ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het Mysterie van Giestord Hall. Obi. in de VcuzasCCoe, taunt U Jn bra vottero/ No. 9476 MAANDAG 13 JULI 1936 76e Jaargang Binnenland Feusiieton Buitenland. IVIooi gebruind Burgemeestar en Wethouders van TER NEUZEN Het verrichten van buiten verfwerk aan de muziektent te TerNeuzen. aegemeene vereeniging radio OMROEP. KASTEKORT TE BERGEN OP ZOOM. DE STAKINGEN TE ANTWERPEN. Laat toch Uw vacantie-dagen niet bederven, maar zorg dat ge zoo n kokertie "AKKERTJES" bi] U hebt, die helpen U snel bij kou-valten, qriep, koorts en tegen alle pijnen, zooalshoofdpijn, kiespijn, spit, enz. TEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen T per post 1,55 per 3 maanden - Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per ]aar - /oor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Fitgoefster: Firma P. J. VAN DE SANDl. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 kt.FiINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. - Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAV OXD. zullen op VRIJDAG 31 JULI 1936, des namid- dags 3 uur, voor aannemers uit de Gemeente Ter Neuzen, in bet Gemeentehuis aanbesteden: Het bestek is verkrijgbaar ten kantore van de Gemeenbewerken aan de Markt te Ter Neuzen. waar ook nadere inlichtingen worden gegeven. Ter Neuzen, 13 Juli 1936. BuTgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DR. H. COEIJN BEZICHTIGD DEN BOUW VAN DE R.D.M. 200. Zaterdag heeft Minister-President Dr. H. Coliin voor het eerst een bezoek gebracht aan den bouw van het grootste passagiersschip van Nederland, bestemd voor de Holland— Amerikalijn, de RD.M. 200, op de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Met Minister Colijn kwamen mee de Minis ter van Financien, Mr. (P. J- Oud, die ook voor de eerste maal den bouw van het schip kwam bezichtigen en de Minister van Handel, Nijvei- heid en Scheepvaart, Ir. H. C. J. H. Gelissen, die eenigen tijd geieden reeds naar het bou- wen van het schip is komen kijken. Het bezoek strekte zich uit tot een rond- wandeling over het g.eheele terrain van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en een rondwandeling door het tuindorp Heyplaat. VACATUR® TWEEDE KAMEB. In verband met het bedanken van Mi. P. J- Oud voor het lidmaatschap der Tweede Kamer i vacature-Ketelaarheeft de voorzitter van het centraal stembureau thans benoemd ver- klaard den beer M. M. Ooben te Amsterdam. Vrijdag is te 's-Hertogenbosch de alge- nveeme vergadermg gehouden van de AVRO onder leiding van den heer G. de Clercq, constateerde dat de A.V.R.O. kemgezond is. Het afgeloopen jaar is er een getveest van vpr^tievising: en oonsolidB/tic. Bii de behandeling van het jaarverslag zei de directeur, de heer W. Vogt, ter toel.ohtmg, dat de lulstervink-ibijdragen een daiende te^ denz vertoonen. In de jaren 1930—1934 was het totaal-bedrag dat de leden bjjeenbrachtem steeds boven de zeven ton. Voor het iaar 1935 w^het echter J 660.547,65. Nemen wij de tijdsomstandigheden in aanmerkmg, c an mogen wij met een daling van nog geen SSSut ten opzichte van het totaal van het iaar 1934 niet ontevreden zijn. Vervolgens gaf spr. eenige cijfers over de uitkomsten van het bedrijf in het jaar 1935. Het bedrijfsoVerschot gaf ook dit jaar een in drukwekkend hedrag te zien namelijk f 611.000, dit is 25.000 minder dan m het topjaar 1934, doch nog i 84.000 meer dan de resultaten behaald in 1933. iHet saldo-middelen dat op 1 Januari 1935 f 2 517 000 hedroeg, steeg niettegenstaande deze afsch i'ij v in gen nog met 103.000joog de heschikbare middelefl op 31 Decembe klommen tot f 2.620.000. De financiering van de bouw van de meuwe studio heeft de AVRO kunnen bewerkstelllgen, zonder kapitaal-bezit aan te spreken. Groote aotiviteit is er in het afgeloopen jaar geweest op programmagebied. Veel nieuwe programma-gedachten werden uitgewerkt en toegepast. Deze nieuwe programma-behoef- ten vereischten een verbeterde technische ap- paratuur. Daarom is de techniek van het studiotoedrijf op de boogte van den tijd ge bracht, hetgeen spr. nader uiteenzette. Een bel&ngrijke aanwinst voor het technisch arsenaal was de A.V.R.O.-reportage-wagen. DE SALARISVERLAGIN/GEN BIJ DE PHILIPS-BE DRIJVEN. In verband met de buitenlandsche concur rence heeft de directie der (Philipsfabrieken te Eindhoven moeten besluiten tot een salaris- vermindering van 10 procent, waarvan 5 pro- cent zal ingaan op 1 September a.s. en 5 pro- cent op 1 Januari a.s. iDeze bezumigingsmaatregelen, aldus de Di- reotie, zijn onvermijdelijk, wil het concern aan de nog steeds zich wij'zigende omstandigheden het hoofd kunnen blijven bieden, zoowel in het belang van de ondememing zelf als van alle daar.bij betrokkenen. Burg, en Wteth. van Bergen op Zoom heb- ben het eerst sinds 13 jaar aan eenige amnb- tenaren opdracht gegeven voor hot instellen van >een kasonderzoek ten kantore van de dis- trictsarbeidsbeurs te Bergen op Zoom. Tijdens dit onderzoek heeft de 'directeur van de arbeidsbeurs, de heer S., aan den betrok- ken wethouder de mededeeling gedaan dat hij een kastekort had van ruim 3000. Onmiddeliijk heeft het gemeentebestuur den betrokken hoofdambtenaar met ziekteverlof gezonden tenemde de amlbtenaren, die met de controle zijn ibelast in de gelegenheid te stel- len om een rapport samen te stellen. Vermoedlelijk izal de heer S. 'het kastekort kunnen aanzuiveren. Afgewacht dient te worden wat de gemeenteraad van Bergen op Zoom in deze kwestie zal beslissen. GEEN le KLASSE MEER IS DE TREINEN. Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY (Nadruk verboden.) 51) Vervolg. Je hebt haar verteld," voegde hij haar, heftig van woede, toe, „dat er iets tusscben ons bestond tusschen jou en mij, dat zij tusschen ons was gekomen. Dat moet je haar verteld hebben." ,iHi, „Zoo, moet ik dat?" nep ze. „Werkeli)k, beste Richard, door je ijdelheid haal je je al- lerlei bespottelijke, kinderachtige leugens uit den grand. Als het noodig is om e on nen, dat ik zoo iets belachelijks gezegd heh doe ik het bij dezen. Als er iets tusschen ons bestaan had en jij van gedachten verari derd was, moest je me goed genoeg kenn® om te weten dat ik te trotsch hen om mij p aoo'n dwaze manier te beklagen. Richard was perplex. Er bleef hem niets anders over dan haar nadrukkelijke bewerin- gen te gelooven, beweringen, die zoo geh^l strookten met haar karakter. En tocb was het feit niet weg te redeneeren, dat hij ae verandering in Sibyl's gedrag opgemerkt had na Marion's bezoek en bun gesprek boven. .Marion," drong hij nu, met iets smeekends in zijn stem, aan, „je moet Sibyl iets gezegd hebben, dat haar bonding heeft doen veran- deren. Alles wijst er op. Vertel mij, je moet mil vertellen, wat het was. Ik heb je tocb al gezegd," was het koele antwoord, „dat ik Sibyl niets van jou verteld heb, dat moet je tocb voldoende z^n Je hebt het bii het verkeerde eind, beste Riehard. Ik zal dit blijven volhouden, zelfs in Sibyls tegenwoordigheid en zij zal het bevestigen. Maar je hebt haar iets verteld. lets ern- stigs. waardoor ze gemeend heeft haar ver- loving te moeten verbreken." Naar het „Leidsch Dagblad" vemeemt be- staat bij de Direotie der Nederlandsche Spoor- wegen het voornemen ingaande 1 Januari 1937 de eerste klasse geheel op te heffen. ONDER DE WAPENEN HODDEN VAN DIENSTPLICHTIGEN. In het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over een suppletoire begrooting van Defensie 1936 wordt gezegd: 'Sommige leden wilden niet naiaten, als hun oordeel te kennen te geven, dat onjuist is het standpunt der regeering, in de vergadering van 13 Maart j.l. tot uiting gebracht, dat art. 187 van de Grondwet niet betrekking zou hebben op het onder de wapenen houden van dienstplichtigen, die in werkelijken dienst zijn. Met groote instemming hadiden zij in het ver slag van de staatscommissie ter voorbereiding van een partieele herziening van de Grand- wet gelezen, dat deze commissie, zonder op deze twistvraag te willen ingaan, de moge- lijkheid van twijfel in dezen wil opheffen. Zij hoopten, dat ook de regeering van meening is, dat van de aanstaandeGrondwetsherzieningzal moeten worden gebruik gemaakt, om op dit belangrijke punt elken twijfel weg te nemen. Eenige leden meenden, dat de Minister van Defensie a.i., afgezien van het standpunt der regeering ten opzichte van de hierboven aan- geraerde twistvraag juister zou hebben ge- handeld, indien hij op 11 Maart j.l. aan zijn radio-rede een verklaring in de Kamer had doen voorafgaan. Marion haalde de schouders op. „Misschien", antwoordde ze met een minachtend lachje. ,,iHet hangt er van af hoe ze het heeft op- gevat. Het is mogelijk dat ik haar oogen ge- opend heb voor het absurde van haar preiten- ties." „Marion, wat bedoel je om 's hemels wil riep Richard hijgend. ,,Ik heb haar enkele onthullingen omtren^ haar vaders loopbaan verteld, den zoogenaam- den Sir Percy Brayshaw", gaf Marion be- heerscht ten antwoord. ,,Mijn beste Richard, vervolgde ze op sympathieker toon, „ik heb het gevaar gezien, waar je in zalige onwetend- heid aan hebt blootgestaan. Je bent blinde- lings naar een afgrond geloopen en eenmaal zult je mij dankbaar zijn, dat ik je aan den rand heb teruggetrakken." .Marion, wil je me uitleggen wat dit be- teekend? Wat is dat voor een afgrond. vroeg Richard, bijna de wanhoop nabij van woede en angst. Je moet me niet vragen meer te zeggen," hernam Marion ferm. „Het ligt niet op mijn weg vooral niet door de„ relatie, waann je denkt dat ik tot Sibyl Brayshaw sta, om je te vertellen wat ik van ze weet. Maar bet is absoluut onmogelij'k dat je met haar trauiwt; niemand weet dat trouwens be ter dan Sibyl zelf en ik ben blij dat haar handelwijze getuigt dat ze dit inziet. Marion, je maakt me gek", riep Richard smartelijk. „Wat kan er tegen haar of haar vader aangevoerd worden, dat het een hin- derpaal zou zijn voor ons huwehjk Marion schudde het hoofd. „Ik zeg je nog eens dat het niet op mijn weg .ligt om Je dat te zeggen. Als zij het je niet zelf verteld kan ik bet zeker niet doen. Het zou verraad zijn LlnJer een meisje, dat mijn vriendm is geweest. Richard, we zijn neef en mcht na mijn vader ben jij bet eenige familielid, dat ik op de wereld heh en ik heh alleen mrjn plicbt gedaan door Sibyl te bewegen bet bare te doen En de wijze, waarop ik dat deed, .s Sh en recht-door-zee. Ik heb geen beroep on iou gedaan, maar op haar. Hij keerde zich om, om heen te gaan. ,,Dus je wilt me niets vertellen?" vroeg hij met een grimmige uitdrukking in zijn gezicht. "S niet als Sibyl me daar toe verlof KOSTELOOS PROCEDEEREN. Aan de memorie van antwoord aan de Eer ste Kamer over het wetsontwerp tot herzie ning van de voorschriften nopens de toelating om kosteloos >te pracedeeren, is het volgende on tleend Tot het maken var onderscheid tusschen on- en minvermogend."i is niet dan na lang- durige overweging overgegaan. De bezwa- ren, die tegen deze differentatie rijzen, staan de regeering helder voor den geest. Waar echter een groep minvermogenden 'bestaat, die wel in staat moet worden geacht, een bepaald bedrag der proceskosten, doch niet de voile kosten te dragen, kan een regeling van de pro cedure tegen verminderd tarief bezwaarlijk achterwege blijven. De vrees, dat de rechter een zaak van ieder belang ontbloot zal achten, indien de recht- aoekenden op redelijke gronden uiteenzetten, dat deze voor hen uiterst belangrijk is, deelt de regeering echter niet. Ook de regeering verwacht van de ontworpen bepalingen een nuttige preventieve working. DE TRAMWEGEN IN NOORD-BRABANT. Aan het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp betreffende de reorganisatie van tramwegen in Noord-Bra- bant is het volgende ontleend: Sommige leden merkten op, dat uit de voor- gestelde wetsontwerpen duidelijk blijkt, dat de reorganisatie en de pogingen tot saneering van de tramwegen zeer duur uitkomen. Naar hun meening is dit niet te vermijden, omdat de tramwegen uit den tijdl zijn. Beter dan weder veel geld in nieuwe comhinaties te ste- ken ware een goede organisatie van autobus- diensten, en liquidatie der tramwegen. Andere leden waarschuwden emstig tegen een zoo radicaal ingrijpen. Naar hun meening kan men nog niet zeggen, dat het trambedrijf kan worden gemist. Vast staat in elk geval. dat er nog veel vervoer is, dat niet behoorlijk door autotractie kan worden verwerkt. Deze leden konden zich dan ook met de voorgestel- de ontwerpen vereenigen. Eenige leden gaven als hun oordeel te ken nel, dat, waar rijk, provincie en maatschap- pijen gelijkelijk zullen deelnemen in het aan- deelenkapitaal, waar rijk en provincie elk 555.000 in den afkoop van de schuldverplich- tingen zullen bijdlrag*n en waar nu hovendien alleen het rijk nog weer een voorschot geeft van J 150.000, de billijkheid meebrengt dat voor deze f 150.000 preferenUe wordt verlangd en daarvoor de bezittingen van de B.B.A. te doen verbinden. sebeppen. Teneinde in de toekomst verschui- vingen als deze zooveel mogelijk te voorko- men, heeft de Minisiter hesloten in het vervolg de heffingen op de verschillende vetten zoo te regelen, dat de door hem gewenschte verhou- dingen worden verkregen. Deze zullen bestaan in een iets grooter boterverbruik en een zoo veel mogelijk op het peil van het laatste jaar blijvend margarineverbruik, waardoor tevens de consumptie van spijsvetten en -olien ook meer normaal zal worden. Te dien einde zullen de heffingen op spijs vetten en -olien op 40 cent per K.G. worden gebracht en de prijzen van boter en margarine met ongeveer 4 cent per K.G. worden ver- laagd. Om te zorgen, dat de minst draag- krachtigen over voldoende vet zullen kunnen beschikken, zal per jaar circa 6000 ton volks- I vet tegen den prijs van volksmargarme be- schikbaar komen. Nog Zaterdag was door bet personeel van de tram met een meerderheid van 50 stem- men besloten de staking voort te zetten. In den loop van den dag heeft echter de gou- vemeur der provincie Antwerpen, de heer Hol- voet, ingegrepen. Hij ontbood de leiders en deelde mede, dat, indien het werk niet aan- stonds hervat werd, het Kon. besluit van 22 Juni 1936 zou worden toegepast en het per soneel gelast den arbeid te hervatten, aange- zien de overheid niet kon dulden, dat openbare diensten werden stilgelegd. Het bestuur der vakvereeniging besloot toen nog des avonds de staking op te heffen en het tramverkeer te herstellen. Aan bet personeel werd daarvan kennis gegeven, en hoewel nog rechts en links gemopperd werd, was gisteren het tramver keer hersteld en reden, bij het ongunstige weer, de voile trams door Antwerpen. Tusschen de reeders en de vertegenwoordi- gers der zeelieden is nog geen overeenstem- ming verkregen, zoodat de staking der zeelie den nog voortduurt. HET SPAN IN VERWARRING. YVUZIGING PRIJSVERHOI DINGEN BOTER, MARGARINE, SPIJSVETTEN EN OLIeN. Van bevoegde zrjde wordt het volgende meegedieeld Reeds gedurende vrij geruimen tijd is een belangrijke verschuiving in de verhouding der door het Nederlandsche volk geconsumeerde spijsvetten te constateeren. Deze verschui ving is een gevolg van den relatief zeer lagen prijs van die spijsvetten die in het algemeen niet direct voor smeerdoeleinden worden ge- bruikt en spijsolien tegenover boter en mar garine. De consumptie van spijsolien en spijsvetten breidt zich uit, terwijl die van boter, speciaal van margarine, inkrimpt. De klandestiene margarinebereiding vind't in deze prijsverhoudingen ook haar voornaamste oor- zaak. Deze verschuiving brengt allerlei minder ge wenschte gevolgen met zich mede. De Minis ter van Landbouw en Visscherij heeft dan ook gemeend, maatregelen te moeten treffen, om weer meer normale verhoudingen te gaf", antwoordde ze. ,,Het is iets, waar men haast niet over spreken kan." ,,Uitstekend." zei hij, resoluut naar de deur gaand. „Dan zal ik andere stappen doen. „Wil je me niet goedendag zaggen?" 'Hij aanzelde een oogenhlik; toen, gentleman als hij was, deed zijn aangeboren ridderlijk- heid hem omkeeren en zijn hand uitsteken. Adieu Marion," klonk het koel. Toen werd er aan de deur geklopt en een meisje kwam binnen. ,,Mijnheer Desbrook is in de zitkamer, ]ul- frouw." A - Goed Jane. Richard," zei ze, toen de deur gesloten' was. „Desbraok is gekomen om me voor de laatste maal ten huwelijk te vragen en ik geloof dat ik ja zal zeggen. Om een reden zou het het beste zijn wat ik kan doen. Je je hebt er toch niets op tegen?" Ze deed de vraag op half spottenden toon, hoewel er in haar oogen een hongerende uit drukking was, een wanhopig zich vastklem- men aan een laatste kans. Maar zijn koel, nonchalant antwoord gaf haar geen hoop. Dat is iets wat je zelf beslissen moet, zei hij" met vlakke stem. ..Maar als je mijn raad vraagt, zou ik hem aannemen als hij je aan- staat. Goedendag." Ze klemde de lippen opeen en miste den moed om iets terug te zeggen. Toen hij weg was, liep zij naar het venster en zag ^m ™- - vluggen, beslisten stap naar de Hall gaan. Met een diepen zucht keerde ze zich om, sloeg een blik in den spiegel en begaf zich met tegenzin naar de zitkamer, om een eind te maken aan Desbrook's hopen en vreezen, wat er ook v£lh komcii moclit Hoofdstuk XXXVH. Brayshaw's voorstelUng van de zaak. ..Sibyl, ben je niet wijs?" Met heesche stem slaakte Brayshaw den uitraep, terwijl vader en dochter tegenover elkaar in de bibliotheek stonden. Hp had Sibyl hij zich laten komen om haar te waar- schuwen. dat er een ongunstige verandering in zijn omstandigheden waren gekomen en dat hij maatregelen moest nemen om zijn verb ij on Gresford Hall te beeindigen. Ze had haar- vaders aankondiging zonder eenige opmerkmg Er heerscht, schrijft de N. R. Crt., naar al lerlei uiterlijke verschijnselen te oordeelen, een grenzelooze verwarring in het beleid der Engelsche regeering. Baldwin moge dan mea ner, al zijn ministers nog aan de teugels te hebben en als een enkel span te besturen, de werkelijkheid geeft ons den indruk van een heel ander tafereel. De onderdeelen van het span maken schichtige bewegingen in vele riehtingen. Iedere groep op zich zelf lijkt weer voor iets anders bevreesd. Een ding is slechts duidelijk, en op een punt is er ook eenheid van reacties: Allen hebben het terdeige met de zenuwen te kwaad. Men dreigt Italie met de Engelsche vloot, en sluit, om op alles voorbereid te zijn, over- eenkomsten van wederzijdschen bijstand met bijna alle staten aan de Middellandsche Zee, ten einde Abessinie te helpen, waarin de En gelsche regeering, in overeenstemming met de openbare meening, ee(n vitaal belang ziet voor Engeland. Slechts aan gebrekkige medewer- king van Frankrijk is het toe te schrijven, dat Engeland niet de oliesancties invoert, die erop berekend is, Italie tot wanhoop te drijven. Dit moet men aannemen, als Engeland niet te Geneve een zeer huichelachtige rol heeft ge- speeld, wat wij niet gelooven. Maar kort ge- leder. nu, heeft minister Simon, een van de belangrrfkste leden van het kabinet, gezegd dat Elngelajid geen schip zou wagen terwilie van Abessinie. Was alles dan slechts holle worden gelaat, hals en armen door AMILDA-zonnebruincreme. Voorkomt tevens vervellen en de zoo pijnlijke zonnebrand. Flacon -90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ct. (Ingez. Med.) vertooning geweest? Desgevraagd verklaart Baldwin de uitlating van dit voomame lid van zijn regeering niet te kennen. Eden ver- kondigde daarop weer, dat Engeland voortaan een sterker vloot in de Middellandsche Zee zou handhaven, dan vdor het Abessijnscbe conflict. Maar Sir Samuel Hoare, de minister van marine, laat twee weken daarna de schepen, die de buitengewone versterking van de vloot vormden, naar hun stations in West en Oost terugkeeren. Te Gibraltar zijn de marine- autoriteiten daardoor merkbaar verrast. Alles schijnt voorloopig nog door elkaar te loopen. Vele lieden zullen zich niet erover verbazen, dat Sir Samuel Hoare het tegenovergestelde doet van hetgeen Anthony Eden, zijn opvolger als minister van buitenlandsche zaken. heeft gezegd Toen Hoare opnieuw zijn intrede deed in het kabinet, hebben tal van waamemers daarin een belangrijke versterking gezien van de groep, die tegen de politiek van Eden ten opzichte van Italie was. Zij zullen nu hun indruk bevestigd meenen te zien, dat beide ministers in verschillende richting werken. Dit boeft volstrekt nog niet waar te zijn. Wie van deze beide staatslieden, of wie van de overige leden van het Britsche kabinet, werkt in een bepaalde richting? Het is al °nrust, veranderlijkheid, dat men waameemt. Maar als zij gelijk hebben, en er werkelijk een scherp afgebakende tegenstelling bestaat tus schen Hoare en Eden, hoe is het dan mogelijk, dat Baldwin die duldt, ja, dat hij zelfs den schijn ervan maar laat bestaan? En hoe is het mogelijk dat Eden hierbij aanblijft Titulescu, die de dingen niet altijd zacht- zinnig zegt, heeft ter conferentie van Mon- treux op een nieuwe, maar buitengewoon em- stige tegenspraak in de buitenlandsche politiek van Engeland gewez.en. Te Genfeve, zoo be- toogde hij, verkilaarde Engeland zich een voor- vechter van de collecUeve beveiliging, pleitte het voor regionale verdragen van die strek- king onder toezicht van den Volkenbond. De Engelsche regeering heeft uitdrukkelijk vcr- klaard, dat het Fransch-Russisch verdrag van wederzijdschen bijstand aan de eischen van een regionale overeenkomst binnen het kader van den Volkenbond valdeed. Maar te Mon- treux verze/t Engeland zich tegen het uit- aangehoord, alleen maar gezegd. dat ze over enkele uren al met pakken kon klaar zijn. ,,Ik zie niet in, waarom jij koffers moet pakken, kindje," protesteerde Brayshaw. „Ik bedoel, dat jullie toch zoo gauw mogelijk in alle stilte kunnen trouwen, zoodat jij hier kunt blijven. In ieder geval zou Lady Gladsmuir..." Hier was Sibyl hem in de rede gevallen. ,jHet huwelijk zal niet eens plaats vinden, vader." „Wlat?" Zijn toon verried zoowel angst als verbazing. ,,Ik heb onze verloving yerbroken." Sibyl, ben je niet wijs?" ,,'Het heeft geen zin om mij naar de reden te vragen," zei ze kalm. ,,U moest toch weten, vader, dat ik niet onder deze omstandigheden met Richard kon trouwen." Hij staarde haar onthutst aan. ,,Deze omstandigheden? Dat ik nu arm ben? Wat heeft dat ermee te maken? Als eigenaar van dit landgoed, verlangt hij met dat jij geld meebrengt." „Neen," antwoordde Sibyl, „maar hij heeft het recbt om eerlijkheid en een goeden naam te verwach.ten." Sibyl, wat bedoel je? Wie heeft daaraver met jou gesproken? Als ik geen recht op de titel heb, zal ik eerlijk zijn en er geen aan- spraak meer op maken. Je zult er niet om geven als je „Vader," viel ze hem heftig in de rede, „u weet ik weet dat er meer, veel meer is dan dat." De kleur trok uit zijn gezicht weg. „Sibyl, kind, wat weet je?" Sibyl wankelde toen ze probeerde antwoord te geven en zonk, hartstochtelijk schreiend op de divan neer. Alles, vader," snikte ze er- barmelijk. Brayshaw stand eenige oogenblikken onbe- wegelijk oogenblikken,waart)lj al het kwaad dat hij in de jaren, die achter hem lagen, bedreven had, voor zijn geestesoog voorb'ijitrok en hem deed huiveren van zich- zelf. Dus je weet het?" klonk het eindelrjk heesch. „Wie heeft het je verteld?" Ik heb het zelf gezien," sprak Sibyl met gehroken stem. Toen barstte ze smartelijk (Dig. MeiL) uit: ,,0, vader, hoe kon u? 'Hoe kon u dat doen?" Hij wist evengoed als zij dat hij voor haar wanhopende vraag geen antwoord had. Het eenige wat hij kon zeggen was: ,,Eens zul je het weten en begrijpen, kind. Oorzaken, waar van jij geen vermoeden hebt, hebben mij ertoe gedwongen." Sibyl stand op, draogde haar oogen en pro beerde dapper de snikken te bedwingen. ,,Ik zal me klaar maken," zei ze. ,,Hoe eer hoe beter." Brayshaw riep haar terug. „Je zult je eigen geluk toch niet door mijn misstap ver- nietigen," protesteerde hij. Ze keek hem vol verontwaardiging aan. „W'at moet ik anders doen Hoe kunt u zoo- iets, onwaardigs voorstellen ,,Maar je houdt van hem." „Kan er dan een betere reden zijn?" ,,Weet hij Cardon niets?" Niets van mij, behal^e dat alles tusschen ons uit is." Brayshaw hield zijn adem in. „En dat is mijn werk. En als hij het weet en toch met je wil trouwen ,,Hx>e kan. hij het weten? Dat is buiten kwestie." ,,Neen", antwoordde haar vader beslist. ,,Ik wil het riskeeren. Hij is een man van eer. Ik zal het hem vertellen." Vader!" ,,Het is niet", vervolgde Brayshaw, ,,aan jou om te beslissen, maar aan hem. Hij is, ik her- haal het, een mam van eer; ik kan hem ver- trouwen. De man heeft er recht op te weten wat er tusschen jullie 'gekomem is. En hij zal het wetep, wat de gevolgen ook voor mij zijn." Vader, u zult het hem niet vertellen. U zult hem niet onze schandle openbaren". wierp Sibyl bedroefd tegen. ,,Dat mag niet. Ik zou liever sterven dan hem te laten weten wat we zijn." ,,Wij?" weerde hij af. ,,'Het raakt jou toch niet. Jij, lieve kind, bent aan de heele zaak onschuldig." ,,Dat was ik", antwoordde ze met een smik. ,,Als maar (Wordt vervolgd.) I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1