ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOW) ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het Mysterie van Gresford Hall. Juist voor Vrouwen! AKKEPTJiS Bij korte mouwen No.[;9468 WOENSDAG 24;;JUNI 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton i/V AKKER.CACHETS TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den f 2,35 pgr 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitletaling. 1'it.gr.efster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief-, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. RAADSVERGADERING. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een openbare ver- gadering van den gemeenteraad is belegd op Woensdag 1 Juli a.s., des namiddags twee u'ur. Ter Neuzen, 23 Juni 1936. De Burgemeester voornoemd, L. J. GEELHOEDT Lo. B. PRINSES JULIANA TE DELFT. Zaterdagmiddag heeft in het koor van de Nieuwe Kerk te Delft de plechtige onthulling en overdracht plaats gehad van de zeven nieuwe gebrandschilderde ramen, waarvan er een is aangebeden door Prinsies Juliana en zes door bet Delftsob vrouwencamite. Bij deize onthulling was de Prinses aanwe- zig, alsmede een groot aantal genoodigden, o.a. J. H. F. graaf Dumonceau, opperceremo- niemeester van H.M. de Koningin, de Minis ters Dr. Colijn, Slotemaker de Bruine en De Wilde en Jhr. Mr. Dr. A. 'H. van Karnebeek, commissaris der Koningin in Zuid-Holland. Na een rede van den voonzitter der glas- ramencommissie heeft de Prinses na een toe- spraak het door haar geschonken raam ont- huld. De zeven nieuwe ramen werden vervolgens door Prof. Dr. H. B. Dorgelo namens kerk- voogden met een rede aanvaard, waama de Prinses voorgelicht door Jhr. Van Beresteyn, de nieuwe ramen belangstellend in oogen- schouw nam. Aan Prinses Juliana werden exemplaren aangeboden van een beschrijving der ramen en een over de grafmonumenten en grafzer- ken in het koor van de Nieuwe Kerk, beide van de hand van Jhr. Van Beresteyn. DR. COLIJN 67 JAAR. Maandag vierde de minister-president Dr. H. Oolijn zijn 67en verjaardag. Ter gelegen- heid hiervan werden hem door de ministers en A.R. partij-instanties o.a. door de A.R. Kamercluib en door den Bijzonderen Vrijwil- liigen Landstorm bloemstukken gezonden. In den loop van den dag ontving Dr. Oolijn tai van schriftelijke en telegrafische geluk wenschen. De huldiging van Dr. Colijn. Dat moet schrijft de N. R. Crt., MaanJag wel een zeer bijzondere avond voor Dr. Colijn en de zijnen geweest zijn, toen duizenden, na een bericht in enkele Haagsche bladen, opge- trokken waren om den Minister-President ter gelegenheid van zijn 67en verjaardag hun aanhankeljjkheid te betuigen. Zoo tegen 9 uur was de menigte, die zich verzameld had bij de Duinoordkerk, in de buurt van het huis van Dr. Colijn aan de Stad- houderslaan gekomen. De jarige verscheen op het hordes van zijn huis, omringd door tal van familieleden en vrienden. Daaronder merkten wij op Minister De Wilde, oud-minister Van Dijk, staatsraad Koolen, de oud-gezant te"' Brussel Jhr. Van Nispen tot Sevenaer, Ds. Barkley Wolff, velen vergezeld van hun vrouwen. Nadat de schare met de begeleiding van de muziek van Patrimonium's Harmonie het eer- ste en het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen had, kwam Dr. Oolijn, vergezeld van zijn vrouw, naar voren om op straat de volgende woorden van dank te spreken. Waarde vrienden. Ik heb een vrij sterke stem, al ben ik van- daag 67 jaar geworden, maar ik vrees toch, dat het mij niet gelukken zal. om mijn stem z66 uit te zetten, dat iedereeh mij verstaan Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY (Nadruk verbQden.) 44) Vervolg. Tn den salon is het een en al schittering, merkte Brayshaw met een veelbeteekenend laehje op, nadat hij Archer eeniige minuten later begroet had. Ik ben blij dat je gekomen (bent, want ik zou zeggen dat het verstamdig is om vanavomd een voorloopige inspectie te houiden." Archer knikte. „Ik ben even komen aan- loopen omdat een andere zaak onze aandacht vraagt." „En?" ,,Je vriend, baron de Rastillac, is nog steeds op de vlakte." iBrayshaw fronste de wenkbrauiwen. ,,Ik had zoo'n idee dat hij verdwenen was, ik heb hem de laatste dagen niet meer gezien." ,/Vanmiddag nog zag ik hem rondsipeuren." ,,In het park?" „Ja, in het park!" (Brayshaw liet een lach van ergemis hoo- ren. ,,Die kerel geeft het niet op. 'Hij heeft een goede reuk en wil meedoen zooals ik je al eerder vertelde. Mijn verhaal van Sibyl's er- fenis was te doorzichtig. Ja, hij is niet gek." ,,Des te meer reden om te zien aan zijn las- tige nieuwsgierigheid te ontkomen," vond Ar cher. „Ik houd den man voor een groot ge vaar." ,,Dat is hij zeer gedeoideerd," viel Brays haw hem bij. ,,Maar tooh zie ik niet in, welk gevaar we zijnerzijds te duchten hefbben zoo- lang hij niet hier in huis is." ,,Zoover ik hem ken," vervolgde Archer, kan. Ik moet beginnen met hartelijk dank te zeggen voor dit welkom. Ik begrijp dat het niet alleen is, omdat ik vandaag 67 jaar ge worden ben. Ik weet dat door velen uwer ook daaraan gedacht is. Doch ik heb grond te denken, dat uw bijeenzijn ook in lets anders zijn oorsprong vindt. (Geroep: Ja en applaus.) Daarvoor ben ik dankbaar in het diepst van mijn ziel. Gij vergeet mij niet. Ik ver- geet u niet. Trouw moet blijken en daarom dank ik uit het diepst van mijn ziel aan de zijde van mijn echtgenoote. (De minister legde zijn hand op den schou- der van zijn vrouw. Hij was merkbagr ont- roerd.) Keert thans rustig huiswaarts. Dit oogen- blik zal ik nooit van mijn leven vergeten. (Toejuichingen.) De muziek zet in: Dat 's Heeren zegen op u daal. De voorzitter van de a. r. propagandaclub, Mobiel, die de leiding had bij deze huldiging, speak hierna: Excellentie, Het is mij een groot voorrecht u, namens aeze duizenden, te mogen gelukwenschen met de herdenking van uw geboortedag. In de bede, die wij u hebben toegezongen, hebben wij vertolkt, wat in ons leeft. Wij hadden behoefte op dezen avond en op deze wijze daaraan uiting te geven. Ik geef u de ver- zekering, dat 't a.-r. volk in liefde, trouw en aanhankelijkheid achter u staat bij uw ge- wichtige en moeilijke levenstaak. Moge de Heere u daarin tot in lengte van jaren sparen tot blijdschap van het a.-r. volk en tot heil van het geheele Nederlandsche volk. Deze woorden werd door luide toejuichingen onderstreept. Vervolgens zong men Dr. Colijn de zegen- bede „Dat 's Heeren zegen op U daal" toe. En itenslotte het lied van Da Costa ,,Zij zullen net niet hebben". Een der jongste deelneemsters, Henriette Barkey Wolf, ging den tudn binnen en reikte Dr. Colijn een tuil bloemen. Dr. Colijn dankte haar met een hartelijken zoen. Het publiek zong spontaan: Lang zal hij leven en drong op om den minister te hul- digen. Toen moesten de menschen langzaam door- loopen en kwamen er uit den stoet zoo nu en dan enkelen den tuin binnen om Dr. Colijn de hand te schudden. Zoo zagen wij o.m. den burgemeester van Delft, mr. van Baren, naar binnen gaan. Een oogenblik later kwam ook de voorzitter van de Eerste Kamer, baron de Vos van Steenwijk, zijn gelukwenschen aanbieden, gevolgd door mr. Briet, lid van de Eerste Kamer. En zoo kwamen er nog ande- ren. Dr. Colijn sprak nog een apart woord van dank tot Rotterdammers, die met vier autobussen gekomen waren. En zoo ging de menigte langzamerhand uiteen. COMPENSATIEVERLIEZEN NEDERL MIDDENSTANDSBANK. Bij de Tweede Kamer is ingediend een suppletoire begrooting van Financien voor het jaar 1935. Aangevraagd wordt o.m. een bedrag van f 9300 ter compensatie van de verliezen door de Nederlandsche Midden stand shank geleden ten behoeve van verleende credieten aan in liquiditeitsmoeilijkheden geraakte volwaardige middenstandsbedrijven, welke verliezen aan de Middenstandsibank zijn vergoed. GEDENGTEEKEN MOERBUKBRUG. Het ligt in de bedoeling van de Koninklijke Nederlandsche Automobielolulb bij de open- stelling van de brug te Moerdijk voor het ver- ,,bllijft hij niet voor een gesloten deur staan, als hij denkt dat aan den anderen kant iets voor hem te halen valt." IBrayshaw liep peinizend de k£imer door. Toen hij zijn medeplichtige den rug toekeerde, kwam er een uitdrukking op Cardon's gezicht, die niet bepaald van vriendschappelijke ge- voelens sprak. Misschien hinderde hem de gedachte nioig, dat hij verslagen was in den strijd om Richard en Gresford Chase. ,,Ja", zei Brayshaw nadenkend, ,,de man is ongetwiifeid gevaarlijiR. en we moeten voor- zichtig zijn. Je houdt vannacht flink je oogen open, nietwaar?"' ..Daarvan kim je verzekerd zijn," stelde Archer hem gerust. „Maar ik moet toch be- kennen dat, de aanwezigheid van dien scha- vuit me onrustig maakt. Hij is minstens zoo gewiekst alls een detective." „Zeg maar gerust gewiekste'", voegde Brayshaw hem toe. „Het is nu maar de vraag," ging Cardon voort, „of het in de gegeven omstandigheden niet wenschelijk is de werkzaamheden op te schorten tot we er absoluut zeker van zijn dat hij voor goed verdwenen is. Waarcm zou- den we het risico loopen?" „Ik ben net volkomen met je eens," ant.- woordde Brayshaw. „We moesten er voor- loopig mee uitscheiden tot het wachten hem begint te vervelen. Maar toch," vervolgde hij op beslisten toon, .moeten we vanavond onzen kans niet laten voorfbijgaan. Het is er een in de honderd. Een prachtgelegenheid, beste Cardon, die we moeten aaagrijpen. Daarna gaan we een poosje op onze lauweren rusten tot de kust vrij is." Cardon knikte. „Dus het is de moeite waard?" Brayshaw maakte een veelbeteekenend ge- baar. „En of! Wacht maar tot je het ziet. Maar wees voorzichtig. Wat een geluk dat er vannacht geen maan is." „Och, dat heeft ook zijn schaduwzijde." „0, neen," wierp Brayshaw tegen. „Hct is beslist in je voordeel." keer, welke voor het einde van het jaar wordt verwacht, een gedenkteeken aan te bieden als blijk van waardeering voor het werk van den rijkswaterstaat aan bruggen en wegen. De minister van waterstaat heeft hiertoe reeds goedkeuring verleend. LANDDAG VAN DE R.K. STAATSPARTIJ TE ALKMAAR. Op den stralenden zomerdag van Zondag waren, meldt de N. R. Crt., een zesduizend R.K. Noord-Hollanders opgetrokken naar het gemeentelijk sportpark te Alkmaar, waar de eerste van een rij landdagen van de R.K. Staatspartij werd geliouden* Op de eere- triibune zagen wij o.a. den loco-commissaris der Koningin in Noord-Holland, Mr. Bomans, de Tweede Kamerleden Groen, Stumpel, v. d. Bill, Loerakker en den partij-voorzitter jV^-. Goseling. Op voorstel van den heer Fluitman werd een telegram van hulde en trouw gezonden aan H.M. de Konmgin, waarop nog tijdens den landdag een antwoord kwam, dat eveneens werd voorgelezen en waarin dank werd ge- zegd voor de gevoelens zooals die uit het ver- zonden telegram bleken. Yerantwoordelijkheid in zwaren tijd. Dit was het onderwerp. waarover de eerste spreker van den middag, Mr. F. Teulings, lid der Tweede Kamer, en le secretaris der R.K. Staatspartij, het woord voerde. Spr. erkende, dat de tijden van nu zwaar Zijn en daarom moet de geestdrift, welke gewekt moet wor den voor de roomsche geaachtfen, een erasti- gen inhoud hebben. Wij hebben onze verant- woordelijkheid te dragen, zei hij, ook en juist in zware tijden, waarin we1 de 'zorgen leeren kennen en de beproeving; wahhopen mogen we echter nooit, omdat wij in ons particuliere leven en in het openbare Gods wil hebben te volbrengen. Deze verantwoordelijkheid is in ons land veel zwaarder dan daar waar de burgers geen eigen meening meer mogen heb ben en leven onder dictatuur. Onze verant woordelijkheid legt ons op, om het regeerings- beleid waar noodig te beoordeelen en soms wel te veroordeelen Spr. gaf toe dat de taak der regeering zwaar is en dat men aan haar rjiet ddl misere van dezen tijd mag wijten, maar daarom kunnen wij nog ziet instemmen met alle door haar genomen maatregelen. De R.K. Kamerfractie vraagt in dezen niet naar groeps- of partijbelang, maar uitsluitend naar jiet algemeen welzijn. Wij vragen daarvoor uw vertrouwen, riep spreker uit, gij draagt uw verantwoordelijkheid voor de wijze waarop ons land wordt bestuurd, over aan de volks- vertegenwoordiging, en wij zullen zorgen dat wij vrij blijven zooals tot nu toe, wij zullen handelen in den geest van het bisschoppelijk schrijven van 1934. Juist in tijden als van nu, als de verwarring der geesten met opzet wordt vergroot, is onze verantwoordelijkheid zwaar, en daarom stellen wij als eisch uw mede-arbeid voor onze idealen, die niet al leen beoogen te voorzien in de stoffelijke noo- den al zijn die ook welhaast primair maar ook en vooral: vrijheid van pers, scho- len en radio. Vooral ook hiervoor zijn wij verantwoording schuldig aan ons eigen ge- weten, aan God. Rede van oud-minister Verschuur. Oud-minister Mr. Verschuur had tot onder werp gekozen ,,Ons volk in nood". Spreker gaf toe, dat niet een bedrijf in nood verkeert, maar dat alom de bestaanskansen wegzinken, zware zorgen rusten op zoo goed als iedereen. er is een orkaan van achteruitgang losgebro- ken die niets onberoerd laat en als we ooit weer tot welvaart komen, zal die er toch heel anders uitzien dan die van voor de crisis, toen ons bedrijfsleven als een poliep zijn vang- armen had uitgestrekt over de heele wereld. Deze vangannen zijn door de crisis afgeslagen, vandaar den grooten achteruitgang, die ellen- Cardon keerde zich om. om weg te gaan Zullen we dan zeggen een uur?" „Liever half een. We zullen niet iaat zijn „Breek zoo vroeg mogelijk op. Kun je nog- al opschieten met Richard?' vroeg hij tei- loops. ,,Heb je 't er al met hem over gehad of je blijven kunt of niet?" Brayshaw lachte luchtig. ,,0, ik g3loof niet dat we er voorloopig uit hoeven te gaan. Alleraardigste kerel. We mogen hem graag. Cardon wierp een zijdelingschen, cenigszins loerenden blik op hem en vertrok zonder ver- der iets te zeggen. Hoofdstuk XXXI. N aehtmanou vres Als de schrandere inspecteur Myrtle in den waan verkeerde dat de gedegenereerde edel- man, bekend als Baron de Rastillac, en dien hij nu scherp in de gaten hield, onbewust was van diens bedoelingen, had hij het werkelijk mis. De baron had geen leven van misdaad en j>edrog geleid in de twijfelachtige milieus van haast iedere Europeesche hoofdstad om niet die bijzondere waakzaamheid te ontwik- kelen, die zoo karakteristiek is voor mannen van zijn allooi. Toen hij daarom dien avond laat van den Drakenkop wegslenterde. voelde hij bij intuitie dat hij bespied werd eji men hem volgde. Dien- tengevolge sloeg hij, hoewel zijn doel de Hall was. voorzichtigheidshalve een andere rich- ting in. Hij was er nog steeds niet in ge- slaagd te ontdekken waarmee zijn oude vriend en kameraad Percy Brayshaw zich onledig hield. In elk geval moest het een zeer winst- gevend bedrijf zijn, dat hem in staat stelde den grooten mijnheer uit te hangen; om daar achter te komen en er zijn voordeel mee te doen was de reden waarom hij zijn dagen doorbracht in dat saaie Engelsche dorpje en een nachtelijke wandeiing ondemomn had. 0oo liep hij lanigzaam, met een sigaar in den mond voor.t, alsof hij zich op den Boulevard St. Michel bevond en vol belangstelling het de der werkloosheid, de stilliggende scheep- vaart, enz., waartoij de regeering te hulp schoot. Spreker besprak deze regeerings- maatregelen nader erop wijizende dat zij be- oogden een instorting, als zijnde het ergste, te voorkomen door terug te dringen naar een lager prijsniveau, en anderzijds bedoeld waren als verdedigingsmiddelen (clearing, contin- genteering, handelspolitiek). Het ouderwet- sche vrije ruilverkeer zal nimmer kunnen terugkeeren, tengevolge van een snelle en te goedkoope productie door Japan en enkele Europeesche landen. De verschillende staten zullen moeten behartigen wat in de encycliek Quadragesimo Anno wordt gezegd: door ver- standige verdragen en instellingen het oeco- nomisoh stelsel bevorderen. Spr. verdedigde de door de regeering gevoerde handelspolitiek, de beteekenis ervan is veel belangrijker dan de steun aan een bepaalde groep. Hij wees hierbij op het belangrijke werk, dat de nog niet zoo heel lang geleden ingestelde voor- lichtingsdienst kan verrichten. Er liggen in de ruime wereld nog vele bedrijfsmogelijkhe- den ook voor Nederland. Vast staat echter, dat voorloopig de werk loosheid nog is gestegen, dat in verschillende bedrijven de volwassenen zijn ontslagen om plaats te maken voor jongeren en voor vrou wen en voor steeds meer machines. Alleen daar, waar onmeedoogend is gestregfd naar aanpassing, gaat men in een betere richting. In verband hiermee zei spreker: Zeker zou men op den duur door aanpas sing in geheel de samenleving op een niveau kunnen komen, waarop de thans nog bestaan- de kansen door onze export-industrie zouden kunnen worden benut... als zij dan nog be- staan en als... wij nog zoolang kunnen wach ten. Wij hebben onze scheepvaart, onze kolo- nien, onze export-industrieen te zeer gehandi- capt door het langs den langzamen weg te zoeken. Zij moeten niet langer buiten en boven het financieel wereldniveau worden ge- houden. Door de ontwaarding van het pond sterling zijn wij wel eenigszins overrompeld. Wij waren dus niet gereed om gelijken tred te houden Oud-minister Verschuur acht munt- correctie noodig. Muntcorrectie moet ons thans, nadat wij het onmogelijke beproefd hebben de behan- deling en verwerping van de vaste-lasten-ont- werpen heeft de situatie opgehelderd over het doode punt heen helpen. Met duchtige aanpassing komen wij daarna dan wellicht, als wij niets verzuimen, in beter vaarwater. Zonder muntcorrectie zeker niet! Daarmee is, nadat lang genoeg de andere weg <is be proefd en zulke belangen op het spel staan, gedwongen als wij zijn door de wereld-beheer- schende valuta's, de andere zijde der vraag, welke wij niet willen ontgaan, beslist. Als eerste vertroosting verwacht ik een zekere verlichting in het drukkende werkloosheids- vraagstuk, dat niet het minst moreel de griootste ramp is van dezen tijd. In het volgende deel van zijn rede wees Mr. Verschuur nog op de sociaal-oeconomische be teekenis van de beide encycliek en ,,Rerum Novaruijn" en „Quadragesimo Anqp". Prof. Mr. C. P. M. Romme, lid van de Prov. Staten van Noord-Holland en voorzitter van d'e RJK. gemeenteraadsfractie te Amsterdam, sprak daarna over Katholiek te zijn en Neder- lander, een twee-eenheid. Mr. Goseling sprak het slotwooid, pleitend voor eendracht onder de katholieken. OPENING NIEUWE A.VR.O.-STUDIO. De officieele opening van de nieuwe A.V.R.O.-studio zal op Donderdag 2 Juli a.s. des middags te drie uur plaats hebben door den directeur-generaal van P. T. T. ir. M. H. Damme, aangezien de minister van bin- nenlandsche zaken, J. A. de Wilde tot zijn spijt niet beschikbaar is. drukke verkeer gadesloeg, op een behoorlijken afstand gevolgd door den detective-inspec- teur. Eensklaps wierp hij het eindje sigaar weg, blies de laatste rookwolk uit en vensnelde zijn pas. De detective, die zijn prooi scherp in de gaten hield, kreeg het fer in den nacht zonder maan niet gemakkelijker door. Hij moest den baron op goed geluk volgen, daar het noodzakelijk was op een behoorlijken afstand te blijven en zijn aanwezigheid niet te ver- raden. Het kwam hem voor, dat Rastillac pogingen deed om hem kwijt te raken en dit maakte hem des te waakzamer om uit te vinden wat de baron in zijn schild voerde. j Hij bleef even stiljitaan om te luisteren, maar toen hij geen geluid meer hoorde, werd het Myrtle duidelijk dat de Franschman ver dwenen was. Er was niets meer van hem te bespeuren. De mogelijkheid was niet uit- gesloten, dat hij nog in de buurt was, doch Myrtle kon niet u'tmaken waar hij zich be vond. Ja, Rastillac was hem ontglipt en begrijpend dat het hopeloos was om in het pikdonker zijn spoor terug te vinden, overlegde hij wat hem te doen stond. Het zou ongetwijfeld het beste zijn naar ae Hall te gaan en daar nog een oogje in 't zeil te houden. Dat zou Rasti- jac's doel wel zijn. Myrtle had op de aan- komist der treinen gelet en opgemerkt dat een rijk gekleede en met juweelen behangen gast dien avond gearriveerd voor de Hall was. Dus keerde hij om, in de richting van het dorp en was van plan ingeval hij op zijn beurt achter- volgd werd, te doen alsof hij naar den Dra kenkop terugging, om daarna het huis weer door het park 'te naderen. Een half uur daar na bereikte hij, sluipend door het donkere struikgewas, de Hall. Terwijl hij heimelijk om het huis liep, kon hij niets verdachts ont dekken, zelfs niet de scherpe oogen, die hem met spottende minachting van achter een groep laurierboomen gadesloegen. Meenend, dat hij er het eerst was aangeko- en lage hals... behoort een mooie bruine huid, want een blanke huid venbrandt door de zon. Uw gelaat, hals en armen worden smel natuurlijk bruin, indien U deze bij fiets- tochten en bij verblijf in de zon inwrijft met AMILDA-zonnebruincreme. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ct. (Ingez. Med.) ONGEWENSCHTE ACTIE VAN EEN BELGISOHEN BURGEMEESTER? Het Tweede Kamerlid Boon heeft den minis ter van binnenlandsche zaken de volgende vragen gesteld: I. Is het juist, dat de burgemeester der Belgische gemeente Selzaete, de heer Chal- mette, o.a. op 10 en 11 Juni in Ter Neuzen is geweest, waar hij de Nederlandsche haven- arbeiders heeft aangespoord om te staken uit soiidariteit* met de havenarbeiders te Ant- werpen II. Indien vraag I in bevestigenden zin wordt beantwoordt, is de minister dan niet van oordeel, dat een dergelijke actie van bui- tenlanders niet geduld kan worden en wil de minister na overleg met zijn ambtgenoot van justitie de burgemeesters instrueeren, dat een vreemdeling, die zich aan dergelijke handelingen schuldig maakt, onmiddellijk over de grens moet worden gezet? GEEN ROOKGELEIDINGEN VAN ETERNIET. Van de zijde van het toezicht op de volks- huisvesting is de aandacht van Ged. Staten in de onderscheidene provincies gevastigd op de omstandigheid dat in meerdere gemeentem bij het aanbrengen van rookgeleidingen in woningen gebruik wordt gemaakt, van eter- nietbuizen. De Ged. Staten hebben hierin aanleiding gevonden de gemeentebesturen er op te wijzen, dat aan het gebruik van eterniet- buizen voor dit doel emstige bezwaren zijn verbonden. Deze buizen hebben n.l. een sterk warmtegeleidend vermogen, zoodat houten constructiedeelen of behangsel, waannede zij in aanraking komen, als zij voor schoorstee- nen WOrden aangewend, te warm worden. Zjj worden door de rookgassen chemisch aan- getast. Bij werken van 't gebouw, waarin zij zijn toegepast tengevolge van storm, zakking enz. bestaat gevaar, dat zij breken. Door het niet opnemen van condensatievocht en de geringe isolatie wordt de roetvorming bevor- derd. Tenslotte leveren de buizen gevaar op voor ondichtheid bij de aansluitingen. De gemeentebesturen worden verzocht er tegen te waken, dat in gebouwen rookgelei dingen van eternietbuizen worden gemaakt. REGEERINGSDELEGATIE PAARDENTENTOONSTELLING PARIJS. De regeering, daartoe door de Fransche regeering uitgenoodigd, heef-t de heeren Jhr. J. van Vredenburch, algemeen voorzitter der vereeniging ,,Stamboek voor het Nederlandsch Trekpaard" en Dr. Ir. A. Sevenster, rijks- zijn die "AKKERTJES" een ideaal middel. Ze helpen verrassend bij onbehaaglijkheid, bovendien ook bij klachten op gezelte tijden f- Volgens recept van Apotheker Dumont (Ingez. Med.k men, zocht Myrtle een verborgen plek uit, vanwaar hij het geizicht hqd op het veldpad! uit welke richting hij verwacht te dat Rastil lac komen moest. De oogen, die op hem waren gericht ge weest tot hij in de duistemis opgenomen was, richtten zich nu met grooter belangstelling op een lichtstraal, dat aan een der boven- vensters verscheen. Ternauwernood had hij het licht opgemerkt of het verdween weer even plotseling als het gekomen was. Maar de oogen achter de laurierboomen wachtten met spanning op iets anders en dit wachten werd spoedig beloond. Een sterke lichtstraal scheen tussehen een kier van de gordijnen, die voor het venster getrokken waren; toen ver dween het weer. Daarop werden le takken behoedzaam uiteen geduwd en de gestalte van een man werd vaag zichtbaar terwijl hij vlug in de richting van de stallen liep, juist aan de andere zijde, vanwaar de wakkere Myrtle de wacht hield. Het was omstreeks dezen tijd dat Archer Cardon, na voorgewend te hebben dat hij naar bed ging, de Grange verliet, eerst over den grooten weg liep en vervolgens iangs het pad, dat door het park naar de Hall voerde. Hij was met grooter omzichtigheid dan ooit tevoren te werk gegaan, om inspecteur Myrt le's waakzaamheid gaf hij niet; hij had een aannemelijke verklaring .voor zijn aanwezig heid op dit uur in het park, ingeval hij dit heerschap tegen kwam. Maar het was de spionneerende Rastillac dien hij vreesde. Daarom vas hij dien avond extra voorziqh- tig. Hij had een duplicaatsleutel van de kleine tuindeur, die toegang gaf tot het huis, maar vannacht besloot hij eerst rone te speu- ren om te zien of alles in orde was eer hij binnenging. Hij zorgde er wel vooi onder de beschutting der boom en te blijven; eerst toen hij een tweehonderd meter van het huis ver- wijderd was, verliet hij het pad en sloop, ter dege op zijn hoede door de struiken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1