Maken ZONDAG CACHETS ScNOON 3>CHIP m VOOD DEN Buitenland. Sport MjMte niet t, TER NEUZEN, 24 JUNI 1936. AXEL. HULST. TERHOLE. KOEWACHT. WALSOORDEN. DAMMEN. lof Gij kunt met gezond blyven, als van dag1 tot dag zich in Uw ingewanden vergiftige afval-stoffen ophoopen, want die hebben 'n bijzonder schadelijke werking op Uw gestel. Tenslotte begint Ge U ,,zoo moe", ,,zoo mat" en „zoo lusteloos" te gevoelen en last te krijgen van allerlei onprettige verschijnselen, zonder dat Ge beseft, waar het U hapert Neem elken Vrijdag en Zaterdag een M.S.S.-cachet ter inwendige zuivering DeM.S.S.-cachets zullen Uwhaperendespijs- vertering, Uw vertraagde stoelgang herstel- len, Uw met vergiftigde afvalstoffen gevulde darmen'zacht ledigen, Uw gestel opfrisschen. Ge gaat U 'n ander mensch voelen. Ge bemerkt vol welbehagen, dat ge U op Zondag-ochtend voor het eerst eens lekker frisch en opgewekt gevoelt, vol van levenslust en energie, want: M.S.S.-cachets Maken „Schoon Schip" Per 12 stuks in koker slechts 60 cent. Ingez. Med. iandbouwconsulent bij het Nederlandsche ge- zantschap te Parijs, aangewezen als regee- ringsgedelegeerden op de nationale paarden- tentoonstelling, welke van 15 Juli a.s. aldaar gehouden wordt. FEEST DEB UTRECHTSCHE UNIVERSITEIT. Voor de Utrechtsche universiteit is het Dinsdag de groote dag van het derde eeuw- feest geweest. Nadat de academische senaat in de oehtenduren, tijdens een ziti.ing in de Pieterskerk, de gelukwenschen van binnen- en buitenlandsche instellingen in ontvangst had genomen, heeft men des middags met groote ceremonieel in de Domkerk vergaderd, waar de rector-magnificus, prof. dr. C. W. Vollgraff, aan H. M. de Koningin het eerste exemplaar der gulden eere-medaille met den bul der universiteit heeft uitgeredkt. Behaive de academische autoriteiten heeft, na de toe- spraak van de Koningin, in deze zitting de minister van Onderwijs het woord gevoerd. DE REISBELASTING IN DE TWEEDE K.1MER. De voorzitter van de Tweede Kamer zal in de vergadering van Dinsdag 30 Juni te een uur voorstellen, in die vergadering een begin te maken met de beraadslaging over een aantal onderwerpen, waaronder de wetsontwerpen van de beperking van den schuldenaftrek voor de belasting van de doode hand, tot heffing van een reisbelasting, tot goedkeuring van de overeenkomst, houdende afstand om niet door de gemeente Amsterdam aan den Staat van het Koninklijk Paleis aan den Dam te Am sterdam door de gemeente Amsterdam en uit- keering door den Staat aan de gemeente Am sterdam van een bedrag groot 10 millioen, voor den bouw van een nieuw raadhuis, tot wijziging en verhooging van het tiende hoof J- stuk der rijksbegrooting voor 1036 (industrie- financiering), die, houdende bepalingen, be- oogende het tegengaan van oververmoeidheid van bestuurders van motorrijtuigen. WIJZIGING VAN DE WET OP EVENREDIGE VRACHTVERDEELING? Op schriftelijke vragen van het Tweede- Kamerlid Van de Bilt over de evenredige vrachtverdeeling heeft de Minister van Han- 'del, Nijverheid en Scheepvaart geantwoord, dat de centrale commissie van advies en bij- stand voor het verkeersfonds, in overleg met den Minister, onder voorzitterschap van Dr. E. Heldring, een commissie heeft ingesteld met de opdracht, op korten termijn advies uit te brengen over de vraag, of er in afwachting van verdere maatregelen tot reorganisatie of regeling van de binnenscheepvaart aanleiding bestaat tot wijziging of intrekking van de wet op de zooveel mogelijk evenredige vracht verdeeling over te gaan. Het is den Minister bekend, dat deze com missie thans haar advies aan de centrale com missie heeft uitgebracht en dat zij in dat ad vies ook beschouwingen heeft gewijd aan een eventueele wijziging der wet. De Minister heeft reden om aan te nemen, dat de centrale commissie hem spoedig dit advies zal doen toekomen. In verband daarmede bestaat er voor den Minister voorshands geen aanleiding maatregelen om de lange wachttijden der schippers te bekorten, te overwegen. De Minister verklaart, dat hem bekend is, dat de wachttijden der schippers tusschen twee bevrachtingen steeds langer van duur zijn geworden. Voor de beantwoording der vraag of de toeneming van den duur der wachttijden geheel onevenredig is aan de ver- mindering van het binnenlandsch vervoer te water, staan geen nauwkeurige gegevens ten dienste. STEUN AAN DE TEXTIEL-INDUSTRIE. Bij de Tweede Kamer zijn ingediend drie wetsontwerpen. welke ten doel hebben de Ne derlandsche textielnijverheid te steunen. Eener- zijds door het behoud van de Indische contin- genteeringen gefoleekte en ongebleekte katoe- nen stoffen mogelijk te maken, zonder den zwaren druk te bestend'igen. Die deze op de batiknijverheid in Ned. Indie leggen, ander- zijds door aap bedoelde textielnijverheid eenige meerdere bescherming te verleenen door een verhooging van invoerrecht. -Reeds verschillende min of meer belangrijke wederzijdsche steunmaatregelen tusschen Ne- derland en Indie werden tot stand gebracht. De regeering stelt zich voor, om, waar eenigs- zins mogelijk, met de bevordering van econo- mische samenwerking voortt te gaan. Naar het oordeel van de regeering moet het juist worden geacht dat de kosten niet door de Indische doch ddor de Nederlandsche schatkist worden gedragen, wijl beoogde steunverleening in hoofldzaak noodzakelijk is geworden door ten bate van Nederland getrof- fen Indische contingenteerinigsmaatregelen. Gerekend wordt op een uitgaaf van 850.000, omdat het wellicht noodzakelijk zal blijken,' om, evenals ten aanzien van de cambrics, steun te verleenen voor een tweede, eveneens in bijzondere omstandigheden verkeerend Ne derlandsche textielproduct. Te dier zake is echter nog overleg met de Indische regeering gaande. De voorgestelde verhooging van het invoer recht zal bestaan uit een verhooging van de toestaande invoerrechten ad 10 en 12 procent, resp. tot 12 en 15 procent, op afgewerkte textielprodueten en aanverwante goederen en van de daaruit vervaardigde kleedingstukken en andere fabrikaten. Daarvan wordt een meerdere opbrengst van 1,250.000 per jaar verwacht. Opgenomen is een artikei, dat dient ter voorkoming, dat induistrieen hier te lande, welker product bij invoer niet door heit ver- hoogde recht zou worden getroffen, nadeel van deze heffing zouden ondervinden door de verhooging van het recht op door hen gebe- zigde uit het buitenland afkomstige grond- stoffen, De verhooging zal in werking treden op een door de kroon te bepalen tijdstip, waar- na de wet een jaar van kracht zal zijn. HET VISSCHERIJ CONFLICT TE IJMUIDEN. In een circulaire van den Minister van Sociale Zaken zijn alle werklooze, bij de ar- beidsbeurzen te Haarlem en Zandvoort, inge- schreven visschers opgeroepen zich naar IJmuiden te begeven. Te Haarlem waren er omgeveer 80, alien hebben echter geweigerd, zoodat evenals te IJmuiden, behalve in enkele speciale gevallen, de steun zal worden inge- houden. Te Zandvoort werden de bij de gemeente- lijke werkverschaffing te werk gestelde vis schers ontslagen en de overige visschers zal worden belet him stempelplicht te vervullen. Het college van B. en W. is evenwel voor- nemens de aandacht van den Minister te ves tige n op "eenige onjuiste verhoudingen welke zijn circulaire, bij strikte toepassing, als ge- volg zou kunnen hebben. Immers, bij de als visscher ingeschreven personen bevinden zich menschen die in geen 15 a 20 jaar gevaren hebben; anderen zijn met het trawlerbedrijf in het geheel niet bekend; weer anderen kun nen door lichamelijke ongeschiktheid niet ge acht worden in staat te zijn om in het traw lerbedrijf te worden opgenomen. plaats nam. In den tweeden auto volgde de burgemeester, die zelf chauffeerde, mevrouw van de Mortel en de beide leden van de Hof- houding, die Prins BoUiewijn vergezelden. Hiema kwam een auto met de bagage. Een motor met zijspan van de rjjksveldwacht opende den kleiinen stoet. De Noordwijksche gemeente-politie is in verband met het verblijf van den Belgischen Kroonprins met een detachement riiksveld- wacht versterkt. HERVATTING VAN HET WERK IN DE BELGISCHE HAVENS. hefwe^if10^11^ in de Bel^ische havens het werk hervat. De pogingen door commu- msten aangewend, om de arbeiders te bewe°en het parool der christelijke en socialistische I de yaalsche gedeelten des lands was het nog minder bemoedigend. gingon 'T,116 vertK)nd van Vakvereeni- denverb^nd L h6m6en ChristeliJ'k Werklie- uenverhonid, de beide centrale organisaties te^deestak^Cthe,iVakl3eWegin§: heblben besl°- te doen emdigen. Zij hebben in verband daarmede een mani- ren gLnCht,t0t de atheidersk 1 assedat "iste- renmiddag door een afgevaardigde van leder dier orgamsaties voor de microfoon der beide zenders is voorgelezen. In het manifest wordt er op gewezen dat de met kalrnte, beslistheid en discipline ge- Iphut6 Sprijd voor lotsverbetering met een schiftterende overwinning is bekroond. De loo- verhoogd. Het minimumloon is vastgesteld op fr. 22, de arbeiders krijgen 6 agen betaald verlof, de vrijheid van organi- satie is verzekerd, de 40urige werkweek zal" in verschillende industrieen onverwijld en in andere takken van nijverheid al naar gelang van het voortschrydend e'conomisch herstel in- geyoerd worden. De kindertoeslagen worden belangrijk verhoogd en de regeering zal nog heden verschillende wetsontwerpen indienen welke de toepassing van de door de paritaire commissie genomen besluiten zullen waar- borgen, Gezien deize overwinning over de geheele lime, hebben de socialistische- en de christe lijke vakibonden besdoten, dat het werk in alle toedrijven waarin de arbeiders volledige vol- doening hebben verkregen, Woensdagmorgen moet worden hervat. Alleen in die takken van nijverheid, waarin de patroons weigeren de eischen der arbeiders in te willigen. zal de stnjd worden voortgezet. technische hoogeschool te Karlsruhe heeft de Duitsche vereeniging voor koude-onderzoe- king daar haar congres gehouden. Hierop werd in een voordracht vastgesteld, dat van licht aan bederf onderhevige levensmiddelen in Duitschland ongeveer 10 percent verloren gaan, hetgeen een verlieg aan volksvermogen van 1500 millioen mark per jaar beteekent. Men acht het dus een voomame taak deze ver- iiezen te verminderen, al kunnen ze dan ook met geheel worden uitgeschakeld. Het be- langrijkste middel bestaat in de koeling en het doel is o.m. deze in een gesloten „ketting" van productie, resp. aanvoer tot verbruik voort te zetten. POLITIEKE TEGENSTANDERS GAAN ELKAAR MET REVOLVERS TE LIJF. De onlusten en aanslagen op het leven van politieke tegenstanders in Spanje duren nog steeds voort. Te Valladolid hebben zich hef- tige tooneelen afgespeeld in een cafe waar aanhangers van rechts en links elkaar te lijf gmgen. Beide partijen maakten van vuur- wapens gebruik en binnen, enkele oogenblik- ken waren twee personen doodelijk gewond. De waard en zijn vrouw liepen zware verwon- dingen op, terwijl vier bezoekers minder em- stige kwetsuren kregen. Uit protest tegen deze aanslagen hebben de arbeidersorganisa- ties voor 24 uur een algemeene staking af- gekondigd. Twee leden van een rechtsche partij uit Santander werden door onbekenden aange- vallen en met revolvers doodgeschoten. Kort daarop werd een aanhanger van links zwaar gewond op straat aangetroffen. Ook hier zijn de daders onbekend. Te Santander is de algemeene staking, welke is uitgeroepen, onwettig verklaard. Als ge- volg hiervan neemt het aantal arrestaties voortdurend toe en worden de gevangenissen te klein om alle arrestanten te bergen. De regeering heeft daarom het stoomschip ,,Mi- ralles" gerequireerd, dat eveneens als gevan- genis dienst zal doen. ZUID-AFRIKA BIJFT ONVERZOENLIJK. Hertzog, de premier van Zuid-Afrika, heeft Vrijdag verklaard, dat de politick van de Z.- Afrikaansche Unie met betrekking tot de sancties tegen Italie. n.l. de uitvoering door Zuid-Afrika van de verplichtingen van den Volkenbond tot het laai^st, niet is gewijzigd als gevolg van het besluit der Britsche regee ring. HET CONFLICT IN HET VISSCHERIJ- BEDRIJF. De minister van sociale zaken heeft be- paald, dat met ingang van Maandag alle werk looze zeevisschers van steunverleening en werkverschaffing zijn uitgesloten. Dit besluit treft ook de werklooze visschers, die niet door de arbeidsibemi'ddelmig opgeroepen zijn, waar zrj ook in het land mogen wonen. CRISISSTEUNBESCHIKKING 1936 SUIKERBIETEN. De minister van landbouw en visscherij heeft een beschikking uitgevaardigd betref- fende den steun voor den suikerbietenoogst 1936. De vergoeding aan de telers van siuiker- bieten wordt gehandhaafd op het bedrag van het vorige jaar, te weten ongeveer 10. De beginselen van de desbetreffende beschikking van het vorige jaar zijn in groote lijnen ge handhaafd behoudens de volgende punten: Voor de Wieringermeer en de Veenkolonien zullen extra worden toegewezen hoeveel- heden van respectievelijk 7% millioen kilo gram en 77 millioen kiogram bieten. De hoe- veelheid welke de oogst meer zal blijken te bedragen dan 1547% millioen kilogram bie ten, zal tot veevoer moeten worden verwerkt, waarvoor aan de fabrikanten een bijslag van f 5 ten behoeve van de telers zal worden ge- geven. Ook over deze bieten wordt aan de telers een prijs van ongeveer f 10 gegaran- d.eerd. De suikerfabrikanten zullen zich bij over eenkomst moeten verbinden niet meer suiker te zullen produceeren dan overeenkomt met ongeveer 216 millioen kilogram geraffineerde suiker, welk quantum wisselt, indien het sui- kerrendement meer of minder dan 17 pCt. bedraagt. De basis voor de berekening der vergoeding aan fabrikanten wordt teruggebracht van 18,85 per 100 kilogram, zooals dit bedrag het vorige jaar gold, tot 18,10 voor den komenden oogst. DE BELGISCHE PRINS BOUDEWIJN WEER TE NOORDWIJK. De jeugdige Belgische prins Boudewijn is met zijn Nederlandsche gouvemante te Noord- wijk aangekomen, om eenigen tijd te logee- ren bij den burgemeester van Noordwijk, den heer v. d. Mortel. Wie herinnert zich niet het verblijf van de Belgische Koningskinderen in Noordwijk? Iedereen, die Prins Boudewijn en Prinses Josephine Charlotte verleden zomer gezien heeft, bewaarde van hen een indruk van lief- tallige charme. Het verblijf te Noordwijk heeft toen eenige weken geduurd en het plan was toen reeds, dat zij dit jaar zouden terug- komen. Za.erdagavond is het Kroonprinsje met den Pullman-trein, die om even half zes aan het station Hollandsche Spoor in Den Haag arri- veert, aangekomen om andermaal eenigen tijd bij den burgemeeester van Noordwijk, den heer van de Mortel, te logeeren. Het is nog niet bekend of ook Prinses Josephine Charlotte deizen zomer zal komen. Het Prinsje was vergezeld van twee leden van de Belgische hofhouding en van zijn gou vemante, mejuffrouw De Jong. Op het per ron waren ter begroeting aanwezig: de heer en mevrouw van de Mortel en hun kinderen, Jan, Hein em Sabine, de speelkameraadjes van verleden zomer, mr. A. Brants, in zijn hoedanigheid van fungeerend directeur van politie en de heer F. Tielens, dictrictscomman- dant van de rijksveldwacht. Nadat de trein was binnengekomen, wandel- de het Prinsje tusschen de kinderen van den burgemeester in naar den uitgang, waar hij met hen en zijn gouvemante in den auto van den Belgischen gezant, den heer Maskens, Daarmede heeft de stakingsbeweging in Bel- gie baar einde bereikt, want het lijkjt ons niet waarschijnlijk dat de communisten, behoudens wellicht in de Borinage, voldoende vat op de arbeiders hebben om een werkhervatting on groote schaal te verhinderen. Natuurlijk zullen er, schrijft het Hbl., hier en daar wel groepen arbeiders welilicht' zelfs vrij belangrijke groepen weigeren het pa- rool der vakorganisaKies te volgen, maar de groote massa zal zonder twijfel hedenochtend weer aan den slag zijn gegaian. Ook de Brusselsche tramstaking heeft een spoedig einde gevonden. Gistermorgen hadden de vertegenwoordigers van het personeel een onderhoud met den minister van Verkeers- wezen op wiens voorstel de vakvereeniging besloten heeft het slakingsparool in te trek^ ken. Daar de staking bij een groot gedeelte van het personeel heel weinig populair sqfcijnt te zijn mag men aannemen, dat dit besluit van de vakvereeniging met vreugde zal zijn begroet en dat heden alle itrams en autobus- sen te Brussel weer normaal zullen rijden. Ook in de haven van Gent wordt het werk langzamerhand hervat. Een en ander verloopt echter niet zoo vlug als men wel had gehoopt. In Henegouwen, Namen en Luik is men over het algemeen vrij optimistisch wat de werk- hervaitting betreft. In de glastolazerijen in He negouwen gaat deze geregeld voort. Men ver- wachtte dat het werk in de metaalnijverheid en de mijnen in het Luiksche hedenochtend weder normaal zijn gang zou gaan, zulks in- gevolge de beslissing der paritaire commissie. De provinciale gouverneurs en de arrondis- sementscommissarissen trachten zooveel mo gelijk de bijeenkomsten van de vertegenwoor digers der werkgevers en van de vakvereeni- gingen jte bevorderen op grond van de over- eenkomsten bereikt in de paritaire commissie. Voomamelijk in Oost-Vlaanderen blijkt men goede resultaten te boeken. Daarentegen zijn in verschillende bedrijr/en nieuwe stakingen uitgebroken. In het Kort- rij'ksche is het werk neergelegd in 50 kleine bedrijven met tezamen 4000 arbeiders. Te Thourout heeft de staking zich uitgebreid tot drie textielfalbnieken met in totaal 300 arbei ders. Te Brussel heeft de staking zich giste- ren uitgebreid tot de bankinsitellingen. Het personeel van verschiMende banken heeft het werk neergelegd, o.a. dat van het filiaal der ,,Banque de Bruxelles" te Antwerpen, dat in verstandhouding met het personeel van het hoofdkantoor te Brussel eveneens gisteren- middag in staking is gegaan. Men vreesde, da|t de staking zich te Antwerpen tot nog meer banken zou uitbreiden. Gistermorgen heblben zich nieuwe inciden- ten voorgedaan voor het volkshuis te Ander- leeht. Hierbij werden twee agenten mishan- deld en gewond. ERNSTIGE ONGEREGELDHEDEN IN ROEMENIe. Te Boekarest (Roemenie) hebben zich Zon- dag ernstige ongeregeldheden voorgedaan in bijna alle deelen van de stad. Volgens de eerste berichten is een typograaf gedood en zijn drie anderen emstig gewond. De botsingen deden zich voor tusschen bij partijen der lin- kerzijde aangesloten arbeiders en reehts- extremistische studenten. Verscheidene ge- wonden moesten in de ziekenhuizen worden opgenomen. De extremistische studenten hebben een be- weging op touw gezet om den verkoop van democratische bladen in de hoofdstad onmo- gelijk te maken. Arbeiders en redacteuren der bladen orga- niseerden een verdediging der kiosken en namen ook de krantenverkoopers in bescher ming. Niettemin zijn de studenten op tal van plaatsen in het bezit van exemplaren der ge- boycotte kranten gekomen, welke zij ver- brandden. Zij vielen eveneens de bestelauto's der bladen aan. De verspreiding der kranten werd hierdoor gedeeltelijk verhinderd. Bloedige incidenten hebben zich voorgedaan in de buurt van het gebouw der vroegere „IJzeren Garde", waar linksche arbeiders met revolvers werden aangevallen. Ook de com- missaris, die het bevel over de politie-afdee- lingen voerde, werd gewond. De redactie- bureaux en de gebouwen der bladen zijn ge- barricadeerd. De politie heeft versterking ontvangen van de gendarmerie.. Honderd personen zijn gearresteerd. Zij behooren tot de beide groepen. EEN MILLLARD BEZUINIGEN DOOR KOUDE. Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het instituut voor koudetechniek aan de GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. In de op Woensdag 1 Juli a.s., des namid- dags twee uur, te hou'den openbare vergade ring van den gemeenteraad komt als eenig punt in behandeling: Installatie burgemeester. ZONNESTRAAL-COLLECTE. De j.l. Zaterdag alhier gehouden Zonne- straal-collecte heeft opgelbracht f 112,40. ZANGERS- EN MUZIEKDAG 1936. De zangers- en muziekdag, uitgaande van den Ring van Christelijke Zang- en Muziek- vereenigingen in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaande- ren en van den Kring van Christelijke Zang- vereenigingen in Westelijk Zeeuwsch-Vlaan- deren, zal dit jaar gehouden worden te Zaam- slag op 4 Juli aanstaande. Van Ter Neuzen zal de Christelijk Gemeng- de Zangvereeniging „Excelsior", dir. Aug. Eeckhout en de Christelijke Zangvereeniging „De Lofstem" dir. F. H. v. d. Peijl, hieraan deelnemen. Het totaal aantal deelnemende vereenigin- gen zal 17 h 18 bedragen met een leden tal van ca. 550. SLYGERSVAKTENTOONSTELLKNG. Het was heden weer een hoogtijdag voor den Zeeuwsch-Vlaamschen Slagersbond, meer speciaal voor de commissie van en de deel- nemers aan den cursus in vleeschbereiding. Deze cursus is weer beeindigd en heden ving een tenboonstelling aan van producten, door deelnemers aan dien cursus vervaardigd. Zij worden heden en morgen gehouden in het Concertgebouw. Toen wij hedenvoormiddag in de zaal een kijkje namen, ontwaarden wij, dat het inder- daad een echte tentoonstelling was. Men was n.l. in de meeste stands nog druk aan 't werk, om een en ander tegen het uur van opening gereed te krijgen. Doch dit betrof meer ,,de attracties", de slagers-etalages waren meeren- deels gereed. Op het oog te zien, zijn daar heel wat keu- rige spijzen ten toon gesteld. Verschillende soorcen worst en vleezen in diverse bewerkin- gen, zien er apetijtelijk uit. Eenige uitspraak van jury is ons niet bekend, zoodat ons de wetenschap over het oordeel van de kenners ontbreekt. Maar we vermeenen, dat vooral de firma IJsebaert en de heer De Theije, hier op een uitlokkende en pak'kende wijize hebben geetaleerd de producten die ze ook voort durend in ons blad adventeeren. Het podium, van waar hedenmiddag de of- fieieele opening der tentoonstelling zal plaats heibben, was keurig met bloemen versierd, hetgeen, wanneer we ook het oog houden op een ingezonden bloemstuk, is verzorgd door het bekende bloemenmagazijn Flora". Er zijn ook verschillende machinerieen, die bij het slagersVak thuis behooren uitgestald en in werking te zien. Maar ook de heer E. C. Oggel Zoon heeft gemeend deze gelegenheid voor meerdere be- kendheid aan het product van zijn koffie- branderij te moeten geven, en was druk werk- izaam met het inrichten van een kiosk, waar men een geurig kopje mokkavocht zal kun nen toekomen, terwijl de ook uit onze adver- tentiekolommen bekende barnketbakker Kave- laars in een mooien stand heel verleidelijke gebakjes, die voor groot en klein steeds een welkome tractaitie zijn, etaleerde. Vooral voor de huisvrouiwen moet deze ten toonstelling, waar men kennis kan maken met verschillendf producten die dagelijks in de huishouding te pas komen, kan kennis maken, is een ibezoek aan deze tentoonstelling zeker interessant. iOp de opening enz. komen we in het volgend nummer /terug. LA> DBOUW-CItlSIS-DRGANISATIE. De minister van landbouw en visscherij heeft de periodiek aftredende bestuursleden van de Landbouw-crisis-organisatie voor Zee- land, C. Kammeraad, A. E. Langenhorst, Pr. Plasschaert, C. de Putter en J. S. de Regt, herbenoemd. DE COMMISSARIS DER KONINGIN NAAR HET BUITENLAND. De Commissaris der Koningin in Zeeland vertrekt heden voor pl.m. 14 dagen naar het buitenland. EEN BURGEMEESTER VRAAGT ONTSLAG. De heer J. Truijman, burgemeester van Stoppeldijk en Boschkapelle, heeft als zoo- d'anig ontslag aangevraagd 'teggn resp. 25 Juni en 1 Juli e.k. SCHEiEPVAARTBEVVEGING. Gedurende het tijdvak van 4 tot 22 Juni j.l. zijn alhier tengevolge van de staking te Ant werpen in totaal gelost en geladen 77 zee- schepen w.o. edn op de reede. Muzikaal nieuvvs. Door de Harmonie ..Concordia", directeur de heer A. J. Schieman, zal a.s. Vrijdagavond bij gunstig weder een concert op de Markt wor den gegeven, met het volgende programma: 1. 'Souvenir de Beersse, marsch n r,.,, l Luit. Purnotte. faust, fantasie sur l'opera de Gounod 3. La Perle du Las, valse deToncm-'"^00"31' 4. Variete sur Martha, opera de^lottow6^ e riao. i arr- Gadenne. o. Daar komen ze aan, marsch-potpourri arr. Adr. J. Maas. Pauze. 6. IPaix et Labeur, ouverture o Filsfih 7. 1 Anche d'Or, ouverture G. Gadenne' 8. Gloneuse rentree, fantaisie Frederic Sali. 9. Luxor-marsch H. Lureman. Verder ligt het in de bedoeling van de Chr muziekvereendging ..Hosanna" a.s ZaWdaa- bezoeken6 N°°rdelijk &ele&en buitenwijken te Nummering perceelen. Reeds jarenlang liet de nummering der hui- zen en gebouwen in onze gemeente door den omvangrijken nieuwibouw veel 'te wenschen °yer' v Ia sommige straten hadden, met een gansch ahabet eraan toegevoegd, alle huizen een zelfde nummer en zoo zag men b.v. de allergekste en tot verwarring aanleiding ge- vende ondprscheidimgsteekens, b.v. J lli en on 1?aaraan komt nu een einde, daar thans alle g-ebouwen in onze gemeente ((pl.m. 1800 in getal) opnieuw voorzien worden van zeer duidelijke en aardig aandoende nummerbord- jes, waar.bij voor de in de loop der laatste jaren zeer uitgetoreide kom de letterteekens voor de onderscheidene wijken komen te ver- vallen. Ook in dit opzicht hadden wij eisen- aardige toestanden gekregen en b.v. wijk EE en wyk GG gekregen. Alzoo wordt ook in dit opzicht ons stedeke gemodemiseerd. De watertoren. De werkzaamheden aan den watertoren vor- deren thans hard. Ddt indrukwekkende bouw- werk is. hoewel de koepel (van ook nog pl.m. 10 mei.er hoogte) er nog op ontbreekt, van uren ver uit den omtrek waarneembaar. Naar wij vernemen zal bij de voltooiing deze water toren dan ook een der hoogste zijn uit ons land. Inmiddels is dezer dagen begonnen met de levering van water in de huizen en werd de vorige week de burgemeester de eer gegeven van de eerste aansluiting op het net, waarvan deze echter door omstandigheden geen gebruik kon maken en aizoo was hat perceel van Dr. J. W. Kalhorn aan de Zeestraat de eerste aan gesloten woning in onze gemeente. De krekelpiaag. •Ook dit seizoen schijnt weer in het teeken te zullen staan van het bezoek van de ophef- makende krekels, die als haard en kweekplaats vooral het z.g. „Nieuwe Diep", de vuilnisbelt, kiezen en zich van daaruit alierwege in de kom verspreiden. De hinderlijke nach'telijke krekelconcerten zijn weer in vollen gang. Y oor het heden gehouden eindexamen aan de Kath. Mddd. Handelsdagscho-ol met 4-jari- gen cursus, zijn geslaagd: W. v. d. Bilt te Axel, C. Boone te Hulst, Fl. Fermont te Boschkapelle, Chr. Lansu te Clinge, A. Mijns- bergen te Hulsit, R. v. Nieulande te Zuiddorpe H. de Ruijter te Axel en G. Verstraeten te Clinge. •Afgewezen 3 candidaten. N a t u rali sat ie. Aan den voorzitter van den R. K. Land- arbeidersbond afdeeling Terhole, den heer Ed. van Acker, vroeger van Belgische nationali- teit., is de hoedanigheid van Nederlander verleend. Met ingang van 1 Juli a.s. wordt de Rijks- vSldwachter G. A. Wieme alhier, overgeplaatst naar Schoondijke, Kinderiijkje aangespoeid. Alhier spoelde aan een kinderiijkje van het vrouwelijk geslacht van slechts enkele dagen oud. Het vermoeden bestaat, dat misdrijf in het spel is. Dr. Hulst uit Leiden, zal mor gen de sectie op het lijkje, dat in een pullover gewikkeld was, verrichten. Laffe daad. Toen de echtgenoote van v. G. uit de Noordstraat zich met haar gezin huiswaarts begaf, werd ze onderweg aangesproken door haar buurjongen N. Daar de versitandhouding steeds goed was geweest, dacht de vrouw. dat N. een buurpraatje wilde maken. Ze werd echter bewerkt met een knuppel waarmee N. gewapend was, terwijl dezemitriep,,Wil ik jou nou eens afranselen". De echtgenoot, die zich in de buurt bevond, liep zijn vrouw ter hulp; hij moest zich tegen den woesteling heftig verzetten en kreeg ook nog enkele knuppelslagen te incasseeren. Van een en ander is aangifte gedaan bij de politie, die proces-verbaal opmaakte. COMPETITIE „ZWART-WIT". Gisteravond werd de laatste partij van de door het eerste tiental der Zaamslagsche dam- club ,,Zwart-Wiit" gespeelde competitie, waar- ibij het aan spanning in geenen deele heeft ontbroken, beeindigd. Zelfs tot de allerlaatste partij bleef het een open vraag, wie met den eerepalm zou gaan strijken en als zoodanig was dan ook de ontmoeting tusschen de hee- ren J. A. van Dixhoorn en W. Lensen van groot belang. De meerdere routine van eerst- genoemde was oorzaak, dat de heer Lensen het niet kon bolwerken. Mat een score van 28 punten uit 18 partijen, alzoo een gemid- delde van 1.55, vestigde de heer Van Dixhoorn het kampioengchap der vereeniging op zijn naam. t De volledige eindstand luidt als volgt: gesp. gew. gel. verl. pt. gem. 1. J. A. v. Dixhoorn 18 12 *4 2 28 1.55 2. W. Lensen 18 11 4 3 26 1.44 3. J. M. d. footer Pz. 18 10 5 3 25 1.39 4. C. Scheele 18 8 8 2 24 1.33 5. A. 'Hamelink 18 7 4 7 18 1.- 6. J. M. d. Rooter Mz. 18 7 2 9 16 0.89 7. M. J. d. Pooter Pz. 18 5 6 7 16 0.89 8. L. Mecihielsen 18 4 4 10 12 0.67 9. C. Oppe 18 3 3 1'2 9 0.50 10. G. A. van Breen 18 '2 2 14 6 0.33

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 2