ALSEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN j4miMcL Mo. 9472 VRiJDAG 3 JUL! 1936 76 Jaargang Bmnenland Buitenland EERSTE BLAD nieuwe avro-studio geopend. K Flacon 90ct, Tu be 60c.t, Doos 50 en 25 ch TER NEUZEN, 3 JULI 1S36. HOBGBWSeHMlS rvaBM* NEUZENSCHE COURA f '.A 4. tt -• i.i. 4 i x a oa T7iAAr ollron rpcrp ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar /oor Belgie en Amerika f 2,—, averige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Oitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 33150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE AD VERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT EEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAN ON D. AANMELDING EN AANGIFTE VOOR DE BEVOLKIN GSREGISTERS. Burgemeester en Wethouders van TER NEUEEIN, gelet op het bepaalde in artikel 112 van bet besluit bevol king s bt >e k houding, staatsblad 1936, nr. 342; herinneren de bevolking aan baar verplich- tingen, omschreven in de artikelen 3 tot en met 16 van genoemd besluit; brengen als voornaamste ter openbare ken- nis; 1. dat, behoudens afwijkingen, ieder, die in Nederland nacbtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet, onverwijld moet worden opgenomen in 6en der bevolkings- registers; 2. dat ieder moet worden opgenomen in bet bevolkingsregister der gemeente, waar hij voomemens is duurzaam of voor onbepaalden tijd als regel zijn nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust te genieten; 3. dat in geval van pnzekerheid omtrenit bet onder 2 vermelde bijzondere voorschriften gelden; 4. dat, behoudens afwijkingen, ieder, die Nederland verlaat, onverwijld van de bevol- kingsregisters moet worden aifgevoerd; 5. dat bij adresverandering binnen de ge meente de noodige wijzigingen in bet bevol kingsregister moeten worden aangebracht. Voorts, in verband met het bovenstaande a. dat aangifte van vertrek uit of van ver- huizing binnen de gemeente, mondeling of schriftelijk moet geschieden op den dag van, of uiterlijk vijf dagen na. het vertrek (bij het verlaten van Nederland, ten boogste vijf da gen .tevoren) of na de adresverandering, met opgawe van het laatste adres en van den naam der gemeente, of van het land en de plaats, waarheen vertrokken en het nleuwe adres (zoo noodig met opgave van den naam van bet hoofd van bet gezin); b. dat aan den aangever van een vertrek, behoudens bijzondere gevallen, onmiddellijk een verhuiskaart wordt uitgereikt of toege- zonden, welke hem dient als bewijs van af- melding en welke binnen vijf dagen moet worden ingeleverd bij het bestuur der Neder- landsche gemeente, in welker bevolkings register de persoon moet worden opgenomen; c dat ieder, die in de gemeente nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust ge niet en die nog niet in een bevolkingsregister is opgenomen of die ten onrechte nog in het bevolkingsregister eener andere gemeente is opgenomen, zich binnen vijf dagen na zijn aan- komst in persoon moet aanmelden bij het ge- meentebestuur onder overlegging van een pas- poor! of ander identiteitsbewijs, indien hij uit e»n plaats buiten Nederland en van een ver huiskaart of legitimatiebewijzen, indien hij uit een andere gemeente van Nederland is gekomen, tenzij hij overeenkomstig de desbe- treffende bepalingen is vrijgesteld van aan- melding; d. dat bestuurders van mstellmgen, ge- stichten of schepen, waarin personen onder eenig bestimr inwonen, alsmede hotelhouders, pensionhoifkjrs en kamerverhuurders uiterlijk vijf dag' de opneming of huisvesting of na het vertrek^rnededeeling moeten doen van den geslachtsnaam en de voornamen van ieder persoon, die langer dan veertien dagen in de instelling, het gesticht, schip, hotel, pension of huis wordt of is opgenomen of gehuisvest, alsmede van ieder zoodariig persoon, die daar- uit vertrekt, tenzij de persoon is vrijgesteld van aanmelding; e. dat overtreding van de voorschriften wordt gestraft volgens de wet; f. dat voor persoonlijke aanmelding en voor mondelinge aangifte voor het bevolkingsregis ter gelegenheid zal worden gegeven op werk- dagen van 9 uur v.m. tot en met 2 uur n.m. (iZaterdag van 9 tot 1 uur), ter gemeente- secretarie. Ter Neuzen, 2 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, p. TELLEGEN, Burgemeester. B. X. ZONNEVIJLLE, Secretaris. van zulke korpsen worden tegengegaan. Des- wege juichten deze leden toe, dat dit wets- ontwerp is ingediend. SCHRIFTELIJKE VRAGEN OMTRENT DE MAISCULTUUR. De hg.ex. J^ouwes heeft tot den Minister van Landbouw en Visscherij de volgende vragen gericht Is de Minister niet van meening, dat de maiscultuur voor zaadwinning in ons land zoo- danige resultaten heeft opgeleverd, dat het geenszins is buitengesloten, dat deze teelt zich cultuur-technisch zal kunnen handhaven? Is ook de Minister niet van meening dat dit een zeer verheugend feit zou zijn, met name voor de kleinere gemengde bedrijven, daar de mais van lichten arbeid vraagt, welke arbeid in een hoogere opbrengst zijn toelooning kan vinden? Moet niet worden vastgesteld, dat de mais cultuur hier te lande geen volkomen gelijk- waardige kans heeft, omdat de binnenlandsche mais ten opzichte van de buitenlandsche slechts gesteund wordt door de monopoliehef- fing van 2 per 100 K.G., terwijl andere voe- dergranen als rogge en gerst daarnaast nog een denaturatiebijslag of teeltpremie krijgen? Is de Minister bereid door een soortgelijke regeling de maiscultuur een redelijke kans te geven haar bestaansrecht te bewijzen? INVOER VAN V OEDERGRANEN. Naar het Handelsblad verneemt, heeft de Akkerbouwcentrale den wensch te kennen ge geven, dat in verband met de nadering van den nieuwen inlandschen oogst, de invoer van voedergranen uit eenige thans aan de markt zijnde landen, die zooals Polen en Litauen hier vrij mogen invoeren, van 1 Augustus af tijdelijk zal worden gestaakt. Zij vreest, dat anders een te groote invoer van b.v. Pool- sche rogge den afzet van het Nederlandsche product zal schaden. WACHTGELD BINNENSCHEPEN BIJ OPLIGGEN. De correspondent van het Handelsblad te Rotterdam schrijft: De schipperstoonden hier te lande bestudee- ren een plan tot saneering van de binnenvaart. Naar verluidt zou de conclusie van de com- missie-Heldring strekken tot handhaving der evenredige vrachtverdeeling. 'Hoezeer nu ook de schippersorganisaties voor handhaving der vrachtverdeeling zijn, de lange wachttijden zijn hun toeh een doom in het oog. Voor een wachtgeldregeling is reeds meer gepleit. Naar wij vememen is nu door de schippers organisaties een plan in studie genomen waarbij er mee gerekend wordt dat ieder schip drie maanden vaart en daarna twee maanden opl'igt. Daar de schipper in de vaar- periode niet over verdienen kan, zou hem voor het tijdperk van opliggen een vergoeding moeten worden toegekend. Volgens voorloopige ramingen zou een der- gelij-k plan een uitgave van f 2 millioen per jaar vergen. Dit bedrag zou uit de overheids- kas moeten worden verstrekt. Het is niet waarschijnlijk dat deze dat ergens op zal kun nen verhalen. De inkomsten der bevrachtings- commissies uit de bevrachting loopen sterk terug, zoodat er zelfs nadeelige saldi ontstaan Aangezien de vervoerkosten te water hier te lande reeds hooger zijn dan in het buitenland zal aan nieuwe belasting van dit vervoer wel niet gedacht kunnen worden. EERSTE KAMER. Voorzieningen omtrent weerkorpse,n. iBij he afdeelingsonderzoek van het ontwerp van wet houdende voorzieningen omtrent weerkorpsen bleek, dat het vrij algemeen met instemming, gegrond op een gevoel van nood- zakelijkheid, werd ontvangen. Enkele leden verklaarden intusschen, zich in geenen deele met deszelfs strekking te kun nen vereenigen. Deze leden achtten de indiening van het on derhavige voorstel het noodlottige, zij het natuurlijke, gevolg van de hier te lande ge- voerde partijpolitiek. De voorgestelde regeling is, naar hun mee ning geheel gericht tegen een, in aanhang was- sende. bevolkingsgroep, die wars is van de bovengeschetste praktijken, te weten de natio naal-socialistische beweging in Nederland. Vele leden verklaarden, ziich met de strek king van de voorgestelde regeling ten voile te kunnen vereenigen. Zij waren van oordeel dat toepassing ervan in de toekomst van groot nut zal kunnen zijn, in positief opzicht, omdat zij het taak en roeping van de overheid acht ten, zooveel mogelijk orde, rust en veiligheid binnen de landsgrenzen te verzekei'en, reden waarom particulieren zich htms inziefls niet op dat ge-bied van overheidszorg mogen bege- ven door de stichting van weerkorpsen, in negatief opzicht, omdat de hier aan het woord zijnde leden van meening waren, dat de vei ligheid van den staat gevaar loopt, indien zoo danige korpsen worden in stand gehouden. De oprichting toch van het eene korps veroor- zaakt indirectelijk de stichting van het an dere, hetgeen op den duur slechts tot burger- oorlog kan leiden, gelijk zulks in Oostenrijk het geval is geweest. Mitsdien moet a priori van overheidswege krachtdadig de vorming Donderdag is te Hilversum de nieuwe studio van de AVRO officieel ingewijd. Tevoren heeft het gemeentelbestuur de AVRO-bestuur- ders op het raadhuis ontvangen, waar burge meester Lamlbooy in hartelijke bewoordingen zijn vold-oening erover heeft uitgesproken. dat de AVRO Hilversum niet alleen in het land, maar door de geheele wereld bekendheid heeft geschonken. In de groote concertstudio heeft de AVRO- voorzitter, de heer G. de Clercq, de genoodig- den bij de officieele opening verwelkomd, waar- na de directeur, de heer W Vogt, een histori- sche schets van den ontwikkelingsgang van de AVRO gegeven en zijn groote voldoening uitgesproken heeft over de totstandkoming yan de'ze studio. De directeur-generaal der P. T. T., ir. M. H. Damme, sprak ten slotte de openingsrede uit, waarin hij e.a. hulde bracht aan den heer Vogt en hem mededeelde, dat H.M. de Ron in gin hem benoemd heeft tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. DE OEFENINGEN VAN HET VELDLEGER. In aanslui'ting aan het bericht omtrent de legermanoeuvres wordt nog medegedeeld, dat tijdens die oefeningen uit een aantal regimen- ten infanterie en artillerie van verschillende divisien een groote eenheid zal worden ge- vormd, waarbij eenige afdeelingen motorartil- lerie als divisie-groepsartillerie zullen worden ingedeeld. Ook de Lichte Brigade, die van 1821 September oefeningen onder leiding van haar commandant in Noord-Brabant houdt, werkt aan de legermanoeuvres mee Gelijk men weet zullen in den loop van den tijd onze goederen- en levensmiddelentreinen gemotoriseerd worden. Aan de legeroefenin- gen nemen thans reeds gemotoriseerde goede ren- en levensmiddelentreinen deel. Door de regimenten infanterie, die niet aan de legermanoeuvres meewerken, worden tijdens de herhalingsoefeningen driedaagsche oefeningen gehouden, waarbij gedurende twee nacbten buiten de standplaats wordt over- nacht 'in kantonnementen, bivaks of oord- bivaks. Van ieder regiment wordt een zoo veel mogelijk op oorlogssterkte gebracht batal- jon gevormd. De encadreering bestaat, even- als trouwens tijdens de geheele herhalings oefeningen, uit reserve- en dienstplichtig per- soneel, terwijl heroepspersoneel slechts is in gedeeld voor het geven van leiding en voor- lichting. De oorlogstoestand duurt gedurende deze oefeningen voort, terwijl een enkele maal. wanneer daartoe gelegenheid bestaat, de bataljons tot een regiment worden samenge- voegd of verschillende bataljons tegen elkaar oefenen. STEUNVERLEENING AAN WERKIkXy/HN. In een nota naar aanleiding van het ver- slag betreffende de aanvullingsbegrooting van Sociale Zaken voor 1936 deelt de Minister mede, dat op het oogenblik bij de afdeeling werkverschaffing en steunverleening in func- tie zijn: een tijdelijk hoo-fdcontroleur, 75 tijde- lijke controleurs en 12 controleurs op arbeids- overeenkomst. De Minister geeft de verzekering, dat deze ambtenaren met groote zorg zijn en in de toe komst zullen worden. uitgekozen. Er wordt nauwkeurig op toegezien, dat zij hun taak goed verrichten en met tact te wera gaan. De regeering kan tot haar leedwezen aan den aandrang om tot nog verdere verhooging van het uitgetrokken bedrag voor kleeding, schoeisel en beddegoed aan ondersteunde en te werk gestelde werkioozen over te gaan, gelet op den financieelen toestand van het rijk. niet voldoen. Evenmin kan zij voldoen aan het verlangen om een uitkeering ineens van 50 per gezin te verstrekken. Er moge op worden gewezen dat voor 1935 voor den z.g. B-steun niet een bedrag van 2.000.000, doch van slechts ongeveer 1.700.000 beschikbaar werd gesteld. Immers is van f 2.000.000 een bedrag van ongeveer f 300.000 besteed voor verhooging van de Kerstgave 1934. Het is den Minister niet bekend, dat de particuliere liefdadigheid nog altijd te veel ge- remd zou worden. 'Hij is zelfs van meening, dat hij bezwaarlrjk kan aannemen, dat, zooals in het verslag is opgemerkt, bijna elk bedrag, dat van die zijde verstrekt wordt, op den steun in mindering zou worden gebracht. De Minister geeft de verzekering, dat dit geens zins zijn bedoeling is, en, indien er gemeente- besturen zijn, die op de gesignaleerde wijze te werk gaan, zulks derhalve in strijd is met zijn opvattingen. Ook de Minister is van meening, dat er naast de ondersteunde en te werk gestelde werkioozen anderen zijn, die, hoewel niet werkloos, in even grooten nood verkeeren. Het is echter onmogSrfk die personen in de regeling van den z.g. B-steun te be-treKken. Tot verhooging van de steunuitkeering in het algemeen kan de regeering, gelet op den financieelen toestand van 's Rijks kas, onmo- gelijk besluiten. Dit neemt echter niet weg, dat, als blijkt, dat een bepaalde gemeente m een te laag tarief van steunverleening is in gedeeld, tot verhooging van de tariefsklasse voor die gemeente wordt overgegaan. De Minister kan geen vrijheid vinden de percentages voor de groote gezinnen ook hij hoogere loonen te verhoogen, naar zijn mee ning is ten deze reeds de uiterste grens be- reikt. BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. De Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. heeft de aandacht van de Ministers van Financien en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart er op gevestigd, dat, wil Nederland meer vreem- delingen trekken, de prijeen binnenslands moeten worden verlaagd. Daartoe stelt de A.N.W.B. voor aan vreem- delingen de benzine te leveren zonder betaling van belasting. hetgeen zou neerkomen op een literprijs van f 0,05. Vooi den staat kan dit niet nadeelig zijn, daar op het oogenblik zeer weinig buiten landsche auto's hier te lande vertoeven en tegenover een kleine derving aan inkomsten op de thans aan buitenlanders verkochte ben zine staat, dat het land geniet van alle voor- deelen welke inhaerent zijn aan vreemdelin- genverkeer. Italie en Zwitserland verleenen reeds een dergelijke faciliteit. In gegn land van Europa zal de 'benzine echter zoo goedkoop kunnen worden verkocht als hier. vertrek lagen, konden de haven van Antwer- pen niet verlaten. Tengevolge van deze sta king zal zeer waarschijnlijk ook de. veertien- daagsohe paketboo-t van de vaste lijn Antwer- penCongo Vrijdag niet kunnen vertrekken. STAKERS BESCHIETEN EEN GOEDERENTREIN. Naar de .Matin" uit Bone, een haven aan de Noordkust van Algerie, verneemt, hebben een 400-tal inlandsche stakers geschoten op een met erts geladen goederentrein. De beide gendarmen welke den trein begeleidden, be- antwoordden het vuur en verwondden een der stakers. Een afdeeling mobiele garde is naar de plaats van het incident vertrokken. BALDWIN EIJDT AAN BLOEDARMOEDE. De Engelsche minister-president Baldwin, is lijdende aan bloedarmoede. Zijn dokters zouden hem voorgeschreven hebben, zich min der dan den laatsteri tijd het geval was te ver- moeien. Speciaal zouden zij hem hebben aan- geraden, zoo weinig en zoo kort mogelijk In het Lagerhuis te vertoeven. In deze omstandigheden zal Baldwin moeilijk de geheele verantwoordelijkheid kunnen blij- ven dragen. Hij zal die verantwoordelijkheid dus met een collega moeten deelen of aftreden. Men meent te weten, dat hij de eerste oplos- sing zal kiezen en dat Neville Chamberlain de minister van financien, zoo noodig zijn bijstand zal verleenen. DE WERELDTARWE-OOGST. Overschot het kleinst sedert 9 jaar. Uit Washington wordt gemeld: Het departement van landbouw raamt het wereldoverschot van tarwe op 1 Juli op 388 millioen schepels, dat is het kleinste overschot sedert 9 jaar; het vorig jaar bedroeg het 532 millioen schepels. Het departement schat den wereldvoorraad op 1 Juli op 635 millioen schepels tegen 856 millioen op 1 Juli 1935; de voorraden in de Ver. Staten worden op 125 (152) millioen ge- schat, terwijl de wereldoogst (ex Rusland en China) 2 pet. hooger dan die van het vorig jaar wordt geraamd. DE „ONDEBWERELD" BESTAAT UIT EEN LEGER VAN 500.000 GO EDGE W AP EN D EN In een rede voor het mllitaire college van Pennsylvanie te Chester verklaarde Edgar Hoover, het hoofd van de ,,G.-men", de fede- rale politie, belast met de bestrijding van de gangsters, dat de onderwereld van de Ver. Staten een goed georganiseerd leger van 500.000 man vormt, dus twee maal zoo sterk als het staande leger van de Ver. Staten. Dit leger is bewajpend met de modemste geweren en rijkelijk voorzien van munitie. Bovendien wordt het geleid door knappe koppen. Verder deelde hij mede, dat jaarlijks 1.500.000 misdaden worden begaan. Hij be- critiseerde verder bet gratie-systeem in de Ver. Staten, waardoor het mogelijk wordt, dat gewoonte-misdadigers op de kalme iburgerij worden losgelaten. Alle ambtenaren van het departement van justitie, die de laatste 4 of 5 jaar werden gedood, werd,en gedood door misdadigers, die reeds verscheidene malen wagens zware misdaden in de gevangenis heb ben gezeten. Bij korte mouwen en lagen hak beboort een naooie bruine bind, vuor) een blarrke huid verbrancfi door de aon. LKv gelaat, hajs es aimen worden snei echt bruin, in- cben fcj deze bij (ietstochien en verfc^ in de zon mwrijtt mex (Ingez. Med.) DE STAKINGEN IN BELGIe. De tramstaking te Antwerpen duurt voort. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel telefoneerde Donderdagmorgen Het bestuur van de vakorganisatie van het Antwerpsche trampersoneel heeft Woensdag- avond te Brussel een onderhoud gehad met den liberalen minister van transportmiddelen, mr. Jaspar, waarna de delegatie naar de Scheldestad terugkeerde en aldaar in een al- gemeene vergadering verslag uitbracht over" de onderhandelingen. Minister Jaspar had als eerste voorwaarde gesteld, dat het personeel, dat Woensdag- avond het werk had verlaten, Donderdagoch- tend eerst weer aan -den arbeid zou gaan. Dit werd echter door de vergadering op ge- jouw onthaald. Ten slotte heeft de meerder- heid van de aanwezigen besloten de staking voort te zetten. Donderdagmorgen is geen enkele tramwagen uitgereden. De stakers eischen strenge toepassing van de 40-urige arbeidsweek en 15 pet. loonsverhooging. De directie van de Antwerpsche tramwegmaat- schappij hetoogt, dat zij, daar zij op 15 Maart reeds in een verhooging met 2,30 frank per dag toegestemd heeft, geen nieuwe loonsver- meerdering kan geven zonder de tarieven te moeten verhoogen. De toestand in de haven van Antwerpen. In vergaderingen van de Vereeniging van officieren van koopvaardij en van den Zee- mansbond, welke voor de pers niet toegankelijk waren, en welke eerst ongeveer middernacht ten einde liepen, is eveneens een besluit tot voortzetting van de staking getroffen. Vijftien of twintig schepen, die gereed voor RAADSVERGADERING VAN 1 JULI 1936. Men deelt ons mede, dat in -het verslag der j.l. Woensdag gehouden raadszitting van Ter Neuzen, tot installatie van den heer Mr. Telle- cet, als burgemeester dezer gemeente in de toespraak van den heer VAN CADSAND moet gelezen worden dat deze sprak niet namens enkele, doch namens DE raadsfracties. MULO-DIPLOMA. Bij het Donderdag te Bergen op Zoom ge houden mondeling examen voor het Mulo- diploma zijn o.a. voor A geslaagd Rob. Bock- stael te -Sas van Gent, Piet ten Haken te West- dorpe en Piet Martinet te Hengstdijk, leer- lingen der R. K. U.L.O.-school alhier. NED. HANDELSUOKRESPON DENTIE. Bij het te Rotterdam gehouden examen vanwege de Ned. Ver. tot bev. der Handels- wetenschappen, slaagde voor Ned. Handels- correspondentie, de heer A. de Jonge Jz., alhier. EXAMENS. Aan het R.-K. Gymnasium „St. Angela" te Venray is geslaagd voor diploma B mej. A. Wilking te Hulst. Aan de R.K. kweekschool voor onderwijze- ressen te Etten slaagde voor't eindexamen en tevens voor nuttige handwerken mej. C. van Kampen te Hontenisse. Geslaagd voor lingerie aan het Instituut St. Joseph te Etten de damesR. Adriaansens, A. Stallaert, J. v. Jole, M. Wesepoel, H. Wee- maes, L. van Troost en L. Hoefijzer, alien te Hontenisse. HET REIZEN IN EIGEN LAND. Wij, inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen, ondervinden nu eenmaal aan den lijve, dat we, van het overig deel van ons land gescheiden door de breede Schelde, voor het reizen in eigen land niet gunstig gelegen zijn. Behalve in den afstand en het tijdverlies, veroorzaakt door de noodizakelijkheid dat we van verschil lende middelen van vervoer gebruik moeten maken, eer we de spoorwegcoupe van een der treinen van de Nederlandsche spoorwegen, hettzij te Vlissingen, Goes of Kruiningen kun nen binnenstappen, worden we ook gedupeerd door de veel hoogere kosten van de reis. Van de goedkoope reisgelegenheden die tot hiertoe door de spoorwegen op bepaalde tijdstippen werden georganiseerd konden de Zeeuwsch- Vlamingen niet genieten, omdat dit dagreizen waren, en de aansluitingen van en naar ons gewest niet gedoogden daarvan gebruik te maken. Meerdere malen zijn wenschen geuit, om in dat opzicht de inwoners van Zeeuwsch-Vlaan deren naar Nederland te trekken. En we zijn er nog niet heelmaal. Maar't nadert. De Nederlandsche spoorwegen hebben, ter bevordering van het reizen in eigen land, thans het voomemen, van af 13 Juli tot en met 3 September aan staande bijzondere vacan- tiekaarten beschikbaar te stellen, welke gel- dig zijn voor 1 of voor 2 dagen, enlet weldie vacantiekaarten zijn door het ge heele land niet alleen op de Nederlandsche spoorwegen geldig, doch zij zullen ook gelden voor de provinciale booten, van de diensten op de Wester-Schelde. Men zal nu op de boot zrjn vacawtiekaart kunnen nemen en daar- mede b.v. kunnen reizen naar Den Helder, Groningen of Maastricht we noemen nu eens ver afgelegen plaatsen en, denzelfden dag of den volgenden dag terugkeerende weer een bijzondere kaart kunnen ontvangen tegen minder dan de helft der kosten van de heen- reis. Dat de kaart op die wijze voor 2 dagen geldig is, ibrengt haar ook onder bereik van de Zeeuwsch-Vlammgen. Voor de heenreis bedraagt de prijs le klasse 8,50, 2e klasse /6,75 en voor de 3e klasse 4,80, terwijl dan voor de terugreis moe! be- taald worden le kl. 3,75, 2e kl. S 2,90 en 3e kl. f 2,—. Men mag met deze vacantiekaarten de reis niet onderbreken en moet dus terstond naar het station van bestemming reizen. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 21 tot en met 27 Juni kwa- men in onze provincie 15 gevallen van be- smettelijke ziekten voor, nl. 5 gevallen van roodvonk in ieder der gemeenten Hoedekens- kerke en Poortvliet en een geval van roodvonk in ieder der gemeenten Goes, 's Gravenpolder en Serooskerke (W.). Verder kwamen nog 2 gevallen van diphtherie voor, n.l. een te Goes en een te St. Jansteen. LUXOR-THEATER. Maid of the mountains. Maid of the mountains is een. operettefilm naar oud bekend recept. Wat evenwel niet insluit, dat men er zich bij vervelen zou. In- tegendeel: oog en oor worden gestreeld; men kau er bij griezelen en lachen; er komen mooie meisjes op het doek, die niet onaardig zingen; brutale bandieten, voor wie het leven van een medemensch niet meer dan een peul- schilletje is; iiciformen, beladen met orde- teekenen; onbenullige gouvemeurs, die de be- lastingduiten opmaken; woedende volks- memgten en net-echte decors uit de bergen, waarbij men zich waant tusschen de ontoe- gankelijke rotsen van een of anderen verren BalKanstaat. Lichte zomerkost dus van elck wat wils. Harry Welchman speelt in deze film den roo- verhoofdman Baldassare en Nancy Brown het lief van den gevreesden bandiet, dat hem uit wraak verraadt, als hij al te brutaal flirt met de toeschietelijke gouvemeursdochter. Als ten slotte niet alles weer op zijn pootjes terechtkwam, zou The maid of the mountains geen operettefilm zijn. Alleen Beppo, die voor de hartstochtelijke schoone Teresa een niet beantwoorde liefde koestert, legt, zooals het immer in het leven gaat voor hen, aan wie het lot eenmaal den rug heeft toegekeerd, het locdije. Maar niet dan nadat het publiek zich heeft kunnen vergasten aan klikklakkende paardenkoeven, knallende revolvers, bllnkende messen en vechtpartijen, waiarbij bandieten zoowel als soldaten knock-out worden ge- slagen Twaalf ambachten, dertien ongelukken. Scan Laurel en Oliver Hardy zijn in deze film nog eens samen te zien, voor zij van elkaar gingen en menigeen, die zich ook nu weer tranen om hen zal lachen, zal deze schei- ding spijten. In deze film gaan de vrienden. na °een mislukten trouwdag van Oliver, uit werken in een timmerfalbriek en als dit ook niet bijzonder gesmeerd gaat, beginnen zij als schoorsteenvegers, om te eindigen met een

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1