A. J. VAN DE REE Gemengde Berichten Pluimvee-Rubriek PRO VINCI ALE STATEN VAN ZEELAND. Nieuwstr. 36. Tel. 290. TER NEUZEN INKOOP van oud Goud en Zilver DE moord op den pastoor. kakkerlakkenplaag. stoombootvertraging wegens ZIJDEN DAMESKOUSEN. SCHEEPVAARTBEWEGING. Dinsdagmiddag had de opening plants van de eerste gewone zitting van d§ Provinciale Staten van Zeeland. Afwezig was de heer van Duijn wegens ziekte. Na opening met ambtsgebed door den Com- missaris der Koningin, werden de geloofs- brieven van den heer J. de Priester, die als opvolger van den heer Catshoek benoemd is verklaard plaats en werd tot zijn toelating besloten. De heer De Priester legde in handen van den voorzitter de beloften af, waarna deze hem gelukwenschte en verzocht zijn plaats in te neimen. Het rapport van de Commissie mzake de N.V. Zeeuwsch-Vlaamsche tram werd even- als alle voorstellen naar de afdeelingen ver- wezen, waarbij gevoegd werd het adres van Commissarissen voor het gebouwd van den Polder Walcheren betreffende de wijziging van het bijzonder reglement. Een verzoek om subsidie van de Commissie voor huishoudelijke voorlichting en een om subsidie voor het herstel van de kerk te Haamstede, werden in handen van Ged. Staten gesteld om advies. De Staten herkozen als buitengewoon lid van Ged Staten Mr. J. Adriaanse met 20 stemmen, tegen 11 op den heer Kodde, 5 op den heer Omderdijk, 1 op den heer Bauwens en 4 bianco. Tot leden van de technische commissie voor de pensioenen van Ged. Staten werden be noemd de heeren Kodde, De Looze, Mes, De Baare en Erasmus, terwijl secretaris is de heer J. van Tuinen, hoofdcommies ter Prov. Griffie. De afdeelingen werden als volgt getrokken. eerste afdeeling de heeren Rorije, Van Gorsel, Meertens, Goossens, Philipse, Sonke, Erasmus, Van Klinken, Edelman, De Pauw, Dominicus, De Feijter en de leden van Ged. Staten Van Rompu en Dieleman. Tweede afdeeling: de heeren Hamelmk Adriaanse, Schippers, Boender, Bauwens, De Looze, Onderdrjk, De Milliano, Vienings, v. d. Sande, Laernoes, Moelker en de leden van Ged. Staten de heeren Stieger en v. d. Wart. Derde afdeeling: de heeren De Baare, Sta- verman, Dekker, De Priester, v. d. Feltz Van 't Hoff, Kodde, Mes, Bosselaar, Geelhoedt, De Ridder en de leden van Ged. Staten van Bom- mel van Vloten en Vogelaar. Hiema werd met toestemming van de ver- gadering het woord verleend aan den h Goossens, die als volgt sprak. Destijds is door mij in een vergadering der Staten een motie voorgesteld inzake aanleg van nieuwe inloophavens te Hansweert en Walsoorden. Er is toen door mij breedvoerig betoogd, dat zeker niet het minst ook rekening diende gehouden te worden met de plaatse- lijke omstandigheden van Walsoorden en Hansweert en met de neringdoende inwoners dezer gemeenten. Ik heb toen mijn motie in- °-etrokken, omdat Ged. Staten alle medewer- kin^ toezegden. Nadien moet echter in de af deelingen van de Tweede Kamer zrjn mede- gedeeld, dat Ged. Staten van Zeeland een- stemmig hebben geadviseerd om de nieuwe inloophavens te Kruiningen en Perkpolder aan te doen leggen, terwijl weer nadien wel- licht als gevolg van de aVtie van het haven- comite te Walsoorden Ged. Staten een ge- wiizigde houding zouden zijn gaan aannemen. Althans ten opzichte van de haven in den Perkpolder. Ged. Staten, zouden, na een be- zoek ter plaatse thans eveneens tot de over toiling zijn gekomen, dat de aanleg van een nieuwe haven aan den Noorddijkpolder, zeer wel mogelijk zoude zijn. Wat betreft de haven te Hansweert in het voormalige haventje aan de scheepswerf, zou hieromtrent althans volgens de couranten berichten een beslis- sing zijn gevallen in negatieven zin, zoodat aan Kruiningen zou worden vastgehouden. In dit verband stelde spr. twee vragen aan Ged. Staten, nl.: le. Is het juist, dat een besluit is genomen om de nieuwe inloophaven aan Zuid-Beveland te doen aanleggen ten zuiden van Kruiningen 2e Welk standpunt nemen Ged. Staten m ten aanzien van het aanleggen van een nieuwe inloophaven aan den Noorddijkpolder nabvj Walsoorden en zijn ded. Staten bereid de tot- standkoming aldaar te bevorderen? De Voorzitter kon mededeelen, dat Gea. Staten bereid zijn in de volgende openbare vergadering op deze vragen te antwoorden. Nadat besloten was die vergadering te hou- den op Dinsdag 14 Juli te 10 uur, werd de bij- eenkomst gesloten. Ingez. Med. deur van zijn taxi te openen en hij heeft kans gezien op de kap van den wagen te klauteren, waardoor hij reikhalzend het hoofd boven water kon houden, totdat redding kwam op- dagen van de zijde van den dichtbij wonenden sluiswachter Lourens, die met behulp van zijn zoons den drenkeling van een wissen dood gered heeft. Maandagmorgen is de auto vrij- wel onbeschadigd met een takelwagen op het droge gebracht. DOOR EEN HOELEND PAARD MEEGESLEURD. Zaterdagmiddag is bij den landbouwer Saris te Veldhoven een ernstig ongeluk gebeurd. Saris had vorige week een nieuw paard ge- kocht, dat een van zijn zoons voor een kar had gespannen. Plotseling sloeg het dier op hoi. De zoon, die het paard vast had, liet het los, maar Saris, die een eind verder stand, greep het vast. Hij werd een eind meegesleurd, doch was tenslotte genoodzaakt het dier ook los te laten. Het bleek dat de man er leelijk aan toe was. Een deel van zijn hoofdhuid was afge- scheurd, een stuk van zijn oor gescheurd, een zijner voeten was verpletterd en verder klaagde hij over hevige inwendige pijnen. De man is direct op last van Dr. Raymae- kers uit Meerveldhoven naar een ziekenhuis te Eindhoven vervoerd, waar hij in zeer zorg- werkenden toestand is opgenomen. MOTORRIJDER GEDOOD. den rijksweg 's-Hertogenbosch- Op den rijksweg 's-HertogenboscnNij- megen heeft Zondagavond onder de ge- meente Reek bij Velp een ernstig motoronge- luk plaats gehad, dat den bestuurder het leven heeft gekost, terwijl de duo-rijdster een gebroken enkel bekwam. Een motorclub uit Eindhoven had met twintig deelnemers per motor de Waalbrug bezichtigd. Toen zij huiswaarts keerden, sprong de achterband van den motor van den heer Huigevoort uit Eindhoven. De bestuur der raakte de macht over zijn stuur kwijt en sloeg over den kop. Nadat de eerste geneeskundige hulp was verleend, werd de motorrijder, die een sche- delfractuur had bekomen, per auto naar het ziekenhuis te Reek vervoerd. Zijn echtge- noote, die op de duo gezeten was, kreeg een gebroken enkel en werd eveneens naar ge- noemd ziekenhuis vervoerd. Maandagmor gen is de heer Huigevoorts aan de bekomen verwondingen overleden. ONWEER BOVEN KERKDRIEL. Tijdens een hevige onweersbui boven Kerk- driel, gepaard gaande met een hagelbui, die meer dan een kwartier duurde en waarbij hagelsteen zoo groot als duiveneieren vielen, is aanzienlijke schade aangericht aan de ker- senboomen en te velde staande aardbeien- gewassen. MAN DOOR VALLENDE KATROL GEDOOD. De 41-jarige arbeider A. Kamper, te Bur- gerbrug, heeft bij het ophoogen van hooi, een katrol, die boven in de hooischuur hing, op het hoofd gekregen, doordat het touw brak. De man is ter plaatse overleden. Het slacht- offer was gehuwd en vaider van een kind. Groesbeek van den transportarbeidersbond St. Bonifacius, ten nadeele van dezen bond enkele honderden guldens onbvreemd. Hij deed dit met behulp van valsche ont- slagbriefjes, waarop hij uit de werkloozenkas die hij onder zrjn beheer had, geld uitkeerde. Dit geld, waarvoor hij valsche kwitanities uit- schreef, getaruikte hij ten eigen bate. Een en ander is bij gehouden controle aan het licht gekomen. De malversaties loopen over eenige jaren. H. heeft ten overstaan van de politic te Groesbeek een volledige bekentenis afgelegd. Hij is naar he.t huis van bewaring te Amhem overgebracht. JONGETJE GIT DEN TREIN GEVALLEN. Tusschen Brummen en Dieren is een 8jarig jongetje uit den trein gevallen, afkomstig uit Nijmegen Het ventje, dat een emstige sche- delbreuk had gekregen, is in bedenkelijken toestand naar het ziekenhuis te Velp ver voerd. SPOORWEGARBEIDER DOOR EEN TREIN GEGREPEN EN GEDOOD. Op het traject Vogelenzang- Woestduin is de 43janige spoorwegarlbeider W., wonende te Heemistede, door een sneltrein gegrepen en op slag gedood. Hij was gehuwd en vader van zes kinderen. KINDJE DOODGEREDEN. Te Oosterhout is het vierjarig dochtertje van den arbeider Snoeren, wonende op den zandheuvel, bij het spelen onder een vracht- auto van de firma van Wanrooy geraakt. Het kind was op slag dood. Als verdacht van betrokken te zijn bij den moord op pastoor Litjens, gepleegd in den avond van 19 Januari jJ. in de pastorie te Geysteren, is te Venlo aangehouden de 22- jarige A. D., controleur van een nachtveilig- heid'sdienst aldaar. D. is naar het huis van bewaring te Roer- mond overgebracht. Na zijn aanhouding is hij door opperwachtmeester J. van Galen, die nog steeds het politieonderzoek in deze zaak leidt, aan een scherp verhoor onderworpen. Ook de politiedeskundige, de heer van Waegemngh te Maastricht, is na deze aanhouding terstond naar Venray ontboden voor het instellen van een onderzoek. CXNTVOERING. De 20jarige mej. S. uit Peperga was in VALSCH BELASTINGPLAATJE. De politie te Vlissingen hield een 18-jarigen jongen aan, die op zijn rijwiel een nagemaakt belastingplaatje had aangebracht. De jongen zeide dat zijn echt plaatje gestolen was en toen heeft hij dit valsche vervaardigd. Op het namaken van belastingmerken staat een straf van ten hoogste 6 jaar. De jongen is te Middelburg woonachtig. DRONKEN ACHTER HET STUUR. In den nacht van Zaterdag op Zondag te 10 min. voor irie heeft F. H. G. uit Noordwijk de macht over het stuur van zijn auto verloren, waarmede hij op den Rijnsburgerweg te Lei den met een vaart van 75 K.M. reed. Eerst reed hij tegen een boom aan den rechterkant van den weg, toen tegen het hek van een villa aan genoemden weg. Hoewel de botsing bui tengewoon ernstig was, kreeg de bestuurder geen letsel. Daar hij bleek onder invloed van alcohol te zijn, werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt. DISSELBOOM TEGEN DE BORST GEKREGEN. Terwijl men Zaterdagnamiddag op de erve Pil onder de gemeente Denekamp bezig was met het opladen van hooi, trachtten de paar- den eensklaps op hoi te slaan. De 75-jarige landlbouwer F. Pil wilde de dieren tegenhou- den, doch kreeg daarbij de disselboom in de borst, waardoor hij zware inwendige verwon dingen kreeg en aan de gevolgen is overleden. AUTO TE WATER GEREDEN TE SCHTEDAM. Maandagnacht om half vier is een auto van de maatschappij Atam uit Den Haag, be- stuurd door den 24-jarigen chauffeur G. Roe- mers, die eenige personen naar de Merwede- haven gebracht had, op de thuisreis nabij het Proveniershuis te Schiedam, misleid door den natten asfaltweg, in de Schie gereden. Met veel moeite wist de chauffeur onder water de NOG JUIST OP TIJD. Een inwoner van Kortenhoef, J. v. 't V., die op een van de plassen roeide, hoorde Zaterdag middag hulpgeroep uit de Rietkragen. Hij kon zich niet vergewissen waar het geluid vandaan kwam. Toen hij zijn hond in het water zette, wist het schrandere dier de richting te vin- den. Twee jongens hingen uitgeput aan een omgeslagen kano. V. trok ze in de boot. Vol gens het verhaal van de jongens was de kano plotseling met water volgeloopen en omge slagen, toen zij in het water sprongen om een rieteilandje te bereiken. Zij konden echter niet zwemmen en klemden zich aan de inmiddels omgeslagen boot vast. Zij hebben een uur in een benarde positie verkeerd en waren aan het einde van hun krachten toen de hulp kwam opdagen. AUTO IN DE REGULIERSGRACHT TE AMSTERDAM. Zondagmiddag is op de Reguliersgracht'.te Amsterdam een ongeluk gebeurd, dat dank zij het doortastend optreden van den heer Jon- ker, die daar woont, zonder doodelijke onge- lukken is afgeloopen. Een auto, komende uit de Noorderstraat, wilde op de Reguliersgracht stopper* Bij ver- gissing gaf de chauffeur gas, zoodat de auto vooruit schoot en recht de Reguliersgracht in- reed. Een 16-jarig meisje, dat achter in de auto zat, kon nog juist op het laatste nipper- tje uit den wagen springen. De 19-jarige chauffeur en een 21-jarige man, die naast hem zat, verdwenen echter in de diepte. De heer Jonker, die het ongeluk zag gebeuren, bedacht zich geen oogenblik en sprong te water. Hij wist de beide mannen met hulp van eenige toegeschoten voorbijgangers op het droge te krijgen. De auto is door een kraanwagen weer op den vasten wal gebracht. De chauffeur had vrij veel water binnenge- kregen en is naar het Binnengasthuis ver voerd, van waar hij naar zijn woning terugkeeren. ZEDENDELICTEN. kon dienstbetrekking bij een oom in Limburg, zeer tegen den zin van haar ouders, die he.t meisje dan ook enkele dagen geleden naar huis haalden. t Zondag, toen het meisje in de richting Blesse wandelde, stopte plotseling een auto, waarin vier personen zaten, die het meisje meenamen en met haar in de richting Zwolle verdwenen, Een jongen, die het gebeurde zag, waarschuwde de ouders van het meisje, die de politie in kennis sttelden. Een onderzoek werd ingesteld. De auto droeg de letter P. AUTO TE WATER GEREDEN. Maandagnacht te ongeveer een uur is op de Sloterkade hoek Sloterweg te Amsterdam een auto te water geraakt, waarbij de bestuurder de heer J. N. BLokbergen, het leven verloor. De heer Blokbergen moest bij het ontwijken van een anderen auto te ver naar rechts heb ben uitigehaald, waardoor hij van de kade reed. Zijn auto verdween geheel in de diepte. Een dame, die het ongeluk zag gebeuren, alar- meerde de bezoekers van een naburig cafe, terwijl drie voorbijgangers op het alarmge- roep toegesneld het dak van den wagen for- ceerden en den eenigen inzittende, na eenige moeite op het droge hadden. Qfschoon langen tijd kunstmatige ademha- iing werd toegepast, vermocht men cje levens- geesten niet meer op te wekken. De brand- weer haalde den auto met een takelwagen op den wal. ONGELUK BIJ DE ECHOPUT. Zondagmiddag is te Apeidoom op de Amers- foortscheweg in de nabijheid van de Echoput een auto, bestuurd door den heer D. uit Gro- ningen, tegen een langs den weg staanden^ boom gebotst. De bestuurder. die de eenige in zittende was, is waarschijnlijk door de warmte bevangen geraakt. VAN LADDER DOOD GEVALLEN. Dinsdagmorgen is de 45jarige Fr. Hofmann, die voor zijn huis te Valkenburg enkele tak- ken van de boomen wilde snoeien, daar deze hinderlijk waren voor te verrichten schilders- werkzaamheden, van een 10 meter hoogen ladder gevallen. De ongelukkige was op slag dood. Over de Steenen Brug in de voorstad St. Ja cob te Roermond heerscht de laatste dagen een uitgebreide kakkerlakkenplaag, die de bewoners dezer buurtschap een vreeselijk on- gemak bezorgen. Zij wonen hier, althans de meesten hunner, dichtbij de vuilnisbelt der gemeente. Deze is sedert enkele weken vol- gestort, zoodat men naar een ander terrem ,s verhuisd. De menschen voelden zich echt ver- blijd nu deze somwijlen ongenietbare stank- verspreider werd gesloten "I uie duizenden ver uit de kust waagden ondanks dat geen hunner kon zwemmen. Op een zeker oogen blik bemerkte een van de twee meisjes, dat zij geen grond meer onder zich voelde. Door schrik bevangen lieten ook de anderen de plank los, zoodat alle drie in ernstig levens- gevaar verkeerden. Op het hulpgeroep zwom de 17-jarige Truus Gronday naar de plaats van het onheil. Met inspanning van alle krachten bracht zjj een van de meisjes aan het strand, waarna zij zich opnieuw te water begaf en ook het andere het leven redde. Door oververmoeidheid was het voor het dap- pere meisje niet mogelijk om den jongen hulp te bieden. Deze zonk weg in de golven en verdronk op jagamerlijke wijze. AANRIJDING MET DOODELIJKEN AFLOOP. Tusschen Laren (G.) en Gorssel is een boe- renvrouw door een motorrijder uit Deventer aangereden. Zij werd zoo ernstig getroffen, dat zij na enkele oogenblikken overleed. Zij was moeder van drie kinderen. Het ongeluk moet te wijten zijn aan het aarzelen van de vrouw bij het oversteken van den weg, waardoor de motorrijder haar niet meer ontwijken kon. De motorrijder had ver- moedelijk een kaakfractuur; hij is naar het ziekenhuis te Deventer overgebracht. HET AUTOBUS-C'NGELUK TE ARNHEM. Omtrent den toestand van de slachboffers van het autobusongeluk te Amhem, wordt medegedeeld, dat deze over het algemeen gunstig is. Mevr. Houtkruier-de Jong en de heer ten Broek, die in het gemeentezieken- huis worden verpleegd, hebben een tamelijk goeden nacht gehad en kwamen Maandag morgen bij kennis. Mevrouw Sprenger, die in het St. Elisabethgasthuis wordt verpleegd. en zeer ernstig is gewond, is Maandagmorgen eveneens tot het bewus.tzijn gekomen. Het lijk van den chauffeur is in beslag ge nomen. In den loop van Maandagnacht kwamen familieleden van Amsterdam naar Amhem. Maandag zou een geneesheer van den ge- neeskundigen dienst uit Amsterdam naar Am hem komen, teneinde na te gaan welke pa- tienten naar Amsterdam kunnen worden ver voerd. Door de justitie is tot deskundige voor het onderzoek aangewezen Ir. Zoetelief Norman, te Oosterbeek. Verder is nog komen vast te staan, dat de bus tijdens den rit tweemaal oponthoud heeft gehad. Onderzocht zal worden, wat de oor- zaak hiervan is geweest. kousen te koopen. Zij ging aan land, waar haar auto nog stand, reed naar de hoofdwin- kelstraat en kwam inderdaad na tien mdnu- ten terug, echter in een vraehtauto. De kapi- tein kreeg een schrik, daar hij eerst dacht, dat zijn passagier een heel kousenmagazijn had opgekoch't, maar mrs. Mallory kwam toch slechts met een zij het ook tamelijk omvang- rijk carton stralewd aan boord terug. Op weg bleek haar eigen wagen geen benzine meer te hebben en zij had de vraehtauto aangehouden om haar met haar kousen naar het dok te brengen. pNWEDERS IN BULGARIJE. Boven Bulgarije hebben zich de laatste da gen zeer zware onweders ontlast. In drie dagen tijds zijn 52 menschen door den blik- sem gedood. FRANSCH MAILSCHIP OP DE ROTSEN. Het Fransche mailschip El Kantera, dat den dienst tusschen Port Vendres en Algiers on- derhoudt is nabij Palamos, aan de Spaansche kust in dichten mist op de rotsen geloopen. De 300 passagiers van het schip zijn te Pa lamos aan land gezet. 80 personen werden ge wond, waarvan 5 naar het ziekenhuis werden overgebracht. 'Het meerendeel der geredden is per autobus naar Frankrijk teruggekeerd. TWEE BEJAARDE MENSCHEN OVERVALLEN EN MISHANDELD. Dinsdagmorgen werden zekere v. d. A. te Riel (N. Br.) en zijn OOjarige vrouw gewekt door slagen op de deur. Toen v. d. A. buiten kwam. werd hij door twee mannen aangeval- len. Zij brachten hem met een stok met spij- kers emstige verwondingen aan hoofd en lichaam toe. Een der aanvallers drong hierop de woning binnen en gaf de vrouw, die zich in den keuken bevond, een pak slaag. Hierop namen de onverlaten de vlupht, zonder lets te kunnen meenemen. De vrouw waarschuwde de poln.ie. Een a die eveneens gewaarschuwd werd, heeft v. d. A. vertoonden. Van de daders ontbreekt elli spoor. NEDERLANDSCHE AUTO IN DUITSCHLAND VERONGELl KT. Zondagochtend is nabij Osnabruck een Ne- derlandsche auto verongelukt, waarbij een der inzittenden werd gedood. De heer J Hamme uit Amsterdam keerde met zijn echtgenoote uit Bremen per auto naar Amsterdam terug. In de auto zaten verder de acteur Flor la Roche uit Amsterdam en als tweede dame mej. Broekman, eveneens uit Amsterdam. Na bij Osnabruck is de auto door tot nu toe onbe- kende oorzaak verongelukt. La Roche was op slag dood; de heer Hamm en zijn echtgenoote kregen beenfraoturen, mej. Broekman bleef ongedeerd. VLIEGTUIG STORT NEER OP DE „NORMANDIE". Van een merkwaardig ongeval zijn Maan dag de opvarenden van het Fransche luxe- mailschip „Normandie" getuige geweest. Een watervliegtuig der Britsche marine heeft namelijk, kort voordat het schip zijn reis van Southampton naar Havre zou voort- zetten, een noodlanding op het dek der mail- b°MetV0hetCtaestel, dat in de marinevlieghaven Gosport thuis behoorde, maakte een leerling- vlieger luitenant Horsey, een oefenvlucht. Juist terwijl hij zich boven de Cowes Roacl bevond, waar de „Normandie voor anker lag zae de piloot zich echter om een tot dusver onbekende reden plotseling genoodzaakt een noodlanding te verrichten. Hij ^«e derha ve zijn motor af, doch in plaats van m het water terecht te komen kwam de machine in bot een auto, die als een der laatste aan boord van de De Alkmaarsche politie heeft Zondag ge- arresteerd den hoofdagent van politie W., die zich zou hebben schuldig gemaakt aan het misdrijf bedoeld bij art. 247 W. v. St., met een 13-jarige jongen aldaar. Het onderzoek heeft er toe geleid, dat tegen verdachte proces-ver baal is opgemaakt. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. Wegens overtreding van art. 248'bis heeft de gemeentepolitie te Venlo aangehouden ze- keren P. V. en zijn zoon. Op last van den officier van justitie is de zoon opgesloten. De vader is later weer op vrtje voeten gesteld. De aanhouding van het tweetal heeft te Venlo groot opzien gebaard. Te Grave is door de marechaussee ge- arresteerd de 31jarigen ongehuwden arbeider W. van Boekel aldaar, verdacht van onzede- Ijjke handelingen met mdnderjarige jongens. De man is recidivist. NOODLOTTIG SCHOT. Zondagmorgen was de 25-jarige H. van der Wiel te Bokhoven (N.-Br.) zich aan het oefe- nen in het hanteeren van een jachtgeweer. Toen hij het magazijn van patronen wilde voorzien, plaatste hij om de grendel gemak- kelijker te kunnen sluiten de loop tegen zijn borst. Plotseling ging een schot af. De hagel gin? dwars door zijn lichaam en verliet het weer onder het schouderblad. Hij liep nog zijn woning binnen roepende: Moeder ik heb mij doodgeschoten". Op hetzelfde oogenblik zakte hij in de armen van zijn moeder ineen en was dood. Het slachtoffer was kostwinner voor zijn moeder, een weduwe met 8 kinderen. MALVERSATIES TE GROESBEEK. Naar gebleken is heeft de heer H.^H.,^se- cretaris-penningmeester van de afdeelinig Thans gebeurt er echteHets wat huVin al die jaren nog nooit is overkomen. Duizenden en duizenden kakkerlakken zijn plotseling in legerformatie opgetrokken en naar de aangrenzende wornn- g-en. In de struiken der omgeving „in de Ster" krioelt 't van deze beesten. Tusschen de steenen der muren, in elk hoekje der beneden- of bovenwoning hebben ze hun vesti- gingseischen opgevraagd. Ze wonen er liefst in beddegoed, in kasten met etenswaren, onder tafels achter- en op het behang, kortom in elk gaatje en elk plekje der huizen. Vooral de winkels hebben groote schadeposten. Ze kun nen hun goederen niet meer verkoopen. Op brood en alle mogelijke levensmiddelen neste-. len ze zich voor men het gezien heeft. De bestrijding door Publieke Werken is op de belt begonnen met vergif te strooien, maar het blijkt nog weinig te hebben geholpen. Steeds houdt de stormloop op reeten en gaa- tjes aan. De menschen zijn ten einde raad met deze akelige plaag. Ze trachten zich zelf te helpen met alle mogelijke insectenpoeders, met spuiten van carbolineum enz. Maar veel helpt 't niet. In de boomen langs den weg nestelen ze. Ze vermenigvuldigen zich als de mieren. De algemeene hoop is op een spoedig ingrijpen der plaatselijke autoriteiten gevestigd. KRANIGE REDDING. Zondagmorgen is de 18-jarige Geldoffer, wonende aan de Korte Keizersdwarsstraat te I Amsterdam jammerlijk verdronken, toen hij met twee meisjes in zee aan het spelevaren was. Aan het dappere optreden van de 17- iarige Truus Gronday, eveneens uit Amster dam was het te danken, dat de beide meisjes konden worden gered. Zoowel de jongen als de beide meisjes ve - toefden in het tentenkamp aan het strand onder de gemeente Heemskerk. Zij waren op een breede plank in zee aan het spelevaren en sloegen er geen acht op, dat zij zich vrij uit sing met stukken van de lading Norman die" geladen werd. een geweldigen slag stortte de wagen op het dek neer, terwijl ook het watervlieg tuig op het bovendek van het mailschip te- rechtkwam, eenige tientallen meters voort- schoof en ten slotte wonder boven wonder m rechten stand tot staan kwam. De door zijn onfortuinlijke daling doodelijk verschnkt piloot bleek geenerlei letsel te hebben OP^ loopen. Ook aan den neergestorten auto is met de minste schade aangericht, evenmm als aan het dek der „Normandie". Daar de kapitein met kon wachten, totd het onderzoek naar de oorzaak van het on- o-eval afgeloopen zou zijn, werd besloten het toestel maar op het dek te laten staan en^al- dus de reis naar Havre voort te zetten. Kort daarop weerklonk het vertreksein, de ankers werden ingehaald en de „Normandie koos zee, met op haar bovendek j-ls extra-lading het' vliegtuig van luitenant Horsey. Over enkele dagen keert het schip Havre naar Southampton terug. Pas dan zal het Britsche watervliegtuig zijn zoo Pl°ts® ling onderbroken reis naar de marinehaven Gosport kunnen voortzetten. VIJF MENSCHEN BIJ HET BADEN VERDRONKEN. ,Bij het baden in de Moldau bij Praag zijn 5 menschen verdronken. NOODWEER IN BESSARABIe. iln Bessarabde is het naar Renter uit Boe- karest meldt, nog steeds noodweer. TaJvan streken staan blank en er zijn 7 slac^toffe^ De Bessarabische spoor is op tal van punten door overstrooming onderbroken. De Amerdkaansche stoom'boot Exochorda vertrok een dezer dagen uit de haven van Yersev City te laat, omdat een der damespas- sagiers had vergeten haar zijden kousen mee te nemen. De kapitein verklaarde zich bereid, mrs Mallory tien minuiten tijd te geven om Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonnd's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe. Heemraadsingel 84 te Rotterdam. Postzegel voor antiwoord insluiten en blad vermelden. WERK GEDURENDE DE WARME M AAN DEN. Alvorens verder over de a.s. wereld-pluim- vee-tentoonstelling te Leipzig te vertellen zal ik toch eerst de lezers weer een en ander over het werk in de warme maanden moeten ver melden. Het zomerwerk moet gebaseerd zijn op be- scherming tegen overmatige hitte door ven- tilatie der hokken, schaduw en veel frisch drinkwater. Hennen die van de benauwdheid thans uren lang liggen te gapen kunnen niet produceeren en ook niet groeien en dat moe ten we toch eischen van oude hennen en aan- komende kuikens. De oude -hennen die nog aan den leg zijn moeiten we door ze flink wat meelvoer te geven nog zoo lang mogelijk aan den leg hou den. Geef ze een deel van hun meelvoer rul aangemaakt, dat zullen ze in de hitte waar- deeren en geef ze ook maar de helft van hun graanvoer geweakt. Dat graan moet dan vooraf 24 uren weeken en men voert het uit jbakken. Meer en meer komt men terug van het uitsluitend droog meel te voeren en ook het voeren van geweekt graan, hoewel het meer werk meebrengt, vindt meer en meer in- gang. Voer de oude nog leggende hennen dus veel meelvoer, doch let tevens op of ze het waard zijn. Goede legsters hebben thans een versleten veerenpak en bleeke snavels en poo- ten. Dieren die thans nog prachtig gladde veeren hebben en mooie snavels en pooten deugen niet. Ze hebben weinig gelegd, heb ben aanleg tot vervetting, nemen ruinate in die beter leeg kian blijven met het oog op de frischheid in de hokken en moeten dus zoo gauiw mogelijk de laan uit. Jonge hennen die thans reeds neiging be- ginnen te ver.toonen om te gaan leggen moet men, als ze nog geen 5 maanden oud zijn, nog wat proibeeren van het leggen af te houden. Geef ze wat meer graan dan meel, wat meer haver in het graan, wat meer groenvoer, wat meer zemelen in het meel en wat minder eiwit. Let er op dat de dieren niet in lang gras loopen, grasverstoppingen komen ,'thans veel voor. Grasrennen moeten ten alien tijde kort gehouden worden, het lange gras heeft toch geen voedingswaarde en kort igehouden rennen geven minder gelegenheid aan gevaar- lijke parasieten om zich te veribergen tegen eonnestralen. Tracht de drinkbakken door een scheef- staande breede plank, een kistdeksel of een rietmat tegen de zon te beschermen, dat houdt het water frisch. Leggende kippen en groeiende jonge dieren hebben veel water noodig, reken maar op ongeveer 200 gram per dier per dag. De dieren zullen het ook waardeeren als men door middel van een afdakje van een stuk rietmat of wat anders schaduw in de ren brengt. Dergelijke schaduwplekken moet men echter liefst om de paar dagen verplaatsen. anders hoopt zich daaronder veel vuil op en wordt het gras te veel platgedrukt. Denk in dezen tijd dubbel om het ongedierte dat zich thans met de warmte enorm verme- nigvuldigt. Zorg dus vooral dat er steeds een stofibad aanwezig is. Tegen de lichaamsluizen die dag en nacht op de kippen zitten smeert men 's avonds de zitstokken in met de in den handel verkrijg- bare anti-luis-middelen, die onder allerlei mooie namen bestaan uit nicotine-sulfaat. De daaruit opstijgenide dampen dooden de luizen in de veeren. De bloedmijten leven alleen 's nachts op de kippen, deze trekken overdag in allerlei reten en spleten van de zitstokken en hokken. Als men nu de zitstokken zoo bevessfcigt dat ze de wanden van het hok niet raken kunnen de mijten er niet af en als men nu gedurende een paar dagen de zitstokken s morgens er uit neemt en de plekken met mijten in de carbo lineum zet dan is het gauw gedaan met deze ellendige plaaggeesten. Denk er om thans uw jonge dieren door den dierenarts te laten inenten tegen diph- therie Dr. B. J. C. TE HENNEflPE. Nadruk verboden. Voor Ter Neuzen: 22 Juni. Duitsch s.s. MEL1LLA, 1642, ledig, Hamburg; Deensch s.s. TUNIS, 925, ledig, Kopenhagen. Van Ter Neuzen: 22 Juni. Ned. s.s. WE- GA, 109, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. TRENT- WOOD, 369, zand, Goole; Duitsch s.s. KRETA. 1354, s;ukg.West-Indde; Eng. s.s. PTARMI GAN, 180, stukg., Londen; Duitsch s.s. KEPPLER, 592, stukg., Vigo. 23 Juni. Deensch s.s. TUNIS, 925, stukg., Antwerpen; Duitsch s.s. AJAX, 1311, stukg., Barcelona; Duitsch s.s. Antiochia, 1809, stukg.. Wiest-Indie; Noorsch s.s. VELA, 604, ledig, Antwerpen; Duitsch s.s. MELILLA, 1642, stukg., Antwerpen. Van GentTer Neuzen: 23 Juni. Eng. s.s. PEREGRINE, 470, stukg., London. Voor Gent: 22 Juni. Finsch s.s. IMATRA, 2I56, hout, Wasa; Lett. s.s. AUSMA.119a hout, Leningrad; Duitsch s.s. MA HALM, 542, hout, Danzig; Russ. SVIR, 1350, vlas, Leningrad. 23 Juni. Russ. s.s. SHEKSNA, 1336, pek- kolen, NicolaiffNoorsch s.s. P. G. HAL- VORSEN, 663, erts, Requijade; Noorsch s.s. LYSAKKER, 485, steen. Fredrikatad.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 3