OPENING Kleine Advertentien OPRUIMING van Firma P. J. VAN DE SANDE - Ter Neuzen Aquariums, Goudvisschen een '2e.hands Motorrijwiel, Gemengde Berichten Advertentien Bekendmaking. LEDENVERGACERING ZAAK in Sigaren, Sigaretten en Tabak JAC. DIELEMAN. J*- iie Gsr^gsii Sigarenmagazijn, Heerengracht 1 ORIGINEELE ZAAITARWE SCHEEPVAARTBEWEGING. Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Motorschip „Brabant" Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Motorschip „West Vlaanderen" Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Motorschip „Antwerpen" Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Scheepvaart Mij „Limburg" Afd. Ter Neuzen van Volksonderwijs. BUITENGEWONE VERGADERING SMALLEGANGE'S KWEEKERIJ Klaverruiters, Prei- en Koolplanten, Pootuienzaad, Zaaiwikken EEN DEGELIJKE BOEKHOUDING A. W. VERSCHELLING Ondergeteekende bericht, dat hij de Zaak in Aquariums en aanverwante Artikelen heeft overgenomen van den heer J. J. VERJAAL, Schoolplein 11, Ter Neuzen. Beleefd aanbevelend, JAC. DIELEiVlAN, S1GARENHANDEL NOORDSTRAAT 42 op ZATERDAG 1 AUGUSTUS van ons nieuw 11.25 Bij aank°0fPoVnda^oH,a r tis P°»d o( bu, ColWne-v"1' - -rT730 iu" Aanbevelend, J. DE HAAS-VAN DUKE, Ter Neuzen SMALLEGANGE'S Zaadhandei, VULPENHOUDERS Deze week in ons BIAC-programma Meer dan 40 actualiteiten uit alle landen derwereld, een vroolijke teekenfilm, een komische film en van het DUITSCHE VERKEERSBUREAU de mooie film „HARZFARHT" Verzuimt Uwe wekelijksche bioscoopcourant niet. SMALLEGANGE'S KWEEKERIJ BLOEMEN Bruidsbouquetten f 2,50, f3,50, f4,50 Bloemstukken f 2,00 en hooger Grafkransen, Bloemenmanden, TE K00P°GEVRAAGD KAMERS te huur op mooien stand, boven Westkolkstraat 36. Te bevragen Fa A. VAN OVER- BEEKE. BEJAAKDE VROITW DOOR GAS GESTIKT. De alleenwonende 84-jarige wed. Klein is in haar huis aan de Koningstraat te Hilversum dood in bed aangetroffen. Een arts consta- teerde verstikking door gas. Reeds eerder was gebleken dat de vrouw niet goed overweg kon met de bevelsluiting van de gaslamp. Deze bleek ook tbans open te staan, terwijl er een sterke gaslucht in de woning hing. DE MOORD TE OPEhflJE. Aangaande den moond te Opende op den 72jarigen R. Zetsma kan het volgende worden medegedeeld Bij het onderzoek kwamen aanwijzingen aan den dag, die wezen in de rictoting van den Gnoninger R. W., tihans is gebleken, dat ook zijn bnoer, D. W., bij de zaaik is betrokken. Beide verdaohten begaven zich in den nacht van 24 op 25 Juli naar Opende; daar- voor waren zij volkomen op de hoogte geko- men van de levensomstandigheden van Z. Zij wisten, dat bij alleen Woonde en op bepaalde tijden veel geld in huis had. Door het forcee- ren van de achterdeur drongen zij de woning binnen. In de achterkamer pleegden zij ver- scihiilende gewelddadigheden op Z.. waarbij zij eeniige sc.hot.en op hem losten, hem kneveiden en hem een prop in den mond duwden. Daar- na werden alle vertrdkken en kasten in het huis doonzodht en de inhoud voor het grootste deed aver den grond verspreid. Een groot be- drag aan geld werd dioor hen gestolen. Beide verdaohten, die in den nacht van 27 op 28 Juli door de Groningsche politic wer den aangehouden, zoo meldt men. bekenden het feit te hebben gepdeegd. Belangrijke be- dragen aan geld en eenige vuurwapenen zijn in beslag genomen. ONOELUK met ledige t abbidbus. Zaterdagavond was het 12-jarig zoontje j van de familie W. te Megen aan het spelen met een ledige carbidbus, welke hij met water vulde. De jongen begon toen de onvoor- zichtdgheid, een brandende lucifer in de bus te werpen. Een hevige ontploffing volgde. De vlammen stegen hoog op en de onvoorzich- tige knaap werd door het fel laaiende vuur in het gelaat getroffen, meldt het ,,Dgbl. van R'dam". Met brandwonden aan het gelaat werd hij opgenomen. Voor het gezichtsvermogen van het slaehtoffer wordt gevreesd. INBRAAK IN EEN KERK TE VEER. In den nacht van Zaterdag op Zondag is ingebroken in de pastorie van de Gerefor- meerde kerk aan de Damlaan te Veur. Na een ruit, welke vooraf met zeep was ingesmeerd, te hebber. verwijderd, zijn de daders binnen- gekomen en hebben alle kasten doorzocht zonder iets te kunnen vinden. Ook heeft men geprobeerd de brandkast te forceeren, wat evenwel niet gelukte. Onder leiding van den burgemeester heeft de rijkspolitie een uitge- breid onderzoek ingesteld. Men vermoedt dat men te doen heeft met denzelfden man, die. ook in Voorburg in een paar scholen heeft ingebroken. MEISJE DOOR EEN AUTO AANGEREDEN. Zaterdagmiddag is een meisje van 9 jaar op de Nassaukade te Amsterdam, bij de Van Lennepkade, aangereden door een auto. Met een schedelbreuk is het kind opgenomen en in stervenden toestand naar het Wilhelmina Gasthuis gebracht. KRANIGE REDDING DOOR EEN 15-JARIG MEISJE. De 15-jarige Jeannette Levie, wonende aan de Kromme Waal te Amsterdam heeft een buitengewoon kranige redding verricht. Met groot gevaar voor eigen leven heeft zij een achtjarig buurrneisje, Jenny Pietersma, uit het water van de Kromme Waal gered, meldt de „Crt." Het kind was met haar broertje te om- streeks 9 uur voor haar woning aan het ver- stoppertje spelen. Toen het zich achter een partij kisten wilde verstoppen liep het meisje te ver door en viel van de vrij hooge kade in het water. Zij kwam daarbij juist tusschen den wal en een schip terecht. Het broertje, dat plotseling zijn zusje mis- te, kwam even later tot de verschrikkelijke ontdekking, dat Jenny te water lag. Hij zag alleen de handjes van zijn zusje nog boven water. De jongen holde naar het buurrneisje, dat dicht bij de plek, waar het ongeluk ge- beurde, was en vertelde aan haar wat er was gebeurd. Jeannette Levie rende naar de plaats, waar I het kind te Water was geraakt en ontdekte, j dat de kleine meid reeds in zinkenden toe- stand verkeerde, Zij bedacht zich dan ook j niet en sprong onmiddellijk te water. Weinige oogenblikken later had het kranige meisje de drenkelinge reeds boven. AGENT DOOR RUSTVERSTOORDERS BEDREIGD. Zondagochtend omstreeks vijf uur werd in de Hemsterhuisstraat te 's Gravenhage de rust verstoord door drie rumoerige personen. Een passeerende agent van politie maande het drietal tot kalmte aan en gelastte hen zich te verwijderen. Zij stoorden zich echter niet aan dit bevel, bedreigden den agent en wier- pen hem zelfs een flesch naar het hoofd. Hierop maakte de agent van zijn sabel ge- bruik, waarop het drietal de vlucht nam. Twee van hen veFdwenen in de woning van een hunner, den 29-jarigen D. B. in de Hemster huisstraat. Even later kwam deze weer naar buiten, waarop de agent een waarschuwings- schot in de lucht loste. Na eenigen tijd verschenen drie agenten ter assistentie. Zij gingen de woning van B. bin nen, teneinde dezen te arresteeren in verband met de door hem geuitte bedreigingen en het werpen met de flesch. Toen de agenten zich in de gang van de woning bevonden, hoorden zij roepen: Geef me een mes. Daarop werd de deur van de achterkamer geopend en sprong B. de gang in en op een der agenten af. Ben van de andere agenten, ziende dat zij collega in gevaar verkeerde, schoot daarop met zijn revolver op de beenen van B. en tnof hem in de rechterblaasstreek. B. is door den G.G.D. overgebracht naar het ziekenhuis aan den Zuidwal. Zijn toestand is gunstig. ROEKELOOZE JONGENS. De 14-jarige A. Wijnschenk uit Amsterdam, heeft Zondag geen fortuinlijk tochtje naar het J Gooi gehad. Hij reed met een kameraadje op het fietspad bij d'e Meersteeg te Naarden en beiden stoeiden zoo opgebogen, dat hun fietsen in elkaar verward raakten en W. in de sloot tuimelde. Toen hij emit gekrabbeld was ging het tweetal op den grasberm aan den overkant van den weg uitrusten en opdrogen. Zij lieten de fietsen bij de sloot liggen. Na een kwar- tiertje wilden ze den tocht voortzetten. Ze staken den weg over om hun fietsen weer op te halen. Zij letteh hierbij echteh niet op het verkeer. W. werd door een auto gegrepen, die uit de rich ting Bussum kwam. De be- stuurder, de heer I. uit Naarden, had hevig geremd, doch de knaap werd door den bumper tegen den weg geslagen. Een passeerende dokter stelde vast, dat het rechteronderbeen was gebroken; het slaehtoffer had voorts ernstige hoofdwonden opgeloopen. Het tochtje eindigde dan ook in het Majella-ziekenhuis te Bussum. GEVAARLIJK SPEELGOED. In den Baarsjespolder te Amsterdam speel- den Zondagmiddag twee jongens, resp. 12 en 13 jaar, met een windbuks. De 12-jarige jon gen legde op zijn vriendje aan, niet wetende dat het wapen geladen was. Het schot ging af en het kogeltje trof den jongen in het hoofd. Hij is naar het Wilhelmina-gasthuis overgebracht, waar operatief moest worden in- gegrepen. TUSSCHEN SPOORBOOMEN OPGESUOTEN. Zondagmorgen kwam een groep wegrenners in snelle vaart uit de richting Leiden nabij de overweg te Sassenheim, toen juist de baan- wachter de boomen sloot. Een begeleidende motorrijder Wilde nog doorrijden en kwam hierdoor tusschen de boomen te staan. De duopassagier stapte af en wilde terug loopen. De baanwachter die den trein zag aankomen, waarschuwde den man nog, doch het was reeds te laat. De man werd door den trein ge grepen en ongeveer 60 M. meegesleurd, hij was op slag dood. De motorrijder, die was blijven staan, bleef ongedeerd. FIETSER TEGEN EEN AUTO GEBOTST. Zaterdagmiddag om een uur kwam de 29- jarige wielrijder D. Zwierser, wonende te Gro- ningen, in botsing met een auto, bestuurd door den heer W. J. R., eveneens te Groningen. De wielrijder werd in de flank gegrepen en kwam met zijn hoofd tegen de voorruit van den wagen. Met een hersenschudding en een ernstige hoofdwonde werd hij naar zijn woning op het Heerenplein vervoerd, waar hij des nachts is overleden. Voor Ter Neuzen: 27 Juli. Nederi. s.a. AMELAND, 2727, hout, Archangel. I Voor Gent: 27 Juli. Deensch s.s. HORSIA, i 398, gem., Danzig; Eng. s.s. DON, 429, stukg., Goole; Eng. s.s. HOMEWOOD, 426, ledig, Shoreham; Nederi. s.s. HENNIE, 129, ledig, Havre; Eng. s.s. ORTOLAN, 202, stukg., Ant- werpen. 28 Juli. Zweedsch-s.s. C. A. BANCK, 1063, hout, Leningrad; Deensch s.s. E. M. DALGAS 1702, sisal, Progreso; Eng. s.s. GORSEFIELL. 250, ledig, Londen; Eng. s.s. ESKWOOD, 370, ledig, Shoreham; Eng. s.s. TEES WOOD, 4*6, ledig, Immingham; Duitsch s.s. EGERAiV. 629, gem., Danzig; Estl. s.s. KEILA, 23d. hout, Archangel; Eng. s.s. DROMARA, 291, ledig, Rouaan. Van Gent: 27 Juli. Eng. s.s. MADRIX, 354, ijzer, New-Castle; Zweedsch s.s. NOiRRUNA 1602, ledig, Archangel; Grieksch s.s. KOSTI, 2555, ledig, Archangel; Russ. m.s. SMOLNY, 1465, restant, Antwerpen. 28 Juli. Eng. s.s. YHWARCH, 410, ijzer, Goole; Ned. m.s. FROGRES, 110, olie, Oslo; Nederi. m.s. VESTA, 96, ijzer, Hull; Eng s.s. HOMEWOOD, 426, ijzer, Londen; Grieksch s.s. AIGAEON, 904, ledig, Archangel; Ehg. s.s. DON, 429, stukg., Goole; Eng. s.s. CRACK- SHOT, 1438, ledig, Tyne; Nederi. s.s. HEN NIE, 129, lijm, Le Leque; Eng. s.s. QUEENS- BOROUGH, 1151, ijzer, Newport; Eng. s.s. PEREGRINE, 470, ijzer, Londen; Eng. s.s. PORTMEOR, 188, ijzer, Port Talbot; Noorsch s.s. LYSLAND, 570, ledig, Requijade; Noorsch s.s. RIMAC, 466, ijzer, Londen. Tijdens de ziekte en bij het heengaan van onzen lieven Man, Vader, Behiiwd- en Grootvader, Ds G. VAIN D1S, werden wij getroffen door vele blijken van medeleven. Daar het ons niet mogelijk is alle persoonlijk te beantwoorden, betuigen wij daarvoor langs deze weg onze harteliike dank. Zaamslag. CHR. VAN DIS-Duvekot. Maassluis. J. A. VAN DONGEN-van Djs. W. G. VAN DONGEN Amsterdam. en Kinderen. M. C VAN D1S. Overveen. L. M. VAN D1S. J. A. VAN DIS-Smelt Utrecht. en Kinderen. N. C. VAN DIS. Juli 1936. Het Bestuur der Waterkeering van den calamiteuzen polder N1EUW NEUZEN maakt bekepd, dat de rekening der Ont- vangsten en Uitgaven, gedaan door den Secretaris-Ontvanger, mitsgaders de Verantwoording van het Bestuur over het dienstjaar 1935/1936 gedurende veertien dagen te rekenen van Donderdag 30 Juli 1936, namiddags 1 ure, ten kantore van den Secretaris-Ontvanger ter inzage van de besturen en grondeigenaren van de polders, die bij de zeewering en oeververdediging van het Waterschap betrokken zijn, is nedergelegd en in af- schrift tegen betaling der kosten voor hen verkrijgbaar is. Ter Neuzen, 29 Juli 1936. Het Bestuur voornoemd, C. WOLFERT Hz., Voorzitter. J. DE FE1JTER Lz., Secretaris- Ontvanger. gevestigd te TER NEUZEN, op Donderdag 13 Augustus a.s., des nam. 1 uur, in het Hotel ..Rotterdam" te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage ten kantore der N.V. Bouwmaterialenhandel „DE HOOP" te Ter Neuzen. Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 19 der Statuten. DE D1RECTIE. gevestigd te TER NEUZEN, op Donderdag 13 Augustus a.s., des nam. 1 uur, in het Hotel ..Rotterdam" te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage ten kantore der N.V. Bouwmaterialenhandel „DE HOOP" te Ter Neuzen. Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 19 der Statuten. DE DIRECTIE. gevestigd te TER NEUZEN, op Donderdag 13 Augustus a.s., des nam. 1 uur, in het Hotel ^Rotterdam" te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage ten kantore der N.V. Bouwmaterialenhandel „DE HOOP'' te Ter Neuzen. Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 19 der Statuten. DE DIRECTIE. gevestigd te TER NEUZEN, op Donderdag 13 Augustus a.s., des nam. 1 uur, in het Hotel ..Rotterdam" te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage ten kantore der N.V. Bouwmaterialenhandel „DE HOOP" te Ter Neuzen. Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 23 der Statuten. DE DIRECTIE. op Vrijdag 31 Juli 1936,'s avonds acht ure. bij den heer H. DE VRIEZE, hotel du Commerce, Markt, Ter Neuzen. HET BESTUUR. van Ingelanden van den DEKKERS- POLDER in het Hotel „Het Gulden Vlies" te Axel op Zaterdag 8 Augustus 1936, des nam. 1 uur (Zomertijd). Het Bestuur, H. E. VAN ACKER, pl.v. Dijkgraaf. A. E. C. KRUYSSE, Ont.-Griffier. TER NEUZEN voorkomt dat ge teveel belasting moet betalen. Laat Uw administratieve beslommeringen aan ons over. U kunt dan al Uw aandacht aan de in- en verkoopproblemen van Uw zaak besteden. KANTOOR VOOR BOEKHOUDING, BELASTING- EN ASSURANTIEZAKEN (Lid Ned. Instituut v. Belastingconsulenten) Kantoor: Burg. Geillstraat 25 TER NEUZEN Tel. nr. 148 Strikte.geheimhouding Behandeling BEZWAARSCHRIFTEN De ondergeteekende maakt het geachte publiek van TER NEUZEN en Omstreken bekend, dat hij zijn heeft verplaatst van HEERENGRACHT IMo. 1 naar recht tegenover 't Stadhuis. Aanbevelend. Tegenover het Stadhuis. 1 waaronder ^ne.vri,e Ko«<e j Imperial, Wilhelmina, Prins Hendrik, j Juliana, Robusta. Kruisingangel, deze alle k F*I. 18,— per 100 Kilo. Voor zekerheid is spoedige bestelling gewenscht. TER NEUZEN. N.V. Fimia P. J. v. d. Sande. TER NEUZEN TEL. 115 zeer billijk Verzending naar alle plaatsen 3J4 P.K., Electr. Brieven met prijs, merk, jaartal enz. onder no. 545, aan het bureau van dit blad. van 15 regels 50 cent bij vooruit- betalimg. Elke regel meer 10 cent. Verwijzingen in het redactioneel ge- deelte naar de in deze rubriek voor- komende advertentien vinden niet plaats. TE HUUR tegen 1 Augustus, een Woning. Te bevragen bij F. DE BLAEIJ, Langestraat 23, Hoek. TE KOOP op goeden stand een goed onderhouden Woonhuis. Te bevragen bureau van dit blad. TE KOOP jonge Foxterriers, echte rattenjagers, bij M. VAN FRAAIJENHOVE, Axel. STAATSLOTEN J. A. BARNEVELD-MELTA, VAN Goes Verkrijgbaar bij JOH. A. VAN DE REE, Kapper, Nieuwstraat M, Ter Neuzen. UW UITSTELLEN kan een te- leurstelling worden Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar voor de reis naar Engeland op Dinsdag 4 Aug. a.s. Gaat U ook nog mee Prijs retour slechts f 5,50. Vertrek Zaamslag 5 u., Ter Neuzen 5,30 u., Sluiskil 5,45 u. Ook gelegenheid tegen voordeelige tarieven alleen mee te reizen naar Knocke, Blanken- berghe of Oostende. Haast U met Uw opgave. AdresWestkolk straat 5. BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN met 25 procent korting

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 4