ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8 De Tweelingzusters. No. 9483 WOENSDAG 29 JULI 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton S/Z, Xovn Vfr££c ikaf of krijgen velen wel eens last van on wel worden, "wagenziekle", hoofdpijn door de felle zon, de warmie of de drukte. Zorgt er daarom allijd voor "AKKERTJES" bij U le hebben. Die doen in zoo'n geval wonderen. Direct knap je daar weer van op! NEUZENSCHE COURANT VBONN EMENTSPRUSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar door Belgie en Amerika 2,—, overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruittetaling. Fitgcefster: Finn a P. 4. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KT.lf.TNT, ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DIENSTPLICHT. Overgang naar de aanvullingsreserve eii inlevering van ryksgoederen. Beboudens onvoorziene omstandigheden, zullen op 1 October a.s. naar de aanvullings reserve overg&an: 1. de gewone dienstplicbtigen der land- macbt, beboorende tot de licbting 1921, met uitzondering van ben, die de eerste oefening met een andere lichting hebben beeindigd; 2. de gewone dienstplicbtigen der land- rnacbt van andere lichtiingen, die met de licb ting 1921 de eerste oefening hebben beeindigd, met uitzondering van ben, die reeds eerdet' naar de aanvullingsreserve zijn overgegaan. De tot de aanvullingsreserve beboorende dienstplicbtigen zullen in geval van mobili- satie eerst behoeven op te komen, wanneer zij daartoe bij afzonderlijke openbare of persoon- ljjke kennisgeving worden opgeroepen. De aan deze dienstplicbtigen verstrekte rijksgoederen zullen met uitzondering van schoenen en baarkaan in de tweede helft van September of in October van dit jaar moeten worden ingeleverd. Blijkt bij de in- levering, dat er goederen ontbreken of dat deze niet in den vereischten staat verkeeren, dan stelt de dienstplichtige, wien bet aan- gaat, zicb o.a. aan bestraffing bloot. De ingeleverde zakboekjes worden, na wij- ziging of vernieuwing bij het korps, wederom aan de dienstplichtigen verstrekt. Nader zal aan belanghebbenden worden bekend gemaakt, wanneer en waar de inleve ring moet plaats bebben. Aan de hierbij betrokken dienstplicbtigen wordt in bun eigen belang aanbevolen, er in- tijdis voor te zorgem, dat bun goederen bij de inlevering geheel in orde zijn. Ter Neuzen, 28 Juli 1936. De Burgemeester van Ter Neuzen, p. TELLEGEN. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis mge- volge artikel 38, juncto artikel 16 der Drank- wet, dat bij ben is ingekomen een verzoek om era verlof B van PIETER DE JONGE, van beroep banketbakker, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden achterkamer van bet perceel plaatselijk gemerkt no. 80 en gelegen aan de Noordstraat te Ter Neuzen. Binnen twee weken nadat deze bekend- tnaking is geschled, kan ieder tegen het ver- leenen van bet verlof schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, 29 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. IU |,i> VOOR NEDEBIANBERS IN MADRID. Naar gemeld wordt, overweegt onze regee- ring ernstig om zoo noodig een vliegtuig van de K L. M naar Madrid te sturen en om de daar verblijvende Nederlanders. in de eerste plaats de vrouwen en kinderen, te ontzetten. De bemanning zal bestaan uit Evert van Dijk en Verhoef. De andere ledra van de be manning zijn nog niet bekend, doohdat brer geen personen voor zijn aangewezen, maar vrijwilligers zijn opgeroepen. De vlucht zal van Amsterdam via Parijs en Biarritz naar Madrid gaan. Aan de Spaansche regeering is toestemming gevraagd om te Madrid te mogen landen en vertrekken. Zoodra die toestemming is ver- leend zal het vliegtuig starten. De keuze van het vliegtuig is aan de K.L.M. overgelaten. De F. 36 komt als grootste vlieg tuig, ernstig in aanmerking. Dit vier-motorige vliegtuig beeft o.m. slaapaccomodatie. Het Naar bet Engelsch van PATRICIA WENTHWORTH. (Nadruk verboden.) 5) (Vervolg.) Weer viel er een stilzwijgen en er was een grimmige trek om John's mond, toen hij voortiging,/Waarom beeft Sir Anthony mrjn nicht Anne onterfd? Waar is ze? Wat doet ze? Waar leeft ze van? Dat interes- seert me bijzonder; ik beb zelf een heelen tijd van den wind moeten leven. Kun je me beelemaal niets van Anne Belinda vertellen „Ik weet niets van haar". „Onzin, Lulu. Jij weet natuurlijk wel wat. Wat weet je?" Lewis Smith verschoof de blocnote die voor hem lag. ,,Ik weet werkelijk niets", hield hij vol. „Vertel me wat je weet. Ik ben niet van plan me met 'n kluitje in het riet te laten sturen". „Hoe dikwijls moet ik je nu nog zeggen, dat ik niets weet. Het eenige wat ik je kan meedeelen zijn enkele feiten zonder samen- hang, waarvan de meestra algemeen bekend zijn". „Schiet maar op!" „Je moet je verwachtingen niet te hoog spannen het is heusch niet zoo heel belang- rijk. Zooals ik je geloof al gezegd heb, heb ben wij het huwelijkscontract van Lady Marr opgesteld. Ze is een keer bier geweest, om stukkra kan onder normale omstandigheden 40 perso nen, bemanning inbegrepen, vervoerra. DE VEEKDIENST WILLEMSDORP MOERDIJK. Naar men meldt zullen twee boo ten van den veierdienst WillemsdorpMoerdijk, die, zoo- j dra de nieuwe brug in gebruik kan worden genomen, buiten bedrijf wordt gesteld, btj den veerdienst Anna JacobaZijpe worden onider- gebracbt. De derde gaat den dienst Hellevoetsluis Middelharnis onderhouden. MINISTER VAN SCHAIK VAN LEELIJKE DINGEN BESCHULDIGD. In „Zwart Front", weekblad van het Ned. vclksfascisme van Zaterdag jJ., komt een door den leider der beweging, Arnold Meier, getee- kend artikel voor, waarin de Minister van Justitie, Mr. J. van Schaik, er van beschul- digd wordt in zijn vroegere functie van rechts- kundig adviseur van den RiK. Bond van arbei- ders in de steenfabrieken, een diefstal van 60.000 ten nadeele van dezen bond te hebben gesanctionneerd. Deze 60.000 zouden ver- duisterd zijn door den toenmaligen admini- strateur J. Z., welke daama met goedvinden van Mr. Van Schaik ons land zou hebben ver- laten, zonder dat het gestolene werd aange- zuiverd of zonder dat tegen hem een aan- klaeht werd ingediend. Naar gemeld wordt heeft de officier van Justitie bij de rechtbank te Breda in een en ander aanleiding gevonden tegen den schrij- ver een strafvervolging wegens smaadsohrift te gelasten. DE ONLUSTEN IN SPANJE. Onze gezant wacht over de .grens de verdere dingen af. Op het departement van buitenlandsche zaken is Maandag een telegram ontvangen van den Nederlandschen gezant in Spanje, waardoor het bericht, dat hij uit San Sebastian is vertrokken, bevestigd wordt. Onze gezant en de gezantschapssecretaris bevinden zich thans over de Spaansche grens en wachten in hun trjdelijke verblijfplaats de verdere ontwikkeling af. De gezant heeft in zijn telegram nog mede- gedeeld, dat het geheele corps diplomatique uit San Bebastian vertrokken is. Het beridbt, dat de gezantschapssecretaris reeds vorige week te St. Jean de Luz was aangekomen, kon misverstand wekken. Hij heeft daar toen slecbts enkele uren vertoefd, om levensmiddelen in te slaan en is vervolgens weer naar San Sebastian teruggkeerd. NIEUWE K.R.O.-STUDIO. Te Hilversum is aanbesteed het bouwen van de nieuwe K.R.O.-studio. Er waren tachtig inschrijvingen binnengekomen, uitsluitend van R.-K. aannemers. De hoogste inschrijfster was de N.V. Niemes All, Zwolle met f 121.900. De laagste inschrijver was H. Fennis, Bussum met f 78.900. LANDDAG DER ANTI-REV. PARTU. Door het Provinciaal Verband van Anti- Rev. propagandaclubs in Zuid-Holland zal op den derden Dinsdag van September, na afloop van de opening der Staten-Generaal, op Hout- rust te 's-Gravenhage een groote landdag worden gehouden, waarop o.a. de minister- president, Dr. H. Colijn, het woord zal voeren. De voorbereiding van den landdag is opge- dragen aan de A.-R. propagandaclub „Mobiel" in de Residentie. Met de spoorwegen is een regeling getroffen over een speciaal tarief voor de bezoekers van dezen landdag, terwijl de Ned. Spoorwegen zich ook bereid hebben verklaard bij voldoende deelneming extra treinen in te leggen, opdat alle deelnemers dienzelfden dag hun woonplaatsen weer kun- nen bereiken. PLANNEN TOT INDIJKEN DER SCHELDESCHORREN. Op 1 Augustus a.s. zal te Ossendrecht een vergadering worden gehouden van Polder- besturen en Ingelanden uit de gemeenten Ril land-Bath, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Putte, Huybergen en Ossendrecht, waar de te teekenen en toen had ze baar zuster bij zich. Sir Anthony kon niet naar de stad komen, dus is mijn oom een paar maal naar hem toegegaan". ,,En verder?" „Verder kan ik je werkelijk niets bijzonders vertellen". „Och, schei toch uit, man! Dacht je nu dat je mij dat kunt wijsmaken? Stort je hart maar uit, jongetje „Als je dan met alle geweld allerlei details wilt hooren, waar je niets aan hebt, vooruit dan maar. Lady Marr trouwde verleden jaar April, ik geloof tenminste dat het April was. In Londen ze trouwde uit een hotel. Haar •zuster was er niet bij". „Waarom niet?" klonk het scherp. Lewis Smith haalde de schouders op. „Ik denk dat ze ziek was. Lady Marr ver- telde me een poos later, dat haar zuster voor haar gezondheid naar het buitenland was ver trokken". Nogmaals een oogenblik stilte. toen een nieuwe vraag van John Waveney. ,,Hoe zit het met het testament? Wanneer heeft Sir Anthony dat testament gemaakt? waarbij hij alles aan zijn eene dochter nalaat?" „Ongeveer een maand na Lady Marr's fcuwelijk.. Mijn oom moest ervoor op Wave ney komen. Je mag gerust we ten dat de oude heer buitengewoon ontstemd en verontwaar- digd terugkwam. Hij hoopte, zei hij, dat de beschikkingen van Sir Anthony niet definitief waren. Natuurlijk vertel ik je dit in het diepste vertrouwen!" „Dat spreekt vanzelf". „Zooals ik zei, hij hoopte, dat Sir Anthony nog van gedachten zou veranderen. Maar daar was niet veel gelegenheid meer voor; een week nadat het nieuwe testament gemaakt plannen zullen besproken worden voor even- tueele indijking der uitgestrekte Schelde- schorren en de vorming van een heemraad- scbap. O NTH I LI A N G GEDENKTEEKEN ALBERT VOGEL. Zaterdagmiddag is >p het Frederik Hen- drikplein te Den Haag het door den heer Ant. J. Molkenboer ontworpen en uitgevoerde ge- denkteeken voor wijlen den woordkunstenaar Albert Vogel, onthuld. GROOT SPOORWEGWERK BIJ VLAKE. Zooals bekend is, worden door den Rijks- waterstaat en de spoorwegen over het te ver- breeden Kanaal door Zuid-Beveland, bij Vlake twee nieuwe bruggen gelegd, die moeten dienen voor het spoorweg- en voor het gewone wegverkeer. De stalen bovenbouw der brug gen komt te rusten op een gemeenschappe- lijken betonnen onderbouw. De hoogte dezer bruggen wordt, met bet oog op de doorvaart der schepen, zoodanig dat de spoorweg hooger moet komen te lig- gen, zoodat nieuwe opritten zullen moeten worden gemaakt. Teneinde nu te zorgen, dat het treinverkeer van het werk geen hinder ondervindt, zal een nieuwe baan worden gelegd, ongeveer 35 M. zuidelijk van de bestaande, die op de na te noemen begin- en eindpunten aan de bestaan de baan zal aansluiten. Een boeveelheid van 750.000 kub. m. zand is hierbij te verwerken. Dit werk zal door de Ned. Spoorwegen voor Rijksrekening geschieden. De verhooging van den spoorweg zal aan- vangen bij station Kruiningen-I en zicb uit- strekken tot nabij Kapelle-B, ongeveer over een afstand van vier K.M. De nieuwe brug zal circa 4 M. hooger komen te liggen dan de bestaande, welke t.z.t. zal worden gesloopt. Voortvloeiende uit deze baanomlegging, zullen de emplacementen te Kruiningen en Vlake, welk laatste station alleen nog dienst doet als raccordement voor het goederenver- voer, eenigszins worden gewijzigd. Met het geheele werk, waarvan de kosten worden geraamd op f 670.000, waaronder ook begrepen zijn verschillende kleinere werken, zullen ongeveer twee jaren gemoeid zijn. De nanbesteding zal geschieden bij de Ned. Spaerwegen te UtrerV ,cp 11 Aug. a.s. NEDERE4NDERS UITGEWEKEN VAN DE BAUEAREN. De Fransche torpedobootjager Quersain is van de Balearen ter reede van Port Vendres aangekomen met 66 Franschen en Nederlan ders, die daar den trein verder genomen heb ben. De burgemeester van Port Vendres is er van verwittigd, dat de vier volgende dagen Fransche oorlogsvaartuigen buitenlandsche uitgewekenen uit Spanje tot deze haven zullen begeleiden. STEUN .AAN KOOLZAAD, OOGST 1937. Men deelt van bevoegde zijde mede, dat over eenigen tijd een beschikking zal afkomen, waarbij de steun aan den koolzaadoogst 1937 wordt geregeld. Het voomemen bestaat, den uitzaai van koolzaad aan te moedigen, door een hoogeren prijs in het uitzicht te stellen, dan voor het gewas 1936. De voor den oogst 1937 te betelen opper- vlakte zal niet worden beperkt, iedere teler is vrij in het bepalen van de door hem te be- zaaien oppervlakte. Evenals voor den oogst 1936 het geval zal zijn, zullen voor den oogst 1937 steunbedragen per H.A. worden vast- gesteld, afhankelijk van den marktprijs ten tijde van den verkoop van bet zaad, de uit- keeringen zullen geschieden over de voor iederen teler afzonderlijk vastgestelde op- brengst. De steunbedragen zullen zoodanig worder. vastgesteld, dat bij een marktprijs van 6,50 per 100 K.G. of lager, een bedrag van gemid- deld 1,50 per H.A. zal worden uitgekeerd terwijl bij een marktprijs van f 13,50 per 100 K.G. of hooger, geen steun zal gegeven wor den. Bij een marktprijs liggende tusschen de hiervoor genoemde bedragen zal de steun was, stierf hij". John stond op en liep naar het raam. Hij staarde naar buiten, naar de natte straat, waar een trieste proeessie van druipende, glimmenjde parapluies aan zijn oog voorbij trok". „Waarom veranderde Sir Anthony zijn testament?" vroeg John, even het hoofd om- wenaend. ,,lk zou het je niet kunnen zeggen, ik weet het werkelijk niet". ,,Weet je oom het, meneer Carruthers?" „Ik geloof van niet, hij vond het een deksels vervelende geschiedenis en zei, dat hij er niets van begreep. Sir Anthony was niet voor reden vatbaar, vertelde hij". John draaide zich een weinig om. Hij kon op straat zien, maar tegelijk Lewis in het oog houden, als hij zoo tegen het raamkozijn leunde. ,,Kwam de boodschap van Sir Anthony plotseling?" ,.Ja, hij belde op dat mijn oom direct bij hem moest komen". ,,En was hij erg opgewonden, toen meneer Carruthers bij hem kwam?" „Ik heb begrepen van wel. Mijn oom zei dat er niets met hem te beginnen was". John keefk hem een oogenblik strak aan. „Wat denk je ervan? Eerlijk je meening Lulu". ,,Moet ik werkelijk zeggen, wat ik er van denk?" „Ja". „Ik wil je familiegevoel liever niet kwetsen." „Ga gerust je gang maar". „Nu, het lijkt mij toe dat er tiwee mogelijk heden zijn, of het meisje is niet goed bij haar verstand of ze heeft een of ander avontuur gehad, waar Sir Anthony achtergekomen is naar evenredigheid worden vastgesteld. Een en ander beteekent, dat de telers uiteindelijk een prijs zullen ontvangen, welke herleid per 100 K.G. ongeveer 1 hooger zal zijn dan die, welke zij voor het, in het seizoen 1936/1937 verkochte zaad zullen krijgen. Teneinde voor den steun in aanmerking te kunnen komen, zullen de telers zich dienen te verbinden, om desverlangd hun geheele op- brengst of een gedeelte daarvan, aan do Nederlandsche akkerbouwcfentrale te leveren, tegen een prijs van f 13,50 per 100 K.G. ge- zond, droog marktschoon koolzaad van goede kwaliteit, franco gebruikelijke leverings- plaats. Deze centrale verplicht zich echtcr niet, koolzaad af te nemen. Voor zoover zij de levering dus niet verlangt, Client de teler zelf een bestemming te zoeken voor het door hem geteelde zaad. Zij, die hun koolzaad in de steunregeling wenschen te zien opgenomen, moeten zich, indira zij voor dien datum nog geen aanvraag- formulier hebben ontvangen, voor 16 Augus tus wenden tot de landbouw-crisis-orgarusatie onder welker werkgebied zij ressorteeren, ter verkrijging van aan aanvraagformulier. Deze formulieren moeten uiterlijk 31 Aug. nauwkeurig ingevuld, in het bezit zijn van de landbouw-crisis-organisaties. Ter voorkoming van misverstand, wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat onder kool zaad zal worden verstaan het gewone winter- koolzaad (brassica, napus 1, of oleifera i. c.). Zaden die worden geteeld als zaaizaden voor diverse koolsoorten en knolzaad zullen dus buiten de steunregeling vallen. G. J. P. A. THOMSON, f In 68-jarigen leeftijd is Zondag te 's-Gra- venhage overleden de heer G. J. P. A. Thom son, gepensionneerd kolonel der Koninklijke marechaussee, officier in de orde van Oranje- Nassau. Kolonel Thomson was een broeder van den bekenden overste Thomson, die destijds in Albanie om het leven is gekomen. Omtrent den levensloop van kolonel Thom son die in den nacht van Zondag op Maan dag is overleden kan nog het volgende meegedeeld worden: Kolonel Thomson is geboren in 1868 en werd in 1889 aangesteld tot tweede luitenant bij de infanterie, bij welk wapen hij in 1893 werd bevorderd tot eerste-luitenant. Daar hij zich zeer voelde aangetrokken tot den dienst der Kon. marechaussee, ging hij al spoedig naar dat wapen over en daaraan heeft hij zich gedurende zijn verderen loop- baan ten voile gegeven. Na eerst te Sas van Gent en te Vlissingen districtscommandant te zijn geweest, werd hij belast met het commando over het district Breda. Door de bewoners van het Heike (gem. Zundert) die den laatsten tijd weer van zich hebben doen hooren, werd in die streek een ware terreur uitgeoefend. De toenmalige kapitein Thomson stelde zich als taak de orde en veiligheid aldaar te herstellen en van die taak heeft hij zich op uitnemende wijze ge- kweten. Door een goede organisatie en het geven van persoonlijk voorbeeld aan zijn on- dergeschikten, waarbij hij grooten moed toon- de, is het hem volkomen gelukt weer orde onder de Heikesmannen te brengen. Na eenige jaren het district Amhem te hebben gecommandeerd en tot majoor te zijn bevorderd, werd hij in 1919 benoemd tot luitenant-kolonel, commandant der lste divisie Kon. marechaussee te 's-Hertogenbosch, welk commando hij tot zijn pensionneering in 1926 voerde. Met groote toewijding gaf hij zich aan den marechausseedienst. Hierbij hadden de belangen van zijn ondergeschikten zijn grootste belangstelling, daar het zijn innige overtuiging was, dat het seheppen van een persoonlijken band tusschen meerderen en minderen slechts in het belang kan zijn van een goeden dienst. De regeering heeft zijn verdiensten beloond door zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau, welke onderscheiding hij reeds als kapitein ontving. Verder was de ontslapene begiftigd met de br. earepenning voor menschlievende daden en het kruis van verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis, terwijl hij ridder was van het Legioen van Eer en gedurende zijn loopbaan nog vijf andere buitenlandsche onderscheidingen ont ving. DE BETALINGSMOEILI.JKHEDEN MET ITALIe. Het bericht, dat de Italiaansche regeering heeft besloten, dat de tegenwaarde van de uit Italie uitgevoerde goederen van tevoren bij een Italiaansche bank moet zijn gestort, zal voor menigeen een verrassing zijn geweest. Immers, daar de Nederlandsche regeering vasthoudt aan betaling via de clearing, zal er in het algemeen geen sprake van zelfstandige transacties kunnen zijn. Alleen de mogelijk- heid voor de z.g. compensatie-zaken, dus voor den directen ruil van goederen tegen goede ren, zou met toestemming van beide regeerin- gen blijven bestaan. Voor onze exporteurs zal dit het doen van zaken niet vereenvoudigen en het is dan ook te hopen, dat de Nederlandsche regeerings- ambtenaren, die zich thans te Rome bevin- den, erin zullen slagen, de Italiaansche regee ring tot andere gedachten te brengen. Ook voor Italie is het tensilotte van belang, de verforen afzetgebieden te herwinnen en de grondstoffen, welke het noodig heeft, zoo goedkoop mogelijk in te voeren. Wij bedoelen hiermede vooral ook den invoer van Indische grondstoffen. De export hiervan stond reeds geruimen tijd stil, daarin schijnt na ophef- fing van de sancties weinig vera nde ring te zijn gekomen. Niettemin, men mocht na de opbeffing van de sancties op verbetering hopen. Door den jongsten maatregel van de latliaansche regeering schijnt deze hoop ech- ter voorloopig ijdel. Wat nu onzen import betreft, bij een lirma die veel goederen uit Italie importeert, o.a. moue-a'-tikelen, als kousen, sokken en hand- schoenen voorts producten van de kunst- nijvsrheid en tenslotte kunstzijde, deelde men ons mede, dat de opheifing van de .sancties juist samenviel met het begin van de uit- verkoopen, gedurende welken tijd men ge- woonlijk weinig bestellingen in het buitenland doet. Tot voor de sancties heeft men gewoon over de Clearing betaald en men wacht nu af, hoe dit in de toekomst zal moeten worden. Tijdens de sancties heeft men zien met andere buitenlandsche fabrikaten moeten behelpen, terwijl ook de binnenlandsche Industrie hierin ten deele heeft voorzien. Op deze wijze heeft Italie door de sancties hier reeds eenig afzet- gebied verloren en het leek onzen zegsman daarom niet verstandig, dat het land nu maatregelen trof, als gevolg waarvan het moeilijker zal zijn, afzetgebied te heroveren. V'"* ?v. I Ic In elk geval is 't beste geen slapende honden wakker te maken". Ben oogenblik laaide er een wilde woede in John op. Hij was verbaasd over zichzelf en die onverklaarbane toorn verdween ook weer even spoedig als hij gekomen was. „Alles goed en wel", zei hij, toen hij zijn zelfbeheersching had teruggekregen. „Je wilt zeggen, dat het mijn zaak niet is? Tot op zekere hoogte heb je daar gelijk in, maar dat neemt niet weg dat ik mij toch verantwoorde- lijk voor het meisje gevoel. Ik neem wel- beschouwd de plaats van haar broer in en van dat standpunt bekeken vindt ik dat de zaak mij wel aangaat. Het kind kan toch niet van den wind leven, Lulu!" „Lady Marr is er ook nog!" merkte Lewis Smith droogjes op. „Hoe is Lady Marr?"' .Buitengewoon knap en dat weet ze drom- mels goed". John maakte een ongeduldige beweging. „Dat bedoel ik niet. Wat met interesseert is haar karakter. Behoort ze tot het soort, dat de handen van iemand aftrekt, die in de diepte is geraakt?" „Beste kerel, ik ken haar niet; ik heb haar alleen maar gezien. Ze is knap, elegant ze heeft alles wat een mensch maar verlangen kan: geld voor het opscheppen een man, die haar aanbidt, een dikke, mollige baby een jongen, waar ze onuitsprekelijk trotsch op is. Dat heb ik allemaal uit haar eigen mond natuurlijk niet in dezelfde woorden", voegde hij er met een spottend glimlachje bij. ,Bim", zei John. ,,Ik zou haar wel eens willen ontmoeten". ,,Zij jou ook. Dat heeft ze me ook verteld. Ik kan haar schrijven, dat je hier geweest bent en dat je graag enkele familie-aange- (Ingez. Med.) legenheden met haar zoudt bespreken". John knikte. „Ik ken niemand van ze, dat is een geweldig bezwaar. Ik weet niet met wat voor men- scben ze omgaan en ken ook geen sterveling, die precies van hun omstandigheden op de hoogte is". Hij sprak op nadenkenden toon en staarde voor zich uit. ,,Ik moet iemand hebben, die me helpt. Zou meneer Carruthers dat kunnen?" ,,Misschien; ik zal het hem vragen. Hij is met vacantia, nio.ar ik kan hem bereiken. Morgen spreek ik hem in elk geval, dan zal ik het er met hem over hebben. Maar ik verwacht, dat hij zeggen zal, dat je beter doet de zaak te laten zooals ze is". „Dat zal ik doen als ik Anne Waveney heb gevonden. Het is heel goed mogelijk, dat ze er absoluut niet op gesteld is, dat ik naar vind en in dat geval zal iedereen me voor een vervelende bemoeiai vitschelden. Maar het kan ook best andersom zijn, dat ze in moeilijk- heden is en den hemel zal danken, dat iemand zich om haar bekommerd! In ieder geval, ik houd er wel van om zoo'n mysterie op te lossen; ik sohijn detective-bloed in mijn pjderen te hebben! 'n Beetje ruzie heb ik er desnoods ook voor over! Begin je nu maar met me bij een paar mensoben te introdu- ceeren, die misschien weten waar ze is. Als het vriencen van de familie zijn, zullen ze het heel natuurlijk vinden, dat ik graag kennis met ze wil maken. Ik zorg voor de rest." Hij trommelde tegen het venster, neuriede eer. soldatenkedje en keek weer naar de zwarte daken deT parapluies beneden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1