AIBFMFFM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het Mysterie van Gresford Hall No. 9437 Paaschfeest WOENSDAG 8 APRIL 1936 76e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland Uw CORSETS Z BRENGT U GEMAK EN VOOlRDEEL Want zonder dat U eenig zwaar werk behoeft te doen geeft H.Z. zelfwer- kend waschmiddel aan al Uw wasch- goed een ongeevenaarde helderheid. ZELFWERKEND WASCHMIDDEL mi jhjjiot mho*t NEUZENSCHE COURANT js msistLTOat .mshwi ui Mu'j vox. ise 'Tin ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bii vooruitt* etaiing. Uitgrefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 33150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 kt.f.inf, ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichFs worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJTNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Mllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllilllllllllllll WEGENS HET PAASCHFEEST ZAL A.S. MAANDAG GEEN NUMMER VAN j DIT BEAD VERSCHIJNEN. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TEiR NHUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de Firma GEBRS. CAPPENDIJK te Kloosterzande (Hontenisse), om vergunning tot het oprichten en in wer- king brengen van een garage met electro motor, op het perceel kadastraal bekend in Sectie E no. 1161, plaatselijk gemerkt Axel- schestraat 172. Op Dinsdag den 21 April a.s. dea namiddags te drie uur, zal in het Gemeentehuis gelegen- h«id bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze monde- lmg en schrifteljjk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren befctoen, kunnen gedurende drie dagen vo<5r het bovengemelde tijdstip ter secretarie der ge- rweente kennis nemen van de ter zake inge- kemen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er of gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde him bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 7 April 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, L. J. GEEEHOEDT, wnd. Burgemeester. wild B. I. ZONNEVULLE, ISecretaris. GIFT VAN DE KONINGIN. De Koningin heeft een belangrijke gift doen toekomen aan de Centrale voor werkloozen- aorg, uitgaande van den Raad der kerken voor practisch Christendom. DR. H. COLIJN MET VERLXJF. De Minister-President, Dr. H. Colijn, is tot n-a de Paaschdagen met verlof vertrokken. TEEETPREMIE VOOR VLAS. In aansluiting op de reeds eerder dien aan- gaande gepubliceerde berichten, deelt men mede, dat de teeltpremie voor vlas van den oogst 1935, hetwelk met in achtneming van de te dien aanzien gegeven voorschriften is verkocht in het tijdvak van 12 Januari tot 3 Februari is vastgesteld op gemiddeld 25 per hectare. Voor vlas, verkocht in het tijdvak van 3 Februari tot 2 Maart was vastgesteld een teeltpremie van gemiddeld 50 gulden per hec tare, en voor vlas, verkocht in het tijdvak van 2 Maart tot 30 Maart, van gemiddeld 75 gul den per hectare. WUZIGING IN RIJWIELVERVQER BIJ DE SPOORWEGE1N De Nederl. spoorwegen zullen met ingang van 15 Mei a.s. wijziging brengen in het ver- voer van oningepakte rijwielen twedwielers met een zitplaats) als bagage en in de prij zen van de rijwdelkaarten. De rijiwielen kunnen dan verzonden worden met een door den reiziger verlanigden trein of met een trein naar keuize van den spoorweg. De prijs der rijwielkaarten bedraagt in het eerste gevalvoor afstanden grooter dan 40 K.M. 90 cent (thans; 1,25) en voor afstan den bot 40 K.M. 30 cent (als tihans)in hit bweede geval 65 cent (thans 60 cent), doch de reiziger beihoeft dan niet meer 10 cent overbrengloon te betalen als hij 't rrjwie) nift aan den bagagewagen in ontvangst neemt. De rijwielkaarten van 30 cent en 65 cent zijn ook in bundels van 10 stuks verkrijgbaar tegen 2.75 en 6.25. HET V'ERVANGEN VAN DIENST- PLICHTIGEN. Qp vragen van het Tweeide Kamerlid K. teT Laan: 1. Is het juist dat een dienstplichtige, die volgens besluit van de regeering 1 anger on- der de wapenen zou moeten blijven, van de verdere vervulling van zijn dienstplicht kan worden ontJheven, indien hij een anderen dienstplichtige in zijn plants kan stellen? 2. Zoo ja, is de minister dan bereid onver- wijld aan deze mogelij'kheid een einde te malken, daar deze in strijd is met het beginsel van de Dienstplichtwet, die geen plaatsvir- vanging kent? heeft de Minister van Defensie a.i. geant- woord: 1. De eerste vraag wordt ontkennend be- antwoord. Wei is bij een in de legerorders opgenomen beschikking van 23 Maart j.l., waarvan de burgemeesters een afdruk heb- ben ontvangen, bepaald, dat de commandant, bij wiens korps dienstplichtigen om de be- kende reden langer in werkelijken dienst wor den gehouiden, aan groot-verlofgangers van zijn korps kan vergunnen vrijwillig in wer kelijken dienst te komen voor den tijd, dien de v-erlengde werkelijke dienst nog zal duren, voor zoover zij anderen, voor wie de werke lijke dienst is verlengd en die spoedig met groot verlof zouden willen vertrekken, kun nen vervangen. EJchter is daarbij bepaald, dat de fcorpscamimandant beslist, in welke volgorde degenen. die zouden willen vertrek ken, voor vervanging in aanmerking komen. Dit is een van de maatregelen, welke ge- nomen zijn om althans in de dringendste ge- v all en tegemoet te kunnen komen aan de be zwaren, die voor de langer gelbleven dienst plichtigen of voor hun veilwanten uit het ver lengd venblijf in werkelijken dienst voort- vloeien. 2. De getroffen regeling is dus geheel iets anders dan het in 1898 afgeschafte stelsel van plaatsvervanging; mitsdien bestaat er geen aanleiding am aan de geschapen mogelijkheid een einde te maken. DE HEFFING OP KOFFIE. Kort geleden is melding gemaakt van een eonferentie van regeeringswege met de irn- porteuTs van koffie, om te voorkomen, dat in den aan de invoering van de heffing op koffie voorafgaanden overgangstijd prijsopzetting van de thans aanwezige voorraden plaats zou hebben. Naar gemeld wordt, zal een dergelijke be- spriking ook met de koffiebranders de votgende schakel in de keten naar den con- sument plaats heblben. De regeerinig streeft naar een geleidelijken overganig naar den nieuwen toestand zonder groote prijsfluctuaties; te meer daar zij ver- trouwt, dat de heffing niet meer dan een ge- ringe verhooging van den kleinhandelsiprijs ten gevolge zal hehtoen. Met dit doel is ook de contdngenteering als tijdelij-ke maatregel voor den overgangstijd ingesteld. Het ligt in de bed-oeling, die contingentee- ring zoo spoedig mogelijik op te heffen, maar dit zal niet gescbieden, als de handel niet meeweTkt, om haar overbodig te maken. ONTSLAG BIJ DE N.V. GLASFABRIEK TE LEERDAM. De directie van de N.V. Glasfabriek Leer- dam heeft aan het personeel de volgende be- kendmaking gezonden: „Tengevolge van den financieelen toestand van het bedrijf ziet de directie zich gedwongen aan alle weeklooners langs dezen weg per' Zaterdag 11 April a.s. ontslag aan te zeggen. Onderhande- lingen met de regeering zijn nog gaande ten einde te trachten alsnog een voortzetting van het bedrijf mogelijk te maken". Als het ontslag doorgaat, komen 900 arbei- ders op straat. Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY (Nadruk verboden.) 13) Vervolg. Hoofdstuk X. De gesloten deur. „Naar hetgeen ik uit Richard's woorden op' maak, lijkt het alsof jij hem heht aangeraden aoodra de gelegenh.iid zich voordoet. Sir Percy uit de Hall te zetten en er zelf in te Irekken." j.Hij vroeg mij wat ik in zijn plaats zou doen en ik vertelde 't hem. Wat zou dat?" Archer Cardon had zijn dochter laten ver aoeken bij hem te komen in zijn eigen kamer, half studeervertrek, half kantoor. Hij was niet iemand, die zich gauw dnftig maakte, maar nu waren er toch teekenen, waaruit ze kon opmaken, dat hij zeer ontstemd was. „Wat zou dat? Je weet dat ik niet wensch dat hi) iets van dien aard doet. Dat heb ik je verteld en je habt gehoord dat ik hem in dien zin trachtte te beinvloeden." Moedlg en met een uitdagend gesicht ont moette Marion den toornigen blik uit vader's oagen. „Daar zag ik iyet nut niet van in", ant- woord'de ze op vasten toon. ,,Ik gaf hem, wat hfl mjj vroeg mijn raad en niet de uwe." GESTEUNDE LANDBOUWERS ALS BOEKDRUKKERS. De Nijverheidsraad heeft volgens het „Han- delsblad" de aandacht van den minister van landbouw gevestigd op de door landbouw- kringen onlangs opgerichte N.V. „De Agra- rische Pers", welke zitjn bezighoudt met het uitvoeren van voor landbouwdodleinden be- noodigd drukwerk. De niauwe ondememing, welke door de indeeling van haar kapitaal een min of meer oodperatief karakter draagt, ont- neemt zoo merkt de raad op werk aan bestaande drukkerijen. De Raad voelt het alg een onrecht, dat, zoo- als in dit geval, landbouwers, daartoe in sta.at gesteld door den landbauwcrisissteun wat de productie betreft overbodige industrieele ondememingen oprichten en exploiteeren en daarmede de bestaaitemogelijkhiid bemoei- lijken van degenen, welke mede den landbouw- steun helpen opbrengeii en in vele gevallen even zwaar door de economische depressie worden getroffen als de landbouwer zelf. Het hier aangehaalde voorbeeld acht de raad dan ook een ongewenscht symptoom, dat gedeel- telijk als gevoig van den landbouwcrisissteun kan worden beschouwd. Hieraan heeft de Raad als zljne meening toegevoegd, dat het de bedoeling van dien steun is, om niet alleen rechtstreeks den boe- renstand te helpen, doci. indirect ook andere groepen der bevolking, zooals den midden- stand ten plattelande en andere leveranciers van de landbouwers en dat het met deze be doeling in strijd is, indien de landbouw onder de huidige omstandigheden door oprichting van niet op zijn gebied liggende bedrijven an dere bedrijfsgroepen concurrence aandoet, zulks te meer omdat ter wille van den land bouw de bedrijfsvrijheid voor handel en Indus trie aan banden is gelegd. DUITSCHE TARWE NAAR ONS LAND. Er worden thans, meldt het „Handelsblad", op de Nederlandsche markt 2000 ton Duitsche tarwe aangeboden tegen prijzen van 4,80 h j 4,90 per 100 K.G. Het is een ruiltransactie, waartegenover Duitschland den invoer toe- j staat van mais door Nederlandsche impor- teurs. Het prijsverschil tusschen tarwe en mais wordt naar verluidt gecompenseerd door het toestaan van den invoer van Nederlandsch spek in Duitschland. De Duitsche tarwe is iets goedkooper dan de inlandsche, maar is in qualiteit niet gelijkwaardig. Vorig jaar is in voer toegestaan van een veel grootere hoeveel- heid Duitsche tarwe. Beweerd wordt, dat het ook thans, bij deze thans afgesloten zaak, niet zal blijven en dat nog niauwe invoer zal worden toegestaan. Bevestiging daarvan is niet te krijgen. Waarschrjnlijk hangt dat ook van het verloop van de markt/af. SLUTTING VAN DEN GROOTEN RADIO DIENST. De directie van het Algemeen Nederlandsch Bersibureau (A.N.P.) heeft Maandaigmiddag 4 uur den grooten radiodienst van het A. N. P., die vervangen wordt door een klei- nen dienst voor de anderdaagsche nieuwshla- den, die geen telexaansiuitinig verzoc'ht heb ben, gesloten met een korte toespraak, waar- in zij het hoofdfbestuur van de P. T. en T.. af- deeling radio, haar grooten dank betuige? heeft voor de diensten, door den zakelijken omroep te Scheveningen voor de Nederland sche d'agbladpers verricht. Onder welke bui- tengewone omstandigh;den oo-k heeft de af- deelhxg radiq van de P. en T. voor het pers- bureau klaar gestaan. De voortgang der techniek heeft het afscheid noodzakelijk ge maakt, dat 76 nieuwslbJaden van de radio gingen ntmen. De direcCe heeft voorts de omroepster van het A. N. P., die zoo vele jare.n in haar een- zaaimheid In de radio,spreekcel op zeer ge- waarde:rde wij-ze haar werk heeft gedaan, den dank van de bladen in de provincie over- gebracht en haar namens vele redacties een envelopp-e met inhoud miogen aantoieden. Tenslotte heeft de directie van het A. N. P. afscheid genomen van... de vele luisteraars, die niet konden wachten tot het a/vondblad was verschenen, maar den zakelijken zender van Scheveningen inschakeld:n, om te veme- men wat er al zoo in de wereld aan de hand was. Aan codes stoorden deze nieu-wsgieri- gen zich niet. De code-woorden speurden zij 's avonds in de blad n na. Zij zullen nu van hun officieuze nieuwsbron verstoken zijn. (N. R. Crt.) CONTROLE-ORGAAN VOOR HYPOTHEEKBANKEN. In de ledenvergadering van 22 Februari 1935 is dooT de Vereeniging van directeuren van hypotheekibankn be-slot-en tot oprichting van een centrole-orgaan, bestaahde uit 3 leden waarvan 2 leden geheel buiten het hypotheek- bankbe-drijf moeten staan en 1 lid-direct; ur van een hypotheekbank. Naar de vereeniging mededeelt, hebben de hecren Mr. Dr. J. Donner, oud-minister van justitie en raadsheer in den Hoo.gen Raad der Nederlanden, en Mr. Dr. A. van Doominck, oud-thesaurier-generaal bij het departement van financien, beiden te 's-Gravenhage, zich op verzoek bereid verklaard, deel uit te maken van het controle-orgaan. De heer Donner zal het voorzitterschap bekleeden. ,H:t lid-dir-ecteur van een hypotheekbank zal in de ledenvergadering in Mei a.s. worden aangeweizen, terwijl dan ook het reglement, houdende de normen waarnaar de controle zal geschieden, zal -word-en vastgesteld. EENHEID IN DE SPELLING. ^ngevclige een besluit van den gemepnte- raad hebben Burg, en Weth. van Haarlem aan de vereeniging van Nederlandsche ge- meenten verzocht, er bij lut Rijk op aan te dringen, dat eenheid worde gebracht in het gebruik van de spelling op de scbol-en en bij de administratieve diensten der gemeente. Thans is van de vereeniging van Nederland sche gemeenten bericht ontvangen, dat zij in deze geen stappen Wenscht te doen. keeren in een onrustbarenden toestand, aldus het blad, hoofdzakelrjk tengevolge van het ex- ploitatietekort van het havenbedrijf de ge- heele Antwerpsche haven is gemeentebedrijf en van de zware financieele verplichtingen tegenover den Staat. Het tekort op de haven- exploitatie wordt van jaar tot jaar grooter, nl. 1932 bedroeg het 4.541.000 francs. In 1932 was het reeds 36.323.000 francs en men verwacht, dat het tekort voor 1936 meer dan 41 millioen francs zal bedragen. Als dit zoo is, zal bet te kort in vflf jaar meer dan 150 millioen francs (thans 30 millioen gulden) bedragen. Komaan, Hollandsche Dames-clienten, bestel met Uw eerste bezoek te Gent in het Huis JULIENNM SOHELFHOUT, Brabant- dam 6, Dampoortstr. 25 Daar kunt ge Uwe Maat- corsets tegelrjkertijd aan- passen. De aieuwste schoonste Parijzer mode lien 30 h 40 goedkooper! (Ingfez Med. ANTVVERPEN IN HET NAUW. Verhooging haventarieven Het Brusselscbe blad Le Soir van Vrijdag- avond bevat een artikel, waarin wordt aange- drongen op onmiddellijken steun aan Antwer- pen, daar anders noadgedwongen de Antwerp sche haventarieven zouden moeten worden verhoogd. De gemeente-financien van Antwerpen ver- HZ.21 -A (Ingez. Med.) „je gaf hem opzettelijk een raad, die tegen mijn belangen indruischt." ,,Dat begrijp ik niet. Als ik dat deed", en ze' lachte daarbij eenigszins cynisch, „bad ik hem misschien iets anders aangeraden.' Cardon, die blijkbaar inzag, dat hij met boosheid niets won, leunde achterover in zijn stoel en vervolgde op een zachten toon van protest: „Je weet, hoe ik er naar verlang dat het landgoed in den toestand komt, waarin het behoort te zijn." „Dat heb ik u laatst hooren zeggen", gaf Marion ten antwoord. Ze leunde half zittend tegen den tafel, die tegen haar vaders schrijf- bureau aangesloten was. In haar oogen blonk een eenigszins spottend vermaak, hetgeen er op wees, dat ze gereed was voor een woorden- strijd. ,,Maar", ging ze voort, „ik begrijp niet waarom zijn wonen op de Hall daarvoor een beletsel zou zijn." ,,Dat is nogal eenvoudig. Zooals het nu ge- regeld is, heeft hij de huur van de Hall om aan 't onderhoud van de hoerderijen te beste- den." Marion glimlaobte, als om een argument, dat te dwaas was om tegen op te komen. „Vaderlief, ik ben niet zoo onnoozel als u denkt. W5e zegt u, dat hij die huur aan het goed zal besteden? Als hij er niet woont, is het heel wat waarschijnlijker, dat hij het geld in de stad of op reis verteert". „Dat denk ik niet", antwoordde Cardon be slist. ,,'t Zal heel gemakkelijk zijn, zijn belang- stelling in de bezitting levendig te houden. Tk wilde waarachtig wel dat je j.e niet met mijn plannen bemoeit had." Marion keek hem eigenaardig aan. ,,Uw plannen? Lieve vader, ken ik die dan?" Toen hij antwoordde voelde hij er niets voor om haar spottend-onderzoekenden blik te ontmoeten, maar staarde recht voor zich uit naar het raam. tfJebweet- heel goed, dat wij niet wenschen dat Brayshaw de huur wordt cpgezegd." „Wij ,,Ik had moeten zeggen ik", verbeterde hij met een pijnlijk vertrekken van den rrond, ,,aangezien jouw plannen in strijd zijn met de mijne. Ik dacht natuurlijk dat ze identiek waren." ,,En zijn ze dat?" ,,Om ronduit te spreken", zei hij, terwijl hij zich weer in postuur zette en Marion vast in de oogen keek, „was 't niet stilzwijgend, maar daarom niet minder duidelijk overeen- gekomen, dat we een zeker iemand met het ocg op huweigksmogelijkbeden zooveel m-o-ge- lijk voor ons zelf zouden houden?" 't Meisje scheen dit met e n gevoel van schaamte te moeten toegeven. ,,Min of meer, ja. 't Is niet bepaald verkwikkelijk om er over te spreken, maar „Je dwong er me toe", sprak hij snel, als voelde hij zich weer meester van het terrain. „Tenslotte", vervolgde hij op en overreden- den toon, ..behoeven wij heusch niet kieskeu- rig te zijn, waar het gaat om een methode, die iederen dag en door de meest vaoraanstaan- de personen in praktijk gebracht wordt. Door een van de wreedste spelingen van het lot is het landgoed voor ons verloren, maar als iij wilt, beste kind, kan het nog altij'd je eigend-om worden. ,,Daar ben ik niet zoo zeker van", mompel- de ze. ..Missehleh niet", gaf hij ten) antwoord, „als je je best niet doet. Als jij je .spel behoorlijk wilt speLn, is het zeer zeker van j-ou." „W)anneer dab zoo is", weerlegde zij, „waar- om keurt u het dan af, als ik tracht me te ontdoen van een eventueele mededingster „Sibyl Brayshaw? Lieve Marion, ik had ge dacht dat je van je onweerstaanbaarheid een te hooge dunk zoudt hebben om bang te zijn voor haar." ,,'t Gaat niet om de meerder.e of mindere gave om te boeien, maar meer tot wie van ons tweeen een zeker type van man zich als vanzelfsprekend aangetrokken voelt." Cardon glimlachte ernstig. „Zeer waar. Maar waar de natuurlijke aantrekkingskraeht tekort zou schieten, kan de kunst te hulp komen." Marion stond op en wandelde naar het raam. „We zijn tot nog toe niet veel verder gekomen", sprak ze op zachten toon. ,,Mag hij je?" „0, ja." „En jij hem?" Zij keerde zich om. Vader, laat dat er, alstulblieft, buiten Wat hebben mijn gevoe- lens met ons „plan" te maken?" ,,5Ieel veel, lieve kind", was het vriendelijke zoo niet overtuigende antwoord. ..Begrijp mij goed. 't Ligt volstrekt niet in de bedoeling dat jij in eenig opzicht de dupe zoudt wor den. Neen, neen, zoover is het nog niet met ons gekomen." „Zijn we werkelijk zoover nog niet?" vroeg ze nadrukkelijk, steeds met den rug naar hem toegekeerd. „We hebben genoeg om van te leven" sprak hij. „E-n is- ons leven wat het kon zijn?" vroeg ze bitter. Zooals ze stond, van hem afgewend zag ze niet den eigenaardigen trek die over zijn gelaat gleed. .Misschien niet", mompelde hij. In dien het beter met uw plannen strookt" Men heeft diverse mogelijkheden onder- zocht om in deze toestand verbetering te bren gen en een verhooging van de haventarieven met 25 a 30 overwogen. Maar op hetzeifde moment nemen de buiten- landsche havens maatregelen tot veriaging van de havenkosten. Voor Rotterdam zijn de loodsgelden met 89 verlaagd en het is voor niemand een geheim, aldus het Brusselsche blad, dat Rotterdam maatregelen zal nemen, die tegenover Antwerpen een zuivere dum ping" beteekenen. Duinkerken heeft zijn loods gelden met 15 tot 20 verlaagd, terwijl de surtaxe d'entrepots vervijfvoudigd werden. Duitschland voert een dumpingspolitiek met zijn See-Ausnahmetarife voor de Spoorwegen om het Rijnverkeer naar Hamburg en Bre men te ieiden ten koste van Antwerpen, enz. Het is noodig, besluit het blad, dat een com- missie wordt ingesteld met den minister-pre sident aan het hoofd om de moeilijkheden en mogelijkheden van Antwerpen te bestudeeren en dat van regeeringswege steun wordt ver- leend, daar Antwerpen anders gedwongen zou zijn de haventarieven te verhoogen. Het is vooral noodig, dat de Staat de schulden over- neemt van de havenexploitatie. Anders gaat Antwerpen door de vemietigende concurren- tie van het buitenland ten onder. Antwerpen met zijn gezonde en uitstekende uitgeruste haven heeft echter vertrouwen, dat het parle- ment voor de klachten van Antwerpen niet doof zal zijn. GRAAF REVENTLOW VER LAAT DE NIEUWIIEIDENSCHE BEWEGING. Graaf Reventlow, tot dusver een ijverig voorstander van het nieuw-heidendom in, Duitschland, heeft deze beweging, welke onder leiding staat van prof. Wilhelm Hauer, thans den rug toegekeerd. In zijn blad Der Reichs- wart deelt bij mede, dat zijn bezwaren tegen de beweging hiercp neerkomen, dat zij te nega- tief is en het op de vernietiging van het Chris tendom toelegt. Dit acht Reventlow als Duit- scher, als nationaal-socialist en als reiigieus mensch af te keuren. „Om een Christen", al dus graaf Reventlow, „die eerlijk aan zijn be- lijdenis vasthoudt, zoolang afkeerig van zijn geloof te maken tot hij in twijfel en wanhoop geraakt, houd ik voor iets, dat onder volks- genooten niet past en met mijn reiigieus ge voel scherp in tegenspraak is''. Verder betuigt Reventlow groote waardeering voor den erast die tegenwoordig in de Christelijke litteratuur overheerseht en voor den arbeid, die in de kerk m cpbouwenden zin de laatste drie jareh gedaan is. Als nationaal-socialist acht Revent low het verkeerd, dat de nieuw-heidensche be weging beweert het echte nationaal-sociaiis- tische standpunt in te nemen. Dit vindt hij een vermenging van „politiek en godsdienst". welke Hij verwerpt en onjuist acht. De nieuwe sprak ze met koel overleg, „dat Richard den Brayshaws niet de huur opzegt, zal ik hem natuurlijk niet weer aanraden op de Hall te gaan wonen." ,,Als je zeker van hem bent, kind, laat hem dan in ieder geval Sir Percy de deur uitzet- ten. Anders Hij brak plotseling af. Marion had zich om- gedraaid en keek hem strak aan, alsof ze de verborgen bedoeling van zijn woorden wilde leizen of misschien reeds geraden had. ,,-Wat is er?" vroeg hg. Haar blauwe oogen, donker en schitterend, keken verwijtend, beschuldigend in de zrjne. ,,Dat weet u beter dan ik", antwoordde zij sicherp. Plotseling van toon en manieren ver- anderend, sprak ze: ,,daar komt Richard" en verliet de kamer. Ze was in de hall, toen Richard door de open deur binnentrad. De donkere blik was van haar gelaat verdwenen, maar in haar oogen school nog steeds een zekere uitdagen- de spot. „Ben je op onderzoek uitgeweest?" vroeg ze „Ja, ik he(b een beetje rondgewandeDd." ,,En je hebt je natuurlijk voor de zooveelste maal afgevraagd of je je hier zoudt vesti- gen of niet." „Ik weet 't nog niet", verklaarde hij, een weinig van zijn stuk gebracht door haar toon. In ieder geval", merkte ze kalm op, lrheb je groot -gelijk om goed rond te kijken voor je een besluit neemt. Ik geloof dat we j.s ailes hebben laten zien. Wil je dit huis bekijiken Zooals je waarschijnlijk weet, behoort het jou ook tee." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1