ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN I AKKERTJES CACHETS) Het Mysterie van Giesford Hall, v&'scfdt MAGGT No. 9460 VRIJDAG 5 JUNI 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland. £r ii groot EERSTE BLAD TER NEUZEN, 5 JUNI 1936. JUSTABUETTEN NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr, per post 5,60 per jaar /,oor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abon nemen ten voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. L'ltg"efster: Firma P. J. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. I>IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. MUTATIE BIJ DE ZUFVELOENTRALE. Naar het Hdbl. verneemt, zal de heer Tb. C. Geudeker, secretaris ter directie van den arbeid, docb sedert ongeveer vier jaar gedeta- cbeerd bij de Zuivelcentrale, binnenkort zijn secretariaat van deze crisisinstelling meer- leggen en zijn werkzaamheden op het depar- tement van sociale zaken hervatten. HET POOLSCH—NEDERLANDSCHE HANDELSVERDRAG. Uit Warscbau wordt gemeld, dat in de buitengewone zitting van het Poolscbe Par- lement de ratificatie zal plaats bebben van verscheidene verdragen door Polen met het buitenland gesloten, o.a. met Nederland, het welk op 9 April was geteekend. HI T NED. PADVINSTERSGILDE. Naar men meldt, heeft Prinses Juliana zich, ter geiegenheid van het 20-jarig bestaan van het Nederlandsche Padvindstersgilde, be- reid verklaard het beschermvrouwschap van deze vereeniging te aanvaarden. VLEESCH VOOR WERKLOOZEN. Naar gemeld wordt heeft op het departe- ment van sociale zaken een conferentie plaats gehad over de quaestie van verstrekking van versch vleesch aan werkloozen. Deze confe rentie stond onder leiding van den regee- ringscommissaris voor den akkerbouw en de veehouderij, ir. S. L. Louwes. Een naaer bericht meldt, dat a.s. Maaa- dag een aanvang zal worden gemaakt met de verstrekking aan werkloozen van het nieuwe gehakt in blik, dat, gelijk is gemeld, te Umuiden wordt gefabriceerd. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. De aefinitieve ontvangsten van de maand Februari der Nederlandsche Spoorwegen (incl. die der geexploiteerde spoor- en tramwegen) bedroegen in totaal f 6.890.344. De ontvangsten over Februari 1935 bedroe gen f 7.354.761. De totale ontvangsten van 1 Januari 1936 af waren 14.958.005 tegen f 16,301.194 in 1935, alzoo een vermindering van meer dan 1.000.000. Het gemiddeld aantal kilometers in exploi- tatie van 1 Jan. 1936 af bedroeg 3431 tegen 3576 in 1935. De ontvangst per dagkilometer bedroeg der- halve f 72,66 tegen nog f 77,27 in 1935. DE RIJTIJDEN VOOR CHAUFFEURS. In een adres aan de Tweede Kamer der SLaten-Generaal heeft de K. N. A. C. verzocht, met de algerneene bezwaren, welke bij het automobielverkeer bestaan tegen het gewij- zigd ontwerp van wet „bepalingen, beoogende het tegengaan van oververmoeidheid van be- stuurders van motorrijtuigen" zooveel mo- gelijk rekenmg te willen houden en in het brjzonder het wetsontwerp zoodanig te willen amendeeren, dat bij algemeenen maatregel van bestuur geen voorschriften van kracht kunnen worden welke beperkingen zouden opleggen aan den rijtijd van eigen rijders of heerrijders geneeskundigen, handelsreizigers, enz., zoo- mede van particuliere chauffeurs. Hoezeer de K.N.A.C. kan instemmen met het treffen van passende maatregelen, welke beoogen, het tegengaan van de overigens zeld- zaam voorkomende verkeersongevallen veroor- zaakt door oververmoeidheid van bestuurders van motorrijtuigen, is zij overtuigd, dat het overbodig en zelfs schadelijk moet worden geacht, indien deze bepaJingen verder zouden gaan dan voor het beoogde doel, nl. de ar- Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNA Y (Nadruk verboden.) 37) Vervolg. HOOFDSTUK XXV. Archer neemt het masker af. „Vader, ik wilde dat u me eenis precies ver- telde waar ons geld vandaan komt." Archer Oardon en Marion zaten dienzelfden avond na het eten voor den haard. Marion had geen enkele toespelinig op haar ontdek- king gemaakt en haar vraag klonk heel na- tuurlijk, nadat haar vader haar meegedeeld had dat hij een klein auto'tje wilde koopen om 's avonds en bij slecht weer te gebruiken. Hij wierp een half-achterdochtigen blik op het meisje; maar haar gezicht vertoonde geen enkel spoor van wat er in haar omging. „Sommige dingen betalen beter, beleggin- gen brenigen meer op." De als gewoonlijk vage uiitlegging kwam vlot over zijn lippen. „Oms inkomen is helaas niet groot", voegde hij er aan toe; „maar het huishouden kost niet veel, zoodat we behoorlijk voor den dag kunnen komen. Weet je, kindje, ik wil dat je een goede kans maakt." „Ja, dat weet ik, vader", anitwoordde ze een beeitje ongeduldig. „Maar ik kan er niets aan doen als ik merk dat we het laatste jaar een voor ons doen groot bedrag besteed hebben. Maitland's rekening van mijn japonnen en an- dere kleeren bedroeg een kleine honderd pond. Verder hebben we al die nieuwe meubelen ge- kregen, het huis is opgeknapt, u hebt me dien diamanten speld gegeven „Dat was een koopje", viel hij haar in de beidsbescherming en de verkeersveiligheid be- slist noodzakelijk is. Zij is zeer positief van meening, dat voor niet-beroepsckauffeurs bepalingen, welke den rijtijd als bestuurder regelen onnoodig en on- gewenscht zijn. HET NUTTIGE INITIATIEF. Nu weet men dan eindelijk ongeveer schr. de N. R. Crt. wat de Argentijnen bedoelen met him aanvraag van een nieuwe bijeen- komst van de Assemblee van den Volkenbond ter bespreking van de Abessijnsche aange- legenheid. Wij vermoeden, dat men te Rome thans minder gelukkig zal wezen over deze actie dan men eerst voorgaf te zijn. Men was er al merkbaar minder gerust op geworden. Als wij den brief van Guinazu goed begrijpen, wil Argentinie een toepassing van het hand- vest in al zijn strengheid. Het staat er zelfs ondubbelzinnig in. Maar de uitlegging van deze woorden kan nog altijd de mogelijkheid van verrassingen geven. Uit Amerika kon de veroveraar moeilijk iets goeds verwachten. Daar is nu, sedert Stim- son, tot beginsel verheven, dat men verove- ringen tenminste niet erkent, als men ze te- voren niet heeft kunnen verhinderen. En Argentinie is bovendien op het oogenblik de krachtigste voorstander onder de staten van Zuid-Amerika van het instituut van den Vol kenbond. Voor het overige is niet in de eerste plaats beslissend, wat de bedoeling van Argentinie was met zijn verzoek, maar de stemming, die de, op initiatief van Argentinie bijeengeroepen Assemblee zal beheerschen. Als de Italianen optimisten zijn en dat zijn zij, met goede reden, totnogtoe gebleken zullen zij nu op die stemming hun hoop vestigen. Twee overwegingen treden in den brief van den Argentijnschen vertegenwoordiger op den voorgrond. De eerste is, dat de Volkenbond een democratisch instituut moet zijn, en dat de Abessijnsche aangelegenheid dus niet in haar geheele beloop, van het noodlottig begin tot het bittere einde, door den Raad kan worden afgedaan. Voor die overweging kun nen wij alle sympathie hebben. Zoo mogelijk echter nog meer voor de tweede, die den toe- stand beschouwd wil zien in hot licht van artikel 10 van het handvest en dd andere artikelen, die het beginsel daarvan verder uit- werken en bevestigen. Artikel 10 zegt: ,,De leden van den Volkenbond verplichten zich te respeeteeren, en tegen iederen aanval van buiten te handhaven, de territoriale ongerept- heid en de tegenwoordige politieke onafhan- kelijkheid van alle leden van den Bond. In geval van aggressie, van dreigen met, of van gevaar van agressie Ibrengt de Raad advies uit omtrent de middelen, die de naleving van deze verplichting verzekeren." Men zou zeg- gen, dat het niet twijfelachtig kan zijn wat Argentinie bedoelt, als het zich hierop beroept. Verder verwijst het naar de Amerikaansche traditie, en naar het beginsel van Stimson om trent het niet erkennen van veroveringen, waarin die traditie uitdrukking heeft gevon- den. Het is alles heel krachtig. Het hoeft echter nog niet mee te brengen, dat Argen tinie de handhaving of de verscherping van de sancties zal bepleiten. De brief zegt slechts, dat de toestand, die voortspruit uit de sanc ties, waartoe de Volkenbond besloten heeft, moet worden onderzocht. Men kan daarbij heel goed tot het resultaat komen, dat de sancties in him tegenwoordigen vorm de moeite niet loonen en dat verscherping niet meer wenschelrjk is. Dan zou men tot ophef- fing van de sancties maar niet-erkenning van rede, en terwijl hij sprak merklt'e hij dat ze dien niet, zooals gewoonlijk, droeg. „Wij hebben veel buitensporige uitgaven gedaan", vervolgde Marion bedaard. „Het is een groot verschil met den tijd, dat we wel eenis geen sovereign in huis hadden. En nu is er overvloed van geld en ik heb zoo het gevoel dat ik- behoor te weten waar heit van daan komt." Archer keek haar scherp aan, maar was toch genoodizaakt van taktiek te veranderen. ,,Ik heb je nu wel genoeg verteld, Marion", antwoordde hij. „Ik hoef je toch zeker niet van al die zakelijke aangelegenheden op de hoogte te brengen. Wees dankbaar dat het ons zooveel beter gaat." „Ik kan het niet zoo voelen", klonk het scherp, „tenmdnste niet zoolang de bron van ons inkomen een geheim blrjft." CaTdon tikte de aseh van zijn sigaar. Tot voor een jaar, herinnerde hij zich, had hij nooit iets anders dan een pijp gerookt. ,rAan je toon te oordeelen", sprak hij met iets van verwijt in zijn stem, „moet men haast denken, dat het geld op oneerlijke wijze verkregen werd." Ze was beu van al deze uitvluchten. Ze moeat zich uitspreken. „Misschien", hemam ze, ,,denk ik dat ook." Cardon kwam plotseling overeind. „Dat het geld, waarvan wij levem, oneerlijk veidiend is?" riep hij, maar ze wist dat zijn veront- waardiging voorgewend was. ,,Ik heb zelf," vervolgde ze, zijn dreigenden blik negeerend, ,,moeten ontdekken wat de afschuwelijke oneerlijke bron van onze geld- middelen is en in wat voor vreeselijk gevaar we ons bevinden." Cardon zag dat ze het wisit; werd zich oogeniblikkelijk bewust dat tegenspreken en ontkennen niet baten zou. ,,Misschien wil je me wel vertellen wat je je verbeeldt ontdekt Ite hebben." Hij sprak bedaard met de zelfbeheersching van een man, die zich steeds gereed gehouden had een be- schuldiging het hoofd te bieden. ,,Dat u mijn vader en vermoedelijk de verovering kunnen besluiten. Daarop kun nen de Italianen hun hoop vestigen. Want als de sancties worden opgeheven, ontstaat voor zekere regeeringen, die veel gelegen is aan de vriendschap van Rome, de mogelijkheid, Italie financieel te hulp te ko len, wat nu verboden is. Verder kan dan he' groote kapitaal uit landen, die het nu het verstrekken van lee- ningen of credieten aan Italie in welken vorm ook verbieden, door het aanbieden van een aandeel in de exploitatie van den buit worden aangelokt. Het zal goed zijn, als men te Geneve nu reeds het licht van een Assemblee kan laten spelen in het halfduister van de beraadsla- gingen van den Raad. Feitelijk was de aan- wezigheid te Geneve van verschillende minis ters van buiteniandsche zaken, niet-leden van den Raad, drie weken geleden, reeds een aan- wijzing, hoezeer de, in den Bond ontstane on- tevredenheid en argwaan een Assemblee noo- dig maken. Zij zou de groote leden van den Raad, die om zelfzuchtige redenen in afge- schoten hoekjes met elkaar plegen te overleg- gen en ook wel te konkelen, dwingen met hun beleid voor den dag te komen. En zij zouden dat met meer fatsoen moeten doen, dan in gezegde hoekjes noodzakelijk is. Staten, die ook teleurgesteld zijn over den loop van zaken, maar die zich met hun ergernis dapper op den achtergrond hebben gehouden, zullen dan voor het voetlicht moeten treden. Zwit- serland zal zjjn voor het overige wel be- grijpelijke dubbelzinnige politiek nader moeten verklaren, wat meestal een goede uit- werking heeft op den moed van ,den betrok- kene. Verder is de Assemblee reeds verschUlende malen, op pathetische momenten in de we- reldpolitiek, voor de gemeenschap der leden een gezond bad in Volkenbondsidealisme ge bleken. De- Assemblee kan daarom in veel opzichten nuttig zijn. Maar vooral toch ook, omdat de ontevredenheid met het eigenmach- tig handelen van het directorium van groote mogendheden, dat de pretentie heeft de zaken van Europa te bedisselen, langzamerhand op zich zelf reeds gevaar begon op te leveren. De politiek van dit directorium, waarvan Engeland en Frankrijk* de kern vormen, waarvan Sowjet-Rusland een belangrijk bij- zitter is, en waartoe Italie zelfs op dit oogen blik nog wordt toegelaten, wekt bij het cri- tisch oordeelende publiek een oncritischen weerzin tegen de intemationale samenwer- king, die maar al te begrijpelijk is. Zekere groote mogendheden trachten de eischen vgr, hun eigen positie en zenuwen aan de wereld als hoogste, ja eenige intemationale gerech- tigheid op te dringen. Buiten de gemeen schap staande mogendheden kunnen, volstrekt niet zonder aanleiding, aan de mogelijkheid denken van met de binnen de gemeenschap staande groote mogendheden, op kosten van het ,,grut" in de gemeenschap, zaakjes te doen. Dat is een onhoudbare toestand. Deze toestand geeft ook weer aanleiding tot ander gekonkel. Daar Polen niet tot het directorium is toegelaten, is Beck een voor- vechter geworden der democratic in de inter- nationale gemeenschap. Maar de manier, waarop hij daarvoor strijdt, herinnert al te zeer aan de duistere hoofdstukken van de ge- schiedenis der geheime diplomatic. Hij tracht opstandige stemmingen van „kleine luiden" in de gemeenschap te organiseeren. Maar volks- menners uit teleurgestelde eerzucht zijn steeds een gevaar. Het beste is maar, dat iedereen geiegenheid krijgt, ja, liefst in de noodzakelijkheid komt. te zeggen wat hij op het hart heeft, wat hij wil en wat hij vreest. De AssemblCe kan een verjongingsbad zdjn of een spiegel van bittere waarheden. In beide gevallen is zij noodig. uw vriend. Sir Percy Brayshaw, niets meer of minder dan dieven bent; dat uw relatie niets anders is dan een deelgenoo'.schap in misdaad; ja, dat u misdadigers bent, u alle- bei u, mijn vader! O, was ik maar dood, zoodat ik deze onuitsprekelijke schande nooit had hoeiven te beleveni." Haar hartstocht liet zich niet langer be- dwingen; haar gelzicht was veninokken vtm verachting en schaamte, haar oogen keken strak het waren de droge oogen van een sterke vrouw, die door folterende smart ge- kweld werd; als haar stem beefde, kwam dat van hartstochtelijke. machitelooze woede, niet van angst. ,,En hoe heb je, als ik vragen mag, dat allemaal ontdekt?" ,,Komt dat er iets opaan?" antwoordde ze heftig. „Is het niet voldoende dat ik het ontdekt heib? Om Godswil. ontken het, als u kunt." Enkele oogenblikken daarna sprak hij lang- zaam: ,,Je hebt je vreeselijk vergist, Marion." „Vergist? Kunt u ontkennen, wat ik zoo- even beweerd heb?" „Wat je beweerd hebt is vrij vaag.be gon hij met een gedwongen lachje. ,,'Het zal niet langer vaag zijn", viel ze hem scherp in de rede. „Kunt u ontkennen dat u en Sir iFeircy een com plot hebben om rijke menschen gindsch te inviteeren met het doel hen van him juweelen te herooven ,,Nu je zooveel weet", sitemde hg koel toe, ,,zal ik niet ontkennen dat Sir Percy zich aan iets dergelijks heeft schuldig gemaakt." „E3n u? Hebt u niet de hand in die syste- matisehe diefstallen gehad?" „Omstendigheden, mijn lieve Marion, hebben ertde geleid, dat ik inigewijd werd." ,,Ingewijd werd!" herhaalde ze vol minach- ting. „Is het de moeite om een dergelijke schurkenstreek te vergoeilijken Ik vertel u dan dat ik u beter ken." ,,Ik zou wel eens willen weten hoe je er achter bent gekomen." ,,Heel toevallig." N.V. HANDEL- EN SCHEEPVAART MIJ. „DE SCHELDE" TE TER NEUZEN. In de op 23 Mei j.l. gehouden algerneene vergadering van aandeelhouders deeide de Directie in haar jaarverslag mede, dat de ex ploitatie in haar eerste boekjaar zeer bevre- digend is geweest. Dit temeer daar de sche- pen geleidelijk in de vaart zijn gebracht, zoo dat er slechts een half jaar met het voile aantal schepen is gevaren. Zij ziet dan ook met vol vertrouwen de toe- komst tegemoet. De aan alle aandeelhouders toegezonden balans met verlies- en winstrekening werd zonder eenige discussie goedgekeurd, waar- door het dividend is vastgesteld op 4 De aan de beurt van aftreding zijnde com- missaris, de heer G. J. W. van der Peijl werd met algerneene stemmen als zoodanig her- kozen. LUXOR-THEATER. ..Petroleum". De intrige van het filmspel .Petroleum" is een aaneenschakeling van machinaties en obscure handelingen waarvan de climax be- klemmend werkt. Het krachtige spel der ar- tisten en de fijn gevoerde regie van Rudolf Katscher grijpen den toeschouwer al bij den aanvang van het spel vast en brengen hem onder een hoogspanning, die niet eerder uit- geschakeld wordt, dan bij het eindd van deze film. Op het witte doek ziet men zwende- laars, die niets ontzien en voor niets terug deinzen en hun intriges op de sluwste wijze tegen elkaar uitspelen. Wat is het geval? De petroleumbronnen van de Amazonas Olie Maatschappij, gelegen ergens in Zuid-Amerika, zijn uitgedroogd; de directeur Delmonde tracht de bronnen op basis van de vroegere zoo gunstige produotie- cijfers. in Europa te verkoopen. Er zijn reeds twee gegadigden, een intemationaal concern en een concern, waarvan de zwendelaar en avonturier Santos aan het hoofd staat. De ingenieur Peter Ugron, weigert valsche productie-rapporten op te maken, neemt zijn ontslag en vertrekt naar Europa. Aan boord ontmoet hij zijn directeur Delmonde, die in stilte omgeven wordt door drie handlangers van Santos, waarvan de vroegere danseres Sybil er een is, die hem geheel in haar macht heeft. Delmonde voelt bij intu'itie dat er iets niet in den haak moet zijn en besluit om met het catapult-vliegtuig de reis naar het Con tinent voort te zetten in de hoop, dat de transactie afgesloten zal zijn, wanneer de boot de haven binnenloopt. Sybil heeft zijn plan aan Godfrey, het hoofd der drie handlangers, KKER tusschen de werking van 'AKKERTJES" en van waardelooze namaak. Let daarom goed op dat het merk AKKER op elk "AKKERTJE"voorkomt. "AKKERTJES" zijn van een bijzondere samenstelling, welke snel en zeker helpt tegen hoofdpijn, kiespijn, onbehaaglijk- heid, griep, kou, koorts of rheumatiek. Ze verdrijven 4n "kater" verrassend snel! Nederlandsch Product Recept van Apotheker Dumont Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez. Med. Cardon schudde het hoofd. ,,Dat geloof ik niet", wierp hij sluw tegen. „Ik houd het er eerder voor, dat mevrouw Flordon je ver teld heeft, dat haar juweelen vervalscht zijn." A>at heeft ze inderdaad verteld." ,,Maar er was meer toe noodig", vervolgde hij listig, ,x>m dat in verhand te brengen met je vader." „Ik had voor dien tijd al vermoedens, Me vrouw Flordon's verhaal gaf mij de sleutel op datgene, waarvoor ik zelf geen verklaring wist", Ze wachtte even als om adem te schep- pen en vervolgde toen hartstochtelijk,,Ik heb u vamnorgen om drie uur heel geheimzinnig zien thuiskomen. Toen u in Londen was, nam ik de sleutels uit de studeerkamer en maakte de ladenkast in de rommelkamer open. Nu zult u begrijpen hoe het verhaal van mevrouw Flordon mij de oogen geopend heeft." ,,Haar vader knikte. ,,Je bent wel openhar- tig en we behoeven niet te bespreken in hoe- verre je bespionneeren gerechtvaardigd was. In ieder geval, nu je zooveel weet, zal ik ook openhartig zijn." Marion zonk in haar stoel terug; ze zat half van haar vader afgewend. -Hij had zijn gemakkelfjke houding weer aangenomen, en, een nieuwe sigaar opste- kend, ging hij op een toon voort, die niet in overeenstemming was met het schrijnende onderwerp. ,,Zie je, mijn beste Marion," hemam hij vrij nonchalant, „er moest iets gedaan worden. Wij waren, toen we inderttijd in Parijs de Brayshaws tegen het lijf liepen, financieel in een wanhopigen toestand. Als ik alleen was geweest, zou ik me er misschien hebben weten uit te redden, maar ik moest aan jou denken. Vergeet dat niet." Hij nam een paar grooite, trekken aan zijn sigaar en ging bedachtzaam voort. ,,Nu, toen de nood op zijn hoogst was, scheen een toevallige opmerking over Gresford van mij een idee in Brayshaw's brein wakker te roepen. Ik ga je alles vertellen, Marion, want ik veronderstel niet, hoe onaangenaam de maakt U in 5 minuten met een Maggi5 Jus tablet en wat boter of vet. Maggis Jus is even lekker en even goed als zelfge- maakte jus, maargoedkoper Bij een tekort oan jus of bij vleesloze maaltijden, is dit nieuwe, smakelijke Maggi- product een uitkomst Let op de naam "Maggi", de geel rode etiketten en het fabrieksmerk "Kruisster"-^^. 53 Ingez. Med. verraden; den avond v6or zijn vertrek van hoord moet zij hem op een avondwandeling aan dek uitnoodigen. In een loeienden gie- renden stormnacht zijn Sybil en Delmonde aan het dek, achter hen sluipt Godfrey; als zij niet meer tegen den storm op kunnen, is het oogenblik gunstdg, Godfrey grijpt Del monde beet en werpt hem na een korte wor- steling in de hooge wilde golven. Nu is de weg voor Godfrey vrij, hij meldt zich den daaropvolgenden morgen bij de eata- pult-vliegmachine als Delmonde en een oogen blik later is hij in de richiting naar het Con tinent verdwenen. Met het Intemationaal Concern te Berlijn vinden de onderhandelingen met den vermeen- den Delmonde plaats, zijn lastgever Santos heeft hij uitgeschakeid. De suggestie die van dit spel uiitgaat wordt nu het sterkst: we zijn getuigen van de onderhandelingen met den raad van commissarLssen van het Intematio naal Concern, we zien Godfrey, die zich voor Delmonde uiltgeeft, de overeenkomst onder- teekenen en hem later aan het loket van de hank de koopsom in ontvangst nemen. Maar daartusschen zien wij ook dat de ontmaske- ring niet uit kan blrjven. Bij de aankomst van Peter Urgon en Sybil te Berlijn blijkit, dat zij verliefd is op den ingenieur en hem Steunt in zijn strijd tegen Godfrey. Het stille werken der politie wordt een openlijke jacht op Godfrey en zijn bende. In de hall van de bank heeft de arrestatie plaats. Godfrey vecht met zijn buit in handen een waarheid voor jou ook is, dat je je vader zult verraden. Je kent Brayshaw, zwierig en bruitaal; met het geweten van een avonturier en de manieren van een gentleman. Zijn aristocratische alures en de titel, zoover hem die toekomt, stonden hem goed ten dienste. Nu, zooals ik je zed, er moest iets gedaan worden; Brayshaw bedacht dat ,,iets". Ik zat op zwart zaad en had geen keus; daarbij was ik overtuigd dat hij ongeevenaard was en succes ndet kon uitblijven. Je zei dat je de ladenkast doorgesnuffeld hebt, dus ik kan je gerust vertellen dat ik mij, voor we uit Parijs weggingen bij wijze van voorbereiding in het juweliersvak heb ingewerkt." Hij deed weer een langen haal aan zijn sigaar eer hij verder ging. ,,Nu, om voort te gaan. Ik veronderstel dat je de rest wel raden kunt aan de hand van wat je geizocht en gevonden hebt. Sir Percy heeft een groote vrienden- en kennissenkring. Hij is een persoonlijkheid en de parvenu's, die niet in helt geizelschapsleven worden opgeno- men en toch graag willen meedoen, zijn meer dan gelukkig als ze door Sir Percy Brayshaw op Gresford Hall worden geinviteerd. Hun eenig verlangen is om geiegenheid te hebben met hun rijkdom en hun juweelen te prijken. Ze hebben hun vermogen hijeengegaard ten koste van de menschen uit onize stand; we mogen gerust volgens Brayshaw's zedeleer de geiegenheid te baat nemen om te trachten er wat van terug te krijgen." „En daarom", zei Marioni etndelijk de stilte verbrekend, ,,noodigt u hen uit om hen van hun juweelen te berooven." ,,Ik?" protesteerde Cardon. .Brayshaw toch zeker. Hij geeft mij de steenen om ze van de hand te doen en ik strijk een aardig commissieloon op." Ze wierp haar hoofd achterover met een onwillekeurige beweging van walging. ..Het is meer dan afschuwelijk." (Wbrdt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1