ALBEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBUO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES CACHETS) Het Mysterie van Gresford Hall, No. 9448 WOENSDAG 6 MEI 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilieton A. 'J. VAN DE~REE Buitenland - I've1''j&cJt is MlA ncLrnaG&J EERSX Burgemeester en Wethouders der gemeente Zaamslag Klerk-bode-concierge NEDERLAND EN DE VOLKENBOND. Nieuwstr. 36. Tel. 290. TER NEUZEN INKOOP van oudGoucf enZilver ■*>r co u RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abocnementen voor bet buitenland alleen bij vooruittetaling. Litg-efster: Firma P. J. VAN pE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrygbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 16, eerste lid, der Drankwet, dat by hen is ingekoanen een verzoek om een tap- vegunning voor den verkoop Van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop van CORNELIS JOSEPHUS VAN DINTEREN, van beroep cafehouder, wonende te Ter Neuzen, voor de brueden- lokaliteit van het perceel plaatselijk gemerkt no. 2 en gelegen aan de Dijkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is gesrhied, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunning schriftelijk be- zwaren indienen bij Burgemeester en Wet- houders. Ter Neuzen, 6 Mei 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, L. J. GEELHOEDT, Voorzitter. B. I. ZONNEVLJLLE, Secretaris. roepen op sollicitanten naar de per 1 Juli a.s. vacant komende betrekking van op eene bezoldiging van f 700,plus vrye woning, vuur en licht. Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven m te zenden v6or of op 15 Mei a.s. Persoonlijke bezoeken worden niet afge- wacht. Zaamslag, den 4den Mei 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, S. VAN HOEVE Jzn., Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Ddnsdag. De Kamer gaat over tot het trekken der afideelingen. Ze gaat daarna in afdeelings- vergaideringen voor het kiezen van voorzdt- ters en onder-voorzitters der afdeelingen. De openlbare vergadering wordt daartoe ge- schorst. Na haropening der vergadering worden de wetsontwerpen 1. Wijziging en aanv tilling van de nijver- heidsonderwijswet, 2. Wijziging van de wet openbare vervoer- middelen, 3. Herziening der voorschriften nopens de toelating am kosteloos te procedeeren, zonder delbat en z. h. St. aangen'cmen. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijzi ging en verhooging van holofdstuk 13 der ryiksbegrooting 1936 (vaartuigendienst in Suriname). De heer IJzerman (s.d.) ontwikkelt een aantal bezwaren tegen den gekozen viorm van een gemengd bedrijf Vaartuigendienst Suri name (een naaml. vennootschap)V'oorts had- den de kolomiale staten gehoord moeten zijn. De heer Van Boetzelaer van Dubbeldam (c.to.) kon juist zijn instemming met het vOorigestelide betuigen. De Minister van Kolonien, de heer Colijn, zegt, dat bij den gekozen vorm de staten niet moesten Worden gehoord, het gaat hier om een wijziging van een Nederlandsch begroo- tingshoofdstuk. DE OPENBARE SCHOOL DOOR HET SLIJK GEHAALD, (Het Tweede Kamerlid Vervoorn heeft aan den Minister van Justitie de volgende vragen gesteld Is het den minister bekend, dat groote groepen der bevolkinig, en met name de on- derwijzers bij het openbare onderwijs, zich gekwetst geivoelen door de beleedigende wijze waarop de voorstanders van het bijzondere onderwijs zich over hen uitiaten? Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY (Nadruk verboden.) 24) Vervolg. Hoofdstuk XVII. De proefsteen van den moed. Den volgenden ochtend zag Baron de Ras- tillac, terwijl hij na een laat ontbijt op zgn kamer in de „Drakenkop" de eene sigaret na de andere rookte en daartoij zekere plan- nen uitbroedde, een paar ruiters in het rood voorbijrijden. Hij sprong vlug op en aocht den waard. „Is er vandaag vossenjacht? Hier in de ibuurt? Ja?" „Hder vlak bij, baron. Het is om elf uur verzamelen op Gresford Hall. De Cumber- cath honden; een mooie groep. Ik boor, dat er een beele hoop vossen zitten. Zouidt u mee willen? Ik kan wel een goed paard voor u ikrygen." i „Neen, dank je. Ik houd heel veel van sport, maar ben vandaag niet gedisponeerd om op jacht te gaan", antwoordde de baron, die van plan was op edeler wild dan op vossen te ja- gen. Maar ik zou de samehkomst wel willen zien. Kan 'n vreemdeling in Gresford Park worden toegelaten?" „Welja, baron; dat gaat best. Het park is vandaag voor het puibliek geopend. Sir Percy Brayshalw is een joviaal iemand; hij ziet de Is de minister bereid een onderzoek in te stellen naar hetgeen op een vergadering der anti-revolutionntaire kiesvereeniging Neder- land en Oranje te Sliedreeht op of omstreeks 18 Maart j.l. dioor een op die vergadering op- tredend apreker is gezegd, n.l. dat de open- bare sctholen zouden zijn verworden tot broed- plaatsen van socialisme en eommunisme? Wil de minister bevorderen, dat te .dezer zake proces-verbaal wordt opgemaakt en de voorstanders en onderwyizers van het open- baa r onderwijs op dezelfde wijze worden oe- schermd tegen aantasting hunner eer, als zij, die tot andere groepen der bevolking be- hooren EEN PLEC'HTIGE MIS V AN REQUIEM VOOR WIJLEN JHR. MR. CH. J. M. RUYS DE BEERENRROUCK. In de St. Jac'otouskerk aan de Parkstraat te 's-Gravenhage is Dinsdagmorgen vanwege de besturen van de fractie der R.K. Staats- party in de Tweede Kamer en van de R.K. Staatspartij een plechtige mis van requiem opgedragen voor de zielerust van wijlen Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck. Op hot presbyterium stond een katafalk op- gesteld, terzyde waarvan plaats namen de pauseiyke int-ernuntius, Mgr. Paolo Giobbe met den secretaris der intemuntiatuur Mgr. L. Punzlolo en Mgr. Todini uit Rome, alsmede de familie Ruys de Beerenbrouck. In de kerk werden opgemerkt de ministers De Graeff, Van Schaik, Deckers, Gelissen, de oud-ministers Aalberse, Alting von Geusau, Westerveld, Konig, van IJsselsteyn, Verschuur en De Graaff, staatsraad Koolen, het bestuur der R.K. Tweede Kamerfractie, tal van leden der Sta'.en-Generaal, de griffier van de Eer ste Kamer, Mr. de Block en die van de Tweede Kamer, Mr. Kesper, vele vooraan- staande person en uit R.K. kringen en verte- genwoordigers van organisaties. Officiant was pastoor W. L. van Adrichem met assistentie van de parochie-kapelaans. Het zangkoor onder leiding van den heer P. van den Oever zong de mis van Perosi. Na de mis verrichtte pastoor van Adrichem de plechtnge absoute. OMZETBELASTING OP LUXE-BROOD. Naar gemeld wordt, is vanwege het depar- tement van financien aan de werkg%versorga- nisaties in het bakkersbedrijf medegedeeld, dat de tot dusverre gebruikeiyke vrijstellmg van omzet'belasting op tile brood met ingang van 15 Mei wordt ingetrokken, voor zioover het betreft ander brood, dan zooals dat in een- voudigen, ter plaatse geibruikeiyken vorm en zonder toevoeging van bijzondere nut- of ge- notverho.ogende grondstoffen, tot de gebrui- kelijike dagelijksche volkevoeding behoort, en deswege gerekend kan worden deel uit te maken van de eerste levenslbehoefte. De gevolgen van een en ander zijn, dat kren- tenlbroodjes, koffiebroodjes, vlinders, kadet- ten, gewoon krentenbrood, luxe broodjes, Duitsch brood, kortom alies, wat afwijkt in vorm en smaak van het eerste volksvoedsel, voortaan belast zullen zijn. De gewijzigde apvatting ten aanzien van de vrijstelliiig van amizetibelastiftg is het ge- volg van een uitspraak van de tariefcommis- sie, waarbij de tot dusrver geldende ruime in- terpretatie van het begrip brood in den zin der omizetbelastingwet, verlaten werd. De Nederlandsche vereeniging van werk- gaveris in het bakkersbedrijf schrijft naar aan- leiding van deze kwestie, dat er in de huidige tijdsomstandigiieden niet aan te denken valt, deze lasten op den consument af te wentelen. Zij komen dus geheel voor rekening van de bedrijven. VARKENSCENTRALE WORDT GEDAGVAARD DOOR GROSSJERSBOND. De Bond van Varkenstvleeschgrossiers (Neprova) zal de Varkenseentrale voor den rechter dagvaarden teneinde recht te verkrij- gen voor zijne leden. Minister Deckers had den bond uitgenoo- menscihen graag pret maken. Ik geloof be- paald dat men u met open armen op de Hall zou ontvangen." De baron had daar zoo zijn eigen meening over, maar liet dat niet merken, dankte den waard, zette vlug zijn hoed op, trok zijn jas aan en ging op weg naar de Hall. Hy vond er eeh heele menigte kijiklustigen; daarom viel zijn aanwezigheid niet op, maar hij hield zich met ernstiger gedachten bezig dan de anderen. ,,Kunt u mij ook zeggen, wie die heer is?" vroeg Rasitillac aan een rijknecht in zyn na- byheid, toen een jager uit het huis kwam en een bruin paard besteeg. „Dat is kapitein Wilson, mijnheer", ant woordde de man. „Zoo, een mooi jachtpaard heeft hij. Logeert hij hier op de Hall?" „Ik geloof dat hij in de „Draken,kop" gelo- geerd heeft, mijnheer, Voor zoover ik weet, zal hy mi wel op de Hall zyn." ,,Een kranig figuur te paard. Dank u." Hij gaf den man een fooitje en ging weg. Dadelgk daama kwamen Sir Percy en Sibyl met Richard Cardon en Sir Courteny Piers naar buiten en stegen op.. Daarop renden de honden iweg om een boschje te doorzoeken, waar vermoedelijk een vos zat. Misschien was het maar goed, dat de gastheer, die naar alle kanten glimlachte en praatte, de kwaadaar- dige oogen niet opmerkte, die hem van ach- ter de boschjes volgden; anders zou de kans op een prettigeu dag verkeken geweest zijn. Archer Cardon was ook gekomen; hij en Sir Percy reden tazamen naar de schuilplaats. „Ik zie dat uw vriendin, mevrouw Murray- Grafton ook gearriveerd is", zei Cardon. BrayiShaw lachte, met een bliik van verstand- houding. ,,De braive vrouw is in groot omaat." ,,Vonken schietend?" diigd, om hem te verzoeken een enquete-com- missie in te stellen en dan tevens reeds een lid voor te dragen. De ibond heeft aan deize suggestie gevolg gegeven en Dr. Veenstra, adj.-directeur van het Amsterdamsche abattoir als zijn verte- geniwoordiger vcorgesteld. Na geruimen tijd heeft de minister blijiklbaar op instignatie zijner adviseurs geantwoord, niet bereid te zijn een com- m.issie in te stellen. adngeizien de zaak reeds is onderzocht door de oommissie-Beumer. Ech- ter was het rapport dier commissie juist het uitgangspunt voor de stappen van den bond. Mr. G. A. H. Grosheide zal thans de Var kenseentrale terzake harer gestie dagvaarden. De militaire ruggegraat van Abessinie ge- broken, de negus zijn land ontvlucht, de oor- log als statenoorlog geeindigd met een over- winning van het Itaiiaansche leger en een echec voor den Volkenbond en Engeland. Zie- hier schrijft de N. R. Crt! in het kort het voorloopige resultaat van de overtreding van het Handvest van Geneve door ItaJie. Het verloop van den krijg is veel sneller geweest dan menigeen vooraf had kunnen denken. Het geweld van de moderne bewape- ning en een oorlogsvoering met middelen, welke eveneens door de verdragen verboden zijn, oneenigheid in het weinig samenhangen- de Abessijnsche rijk hebben, nog vodr de regentijd inviel, den Italianen den weg naar Addis Abeba geopend. De kracht van Italie is onderschat en Mussolini heeft het voor en tegen van zijn militaire onderneming beter tegen elkaar afgewogen dan een ongeloovige wereld. Met succes is wat een hachelijk avon- tuur leek bekroond. En de Volkenbond heeft vrijwel machteloos toegezien; de financieele en oeconomische sancties, die door de groote meerderheid zijner leden zijn toegepast, heb ben den aanrander niet belet zijn doel te be- reiken. Voor nieuwe vragen is daarmede die Vol kenbond en Europa in bet bijzonder geplaatst. Zal Italie er in slagen de veroverde positie te consolideeren Welke uitwerking zal zijn overwinning op den Volkenbond uitoefenen? Kan deze oorlog de bron worden van nieuwe oorlogen, zooals de verdragsschendimg door Italie vermoedelijk die door Duitschland heeft uitgelokt? Het zijn vragen, die in niet ge- ringe mate ook door militaire overwegingen worden beheerscht, waarin de onzekere ele- menten evenmin zullen ontbreken. Nog in de laatste dagen vodr de vlucht van den negus werden ons meeningen kenbaar ge- maakt van lezers, die van oordeel waren, dat ons klein land er blijk van had te geven, dat het bereid was zijn aandeel te leveren in een militaire actie van den Volkenbond tegen Italie. Anderen waren de opvatting toege- daan, dat, nu de sanctie-politiek van Geneve schipbreuk had geleden, wel bewezen was, dat de Volkenbond zich, evenals tegenover Japan, van elke actie ten gunste van Abessinie en het Handvest had moeten onthouden. Er wa ren er ten slotte, die na het falen van Geneve in ons lidmaatschap van den Volkenbond geen heil meer zagen, omdat het ons slechts oeco- nomisch nadeel heeft berokkend en ons in de conflicten tusschen de groote mogendheden dreigt te betrekken. Wat de eerste categorie betreft, hield deze en misschien moeten wij zeggen: houdt zij nog niet voldoende de bijzondere omstan- digheden van ons land in het oog. Er waren er onder, die de regeering een heel smaldeel van verschillende oorlogsbodems en vliegtui- gen ter beschikking van een militaire actie van den Volkenbond wilden doen stellen. Heb ben deze zich niet op een punt blind gestaard Men doordringe er zich van, dat er in een dergelijke situatie meer op het spel staat dan de uitslag van een gelocaliseerde strafexpedi- tie tegen Italie. Ook al zou het daarvoor tioodzakelijke collectieve handelen zich kun nen verwezeniyken waarvoor geem aan- Brayshaw knikte. „Wat zijn er toch een diwazen op de wereld." „Geluikkig", Cardon lachte cynisch. .Als men met geld ook hersenen kon koopen, waar zouden sommigen van ons dan moeten biij- ven „Waar? Je eet vanavonid bij ons. Breng Marion mede. Tusschen twee haakjes, hoe beviel het jongmensoh bij nadere kennisma- king? Zcu hij ons emit zetten?" „Ik geloof van niet. Hij is een goede kerel, fatsoeniijk en iemand die graag recht door zee gaat." „Geen dwaas, geloof ik." „Neen, als er maar op de juiste manier met hem omgesprongen wordt. Ik demk wel, dat je nog een jaartje voor den boeg hebt. Ik zie dat hij ook mee is. Het is te hopen, dat hij er niet zoo den smaak van te pakken krijgt, dat hij het op eigen houtje gaat probeeren." „Hij behoeft zich niet te haasten. Hallo! Ze zijn er vandoor! Gauw wat gevonden." Toen de jacht afgeloopen was, keerde de stoet, in tevreden stemming, huiswaarts; zij hadden nog een rit voor zich, waartegen de meesten van hen opzagen. Zij waren ongeveer tien mijl van Long Gresford. Richard Cardon verheugde zich er juist op, zoowat anderhalf uur in het aange- name geizelschap van Sibyl te kunnen blijVen, terwyi zij op een siukikeldrafje naar huis reden, toen Archer zich bij hen voegde, naar het scheen met de bedoeling op den terugweg het vijfde rad aan den wagen te zijn. Deze ma noeuvre geschiedde natuurlijk niet onopzette- lijk. Archer had geizien hoe goed Richard en Sibyl den heelen dag met elkaar opschoten en hij had redenen te over om zijn best te doen daar een stokje voor te steken. Maar hy had buiten Sir Piercy gereikend, die ook een doel in het oog had te hoiuden en die bui- wijzingen zijn, integendeel zoo zou er een groote kans ontstaan, dat er zich een wereld- oorlog uit ontwikkelde, een oorlog op andere terreinen dan in en om de Middellandsche Zee. Zoowel elders in Europa als in het Verre Oosten hangen niet denkbeeldige gevaren in de lucht. Men stelle zich dan voor, dat Nederland, dat noch voor de verdediging van het moederland, noch voor die van Oost-Indie een oorlogsschip of een vliegtuig kan mis- sen, een heel smaldeel zou moeten ontberen. Wij hebben gezien, hoe ook het machtige Engeland zich in den rag tegen het risico van een conflict in de Middellandsche Zee heeft gedekt door een accoord met Frankrijk over de verdediging van de Engelsche kust door de Fransche vloot. De nationale plicht gaat toch nog altijd boven den internationalen, indien hierdoor het doel zou worden voorbijgesoboten. De intemationale rechtsorde van den Volken bond vindt haar grondslag in het bestaan van de daarbij aangesloten nationale gemeenschap- pen. Worden deze ernstig verzwakt of wordt daarvan de levensdraad afgesneden, dan valt ook wat er van de intemationale rechtsorde over is, ineen. Dan verdwijnen met den bond en zyn lichamen ook het geregelde contact tusschen de staatslieden, de publieke bespre- kingen van intemationale aangelegenheden, en de moreele uitwerking van die besprekingen en van bondsbesluiten. Ook in de intematio nale politiek kan men slechts met beide bee- nen op den grond staan. En in de verdrags- schending door Duitschland heeft men reeds een waarschuwing ontvangen. Ook zy, die het met vreugde zouden be- groeten, indien niet een collectieve actie van den Volkenbond, doch een individueele actie van Engeland omderwille van het eigenbe- lang van deze groote mogendheid tegen Italie zou worden ingeleid, zullen goed doen hun vreugde te temperen. Wij behoeven slechts weer naar het Verre Oosten te verwijzen, om hen tot nadenken te stemmen. Van het gun- stige oogenblik zou daar van andere zijde kunnen worden partij getrokken om zich meester te maken van de winplaatsen van grondstoffen, welke voor een, Engelands positie in Azie bedreigende, zelfstandige oor logsvoering noodig zijn en welke in de eerste plaats in onzen Archipel worden aangetroffen. Men kan thans den Volkenbond in gebreke stellen zooveel als men wil, naast zijn on- macht staat nog altijd de macht van zijn grootste leden, en een zwak regime van den bond is te verkiezen boven de anarchie, die zou ontstaan, indien kapers op de kust ge- legenheid kregen hun slag te slaan. Of de Volkenbond verstandig had gehandeld door zich van elke actie te onthouden, is een meer discutabele vraag. Had hij echter niets moeten doen, omdat hij niet genoeg kon doen? Eerder is het als een leelijke post in het schul- denregister van de bondsleden zelve te be- schouwen, dat aanvankelijk voordat van den bond een aanbeveling tot opheffing van het verbod uitging de aanvoer van oorlogs- materiaal ook naar Abessinie verboden werd, hoewel dat land er dringend behoefte aan 'had. Overigens kan men in de beperkte sancties althans dit voordeel zien, dat er er- varing is opgedaan met een collectief optre- den, waarin veel minder dan in het geval Jap an-Chin a, de onmacht van den bond bij voorbaat vaststond. Men heeft ondervonden, dat er statenbondsleden waren, wier oecono mische positie en politiek levensbelang zoozeer aan die van den overtreder van het Handvest gebonden waren, dat zij zich van den aan- vang af aan de collectieve maatregelen van financieelen en oeconomischen aard hebben onttrokken. Men heeft ondervonden, dat ook niet-leden van den bond een zelfde gedrags- lgn hebben gevolgd en er daarom groote gaten ontstonden in den muur, waarmede de over treder moest worden omringd. Men heeft ook ondervonden, dat er staten waren, niet ge- negen die sancties boven het eerste minimum op te voeren en zeker onwillig tot militaire sancties over te gaan. Met deze feiten zal tendien slim genoeg was om den zet te door- zien. Hij reed op hen toe en riep Archer bij hem te komen. ,,Ik moet even met je over een paar zaken spreken, Cardon", begon hij. ,,Wij zijn elkaar in den laatsten tijd nogal eens misgeioopen en dit is een goede gelegenheid." Archer Cardon keek Brayshaw nu niet be- paald vriendelijk aan, maar de bilk die deze op hem wierp, deed hem van verzet tegen de uitnoodiging afzien. Hij wendde zich met Sir Percy af en het jonge paar was weer aan zichizelf overgelaten. Zij kwamen op den grooten weg en reden, op hun gemak keuvelend, langzaam verder. Ongeveer honderd meter voor hen uit reden Wilson en Sir Courteney Piers. ;,Edn van die heeren heeft nogal myn be- langstelling opgewekt", merkte Silbyl op. .Kapitein Wilson. Hoe vindt u hem „Een heel aardige kerel en blijkibaar een echte sportsman." „Is dat alles?" vroeg Sibyl met een glim- lach. ,^Alles wat dadelgk opvalt", antwoordde hy, „maar ik heb geen tijd of gelegenheid gehad hem nader te bestudeeren." „Interesseert hij u niet?" ,,Niet bijzonder. Is er een speciale reden, Wvaarom dat wel het geval zou zijn?" „0 neen. Als hij mij interesseert is het om dat ik mij somtijds afvraag of er bij hem van binnen niet meer te koop is dan men van bui ten zou zeggen." ,,Hoe bedoelt u dat?" ,,Of hij niet veel slimmer is dan hij wil doen voor komen." ,,U schijnt een goede opmerkster te zijn." ,,Ik geloof, dat wy vrouwen dit van nature zijn. Of liever, wij gevoelen bij intuitie hoe iemands ware karakter is." ..Misschien beter dan van zichzeif", ant- men ook voor de toekomst rekening hebben te houden en er steekt een les in, die de in ternational gemeenschap voor zoover men daarvan spreken kan bij geheel wer- keloos toezien ware onthouden, een les ook voor een Amerikaanschen Volkenbond, zoo deze naast dien van Geneve mocht worden opgericht. Onverstandig en 'overijld lijkt het ons ech ter, te concludeeren, dat de Volkenbond be wezen heeft geen recht van bestaan te heb ben en dat ons land niet beter kan doen dan nu maar dadelijk zijn lidmaatschap op te zeg gen. Ook de nationale rechtsorde is in vele gevallen slechts onder vallen en opstaan ge- groeid. Hoeveel eeuwen heeft het niet ge- duurd, alvorens Italie en Duitschland een- heidsstaten werden, binnen welke onderlinge oorlogen tot het verleden kwamen te behoo- ren! Waar zelfs groote mogendheden het ge- vaar beseffen van geheel op eigen kracht te zijn aangewezen, heeft een klein land als het onze zeker alle reden om zijn belangen by de handhaving hoe gebrekkig ook van de intemationale rechtsorde niet zonder dringen- de reden prijs te geven. Maandag 11 Mei komen de Volkenbonds- raad en de commissie van 18 weer in Geneve bijeen. Er zal dan gelegenheid zijn tot nader beraad, ook voor de kleine mogendheden on- derling. Daarby kan worden geconstateerd, dat welke her-orienteering ook gewenscht zal zijn, hun levensbelangen door de collectiviteit, waarbij zij zijn aangesloten, niet in de waag- schaal zijn gesteld. Want ook dit is een ondervinding, die wij met de houding van den bond in den oorlog tusschen Italie en Abessinie hebben opge daan en zij komt thans niet in het debet, maar in het credit van het voorzichtige en aarzelende Geneve. Ingez. Med. DE OVERBRENGING VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN PATER DAMIAAN. Zelden, schrijft de correspondent der N. R. Crt., zal men te Antwerpen een zoo ontzag- lijke volksmenigte op de Scheldekaden en in de aangrenzsnde straten g-ezien hebben als Zondagmiddag, toen het Belgische opleidings- schip Mercator met het stoffelijk overschot van pater Damiaan aan boord, circa half drie verscheen. Een heele flottilje was het schip Kijk goed yit Uw oogen, er zijn handelaren die meer op winsbejag dan ?op fatsoen gesteld zijn en die U, als Ge naar AKKERTJES" vraagt, een nabootsing geven Velen begrijpen dan niet, dat ze hun pijn niet kwijt raken. Toch is dat heel begrij- pelijk, want men gaf U iets dat met "AKKERTJES" niet anders gemeen heeft dan den uiterlijken vorm. "AKKERTJES" zijn voorzien van nevenstaand merk. Soortgelijke artikelen zonder het neven- staanjj merk zijn geen "AKKERTJES". Nederlandsch Product - Recept van Apotheker Dumont Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez. Med.) KKER woordde hy half piagend. „Ik hoop dat u gsen onaangenaime dingen in mij zult ontdekken." Sibyl lachte en veranderde van onderwerp. ,,Als we deize weg links inslaan, hebben wij zachteren gronld voor onze afgejakkerde ros- sen, het is ongeveer even ver naar de Hall." Zij namen dientengevolge het graspad, dat naar een boerdery voerde. „Arme Marion", zei Sibyl. ,,Wat zal het haar spijten deze jacht misgeloopen te zijn. Ze heeft toel pech dat haar eenige paard aan het begin van het seiizoen kriaupel is gewor- den. Ik helb haar gistera /end 'geschreven dat ik haar een paard wilde leenen, maar dat heeft zij afgeslagen. Natuurlijk is het heel iets aniders of je op je eigen paard zit of op dat van een ander; toch geloof ik dat zij wel mee had kunnen doen." „Gaf zg redenen op?" vroeg Richard, over- denkend wat de ware reden kion zijn. All een dat zij het druk had, wat alles of niemiendal kan het Zij zweeg plotseling toen hij zijn paard in- hield en waarsohuwend zijn hand op haar arm legde. De laan had zich plotseling. als de hals van een flesch vemauwd, even voordat zij eindigde bij een hek, dat toeganig gaf tot een iweide. Dit hek, dat ettelijke honderden meters verder stond, was open, den weg vrij- latend voor een stier, die met den kop in de lucht, als rook hij inidringers, het terrein verkenide. Dadelijk had het scherpe oog van Richard, aan kwaadaardig vee gewend, ont- dekt, dat er onraad dreigde en den toestand ovenzien. Het volgend oogenJblik was hij uit den zadel gegleden; en den teugel in Sibyl's handen drukkend, wendde hij de paarden met geoefende hand om. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1