijden van de Koningin, zoo- lang hij weduwnaar is en den staat van Neder- lander behoudt. Eene koningin geniet, na overlijden van den Koning, uit 's Rijks kas een jaarlijksch in komen van 200.000 gedurende haar weduw- lijken staat. Par. 5, art. 28 wordt gelezen: De Prins van Oranje geniet uit 's Rijks kas een jaarlijksch inkomen van 200.000, te reke- nen van den tijd, dat hij den ouderdom van achttien jaren heeft vervuld. Dit inkomen wordt gebracht op j 400.000 na het aangaan van een huwelijk, waartoe bij de wet toestemming is verleend. Par. 6. Na art. 28 worden twee artikelen ingevoegd, luidende Art. 28a: de Doohter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, ge niet uit 's Rijks kas een jaarlijksch inkomen van 200.000 te rekenen van den tijd, dat zij den oudendom van achttien jaren heeft ver vuld. Indien zij een huwelijk aangaat, waartoe bij de wet toestemming is verleend, geniet haar Gemaal uit 's Rijks kas eveneens een jaar lijksch inkopien van 200.000. Hij blijft in het genot van dit inkomen na overlijden van de Prinses, zoolang hij weduwnaar is en den staat van Nederlander behoudt. Na het overlijden van haar Gemaal geniet de Prinses, zoolang zij ongehuwd blijft, een jaarlijksch inkomen van f 400.000. De inkomens, bedoeld in dit artikel, blijven bestaan, ingeval later een Prins van Oranje geboren wordt. Art. 28b: de bedragen, vastgesteld in deze afdeeling, kunnen worden gewrjzigd bij een wet. De Kamers der Staten-Generaal kunnen het ontwerp eener zoodanige wet niet aannemen, dan met de stemmen van tweederden van het aantal leden, waaruit elk der Kamers be- staat. In de Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp baseert de regeering deze wijzi gingen voomamelijk op de wisseling van koopkracht van het geld. NEDERIAND EN HET PERMANENTE HOF VAN JUSTITIE. Nadat Nederland aanivanlkelijk in 1921 voor den tenmijn van vijf jaar de vewpdicihte reeht- spraak van het Permanente Hof van Interna tionale Justitie had aanwaard, is in 1926 deze verplichting aangegaan voor een nieu*en ter- mijn van tien jaar. In verband met het afloopen van dezen ter- mijn op 6 Augustus heeft gisteren Hr. Ms. tij- delijlf zaakgelastiigde te Bern, jhr. O. Reuchlin, overeenkomstdg de wet van 17 Juli 1936 op het Volkenlbondssecretariaat te Geneve een ver- klarinig atfgelegd, waarhij voor een nieuwen termijn van tien jaar, inigaande vandaag, op dezelfde voorwaarden als dit tot dusver het geval was, de facultatieve clausula overeen- komstig art. 36 lid 2 van het Statuut van het Hof door Nederland wordt aanvaard. WERKLOOZE JONGE ONBERWIJ2ERS. De alg. vergadering van het Ned. Qnd. Ge- nootschap, welke dit jaar te Apeldoorn wordt gehouden, heeft een motie aangenomen. be- helzende, dait het dringend noodaig is, dat ook ten aanzien van het groote contingent jonge werklooze onderwijzers bijzondere maatrege- len tot werlkverschaffing worden getroffen, dat er zeer zeker zulke maatregelen zijn te treffen, die tevens ten goede zullen komen aan de Nederlandsche jeugd en daardoor mede aan de volksontwikkeling; dat duis de uitga- ven, aan die maatregelen veifoonden, in dub- ibel opzicht rendement zullen opleveren. Zij dringt derhalve er bij de regeering en volks- vertegeniwoordiging op aan, door verhooging van den leerplichtigen leeftijd, verminderinig van het aantal leerlingem per onderwijzer en door bevordering van de weder-aprichiting van onmisbaar gebleken opgeheven openibare scho- len aan de bereiking van dit dulbtoele doel imede te werken. HULPOFFICIEREN VAN JUSTITIE VOOR DE RIJKSVELDWACSHT Bij de Tweede Kamer is ingedienld een wets ontwerp tot wijziging van de artikelen 141, 154, 157, 158 en 177 van het Wetlboek van straPvordering. (Het wetsontwerp heeft blijkens de toe lichting de strekking asm de rijksveldiwaeht eigen hulpofficieren van justitie te verleenen, gelijk de Koninklijke marechaussee reeds op ruime schaal bezit. Op deze wijziging werd vroeger reeds her- haaldelijk aangedrongen. Voor het oogenhlik, is zij ook in het bijzonder wenschelijk in ver band met een in overweging genomen hergroe- peering van de rijkspolitie, welke, ter voor- bereiding mede van de totstandbrenging van een eenheidskorps, elk der beetaande korpsen op bepaalde gebieden met den vollen politie- aienst belast. Het is de bedoeling de wijziging ibij de rijks politie geleidelijk te doen plaats vinden. In verband daarmede stelt artikel 2 van het ontwerp voor de hoedanigbeid van hulp- officier in het wetboek rechtstreeks alleen te verleenen aan de districts-commandanten en de rijksrechercheurs, doch daamevens den mi nister van justitie bevoegd te verklaren, be paalde brigadiers-majoor en brigadiers, die daarvoor in verband met de organisatie in aanmerking komen, als hulpoffioier aan te wijzen. NAAR BETERE BESCHERMING VAN VOGELS. Wanbegrip verdwijnt. Verschenen is de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer op het wetsontwerp houdende nieuwe bepalingen tot bescherming van in het wild levende vogels. In deze memorie zet de minister van Land- bouw en Visscherij uiteen, dat de strekking van het ingediende voorstel is om aan de re geering de middelen aan de hand te doen, om in de practijk der vogelbescherming bet be lang bij instandhouding der verschillende vogelsoorten zorgvuldiger dan thans mogelijk is af te wegen tegen het belang hij voorkoming van de schade, welke de vogels aan vruchten. boomen en gewassen kunnen toebrengen. Er bestaat geen grond voor de vrees, dat de in het leven te roepen regeling trager zal werken dan de bestaande. Het ligt niet in de bedoeling de commissie van bijstand in te schakelen bij het verleenen van vergunningen krachtens art. 18 (thans 10). Tot voorkoming van misverstand wordt hieraan toegevoegd, dat inschakeling der com missie in dezen zin, dat het verleenen van vergunningen van hare bewilliging afhankelijk wordt gesteld of zij omtrent elke vergunning wordt geraadpleegd, niet in het voomemen liigt, ook niet ten aanzien van vergunningen in het belang van den vogelstand, de wetenschap of het onderwijs. Het zwaartepunt van het ontwerp ligt zoo betoogt de minister in art. 2 en hier- van mag ontlasting van de overheids-admini- stratie en een meer consequente doorvoering van het beginsel der Vogelwet 1912 met reden worden verwacht. Al kan niet worden ontkend, dat de uit- breiding der bevolkingscentra en van het wegennet, de toeneming van het verkeer en de intensiveering van de bodemcultuur een ongunstigen invloed hebben op de bestaans- voorwaarden van de vogelwereld, toch mag niet worden voorbijgezien, dat dit nadeel voor een goed deel wordt verbeterd door gelukkige wijziging in de opvattingen der bevolking, welke zich in de laatste 25 jaren heeft vol- trokken. Wanbegrip en onverschilligheid hebben bij zeer velen plaats gemaakt voor inzicht in het nut, hetwelk de onderscheidene vogelsoorten opleveren, en voor liefde tot de levende natuur. Hieraan vooral is het te danken, dat de minister de indiening van een wetsontwerp kon bevorderen, hetwelk Nederland, voor wat de vogelbescherming betreft, aan de spits kan brengen. De minister heeft ihet voornemen een zoo danige uitvoering van de wet te bevorderen, dat, voor zoover geen maatregelen of beschik- kingen van tijdelijken aard moeten worden genomen, de geheele stof in een algemeenen maatregel van bestuur en in een ministerieele beschikking zal worden begrepen. Wilde vogels in kooien niet ongeoorloofd geaeJit. De minister kan tot zijn leedwezen niet de meening deelen van die leden, die het onge oorloofd achtte een wilden vogel in een kooi te houden. Hij kan niet meegaan met het toe- kennen van menschelrjke gevoelens en ge- waarwordingen aan vogels, welke blijkt uit de keuze der uitdrukking „tot levenslange op- slufting in een kooi veroordeelen". Worden de vogels, zooals meestal het geval is, in hun kooien en volieres goed verzorgd. dan blijken zij aan levenslust niet in te boe- ten Inderdaad doet de in ons land bloeiende kanarieteelt de behoefte aan in het wild levende zangvogels verminderen. Maar op- heffen doet hij die geenszins. Zoo stellen de houders van volieres uiteraard prijs op het bezit van onderscheidene soorten. Men moet niet voorbijzien, dat de vogellief- hebherij ook een uiting is van liefde voor de levende natuur en bovendien vaak leidt tot het doen van voor de omithologie belangwek- kende waamemingen. De kooivogelvangst kan worden beoefenci, zonder dat mishandeling der lokvogels ook maar in het minst sprake behoeft te zijn. Waar mishandeling of verminking mocht voorkomen, zullen deze met alle ten dienste staande middelen worden bestreden. Het ligt in het voornemen hij het verleenen der in art. 18 (thans 10) hedoelde vergunnin gen de Commissarissen der Koningin in te schakelen. De berichten, die van regeeringszijde en via den radiozender in handen der opstande- lingen tot ons komen, blijven tegenstrijdig. Volgens het ministerie van binnenlandsche zaken te Madrid is de toestand zeer bevre- digend. Saragossa en Huesca worden steeds meer iugeslotenOordoba zal ,zich weldra ZIEZOO.AUE5 IS u ing^pakt NOG dEN NACHTJE 5LAPEN EN DAN.. HEEQLUK DAT W'J NU ZOO ONBEZ.ORGD ,OP REI5 KUNNEN GAAN/ ..'JKEENS/ IK MAD ZOO 'N IDEE.DAT DIE HAS.CACHET ELNOODIG KONDEN Z'JN. NEEM ER IMAAR GAUW EEN DAAR-DAN KUNNEN WE NDAG WEER DE SERPEN I MAAR VROUWTJE s\l5 ER NU AAN DE GAAT TOCH ZIEK WORDEN nee/maar DIE VERANDERINQ VOEDSEL EN DIE VREEMDE OMOEVING WERKEN OIRECT OP 1 M'JN STOFWI5SELINO EN DAAROM VOEE IK M'J ZOO ELLENDIG 'AT EEN MEERL'JK ,REI5JE IS DAT GEWEEJT knu.WATZEO JE ERVANyCT IK NOUD ME.DANK Z'J n.s.s. CACHETS.- maar kranig.hE ELUKKIG DAT J'J DIE S.S-CAChETS B'J JE HAD/ Neem elken Vrijdag en Zaterdag een M.S.S.-cachet ter Inwendige zuivering Gij kunt niet gezond blijven, als van dag tot dag zich in Uw ingewanden vergiftige afval-stoffen ophoopen. want die hebben n bijzonder schadelidke werking op Uw gestel. Tenslotte begint Ge U „zoo moe", .,zoo mat" en ..zoo lusteloos" te gevoelen en last te krijgen van allerlei onprettige verschijnselen. zonder dat Ge beseft, waar het U hapert! De M.S.S.-cachets zullen Uw haperende spijs- vertering, Uw vertraagde stoelgang herstel- len, Uw met vergiftige afvalstoffen gevulde darmen zacht ledigen, Uw gestel opfrisschen. Ge gaat U n ander mensch voelen. Ge bemerkt vol welbehagen. dat geU op Zondag-ochtend voor het eerst eens lekker frisch en opgewekt gevoelt, vol van levenslust en energie, want OveT vTkrfjgbaar bij Apothekers en Drogisten. Per 12 stuks in koker slechts 60 cent. i Lngez. Med. moeten overgeven. In Oviedo is de toestand onhoudbaar geworden. De voorhoede van de troepenafdeelingen van kapitein Binitez heeft daar met succes geopereerd. De vertegen- woordiger van Havas in het Guadarama-ge- bergte maakt melding van kleine gevechten tusschen regeeringstroepen en opstandelingen, waarbij verscheidene dooden zouden zijn ge- vallen. Een wijziging in den toestand is ech- ter niet ingetreden. De minister van buiten- landsche zaken te Madrid gaf nadere inlich- tingen over Saragossa. Twee troepenafdee lingen van de opstandelingen waren in de richting Saragossa opgerukt en door regee ringstroepen omsingeld. Zij zouden 1300 ge- vangenen hebben gemaakt en 20 mitrailleurs en 11 kanonnen hebben huitgemaakt. Generaal Queipo de Dlano heeft daaren- tegen via den radiozender Sevilla meegedeeld dat te Cordoba volkomen rust heerscht. Gene raal Mola zou verder voorbereidingen tot den eindstrijid treffen. Het offensief tegen Malaga wordt thans zorgvuldig voonbereid. Afdee- lingen der opstandelingen, die uit Granadh naar Malaga waren opgerukt, hebben onder- weg verhitterde gevechten geleverd met de regeeringstroepen. Zij zouden erin geslaagd zijn Bracana te bezetten. Groote hoeveel- heden oorlogsmateriaal en munitie zouden hun in handen zijn gevallen. Men krrjgt den indruk, dat in de provincie Badajoz gevochten wordt. Aan de Portu- geesche grens nahij Elvas hoort men het geluid van kanon-, geweer- en mitrailleur- vuur. Uit Tanger wordt verder gemeld, dat de telegraaf- en telefoondiensten tusschen de Spaansche, Fransche en internationale zone, die sedert het uftbreken der onlusten steeds goed hebben gefunctionneerd, Woensdagmor- gen zonder nadere aankondiging is onder- broken. Men vermoedt, dat deze maatregel door de opstandelingen is genomen om de troepenbewegingen naar de haven van Ceuta geheim te houden. Behalve de belangrijke troepentransporten naar Zuid-Spanje, vallen, als belangrijkste gebeurtenis in het Noorden. eenige gevechten in Asturie te melden. Een afdeeling opstande lingen, voorzien van een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal, heeft getracht naar Oviedo op te marcheeren, om hulp te bieden aan de strij-dmacht van kolonel Aranda, wiens toe stand buitengewoon critiek was. De regee ringstroepen wisten den hulpeolonne ernstige verliezen toe te brengen en hen ten slotte op de vlucht te drijven. Als gevolg daarvan is de toestand der rebellen in Asturie ernstig ge worden. De troepen van kolonel Arartda schijnen verloren te zijn. Den geheelen dag heeft de artillerie van de regeering van de forten San Marcos en San Marical uit de omtrek van Oyarzum gebom- bardeerd. Alles schijnt er op te wijzen, dat de regeeringstroepen uit Renteria en Irun, een aanval zullen doen om de rebellen van de grens van Navarra te verdrijven. Voorts heeft de luchtmacht van de regee- rtng het bombardement van Valladolid, dat reeds drie dagen duurt, voortgezet. De schade is betrekkelijk gering en men maakt geen melding van slaohtoffers. Nalbij Bonar in de provincie Leon heeft een hevig gevecht plaats gehad tusschen opstandelingen en regeeringstroepen. Het hoofdkwartier der opstandige troepen heeft het volgende communique gepubliceerd: Een sterke, uit Vitoria vertrokken afdee ling bestaande uit infanterie, cavallerie en berg-artillerie heeft een sterke concentratie regeeringstroepen in de nabijheid van Orduna uiteengedreven, waarbij de vijand deze stad moest ontruimen en vrij zware verliezen leed. Met de bezetting van Orduna, Villa Real en Avala hebben wij de verbindingen tusschen Vitoria en Bilbao afgesneden. De vijand trok zich op Amurrio terug. Groote. troepentransporten nit Marokko. Een correspondent van de Italiaansche Tri- buna heeft een onderhoud gehad met gene raal Franco den leider der opstandelingen, in zijn hoofdkwartier te Tetuan. De generaal zeide, dat hij thans beschikte over de vol gende oorlogsschepen, die in de haven van Ferrol lagen; het pantsersehip Espana, vier kruisers en twee hulpschepen. Het ontbreekt den nationalisten echter aan torpedobooten, torpedobootjagers en duikbooten en dit is de reden, dat men nog geen slag heeft aange- durfd met de regeeringsvloot. Daarentegen is de luchtmacht der natio nalisten volgens generaal Franco zeer sterk en actief en het is haar mogelijk geweest aan- zienlijke contingenten troepen naar het schiereiland over te brengen. Op sommige dagen was het mogelijk geweest bijna 800 man over te transporleeren. Andere vlieg- tuigen verrichten verkenningsarbeid of bom- oardeeren de regeeringsvloot. Fran:o gaf voorts uiting aan zijn voldoening over de mili- taire vorderingen op alle fronten. Reuter weet uit Tanger over deze troepen-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1