fiFMFFM NIEUWS- en advertentiebud voor zeeuwsgh-vlaanderen CACHETS Maiden Schoon chip ZONDAG Oe RussischB schr ijver Dostojsvski Oe burgeroorlog in Spanje No. 9484 VRIJDAG 31 JUL! 1936 76e Jaargang BSnnenland EERSTE BLAD V. (Slot. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen VOOR DEN NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Belgie en Amerika 2,—, overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. y i itgi efster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clioh6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgavc. DIT BLAD VERSCHMNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAG A VOND. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. AMERICAN PETROLEUM COMPANY te 's-Gravenhage. om vergunndng tot bet uitbreiden van de on- dergrondsche petroleumbewaarplaats met af- tapinricbting op het perceel kadastraal be kend in sectie K no's 256, 257, 258, 259 en 260, plaatselijk gemerkt wijk P 38e (Westelijke kanaalarm Op Dinsdag 11 Aug. a.s. des namiddags te drie uur, zal in bet Gemeentebuis gelegen- heid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze monde- ling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hetoben, kunnen gedurende drie dagen vodr het boveagemelde tijdstip ter secretarie der ge- meente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerecbtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor bet ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 28 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Eindoordeel. brengen ingevolge artikel 75, eerste lid, der Lager Onderwijswet 1920 ter openbare kennis het volgende raadsbesluit: De Gemeenteraad van Ter Neuzen, overwegende, dat door het bestuur van de Veneenigir.g voor Christelijk Onderwijs te Ter Neuzen een aanvraag is ingediend overeen komstig artikel 72 der L. O. wet 1920 voor de verandering van inrichting van de school voor G. L. O. aan de Jozinastraat, door het doen aanbrengen eener centrale warmwater- verwarming met oliesbookinrichting der les- lokalen ter vervanging van de kolenkachels; dat blijkens opgaaf van het schoolbestuur verandering der inrichting door centrale ver- warming een uitgaaf zou vergen van f 2500, dat de bestaande verwarming ten deele nog bruikbaar is en voor zoover die kachels ver- vangen moeten worden, daarvoor slechts een laag bedrag beschikbaar gesteld moet worden; dat dan ook in verband met de financieele omstandigheden der gemeente, iedere niet strikt noodige uitgaaf dient te worden ver- meden en de vervanging van kachels door centrale verwarming de normale eischen aan het geven van lager onderwijs te stellen te boven gaat; b e s 1 u i t aan het verzoek van het bestuur van de Ver- eeniging voor Christelijk Onderwijs te Ter Neuzen tot verandering der inrichting der school voor G. L. O. aan de Jozinastraat door het doen aanbrengen van centrale warm- waterverwarming met oliestookinrichting der leslokalen in die school op bovengenoemde gronden geen medewerking te verleenen. Ter Neuzen, 30 Juli 1936. De gemeenteraad voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Ter Neuzen, 31 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. brengen ingevolge artikel 75, eerste lid, der Lager Onderwijswet 1920 ter openbare kennis het volgende raadsbesluit: De Gemeenteraad van Ter Neuzen, overwegende, dat door het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Ter Neuzen een aanvraag is ingediend overeen komstig artikel 72 der L. O. wet 1920 voor de verandering van inrichting van de school voor U. L. O. aan de Grenulaan, door het doen aanbrengen eener centrale warmwater- verwarming met oliestookinrichting del les lokalen ter vervanging van de kolenkachels; dat blijkens opgaaf van het schoolbestuur verandering der inrichting door centrale vei- warming een uitgaaf zou vergen van 2600, - dat de bestaande verwarming ten deele nog bruikbaar is en voor zoover die kachels ver- vangen moeten worden, daarvoor slechts een laag bedrag beschikbaar gesteld moet worden; dat dan ook in verband met de financieele omstandiglheden der geimeerate, iedere niet strikt noodige uitgaaf dient te worden ver- meden en de vervanging van kachels door centrale verwarming de normale eischen aan het geven van lager onderwijs te stellen te boven gaat; b e s 1 u i t aan het verzoek van het bestuur van de Ver eeniging voor Christelijk Onderwijs te Ter Neuzen. tot verandering der inrichting der school voor U. L. O. aan de Grenulaan dooi het doen aanbrengen van centrale warm- waterverwarming met oliestookinrichting der leslokalen in die school op bovengenoemde gronden geen medewerking te verleenen. Ter Neuzen, 30 Juli 1936. De gemeenteraad voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Ter Neuzen, 31 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, ™P TELLEGEN, Voorzitter. B I. ZONNEVIJLLE, Secretaris; Wij verbeelden ons geen oogenblik, dat wij in de mededeelingen, die wij in onze vier vorige artikelen over dezen schrijver hebben gegeven, volledig zijn gewecst. Daartoe zouden wij zeker wel drie- of viermaal zooveel ruimte noodig hebben. Graag zouden wij bijvoorbeeld hier nog hebben meegedeeld den hoofdinhoud van Dostojevski s ,,Idioot hoe moeilijk dit ook zou zijn, maar met de enkele mede- deeling van die geschiedenis zijn wij er dan toch nog niet. Liever dan nu aller- lei bizonderheden nog te gaan ophalen. geven wij in dit (slot)artikel een eind oordeel over dezen schrijver en zijn werk. Wij zullen ons daartoe in hoofdzaak bepalen tot de conclusies, waartoe twee personen zijn gekomen, die overigens in richting en levensopvatting wel zeer sterk uit elkaar loopen, wij bedoelen: den bekenden romanschrijver Stefan Zweig, die op dit oogenblik in Palestina vertoeft" uit zijn vaderland Duitschland ver- bannen zijnde, en den ook niet onbekenden ..Barthiaan" Eduard Thurneysen, die pas nog in Holland is geweest, waar hij voor verschillende theologische faculteiten voordrachten heeft gehouden over een dogmatisch onderwerp. Thurneysen zegt niet onjuist en onaar- dig in zijn studie over Dostojevski, dat wie uit de regionen der zoo veilig- en zoo zeker-levende menschheid van den tijd van voor den oorlog tot Dostojevski komt. een gevoel krijgt als zich meester moet maken van iemand, die na de beschou- wing van enkele huisdieren als een hond, een kat, kippen of een paard, plotseling de wildernis voor zich ziet opengaan, en zonder dat hij dit in het minste of ge- ringste had vermoed, zich opeens bevindt tegenover nog ongetemde gedierten als jaquars en poema's, tijgers en krokodillen, slangengebroed en druk fladderende steenarenden of condors. Een vreemd- soortige wildheid en raadselachtigheid van nog niet bedwongen, nog niet inge- perkte en nog niet door honderdvoudige beveiligingen ommuurde en gebonden natuur omringt hem daar aan alle kanten. Hij betreedt een onbekend, nog niet in kaart gebracht oer-gebied (Thurneysen haalt hier juist merkwaardigerwijze een woord aan van Zweigen ver achter hem liggen alle bewoonde, kalmere en meer vredevolle streken. Hij is nu verplaatst ver achter de uiterste grenzen, de uitein- den der bekende wereld, en hij kijkt met een zekere beklemmina een mensch in het onbekend-bekende gelaat, die zeker wel met hem den naam ..mensch" gemeen heeft, maar die toch schijnt te leven aan gene zijde van alle overigens met dit be- grip verbonden eigenschappen; aan genen kant van de categorieen van goed en kwaad, verstandig en dwaas, schoon en leelijk: ja, die ook geheel afgedaan heeft met staat en familie, met kerk en school. En zooals hij, die uit de wildernis terug- keert tot de meer getemde samenleving, nu ook in de vroeger als zoo gemoedelijk beschouwde viervoeters de trekken terug- vindt van de oorspronkejijke woestheid en wildheid, en zich d§n opeens zelfs binnen zijn vier muren als geplaatst ziet tegenovei onvermoede, sluimerende mogelijkheden. zoo blijft ons ook zegt Thurneysen uit de ontmoeting met de wereld en men- schen uit Dostojevski's boeken ons iets bij van ontzetting en afgrijnzen. Is het niet Herman Hesse geweest, die in 192U al gewezen heeft op den nauwen samen- hang tusschen de Russische menscnen van Dostojevski en den ernstigen dreigen- den ondergang van ons Westen? Een van Dostojevski's meest openhartige getuige- nissen is zeker wel dit, dat hij neerschreer. .Altijd en bij alles heb ik heel mijn leven alle grenzen overschreden Men kan dan ook niet zeggen (deze opmerking is van Zweig), dat zijn moraal teruggaat op eeniqe bron of norm, bij hem is geen sprake van iets klassieks, in welke betee- kenis ook, maar slechts van intensiteit. Vulkanisch zijn dan ook zijn helden. en eiqenlijk al de menschen die hij teekent; en zoodra als iemand rustig zou worden of nuchter, berekenend en na te rekenen, dan schudt Dostojevski zoo iemand at zoo als een boom dat doet met zijn rijpende of volrijpe vrucht. Stefan Zweig heeft in zijn prachtige studie over de ..Drie meesters Balzac, Dickens en Dostojevski Insel-Verlag, Leioziq 1929) de hoofdfiguren van Bal- z'ac s" romans vergeleken met die uit Dostojevski's boeken. Daar bij den Fran schen model-romanschrijver, zijn het alle- maal heele menschen, na-te-speuren en in zekeren zin te doorgronden karakters. Elk van diens menschen is als uit een gron - stof qevormd. Voor elken naam bij Bal zac kan men een bepaalde, bij-behoorende eigenschap in de plaats stellen, een vertegenwoordigt de eergierigheid, n ander zelfopoffering, een derde de anar- chie. In ieder mensch domineert daar een bepaalde drijfveer. Het worden haast automaten, zoo precies komt het alles uit, en zoo vallen al hun daden vooruit te vcorspellen. Maar dan is dat alles bij Balzac ook precies als bij Dickens, dien onze lezers waarschijnlijk beter kennen. en van wien zij dan ook dit zelfde zullen kunnen getuigen! primitief, eenkleurig, en doelbewust. Zij zijn controleerbaar. zij zijn meetbaar met en naar onze be- grippen en bepalingen. Maar bij Dosto jevski is dat alles anders; zijn menschen zoeken en vinden geen verhouding in en tot het werkelijke leven; zij staan alien apart, het zijn alien zoekers, en vraag maar niet eens: wat zij zoeken! Zij willen niet leeren leven, zij willen noch zichzelf noch anderen bedwingen of veroveren; zij willen alleen maar leven en zijn. Wij, Europeanen van het Westen, zegt Zweig, wonen in onze oude tradities als in een lekker verwarmd huis. Maar de Rus van de negentiende eeuw, uit den Dostojevski-tijd, heeft wel achter zich de houten hutten uit zijn barbaren-iperiode verbrand. maar hij heeft zich nog geen nieuw huis gebouwd. Het zijn alien zon der uitzondering menschen uit een over- gangs-tijdperk, het lijkt wel een voort- durende, nooit eindigende tijd van rijp- worden, zij zijn in de vlegeljaren. Geen van Dostojevski's menschen is tevreden met het bereikte, zij zijn nooit voldaan, nooit eens echt gelukkig, nooit rijk of machtig genoeg. Zij willen nooit halt- maken. niet eens zelfs bij het geluk. Zij willen altijd nog weer verder, zij hebben alien zonder uitzondering dat „hooge hart", dat hen kwelt en vragen doet. Zweig roept ergens uit: Wijs mij toch eens een persoon aan in de boeken van dezen schrijver, die rustig ademhaalt, die kalm is en kan rusten, of die zijn doel heeft bereikt. Maar zoo is er niet een! Zij zijn alien bezig met een razenden wedloop naar de hoogte, en door de diepte heen, het is, alsof zij alien bevriezen en in brand staan, zij zijn onverzadiglijk, mateloos, en zij hebben hun eenige maat inde oneindigheid! Al zijn helden zijn lijders, alien hebben min-of-meer ver- trokken gezichten, alien hebben verhoo- ging, of zeg gerust: koorts. Het is als een groot hospitaal van zenuwzieken; we komen in kroegjes, waar alles stinkt naar brandewijn, wij komen in gevangenis- cellen en in kazernewoningen, bordeelen en bierkneipen, en daar (schrijft Zweig) in dat Rembrandtieke donker is het een gewoel van ekstatische gestalten, we zien een moordenaar met nog bloedbevlekte handen, een dronkaard, die door andere zatlappen wordt toegejuicht. meiden met een geelachtig licht om zich heen, een kind dat aan toevallen lijdt en dat bede- lend over straat gaat, we hooren van een die al zeven moorden op zijn geweten heeft en die dus in Siberie vertoeft, een speler, die ten prooi wordt van spits- boeven, enz., enz. Kortom het is: een- en-al onderwereld, een hades vol hartstochten! Zoo ziet die Russisch>. wereld er dus uit. Deze romans spelen niet voor, maar achter de coulissen: in s menschen oin- nenste. En er bestaat in Dostojevski s wereld geen verworpene, geen booswicht, qeen hel en geen onderste rang zooals bijvoorbeeld bij Dante Hier is het alles hel het moet alles onderwereld zijn, wil het qoed en waar zijn. Vreemd is en blijft het intusschen, dat deze meest aard- sche van alle beschrijvingen op ons werkt als zijnde niet van deze aarde! Fijn is ook de opmerking, die door Zweiq gemaakt is. dat de schrijver aller- lei bijzonderheden dermate verwaasloosd. wat wij nooit precies weten in welken tijd van het jaar een of ander voorval speelt. Men merkt aan niets of het zomer is, lente of herfst. En op alle twintig duizend bla4zijden van zijn boe ken men denke zich deze hoeveelheid eens inj wordt ons nooit geteekend, dat iemand zit of eet of drinkt. Zijn men schen zijn altijd aan 't praten of kibbelen. Zij slapen niet, zij rusten niet zi) zijn altijd koortsachtig bezig. Zij leven ook altijd in den superlatief, in den overtref- fenden trap. Stefan Zweig heeft laten wij met die karakteristiek ons stuk moqen besluiten Rembrandt gerioemd den waren broeder van Dostojevski. Daar is veel waars in. Beiden stammen uit een leven vol zorgen, kommer, ont- berinq; beiden zijn ze uitgestootenen, bei den leefden in voortdurende geldverlegen- heid, bei'den kwamen telkens bijna om. Beiden weten maar al te veel van den scheppenden zin der contrasted van den eeuwiqen strijd tusschen licht en dmster- nis; beiden weten ook, dat geen schoon- heid qrooter en dieper is dan de heilige schoonheid der ziel die gewonnen is uit het nuchtere zijn. Maar ook hebben b i- den hun Christum gekend en gezien en weergegeven. Beiden weten maar al te veel van het eeuwigdurende spel der aardsche krachten, van licht en duisternis. Hoe meer men kijkt naar de schilderijen en etsen van Rembrandt of ook leest in de boeken van Dostojevski, des te meer wordt men gewaar van de al-menschelijk- heid. En dan ziet men tevens onder dat alles door en boven dat alles uit den hei- ligen glans, die er uitgaat van den door- nenkroon. Het is een van Dostojevski's diepste woorden, dat hij van den Man van Smarten alleen maar kan hebben geleerd: Alleen maar door de droefenis en de ellende kunnen wij echt leeren het leven lief te krijgen". Alleen door verlies is er echte winst, alleen door gewillig en offe- rend sterven eeuwige opstanding. ZANGHULDE AAN DE KONINGIN. Op 31 Augustus zullen 's morgeus 4500 sctnoolkinderen uit Apeldoom door bemidde- linig van de Oranjevereeniging Apeldoorn Het Centrum aan de Koaiingin ter gelegeniheid van haar verjiaardag voor bet paleis 't Loo een zanghulde brengen. Het bestuur van de Oranjevereeniging heeft van den secretaris van de Konimgin berdoht ontvangen, dat de Koninklijike Familie dien dag vrij zeker op het Loo zal vertoeven, hij beval voortizetting van de voorlbereiding voor de aubade aan. De Oranjevereeniging heeft voor bet overige van dien dag volksspelem, een optocbt van Apeldoomscbe indusitrieele ondememingen en een wedatrrjid in het versderen van fietsen uitigescbreven. Op het gemeemtelijk landgoed „Maria's Lust"' zal zij een feestpark laten in- richten. Een vuurwerk zal de officieele feest- viering besluiten. DE SCHORSI NX, VAN DEN BURGEMEESTER VAN BORSSELE. Het onderzoek inzake de onregelmatigheden in de aJdministratie van den burgemeester van Borssele, H. C. R., wordt voortgezet, een daar voor aangewezen persoon comtroleert de boe ken enz. op bet gemeentebuis, dat voor den gesdhonsten bu rgam eeste r thans verboden terrein is. De gemeenteraad heeft vergaderd onder voorzitterschap van den heer A. A. Elenbaas, burgemeester van 's-Heer Arendskerke, die tijdelijk ook voor Borsselen is aangesteid en toeeedigtd. Deee deelde mede, dat het schor- simgsbesluit dateert van 21 Juli en voor een maand van kracht is. VOORKEUR VOOR NEDERLANDSCH FABRIKAAT. Bij een onderhoud, dat A.N.P. heeft gehad met den heer Ch. J. I. M. WieLter, voorzitter van de rij'kscommissie voor de werkverrui- ming, over de mogelijikheden van het Neder- landsche product op de Nederlandsche markt, zeide de heer Welter tot zijn genoegen te constateeren, dat zoowel het groote publiek als ook de leiders van grootbedrijven er meer en meer op attent zijn, hun aank'oc-pen binnen de grenzen te houden en in hun behioeften voor bedrijf zoo ook die voor het dagelijksche leven, te voonzien met in Nederland gemaakte artikelen. Met het koopen van Nedierlandsiche waar worden groote nationale balangen gediend. Ieder die onnoodig 't zij bewust of onbe- wust het Nederlandsche product bij im port achterstelt, berokkent daardoor schade aan de goede Nederlandsche zaak, schaadt daardoor de welrvaart van nijver Nederland. Aan den anderen kant kan men in den tegenwoordigen tijd er van verzeikerd zijn, dat elke order, welke binnens'lanJds wordt uitge- voerd, werk en brood beteekent wor een aan- tal landlgenooten en hun gezdinnen. Het algemeen welvaartspeil heeft in de laat- ste jaren een gevoeligen knak gekregen. Als wij, Nederlanders, consequent vasthouden aan het principe: „Voor alles Nederlandsche waar", dan helpen wij steentje voor steentje mee, die welvaart weer op te bouwen. SCHRIFTELIJKE VRAGEN. De beer Marchant et d'Amsembourig heeft den Minister van Justitie de volgende vragen gesteld Heeft de minister kennis genomen van het courantenfberidht, volgens hetwelk ook dit jaar, beigin Augustus, wederom de zjg. „Sociale Week" te Rolduc (L.) wordt gehouden? Is liet den minister bekend, dat deze ver- gaderingen pdeigen bezocht te worden door tal van leidenlde politici en andere officieele per sonen, onder wde ministers en oud-ministers, alsook vertegenwoordigers van buitenlandsche mogendiheden. Is het den minister bekend, dat de ohgand- satoren van deize bijeenlkomst, met name mgr. dr. Poels en den heer Jos. Maenen, bekend staan als krachtiige bestrijders van het heden in Duitschland heerschende regime, zoodat aanva'llen daarop alleEEins zijn te verwaclhten, en dat genoemde heeren anderzijds de nauw- ste betrekkingen onderhouden met de groot- ste regeerdngspartij Is het den minister bekend, dat het voor- nemen bestaat, om dit jaar tijdens de „Sociale Week" o.a. ook den Duiitsdhen Jezuiten-pater Fr. Muckermann te laten spreken, die even- eens bekend staat als bevig bestrijder van zijn edlgein regeerlng, zoo zelfs, dat het hem wegens zijn politieke agitatde is vexlboden in Duitsch land op te treden Handlhaaft de minister zijn standpoint, o.a. omschreven door zrjn uitlatingen in de Tweede Kamer op 21 November 1935 (handelingen biz. 530): Er is geen reden hun (den Du'itschers) het Gii kunt met gezond blijven, als van dag tot dag zich in Uw ingewanden vergiftige afval-stoffen ophoopen, want die hebben n biizonder schadelijke werking op Uw gestel. Tenslotte begint Ge U „zoo moe „zoo mat en „zoo lusteloos" te gevoelen en last te krijgen van allerlei onprettige versohijnselen. zonder dat Ge beseft. waar het U hapert Neem elken Vrijdag en Zaterdag een M.S.S.-cachet ter inwendige zuivering DeM.S.S.-cachets zullen Uw haperendespijs- vertering, Uw vertraagde stoelgang herstel- len. Uw met vergiftigde afvalstoffen gevulde darmen zacht ledigen, Uw gestel opfrisschen. Ge gaat U 'n ander mensch voelen. Ge bemerkt vol welbehagen, dat ge U op Zondag-ochteiid voor het eerst eens lekker frisch en opgewekt gevoelt, vol van levenslust en energie, want. M.S.S.-cachets Maken „Schoon Sehip" Per 12 stuks in koker slechts 60 cent. (Ingez. Med.) leven lastig te maiken, tenzij zij zi-cb aan poli tieke actie schuldig maken." Voorts (ter zelfder plaatse der Handelin gen) ,,Nu heeft de heer Koritenlhorat gezegd, dat de Duitschens zich hier ook bemoeien met in terne Nederlandsche aangslegenlheden. Als aJlgemeene stelllng lijkt mij dlit te boud gespro- ken. Mm trekke uit enikele op zich zelf staan- de concrete feiten niet te algemeene conclu sies. Wianneer echter bepaalde Duitschers of groepen van Duitschers zich met Neder landsche aangeletgenheden bemoeien, in dien zin, dat zij zich aan politieke activiteit te buiten gaan, ben ik steeidis die eerste cm daar diadelijk maatregelen tegen te nemen. Het spreelkt vanzelf. dat ik gaarne cp de hoogte wordt gelbrucht van gevallen." Is de minister niet van meening, dat, daar Rolduc in de onmiddellijke nabijhedd van de Duitsche grems is gelegen, aanvallen op dit land of diens regime van deze plaats uit een specdaal provoceerende uitwerking zouden moeten hebben? Acht de minister het onder deze omstandig heden niet in het belong van ons land en in het bijizondier ivan Limburig, -dat aan Pater Muckermann het spreken worde verboden, dat er speciaal voor worde gewaakt, dat in deze vei-gaderingen niets worde gezegd, dat een naldeeligen inrvloed zou kunnen oefenen op onize verstandhouding met het Duitsche rijk en dat, indien dit laaitste niet volkomen vast- staat, de bijeenkomst worde verboden? Gisteravond is schrijft de N. R. Crt. een reeks van berichten binnengekomen, die gewaagden van diverse successen voor de opstandelingen. Zoo heeft generaal Mola een communique .uitgegeven opgenomen in de Parijsche Libert^ waarin medegedeeld wordt, dat Valencia zich bij de nationale be- weging heeft aangesloten en dat de geheele omtrek der stad in handen der militairen is. Drie kolonnes der regeering te Barcelona, die den communisten van Valencia te hulp waren gesneld, zouden met achterlating van hun wapens op de vlucht geslagen zijn. B'j den intocht der troepen in Valencia werd overal in de stad in de Spaansche kleuren gevlagd en de troepen zouden door de bevolking met

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1