ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De Tweelingzusters. Zoo'n erge Hoofdpijfl? AKKERTJES Gaat.U met vacantie 9480 WOENSDAG 22 JUL! 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland. 'i Burgeroorlog in Spanje. AKKER-CACHETS NEUZENSCHE CO U RANT VBONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bq vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Joor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer i 0,20 KJLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrvjgbaar is. -Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE REIS VAN DE KONINGIN EN DE PRINSES. Om balf elf kwamen Dinsdag de Koningin en Prinses Juliana te Hobwald aan. De in- woners badden alien de vlag uitgestoken en een vroolijk zonnetje, na een naeht van slecbt weer, droeg er toe bij om het dorp een feeste- lijk aanzien te geven. Het hooge gezelschap werd ontvangen door den sous-prefect van het departement van den beneden-Elzas, met wien de vorstinnen. zicb enkele oogenblikken onderhielden. Daarna trokken zij zicb in hun apartementen terug. HET BELGISCHE KROONPRK-NSJE TERUG NAAR ZIJN LAND. Prdns Boudewijn van Belgie, die, naar men weet, eenigen tijd gelogeerd heeft bij den bur- gemeester van Noordwijk, den heer van de Mortel, is Maandagmiddag met den trein van 1.51 uur van het 'Hollandsche spoorstation uit den Haag vertrokken en naar Brussel terug- geikeerd. De heer en mevrouw van de Mortel verge- zelden het prinsje naar het station. Daar wa- ren o.m. nog aanwezig de burgemeester van den Haag, de procureur-generaal bij het Haagsche gerechtsihof en de hoofdcommissaris van politie. HET BEZOEK VAN MINISTER COLJJN AAN ENGELAND. Reuter meldt uit Londen: Het bezoek, dat Dr. Oolijn aan Engeland brengt, wordt als van zuiver particulieren aard bestempeld. Tot dusver heeft de Nederlandsche premier geen officieel bezoek gebracht aan het depar tement van buitenlandsche zaken. De Nederlandsche legatie bewaart een vol- strekt stilzwijgen over het bezoek. Men legt er den nadruk op, dat de minister uitsluitend een vacantiereis maakt. DE HEER VIRULY EN DE OPLEIDING VOOR VLIEGERS. In de „Arbeiderspers" is gemeld dat de piloot Viruly op aandrang van het departe ment van Defensie, geen les meer mag geven aan de kweekschool voor de zeevaart te Am sterdam, ten behoeve van de practische oplei- ding van de leerlingen, die bestemd zijn, later in dienst te komen van de burgerluchtvaart en dat deze aandrang zijn oorzaak vindt in het feit, dat de heer Viruly onlangs ontslag heeft genomen als reserve-militair vlieger. Naar aanleiding van deze mededeeling, wordt uit betrouwbare bron vernomen, dat deze voorstelling van zaken niet juist is. De omstandigheid, dat de heer Viruly zoo- wel in geschriften als in gehouden interviews duidelijk heeft getoond, aan zijn anti-militaris- tische gevoelens 'n zoo groot mogelijke be- kendheid te willen geven, deed het bepaald ongewenscht voorkomen, gezien de bijzondere verhouding, welke er bestaat tusschen vlieger- instructeur en leerlingen, dat 'n instructeur met dergelijke mentaliteit bemoeienis had met de opleiding van militaire en aspirant-militaire vliegers tot verkeerspiloot, aangezien het ge- vaar van be'invloeding van laatstgenoemden met bedoelde opvattingen zeer groot is. De verhouding van de K. L. M. tot het rijk als gevolg van de subsidieering en het groote militaire belang in aanmerking nemende, moest aan de bemoeienis van den heer Viruly met de opleiding der militaire en aspirant- militaire vliegers een einde komen. DE SLEOHTE TOESTAND VAN DE VARKENSIIANDELAREN. De Nederlandsche bond van varkenshande- laren heeft een adres gezonden aan den Minis- Naar het Engelsch van PATRICIA WENTHWORTH. (Nadruk verboden.) 2) Vervolg. John Maurice Waveney gaf hierop geen antwoord. Hij wenschte geen vertoon te ma- ken als de erfgenaam, die bezit komt nemen van zijn nieuw-verworven eigenddm hij wilde alleen maar het landgoed zien en een besluit nemen of hij het zou gaan bewonen of niet. Daarom verliet hij den toonbank, stapte weer over de sluimerende schildpad en her- haalde: „Den tweeden weg links op den heu- vel? Ja? Vriendelijk bedankt, hoor." De tweede weg op den heuvel bleek een smalle laan, die zich met enkele bochten om- hoog wond en dan recht naar beneden liep. Aan het eind bevonden zich een paar groote steenen pilaren met een hoog ijzeren hek er- tusschen. De pilaren waren met mos over- dekt; het hek was gesloten. John stapte uit en duwde het open het knarste en piepte in zijn schamieren. Toen zette hij zich weer in de auto en reed lang- zaam de oprjjlaan in. Qud ingereden en in- getrapt grint, overal onkruid, ongesnoeide boomen vol doode takken, verwilderd struik- gewas en weer onkruid, onkruid en nog eens onkruid. En daarboven een grauwe hemel, waaruit de regen zonder ophouden neerhutste. ,,Een vroolijke thuiskomst!" spotte Sir John Waveney in zichzelf. De wagen reed voort onder de druipende boomen en Waveney*lag voor hem; grrjs in ter van Landbouw en Visscherij en daarvan afschrift doen toekomen aan de Ministers van Financien, Sociale Zaken, Handel, Scheep- vaart en Nijverheid en aan de Tweede Kamer. Adressant zegt daarin dat de achteruitgang van de cunzetten, als uitvloeisel van het in- grijpen der regeering in het handelsbedrijf, als hoofdargument dient te gelden bij een regeling voor tegemoetkoming in de aangebrachte schade sinds het inwerkingstellen van de crisisvarkenswet. Talrijke varkenshandelaren weten met geen mogelijkheid meer hoe zij in het onderhoud van hun gezin kunnen voorzien. Bij het tegenwoordige afnemen van zwaar- dere dan baconvarkens, worden de varkens handelaren eveneens uitgeschakeld, zoodat bij alle leveringen aan de N.V.C. de varkenshan delaren van hun broodwinning zijn beroofd. Dringend wordt vorzocht den varkenshan- delaar zijn normale plaats in het handelsver- keer te hergeven, of hem in ieder geval scha- deloos te stellen voor het ontnemen van zijn middel van bestaan. CONTINGENTEERING VAN DEN INVOER VAN STEENKOLEN. Bij het afdeelingsonderzoek van het ontwerp van wet tot regeling van den invoer van steenkolen, verklaarden eenige leden, in be- ginsel tegen de contingenteering van steen kolen geen bezwaar te hebben, doch over de wijze van uitvoering der regeling enkele op- merkingen te moeten maken. Zoo wenschten zij in de eerste plaats te wijzen op de kracht van verschillende impor- teurs van buitenlandsche kolen, dat de toewij- zing der invoerconsenten niet met de noodige deskundigheid geschiedt en niet steeds vol- doende rekening wordt gehouden met de po- sitie, die deze importeurs vroeger bij den in voer van steenkolen hebben vervuld. Voorts betreurden deze leden, dat, terwijl de binnenlandsche prijzen nog vrij hoog blijven, de vrachtbesparing op de kolen tengevolge van de opening van het Julianakanaal grooten- deels komt ten bate der Limburgsche mijnen, zonder dat de consumenten daarvan profi- teeren. Tenslotte hadden zij bezwaar tegen de werk- wijze van de kolencommissie, die de klachten der verbruikers heeft te onderzoeken. 'Het duurt nl. soms drie maanden of langer, voor- dat over de aanhangig gemaakte vragen wordt beslist. In deze commissie zijn trouwens de consumenten niet voldoende vertegenwoordigt. Andere leden spraken er hun leedwezen over uit, dat de industrie en de andere verbruikers ten gevolge van den steun aan het mijnbedrijf voor hun kolen ettelijke millioenen guldens te veel moeten betalen, terwijl van vermindering der productie te dezen, in' tegenstelling met vele industrieen, geen sprake is, hoewel de afzet naar het buitenland belangrijk is inge- krompen en het binnenland dus nu die kolen tegen hoogen prijs moet opnemen. Sommige leden stelden de vraag, waarom het rapport, dat reeds geruimen tijd geleden door den oud-Minister Verschuur in opdracht van de regeering is samengesteld, nog niet is verschenen. HET VERZWIJGEN VAN VERDIENSTEN DOOR STEUNTREKKENDEN. Op de vragen van den heer Drop: I. Wil de Minister doen onderzoeken of het waar is, dat ter zitting van den politierechter bij de rechtbank te 's Hertogenlbosch op 8 of 9 Juni j.l. door den officier van justitie is ge- zegd, dat naar zijn meening ongeveer 90 pet. der steuntrekkende werkloozen door valsche opgaven, waarbij verdiensten worden verzwe- gen, zich bevoordeelt ten koste van de be- lastingbetalers, dat de strafzaken over der gelijke gevallen met den dag talrijker worden, de belastingen er niet lager van zullen wor den somber naargeestigen dag. Toch gaf de aanblik van zijn voorvaderlijk kasteel hem- even een mysterieuze, romantische ontroering. Het oudste gedeelte van het gebouw kon hij niet zien van het punt waar hij zich thans be- vond. Wat zich aan zijn blik opdeed was een Queen Anne gevel met een terras ervoor. Alle blinden waren gesloten een onherberg- zaam verblijf leek het zoo een huis met doode oogen. John trok hard aan de bel. Het geluid weerklonk spookachtig door de verlaten ruim- ten der groote behuizing en stierf toen weg als in eindelooze verten. Maar binnen roerde zich niets. Hij haalde een opgevouwen stuk papier uit zijn zak en belde nogmaals. Weer hoorde hij het geluid zich verliezen als in holle gewelven. Driemaal had hij moeten bel- ien, eer de deur openging. Een forsch gebouw- de vrouw met een somber gezicht keek langs hem heen in den regen. i„Ik heb een vergunning am het huis te zien," deelde John mede. Hij vouwde het papier open en bood het haar aan. Juffrouw Mossiter, de huisbewaar- ster, keek er vijandig naar. „Wat is dat?" vroeg ze norsch. „Een vergunning om het huis te zien, ge- teekend door de advocaten van Sir John Wa veney. Het is in orde, hoor." „Het huis is niet te huur," protesteerde juf frouw Mossiter. „Ik weet tenminste nergens van." ,,Maar het is toch heusch in orde. U bent juffrouw Mossiter, de huisbewaarster, niet- waar?" „Ik heb er niets van gehoord dat het huis te huur is," hield ze koppig vol en er klonk minachting en onverzettelijkheid in haaT zware stem. .JMeen, het is ook niet te huur. Misschien dat het onder bepaalde omstandigheden nog eens te huur komt, maar dat is een kwestie van later. Maar in ieder geval heb ik een schriftelijk bewijs, dat ik het bezichtigen mag." den en zoo het volk arm geparasiteerd wordt? II. Indien een onderzoek mocht bevestigen, dat de bedoelde officier van justitie zich aldus heeft uitgelaten, wil de Minister dan doen na- gaan, op welke feitelijke gegevens deze uit- latingen steunen en van die gegevens aan de Kamers mededeeling doen? III. Acht de Minister het juist, dat een ambtenaar van de rechterlijke macht op de omschreven wijze een oordeel geeft over de gebreken, welke naar zijn meening aan de contr61e op de steunverleening kleven en over de gevolgen daarvan? heeft de heer Van Schaik, Minister van Justitie, geantwoord: I. Volgens de ingekomen ambtsberichten heeft de betrokken vertegenwoordiger van het openbare ministerie op de bedoelde terecht- zitting zich in dezen ?in uitgelaten, dat het aantal dergenen, die als werkloozen valsche- lijk de opgaveformulieren invullen, zelfs ge- schat wordt op 90 pet. van het totale aantal steuntrekkenden. De bedoelde ambtenaar gaf ,dit percentage niet als zijn eigen meening; het was ontleend aain een artikel van Mr. Roling in het Nederlandsch Juristenblad van 30 Mei. Deze laatste schreef aldaar: Maar gezien het massale voorkomen van dit delict - men hoort deskundigen, die schatten, dat 90 pet. van alle steuntrekkenden knoeien enz. Voortbouwende op dit losse gegeven - waarvan de juistheid naar het oordeel van ondergeteekende niet wel aannemelijk is te achten heeft de ambtenaar gezegd, dat on der dergelijke omstandigheden belastingver- laging langer op zich zou kunnen laten wach- ten; voorts dat versCheidene steun-fraude- zaken ten parkette inkwamen. Dat zoo het volk arm geparasiteerd wordt, is door het parket niet beweerd. II. Deze vraag vindt in het medegedeelde op vraag I haar beantwoording. in. Over de gebreken van de controle op de steunverleening en de gevolgen daarvan heeft het parket zich niet uitgelaten. DE GROND WETSHERZIENIN G. Naar de N. R. Crt. vemeemt, is het advies van den Raad van State over de voorstellen tot grondwetsherziening de vorlge week Dins dag in den ministerraad behandeld. Naar aan leiding daarvan worden nog enkele technische wijzigingen in de voorstellen aangebracht. Mede in Verband met het vertrek van de Koningin naar het buitenland is de indiening van de voorstellen tot grondswetsherziening eerst in den loop van de volgende maand te verwachten. HET OPTREDEN VAN EEN BELGISCHEN BURGEMEESTER OF EEN VERGADERING VAN HAVENARBEIDERS TE TER NEUZEN. Op de vragen van den heer Boon: I. Is het juist, dat de burgemeester van de Belgische gemeente Selzaete, de heer Chal- mette, o.a. op 10 en 11 Juni in Ter Neuzen is geweest. waar hij de Nederlandsche haven- arbeiders heeft aangespoord om te staken uit solidariteit met de havenarbeiders te Ant- werpen II. Indien vraag I in bevestigenden zin wordt beantwoord, is de Minister dan niet van oordeel, dat een dergelijke actie van buiten- landers niet geduld kan worden en wil de Minister na overleg met zijn ambtgenoot van Justitie de burgemeesters instrueeren, dat een vreemdeling, die zich aan dergelijke handelingen schuldig maakt, onmiddellijk over de grens moet worden gezet? Heeft de Minister van Justitie, mede namens den Minister van Binnenlandsche Zaken, ge antwoord: 1. Op 10 Juni heeft te Ter Neuzen een door den Oentralen Bond van Transportarbeiders uitgeschreven ledenvergadering plaats gehad, in welke vergadering getracht werd Ter Neu- zensche havenarbeiders te bewegen de Ant- werpsche staking te steunen door werk aan uit Antwerpen gekomen schepen te weigeren. O.a. zou daar het woord zijn gevoerd door den burgemeester van Selzaete, den heer Chal- mette. 2. Inderdaad kan een dergelijke actie van buitenlanders bezwaarlijk worden geduld. Zoodra het gebeurde bekend was geworden, zijn dan ook zoowel van de zijde van het rijks- politiegezag als door den burgemeester van Ter Neuzen de noodige opdrachten gegeven ten einde een herhaling te voorkomen. Tot verdere bemoeiingen dezerzijds bestaat dus geen aanleiding. John sprak vriendedijik, maar er was toch hi tikje ongeduld in zijn stem. Heel langzaam, met zichtbare tegemizin, deed juffrouw Mossiter een paar stappen achter- uit en maakte ruim baan voor hem zoodat hij de hall kon binnengaan. Ze deed hem den- ken aan een buldog die hem jaren geleden, ergens in Zuid-Afrika gebeten had de grimmige uitdrukking in haar oogen, haar langzame bewegingen, haar air van meerder- heid. ,,De eetzaai," lichte juffrouw Mossiter in, terwijl zij een deur aan haar lin'kerhand open- deed. John staarde in de duisternis en zijn beigeleidsber, die begreep dat hij zoo niet veel zien kon, liep met groote, dreunen.de stap pen naar het raam en opende een blind op een kier. zoodat het pikdoniker plaats maakte voor grauwe sohemering. De laatste bewomer, Sir Anthony, was een minnaar van kostbare tapij'ten geweest en zelfs in het spaarzame licht dat in het ver trek naar binnen viel, kon John zien dat de wandbekleeding en vioerbedekking van zeld- zame schoonheid waren. Ook het prachtige snijwerk van de eiken lambrizeering trof hem onmidldellijk. Met een slag sloot juffrouw Mossiter het blind, hem zoo dwingend naar de hall terug te keeren. ,,De salon," konddgde juffrouw Mossiter bij een volgende deur aan. Ook hier eerst inkt zwarte duisternis en toen een straaltje licht kwam, kreeg John Waveney een indruk van melancholieken verlatenhedd die hem even deed huiveren. Alle stoelen waren met witte hoezen overdekt en de kroon in het midden der kamer hing in een grooten wit-linnen zak; het had iets van een geslachte koe, opgehan- gen in een slagerij. Over het karpet lag een kleed uitgespreid. Hij liep langs juffrouw Mossiter heen en deed nog een blind open. 't Regende nog steeds, lage zware donkere wolkenmassa's kwamen aandrijven en hij tradhtte zijn gedruktheid te vendrijven door zich voor te stellen, hoe vroolijk deze in lichte kleuren geschilderde kamer zou zijn, In Spanje is voor enkele dagen een burger oorlog uitgebroken. Zij is blijkbaar uitge- gaan van een deel van het leger, dat zich met den gang van zaken onder de tegenwoordige regeering niet kan vereenigen. Het oproer is uitgebroken in Marokko en daarna overge- waaid naar het Zuiden van Spanje. Door het afsnijden van alle telefonische en telegrafische verbindingen, was het in de eerste dagen niet mogelijk eenigszins betrouwbare berichten te krijgen. Daarin is thans wel eenige verbete- ring gekomen, doch de berichten zijn toch nog vaag en vaak ook tegenstrijdig. De regeering en de opstandelingen bekampen elkaar ook met radio-uitzendingen. Wanneer men die verschillende berichten samenvat, schijnt het toch wel, dat het vuur van den opstand aan het verslappen is, ofschoon van gisteren weer melding wordt gemaakt van uitbreiding in het Noorden van Spanje. Maandagavond om kwart voor tien heeft de Spaansche minister van binnenlandsche zaken door de radio van Madrid in het Fransch, Duitsch, Engelsch en Spaansch een communique doen verspreiden, waarin mede- gedeeld werd, dat de opstand volkomen onder- drukt was. Om tien uur werd dit communi que der regeering tevens uitgezonden door het radiostation Sevilla, dat sinds twee dagen uit sluitend mededeelingen van de opstandelingen afkomstig, had uitgezonden. De republikeinsche regeering deelde in het communique voorts mede, dat het herstel van de orde geschied was met de hulp van Guardia Civil, stormtroepen, leger en gewapende militie, onder leiding van het Volksfront. Het communique eindigde met een beroep op de besturen van socialisten en communisten en op alle Spanjaarden om met de regeering samen te werken tot het herstel van de orde. Het radiostation te Sevilla zond in aanslui- ting hierop een bekenmaking van de regee ring uit, waarin den rebellen tot 21 Juli, de gelegenheid gelaten werd, zich over te geven. Aan de Guarda Civil en de officieren werd be- volen, zich weer op hun post te begeven. Voorts heeft de burgemeester van Sevilla van het zemdstation gelbruik gemaakt om de levensmiddelenwinkeliers en slagers te verzoe- ken, hun zaken weer te openen, teneinjde de voedselvoorziening der bevolking te ver- zekeren. Daarna is door de regeering medegedeeld, dat generaal Sanjurjo, die beschouwd werd als Spanjes toekomstige dictator, indien de op stand geslaag zou zijn, bij het neerstorten van een vliegtuig om het leven is gekomen. Volgens een later draadloos bericht van den minister van binnenlandsche zaken onder- werpen de opstandige provineies zich sueces- sievelijk. Hieraan werd toegevoegd, dat de opstandelingen in de provincie Segovia zijn als de zon door de hooge ramen naar binnen viel en het meubilair van zijn sinister-witte omhulsels ontdaan was. Ze zetten hun tocht voort, in de eene half donkere kamer naar de andere wierp John een blik en de verlatienheid van het groote, eenzame huis begon zich als een schaduw over zijn natuurlijke opgewektheid te leggen. (Alleen de keuken, met helder, knappend vuur en de kraaiende baby van juffrouw Mossiter's dochter kruipend over den vioer was een oase van menschelijikheid in deze woesternij van stilte. Als de huisbewaarster er wat minder stuursch en ongenaakbaar had uitgezien, zou John een kop thee hebben gevraagd, maar het ontibrak hem aan moed tot deze simpele toe- naderingspoging en gediwee volgde hij zijn gids naar de bovenverdieping. Toen hij zes droefgeestig-donkere slaapka- mers g.epasseerd was, voelde hij zich over- tuigd, dat hij nooit in dit huis zou kunnen wonen. En tegelijkertijd betrapte hij zich op een verfborgen verlangen om het tot zijn ver blijf te maken Aan het einde van een lange gang lag de kamer, die van Claude Weveney geweest was. Het vertrek had uitizich't op den tuin en de met bosch bedekte vallei daarachter, waar John negen jaar geleden zijn steelsch bezoek had gebracht, toen hij,, gewond, met verlof in Engeland was geweest. Onweerstaanbaar werd zijn herinnering getrokken naar dien mooien, warmen voorjaarsdag en naar het wonderlijke, emstige kind, dat beloofd had, het 'n beetje jammer te vinden als hij sneu- velde. Hij staarde in den druipenden regen en het prettigie herdenken week weer voor verdrietig gepeins. 'Hij haatte dit landgoed, waarvan hij de ongewenschte, onwelkome erfgenaam was en hij had een gewaarwording dat het besef daarvan altijd op hem zou blijven drukken. Zonder eenige aandacht aan juffrouw Mossi ter te bestedien, liep hij van het raam weg en liep de kamer op en neer. Aan 't voetenednde van een groot ouderwetsoh hemelbed, waarop naar bosch en heide, zee en strand? Verzuim dan toch vooral niat AMILDA-zonnebruin- cr&me mede te nemen. Deze beschermt tegen vervellen en zonnebrand en bevordert tevens een snelle, mooie natuurlijke huidbruining, 66k bij weinig of geen zon. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ct. (Ingez. Med.) omsingeld en onderworpen dank zij de hulp van vliegtuigen, die hen uiteendrijven met aanzienlijke verliezen. Dinsdagnacht heeft het ministerie van bin nenlandsche zaken doen mededeelen, dat de opstandige beweging te Sevilla terrein ver- loor en dat de militaire rebellen zich naar de buitenwijken terugtrokken. De leiders der beweging zouden zelfs voomemens zijn tie vluchten. Generaal Queipo de Llano heeft opnieuw het ministerie van binnenlandsche zaken opgebeld en de verbinding verbroken, toen hij begreep, dat er geen wijzigingen op het departement waren gekomen. De nationale bond van spoorwegarbeiders heeft zijn leden opgedragen, overal aan het werk te blijven, waar geen onrust heerscht. De gemeenschappelijke volksfrontcommissie heeft den miliciens aangeraden, zuinig te zijn met de munitie. In een proclamatie wordt ge zegd, dat „iedere kogel een doel moet hebben". Volgens de Spaansche ambassade te Lon- ,den heeft het ministerie van buitenlandsche zaken te Madrid meegedeeld, dat de strijd- krachten der rebellen, die waren overgesto- ken uit Afrika en bij Gibraltar geland, ver- slagen zijn. Het is niet juist, dat generaal Mola naar Madrid oprukt. De vloot treft maatregelen om het oversteken van opstan dige troepen uit Marokko te voorkomen. De regeering te Madrid heeft draadloos medegedeeld, dat zij van verschillende zijden betuigingen van trouw heeft ontvangen, o.a. van het regiment tanktroepen, dat van begin af aan de zijde van de regeering heeft gekozen. Naar verder uit Gibraltar vernomen wordt, staat Malaga in vlammen. Dit is de reden, waarom de Britsche torpedojager Sham rock" erheen is vertrokken. Onafhankelijke berichten van verschillende zijden schijnen te bevestigen dat er waarheid schuilt in de bewering van de Spaansche regee ring, dat de opstand thans in vele deelen van het land in kracht afneemt, ofschoon de toe- stand nog altijd zorgwekkend is in Andalusie en vooral in Cadix. De houding van de burgerbevolking schijnt den doorslag te geven. Overal in den lamde verscheen de burgerbevolking op straat, ge- wapend met revolvers en geweren om het bestaande regime te verdedigen en op vele plaatsen is zij er in geslaagd, pogingen tot muiterij in den kiem te smoren. Er is te Saragossa zwaar gevochten en de insurgenten hebben het daar verloren. Ook te Cordova, waar Fernando Urimo de Rivera, de tweede zoon van den ex-dictator, het commando voer- de, is hevig gevochten, daar de civiele bevol king ook daar scherp verzet bood. Binnen een kwartier kum Ge die vergeten zijn en U als her- boren voelen door een of twee Volgens recept t/an Apotheker Dumont (Ingez. Med.) nog een zware, met rood damast bekleede peluw lag, bleef hij ten slotte in gedac'hten verdiept staan. De muren van de kamer waren oorspronke- lijik met hetzelfde rood, als het dekbed, behan- gen geweest, maar de kleur was zoo verscho- ten, dat zij 't midden hield tusschen bruin en danker geel. Boven den sichoorsteenmantel echter, was een langwerpige ple'k, die de oor- spronkedijke tint vrijjwel behouden had. On- wiliekeurig viel John's blik erop. ,,Hier heeft een schilderij gehangen," zei hij kort. ,,Wat is daarmee gebeurd?" De vraag bracht juffrouw Mossiter zicht- baar in verwarring. ,,Er zijn schilderijen, die bij het huis hooren, en er zijn schilderijen, die er niet bij hooren.' antwoordde ze met tegenzin. „En dit schilderij?" ..Behoort niet bij het huis," klonk het bits. „Het is van Lady Marr." ,,Lady Marr -o, ja. Een van Sir Antho ny's dochters was met Nicholas Marr ge- trouwd. Maar waarom keek de huisbewaar ster in vredesnaam zoo sckichtig?" „Wat is het voor een schilderij? Ia het weggehaald? Heeft Lady Man het laten weghalen?" De vragen kwamen zoo kort en scherp, dat juffrouw Mossiter zich nog minder op haar gemak ging voelen. ,,Neen, mijnheer - nog niet". Haar toon klonk nu bepaald verlegen. ,,Waar is het?" John bleef aanhouden, deels omdat het" zijn gewoonte niet was, zich met een kiuitje in het riet te lgten sturen, deels omdat de nor- sche ■onwelwiilendheid van de vrouw hem van den aanvang af had gehinderd. ,,Waar is het?" vroeg hij nogmaals. ,,Het hoort niet bij het huis." „Is het hier? Of in de kleedkamer? Is het in de kleedkamer?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1