ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN IV O R O L n'c tWooiii unite tortolaa "5 94 63 VRIJOAG 12 JUNI 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland. volq de M.5>S-qewoonte r j n EERSTE BLAD D00S 20 CT. TUBE 40 EN 60 CT. TER NEUZEN, 12 JUNI 1936. ICjEEN M0EHEID, m.s.s.caciiets sxe*xws:w>-*** Mwraouusmox!1; NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar ✓oor Belgie en Amerika f 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitemland alleen bij vooruittetaling. I itgoefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJD AGAVOND. OPNEMING WEGEN EN VOETPADEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEJUZEN brengen ter openbare kennis, dat te beginnen op 29 Juni a.s. vanwege de gemeente een algemeene opneming zal wor den gehouden van de wegen en voetpaden met de kunstwerken. Ter Neuzen, 12 Juni 1936. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LJ. GEELHOEDTVoorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. PHOF. AALBERSE N'EEMT ONTSLAG AES RIJKSBEMIDDELAAR. Naar gemeld wordt, is prof. mr. P. J. M. Aalberse, voorzitter van de Tweede Kamer, bij nader beraad tot het besluit gekomen, dat het gelijktijdiig vervullen van de functie van rijksbemiddelaar eventueel tot moeilijkheden zou kunnen leiden. 'Hij heeft daarom tot de Koningin het eerbiedig verzoek gericht, hem als rijksbemiddelaar in het 4e district eervol ontslag te willen verleenen. Donderdagmorgen is prof. Aalberse naar Geneve vertrokken, ter bijwoning van de In ternationale arbeidsconferentie, als eerste ge- delegeerde van de Nederlandsche regeering. INVALIDITEITSWET EN OUDEBDOMS- WET. Op 1 Mei werden 33.058 weduwenrenten en 13.901 weezenrenten krachtens de Invalidi- teitswet genoten. Op genoemden datum wa- ren krachtens artikel 373 dier wet 114.962 personen in het genot van een als vrucht van hun verzekering verkregen ouderdomsrente van drie gulden per week. Voorts genoten 50.461 personen een invali- diteitsrente, als bedoeld in artikel 71 dier wet. Krachtens artikel 24 der Ouderdomswet 1919 waren op vorengenoemden datum 123.421 personen in het genot van een als vrucht van hun verzekering verkregen ouderdomsrente van drie gulden per week. HET HODDEN VAN FITVERKOO.PEN. Een belangrijk arrest van den Hooge Raad. De bewegingsvrij- heid van de winkeliers vergroot. Teen de Wet op de Uitverkoopen in wer- king was getreden. schrijft het Rott. Nieuws- blad, onts-tond er bij de winkeliers groote on- zekerheid ami'rent de vraag, welke verkoops- aamikondigingen wel en welke niet toelaatbaar zouden zijn. De Hooge Raad heeft over deze materie een uitspraak gedaan, die in den ver- volge van groot gewiciht zal zijn bij de inter- pretatie van de wet. Er blijkt uiit;, dat lang miiet zooveel verboden is als velen gedurende de eerste zes maanden van de werking der wet -hebben aangenomen. Vele aanprijzingen die de winkeliers uit vrees voor straf hebben nagelaten en die tevoren gebeel bona fide tot sfdmul-eerinig van den verkoop werden gebe- zigd, blijken acbteraf toelaatbaar te zijn. Dat de winkeliers zelf in de vage omschrijving van de wet niet goed thuis konden raken, is noig zoo vreemd niet, want de rechtspraak gaf de eerste zes maanden ook bitter weinig houvast. De rechtszekerheid was door de vage omschrijvintg evenzeer in het gedrang gekomen. 'Het aantal tegesnstrijdige uitspra- ken was legio. „November-aanbieding" werd bestraft; op ,,-En-orm goedkoope aanbieding voor de feestdagen" volgde vrij-spraak; op ..speciale aanbieding" en „excepi.doneele aan bieding" volgde straf; te Nijmegen gingea de aamkondigers van ..abnormaal lage prijzen" en „Decemtber-verkoop" naar bet oordeel van den kamtonrechter vrijuit, doch in Den Haag en Amsterdam volgden veroordeelingen. Zoo eijsn nog tientallen vioorbeelden te noemen. Geen wonder, dat de winkelbedrijven niet meer wisten waaraan zij toe waren. Het arrest van den Hooge Raad terzake van de aanikondiging „coupondagen", welke de Hooge Raad niet in strijd met de wet aehtte, heeft nu cinder alien twijfel een streep gezet en paal en perk gesteld aan de al te ruime toepassing van de verbodsbepalingen. Feitelijk komt het arrest hierop neer, dat de winkeliers bona fide bijzondere verkoopen kunnen houden 'en aankondlgen zooveel zij willen en zonder .vergunning noodig te heb ben, mits zij maar niet die woorden „uitver- koop" en ..opruiming" gebiruiken en mits zij het maar niet doen voorkomen of het gaat am een tijdelijke voordeelige aanbieding, die verband houdt met ..bijzondere omstandig- beden van extemen aard, bij elke nering mogelijk", zooals overdracht, verbouw.ng, ver- plaatsing. etc. Willen zij een verkoop aan kondlgen met de woorden. ,,uitverkoop of op ruiming", dan kunnen zij dat, wanneer het gaat om verkoopen in verband met jaars- of seizoenwisiseiing, ook zonder vergunning in de perioden 1 Januari tot 1 Februari en 15 Juli tot 15 Augustus mits onder de aanduiding: jaariijksche^ halfjaarlijksche, seizoen, balans- of invent aris-icpruiming, terwijl zij in andere gevallen, waarin zij gesteld zijn op gebruik van de aankondigimg onder de aanduiding ..uitverkoop" of opruiming", al dan niet met vermelddng van- de reden van verkoop daar- voor een vergunning kunnen aanvragen bij de Kamer van Koophandel. De interpretatie van den Hooge Raad is hm.. zoodanig, dat in tal van gevallen waar in nu v-eroordeeling is gecbied zeker vrij spraak of ontslag van rechtsvervolging ge- v.olgd zou zijn, wanneer het s andpunt van den Hooge Raad ook dat van de lagere instanties zou zijn geweest. Aanduidingen als „Novem ber-aanbieding", „Stt Nicolaas-aanbieding" Kerstatt ,rac ti e'„Mantelweek", Huisho-ud- week", WBitte week", „Ooupondagen", „Lage prijzen", „Goedkocpe aanbieding" e.di. zijn nu stefflig geoorioofd. Dit beteekent niet, dat die Wet op de Uit verkoopen nu zonder beteekenis is. Integen- deel. Dank zij deze wet zal het met bedriege- lijk gebruik van de termen .uitverkoop" en „opruiming" gedaan zijn en hebben de bona fide aankondigingen met de aanduiding „uit- verkoop" en opruiming" bijzondere waarde gekregen voor het publiek en dius ook voor de verkoopers zelf, terwijl bovendien een einde is gekomen aan den schadelijken wedloop van winkeliers om verkoopen in verband met jaars- of seizoenwisseling steeds vroeger aan te kondigen, lang voordat het van nature daartoe aangewezen moment is1 aangebroken. Juridisch is de toedracht van de kwestie als volgt De bedoeling van de wet was hoofdzakelijk, behalve ontijdige aankondigingen van uitver koopen en opruimingen te voorkomen: be- drieglijke concurrentie tegen te gaan, welke is gelegen in het aankondigen van verkoopen als uitverkoopen en opruimingen onder voor- wendselen, die aan het publiek ten onrechte den indruk geven van een bijzondere voordee lige aanbieding. Om dit te bereiken ontwierp de wetgever voor het aankondigen van een verkoop als ..uitverkoop" of als „opruiming" een vergun- ningsstelsel en verbood bij bij het eerste lid van art. 2 der wet een ..uitverkoop" of „op- ruiming" aan' te kondigen zonder vergunning van de Kamer van Koophandel. Van dit .venbond werden de meest voorko- mende aankondigingen, n.l. die van verkoopen ini verband met jaars- of seizoenwisseling uit- gezonderd. Voor dergelijke verkoopen, waar- voor ingevolge art. 3 tweede lid van de wet nog slechts de aanduidingen. jaariijksche op ruiming", „halfjaarlijiksche opruiming", ,,sei- zoenopruiming", ,,halfjaarlijksche opruiming", ..seizoenopruiming", ,,balansopruimiing" en „inventarisopruiming" mochten worden ge- bruikt, is dus geen vergunning noodig. Alleen werd, zooals reeds nader aangegeven, de tijd waarin, deze verkoopen gehouden mogen wor den, beperkt. Om nu ook aankondigingen te reffen, die bij bet publiek denzelfden indruk zouden geven als „opruiming" en .uitver koop", werd bij het tweede lid van art. 2 be- paald, dat het ook verboden zou zijn, „een verkoop op zoodanige wijze aan te kondigen, dat daardoor redeiijkerwijze de indruk wordt gewekt van een tijdelijke voordeelige aanbie ding in verband met bijzondere omstandig- heden, welke zich ten aamizien van een winkel- nering kunnen voordoen." Naar aanleiding van deze vage bepaling nu heeft de Hooge Raad vastgesteld, dat met .bijzondere omstan- digheden", de omstandigheden zijn bsdoeld, die in art. 6 van de wet aan het oordeel van de Kamer van Koophandel zijn onderworpen. Zij betreffenhet heffen van een winkelnering op het staken van den verkoop van een of meer soorten van goederen, die tot een win kelnering behooren. Dit zijn dus omstandig heden van extemen aard, die zich ten aanzien van elke winkelnering kunnen voordoen. Het houden van coupondagen (de kwestie, die het onderwerp van bet arrest uitmaakte), valx daarbuiten. Aldus is een heel wat ruimer uit- leg gegeven aan wat geoorioofd is dan men aanvankelijk mocht vermoeden. VAN ZEELAND LEGT DE OPDRACHT NEER. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel telefoneerde Donderdagmiddag: Van Zeeland heeft tot een uur na den middag zijn onderhandelingen voor de samen- etelling van het nieuwe kabinet voortgezet. Het werd echter geleidelijk meer en meer waarschijnlijk, dat hij tengevolge van zekere eischen door de sociaal-democraten gesteld, die ondermeer zes portefeuilles voor hun partij in het nieuwe kabinet opeiscbten, in zijn taak van kabinetsformatie niet zou sla- gen. Om kwart over een begaf Van Zeeland zich naar het koninklrjk paleis, waar hij tot half drie met den koning in gesprek bleef. Na dit onderhoud heeft Van Zeeland ons het volgende verklaard; Ik heb den koning verzocbt de mij gegeven opdracht tot samenstelling van een nieuwe regeering te willen terugnemen. De moeilijkheden, welke ik heb ontmoet be- troffen minder het programma dan de ver- deeling van de portefeuilles. Ik deed wat ik kon, maar op zekere eischen heb ik gemeend niet te kunnen ingaan. In officieuze kringen blijkt men thans zeer emstig aan de samenstelling van een extra- parlementaire regeering te denken. DE STAKING IN DE ANTWERPSCHE HAVEN. De stilte in de haven. Er was Donderdagochtend nog geenerlei verandering gekomen in de staking in de Antwerpscbe haven. Verschillende vaste lij- nen op Antwerpen hebben bim diensten stop- gezet, andere lijnen hebben Antwerpen trjde lijk als tusschenhaven uitgesbhakeld. >rDe bavenbeweging", zoo schreef bet Han- delsblad van Antwerpen Woensdag, „loopt op een dood punt". „De Engelsche lijnen van Antwerpen naar Hull, Goole en Grimsby hebben hun diensten stopgezet tot na de staking. Andere reede- rijen overwegen hetzelfde en alleen eenige bevrachtingsschepen, welker charters bun uitdrukkelijk verbiedt ergens anders te gaan laden of lossen, loopen nog te Antwerpen binnen. „De Belgische kolenuitvoer, die zulk een belangrijke uitbreiding kreeg, ligt ook geheel stil. „Naar 't schijnt zijn tal van zaken geannu- le'erd en de zoo belangrijke Italiaansche markt wendt zich thans weer uitsluitend tot het Westfaalsche bekken voor verscheping via Rotterdam. ,,Nog een paar dagen en de haven is even dood als onder de bezetting". Op de diverse Antwerp nche goederenstations staan 5966 geladen wapons, die tengevolge van de staking niet gelost kunnen worden. De Brusselsche correspondent der N. R. Crt. meldt: Naar aanleiding van de staking in de haven van Antwerpen heeft- de Belgische centrale van socialistische vakvereenigingen een manifest gepubliceerd, waarin onder meer wordt gezegd dat de wijze, waarop tot staking werd overgegaan, de goedkeuring van de centrale niet kan wegdragen. Het mani fest weeriegt vervolgens de beweringen als zouden communistische elementen deze sta king hebben uitgelokt, verklaart solidair te zijn met de stakers en steunt hun eischen. Ook onder het personeel van de Maatschap- pij van Belgische buurtspoorwegen in de pro- vincie Antwerpen viel Woensdagavond een zekere agitatie waar te nemen. Door de lei- ding van de vakvereeniging van dit personeel zal heden bij de directie een stap voor het ver- krijgen van loansverhooging worden gedaan. De toestand elders. De Brusselsche correspondent van de N. R. Crt. meldt: De agitatie onder de Antwerpsche haven- en diamantarbeiders en de staking in een gedeelte van het Luiksche kolenbekken blijkt ook nog naar andere streken te zullen over- slaan. Te Moeskroen, een belangrijk industrie- centrum in het Zuiden van West-Vlaanderen is Woensdag een staking uitgebroken in de textielimdustrie. De stakers eischen 25 pet. loonsverhooging. Ook hebben 2000 textiel- arbeiders aldaar een vergadering gehouden, welke een vrij woeligen loop nam. Verschei- dene spreker eischten intrekking van het besluit van de Fransche textielfabrikanten te Rijssel en omstreken, waarbij sedert de Bel gische devaluatie de loonen van de aldaar werkzaam zijnde Belgische arbeiders met 20 pet. waren verminderd. Te Gent hebben communistische elementen een meeting belegd en de bavenarbeiders aan- gespoord het met de paubons getroffen prin- cipieel accoord te negeeren en de staking af te kondigen. De arbeiders hebben echter tot dusver aan deze oprui'ing geen gevolg ge geven. Aan de haven te Gent gaat het werk zijn gewonen gang. De verdere stakingen In de biscuitbakkerijen te Merxem is een staking uitgebroken. De stakers in de diamant-industrie hadden besloten Donderdag de algemeene staking in deze Industrie te proclameeren. VERDAOHT VAN OPRDHNG. Nederlanders gezet uit Belgie. Het A. N. P. meldt uit Antwerpen: De recherche heeft in een koffiehuis aan de Keizerlei drie Nederlanders gearresteerd, n.l. Bouman, iemand die zich uitgaf voor journalist en Langkemper, alle drie uit Am sterdam afkomstig, die sedert eenige dagen te Antwerpen vertoefden, waar zij arbeiders tot staking zouden aansporen. Zij zijn door manschappen der Rijkswacht over de grens geleid. De in bet berieht genoemde Bouman er, Langkemper zijn leidende figuren in de com- munistisch georienteerde Federatie van Transportarbeiders. (Ingez. Med.) DE DRFKTE IN ONZK HAVENS blijft voortduren en de werkzaamheden aan de 'diverse stoomschepen gaan geregeld en ongestoord voort. Van bevoegde zijde wordt onis medeigedeeld dat door bet Hoofdbestuur van dan Centralen Bond van Transportarbeiders aan zijn leden geadviseerd is geen werk te verriohten aan stoomschepen uit of bestemd voor Antwerpen waaraan door een honderdtal leden is gehoor gegeven. Telkens gaan door onize stad geruchten ver band houdende met den havenarbeid, doch ■men zal goed doen hieraan niet teveel aan- dacbt te schenken. HET HAVENCXINFLJOT TE ANTWERPEN Het standpunt van den Centralen Bond van Transportarbeiders. Door den Oentralen Bond van Transport arbeiders was tegen Woensdagavond te Ter Neuzen een ledenvergaderimg bijean geroepen, ter bepaling van het standpunt, tegenover het -havenconflict te Antwerpen, meer bepaal- delijk omtrent -het lossen der goederen van uit Antwerpen gekomen schepen. De opkomst was zeer matig. In deze bijeenkicmst werd door den h-eer R. Laan namens het hoofdbestuur uiteengezet het standpunt, dat de transportarbeiders in Ter Neuzien hebben in te nemen. Het hoofd bestuur adviseert met klem, alle werk te weige-ren in de schepen die door den Belgi- scihen Transportarbeidersbond zullen worden opgegeven. Hij deelde voorts mede, dat <Je leden die dit werk zullen weigeren, hun reglementaire uit- keering zullen ontvangen. In deze vergadering werd ook nog het woord gevoerd door den heer Pr. Witte, secretaris van den Beigischen Transportarbeidersbond, terwijl ook de beer Chalmet, burgemeester van Selzaete, het woord voerde. Besloten werd nader in een manifest aan de leden van den Bond het standpunt van het hoofdbestuur nader uiteen te zetten. De staking te Antwerpen en de haven van Rotterdam. De Centrale Bond dringt aan op handhaving van het contract. Blijkens een mededeeling in de Arbeiders- pers heeft de Centrale bond van transport arbeiders zich met een manifest gericht tot de havenarbeiders, naar aanleiding van de staking te Antwerpen. De Centrale bond zegt daarin o.a.: ,,Gij wordt op bet oogenblik, in verband met de staking te Antwerpen, overstroomd met adviezen. Het geven van advies is voor sommige organisaites blijkbaar erg gemak- kelijk. Het is voor hen erg gemakkelijk, omdat zij zich van de eventueele gevolgen van hun adviezen niets aantrekken. Zoo gemakkelijk kunnen en willen wij bet niet stellen. .Als onze Bond advies geeft, dan draagt het bestuur ook de voile consequenties daarvan. Wat beteekent een advies om te weigeren werk uit Antwerpen te verrichten? Een kind weet dat een dergelijke weige- ring binnen den kortst mogelijken tijd een algemeen conflict tot gevolg heeft. Reeds nu verbindt de Federatie van Transportarbeiders aan weigering het stellen van eigen eischen, zonder daartoe opdracht te hebben gekregen. Hoe wil de Federatie de gevolgen voor de arbeiders van een dergelijk conflict voor haar rekening nemen? Dat kan de Federatie niet en dat doet ze ook niet. Men poogt van alle kanten verwarring te stichten en lanceert berichten en verkoopt praatjes, alsof de haven overstroomd wordt met werk uit Antwerpen. Men heeft al getracht werk stop te krijgen wat niets met de Antwerpsche staking uit- staande had. Dat de Antwerpscbe werkgevers met htm sensatiepers ontmoediging onder de stakers pogen te brengen is verklaarbaar. Daardoor kunnen wij ons niet laten leiden, omdat wij dit spel van de Antwerpsche onder- nemers doorzien. Wij kunnen onze houding niet door anderen laten bepalen, maar zullen dat zelf doen. Wij zullen dat doen en blijven doen in overleg met onze Belgische kameraden. Na dan nog te hebben gewezen op bet standpunt -dat de Belgische bond inneemt, zegt het manifest verder o.a.: Wat vroeg de Belgische Bond ons Men vroeg ons het mogelijke te doen om schepen voorkomende op een ons gezonden lijst niet te laten lossen of laden in de Rotterdamsche haven. Wij hebben met 't Belgische bestuur direct een bespreking gehad over onze positie. Adviseeren tot staking is ook bij ons con- tractbreuk. Dat verlangen de Belgen van ons riiet. Evenals wij zijn de Belgen er zich van be wust, dat contractbreuk verregaande conse quenties met zich me,debrengt, niet alleen tegenover de leden doch tegenover alle haven arbeiders en ook, in verband met de wet op de collectieve arbeidscontracten, tegenover den bond. De bond kan wettelijk aansprakelijk wor den gesteld voor alle schade, die de onder nemers 'door ons advies zouden lijden. Daar om mogen wij niet lichtvaardig te werk gaan. Een verkeerde daad zou den bond voor jaren in zijn actie kunnen slaan en wij zou den, als wij tot een verkeerde daad aanspoor den, terecht dioor de leden daarvoor aanspra kelijk worden gesteld. Wat wij deden? Wij willen niemand ver- plichten, werk komende uit Antwerpen, te verrichten. Maar wij moeten het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor individueele daden afwijzen, om bovengenoemde cons- quenties. Indien wij niet door contract waren gebon- den, zouden wij ongetwijfeld rondweg geadvi seerd hebben, schepen uit Antwerpen komen de, niet te laden of te lossen. Maar wij zijn wel gebonden door contract Daarom hebben wij met den meesten nadruk bij de werkgevers erop aangedrongen om geen moeilijkheden te scbeppen en de schepen niet uit Antwerpen te halen. Het is ons gelukt de toezegging van de scheepvaartvereeni-ging te krijgen, dat met klem te bevorderen. Daarom is wat tot nu is gebeurd van heel weinig beteekenis. Wij zetten onze bemoeiin- gen in dat opzicht voort, ook te Amsterdam Daar, waar wij vrij stondesn, geen con tract hadden, hebben wij rondweg geadvi seerd, schepen uit Antwerpen komende, met te lossen of te laden. De bavenarbeiders weten zelf wel, dat er geen sprake is van een overstrooming met Belgisch werk. Dit is ckfcr ons aandringen voorkomen. Er is niet meer werk in de Rotterdamsche haven dan op de dagen v66r de staking. Het is bovendien ook niet onze schuld, dat van de 10.000 arbeiders in en om bet haven- bedrijf slechts 3000 zijn georganiseerd in den Centralen Bond. Wij zijn daarmede niet machteloos, maar wij kunnen toch ook niet zeggen, dat wij de macht hebben. Wij moeten de ontwikkeling daarom rustig blijven volgen en ons uiterste best blijven doen de schepen uit Antwerpen buiten onze haven te houden. NEE...TOT EEN LANCjE FIETSTOCnT WAS vroeqer. Niet in 5TAAT F1AARNU KEN IK y/\NT ZELF5 NA DE ZWAAR^TE TOCHTj J3EN IK NOCj FRlSOt cMONIER 5IND5 IK IEDEREN VR'JDAC) EN ZATERDAO DE NEEM. Gii kunt met gezond blijven, als van dag tot dag zich in Uw ingewanden vergiftige atval-stoffen ophoopen, want die hebben 'n btjzonder schadelijke werking op Uw gestel. Tenslotte begint Ge U ,,zoo moe", ,,zoo mat" en ..zoo lusteloos" te gevoelen en last te krijgen van allerlei onprettige verschijnseien, zonder dat Ge beseft, waar het U hapert Neem elken Vrijdag en Zaterdag een M.S.S.-cachet ter inwendige zuivering De M.S.S.-cachets zullen Uw haperende spijs- vertering, Uw vertraagde stoelgang herstei- len, Uw met vergiitigde afvalstoffen gevulde darmen zacht ledigen, Uw gestel opfrisschen. Ge gaat Un ander mensch voelen. Ge bemerkt vol welbehagen, dat ge U op Zondag-ochtend voor het eerst eens lekker frischen opgewekt gevoelt, vol van levenslust en energie, want: M.S.S.-cachets Maken „Schoon Schip" Per 12 stuks in koker slechts 60 cent. (Ing. Med.) GOEDERENRLERK. Ged. Staten van Zeeland hebben met ingang van 1 Juni j.l. benoemd tot goederenklerk bij den Provincialen Stoombootdienst op de Wes- terschelde te Breskens, disn heer A. C. Wil- lems aldaar, tijdelijk als zoodanig werkzaam. MOSSELZAAD. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Sinds 4 Juni mogen de in Zeeland woonach- tige en ibij de visfccherijcentrale in de groep mosselzaadvisschers en mosselzaadhandelaren georganiseerden weer in aangewezen percee- len der Wiaddenzee, waar het overigens ver boden is met mosselvischtuig te visschen, mos- selzaad haien van ten boogste 4% c.M. Vorige week maakten daarvan een 40tal vaartuigen gebruik. Goe-de vangplaatsen wer den gevondem. Er werd dan ook 8 a 9000 ton mosselzaad meegebracht. Dit schijnt nogal grif van de hand te gaan, zoodat deze week een veel grooter aantal vaartuigen men zegt van 140 hun geluk gaan beproeven. Dsze visscherij is open,gesteld tot en met 30 Juni a.s. DREIGENDE MOEILIJKHEDEN BIJ DEN MOSSEEUITVOER Naar van officieuse zijde uit Brussel verno- men wordt, heeft op last van den minister van binnemlandsche zaken een reeds jaren geves- tigd mosselhandelaar uit Brussel te Bergen op Zoom mosselen besteld bij het Centraal Ver- koopkantoor. Deze zijn hem geweigerd, daar slechts aan een firma te dezer stede wordt af- geleverd. Direct daarop heeft de Belgische regeering te Den Haag geprotesteerd tegen den gevolg- dem gang van zaken. Indien de handel niet vrij komt, zal er een invoerverbod komen. De prijs wordt te veel opgejaagd, waardoor die mossel- gebruikers (meest arme menschen) niet lan- ger kunnen koopen. (T. Crt.) GE VON DEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be- kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen, iniichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen: iBruine riem, C. de Blaaij, Vlooswijkpolder P 30. Tompoes, Schellinkhout, Noordstraat 66. Portemonnaie, J. Verlinde, Axelschestr. 62. Idem, A. Tollenaar, Axelschestr. 123. Idem met inhoud, E. A. Moggre, Noord- straat 4. Idem (gevonden gemeente Axel), J. Diele- man, 2e V'erbindingstraat 12. Idem, S. F. Kiel, Vlooswijkstraat 19. Idem, J. Wisse,' Axelschestraat 116. Idem, met zakdoekje, R. Jonkman, Zand- straat 6. Idem, met huissleutel, A. M. Verpoorte, Veldstraat 5, Sluiskil.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1