KtEUWS- Bmnenland Ga j behoeft U niet oud te voeien Buitenland RAADSVERGADERING minister gelissen Volg daarvoor de M.S.S.-gewoonte. Volg daarvoor de M.S.S.-gewoonte. fr. per post j 1,55 per 6 maanaen oy vwr— - - Voor Eelgie en Amerika 2,—, overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitl staling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Grootere letters en dune's woraen naar piaaLsi uimw Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een openbare ver- gadering van den gemeenteraad is belegd tegen Dondordag 19 Maart a»s., des namid- dags half twee uur. Ter Neuzen, 16 Maart 1936. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. TOELATING LEERLINGEN OPENBARE SCHOOL VOOR lUTGEBREID LAGER ONDERWIJS. Aanvragen om toelating tot de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs kun nen worden gedaan bij het hoofd dier school en ter gemeente-secretarie v66r 29 Maart a.s. Onderwijs wordt gegeven in alle vakken, welke opleiden voor het volledig M.U.L.O.- diploma. Ter Neuzen, 16 Maart 1936. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Voorzitter. B. I. ZQNNEVULLE, Secretaris. TOELATING LEERL1NGEN OPENBARE LAGERE SCHOLEN. Aanvragen om toelating tot de openbare lagere scbolen A, C en D kunnen worden ge daan vddr 29 Maart a.s. bij de hoofden dier scbolen en ter gemeente-secretarie. Alleen kunnen worden toegelaten die kin- deren, die vddr 1 April 1930 geboren zijn. Ter Neuzen, 16 Maart 1936. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. EEN BIJDRAGE DER KONINGIN. De Koningin heeft den kerkeraad van de Ned. Herv. gemeente te Apeldoomen Het Loo iateii berichten, bereid te zijn, een vaste jaar- lQksche bijdrage beschikbaar te stelien voor het traktement, verbonden aan de binnenkort te stichten zssde predikantsplaats uier ker- kelijke gemeente. KON1NKLIJK BEZOEK AAN DE JAARBEURS. Vrijdag was Utrecht feestelijk met vlaggen getooid in verband met het bezoek dat H_ M. de Koningin aan de Jaarbeurs zou brengen en ter gelegenheid van een uitgebreide rijtoer. dien H M door Utrecht's straten zou maken. Omstreeks 10 uur had zich een talrijka menig- te voor het station verzameld om de Koningin een hartelijk welkom toe te roepen. Ter offi- cleele hegroeting waren aanwezig de Oommis- saris der Koningin, mr. dr. G. A. ter Pelkwijk; de hoofdcommissaris van politie en de sta- tionschef. Een luid gejuich weerklonk, toen H. M., die in het wit was gekleed en een wit- ten hoed met grijze veeren droeg, uitstapte. Na de hegroeting in de wachtkamer, verscheen de Koningin op het hordes van het station, waar Zij opnieuw hartelijk door het publiek vverd toegejuicht. H. M. was vergezeld van Haar eerste hofdame, jonkvrouwe Van Tets; den grootmeester, J. H. F. graaf Dumonceau; den particulieren secretaris, C. S. Sixma baron van Heemstra; den eersten stalmeesterjhr Verheyen; den kapitein-adjudant, H. J. Phati en den ordonnance-officier, jhr. G. H. A. van Kinschot Toen de stoet het Jaarbeursgebouw naderde steeg uit de duizenden die zich achter de a.f- aetting hadden verzameld een luid gejmch op. H M de Koningin werd verweikomd door den voorzitter van den raad van beheer, den heer Fentener van Vlissingen, terwijl mede aan wezig waren jhr. Op ten Noort, onder-voor- aitter, de heer W. Graadt van Roggen, secre- tai is-generaal en de leden Ten Berg, ir. Dam me Frelink, baron Kraayenhoff, Reyk, mr. Waleer en de heer Adriaan, admmistrateur. De rondgang over de Jaarbeurs, waarbij ook tegenwoordig waren de Commissaris der Koningin, de burgemeester en de boofdsom- missaris van politie, geleek een ware zege- tocht Overal werd het gehouw vervuld van een luid gejuich en vooral het trappenhuis leverde door het talrijke putjliek een g'o^tsch schouwspel op. H. M. bewonderde de groe- pen Zuiderzee, Canada en Estland. Op de a - deeling Estland werd H. M. de Koningin ee kalfleeren gastenalbum aangeboden benevens een leeren vloeiblad voor H. K- H. luilana Bij de groep bouwmatenalen werd gcboden, terwijl mej. Kolfsschoten uit Edam aulks in de kamer van den raad van beheer, nam ens de vereeniging van Zuiderzeegemeen- ten deed Bij het verlaten van de Jaarbeurs l£rft de heer Fentener van Vlissingen de Koningin een exemplaar van de Jaarbeurs- catalogus in pgrkamenten band aangebadem Na het bezoek aan de Jaarbeurs heeft de Koningin een bezoek aan de stad .^racbL waar zij overal luide werd toegejuicht. Op verschillende plaatsen werd aan de Komng n bloemen aangeboden. AMBTENAREN NAAR DE JAARBEl RS Een gezelschap van ongeveer 200 dames en heeren, leden van den kring van ambtenaren van het ministerie van handel, nr)verheid en sofceenvaart en aanverwante diensten, heett Zaterdagmiddag per Dieseltrein een excursie van Den Haag uit naar de Jaarbeurs te Utrecht ondernomen. Te ddn uur werd het gezelschap, waarbij aanwezig waren de minister van handel, nij- verheid en scheepvaart, prof. ir. Gelissen en de secretaris-generaal mr. dr. A. A. van Rhijn, in de le klasse wachtkamer van het Staats- spoorstation door den voorzitter van den kring, den heer M. J. Keyzer, met een iniei- dend woord toegesproken. De heer Keyzer wees er op, dat voor de eerste maal een aoo- danig gezelschap van ambtenaren een vrijwil- lige excursie als deze hield. Alle deelnemers hadden een schriftelijke toelichting omtrent den Dieseltrein ontvangen. Hoofdingenieur Hupkes van de Nederlandsche Spoorwegen deeide in aansluiting hierop nog mede, dat de teleurstelling, welke de spoorwegen met de Dieseltreinen hebben ondervonden, thans naar hi) hoopt zijn overwonnen en dat 15 Mei a.s. l/- van het aantal daarvoor aangewezen trei- nen Dieseltractie zal hebben. De trein vertrok te 1.22 uur. MINISTER COLIJN'S REDE. Meening van de S.D.A.P. Het Volk (s.d.) merkt op, dat de heer Colijn terecht sprak van de grootere intema- tionale spanningen, die zijn ontstaan. Het zou, aldus het blad, onverantwoordelijk zijn, daarvoor de oogen te sluiten en te doen alsof er niets aan de hand is. Vcortgaande schrijft het s.d.-orgaan: „Wij aanvaarden dus de onvermijdelijkheid van het regeeringsbesluit. Dit doende, zijn wij ons zeer wel bewust, dat de legermacht, die thans nog eenigen tijd, in hoop op een spoe- digen beteren keer van den toestand, onder de wapens gehouden wordt, deel uitmaakt van een legerstelsel, dat wij afkeuren en waar- I tegenover wij een gansch andere wijze van grensbescherming geplaatst wenschen te zien. Het staat hiermee echter als in 1914. Ook toen hebben wij ons in 's lands belang ver- plicht gezien de mobilisatie goed te keuren van een leger, tegen welks vorm en wezen wij ons steeds verzet hadden. Het was echter de eenige legermacht, die aanwezig was en daar- om konden wij het niet met onze verantwoor- delijkheid overeenbrengen, het land te wagen aan het thuishouden van dat leger. Zoo staat het voor ons ook nu. Het spreekt vanzelf, dat het niet huis- waarts gaan van de ploeg miliciens, die vorige week Zaterdag naar hun haardsteden zouden terugkeeren, een hoogst onaangename zaak is voor velen hunner. Voor diegenen, die bij thuiskomst weer als werkloozen langs de straten zouden moeten gaan slenteren, zal het vooruitzicht allicht minder afschrikwekkend zijn. Voor hen echter, die al blij waren, weer bij hun baas aan het werk te kunnen gaan, moet het regeeringsbesluit een diepe teleur stelling uitmaken. Waarschijnlijk zijn er onder hen, die kans hebben, dat hun patroon niet nog langer hun betrekking open zal wil- len houden en wien aldus het lot wacht door het regeeringsbesluit bij de werkloozen armee gevoegd te worden. Wij spreken de hoop uit, dat de regeering emstig zal overwegen, mid- delen te vinden om aan hun droevig lot j tegemoet te komen en dit gevolg te verhoe den". „Nederland waakzaain". De (a.-r.) „Rotterdammer" schrijft onder het hoofd „Nederland waakzaam" o.m.: „Wetende, dat maatregelen als thans ge- nomen worden, altijd groote ongerustheid wek- ken, zoowel natiionaal als intemationaal, kiest de regeering de minst opvallends methode, om door opzienbarende maatregelen de nervositeit in Eluropa niet aan te wakkeren; maar maant zij oak het eigen volk tot kalmte aan. En daarom wordt -herhaald: zoek in dit besluit, hoe ongewoon het ook is (het kwam wellicht nog nimnier voor) toch vooral niets meer, dan ik u thans omschrijf. Daaraan wordt dan echter weer toege- voegd: het is beter heel voorzichtig te zijn en in dagen van spanning iets te doen, dat later overbodig blijkt te zijn, dan zich later achte- loosheid te moeten verwgten. Laat ons hopen, dat ons volk dit verstaat. Het weet, dat dr. Colijn niet roept: „Vrede, vrede, en geen gevaar"; wanneer er werkelijk oorlogsdreiging mocht hangen over Europa en ons land Het weet ook, dat de minister- president, zag hij den toestand ernstig in, dit niet zou verbergen maar ons volk zou bezwe- ren de gevaren moedig onder de oogen te zien, hopend op en hiddend om Gods genadigden bijstand". Nederland als een gastvrij asyl schijnen te beschouwen. Vooral aan de grenskantoren te Wemhouts- brug, Roosendaal en Putte trof de marechaus- s<§e tal van vreemdelingen van verschillende nationaliteit aan, die zonder papieren Neder land trachtten binnen te komen. Een deel van deze was reeds eerder' in Nederland geweest en tijdelijk verdwenen of uitgewezen, terwijl vele anderen voor de eerste maal poogden de grens te •overschrijden. Ieder vreemdeling zonder papieren echter, die tusschen 6 en 13 Maart poogde langs een der kantoren met verscherpte bewaking de grens te passeeren werd door marechaussee en rijksveldwacht onverbiddelijk teruggewezen. Toch zijn in die week nog verscheidene on- gewenschte vreemdelingen de grens overge- komen. In een enkel geval troffen surveilleerende marechaussees er was n.l. extra-surveil lance een vreemdeling zonder papieren die den dag tevoren aan een post met verscherpt toezicht was teruggewezen. Hieruit valt de conclusie te trekken, dat een verscherpt toezicht dan alleen afdoende zal zijn, wanneer dit zich uitstrekt tot alle grens- wegen, terwijl hovendien in het tusschenlig- gende gebied min of meer regelmatig gesur- veilleerd wordt. In de kringen van de grensautoriteiten meent men, dat de extra-uitgaven, die daar voor noodig zijn, door de resultaten gedekt zullen worden. Niet alleen dat de grensfraude met meer succes zou kunnen worden bestreden, ook aan het binnendringen van ongewenschte vreem delingen kon paal en perk worden gesteld, hetgeen de veiligheid ten goede zou komen. REORGANISATIE VAN DE RIJKS VELDWACHT. Bij Koninklijk besluit van 2 Maart is een nieuw organisatiebesluit voor de Rijksveld wacht vastgasteld, ter vervanging van het organisatiebesluit van 1856, laa.tstelijk ge- wijzigd in 1935. Volgens dit nieuwe besluit, dat op een nader te bepalen trjdstip in werking zal treden, staat aan het hoofd van het korps rijksveldwacht een inspecteur. Deze is belast met het com mando over het gehee'," korps, met uitzonde- ring van de rijksveldwachters-rechercheurs, die hij uitsluiting ondergeschikt zijn aan den Minister van Justitie en, tenzij anders is be- paald, aan den proeureur-generaal, fungeerend directeur van politie, binnen wiens ressort zij zijn gep aatst. Rechtstreeks ondergeschikt aan den in specteur zijn de districtscommandanten. Aan het hoofd van iedere brigade staat de brigade- commandant, rechtstreeks ondergeschikt aan den districtscommandant. De verdeeling van het rijk in districten voor de uitoefening van den dienst der rijksveld wacht, en de samenvoeging van bewakipgs- kringen van rijksveldwachters, waardoor de brigaden gevormd worden, worden geregeld door den Minister van Justitie. Deze stelt tevens voorschriften vast omtrent de sollici- tatie naar het ambt van rijksveldwachter en omtrent de beoordeeling van de geschiktheid voordat ambt. Voor aanstelling tot districts- commandant komen bij vcorkeur m aanmer- king personen, die reeds een hoogere politie- functie bekleeden. Het besluit bevat voorts een regelmg van de aanstelling van onbezoldigde rijksveld wachters, die onder het toezicht van de dis trictscommandanten zullen staan. Voorts draagt het den Minister van Justitie on een instructie vast te stelien voor den in specteur, voor het overige bezoldigde personeel der rijksveldwacht, voor de onbezoldigde rijks veldwachters en voor de rijksveldwachters- rechercheurs. VERSfNELDE BRUGGENBOI V\ DE VERSCHERPTE GRENSBEWAKING. Men schrijft aan de N. R. Crt. uit Noord- Brabant: Vrijdagavond is de eerste proet met een ve'rscherpte grensbewaking, waarbij verschil lende posten aan de Nederlandsch-Belgische grens dag en nacht door marechaussee en rijksveldwacht waren bezet, geeindigd. De eerste proef heeft, naar wij van bevoeg de zijde vernemen, in drieerlei opzicht zeer gunstige resultaten opgeleverd. In de eerste plaits is gebleken, dat de ver scherpte bewaking een zeer gunstige fireven- tieve werking had. Geconstateerd is, dat ge- durende het proeftijdvak minder smokkelaars dan normaal in het veld waren, terwijl ook op de grenswegen minder ongewenschte vreem delingen werden aangetroffen. In de tweede plaats is gebleken, dat bij een verscherpt toezicht tal van kleine grens- fraudes konden worden ontdekt, welke zonder dat toezicht, aan de aandacht van de belas- tingambtenaren ontsnappen daar deze te wei- nig tijd hebben, of gepleegd worden in de uren dat de grenskantoren voor den belastingdienst gesloten zijn.. Het voomaamste resultaat is echter wel, dat door de verscherpte bewaking met een inten- sieve passencontrole gebleken is, dat nog steeds zeer vele ongewenschte vreemdelingen In de Tweede Kamer was Vnjdag aan de orde de stemming over het wetsontwerp tot financiering van den versnelden bruggenhouw door verhooging van het toijzondere invoerrecht °PHe?1 weld met 65 tegen 20 stemmen aange- n0Tegen stemden de oommunisten, de staatk. geref.. de h:eren van Voorst tot Voorst (r.k.), v. d. Heuvel (a.r.), Duymaer van Twist (a r v. d. Putte (r.k.), v. d. Weijde (r.k.). Arts (k.d.p.), Kortenhorst (r.k.), Usselmuiden (r.k.), Goseling (r.k.), Teulings (r.k.), Weit- kamp (c.h.) en Vervoom (plattel.). koning Gustaaf en de ouders van koningin Astrid had uitgenoodigd. Ten slotte komt de uitvaart der jonge vorstin. De film duurt ongeveer 40 minuten. Dins- dag j.I. is hij te Stockholm vertoond in aan- wezigheid van prins Karel Sr., den vader van koningin Astrid en van den Belgischen gezant te Stockholm, waama de film naar Brussel is gezonden voor een vertooning op de a.s. ten- toonstelling, welke ter gedachtenis der he- treurde koningin worden georganiseerd. HET ANTWOORD VAN DUITSCHLAND. De tekst van het gisteren op het Foreign Office ontvangen antwoord van Berlijn luidt als volgt: „Ik bevestig toeleefd de ontvangst van uw telegram van 14 Maart, waarin u mij mede- deelt, dat de Raad van den Volkentond de Duitsche regeering uitnoodigt deel te nemen aan de behandeling van de kwestie, welke door de Belgische en de Fransche regeering aan den Raad is voorgelegd. De Duitsche regeering is in beginsel bereid de uitnoodiging van den Raad aan te nemen. Zij gaat daarbij uit van de voorwaarde, dat haar vertegenwoordiger bij de beraadslaging en besluiten van den Raad dezelfde rechten zal hebben als de vertegenwoordigers der mo- gen'dheden, die zitting in den Raad hebben. Ik zou u zeer dankibaar zijn, indien u mij dit wilde bevestigen. Bovendien moet de Duitsche regeering op het volgende principieele feit wijzen: haar op- treden, dat aanleiding heeft gegeven tot het beroep cp den Raad door de Belgische en de Fransche regeering, is niet beperkt tot het herstel der Duitsche souvereiniteit in de Rijn- land-zone, doch is verbonden met uitgebreide concrete voorstellen voor een nieuwe verzeke- ring van den vrede in Europa. De Duitsche regeering beschouwt haar poli- tieke actie als een eenheid, welker onderdeelen niet van elkaar gescheiden mogen worden. Om die reden kan zij aan de besprikingen van den Raad uitsluitend deelnemen, indien zij de ze- kerheiid krijgt, dat de in aanmerking komende mogendheden bereid zijn, dadelijk tot bespre- king van de Duitsche voorstellen over te gaan. Met dat doel zal de Duitsche regeering zich met de koninklijke Britsche regeering in ver- binding stelien, onder welker voorzitterschap de mogendheden, welke hij het Rijn-pact van Locarno zijn betrokken, te Londen ter confe- rentie zijn bijeengekomen. De Rijksminister van Buitenlandsche Zaken, w.g. Freiherr Von Neurath. Men kan moedlijk anders zeggen, schrijft de Courant, dan dat het antwoord der Duitsche regeering in de kringen der Engelsche, maar vooral in die der Fransche delegatie teleur stelling heeft gewekt. Onmiddellijk nadat het antwoord in cijfercode op het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Londen was binnen- gekomen, deed minister Eden, die den gehee- len dag op het Foreign Office met zijn juridi- sche en technische adviseurs had geconfereerd, daarvan mededeeling aan de Raadsleden. Daarop werd besloten Maandag een geheime Raadszitting, voor hit bestudeeren van het antwoord, te beleggen. ATJEHSCHE ZELFBESTUURDER NAAR EUROPA. Den 18den April a.s. gaat, naar de Sum. Post meldt, Tengkoe Moh. Arifin, zelfbestuur- der in het Tamiangsche, scheep naar Europa. waar hij zijn verlof van een jaar zal door- brengen. Dit is, voor zoover bekend, de eerste maal, dat een Atjehsch zelfbestuurder particulier naar Europa gaat. Allereerst gaat de Teng koe naar Nederland, om vandaar uit reizen naar het buitenland te maken. O.a. zal hij ook de Olympiade te Berlijn bijwonen. Het blad vemam nog, dat Tengkoe Moh. Arifin reeds bericht heeft gekregen, dat hij door H. M. de Koningin in audientie zal wor den ontvangen. COMMUNISTENLEIDER BIJ MOSKOU IN ONGENADE? en zeker niet v66r Uw tijd, mits Ge er voor zorgt niet gebukt te gaan onder de schade- lijke, Uw energie en levenslust ondermij- nende gevolgen eener gebrekkige of onvoi- doende spijsvertering. Het middel daartegen? Reinig Uw ingewanden en organen op geregelde tijden van al die kwade en vergiftige afval-stoffen die daarin zijn achtergebleven en die veelal de oorzaak zijn van Uw hoofdpijnen, Uw onbehaag- lijk gevoel, Uw fletse gelaatskleur, Uw puistjes en Uw Heeds toenemend gevoel van lusteloos- heid, prikkelbaarheid, moeheid, kortom van dat neerdrukkende gevoel oud te worden v66r Uwtijd. Neem elken Vrijdag en elken Zaterdag, v66r het naar bed gaan zoo'n M.S.S.-cachet die Uw ingewanden zuivert zonder die overmatig te prikkelen. Ze zijn een vinding van Apotheker Dumont en ze hebben een gunstigen invloed op geheel Uw gestel, op Uw lever, en evenzeer op de bloedsomloop. De reinigende M.S.S.-ertjes, deze inwendige zuiveraars, zijn voor Uw gestel even on- misbaar als een bad voor Uw uitwendig lichaam. Ze frisschen Uw gestel geheel op! EEN FILM VAN KONINGIN ASTRID. De Belgische bladen melden dat er in Zwe- den een film is vervaardigd, gewijd aan het leven van Koningin Astrild. Deze film is thans aan het Zweedsche gezantschap te Brussel ter vertooning aangeboden. De film herinnert aan het getcortejaar van Koningin Astrid in 1905, het jaar van de schei- ding van Zweden en Noorwegen. Men ziet de prinses toen zij zes maanden, een jaar, vier jaar oud was en beelden uit haar jeugd. Verder to-ont de film de verloving met prins Leopold in 1926, het huwelijk, het afscheid te Maimo van Zweden, op de „Fylgia", die prin ses Astrid naar Antwerpen bracht; de ont vangst aldaar en te Brussel, alsmede de hu- weltjksmzegening in de St. Goedele. Koninsrin Astrid bezocht maar 66mnaal om- cieel Zweden. in de lente 1935, bij het huwe lijk van prinses Ingrid met den kroonprms van Denemarken. De film toont een lunch aan geboden door prins Eugeen, waarop komng Leopold, de koningen van Zweden en Dene marken aanwezig zijn; en vervolgens een dag buiten, toen het Belgische konmklijk paar M.S.S.-cachets (ook wel genaamd Laxeer Akkerljes) zijn verkrijgbaar bij- alle apolhekers en drogi3len en wel in blauwe ronde kokenjes oi in de nieuwe blauwe vierkante kokertjes. De samenslelling is echler van beide geheel geli]k. Als Uw gewone leveranoier soms geen voorraad mocht hebben, viaag hem dan ze even voor U le willen bestellen. Ze koslen per 12 stuks 60 cent. (Ingez. Med.) In het begin van dit jaar vertrok de leider van de Zweedsche communistische partij Silldn naar Moskou. Deze reis was in het ge heel niet vrijwillig en zoo wekt het naar uit Stockholm aan ,,Aftenposten" wordt ge- me!rj (Jan ook geen sensatie, dat Sillen en zijn vrouw thans worden vastgehouden in de hoofdstad van het Sowjetrijk. Silldn s reis geschiedae op Russische kosten en naar ge- zegd wordt zou hij gedwongen zijn geworden deze reis te maken am zich te verantwoorden voor de maatregelen, die hij ten aanzien van de partij had gsnomen. De communistische Internationale zou namelijk ontdekt hebben dat een deel van de inlichtingen die men van de communistische partij in Zweden kreeg, niet juist waren, noeh wat betrof het ledental, noch wat aanging het besteden van de sub sidies. Sillen zou persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste inlichtingen en daar om tot nader order in Moskou worden vast gehouden. Men heeft sedert weken niets van hem vemcmen. SABOTAGE OP DE ENGELSCHE VLOOT. In het Lagerhuis werden ettelijke vragen gesteld over de gevallen van sabotage welke op eenige oorlogsschepen van de Britsche marine zijn geconstateerd. Overste Fletcher stelde de belangnjkste vraag, n.l. of het ©nderzoek aan het licht heeff gebracht of personeel van de vloot de hand heeft gehad in deze gevallen van sabo tage en of deze handelingen niet een uitmg waren van een algemeene ontevredenhei onder het personeel. 1 De parlementaire secretaris van de admira- -jiteit lord SUnley verklaarde dat het onder- zoek nog geen enkele verantwoordelijkheid van de aangeduide soort aan het licht had gebracht en dat er overigens geen enkele reden was om te gelooven aan het bsstaan van een gevoel van ontevredenheid bij het vlootpersoneel of bij de arbeiders op de marine-werven. DE OLYMPISCHE SPELEN. .^Associated Press" meldt, dat de burge meester van Philadelphia Dawes Wilson aan den vborzitter van het intemationaal Olym- pisch Comit£, graaf de Baillet Latour, een telegram heeft gesonden. W3arin hij voorstelt, de Olympische Spelen dezen zomer te Phila delphia te doen houden. Wilson verklaart, dat dit de eenige mogelijkheid is, de spelen te doen plaats hebben in omstandigheden die het succes der spelen waarborgen. Te Berlijn zouden zij in gevaar kunnen komen in verband met den politieken toestand in Duitschland. MEN LAAT NIET LOS. Zaterdag is te Londen de Raad van den Vol'kenhond bijeen gekomen. Aan het werk. schrijft de N. R. Crt., heeft hij nog niet kun nen gaan. Zij, die den Raad zijn taak moeten voorleggen, hebbon het onderling nog niet eens kunnen worden. Zooveel zal den Raad echter reeds duidelijk geworden zijn, dat hem noch aangename, noch gemakkelijke dingen zulien Worden voorgelegd. Van alle kanten wordt nu druk uitgeoefend op de openbare meening in Engeland, niet alleen van buitenaf, maar ook door de eigen pers. Het feit, dat een verdrag is geschonden en dat Engeland zijn vemlichtingen van Lo carno moet nakomen, heeft de tot toegeeflijk- heid stemmende overweging, dat Duitschland slechts engen grondgefbied heeft bezet, allengs geheel op deh achtergrond geschoven. De En gelsche bladen erkennen zelf, dat dit een groote verandering beteskent, vergeleken hij de stemming van eenige etmalen geleden. Men neemt den Franschen de ptijve houding niet meer kwalijk, vooral niet sedert men weet, dat zij niet van militaire, doch slechts van econo- mische en fmancieele maatregelen van weer- wraak spreken. Op de houding van Engeland komt het aan en daarom is het de moeite waard op te let- ten hoe de openbare meening daar op het oogenbiik bewerkt wordt. In het kahinet heerscht nu weer evenmin eenstemmigheid als over de kwestie Laval-Hoare Maar opnieuw hebben de aanhangers van het beginsel der collectieve veiligheid de overhand en weer# hebben zij den steun van de groote pers. Uit Duitschland ontvangen de bladen bericht, dat het Duitsche volk de daad van 'Hitler met luchthartige vreugde beoordeelde, enkel en alleen, omdat het meende dat Engeland er zijn toestemming toe had gegeven Men kon niet anders gelooven, zoo b oet het, of H i tier zou dit nocit hebben gewaagd zonder tevoren Londen te hebben geraadpleegd. Van zelf leidt dit tot een vergelij'king met 1914. toen Berlijn zich eveneuns vergiste ten opzichte van de houding van de Britten, met zoo noodlottige gevolgen. Verder wordt dan medegedeeld, dat de ontdek- king van de vergissing dezen keer groote ont- steltenis onder het Duitsche publiek heeft ge wekt. Het is duidelijk welke uitwerking der- gelijke mededeelingen moeten hebh:n op het Engelsche publiek, dat over het geheel het tegenwoordige befwind in Duitschland niet waardeert. Een tweede kenmerkend verschijusei is de aandacht, die aan de positie van Bil'gie m deze aangelegenheid wordt gewijd. Het gebruik van dit argument gaat ver, tot in het senti- menteele toe. Zaterdagmorgen kon men m Engelsche orhtendbladen l:zon, dat Belgis-'hu o-ren bw/mers nu niet meer rustig zullen kun nen slapen. Als dit een algemeene strooming in de Britsche pers is, kan men begrijpen waar h:t heen'gaat m€t de openbare meening.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1