CFMFFM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het Mysterie van Gresfnrd Hall. M 3445 WOENSDAG 29 APRIL 1936 76e Jaargang Binnenland Zomer- sproeten SPPUTOL A. J. VAN DE Buitenland. Feuilleton E£RSTE BLAD verdwijnen spoedig door een pot Bij alle drogisten. Nieuwstr. 36. Tel. 290. TER NEUZEN INKOOP van oudGoud enZilver - miinxsnvsAJKmnecr**** _ij ■mJL_ IBB MB |»KZEgCSgVflrw gCSaR ffijfi&k fSSSj BMUflW TER NEUZENSCHE COURANT A IkMiBHvl "B™1 JO, A A - 1_ x i\ ot\ v.nnr pikpn r^e-el ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr per post 1 55 per 3 maanden Bvj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,-, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abocnementen voor bet buitenland alleen bij vooruittetaling. i i:i efster: Firnia P. J. VAN DE SANDE GIRO 33150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 HJLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAV OND. PRINSES JULIANA WINT EEN HOOFDPRIJS. Brj de Maandag gehouden trekking voor de verloting van werkstukken van bet crisis- comitd te Almelo bleek, dat Prinses Juliana, die de vorige week de tentoonstelling dezer werkstukken bad bezocbt en een aantal loten beeft gekocht, den hoofdprijs heeft gewonnen. TOESTAND DR. F. M. WIBAUT ZORGWEKKEND. t>e toestand van dr. F. M. Wiibaut, den be- k en den oud-wetbouder van Amsterdam en oud- lid van de Eerste Kaimer, sedert enkele weken betilegerig, is zorgwekkend; zgn krachten nelmen af. MET KAMERLID FEBER AFGETREDEN. Naar wrj vernemen, is Ir. L. J. M. Feber met ingang van Dinsdag afgetreden als lid van de Tweede Kamer der Staten^Generaal. Zijn opvolger op de candidalenlijst der R.oomsch-Katholieke staatspartij is, Prof. Mr. KX P. M^, Romme, advocaat en lid van den gemeenteraad van Amsterdam. Deze zal de benoeming echter niet aan- vaarden. Op de candddatenlijst volgt dan de naam van den heer H. E. van den Brule te Rotter dam, hoofdbestuurslid van de R. K. midden- standsvereeniging „De Hanze", van wien ver- wacht kan worden, dat brj de benoeming wel zal aannemen. MARINEPERSONEEL IN INDIe. Uit officieele bron verneemt Aneta, blijkens een telegram uit Batavia, dat de onlangs ge- nomen maatregelen orn personeel van de ma rine, dat daarvoor in aanmerking kwam, ge- leiddijk weer te laten thuisvaren, voorloopig moeten worden opgesohort, in verband met ernstig personeelstekort, zoomede met bet oog op den, nog altijd onizekeren, politieken toe- siaoid. DE WATELER-VREDESPRIJS. iDe Wlateler-vredesprijs voor 1936, ten be- drage van 25.000 gulden, is toegekend aan de Academic voor Internationaal Reeht te's Gra- venhage, wegens de diensten, door deze in stalling aan de zaak des vredes bewezen door haar werkzaamheid sinds 1923, op den grond- slag van internationale samenwenking in bet belang van de ontwikkeiing van het interna tionale recht en van de rechtsgedachte als richtsnoer voor de statengemeenschap. De Wa- teler-vredesprijs is ingesteld door den heer J. G. D. Wateler, in leven directeur der Oranje-Nassau Hypotheek bank te 's Graven- hage, die bij zijn overlijden zijn vermogen heeft vermaakt aan de Camegie-sticfoting, belast met het beheer van het Vredespaleis, onder beding, dat de revenu jaarlijks een vredes- prijs zou worden toegekend aan dengene, die op eenigerlei wijze de zaak van de vrede bet beste zou helbiben gediend of, die zou hebben bjfgadragen tot bet vinden van middelen ter beetrijdinig van den oorlog. MILITAIRE DIENSTPLICHT EEN BEZWAAR VOOR BENOEMING. Een onderwijzer, die als hoofd van een Ghr. sehool in Den Haag had gesolliciteerd, deelde bij zijn vraag om inlichtingen mede, dat bij in verband met zijn studie aan de H.B.S. tot reserve-off icier werd opgeleid. Naar de Qhr. onderwijzer berieht, heeft bet school- bestuur geantwoord, dat de mogelijkheid, elk jaar eenigen tijd in actieven dienst te worden opgeroepen, waardoor de arbeid aan de school Wo°rdt onderbroken, een onoverkomelijk be- awaar vormt, een sollicitant, die tot een der gelijken plicht wordt geroepen, voor de be noeming tot hoofd van een school in aanmer king te doen komen. DE INVOER VAN PAARDEN. Blijkens bet afdeelingsonderzoek van de Eerste Kamer van het wetsontwerp tot rege- ling van den invoer van paarden, merkten eenige leden op, dat paarden, die als slacht- paarden ^worden ingevoerd, vaak weer als werkpaarden worden verkocbt, zulks ten na- deele van de binnenlandscbe fokkerij. Zij acht- ten bet daarom gewenscbt, dat de slacht- paarden van de grens af in verzegelde wagens worden verzonden naar de abattoirs, waar- voor ze zijn bestemd. DE NEDERLANDSCHE AMBULANCE IN ABESSlNIe. Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis heeft berieht ontvangen, dat de zes leden der Nederlandsche ambulance Vrij- dag j.l. uit Addis Abeba zijn vertrokken en Maandag in Djibouti zijn aangekomen. Zij willen zich 1 Mei aan boord begeven van het s.s. Palembang van den Rotterdamschen Lloyd. Voorts heeft Jhr. Dr. van der Does medege- deeld, dat hij met de Johan van Oldenbame- velt van Port Said naar Genua is vertrokken en vandaar per boottrein zal doorreizen. Hij zal 6 Mei te Arnfaem aankomen. RAADSBESLUIT TER VERNIETIGING AAN KROON VOORGEDRAGEN. Het verzoek van Ged. Staten van de pro- vincie Gelderland aan den raad der gemeente Harderwijk tot intrekking van de wijziging der politieverordening, waarbrj het varen der booten op Zondag is verboden, is destijds, zooals men zich zal herinneren, niet ingewil- ligd. Thans hebben Ged. Staten aan het gemeen- tebestuur berieht gezonden, dat zij het be- sluit van den raad om de wijziging in de politieverordening te handhaven, aan de Kroon ter vemietiging zullen voordragen. VERSTREKKING VAN KLEEDING, DEKKING EN SCHOEISEL AAN WERRLOOZEN. Het N.V.V. heeft aan de regeering een adres toegezonden, waarin de ongunstige positie van de Nederlandsche werkloozen wordt uiteen- gezet. Het besluit van de regeering om met 1 Mei a.s. het werk van bet Nationaal Crisis- Comity, voorzoover 't den zgn. B-steun betreft over te nemen, beteekent weliswaar, dat ge- durende 1936 een bedrag van J 1.600.000 be- schikbaar is gesteld voor bet verstrekken van kleeding, dekking en schoeisel aan gezinnen van werklooze arbeiders, doc.h in 1935 werd bierdoor nog een extra bedrag van f 2.000.000 uitgetrokken. De nood, welke thans heerscbt, is grooter dan men zich bij de voorziening van dekking, kleeding enz. voorgesteld bad. De beer E. Kupers beeft in de Tweede Kamer gewezen op een brief van den nieuwen Haagschen Be'- stuurdersbond aan de regeering, waarin de noodtoestand als verscbrikkelijk wordt aan- geduid. De 2.000.000, weike voor bet jaar 1935 extra zijn uitgetrokken, dienen in 1936 ge- handhaafd te blijven. Het N.V.V. dringt er bij de regeering' dan ook op aan, in dezen baar voile medewerking te verleenen. niet gedaan, indien een gemeente van 5000 zielen of daar beneden, alwaar het ambt van burgemeester vacant is, kort voordat de kroon heeft kunnen bepalen, dat in die gemeente de functie van secretaris door den burgemeester moet worden bekleed, uit eigen beweging in de vacature van secretaris voorziet. Het te- niet doen van deze mogelijkheid tot verlaging der openbare uitgaven is, gelet op de tegen- woordige tijdsomstandigheden, in strijd met het algemeen belang. DE EXPORT VAN COKES. Naar uit Brussei wordt gemeld, hebben ver- tegenwoordigers van vier belangrijke cokes- produceerende landen, Belgie, Engeland, Duitschland en Nederland, aldaar een verga- dering gehouden, waar men getracbt heeft een grondslag te vinden voor een internatio nale export-overeenkomst voor cokes, welke zou gelden voor Engeland, Nederland en Duitschland. Het doel van de nieuwe overeenkomst is een regeling van de exportprijzen, waaraan een verdeeling van de afzetgebieden zal zijn verbonden. Men is tot overeenstemming gekomen over een proportioneele verdeeling van den uitvoer en ais basis hiervoor de exporten van de laat- ste twee jaar aangenomen. BEZOLDIGING LEDEN RECHTERLIJKE MACHT. VERNIETIGING RAADSBESLUIT WOENSDRECHT. Bg K. B. is het besluit van den gemeente- raad van Woensdrecbt van 28 December 1935, strekkende tot benoeming van H. A. M. Jacobs tot secretaris dier gemeente, vernietigd. In het Kon. Besluit wordt o.a. overwogen, dat de Kroon zich bij de wet tot verlaging der openbare uitgaven de bevoegdheid heeft voor- behouden, de gemeenten van 5000 zielen en daar beneden aan te wijzen, waarin de functie van secretaris door den burgemeester moet worden bekleed. Een mogeiykbeid tot ver laging van de openbare uitgaven wordt te Volgens het afdeelingsonderzoek der Eerste Kamer van het ontwerp van wet tot r.adere wijziging van de regelingen, houdende vast- stelling van de bezoldiging van den Raad van State, de Algemeene Rekenkamer, de Rechter- iijke macht en de Militairrecbterlijke macbt, achtte verscheiden leden de voorgestelde rege ling, wat betreft de salarieering van de rechterlijke en de militair-recbterlijke macht in het vervolg kortheidshalve aangeduid als de rechterlijke macbt het noodlottige gevoig van bet streven van de Regeering naar nivelleering. *Deze leden waren namelijk van meening, dat de leden van de rechterlijke macbt een uitzonderlijke positie in het amibtenarencorps innemen, zoo oka t zij niet met die rijksambte- naren, op wier traktementen reeds bij K. B. een vermindering is I toegepast, mogen wor den gelijkgesteld. De bijzondere aard van de plicbten, bun opgelegd, en de beboefte aan hun volkomen onafhankelijkbeid, ook tegenover de Regee ring, wettigen naar het gevoelen van de bier aan het woord zijnde leden het maken van een exeptie op dit stuk volkomen. Wordt, zoo verklaarden de leden bier aan bet woord, dit ontwerp tot wet verheven, dan zullen zonder twijfel tal van begaafde jonge krachten, bij verbetering van de conjunctuur, de voorkeur er aan geven, hun toekomst el ders dan by de zittende en staande magistra- tuur te gaan zoeken, ten detrimente van onze rechterlijke macht. Voorts werd de aandacht gevestigd op de hooge kosten, aan bet lidmaatschap van de rechterlijke macht verbonden, doordat dit o.a vordert het bezit van een juridische boekery, welke op de boogte van haar tijd is, en op de geringe promotiekansen, factoren, die een behoorlijke bezoldiging vereiscben. Vele andere leden verklaarden, zich met deze opmerkingen slechts ten deele te kun nen vereenigen. Eenigen hunner erkenden, dat de salarissen van de leden der rechterlijke macht ten on- zent niet hoog kunnen worden genoemd, met name niet die, welke worden gegeven aan magistraten, werkzaam in colleges, gerang- schikt in de tweede en derde klasse. Niettemin waren alle de hier aan het woord zynde leden van oordeel, dat het wetsontwerp moet worden aanvaard, uit overwegingen van billijkheid tegenover die rijksambtenaren, wier traktementen by K. B. zgn vastgesteld. PENSIOEN VOOR EEN VEROORDEELDE. De gemeenteraad van Groningen heeft Maandagavond een mededeeling van B. en W. behandeld over het verleenen van pensioen aan den gewezen wethouder voor de bedrij- van, den beer N. de J., die zooals bekend on langs door de Groningscbe rechtbank wegens verduistering tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld werd. Tijdens zgn voorarrest verzocht de heer De J. een medisch onderzoek naar zijn lichame- lijken toestand, tengevolge waarvan bij werd afgekeurd. Hg vroeg toen direct ingaand pensioen, dat 1812,50 per jaar zou be- dragen. Op grond van de betreffende verordening meenen B. en W. dat aan deze pensioenaan- vrage moet worden voldaan. De beeren Kolthek (recht en vrijheid) en Sterringa (comm.) betoogden, dat aan deze aanvraag formeel niet is te tomen, doch dat zeker niet is gehandeld volgens den geest van de betreffende verordening. Het kan nooit de bedoeling geweest zijn, direct ingaand pensioen te verleenen aan een wethouder, die een misdrijf beeft gepleegd. De beer Sterrin ga wees nog op de tegenovergestelde behan- deling van werkloozen en ambtenaren in der- gelijke gevallen. Wethouder Visser zette uiteen, dat B. en W. de zaak volkomen objectief bekeken hebben en geheel overeenkomstig de wet ge handeld hebben. Ten slotte werd de mededeeling van B. en W. voor kennisgeving aangenomen. (Ingez. Med.) Ingez. Med. DE GISTING IN SPANJE. „Spanje zal de tweede Sowjet-republiek van Europa worden" moet schrijft de N. R. Crt. Lenin kort voor zijn dood hebben geeegd en men dlent te erkennen dat de Spaanscbe socialisten en communisten, hun geschillen helbiben bijgelegd en zicb op een gemeenschappelijk program in het Volks- front helbiben vereeniigd, alles d'oen om die uit- apraak waar te maken. Overtuigend is dat geblelken bij de jongste stakin.gen en betoo- gingen, die vaak tot zoo ernstige uitspattin- gen hebben geleid dat de regeering haar aan- vankelijik voomemen om den staat van beleg en de censuur op de pers op te heffen, ten einde de stemming voor de kiesmannen, welke met de Cortes den nieuwen staatspresident moeten aanwijzen, in voile vrijheid te laten gescbieden, heeft moeten laten vai en. De ■oipschortinig van de grondwettelijke rech- ten du u rt duis voort en er is alle red en aan t e nemen dat ze nog geruimen tijd zal aanhou- den, stelliig tot na de verkiezing, op 10 Mei, van een nieuwen staatspresident. Men weet dat er vele candidaten zijn; aan- vankelijk werd vooral de naam genoemd van Barrio, die sedert de gedwongen aftredirug van Alcala Zamora bet presidentschap waar- neemt. Zijn partij, de republikednscbe Ume, meent echter dat hij „op anidere posten" aan het land en het republikeinscbe bewind betere diensten kan bewijizen. Klaarblijikelijk bedoe.t zij daarmee dat hij, bijaldien de huidtge eerste- minister Azana tot president mocht worden gekozen, diens plaats aan de spits van de regeering zou dienen in te nemen. Of Azana candi'daat zal willen zijn is echter de vraag, want zijn partij vindt dat hij op zijn huidigen verantwoondelgken post beter wenk kan doen dan in het representatieve ambt van staats- hoofd. Het is daarom zeer goed mogelijk dat een der minder op den voorgrond tredende candidaten tenslotte gekozen worc^t. Indden Azana evenwel zelf de betzwaren van zgn partij niet deelt dan staat zijn verkiezing zoo goed als vast, want zoowel bij de burgerlijke partijen als bij de socialisten wier leider Largo Caballiero hem zgn steun heeft toe- gezegd is hg persona grata. Azana is een der meest doortastende pali- tici van het republikeinscbe Spanje, een voor- stander van verstrekkende sociale hervormin- gen, maar een tegenstander van het program van het Volksfront waarvan de hoofdpunten zgnonteigening van het bezit van den adel- stand, nationaliseering van de banken en van de belangrijkste takken van industrie, onver- wijlde aanknooping van diplomatieke betrek- kingen met de Sowjetimie, invoerixtg van de 40-uursche anbeidsweek zonder loonsveriaging uitbreiding der amnestie tot hen die wegens niet-politieke misdrijiven zijn veroor deeld. Voor die eischen, welke aanduiden dat de socialisten geheel in bet communistisch vaarwater zijn geraakt, g^at het Volksfront Vrijdag a.s., den eersten Meidag, betoogen en het laat zicb hooren dat de autoriteiten niet gerust zijn op den afloop dezer demonstrates. Of de regeering ze zal toelaten dan wel krach- tens den staat van beleg zal vertbieden, is nog onzeker. De Zondag gehouden verkiezing voor de compromisarios, de kiesmannen, wier aantal even groot is als dat der Oortesleden en die tezamen met de Cortes den nieuwen president moeten aanwijzen, is vrij rustig verloopen. Higr en daar is hit wel wat Spaansch toege- gaan, gelijk de lezer uit de berichten weet, maar im grossen ganzen is het bard meege- vallen. Er was voor deze stemming zoo wei- nig animo dat lang niet de belft van de stem- gerechtdgden er aan heeft deelgenomen. Zoo hield de gebeele rechtenzijde zicb verre van de stembus. Maar er moeten ook in het cen trum en links vele wegWijvers zijn geweest, die wellicht vonden dat de onthouding van de rechterzijde elken prikkel aan de stemming ontnam. Het blijft no ah tans een opmerkelijk feat, dat de Spanjaarden zich zoo weinig druk maken over de verkiezing van hun stadts- hoofd. De scherpere koers die het kabinet-Azana den laatsten tijd tegen de rechterzijde volgt, is de officieele reden, waarom deze zich Zon dag heeft onthouden. Zij heeft zoodoende wil len protesteeren tegen de talrijke arrestaties. van geestverwanten die in fascistischen geest ageerden en tegen de wet welke monarchis- tisch gezinde oud-offdeieren, die in 1931 bg de afschaffing van het koningschap ontslag heb ben genomen, met intrekking van hun pen- sioenen dreligt als zij de fascistische. beweging steun en. Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY (Nadruk verboden.) 31) Vervolg. „Ongebwijfeld een bedelpartij," ginig hg ver- der, toen de man de kamer verl'iet. ,,Zulke zaken doen die heeren altijd liever mondeling af." ,,Ik zag een man in de buurt van de por- tierswoning rondloopen, juist toen wij het hok mreden. Hij zag eruit als een buitenlander. ,,Een buitenlandier Brayishaw's oogen schenen zich bij dat woord te verharden. Hg liep op bet haajxivuur toe, ikeende zich echter om, toen de .butler opnieuiw binnenkwam. „Wel, Ohalwin," riep hij uit, ,,wat is er?" De man presienteerde een blad. ,,'t Kaartje van dien heer, Sir Percy." Wlrevelig stak Brayshaw de h£ind uit om het van het blad te nemen. Toen klemde hij J zgn binocle in 't oog en las: ,^Baron de Rastil- lac." „Wie ter wereld is baron de Rasbiilac? Nooit van gehoord!" Silbyl lachte. ,,Als het een baron is, behoor je hem te ontvangen, vader." „Als hij een baron is, behoo.r ik mij te her inneren of ilk hem ooit gezien helb of niet," antrwoordde hg, eveneens lachend. Hij aar- zelde een moment, 't kaartje om en om draaiend tusschen zijn vingers. ,,Laat den baron in de bibliotheek, CJhalwin. 'k Zal eens "hooren wat hij wil." Toen Sir Percy de Hall doorliep, lag er op zgn gezacht een uitdrukking, die niet vcel goeds voorspelde. Vastlberaden stapte hg op de desur van de bibliotheek toe, opende haai ongeduldig en trad binnen. Op zgn gemak, met den rug naar het vuur, stand daar de man, dien Richard op den weg gezien had. Een man van gemiiddelde lengte, dik en ontegenzeggelijk een buitenlander. Zijn bruin gezicht groette zgn gastheer met een lichtelijk onlbeschaamden blik uit zijn leven- dige bruine oogen. Zgn rechtopstaand zwart haar groeide dicht op zgn voorhoofd; aan bedde zijden van zijn gelaat was het op Fran- sche wijze kort afgeknipt; terwgl zijn baard naar onder breed uitliep en de snor stijf op- gedraaid was. ,,Goeden avond, Sir Percy Brayshaw," zei hij met een rustige zelfverzekerdheid. ,,Ik hoop dat mijn beizoek niet omigelegen komt. We zien elkaar in ieder geval onder heel wat prettiger omstanidigheden terug dan die waar- onder wij elkaar verlieten." Zijn stem was ziwaar met een metalen klank in de hoogere tonen. Ofschoon met een zwak buitenlandseh accent, sprak hij het Engelsch met het gemak van iemand, die gewend is in deze taal te converseeren. „Het schikt me heelemaal niet," antwoord- de Brayshaw stug; de glimlach van zgn be- zoeker vond geen weerschijn op zijn onbe- weeglijk gezicht. ,,Zoo!" „Ik heb belangrgike gasten." De man maakte een geringschattend ge- baar. ,„Daar was ik al bang voor, toen u me belet liet geiven." ,,Men kan moeilgk van mg verwachten, dat ik bezoekers ontvang, die weigeren hun naam te zeggen." ,,En .tooh Hg maakte een opzettelijke en veelbeteekende pauze. ,,Dan bied ik mijn verontschuldigingen aan voor de veronder- steHing dat u liever had dat ik me niet be kend maak. Ik heb me vergist. (Het spgt me wel." „Wat brengt u hier, baron? Kortaf en wrevelig werd de vraag gesteld. De baron glimlachte geheimzdnnig en on- verstoorbaar. ,,Xn de eerste plaats t genoe- gen van de kennismaking te hemieuwen met een oud vriend en collega." „Juist," hernam Brayshaw droogjes. „En in de tweede plaats?" De ander trok de schouders op. „Een zekere belangstellimg of moet ik zeggen nieuws- gierighedd -naar hetgeen die oude vriend tegenwoordig uitvoert." „Zonder twijfel met de bedoeling hem geld af .te persen." Een oogenbMkje leek het getaande gezicht grijs in het iicht van de lamp, de oogen boos- aardig. Dan verbreedde de vriendelijke glim lach zich tat een grijns, die de gekrulde snor- punten tot de ooghoeken omhoog bracht. ,,Mijn beste oude confrater, dat is een leelijk woord onder vrienden, die samen door dik en dun zijn gegaan. En daartoij in dit geval bij- zonder onreohtvaardig en ongegrond. Chan tage? Bah! Niets is verder van mij! Toe- vallig voor zaken in Engeland vertoevend, zag ik in de Morning Post de naam van Sir Percy Brayshaw genoemd als dign van den gastheer van een min of meer aanzienlijk gezelsehap op Gresford Chase en toen kiwam het d=nk- beedd bij mg op mgn diensten aan te bieden, die Sir Percy in vervlogen tijden zeer nuttig placht te vinden." Brayshaw stand nog steeds met hetzelfde strakke gezicht tegenover zijn weltoespraakten bezoeker. ,,U hebt he,t totaal mis, baron", sprak hij op een toon, waaruit duidelijk bleek dat hij een einde aan het onderhoud wenschte te maken. „Hoe nuttig ,uw diensten vroeger ook geweest zijn, nu kan ik ze niet gebruiken." „Dat", hernam de baron opgeruimd, zonder echter op zijn wenk in te gaan, „is nauwe- lgks een reden om onvriendeiijk te zijn." ,,'t Spij't me als ik dien indruk maak", klonk het koel. ,,Maar iik ben nu in andere om- standigheden. De nood is voorbij." ,,Ik begrgp het dat wil zeggen, ik be- grgp het ten deele," anfcwoordde de baron. „U hebt den familietitel aangenomen; best. Laat me u gelukwenschen. U speelt de rol prachtig. Maar 't moet een titel zijn zonder meer." .Zonder meer?" ,,Er behooren geen landgoederen of andere eigendommen bg, wel?" Brayshaw, wiens gezicht zich nu voor het eerst ontspande, glimlachte ontwijkend. „Zoudt u denlken?" De baron ging in den gemakkelijken lagen stoel ibij het vuur zitten. „U permitteert? Mijne wandeling heeft mij vermoeid," zei hg met vriendelijke onbesohrooimdheid,,Dat de titel geen inkomen met zich brengt, ligt voor de hand;" antwoordde hij op een toon, die geen tegenspraak duldde. „Hij wordt betwist. Maar u zelf, mon ami, maakt nog iemand anders er aanspraak o,p. Nu kunnen twee Bij de rechterzijde zal echter ook wel de overtuiging hebben voorgezeten dat zij toch niet de minste kans had, een harer led;n pre sident te zien worden en dat deelneming aan de stemming voor haar bggavo.lg nutteloos was. De scherpere koers togen rechts heeft be- prgpeiykerwijze de warme instemrmng van het volksfront, 't welk eveneens met welge- vallen ziet dat er eindelgk voortgang wordt gemaakt met de agrarische hervorming. Men zal zich herinneren dat de Cortes de agrari sche wetgeving in den zomer van het vorige wel vertellen, dat wg dat wil zeggen mijn dochter een kleine bazitting helbben ge- erfd, die ons in staat stelt onlbezorgd te leven." Glimlachend en buiigend nam de baron de verklaring in onbvangst, zonder echter buiten- gewoon overtuigd te kijken. „Om niet te zeggen weelderig," vervolgde hg. „Het is voor u of liever voor juffrouw Brayshaw wel een felicitatie waard. 't Moet een aanzienlijke bezitting zijn, die u in staat stelt op een dergelijken voet te 1 erven. Mag ik een sigaret nemen zonder te veel inbreuk te maken op uw gastvrijheid Hij had de zilveiren doos, die vlak bg hem op de tafel lag, opengemaakt. Zeker," antwoordde Brayshaw, zonder notitie te nemen van de onverholen spot in de vraag. „Mijn dochter's fortdin is niet groot," ging hij voort, als door zelfbehoud gedreven de duidelijke insinuaties van zijn onwelkomen bezoeker te bestrgden. ,,Wij moeten onzen stand ophouden en we houden van gezelsehap. Ik heb dit landgoed goedkoop en profiteer er menscben wel terzelfder tijd een titel dragen, zooveel mogelijk van. Alleen het huis huur maar zeker niet een landgoed bezitten." J iik en heb dan meteen een of meer duizend „Gesteld dat dat zoo is, wat volgt daaruit?" vroeg Brayshaw kort. ,yWat daaruit volgt?" De baron had zijn ant woord gereed. ,,Dat het voor een oud kameraad heel natuurlgk en vergeeflijk is, dat hij wel eens zou willen weten, waar de rijk- dom vandaan komt, waarin mijn vriend zich verheugt." iDe man was sluw, scherpzinndig en hals- starrig, niet licht van een eenmaal ingeno- men standpunt af te brengen. Brayshaw. die zelf ook geen kind was, zag dat heel goed in. ,,Daar hebt u in zooverre gelijk in, baron," zei hij op een veranderden toon, die iets meer ge- leek op dien van zijn ondervrager. ,,Ik weet niet, waarom ,ik uw nieuwsgiertgheid zou be- vredigen, maair om minder vleiende veronder- stellingen van uw kant te voorkomen en als u het met alle geweld weten wilt, wil ik u bunder land, aan mijn credit-zijde." De baron zat de rook van zijn sigaret te in- haleeren, steeds met dien irriteerenden, onge- loovigen glimlach op zijn gezicht. „Ik vindt het zeer belangwekkend, Sir Percy, te ontdekken dat zoo U uw oude vrien den al afgewezen hebt, u de methode's van vroegere dagen toch getrouw blijft. En met die wetenschap is iemand die u zoo goed ge- kend heeft, bijna geneigd te betwgfelen of u de meer winstgevende van die vroegere me- thodes wel zoo heelemaal hebt opgegeven, als u zoudt willen doen voorkomen. Is het te veel gevraagd voor een oud kameraad, die zoo voor u geleden heeft, dat hij zelfs uw schuld op zich genomen en het gelag betaald heeft, hem een beetje meer vertrouwelijikheid te geiven dan u blgikbaar van plan bent?" (Wotrdt venvolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1