ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De Tweelingzusters. No. 9479 MAANDAG 20 JULI 1936 76® Jaargang Bmnenland Feuilleton Buitenland. M&t "ALker^es1 'aan lyooiid tfyft Uwvreugde ong&stbml Wandel- en fietstochten TER NEUZEN, 20 JULI 1936. want "AKKERTJES" zijn 'n probaat. snel werkend middel tegen datgene wat Uw uitstapje kan bederven, zooals "zeeziekte", hooidpijn door de felle zon, over-vermoeidheid, rheumalische-, spier- en zenuwpijn. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar door Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenJand alleen bij vooruittetaling. r itgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTleNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEENE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliehe's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BIA1) VERSCIIIJNT I ED E REN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. KON1NGIN EN PRINSES NAAR DE VOGEZEN. H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Ju liana zullen Maandagavond voor de gebruike- lijke vacantiereis vertrekken naar Hohwald in de Vogezen. Le Hobwald is een klein, maar zieer mooi gelegen plaatsje, met een 650 inwoners, ge- legen in het Departement du Bas Rhin. Het ligt te midden van prachtige sparrebosschen. De Andlau, een schilderachtig beekje, loopt er dwars doorheen. Le Hohwald ligt in de Vogezen, ietwat westelijk van Straatsburg, op omstreeks 600 M. hoogte; in de buurt. op ruim een uur af- stand ligt bet bekende kasteel Spesbourg. Hoe mooi het er is wordt zeker wel bewe- zen door den bijnaam ,,parel der Vogezen", welken de Franschen aa.i Le Hohwald gege- ven hebben. MINISTER COLiJN NAAR ENGELAND. De Minister-President Dr. H. Colijn is naar Londen vertrokken voor een vacantieverblijf in Engeland. BE1JK VAN BELANGSTELLING DER NEDERLANDSCHE REGEERING. De Nederlandsche regeering heeft bij mon- de van Hr. Ms. gezant te Londen aan de Brit- sche regeering doen blijken van Hare belang- stellingstelling in verband met den gelukkigen afloop van het incident, dat zich bij de vaan- deluitreiking aldaar heeft voorgedaan. HOOGE RAAD VAN ARBEID. De voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid heeft benoemd tot voorzitter van de commissie, welke praeadvies zal hebben uit te brengen over een voorontwerp van wet inzake personeelfohdsenprof. mr. P. S. Gerbrandy, tot leden en plaatsvervangende leden dier commissie: W. Brouwer Jr. (n.v.v.), mr. A. M. Engels, G. F. Evelein (varbond van Ned. werkgevers), mr. H. W. Groeneveld, mr. G. van Herk (chr. werkgeversvereeniging), (pl.v.v. A. Borsti Pz.), I. Hofman (c.n.v.), pl.v.v. J. Nauta), mr. P. A. van Holte tot Echten (centraal beheer) J. J. Jeronimus (Ned. vakcentrale), mr. M. H. de Jong (scheepvaartver. Noord en Zuid), K Lindner rijksverzekeringsbank), mr. J. H. de Mol van Otterloo dep. van handel, nijverheid en scheepvaart), dr. H. W. M. Nijdam (alg. r.k. werkgeversvereeniging), F. S. Nooruhoff (n.v.v.), J. A. Schutte (r.k.w.v.), mr. B. C. Slotemaker (verbond van Ne1. werkgevers), pl.v.v. mr. P. Steinz), mr. A. Stoop (dep. van justitie), dr. J. van den Tempel. DE HEFFING OP OLJE EN SPIJSVETTEN. De afdeelingen 's-Gravenhage, de vereeni- ging Maasstreek, de Vereenigae Viscnwinke- liers te Amsterdam, en de afdeeling Nijmegen, aile aangesloten bij den Neder.andschen Bond van Vischwinkeliers, hebben aan den minister van landbouw en visscherij, protesttelegram- men gezonden tegen de verhoogde heffing cp olie en spijsvetten, waa^n genoemde o.-ga- nisaties z.eggen dat de beloelde heffing weler- om de bedrijfslasten verhoogt en den visch- afzet belemmert. VRIJHEID VAN DREKPERS. De Ministerraad heeft, alvdrens het ont- werp-grondwetswijziging aan den Raad van State te doen toegaan, de voorgestelde nieuwe bepalingen inzake beperking van de druk- persvrijheid uit het ontwero gelicht. Hieruit volgt dus, dat de ter zake bestaande bepalingen onveranderd zullen blijven. Inzake het weren van revolntionnaire leden Naar het Engelsch van PATRICIA WENTHWOiRTH. (Nadruk verboden.) Voorspel. John Maurice Waveney kwam de bocht van het pad om en keek naar de vallei. De glooiing van den heuvel voerde vrij steil naar beneden, een smal, kronkelend spoor vond zich langs de wortels van de groote kale beukenboomen om zich tenslotte in de vallei te verliezen. John Maurice staarde naar het smalle pad, liet een fluitend geluid hooren en vervolgde toen zoo goed en zoo kwaad als het ging zijn weg. Moe of niet moe, hij was niet van plan onverrichterzake terug te keeren. Hij was gekomen om Waveney te zien en hij zou het zien. Langzaam en voorzichtig klom hij naar beneden met de behoedzaamhieid van iemand, die pas drie dagen uit het hospitaal ontslagen is. AS en toe zette hij zich op een wortel van een beuk om wat uit te rusten. Het was Mei 1917. ,Na een trieste regen- periode, was het eindelijk volop lente gewor- den. Aar. den helderblauwen hemel straalde een milde, kosterende voorjaarszonde vallei lag daar voor hem droomerig-stil, in de voile glorie van het gouden licht en een lichtgrben waas van teere blaadjes, die de laatste dagen te voorschijn waren gekomen. John Maurice legde de laatste hondend meter van de helling af en kwam eindelijk op vlakker terrein. Het pad liep nu langs een slingerend stroompje nu en dan loste het zich op in een grooten poel, dan weer vormde het een miniatuur- watervalletje en een enkele keer verdween het onder een pliak mos. John Maurice vond van openbare lichamen is een technische wij- ziging in het ontwerp aangebracht, in dier voege, dat de beoordeeling, voorzoover het een lid van een der Kamers der Staten-Generaal of va^i Provinciale Staten betreft, in handen is gelegd van het betreffende college, terwijl de beoordeeling t.a.v. leden van lagere col leges als gemeenteraden in handen is gelegd van Gedeputeerde Staten der Provincie waaronder de corporatie ressorteert. HET GEVAAR VAN ZIEKE BOOMEN BIJ STORM. Het ongeluk aan den Stationsstraat te Hil- versum op Woensdag j.l., waarbij drie men- schen door een omgewaaiden boom zijn ge- troffen en gedood, heeft van verschillende zijden de vraag doen reizen, of hier van schuld kan wOrden gesproken. Schuld in dien zin, dat van gemeentewege de zieke iep, die ge- vaar opleverde voor de voorbjjgangers, had moeten worden opgeruimd. Volgens verkla- ring van den Hilversumschen directeur van publieke werken hadden sommige boomen in de Stationsstraat er eigenlijk allang uit moe ten zijn._ Maar ze staan op particulier terrein en de onteigeningsproced#re verloopt lang zaam'. Voor den boom, die het ongeluk heeft veroorzaakt en die in een oificieel rapport als ,,ingerot" staat gekenmerkt, heeft de eigenaar nog een bedrag van 60 bedongen, evenals voor andere boomen in deze straat. De Gooi- en Eemlander veraeemt thans, dat de familie Krant, die twee van haar leden bij het ongeluk verloor, een actie zal doen in- stellen om te komen tot de oplossing van de schuld vraag. Bij de teraardebestelling van de weduwe Krant en haar kleindochter, welke op de Joodsche Begraafplaats te Hilversum ge- schiedde, heeft een schoonzoon van de weduwe o.m. gezega, „dat er bitterheid was in zijn hart, omdat is komen vast te staan, dat deze twee menschen niet het slachtoffer zijn van een natuurramp, maar van de veile geldzucht van eenige menschen". DE A.S. KAMERVERKIEZINGEN. Naar aanleiding van het door de C.P.N, aan de pers verstrekte communique, publiceert het partijbestuur van de S.D.A.P. een verklaring, waaraan wij ontleenen: Het partijbestuur der S.D.A.P. heeft van het bestuur van de Communistische Partij in Nederland de uitnoodigmg ontvangen om samen te werken bij de eerstvolgende verkie- zingen voor de Tweede Kamer en die samen- werking zelfs zoover uit te strekketn, dat, gemeenschappelijke candidatenlijsten zouden worden ingediend. Het partijbestuur der S.D.A.P. is niet voor- nemens samenwerking met de C.P.N, aan het congres der S.D.A.P. voor te stellen. Het be stuur der C.P.N, meent, dat die samenwerking noodzakelijk is, daar in 1937 voor het eerst de fascistische N.S.B. aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer zal deelnemen. Het partijbestuur der S.D.A.P. meent, dat het optreden van het fascisme in den verkie- zingsstrijd samenwerking van de S.D.A.P. met de communistische partij minder dan ooit mogelijk maakt. Immers de strijd tegen het fascisme, is de strijd voor de democratic, als beginsel, als methode en als doel. In dien strijd kan een principieel democratische partij als de S.D.A.P. allerminst samenwerken met een principieel anti-democratische partij als die der communisten. Wel zegt de communis tische partij in haar brief, dat een nieuwe strijdformatie vereischt is ,,van alle partijen die de democratische en grondwettelijke reeh- ten des volks willen behouden", maar het partijbestuur der S.D.A.P. rekent voorshands de communistische partij niet tot die par tijen. Zoolang de .Communistische partij" een het heel behoorlijk. Hij dronk uit een van de heldere plassen en een vreemde gewaar- worcong maakte zich van hem meester. Hij en dit water hadden denzelfdem naam: het stroompje heette de Waveney! Het liep op grond, die aan meer generaties van zijn familie had-toebehoord, dan hij op het oogen- blik kon optellen. Van deze vallei was Sir Anthony Waveney uitgereden om met Richard Leeuwenhart ter kruisvaart te gaan. Hiet paxi begom plotseling weer te stijgen naar een soort rotsachtig plateau en liet de Wavenye ver beneden zich. Hijgend bereikte John Maurice den top. Hij strekte zich uit op een hoop beukenblaren en toen hij weer op adem gekomen was keek hij om zich heen en bewonderde het uitzicht. Het kleine plateau, waarop hij. uitrustte, rees aan de tegenoverge- stelde zijde als vanrwaar hij gekomen was, loddrecht omhoog. Tien meter verder, aan den overkant van het riviertje, zette de rots zich voort hij leek abrupt in tweeen ge- sneden door het water. Er bovenop stond eenzaam een jong berkje; de zon en de zachte wind deden belt loover trillen als groen vuur. Hoeveel eeuwen, peinsde John Maurice, had dat kleinie stroompje er wel voor noodig ge- had zich een weg te banen door de rots en die in tweeen te ibreken? John Maurice liet zich wegdrijven op de heuivelen van zijn fan- tasie. De lentezon was een verkiwiikking en zijn plaatsje op de beukenblaren heerlijk zacht. Hij keek droomerig naar een spin die zich met zijn lamge dunne pootjes licht over den grond voortbewoog; een lijster begon te zingen, maar plotseling verstomde het gezang weer. Een stem sprak: ,,Wat voer jij hier uit?" John Maurice ging rechtop zitten. Op het kleine plateau aan de overzijde van het water, zag hij een meisje van een jaar of vijftien. Ze hi eld een tak van den berk vast, waar- naast ze stond en haar diep-blauwe oogen waren strak op hem gericht. Ze had donker- bruin haar, dat in lange kirullen om haar hoofd communistische party is, zich richtend naar de tegenwoordige beginselen van de commu nistische Internationale van Moscou, is haar doel dictatuur. De S.D.A.Pis een partij van democraten, die niet slechts vooi zichzelf. maar voor het geheele volk de vrijheden van rechten wil be- waren. Zij heeft altijd verklaard te zijn 'n prin cipieel tegenstandster van schrikbewind en dictatuur. Er bestaat voor haar geen prin cipieel verschil tusschen een dictatuur naar het voorbeeld van Hitler en een dictatuur naar het voorbeeld van Stalift. Zij bestrijdt de eene dictatuur niet om voor de andere den weg te bereiden. Zij bestrijdt elke dictatuur, omdat zij de geestelijke vrijheid voor 't geheele volk wenscht te eerbiedigen eft te verdedigen. De Communistische Partij moge nu vleien- de gebaren maken jegfcns de S.D.A.P., die zij steeds heeft belaagd, de S.D.A.P. kan niet gelooven a%n de eerlijkheid van die toenade- ringspogingen. DE LAATSTE SPANNING VAN DE MOERDIJKBRUG. Ook Donderdag durfde men het wegens den hevigen wind nog niet aan, het laatste brug- deel op zijn plaats te brengen. De leiding was echter vol lof over den moed en het uithou- dingsvermogen van het personeel, om het convooi dp zijn plaats te houden. De mannen moesten dikwijls werken tot aan den hals in het water staande, aan de tslkens afbrekende kabels. Alles wat maar voor bevestiging vindbaar was op de bakken en sleepbooten werd daarvoor gebruikt en toch vreesde men meermalen dat- alles tevergeefs zou geweest zijn. Behalve het prachtige werk van de arbei- ders moet niet minder woi'den geroemd het groote aandeel, dat de sleepbooten van de cndememing „En Avant" uit Ter Neuzen heb ben gehad in het behouden van het transport. Was op deze schepen niet alles keurig in orde geweest en hadden de leden van het personeel zich niet doen kennen als menschen bezield met een voorbeeldjge plichtsbetrachting en moed, dan waren er op de kritieke momenten zeker ongelukken gebeurd. Als blijk van erkentelijkheid voor hun moe- dig en plichtsgetrouw gedrag ontving ieder Donderdagmorgen. van de firma Penn Bau- duin een gratificatie, die deze wakkere man nen wel verdiend hebben. Vrijdagmorgen werd voor de vierde maal de poging ondernomen om het laatste brugdeel te plaatsen en toen met succes. Er stond toen haast geen wind, zoodat de manoeuvre, die door de nauwe opening welke voor de laatste spanning was overgebleven moeielijker was dan voorheen, vlot kon geschieden. Te 4 uur begonnen, rustte de spanning te 7 minuten voor 6 uur op de steunpunten. Hartelijk werden de leiders van het werk gefeliciteerd en op elke spanning werd de vlag geheschen als teeken dat het Hollandsch Diep voor het wegtverkeer was overbrugd. Nu de plaatsing van ie laatste spanning van de nieuwe verkeersbrug over den Moer- dijk een feit is geworden, mogen eenige tech nische bijzonderheden over dit grootsch werk van ingenieurskunst nogmaals in herinnering worden gebracht. Te dier zake moge dienen, dat de eerste spanning geplaatst werd op 30 Maart 1935, onmiddellijk na het gereedkomen van de eerste pijlers. De volgende spanningen volg- den successievelijk op 15 Mei, 19 Juli, 20 Augustus, 22 October, 5 December, 3 Maart 1936, 1 April en 19 Mei d.a.v. De geheele brag bestaat uit 10 overspan- ningen, elk lang 100 M., de totale breedte der brag is ongeveer 19 meter. Verder is de eigenlijke rijweg 11 meter breed, terwijl aan weerszijden buiten de hoofd- liggers een trottoir is uitgebouwd ter breedte van ongeveer 2,5 meter. hing en was gekleed in een braine ..overall" vol vlekken. Ook op haar zachte, bleeke wangen zaten een paar groene vegen. „Wat voer jij hieruit?" herhaalde ze en er klonk iets van verontwaardiging in haar toon. John Maurice krabbelde oivereind, een pijn- lijke trek kwam op zijn gezicht en hij ging weer zitten. „Alle menschen!" mompelde hij. „Wat is er?" „Ik vergat mrjn been i'k moet er 'n beetje voorzichtig mee zijn." ,,Wat mankeert er, dan aan?"' ,,0, het is weer bijna beter. Volgende week ga ik terug." Het meisje hield nog steeds den tak vast en bleef naar John Maurice kijken. ,,Naar Frankrijk vroeg ze na een korte pauze. John Maurice knikte. ,,Ben je met verlof bij je familie?" ,,Ik heb geen familie." ,,Heelemaal niemand?" ..Nieanand. Alleen een ouden achterneef of zooiets, dien ik nooit gezien heb." Een zochte glimlach liohtte in de diep- blauwe oogen van het meisje. Ze liet den tak zwiepen en ging met de beenen £ekruisd op een met mos bedekten steen zitten. Ze had fijne enkels en droeg een paar oude schoenen, die heelemaal uit het model waren. ,,Je zei, dat je de volgende week terug zou gaan?" „Ja." „Wel, als je toch geen familie hebt, is het niet erg." „Is het niet erg?" „Neen, natuurlijk niet. Ik bedoel, het is voor jou niet erg, als je sneuvelt." John schaterde het uit. Er was zooiets vol- maakt-emstigs in zijn stem en in haar diep- blauwe oogen, terwijl' ze deze woorden sprak, dat hij met den besten wil ter wereld zijn lachen niet bedwingen kon. Het gewicht der ijzerconstructie van elk der 10 overspanningen bedraagt ongeveer 900.000 K.G. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DEN PAUS. Het agentschap Stefani meldt naar aanlei ding van de be rich ten in een deel der buiten- landsche pers, omtrent den gezondheidstoe- stand van den Paus dat Z. H. dagelijks ver- scheidene particuliere en eenige malen per week algemeene audienties verleent en even- eens lange wandelingen in het park van de Pauselijike villa maakt. Bedoelde berichten zijn dan ook van alien grond ontbloot. VVTNST OP DE DEVALUATIE. Door den communistischen afgevaardigde Jacquemotte is bij de Belgische Kamer een wetsvoorstel ingediend, houdende heffing van een speciale belasting gemaakt door particu- lieren en ondememingen die op de jongste de- valuatie van den Belgischen franc hebben ge- speculeerd. Volgens dit voorstel zouden alle winsten van meer dan 30.000 francs door den nieuwen belastingmaatregel worden getroffen en wel in dien zin, dat de heffing 90 pet. van de verwezenlijikte winst zou bedragen. Aangeizien de Kamer sedert Donderdagnacht op reces is, zal het communistische voorstel eerst in October of November a.s. aan de orde kunnen komen. HET TABAKSVERBRUIK IN BELGIe NEEMT .AF. Blijkens een officieele statistiek is het ta- baksverbruik in Belgie sedert het vorig jaar in niet onaanizienlijke mate afgenomen. Dit zou een gevolg zijn van de devaluatie van den Bel gischen franc en de stijging der prijzen welke daarvan het gevolg was. De officieele gegevens vermelden, voor het eerste kwartaal van 1936, een totaal-verbruik van 1.177 millloen sigaretten, terwijl de cijfers voor 1935 en 1934 ruim 1.200 en 1.400 millioen bedroegen. Het aantal sigaren bereikte dit jaar 48 millloen tegen 68 millioen in 1935. GEBREK AAN ARBEIDSKK AOHTKN OP HET LAND. Naar de Times uit Munchen vemeemt, be- dreigt de Beiersche minister van binnenland- sche zaken landarbeiders, die tijdens den oogsttijd hun werk in den steek laten, of per- sonen die hen daartoe aanzetteu door hooger loon te bdeden, met verzekerde bewaring. Er is tekort aan arbeidskrachten op het land, daar in de wapenfaibrieken hooger loon te ver- dienen is. ERNSTIGE ONGEREGELDHEDEN IN MAROKKO. Naar gemeld wordt hebben ernstige botsin- gen plaats gehad tusschen Spaansche burgers en militairen te Larache. Reizigers, die uit Tanger naar de Fransche zone wilden ver trekken, mochten de Spaansche zone niet pas- seeren in verband met incidenten te Larache, Arzila en Elksar. Volgens latere berichten zou er sprake zijn van een militairen putsch, in de geheele Spaansche zone. BOMVRIJE KELDERS IN KERKEN. Bij den bouw van een protestantsche kerk te Wollishof in Zwitserland is de vraag gerezen, om onder het ge'bouw een vluchtkelder tegen gasaanvallen in te ric'hten. De classis Zurich heeft zich principieel met deize vraag bezig- gehouden. Haar conclusie was, dat kerken voor dit doel niet zullen mogen dienen; zij zul len, aldus de classis, te eer voor weerloozen een reddend asyl zijn, wanneer de aanvaller eerbied voor haar heeft om der wille van haar uitsluitend religieuze bestemming. (Het meisje had een kleur als vuur gekre- gen. ,,Neen, het is niet erg als iemand, om wien niemand treurt, sneuvelt," hield ze koppig vol. ,,Mijn broers, dat zou heel wat anders zijn..." Ze knikte zoo heftig terwijl ze dit zei, dat haar lange krallen om haar hoofd dansten. Het was een aardig meisje, een echt meisje, van het standpunt van zijn drie-en-twintig jaar be- schouwd. Wel komisch ook met haar ernstige oogen, die vlekken op haar gezicht en haar heilige overtuiging dat sneuvelen voor iemand zonder familie niet zoo heel erg was. „Dat is alles goed," verklaarde hij opge- wekt, „maar familie of geen familie, niemand vindt het plezierig zijn hachje erbij in te schieten." ,.Heb je werkelijk niemand?" Hij schudde het hoofd. Ze had de handen om de knieen gevouwen lange, smalle handen, erg brain en ze gaven een idee van kracht. Op een hand zat een eigenaardige kleine moedervlek tusschel! duim en wijsvinger, ze had den vorm van een hart. John Maurice's blik was erop gevestigd, terwijl hij antwoo'rdde: „Geen sterveling. Die achterneef of wat hij is zal eerder blij zijn als bedroefd, als ik van het tooneel verdwijn." Het aardige ernstige meisjesgezicht kreeg een nog emstiger uitdrukking en even staar de ze nadenkend voor zich uit. „Ik zou het, geloof ik, toch wel jammer vin- denbegon ze aarzelend. Ze kon den zin niet afmaken, want op dat oogenblik blonk uit de verte een langgerekt ,,koekoek" dat e-chode door de vallei. ,,Dat is voor mij," deelde ze mede. Ze stond op en begon omlaag te klauteren. De laatste paar meter sprang ze, toen begon ze hard te loopen en zich plotseling omkeerend naar John Maurice, riep ze: „Ik beloof je, dat ik het een beetje jammer zal vinden Zorg hierbij vooral dat hals, armen en gelaat beschermt zijni door AMILDA-zonnebruan- creme. Dit voorkomt vervellen en zonne- brand en bevordert tevens een snelle, mooie huidbruining, 66k by weinig of geen zon. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ct. (Ingez. Med.) EIND-EXAMEN R. H. B. S. TER NEUZSEN. Bij het Zaterdag alhier gehouden eind- examen aan de Rijks Hoogere Burgerschool zijn geslaagd: Ja Ga Dees, J. Huijssen, Aa Ja van Pienbraek, C. van Strien, La Aa Velle- koop en J. J. Westerhof te Ter Neuzen; F. J. Breepoel, P. de Putter en C. Smies te Axel, G. L. Oolsen te Ter Hole, J. S. Hermanides te Hulst. M.r.L.O.-EXAMEN. Zaterdag slaagden bij het examen te Goes voor diploma A: M. de Putter, W. Blok, J. Luteijn, M. Dooms, Fra. Verschoor en voor diploma A met B-wiskunde Ja. de Kramer, alien leerlingen der gemeentelijke U.L.O.- school (Kopschool) te Ter Neuzen. Van deze school slaagden dit jaar van de 16 candidaten 15. MET DE OUDEN VAN DAGEN OP STAP! Vrgdag was de dag aangebroken, bestemd voor een reis der ouden van dagen van Ter Neuzen en Sluiskil met de alhier reeds burger- recht verkregen hebbende radio-trein, dit laat ste dank zij het werk van het Nose-Comitd dat met deze trein al verschillende reizen naar mooie streken van Belgie organiseerde. De barometer was de daaraan voorafgaande dagen drak geraadpleegd. De radio-weer- berielvtlen weriden door de betrokkenen ge- durig beluisterd en omdat het weerbericht van De Bildt minder in den smaak viel, be- luisterde men Brussel, om te hooren of de weervooruitzichten daar niet wat beter waren, om tot de conclusie te komen dat het daar al even troosteloos was: 't bleef maar steeds vermoedeiyk regenbuien met kans op on- weer. Al die slechte weervoorspellingen ten spijt, was het Vrijdag een stralenden morgen, die aanstonds tot opgewektheid stemde. En we wisten wel, dat men den dag niet voor den avond moet loven, doch we willen thans wel meteen vertellen, dat het den geheelen dag (Ingez. Med.) De erfgenaam. De auto hield stil in den stroomenden regen en een jongeman sprang eruit. Hij stapte over de schildpad, die op de stoep van den dorps- winkel lag te slapen en liep naar den toon- bank. Links hingen sauspannen en broeken, rechts een paar zijden doorregen spek en twee enorme bloemkoolen, daarboven een ham en vele kluwens touw, een pak vliegenvangers en een rijk-gevarieerde collectie leeren riemen. De jongeman klopte op de toonbank en floot. Mr. Margleton kwam te voorschijn, een kwiek oud heertje met borstelige grijze wenk- brauwen en groenachtige oogen vol levens- lust. ,,Ik moet naar Waveney Hall en u zou me buitengewoon verplichten als u me wilde uit- leggen, hoe ik daar komen kan." Uit de stem van Mr. Murgleton sprak dui- delijk teleurstelling. ,,Dien heuvel op en dan den tweeden weg links. Ei woont daar niemand," voegde hij aan zgn inlichting toe. „Er is mij gezegd dat er een huisbewaarster was." Mr. Murgleton keek ontstemd naar de rol- letjes vliegenpapier. „Er woont een zekere juffrouw Mossiter," gaf hij toe, „en haar dochter en de baby van haar dochter om precies te zijn." Hij snoof en nu kwam de geest der dorpsche spraakzaamheid over hem vaardig. „Het is hoog tijd dat er weer iemand op het landgoed komt wonen. Sir Anthony is nu al een jaar dood en de bezitting gaat met den dag achter- uit, nu er niemand naar omkijkt. Ik wou dat ik Sir John Waveney eens tegenkwam; dan zou ik het hem. ongezouten zeggen. Kent u hem, als ik vragen mag?" De groene oogen keken hem onderzoekend aan. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1