ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES Het Mystetie van Gresford Hall. PUROk Feuilleton Bij Doorzitten li No. 9469 VRiJDAG 26 JUNI 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland. EERSTE BLAD en Zonverbranding Verzacht en geneest Doos 30ct. Bij Apoth.en Drogisten TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar /oor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruittetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels S 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarie^, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst edn dag voor de uitgavo. D1T BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. GEMEENTE TER NEUZEN. Visch- en Hengelakten. Dienst 1936/1937. Ter gemeente-secretarie zijn verkrijgbaar aanvragen tot bet bekomen van een visch- of hengelakte. Ter Neuzen, 25 Juni 1936. DIENSTPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. De Burgemeester van TER NETUZEN, brengt ter algemeene kennis dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienst- plicht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking ir. beroep worden gekomen. A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettigen vertegen- woordiger; B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door hunne wettige vertegen- woordigers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Ter Neuzen, den 25 Juni 1936. De Burgemeester voomoemd, L. J. GEELHOEDT Lo B. DISOONTOVERLAGING NEDERLANDSCIIE BANK MET EEN HALF PROCENT. De Nederlandsche Bank heeft mei. ingang van gisteren haar rentetarieven over de ge- heele linie met half procent verlaagd. iHet wrsseldisconto is derhalve terugge- bracht van 4% tcit 4 procent. DE STAKING TE IJMUIDEN. Het Ijoofdbestuur van den Centralen Bond van Transportanbeiders heeft zich bereid ver- klaard, aan alle stakende leden, die crisis- steun als steun uit de werkloozenkas ontvin- gen en die bereid zijn zich los'te maken van het stakingscomitd, een leening Ite verstrek- ken ter grootte van het steunbedrag dat zij voorheen onbvirtgen. Met de uitbetaling is gis teren een begin gemaakt. Het hoofdbesituur heeft tevens bepaald dat de leden die varende waren en die bereid zijn zich achter de leiding van den centralen bond te plaatsen, zich bij hun afdeelingabesturen moejen opgeven. VRIJHEID VAN ARBEID VOOR DE VROUW. Eenigen tijd geleden meldden enkele dag- blajden, dat het in het voornemen van den minislter van Sociale Zaken, mr. Slingenberg, lag om het wetsonfcwerp inzake vrouwelijke arbeidskrachten, zij het in eenigszans gewij- zigden vorm, eind Juni in te dienen. Zooals bekend, werd in het voor-ontwerp van wet voorgesteld den arbeid in fabrieken en kan- toren voor meisjes beneden de 16 jaar te ver- bieiden, terwijl der regeering de bevoegdheid Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY (Nadruk verboden.) 45) Vervolg. Myrtle, die een paar scherpe oogen bezat en langzamerhand aan de duistemis was ge- wenid zoodat hij de vage omtrekken van de dingen kon onderscheiden, had, toen Archer Cardon naderbij kwam, een veelbeteekenende beweging opgemerkt in het donker, dat zijn oogen trachtten te doordringen. Hij was. overtuigd dat de man, dien hij verwachtte. ge komen was en hij verduibbelde zijn waakzaam- heid, zich naar een plek begevend, v.'aar zich een opening in het struikgewas bevond, en waarlangs de naderende figuur moest komen. Maar de slimme Archer Cardon licp er niet langs. Hij nam een grooter bocht en was aan het laurienboschje gekomen, dat kort te voren een van de andere nachtelijke spelers als schuilplaats had gediend, terwijl de detec tive een meter of dertig verder op zijn komst stond te wachten. Toen hij tot de conclusie gekomen was, dat de kust vrrj was, wilde Cardon juist van zijn observatiepost wegglippen om naar de huis deur te loopen, toen zijn oog getroffen werd door een vaag omlrjnde gestalte, die zich in de sohaduw van hett huis bewoog. Zdchzelf gelukweaschend dat hij zoo voor- eichtig was geweest, zocht hij de beschut- ting van het boschje weer op en keek scherp toe. De gestalte sloop verder tot c.eze onder aan het venster van de kamer kwam, die het tooneel van de nachtelijke mancuvre zou worden. Daar bleef de man staan. Een lang, donker „iets" bewoog achter hem aan; ver- baasd vroeg Cardon zich af wat dit kon zijn zou worden gegeven bij koninklijk besluit foe- paalde soorten van arbeid voor de vrouwen te sluCen. Naar aanleiding van deze berichten heeft het comitd tot verdediging van de vrijheid van arbeid voor de vrouw een vergadering gehouden met de besturen der twintig. aange- sloten organisaities. Zestien van de samenwerkende vereenigin- gen hadden aan de uitnoodiging gehoor ge geven. Het volgende telegram werd aan den mi nister verzonden: „iHet comite tot verdediging van de vrijheid van arbeid voor de vrouw, waarbij twintig vereenigingen, omvattende vrouwen en man- nen van verschillende politieke richting en maai'schappelijke positie, zijn aangesloten; uit persberichten vemomen hebbende, dat aan uw departement in bewerking zou zijn een wetsontowerp tot beperking van den arbeid der vrouiw in fabriek en kantoor; brengt Uwe Excellentie eerbiediglijk in her- innering dat par. 3 punt 1 van de beginselver- klaring van den vrijz.-dem. bond verlangt: ,,opheffing van alle wetitelijke bepalingen, die de vrouw achterstellen bij den man"; van meening, dat zulk een wetsontwerp in strijd komt met dit beginsel; spreekt mede op grond daarvan de hoop uit, dat Uwe Excellentie niet zal medewerken aan het ;tot stand komen van wetsbepalingen, welke de vrouw alleen op grond harer sexe in een ongunstiger economische positie zullen plaatsen dan den man." TH. M. KETELAAR. Het lid van de Tweede 'Kamer, de heer Th. M. Ketelaar, lid ook van den gemeenteraad •van Amsterdam, is in het Ned. Iferv. diaco- nessen-inrichting aldaar opgenomln. Gister- morgen was de toestand van den zieke, naar omstandi'gheden, redelijk wel. GOUDVOORKAAD DER NEDERL. BANK ONGEWIJZIGD. De jongste weekstaat van de Nederland sche Bank, die is opgemaakt per 22 dezer, toont slechts zeer geringe mutaties. De goud- afgifte blijkt tot staan gekomen te zijn; de goudvoorraad is practisch onveranderd ge- bleven op 588.9 millioen tegen 588.8 mil- lioen, terwijl in de credietverleening geen wij- ziging kwam, doordat de zeer lichte inkrim- ping der wisselportefeuille met 0.05 millioen werd gecompenseerd door een overeenkom- stige stijging der beleeningen. De rekening-courant saldi toonen een toe- neming met f 10.4 millioen, terwijl de biljet- tencirculatie is afgenomen met f 9.6 millioen. De direct opeischbare verplichtingen be- dragen thans 814.6 millioen (v. w. 813.9 millioen) en zijn voor 74.9 (v. w. eveneens 74.9 door goud en zilver en voor 72.3 (v. w. eveneens 72.3 door goud alleen gedekt. VERLAGING VAN MARGARINEPRIJZEN De Ned. Bond van Margarine Mengbedrijven heeft een adres gezonden aan den minister van Landbouw inzake een verlaging van margarineprijzen en een daarbij aansluitende vet-ordening. Hierin wordt er op aangedrongen «net den meest mogelijken spoed een beslissing te nemen tot een belangrijke verlaging, daar de positie van de produceerende margarine- bedrijven en zeer speciaal dat der meng bedrijven onhoudbaar is, zoolang niet de mar garine gekocht kan worden voor een prijs, overeenstemmende met de verminderde koop- kracht van het publiek. RIJKSSTEUN AAN NOODLIJDENDE GBMEENTEN. Door tusschenkomst van de colleges van Ged. Staten in de verschillende provincies tot hij het plotseling herkende. De gestalte droeg een ladder, iets anders kon het niet zijn. Zjjn vermoedens werden bevestigd! De man liep een eindje van de muur af; hij scheen zijn omgeving goed op te nemen. Toen werd de ladder overeind gezet en met groote voor- zichtiigheid onder het raam geplaatst. "Heel bedaard en langzaam, op iedere sport even wachtend, begon de man naar boven te klim- men; eindelijk was hij met zijn hoofd op de hoogte van het raamkozijn. Toen bleef hij bewegingloos staan, alsof hij naar binnen keek. Onhoorbaar kwam Cardon uit de strui- ken te voorschijn en sloop op hand. n en voe- ten naar de ladder toe. HOOFDSTUK XXXII. Spiedende oogen. Na de uren van felle smart, die op Marion's beschuldiging gevolgd waren, was Sibyl tot een vast besluit gekomen. Zij zou zich1 met haar eigen oogen van de waarheid van Marion's bewering overtuigen en als ze de be- wijzen had, dan zou ze een emstig onderhoud met haar vader hebben en niet rusten voor ze hem zoover gekregen had, dat hij er een eind aan maakte. Wat haar verteld was, had haar in namelooze ellende gestort. Dien morgen had zij het leven zoo heerlijk en vreugdevol gevonden. Ze scheen alles te bezitten, wat de wereld haar bieden kon haar beker van geluk was overvloeiende.. Dien avond was haar geluk met een slag vemietigd. Fortuin, positie, liefde, alles was weg, alleen de vreeselijkste schande bleef over. Haar vader een dief! De woorden schalden in haar ooren; ze had het gevoel alsof een dolk in een mond werd omgedraaid. Haar lieve vader, die, tot Richard gekomen was, voor haar de eenige man ter wereld geweest was, om lief te hebben, te bewomderen, te respecteeren. Haar vader een bedrieger, een dief, die misschien gearresteerd zou worden? O, zou dat waar zijn; moest ze dat van hem gelooven heeft de minister van binnenlandsche zaken aan de gemeentebesturen doen toekomen de algemeene voorwaarden voor de toekenning van Rijkssteun aan noodlijdende gemeenten, aan welke voorwaarden bedoelde gemeenten stipt de hand dienen te houden, indien zij voor bedoelden steun in aanmerking wenschen te komen. Voorts brengt genoemde minister nog mede namens zijn ambtgenoot van financien, het volgende onder de aandacht van Ged. Staten: Indien mocht zijn gebleken, dat de begroo- ting voor 1936 van andere dan de noodlij dende gemeenten, welke reeds 'n verzoek om Rijkssteun voor 1936 hebben ingezonden, een tekort vertoont, hetwelk alleen door Rijks steun kan worden gedekt, is de minister be reid alsnog een aanvrage voor bedoelden steun in behandeling te nemen, indien het betrdkken gemeentebestuur onverwijld tot inzending van een .aanvraag daartoe over- gaat. Evenwel zullen buiten behandeling blijven de aanvragen van gemeentebesturen tot dekking van tekorten, welke zijn ontstaan door tegenvallers, welke zich sedert den aan- vang van het begrootingsjaar hebben voor- gedaan. De minister wil gaarne weten, van welke gemeenten alsnog een aanvrage om steun kan worden tegemoet gezien. De algemeene voorwaarden, verbonden aan de toekenning van Rijkssteun aan nood lijdende gemeenten, luiden verkort als volgt: 1. Aan de termijnen, bij of krachtens de gemeentewet gesteld voor handelingen, welke op het financieel beheer betrekking hebben (aanbieding en inzending begrooting en reke- ning enz.wordt stipt de hand gehouden. 2. Niet aan de goedkeuring van Ged. Staten onderworpen af- en overschrijvingen op de gemeentebegrooting vinden niet plaats dan nadat Ged. Staten hun meening dienaan- gaande hebben kenbaar gemaakt. 3. Overschrijding van begrootingsposten, zonder voorafgaande machtiging van Ged. Staten, wordt niet toegelaten. Gebeurt zulks toch, dan zullen burgemeesters persoonlijk aansprakelijk wortden gesteld jegens de ge meentewet (art. 263 der Gemeentewet). 4. Tot het doen van uitgaven, op den kapi- taaldienst voorkomende, mag, ook na de goedkeuring der begrooting, niet worden overgegaan, dan nadat die uitgaven van een volledige toelichting voorzien aan Ged. Staten zijn voorgedragen en van dit college het bericht is ontvangen, dat tegen die uit gaven bij den Minister van Binnenlandsche Zaken geen bezwaren bestaan en de finan ciering ten genoegen van genoemden Minister is geregeld. Uiteraard kunnen alleen die uit gaven, welke absoluut onvermijdelijk zijn en niet kunnen worden uitgesteld, in ^anmerking komen. Tot de voorbereiding van werken mag niet worden overgegaan, zoolang het bericht van Ged. Staten niet door het gemeente bestuur is ontvangen, tenzij die voorbereiding geen kosten met zich brengt. Een en ander geldt mede onverkort voor alle kapitaalsuit- gaven, waarvoor de goedkeuring of machti ging der Regeering uit anderen hoofde dan de noodlijdendheid noodig is. 5. Uit de posten voor werkverschaffing, op den gewonen dienst voorkomende, mag uitsluitend worden geput voor de werken, ten aanzien van welke door den Minister van Binnenlandsche Zaken is verklaard, dat tegen uitvoering zijnerzijds geen bezwaar bestaat. 6. De begrooting en de rekening van het burgerlijk armbestuur, alsmede de besluiten tot wijziging van de begrooting dier instelling, worden door den gemeenteraad niet goedge keurd dan nadat deze stukken aan Ged. Sta ten zijn toegezonden en dit college heeft ver klaard, tegen goedkeuring geen bezwaar te hebben. Dan was er de kwestie van haar verloving. Daar moest, zei ze bij zichzelf, direct een eind aan gemaakt worden. Ze had Marion niet noodig om haar dat te zeggen. Voor een na- tuur als Sibyl Brayshaw was liefde mijlen ver verheven boven teedere genegenheid; lief de en oneer konden niet samengaan., Dus die droom was voorbij. Morgenochtend moest de verloving verbroken worden. Welke reden ze zou opgeven, dat wist ze nog niet. Haar bit- terste gedachte was dat het armzalige excuus, waarmee ze voor den dag moest komen, haar in Richard's oogen zou verlagen, hij zou haar wreed, grillig en verachtelijk vinden. Maar toch moest het gebeuren. De klok, die op haar toilettafel stond en bijna half twaalf wees, herinnerde haar aan de afschuwelijke taak. die haar te wachten stond. Vlug verwisselde ze haar avondjapon voor een kimono. Daama draaide ze het licht uit, opende zacht de deur en liep de gang in. De groote logeerkamers lagen in een afge- legen vleugel van het huis en daarheen richt- te Sibyl haar schreden. Aan mevrouw Mount- fison's kamer grensden twee kamers, die nooit in gebruik waren, zooals ze met bitter- heid bedacht. Deze waren onderling verbon den door een smalle poort, waarvoor een gor- dijn hing. Sibyl luisterde aan de deur, die het verst van mevrouw Mountfison's kamer ver- wijderd was; niets hoorend draaide ze voor- zichtig de deurknop om, ging naar binnen en deed de deur weer achter zich dicht. Toen liep ze naar het gordijn en gluurde angstig door een kier in het vertrek, waar volgens Marion, de diefstal zou plaats vinden. Als Marion de waarheid had gesproken, was er een kans, dat er vannacht niets zou gebeuren, maar morgen- of overmorgennacht, de laatste van mevrouw Mountfison's verblijf. In ieder geval, zou ze de wacht houden, als t moest de andere twee nachten eveneens, maar hoe ze dien vreeselijken tijd moest doorkomen, wist ze niet. Na een poosje kwam ze tot de conclusie dat 7. Aanvragen, als bedoeld in art. 72 der Lager Onderwijswet 1920, worden onverwijld ter kennis van Ged. Staten gebracht, verge- zeld van een schrijven, waarin het oordeel van het gemeentebestuur is vervat. Hetzelfde heeft plaats met de stukken, die ingevolge art. 77 van genoemde wet bij het gemeente bestuur worden ingediend. Afschriften van de stukken ex art. 72, zendt het gemeentebestuur tegelijkertijd aan den Minister van Binnen- landsche Zaken. 8. Tot kwijtschelding van vorderingen wordt niet besloten, voordat het oordeel van Ged. Staten te dien aanzien is gevraagd. Het schrijven, waarbij dit plaats vindt, vermeldt de pogingen tot invordering, welke door het gemeentebestuur zijn aangewend, alsmede de gronden voor de kwijtschelding. 9. Tot uitbreiding van het gemeenteperso- neel wordt niet overgegaan, dan nadat die uitbreiding aan Ged. Staten is voorgedragen en van dit college het bericht is ontvangen, dat tegen die uitbreiding bij den Minister van Binnenlandsche Zaken geen bezwaren bestaan. DE IEPENZIEKTE IN 1935. Het iepenziekte-comite publiceert de nos. 20, 21 en 22 van hare gedrukte mededeelingen, voornamelijk bevattende hetgeen in 1935 is verrieht. Aan het verslag van den penning- meester ontleenen wij, dat de activa op 1 Jan. bedroegen 8870 en dat uitgegeven is f 4596. Bijdragen over 1936 zijn grootendeels niet te verwachten, aldus het verslag en het is gewenscht de proeven nog minstens 2 jaar vooft te zetten. De ziel van het wetenschap- pelijk onderzoek, dr. Christine Buisman, over- leed in Maart j.l. In no. 22 der mededeelingen schreef de voorzitter een ,,In Memoriam" over deze begaafde biologe. Het wetenschappelijk onderzoek der ziekte, alsmede dat naar voor de ziekte onvatbare soorten, wordt regelmatig voortgezet. Het is tot dusver gebleven bij de eene zeer resis- tente soort no. 24, een soort veldiep, die ech- ter nooit den Hollandschen iep als houtprodu- ceerenden boom zal kunnen vervangen. Ook wordt de mogelijkheid niet uitgesloten geacht, dat de resistentie op ouderen leeftijd niet in dezelfde mate behouden blijft, en het dus vooreerst een proef dient te blijven. Het aan- deel van het Staatsboschbeheer in de bestrrj- ding was overeenkomstig aan dat in 1934. Er is in Sept. j.l. een nieuw Kon. besluit ver- schenen, dat het mogelijk maakt met de aan- wij?ing tot veiling iets verder te gaan: ,,dood of stervend" is vervangen door ,,dood of als gevaar opleverend voor verspreiding der iepenziekte of vermeerdering van iepenspint- kevers". Ook liggend houf kan voortaan voor ontschorsing worden aangewezen. ,,Bewerkt" zijn in '35 een deel van Gronin- gen, Z.-Holland ten N. van den spoorweg UtrechtLeiden, een deel van Utrecht en Zeeland. Overigens worden in ons land de iepen aan him lot overgelaten als zijnde een hopeloos geval. Er werden aangewezen voor veiling 44.000 iepen, in '34 was het getal 32.000 over een kleiner gebied, 7000 ministerieele aanschrrj- vingen zijn verzonden aan particulieren, 240 aan gemeenten. Sterk woekerde de ziekte voort in Zeeland en N.-Holland, Friesland sgheen iets minder erg, hoewel er meer boo- men werden aangewezen voor veiling. In Groningen was in het bewerkte gebied de ziek te belangrijk minder dan in '34. Bij gelegenheid van de landbouwtentoon- stelling te Groningen in Sept. is meegewerkt aan een iepenziekte-stand. Alles bijeengenomen, krijgt men den indruk, dat het bestrijdingswerk der ziekte feitelijk zoo goed als opgegeven is en dat de overheids- maatregelen zich in hoofdzaak bepalen tot het opruimingswerk van do-ode en zieke exem- (Ingez. Med-' ze niet tusschen die twee kamers in kon blij ven staan. Degene, die hier zou komen, kop ook wel, zooals zij gedaan had, door de verste deur binnengaan langs het gordijn naar de andere kamer loopen. Rondkijkend herinnerde ze zich dat er een ruimte was tusschen den zijkant van een groote kleerenkast en den muur. Hier ging ze staan en wachtte. De minuten rijden zich aaneen tot eindelooze zenuwsloopende kwartieren. En toen, nadat er meer dan een uur verstreken was, werd ze zich bewust van iets, dat haar keel scheen dich te snoeren en haar wilde hartkloppingen bezorgde van schrik. Er was iemand de kamer binnengekomen, een donkere, vage figuur; ze voelde bij in- tuitie dat het haar vader was, die op zijn teenen naar het gordijn, dat de twee kamers scheidde, toesloop. Ze hield haar adem in, tot de man, die even bjj het gordijn stilstond, uit het gezicht verdwenen was. Toen kwam de vreeselijke reactie; Sibyl kon nog net een kreet van ontzetting inhouden. Het was dus waar; Marion had niet gelogen! Haar vader was een dief in den nacht en om de schande nog erger te maken, het feit was bekend! Een smalle streep licht, dat door de ope ning van het weggeschoven gordijn scheen, wekte haar udt haar verdooving. Ze stond als gefascineerd naar die streep licht te staren, tot ze langzamerhand uit een droom scheen te ontwaken; ze hoorde een zacht geluid in het aangrenzende vertrek. Wat er ook van kwam, ze moest zien wat daar gebeurde; ze zou voor de gruwelijke waarheid niet terug- deinzen. Ze verliet haar schuilplaats en bereikte op haar teenen loopend, het gordijn en gluurde naar binnen. Het licht kwam uit een sterke electrische lantaarn, die ze wist dat haar vader 's nachts gebruikte om te zien hoe laat het was. De lantaarn was bevestigd aan een klokje, maar dat was er afgenomen en het felle licht scheen nu vrij door de kamer. Sibyl plaren. Thans heeft de Minister reeds een zeer groot aantal gemeenten aangewezen, waar het verbod van het laten liggen van on- behandeld hout niet toepasselijk is. 7000 ministerieele brieven met de daaraan vooraf gaande kosten van plaatselijk onderzoek en de controle achterna op de uitvoering zijn zekpr geen gering offer. Ook wanneer de strijd tenslotte zou moeten worden gestaakt, kan niet anders worden getuigd, dan dat al het mogelijke is beproefd om den iep voor ons land te behouden. WERKHERVATTING IN BELGIe GESOHIEDT SLECHTS LANGZAAM. IDe correspondent van het Handelsblad te Brussel meldt van Woensdag: Naar men weet hebben zoowel het Socialis- tische verbond van vakvereeniigingen als het algemeen Christelijk werkliedenverbond giste ren het parool uitgegeven, dat het werk he- denmorgen diende te worden hervat in alle bedrijven, die de eischen der stakers hadden ingewilligd. Afigaande op de berichiten, die in de vroege middaguren te Brussel waren ingekomen, schijnt er onder de stakers weiinig animo te bestaan om aan dit parool gehoor te geven. In de metaalindustrie is hier en daar, o.a. te Gent en te Namen, de staking afgebroken, maar elders duurt zij in dezen tak van nijver- heid voort. De metaalbewerkers in het gebied van Luik en in de Borinage zijn vanmorgen in overgroote meerderheid thuis gebleven, evenals de mijnwerkers, die eerst de beslissing van de nationale mijnwerkerscentrale wrllen afwachten. Daar deze centrale eerst heden- middag bijeen komt valt er voor morgen in geen geval op een opheffing van de mijnbouw- staking te rekenen. Slechts in den mijn in de Borinage heblben de mijnwerkers vanmorgen het werk hervat. Dp verschillende andere mijnen kwamen zich weliswaar werkwilligen aanmelden, maar him aanital was zoo gering, dat de directie de mannen weer naar huis moest sturen. Gunsti- ger is de toestand in den mijnbouw in de Up Zoo'n zakdoosje met "AKKERTJES" in Uw zak kan U veel narigheid en een verloren dag besparen, want "AKKERTJES" helpen U snel en goed van allerlei pijnen af en verdrijven kou, griep, koorts, enz. Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez. Med.) zag haar vader aan een tafel, aan het andere einde tegen den muur zitten. Op de tafel stond een groote juweelenkist, waarvan hij de inhoud vlug inspecteerde. Nu en dan hield hij op, om te luisteren, alsof hij iemand verwachtte of bang was gestoord te worden. Vlak brj hem bevond zich een wijde opening in den muur, waar de lambrizeering op zij geschoven scheen. De aanblik hiervan en de bevestiging van Marion's beschuldiging, deed Sibyl's zenuwen kalmeeren. Brayshaw had de lantaarn een eindje verschoven om de juweelen beter te kunnen onderzoeken en het licht viel nu niet meer op het gordijn. Bijgevolg kon Sibyl van- uit het donker toekijken zonder veel gevaar te loopen om ontdekt te worden. De geheele zaak was nu duidelijk. Ze kon haast van bit- terheid lachen, als ze bedacht hoe ze al dien tijd onbewust was geweest van de system^- tische diefstallen. Het was al weken lang zoo gegaan, natuurlijk; en deze nacht was alleen maar een herhaling van wat er al zoo dik- wijls gebeurd was. Alles was voorbij; zij, die zich een paar uur geleden nog op vleugelen van geluk waande, was in de modder gevallen, om er nooit weer uit te komen. Toch bleef ze als geboeid staan, onverschil- lig wat er gebeuren zou; als ze haar vonden, wat voor verschil zou dat maken? Brayshaw, die voor het juweelenkistje zat, scheen rusteloos en ongeduldig te worden. Hij haalde zijn horloge te voorschijn en hield het voor het lichtschijnsel, stak het weer in zijn zak, bleef eenige oogenblikken in luisterende houding zitten, boog zich toen weer over het kistje, en nam er een hanger uit, waarvan hij de steenen achtereenvolgens met zijn pink be- tastte, alsof hij ze telde. Sibyl zag de dia- manten schitteren. Ze begon zich af te vragen waarom haar vader wachtte, waarom hij niet vlug handelde, of hij misschien iemand ver wachtte en als dat het geval was, of het Ar cher Cardon zou zijn. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1