ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Zoo'n Migraine? Het Mysterie van Gresford Hall. No. 9467 MAANDAG 22 JUNI 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland. Een nieuwe Vinding! NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per poEt f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar voor Beigi'e en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruittetaling. I itgt efster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNN VaS 1 tor 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KZlEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsniimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavo. D1T BI.AI) VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EEN VERKLAKING NAMENS MINISTER COLIJN. Betreffenide geruchten van uiterst kwetsend karakter. Sinds eenigen tijd worden bier te lande gerucbten verspreid van uiterst kwetsend karakter voor den goeden naam van Dt. Colijn, voorzitter van den ministerraad. Zij vinden kennelijk bun uitgangspunt in een aan- gelegenheid van zuiver particulieren aard, waaromtrent intusschen met- macbtiging van den minister zelf, zonder bezwaar mededee- ling kan worden gedaan, nu blijkt, dat zij misbruikt wordt tot achterklap. Dr. Colijn heeft, begaan met den nood van een uit moeder, zoon en dochter bestaand, uit den vreemde bierbeen gekomen gezin, dat zicb om steun tot bem wendde, zicb op ver- scbillende tijdstippen en op verschillende wij- zen gedurende anderbalf jaar bet lot van dit gezin aangetrokken. Intusschen was Dr. Co lijn enkele maanden geleden tegen de docbter gewaarschuwd geworden met bet cwg op baar levenswandel. Hij vond daarin aanleiding baar mede te deelen dat zij op zijn hulp niet verder had te rekenen. Eenigen tijd later heeft Dr. Colijn ecbter besloten de familie voor het laatst nog eens te helpen en wel met een borgstelling, die het de docbter mogelijk zou maken het benoodigde geld op te nemen voor deelneming in een publiciteits-agent- schap in Zuid-Amerika, waarbij zij, door deze participatie, een behoorlijken maat- scbappelijken werkkring kon krijgen. Den doorslag gaf daarbij, dat bij Dr. Colijn inmid- dels twijfel was gerezen aan de juistheid van betgeen bem omtrent haar gedrag was mede- gedeeld. De aangelegenheid is hienmede tot de juiste afmetingen teruggebracht. De daar- omheen ten aanzien van Dr. Colrjn geweven geruchten missen elken feitelijken grondslag. NEDERLAND IN DE VOLKENBONDS- VERGADERING. In de a.s. zitting van de Volkenbondsver- gadering op 30 Juni a.s., welke is te beschou- wen als een voortzetting van de in September 1935 gehouden zestiende Volkenbondsvergade- ring zalevenals dit het geval was in de voortgezette zitting van October 1935 de Nederlandsche regeering vertegenwoordigd zijn door den minister van buitenlandscbe zaken jhr. mr. A. C. D. de Graeff, mr. C. rid- der van Rappard, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Koningin te Bern, permanent vertegenwoordiger van Ne- derland bij den Volkenbond en prof. mr. dr. J. P. A. Francois, chef van de afdeelimg Vol- kenbiondsziaken van bet departement van buitenlandscbe zaken, buitengewoon hoog- leeraar aan de Handels-hoogeschool te Rot terdam. Overeenkomstig hetgeen in Mei was be sloten zullen aan de bijeenkomst voorafgaan besprekingen met vertegenwoordigers van de groep der staten, bekend als de ex-neutralen. Te dien einde zal jbr. de Graeff. met de beide andere gedelegeerden zicl» reeds eenige dagen tevoren naar Geneve begeven. EEN SCHRIJFBUREAU VAN GROEN VAN PRINSTERER. De Dr. Kuypersticbting te 's-Gravenhage heeft dezer dagen van Notaris Mr. P. Loeff te Koudekerke (Z.) ten gescbenke ontvan- geb een groot sylinderbureau, hetwelk vroeger eigendom geweest is van Mr. G. Groen van Prinsterer. Dit bureau, hetwelk uiteraard door den Raad van Beheer der Kuyperstichting met dankbaarheid werd aanvaard, werd omstreeks 1910 door den vroegeren notaris Mr. J. Loeff aamgekocht uit de nalatenschap van wijlen den heer Dune, in leven directeur der registratie en domeinen te Middelburg, die 'n bloedverwant van Mr. G. Groen van Prinsterer was. Zulks nadat bij zicb te voren op de hoogte gesteld had, dat bet bureau metter- daad van Groen van Prinsterer afkomstig was. Het bureau is van respectabele afmeting, n.l. 2,15 M. lang en 1.13 M. breed. Door medewerking van Ds. A. C. Hey te Koudekerke werd het bureau aan de Kuyper sticbting aangeboden. OPHEFFING RIJKSKWEEKSCHOLEN EN INTREKKING RIJKSBIJDRAGE AAN GESIJBSIDIEERDE SCHOLEN. Bij de wet van 22 Februari 1936 tot ver- laging van de openbare uitigaven voor het onderwijs is bepaald, dat bij Kon. besluit het aantal kweekscholen, dat voor rijksbijdrage in aanmerking komt, met ingang van 1 Septem ber 1936 zal worden verminderd. Uit de be- handeling van het ontwerp dier wet blijkt, dat die vermindering gepaard zal gaan met de op- heffing van eenige rijkslcweekscholen. Tot de vermindering van het aantal gesubsidieerde kweekscholen zou eerst worden overgegaan, nadat daarbij betrokken onderwijsorganisaties zouden zijn geraadpleegd en nadat de onder- wijsraad zou zijn gehoord. Beslist is thans, dat zes rijkskweekscholen zullen worden op- geheven en dat twaalf gesubsidieerde kweek scholen de rijksbijdrage zullen verliezen. De zes rijkskweekscholen zijn die te Breda, Gorin- chem, Hellevoetlsluis, Oostburg, Zaandam en Zierikzee. iDe twaalf kweekscholen, die voortaan het rijkssubsidie zullen missen, zijn: de gemeente- lijke kweekscholen te Groningen en Leiden, de bijzondere kweekscholen voor onderwijzeres- sen te 'Haarlem en Nijmegen, uitgaande van de plaatselijke departementen der Maatschap- pij tot Nut van 't Algemeen, de bijzondere chr. kweekschool te Leeuwarden (Margaretha de Heerstraat), en de bijizondere R.K. kweek scholen voor onderwijzeressen te Amsterdam (Konte PrinsengrachtBeesel (Reuver), Box- tel, Breda, Heerlen, Nijmegen (Neerbosch), en Wtoensdrecht (Hoogerheide). CADEAU-STELSEL. Opnieuw heeft de Middenstandsraad de aan- dacht van den Minister van Handel, Nijver- heid en Scheepvaart gevestigd op den z.i. steeds toenemenden nood, waarin tal van mid- denstanders verkeeren als gevolg van het steeds verder voortwoekerende cadeaustelsel. De Raad aehit het dringend noodig, dat ter za'ke een voorziening getroffen wordt. In venband met het feit, dat bij invoering van een verbod van het cadeaustelsel werk- loosheid zou ontstaan in industrieele bedrijven, die cadeaux vervaardigen, is terloops het denkbeeld ter sprake gekomen, dat bij wet- telijke regeling het cadeaustelsel wel zou wor den verboden, doch dat tijdens den duur van de huidige buitengewone omstandigheden ont- heffing zou worden verleend ten aanzien van die cadeaux, welke van Nederlandsche her- komst zijn. Thans komt, naar de raad mede- deelt, het meerendeel der cadeaux uit het bui tenland en lijdt de Nederlandsche handeldrij- vende middenstand zonder dat de Nederland sche industrie daardoor gebaat wordt. MINISTER OLD IN ZUID-LIMBURG. Dezer dagen heeft de Minister van Finan cier Mr. Oud, een inspectiereis door Zuid- Limburg gemaakt in verband met de moeilijk- heden, die de bestrijding van den smokkelhan- del met zich brengt, welke hoofdzakelijk voortvloeien uit het bestaan van paadjes en tunneltjes, door de bergen. Op zijn reis werd de Minister vergezeld door den directeur-generaal van de adiministra.ie van de belastingen van het Departement van Financier den administrateur van de afdee- ling personeel en door den directeur van de inivoerrechten en aecijnzen te Maastricht. Naar het Engelsch -van SIR WILLIAM MAGNAY (Nadruk verboden.) 43) Vervolg. Sibyl liet haar blik uitvorschend op Marion's geizicht rusten, trachtend de waarheid erop te lezen, maar ofschoon er af en toe een boos- aardige flikkering in haar oogen kwam, had ze haar gelaatsuitdrukking terdege in be- dwang. ,,En als ik weiger mijn verloving te ver- breken op jouw commando, zul je dan aan Richard Garden vertellen, dat mijn vader een dief is?" „Ik kan nog niet precies zeggen wat ik in dat geval zal doen," klonk het stroef. ,,Maar ik hoop van harte dat je me niet zult dwin- gen tot lets van dien aard mijn toevlucht te nemen. Maar als je even nadenkt, moet je toch zelf intzien d'at het onmogelijik is. Je hebt geen recht geen vrouw in dergelijke om standigheden heeft het recht een man er tzo6 in te laten loopen. Tracht je een oogen- ,blik te verplaatsen in hetgeen in hem moet omgaan, als hijzelf de waarheid ontdekt. Richard is door-en-door eerlijk en respecta- bel; is het behoorlijk hem kalmweg met je te laten trouwen, terwijl hem elken dag het ge- vaar boven het hoofd hangt dat zijn schoon- vader het middelpunt van een publiek schan- daal wordt?" Het aanroeren van deze mogelijkheid scheen een verlammende uitwerking op Sibyl te heb- ben; ze gaf geen antwoord. BEZOEK VAN MINISTER DECKERS AAN DE VLASINDUSTRIE. Donderdagmiddag heeft Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister van Landbouw en Visscherij, ook een officieus bezoek gebracht aan Weate- lijk Noord-Brabant, teneinde zich op de hoogte te stellen van den toestand in de vlasindustrie. De Minister was in geze .,chap van Ir. Louwes en zijn Seeretaris, den heer Peters. Eerst is een bezoek aan Standdaarbuiten gebracht, waar een groa': en twee kleine vias- bedrijven zijn gevestigd. De voorzitter van den West-Brabantschen vlassersbond, de heer C. Sweere, wethouder van Standdaarbuiten, leidde den Minister rond. Yervolgens is naar de codperatieve vlas- fabriek Dinteloord te Steenbergen gereden. Hier vertoefde de Minister ongeveer een uur. Hij nam met groote belangstelling kennis van dit modeme bedrijf. De voorzitter van de Noord-Brabantsche Maatschappij van Land bouw, de heer Sneep, wethouder Van der Riet uit Dinteloord en de directeur van de fabriek, de heer J. Amelink, gaven de noodige toelich- tingen. In de woning van den directeur heeft de Minister, voor zijn vertrek, dat te onge veer 6 uur plaats had, de thee gebruikt. MINISTER SLOTEMAKER DE BRUiNE TE BRUSSEL. De Nederlandsche Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, is Vrijdag te Brussel gearriveerd, waar hij een onderhoud zou heb- ben met den Belgischen minister van Open- baar Onderwijs, Julius Hoste, die zijn Neider- landschen ambtgenoot met den gezant Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborg Sta- chouwer aan het station opwachtte. Vermoedelijk mag deze ontmoeting van de beide ministers van Onderwijs in verband wor den gebracht met de spellingskwestie. Naar verzekerd werd, zou bij hat overleg met de Belgische officieele spellingscommissie van Nederlandsche zijde niet kunnen worden in- gegaan op de Belgische voorstellen inzake de geslachten der woorden. Minister Slotemaker de Bruine zou er echter in hebben toegestemd, dat een rapport der commissie zal worden ge- publiceerd. Bij dit alles verdient voorts nog vermelding, dat de huiidige Belgische minister van Open- baar Onderwijs voor zijn benoeming in zijn blad „Het Laatste Nietiws" steeds krachtig stelling heeft genomen tegen de nieuwe spel ling. Voorts fungeert op het oogenblik als seeretaris van het ministerie van Openbaar Onderwijs de Vlaamsche letterkundige Jef Mennekens, gemeente-secretaris van een der Brusselsche voorsteden, die eveneens steeds de nieuwe spelling heefii bestreden. Wel is waar werd de behandeling der spellingskwestie steeds aan bijzondere commissies opgedragen, doch zeker is thans de vraag gewettigd, of de persoonlijke opvatting van den minister op het gansche probleem niet van invloed zal zijn. (Telegr.) ONGEWENSCHTE LITLAT1NGEN VAN EEN OFFICIER VAN JUSTITIE. Het Tweede Kamerlid Drop heeft aan den Minister van Justitie de volgende vragen gesteld 1. Wil de minister doen onderzoeken of het waar is, dat ter zitting van den politie- rechter bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch op 8 of 9 Juni j.l. door den officier van justitie is gezegd, dat naar zijn meening ongeveer 90 pet. der steuntrekkende werkloozen door valsche opgaven, waarbij verdiensten worden verzwegen, zich bevoordeelt ,ten koste van de belastingbetalers. dat de strafzaken over der gelijke gevallen met den dag talrijker worden, de belastingen er niet lager van zullen wor den en zoo het volk arm geparasiteerd wordt 2. Indipn een onderzoek mocht bevestigen, dat de bedoelde officier van justitie zich aldus heeft uitgelaten, wil de minister dan doen nagaan, op welke feitelijke gegevens deze uitlatingen steunen en van die .geigevens aan de Kamer mededeeling doen? ,/Het spijt me verschriikkelijk, dat ik op zoo'n wreede manier je illusies moest verstoren, Sibyl," ging Marion voort, „maar er bleef mij werkelijk niets anders over. Ik geef je de heilige verzekering, dat als het geluk en de toekomst van mijn neef niet op het sipel ston- den, ik met geen woord ooit over deze ellen- d:ge gesdhdedenis tegen je had gerept en er geen schaduw over onze vriendsehap zou zijn gevallen. Maar zooals ik zie, moet mijn ge- dra^ wel een breuk tusschen ons tengevolge hebben. Je zult me natuurlij'k mijn openhar- tigheiid nooit vergeven, maar tracht voor jezelf de vraag te beantwoorden, of jij an ders had kunnen handelen, als de rollen toe- vallig omgekeerd waren. Misscihien komt er nog eens een dag dat we deze peniibele kwes- tie in alle kalmte kunnen bespreken. Adieu." Sibyl hoorde het zachte sluiten van de deur en opkijkend, zag ze dat ze eindelijk alleen was. iZe liet zich in den stoel bij de toilettafel neervallen en boog het hoofd op haar uit- gestrekte armen in een jammer, die te groot was voor tranen. Hoofdstuk XXX. Veelbeteekenend bezoek. Djen avond kwamen verscheidene gasten voor de weekend op Gresford Hall. Tot hen behoorde een zekere mevrouw Mountfison, de weduwe van een aannemer van waterbouw- ikundige werken, die in de kolonien millioe- ner, verdiend had. Sir Percy Brayshaw, dien we nu in zijn ware gedaante kennen en die jacht maakte op nieuwe relaties, van wie wat van te halen viel, had in London kennis met haar gemaakt en vastgesteld dat mevrouw Mountfison een prooi was, alleszins de moeitc waard om gepluniderd te worden. Het is een algemeen bekende waarheid dat, al mogen harten broken, het leven toch gewoon zijn gang gaat; dus had Sibyl, na de jammerlijke 3. Acbt de minister het juist, dat een amb- ienaar van de rechterlijke macht op de om- schreven wij:ze een oordeel geeft over de ge- breken, welke naar zijn meening aan de con- trode op de steunverleening kleven en over de gevolgen daarvan LOTING VOOR DEN DIENSffPLICHT. De loting ter bepaling van den ingeschre- vene, die in elke gemeente of in elke groep van gemeenten het eerst in aanmerking komt om tot gewone diensrplichtige te worden be- stemd, heeft in het openbaar plaats voor de lichting 1938 op Dinsdag 30 Juni 1936, des na- middags om 2 uur te's Gravenhage in de „Rol- zaal", Binnenhof 8. GEEN KUNSTMATIGE FITBR1EIDING DER INDUSTRIE. Aan het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het wetsontwerp tot oprlchting van een naamlooze vennootschap „Maatschap- pij voor Industrie-financiering", wordt het volgende ontleend: Verscheiden leden waarschuwden met klem voor een hurts inziens geforceerde industriali- satie, welke het wei'.sontwerp zou beoogen vooral in de tegenwoordige hoogst moeilijke omstandigheden, en waren van oordeel, dat bij verbetering van de conjunctuur vanzelf een regeneratie van het bedrijfsleven zal intreden. Zij beschouwden het werkfonds als de eenige instelling, welke de huidige tijd op dat stuk behoeft en dat, indien het thans niet voldoen- de is toegerust om tot steunverleening aan de industrie in den door hen bedoelden zin werk- zaam te zijn, alsdan mat het oog daarop dient te worden uitgebreid. Enkele leden achtten voor de nijverheid een weder-opleving slechts mogelijk bij de totstandkoming van een nieuw ■tarief van inivoerrechten ad valorem en ad speciem. Vele leden waren van oordeel, dat aan cver- heidsibemaeiing en -initiatief op het ge'bied van industrialisatie en industrie-financiering niet meer is te ontkomen. BORGSTELLIN GSFONDSEN. In verband met de credietverleening aan den kleinen middenstand wordt thans in de res- sorten van tal van Kamers van Koophandel borgstellingsfondsen opgericht. In de besturen dier fondsen benoemt de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart een verltegenwoor- diger; de fpndsen zelf wenden zich dan tot den minister, met verzoek voor hulp overeenkom stig de daarvoor gestelde regeling. De minis ter heeft voorts terzake van de vaststeliing van de algemeene richtlijnen een kleine com missie van advies ingesteld, waarin van mid- densiandszijde zitting hebben de heeren mr. M. J. Wolff, drs. H. Jansen, M. Kropveld en W. G. Soheeres. DE AC'HTERLTTGANG VAN DEN VISCHSTAND OP DE ZEEUWSCHE STROOMEN. Men schrijft aan de N. R. Crt. Het is wel droevig, dat nu de beste tijd voor de botvisscherij is aangebroken, de plaatselijke visschersvereeniging moest besluiten aan de botvisschers steun te verleenen, aangezien de ontvangsten zoo laag bleven, dat uitoefening van de visscherij niet vol te houden was. Er is nog geen behoorlijke vangst en het veront- rustende is, dat geen kleine visch gevangen wordt, zoodat er geen behoorlijke toekomst is. Ook de andere vischsoorten blijven weg, ba ring, de geep, rog, tong en herder. Ook is 1936 een slechit ansjovisjaar geweest, doch dit kan geen verontrustend verschijnsel worden ge- noemd, daar in de ansjovisscherij vette en ma- gere jaren bekend zijn. Het antwoord op de vraag waarom is er geen visch op de Oosterschelde, zal wel niet zonder voorafgaand grondig onderzoek mo gen gegeven worden, hier mogen echter twee omstandigheden worden genoemd, welke on- tegenzeggelijk van invloed moeten geacV. worden. Het is evenwel niet de bedoeling er de voile schuld op te laden. welke zonnebrand en vervellen voorkomt en Uw huid tevens egaai mooi bronst en bruint: is AMILDA-zonnebruincreme. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ct. (Ingez. Med.) Reeds is onder de visscherijberichten gewe- zen op het verschil van voorheen en thans in de uitrusting der Walchersche visschers, die hun vroegere zeilscheepjes deden ombouwen in motorvaartuigen, waardoor zij in staat kwamen, met grooter en zwaarder vischituig en buiten invloed van wind en stroom. zoo intens mogelijk de monden van de Zeeuwsche stroomen af te visschen. De gamalenvis- schers vingen in 1935 voor de zeegaten dui- zenden K.G. bot, zegt het verslag der Zeeuw sche visscherijen. Maar er mag nog bij ver- teld worden dat de garnalenkor, welk - steeds grootere afmeting verkreeg, een vangnet is voor de kleine gamaal, maar tevens een ware moordkuil voor andere kleine vischjes. Elke trek er mede brengt de vernietiging van dui- zenden vissichen in hun prilie jeugd. Het is dari ook opmerkelijk dat na de oorlogsjaien, waarin de buitengaatsche visscherij zeer be- moeilijkt werd, er een rijke vischistand op de Zeeuwsche stroorrfen was. welke geteidelijk achteruit ging. Een tweede factor mag de toeneming van het aantal zeehomden worden genoemd. Eenige jaren terug werd er geregeld jacht op ge maakt, daar de regeering premies voor ver- delging uitloofde. Thans ziet men de slimme veelvraten verder de Oosterschelde op dan vrtoeger en zij toonen weinig schuwheid. Het mag wel gewenscht genoemd worden, dat van officieele zijide een onderzoek naar den achteruitgang van den vischs'.and wordt ingesteld. onthulling, die het laatste ^prankje vreugde in haar hart gedoofd had, haar plaats bij de theetafel ingenomen om de gasten te ontvan- gen Wat haar zelf betrof, ze scheen in een droom te leven; haar hart, haar ziel, waren als verdoofd; ze bewoog en sprak werktuige- lijk. Het gaf haar een gevoel van verlichting dat or een groot gezelcchap in de kamer was, zoodat er geen kans zou bestaan om alleen met Richard te zijn. Wat kon ze doen? Wat moest ze tegen hem zeggen? Waarop moest deze verschrikkelijke situatie uitloopen? Toen kwam in haar half versuft brein de gedachte dat het te monsterachtig was om waar te zijn. Haar vader een dief? Haar vader, dien zij en ieder ander graag mocht en hewonderde; die zoo gastvrij was, zoo char- mant, zoo populair zou hij zijn gasten he- rooven? Het was onbegrijpelijk. Ze kon eerder gelooven dat Marion in wanhopige jalouzie was en daarom zoo'n laffe verklaring van de juweclenddefstal had gegeven. Bij deze gedachte monterde ze een klein beetje op, be- kwam ze eenigsizins van den geweldigen sehok, tot ze zich begon in te beelden dat het inderdaad een gemeene true van Marion was geweest en dat de bewolkte hemel weldra zou opklaren. IHaar hoop begon juist op te leven, toen de deur opemgiing, maar het ivolgenid oogen blik trok een krampachtdge trek van pijn over haar geizicht, die de pas ontloken hoop weer deed uitdoven. Mevrouw Mountfinson werd aangekondigd; en terwijl deze dame gUm- lachend de kamer binnenkwam, werd door het verschuiven van haar sabelbont,' de rijke juweelentooi zichthaar dien zij torste. Een reusachtige, in hrillianten gevatte parel was het pronkstuk van de collectie. Deze pver- dadige parade van edelsteenen scheen Marion's bewering te bevestigen; Sibyl's hart verkilde, de koliossale speld scheen voor haar benevelde blik te damsen, zoodat ze alleen maar een ge tamelde begroeting kon uitbrengen. OVEREENSTEMMING BEREIKT IN DE ANTWERPSCHE HAVEN. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel telefoneerde Zaterdagavond: Al is de toestand Zaterdag weer eenigszins verbeterd, tocb kan niet worden ontkend, dat in zekere deelen van het land de spanning nog geenszins verdwenen is. Het voornaamste feit van den dag is onge- twijfeld de aanvaarding door de Antwerpsche havenarbeiders van het compromis-voorstel van minister-president van Zeeland inzake de loonkwestie, welke tot het nu reeds meer dan drie weken durende geschil in de .Scheldestad aanleiding heeft gegeven. Het bestuur van de Antwerpsche federatie van werkgevers had Zaterdagmiddag in een Toen de indrukwekkende mevrouw Mount fison eindelijk op haar gemak gazeten was en van thee en gebak - voorzien, keerde Brays haw zich tot Sibyl. „Wat ik zeggen wil, kindje," begon hij op een toon, die het heele gezelschap kon ver- staan, „ik vergat je nog te vertellen dat ik vanmiddag een telegram heb ontivangen van Lord Stranraer, dat hij kou heeft gevat en verhinderd is te komen. Gmdat we daardoor een heer te weindig hadden, heb ilk kapitedn Wilson uitgenoodigd om tot Maandag te blij ven. Hij zal het wel een aangename afwis- seling vinden. Zoo'n cbarmante baas, Wil son"; dit meer speciaal tot mevrouw Mountfison ,,diende bij 'het 18de regiment huzaren, logeert nu heel rustig in de herherg, om aan de jaehtpartijen eft el te nemen." Mevrouw Moiuntfiscn scheen zeer onder den indruk te zijn, en van den edelman, dien zij miisgeloopen was en van den ex-cavalerist, dien ze zou ontmoeten. In gedachten zag ze hem al bij zich aan huds; hij; zou wel een chic type zijn, haar voornaamste bezigheid bestond in het aanknoopen van dergelijke aanzienlijke relaties. Met een wee gevoel scheen Sibyl het doel van detze snoevende m'anier van spreken te doorzien. Zoo spoedig ze maar eenigszins kon, stond ze op en verliet de kamer; het voortdurend moeten glunlachen en meepra- ten over allerlei onbenuHighedenwerd haar een martelang. Richard zag kans even na haar te verdwij- nen. Hij haalde haar in de groote hall in. „Sibyl, wat scheelt er aan? Voel je je niet goed?" vroeg hij bezorgd. „Ik merkte dat er iets niet in den haak was. Wat is er?" ,,Ik heb vreeselijke hoofdpijn," antwoordde ze, zijn liefkoozing ontwijkend. „Ik ga tot het eten rusten." ,,Arme lieveling. Wat vind ik dat naar. Het komt zeker door dien val van gisteren. Je zult de gevolgen daarvan misscihien nog Dus weer een ellendige dag in het voor- uitzicht. Heusch niet noodigNeem een "AKKERTJE" en binnen 'n kwartier voell Ge U weer frisch en opgewekt en zijt Ge Uw hoofdpijn kwijt. AKKER-CACHETS helpen verrassend snel bij Hoofdpijn, Kies- pijn, Zenuwpijn, Rheumaliek, Griep. Per 12 stuks slechts 52 cent. Overal verkrijgbaar. (Ingez. Med. wel een tijdje vo-elen. Wordt het beter als ik je vertel dat ik met je vader gesproken heb en allesi in orde is?" Als hij een gelukkige udtdrukking in Sibyl's geizicht verwacht had, was hij wel teleurge- steld. De ironie van zijn woorden gaven haar een steek vein pijn. Haar lippen trilden, haar namelooze ellende maakte haar sprakeloos. Sibyl, ldefste," fluisterde hij, „zeg je nu ndets? Vertel mij IZe had zich losigemaakt uit den arm, dien hij om haar had heemgeslagen. ,,Nu niet," klonk het, nauwelijks verstaanbaar. ,,Laat me nu gaan. Ik... ik kan niet helder denken door de hoofdpijn. Ga naar de zitkamer terug." „Het spijt mij zoo vreeselijk," zei hij be- drukt. „Ga maar gauw liggen, dan zal ik je niet meer lastig vallen. Geef me een kus..." „Neen, neen," riep ze, achteruit wijkend; en voor hij nog iets zeggen kon, was ze hal- verwege op de trap. Ontsteld door haar manier van doen, keer de hij 'zich langzaam om en liep diep onge- lukkiig naar den salon terug. Het liefste zou hij naar zijn eigen kamer zijn gegaan, hij was allesbehalve in de stemming voor oppervlak- kige oonlversatie. Terwijl hij door de hall •slenterde, opende den bediiende de voordeur en Archer Cardon kiwam binnen. Hij knikte zijn neef toe. „Zoo, Richard, hoe staat het leven? Neen," vervolgde hij. ,,Ik kom niet in den salon, mijn schoenen zijn moddenig, ik ben door de velden gekomen. Ik wou Sir Percy heel even spreken, over werkluii die morgen in de stal- len moeten zijn. Misscihien wil jij hem even roepen, Richard. Maar haast hem niet, als hij in gesprek is. Ik kan wel zoolang in de bibliotheek wachten." .Best," gaf Richard ten antwoord en ze liepen ieder een andere deur binnen. (Wordt vervoigd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1