Brillen Schrijfmachinelinten I Van Sprang i>e FORI) V-8 motor U. verzekert LES NUITS MOSCOUVITES" Albeit Standaeit Zoon Warm weer! NCYCLOPEDIE voor iedereen Standaert's VOORHANDEN HUIJSMAN, Oogarts L w vacantiegenoegens De FORD V-8 houdt Uw reisbudget laag f 2,95 f 3,35 N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE ICleane AJvcrienlicn Massa Brillenslijperij Brillen op recept Firma P. J.VAN DESANDE Te koop; een MOTOR STEEDS IN VOORRAAD Firma P. J. van de Sande Dokter v. d. HAUWAERT 10% KORTING BETERE WAAR LAGE PRIJZEN DIELEMAN-VAN IJK 99 Gediplomeerde Oogkundigen Refractionisten TER NEUZEN - Noordstraat 32 Koude Voor- en Na-gerechten. Prijs I 2,50. 200 Maaltijden. Prijs f 2,90. Kookboek van de A m sterda msche Huishoudschool. Prijs 4,50. Eenvoudige Recepten. Prijs f 3,50. Het nieuwe Kookboek. Prijs f 3,65. BOEKHANDEL TER NEUZEN Remmington Royal Corona Hammond Oliver Underwood AFWEZIG ZONNEBRILLEN met echte VOORHANGERS 35 ct Gering benzinegebruik. Geen oliebijvulling. Geen waterverbruik, ook niet bij warm weer of in de bergen. ERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM OFFICIAL FORD DEALER: L. D. BOONE - TER NEUZEN In ons BIAC-programma van deze week: Noordstraat 84, Ter Neuzen mm U1TGEVERS-MAATSCHAPP1J POST-GIRO 38200 - TER NEUZEN VERWACHT: HARRY BAUER in de eclatante Superfilm Een der grootste en mooiste films der laatste jaren! Een film die in alle groote plaatsen meerdere weken geprolongeerd werd, en die men niet een doch tweemaal gaat zien. Verzuimt deze prachtvolle film toch vooral niet! Getrouwd J. FRAANJE S. FRAANJE—van DER Peijl die, mede namens wederzijdsche families hartelijk dank zeggen voor de zeer vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Ter Neuzen, Juni 1936. Zondag 28 Juni a.s. hoopt D.V. CORNELIA RIEMENS, Wed. Jac. Verpoorte, te Zaamslag, haar 95sten ge- boortedag te herdenken. Moge de Heere, aan wien zij deze buitengewone bevoorrechting te danken heeft, haar nog bij den vodrtduur in 't leven sparen. EEN FAM1L1EL1D. Zaamslag, 24 Jimi 1936. V sy Zaterdag 27 Juni a.s. hopen mijne geliefde Oom en Tante, W. BIJL EN A. v. d. KLOOSTER, hunne35-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hun dankbaar Neefje M. VERMEULE. Ter Neuzen, Noordstraat 111. Voor de zeer vele en tref- fende blijken van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder, KR1JN EDUARD, betuigen wij onzen hartelijken dank. M. L. STEKETEE. PH1LOMENA STEKETEE-Geers. ANDRE. MARIETJE. Ter Neuzen, 24 Juni 1936. zijn overal bekend als D E B E S T E voor alle oogen Ook leveren wij alle soorten van H.H. Oogartsen binnen 1 a 2 uur. Hors d'oeuvre en andere koude schotels. Voor Nederland bewerkt door M. J. KRABBE. Complete Menu's en recepten Met afbeeldingen van alle schotels in de natuurlijkekleuren Voor Nederland bewerkt door M. J. KRABBE. Door C. J. WANNEE. Samengesteld door MARTINE WITTOP KONING, leerares in koken en voedingsleer. Samengesteld door A. KOOPMANS—Gorten e,n G. A. M. DE BOER—deJonge Spreekuur in het Ziekenhuis te Ter Neuzen op Vrijdag 26 Juni a.s., van 10J4 tot 3 uur. zoo goed als nieuw, merk Ariel. Adres: Kanaalweg 68, Sluiskil. Tandarts - St. Niklaas deelt mede, dat hij van 28 Juni tot en met 5 Juli AFWEZIG zal zijn. I Ned. Optisch Staatsdiploma Nieuwste Monturen. Voordeeligste prijzen. Wij leveren alle soorten GLAZEN, ook volgens recept van den Oogarts. glazen vanaf 35 cent. l!ll iliiij Ueu*e Cottetne fAarganoe (uAg«0' Donoe'""' oensdag Welk reisplan U ook voor uw vacantie gemaakt hebt, de betrouwbare FORD V-8 motor maakt, dat U het volbrengen kunt. Door zijn groote reserve aan kracht en zijn uitermate soepelen gang stelt hij U in staat de voorgenomen dagtrajecten, al naar verkiezing snel of langzaam, maar altijd rustig te rijden. /Vaar uw weg U ook voert, over autostrada s of langs slechte binnenwegen, over hooge bergpassen of door heuvelland - altijd gehoorzaamt de V-8 motor aan den lichtsten druk op de gaspedaal. En bovendien biedt de FORD V-8 automobiel het grootst mogelijke rijcomfort: alle inzittenden rijden in centerbalans op de breede, gemakkelijke zitbanken. De lange carrosserie biedt veel beenruimte en veel plaats voor bagage iets wat vooral de dames waardeeren. Ford gesloten modellen van I 1025.— tot I 2570.— Ford open modellen van f 1190.- tot f 2150.- Ingebouwde Auto-Radio f 135.— extra Meer dan 40 actualiteiten uit alle landen der wereld. Een mooie NATUUROPNAME, een CULTUURFJLM en een KOMISCHE FILM. INGELEGDE MOSSELEN „Zeelands Roem" zijn ver- -J? frisschend. Ook verkrijgbaar: PALING, GAR- NALEN, NIEUWE MAATJESHA- RING, BLANKE ZOUTEVISCH. E DE GOEDKOOPSTE NEDERLANDSCHE ENCYCLOPEDIE slechts Franco per post 1000 Pagina's 1780 Kolommen druks 35000 Onderwerpen 2600 Illustraties 64 gekleurde en zwarte platen 50 Landkaarten 100 Statistieken Samengesteld door tal van vooraanstaande medewerkers Voorhanden bij van 15 regels 50 cent bij vooruitbetalmg. sake regel meer 10 cent. Verwijzingen in het redactioneel gedeelte naar de in deze rubriek voorkomende advertentien vinden niet plaats. TE KOOP een Kinderwagen zoo goed als nieuw, met linnen kap. Adres bureau van dit blad. OGGEL'S KOFFIE ook op de Slagerstentoonstelling. EVANGELISATIE Vrijdag 26 Juni, s avonds 8 uur, Zaterdag 27 Juni, nam. 3'/2 uur en 's avonds 8 uur, in het gebouw ..Emmanuel". Spreker: de heer J. SEVENSMA. TE KOOP de oude Weegbrug Schuttershof, voor slooperij. Te bevragen bij H. DE REGT, Ter Neuzen. VERLOREN Lipssleutel No. 83. Terug te bezorgen tegen belooning. Adres te bevragen bur. v. d. blad. l U GAAT toch ook op Zaterdag 27 Juni a s. naar Schoondijke, naar den landdag van J.V. en M.V. op G.G. in Zeeuwsch-VIaanderen, die gehouden wordt op het terrein van den heer B. VAN DE REE, Sas- putsche weg. Zie voor nadere bijzonderheden de aanplakbiljetten Toont door Uw bezoek Uw be langstelling voor het Geref. jeugd- werk. Schoondijke wacht U alien! GEMEUBILEERD HUISJE te huur tot Augustus, in de duinen te Cadzand. Brieven onder No. 527, bureau van dit blad. W IZARD, Voetspecialist, is morgen Donderdag 25 Juni aan- wezig in VAN DER SLOOT'S Schoenmagazijn. DE KOELCEL hangt vol met versch geslacht Rund- en Kalfs- vleesch. Kwaliteit en prijs overal bekend. K. v. TATENHOVE, Noordstraat 86, Ter Neuzen. HET BESTE ADRES voor Stoomen en Verven en voor Boor- den, is bij de Wed. LEUNIS- KURVINK. Agente van deStoom- ververij „Volharding", Ter Neuzen, Noordstraat 9. N E T T E Naaimeisjes gevraagd. Smidswal 25. PER AUTOBUS naar het strand Cadsand. Bij voldoende deelname a.s. Donderdag en Zondag retour f 1kinderen vanaf 4 tot 12jaar half geld. Zich op te geven daags tevoren tot 8 uur. Vertrek 9 uur Axelschestr. 3, Ter Neuzen. Aan- bevelend A. A. DEES, Telf. 303. L U X o R (MOSKOUWSCHE NACHTEN)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 4