ALGtMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VIAANDEREN No. 9423 VRIJDAG 6 MAART 1936 76e Jaargang Oe K XVIII. Binnenland Buitenland De Italiaansch-Abessinische oorlog. DERDE BLAD TER NEUZEN, 6 MAART 1936. waecs3Z9KzsG£acreac .towt i>w brum®* COURANT iOe Burgemeester vestigt de aandacht op d« gunstige gelegenheid voor deze gemeente, am de bij uitstek Nationale Film van de wereldreis van H.M. onderzeebcot K XVIII, welke onder den naam van ,,20.000 mijlen over zee" wordt vertoond, te gaan zien. Deze mooie film brengt in beeld een weer- galooze prestatie van onze marine, die het groote voorgeslacht, dat op zulk* een roemrijk verleden op zee kan bogen, alle eer aandoet. ■Niemand verzuime deze film te gaan zien. Baat bet initiatief van den ondernemer niet beochaamd worden. Ter Neuzen, 6 Maart 1936. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. TWEEDE KAM lilt. Vergaidering van Donderdag De motie-Boon. De gerwrjzigde motie van orde van den heer Boon c.s., de regeering uitnoodigend bij de centraie commissie van georganiseerd overleg aanhangig te maken de vraag, of er aanleiding bestaat voor een bijzondere regeling van de bezoldlging van ambtenaren en onderwijzers die in communauteit leven, wordt zopder hoof- deiijke stemming aangenomen. Inteirpellatie-De Visser. Voortgezet wordt het debat over de inter- pellatie-de Visser inzake maatregelen, waar- door steunuitkeeringen aan de werkloozen zuhen worden verlaagd. De heer Smeenk (a.r.) aoht de interpella- tie voorbarig, nu er nog geen feiten bekend zijn, doch sleohts geruchten. Over het alge- meen kan spr. zich met de richtlijnen der regeering vereenigen. IDe heer Sneevliet (rev. soc.) betoogt, dat een interpellatie nooit ontijdig kan zrjn, als het lot van 500.000 menschen erbij betrokken is en de nood steeds grooter wordt. Als de minister maar een greintje besef had van de toestanden bij de werkloozen, zou hij ten aan- zien van verscherpte controle wel een toontje lager zingen. •De heer Kupers (s.d.) betoogt, dat de toe- stand der werkloozen steeds ongunstiger wordt. Er wordt steeds gewezen op aanpas- sing, doch daarvan blijkt niets in de prrjzen der leveiisbehoeften. Verlaging van de huur- bijslagen zal niet leiden tot huurverlaging. Als er geen blikvleesch meer is, dan moet er versch vleesch goedkoop besChikbaar worden gesteld. De heer Vos (lib.) is van oordeel, dat de Kamer geen oordeel heeft uit te spreken over de controlemaatregelen der regeering. De re geering ga niet te ver met vermindc ing van de huurbijslagen. DE SPOOK BR UG OVER HET HOLLANDSOH DIEP IS GEIIEEL OMKOOG GEBRAOHT. Woensdag is het groote werk, dat bestond uit het omhoog brengen van de spoorbrug over het Htollandsch Diep nabij den Moerdijk vol- tooid. Volgens het programma had het karwei waarmee men practisch half October is begon- nen half Mei gereed moeten zijn, maar men 'heeft zoo voorspoedig gewerkt, dat Woensdag met het opvrjzelen van de overspanningen, die met haar uiteinden op peiier 2 rusten over een hoogte van 17% c.M., het heele werk was vol- bracht. Toen de overspanningen haar definitieve hoogte hadden bereikt, werd de vlag gehe- scihen en een luchtfluit uitte 'n schrille vreug- de-kreet. De heer Beelen, opzichter van de af- deeling bruggen, die met de dagelijksche lei- ding van het werk was belast, werd van alle kanten harteljjk geluk gewenscht met het vlotte verloop van dit omvangrijke werk. DE ECHOPUT. De werkzaamheden van het Kroondomein voor de verandering van de omgeving van den edhoput te Apeldoorn zijn nu in vollen gang. Het huisje om den put, dat ongeveer tien per- sonen kan bevatten, zal geen verboirwing on- dergaan, omdat men vreest dat dit noodlottig voor de echo zou kunnen zijn. Het gebouwtje zal nu alleen schoongemaakt en opnieuw ge- verfd worden. De werklieden hebben bemerkt dat baldadige liefhebbers van de echo wel tien kruiwagen- vrachten met straatsteenen door een luik in een muur van bet huisje in den put hebben gestort. De afbraak van de woning hij dezen put leverde hun deze steenen op. Nta het bekend worden van het voornemen van het Kroondomein tot publieke verpachting van den echoput met het daarbij te bouwen paviljoen, is de rentme£ster overstroomd met aanhiedlngen uit alle deelen des lands. Er blijkt wel veel vraag naar deze betrekking te bestaan. POOTAARDAPPELEN. Binnenkort zal een ministerieele beschikking afkomen betreffende steunverleening voor goedgekeurde pootaardappelen van den oogst 1935, welke niet hun bestemming als zoodanig hebben gekregen of zullen krijgen. Deze steun zal varieeren tusschen f 0,50 en f 1,50 per 100 K.G. naar gelang van de klassi- flcatie door de Nederlandsche Akkerbouw Oentrale. In verband met deze steunverleening zullen evenals het vorige jaar tusschen 1 en 10 April de voorraden goedgekeurde pootaardappelen worden geinventariseerd, hetgeen namens de Nederlandsche Akkerbouw Centrale zal ge- schieden door den Nederlandschen Algemee- *en Keuringsdlenst, in samenwerking met de Provinclale Landbouw Crisis-organisaties. BREDA BETEUGELT SMOKKELEN. (Hand over hand neemt, schrijft men aan bet Handelsblad, de smokkelarij aan de Brabant- eche grenzen toe. Hieraan hebben zlch ook veertig werkloozen uit Breda schuldig ge- maakt. Thans hebben B. en W. hen per aangetee- kenden brief medegedeeld, dat het hun ver- boden is zich op te houden in de zgn. eerste linie op straffe van te worden uitgesloten uit den steun. Hiermede hopen B. en W. het smokkelen tegen te gaan. Aanvankelijk waren B. en W. van oordeel, dat een dergelijk veibod zou moeten worden uitgevaardigd door den Minis ter van Sociale Zaken, doch deze meende, dat beter met een plaatselijke regeling kon wor den volstaan. Het bezwaar is hieraan echter verbonden, dat de algemeene preventie na- tuurlijk alleen in die plaatsen werkt, welke eenzelfde maatregel als Breda hebben getrof- fen. In de kringen der grensautoriteiten ver- wacht men van den maatregel, door B. en W. uitgevaardigd, veel goeds. Men hoopt, dat ook andere gemeenten een dergelijken maatregel zullen nemen. ,Het hoofd van den dienst der steunverlee ning heeft de namen der werkloozen, die zich met smokkelen bezig hielden, reeds doorge- geven aan de rijksambtenaren en rijks- en ge- meentepolitie. Overtredingen kunnen dus ter- stond worden geconstateerd. STEUN AAN BINNENVISSCHERS. Op vragen van den heer Duymaer van Twist: 1. Mag verwacht worden, nu op grond van financieele moeilijkheden aan kleine boeren en tuinders uitkeeringen zullen worden gedaan dat ook aan de binnenschippers, die eveneens in kommervolle omstandigheden verkeeren, geldelijke steun zal worden verleend? 2. Zoo de vraag bevestigend wordt beant- woord, tegen welk tijdstip mag dan de toeken- ning van dezen geldeljjken steun worden tege- moet gezien? Heeft de Minister van Landbouw en Vis- scherij geantwoord: 1. Het is de bedoeling ook voor de binnen- visschers een en ander te doen. Een uit- lteering, als aan de kleine boeren en tuinders is gegeven, is ten aanzien van de binnenvis- schers evenwel niet op haar plaats. Verschil- lende andere maatregelen geven bier verbete- ring. De heffing, welke op aal en paling, snoek en zalm is gelegd, zal uiteraard aan het binnenlandsche prijspeil ten goede komen. Het is de bedoeling de hieruit verkregen inkom- sten ten bate van de binnenvisscherij aan te wenden, betgeen reeds voor een deel is ge- schied in den vorm van het aankoopen van pootaal voor het uitzetten in binnenwateren en het aankoopen van meer zalmbroed. Verder ligt het in het voornemen middelen ter be schikking te stellen tot steun aan de kleine zalmvisscherij'bedrijven. Over den vorm waar- in verdere steun zal worden geboden wordt overleg gepleegd met een ter zake aange- wezen commissie. Bij dit overleg zal tevens aan de orde komen het geven van crediet of bjjslag aan hen, die niet in staat zgn hun be- drijfsmiddelen in stand te houden. 2. Met de toepassing van de te nemen maatregelen zal zooveel mogelijk spoed wor den betracht. 1.850.000, zoodat de mogelijkheid bestaat, dat de crediteuren weinig of geen schade lijden. Op het totale verbruik van kunstmest hier te lande, bedraagt, dat van Chilisalpeter nog slechts ongeveer 10 r'<Voor den oorlog werd per jaar ruim 120.000 ton Chilisalpeter inge- voerd via de Rotterdamsche haven en thans nog maar ongeveer 33.000 ton. Inmiddels zijn de prijzen van Chilisalpeter en synthetische stikstof dichter bij elkaar genomen en de Chilisalpeter zou nu weer een kans kunnen krijgen, doch thans belet de con- tingenteering die mogelijkheid. BEEOERING IN DEN KUNSTMEST- HANDEL. Surseanoe van een Amsterdamsche firma, De Amsterdamsche firma Van der Elst en Matthes, die na den oorlog plotseling optrad als onbetwistbaar concurrent van Rotterdam als centrum van den kunstmesthandel, heeft Dinsdag sursfiance van betaling aangevraagd. Vo6r 1919 genoot de Amsterdamsche firma zoo goed als geen bekendheid in den kunst mesthandel, want die handel heheerschte Rotterdam, zoodat in de oorlogsjaren de Re geering de distributie van de Chilisalpeter aan een Rotterdamsche firma In handen gaf. De belemmering van het zeeverkeer en den normalen handel gaf ecfhter den stoot aan menige nieuwe industrie en in Duitschland had men geleerd kunstmatig kunstmest te ver- vaardigen, synthetische stikstofmeststof, en het was de firma v. d. Elst en Matthes, die de vertegenwoordiging kreeg voor den verkoop Het kunstmatige product was veel goedkoo- per dan de in Chili ingevoerde kunstmest ook al doordat men in Chili vergat tijdig de bakens te verzetten en hooge belastingen op den uitvoer bleef heffen en de Amster damsche firma had het terrein vrg. Zij kon duizenden winst maken. In Nederland ging men echter geleidelijk ook steeds meer synthetische stikstofmest stof fabriceeren. De, Staatsmijnen leverden een groote productie, het hoogovenbedrijf te Umuiden (Mekog) en ook te Sluiskil ging een fabriek werken. De productie werd metter- jaren echter veel te groot - de wereldstik- stofindustrie werkt op 30 a 40 van haar capaciteit en de fabrieken traden in een internationaal kartel met regeling van de productie, waardoor de relaties van den han del werden verstoord. Een geheel nieuwe toestand trad in Augus tus van het vorig jaar in, toen de fabrieken een centraal verkoopbureau instelden, waar- toe de handelaren zich hadden te wenden. Vertegenwoordigers van fabrieken, zooais vroeger, bestonden daardoor niet meer. Evenals andere vertegenwoordigers heeft ook de firma v. d. Elst en Matthes van deze i ontwikkeling van zaken nadeelen ondervon- den, doch de eigenlijke moeilijkhederi van de firma schenen een andere oorzaak te hebben, die verband houden met de invoerbeperking, die in 1934 is ingegaan. Het Duitsche Stickstoff-Syndikat der I. G. Farben, waarvan de Amsterdamsche firma de vertegenwoordiging had, ging in Nederland groote partijen opslaan om in Nederland een grooten voorraad te hebben, wanneer zou wor den overgegaan tot contingenteering van den invoer van kunstmest. Op dien voorraad heeft de firma v. d. Elst en Matthes een leening gesloten van ruim een millioen gulden naar verluidt. Toen het Duitsche stikstofsyndicaat dat telkens slechts een gedeelte van de opge- slagen partijen mag aanspreken, omdat tegen het bestaan ervan destljds bezwaar werd ge- maakt uit den voorraad wilde afleveren, ver- nam het van de Nederlandsche Bank, dat er eerst nog een leaning op den voorraad moest worden afbetaald. In de afleveringen is daardoor vertraging gekomen, doch het cen traal verkoopbureau heeft een vergadering INTERMEZZO TE GENEVE. Gedachtig aan het in 't Handvest omschre- ven doelde samenwerking tusschen de volken te bevorderen en den vrede en de veiligheid te waarborgen, heeft, schrijft de N. R. Crt., de Volkenbond steeds aan gewichtige besluiten in het Italiaansch-Abessijnsche conflict een verzoeningspoging laten voorafgaan. Het be- hoeft daarom niet te verwonderen, dat ook ditmaal op voorstel van Flandin zoo'n poging nog eens is ondernomen in den vorm van het telegrafisch venzoek aan de twee strijdende partijen om onverwijld de vijandelijkheden te staken en „onmiddellijke onderhandelingen binnen het kader van den Volkenbond en in den geest van het Volkenbondsverdrag te openen, ten einde tot een spoedig einde van de vijandelijkheden en tot een definitief herstel van den vrede te komen". Als een zachte wenk om met het antwoord spoed te maken is hieraan toegevoegd, dat de commissie van 13 a.s. Dinsdag weer zal bijeen- komen om van die antwoorden kennis te nemen. Het spreekt vanzelf dat men van Addis Abeba een toestemming zal krijgen. Abessinie heeft zich nooit tegen onderhande lingen in den geest van het Volkenbondsver drag verzet en zal het thans zeker ook niet doen, te minder nu het op het slagveld zulke gevoelige klappen heeft gehad. Die uitgedeel- de klappen zullen voor Italie misschien aan leiding zijn, het voorstel weliswaar in begin- sel te aanvaarden, maar concrete voorwaar- den te stellen die ver uitgaian boven de voor- stellen die de commissie van vijf indertijd heeft ontworpen. Is Mussolini echter rotsvast overtuigd, dat hij de eindzege nu zoo maar voor het grijpen heeft? De Italiaansche over- winningen, waarvan niemand de tactische waarde zal betwisten, zijn nochtans niet van dien aard dat zij strategisch den doorslag geven. Voor de Italiaansche troepen, zoowel in het Noorden als in het Zuiden, ligt nog heel wat meer in het verschiet dan een militaire wandeling naar Addic Abeba. Zjj zullen straks na den regentgd niet slechts tegen hergegroe- peerde Abessijnen, doch ook tegen geweldige natuurlijke barrteres hebben te vechten en deze strijd zal met steeds stijgende moeilijk heden gepaard gaan, naarmate de verbindings- lijnen langer worden en de hulpbronnen van het moederland opdrogen. In dit verband is dan ook opmerkelijk dat juist Frankrgk, 't welk ondanks alles zijn vriendschap voor Italie nooit heeft verloo- chend, op dit oogenhlik, nu Italie er militair z66 goed voor heet te staan, het voorstel te Geneve doet om in den geest van het Hand- vest tot onmiddellgke vredesonderhandelingen te komen. Men zou er uit kunnen afleiden, dat Parijs Italie niet in staat acht de roekelooze onder- neming in Afrika met de wapens tot een goed einde te brengen en overtuigd is dat het op den duur tengevolge van de kosten der expeditie en van de sancties zoo uitgeput zal raken, dat het geen krachtige factor in de Europeesche politiek meer zou zgn. De stok van verscherping der sancties met een embargo op petroleum, steenkool, ijzer en stal staat immers achter de deur als Rome even stroef als bij vorige gelegenheden de vredespoging van de hand mocht wijzen, ot zooveel slagen om den arm mocht houdten dat er van slagen der onderhandelingen toch geen sprake zou kunnen zrjn. Om dien stok urbi et orbi te toonen komen in de dagen, die voor 10 dezer verstrijken, de twee subcommissies, van deskundigen bijeen, om voor het geval tot ver scherping der sancties wordt overgegaan, de technische uitvoering in bijzonderheden voor te hereiden. Dit weest-op-uw-hoede-teeken is op initiatief van Eden geheschen en het zal de aandacht hebben getrokken dat Flandm en Boncour al naar Parijs waren teruggekeerd toen de commissie van 18 er toe hesloot. Dat vertrek voor den afloop der officieele bijeen- komsten, beboeft weliswaar niet als een demonstratie te worden uitgelegd, maar men zou in het belang van een krachtige houding toch liever hebben gezien, dat de twee Fran- sche ministers bij deze belangrijke beslissing tegenwoordig waren geweest. Als het tot vredesonderhandelingen mocht komen zullen ze dus „binnen het kader van den Volkenbond en in den geest van het Vol kenbondsverdrag" moeten blijven. Ds aange- haalde woorden uit het telegram aan Rome en Addis Abeba laten speelruimte voor veler- lei uitlegging, doch zullen wel zoo bedoeld zijn dat het behoud der onafhankelijkheid en sou- vereiniteit van Abessinie voorop moet staan. Aangezien het Handvest natuurlijk geen voor- schriften omtrent den vorm en den gang van vredesonderhandelingen na een oorlog bevat, ligt verder de veronderstelling voor de hand dat de gekozen bewoordingen slaan op den mhoud van een voor beide partijen aannemelijk vredesverdrag, 't welk krachtens het beginsel dat een aanvallenden staat geen premie voor zijn schending van het Volkenbondsverdrag mag worden toegekend, niet of niet veel zou kunnen verschillen van het voorstel, t welk de commissie van vijf uit den Volkenbonds- raad indertgd aan Italie heeft gedaan onder opmerking, dat dit het uiterste was, wat ,,in het kader van het Volkenbondsverdrag kon worden aangeboden. Dat neemt niet weg, dat Italiaansch vliegtuig is in dit verband een veeg teeken dan worden stellig de duim- schroeven van de sancties vaster- aangedraaid. Het woord is nu aan Rome. Reuter meldt uit Addis Abeba dat de negus het voorstel inderdaad onvoorwaardelrjk heeft aangenomen. TER NAGEDACHTENIS VAN KONINGIN ASTRID. De Belgiscihe pers heeft een nationaal comity gevormd dat ten doel heeft, de herin- nering aan koningin Astrid te doen voortleven. Het comite sLaat onder bescherming der bur- gerlijke, militaire en geestelijke overheid, zijn plannen zijn door den koning goedgekeurd. Het comite opent een nationale inschrijving, waar van de opbrengst aan een drievoudiig doel besteed zal worden: 1. oprichting in de hoofd- stad van een gedenksteen voor de koningin; 2. aanleg van kinderparken in de hcofdplaat- sen der 9 provincien 3. bouw van een sana torium voor zeer jonge kinderen. De beide laatste ontwerpen hebben ten doel, er het land aan te herinneren hoezeer de betreurds vor- stin den kinderen een warm hart toedroeg. Het uitvoerend comity is samengesteld uit de leden van het algemeen comite van den Belgischen persbond, de vertegenwoordigers van de vereeniging van de bestuurders der Brusselsche dagbladen, van het verbond der provinciate bladen, van de periodieke pers, van het Roode Kruis, van het nationaal werk voor kinderwelzijn en van den Belgisch- Zweedschen vriendschapsbond. vehouden met de afnemers, opdat de noodige i met toestemming van beide partgen nog aan kunstmest zal worden geleverd. Intusschen - kaT1 worden stellen de afnemers de Amsterdamsche firma in gehreke. De voornaamste crediteuren zijn de Staats mijnen met 500.000 en de Mekog met f 250.000. Het totaal aah bat6n zou 1.860.000 bedragen en het totaal aan lasten dat voorstel het een en ander kan worden gewijzigd, maar niettemin staan de hoofd- trekken van 't geen Genfeve als een redelijke oplossing beschouwt, vast. Komt het niet tot een vreedzame bijlegging 1 van het conflict het bombardement van de Engelsche ambulance bg Kworam door een DE ENGELSCHE AMBULANCE GEBOMBARDEERD. Zeven verpieegden gedood. Naar Reuter uit Dessie meldt, heeft een Italiaansch bombardementsvliegtuig Wdens- dagmorgen tenminste veertig groote bommen geworpen op het Britsche Ro-ode Kruis-kamp bij Kworam. Het personeel van de ambulance bleef ongedeerd, doch drie verpieegden zijn ge dood, terwijl vier andere later aan hun ver- wondingen overleden zijn. Het Italiaansche vliegtuig cirkelde tien keer op geringe hoogte boven het kamp, dat duidelijk was aangege- ven door een Roode Kruis-vlag van 12 meter hoogte. De ambulance was onlangs van Wardia naar Kworam verplaatst en van deze verplaatsing is Maandag kennis gegeven aan het interna- tionale Roode Kruis te Geneve met het ver- zoek de Italiaansche regeering op de hoogte te stellen. Naar Reuter uit Addis Abeba meldt, ver- spreidde het bericht nopens het bombardement van de Engelsche ambulance zich als een loo- pend vuur door de hoofdstad en verwekte het groote verontwaardiging, zoowel in Abessijn- sche kringen als onder de buitenlanders. Naar men verneemt, heeft dr. Melley, de medische chef van de ambulance, aan de Engelsche regeering een volledig rapport van het bom bardement gezonden. Men meent te weten, dat drie tenten, waar- onder de operatiezaal, geheel of gedeelteiijk vemield zijn, evenals verscheidene vracht- auto's en heel wat instrumenten en andere toe- behooren. Officieel wordt medegedeeld, dat de Ita liaansche vliegtuigen de laatste dagen heihaal- delijk boven de Britsche ambulance te Kwo ram hadden gevlogen, zonder bommen te wer- pen, zoodat men veronderstelde, dat de Ita liaansche viiegers op de hoogte waren van de plaats van de Britsche ambulance. De tweede Britsche ambulance, onder lei- ding van dr. Kelly, is op weg naar Gallabat aan de grens van den Soedan in Gondar, ten Noorden van het Tsanameer. iHet personeel van de ambulance bestaat uit een Londenschen chirurg en vier andere dok- toren, vier officieren van gezondheid, zes Brit sche onderofficieren en 40 geschoolde inheem- sche helpers. Voorts waren 20 Askari's aan de ambulance toegevoegd. De diplomatieke correspondent van Reuter zegt, dat de Britsche regeering, als zij beves- tiging krijgt van het bericht van het bom bardement van de Engelsche ambulance, moeilijk een minder krachtige houding zal kunnen aannemen dan de Zweedsche regee ring gedaan heeft na het bombardement van de Zweedsche ambulance. Men merkt verder op, dat de Britsche regee ring njmmer nagelaten heeft de Italiaansche regeering zoo vlug en zoo vaak mogelijk van de verplaatsingen van de Engelsche ambulance op de hoogte te stellen. Van officieele zijde geeft men toe, dat on der de dooden drie jonge inlanders uit Kenya zijn, wat den toestand des te ingewikkelder maakt, daar de inlanders van Kenya Britsche onderdanen zrjn. De iudruk te Londen. Het bericht van het bombardement van de Britsche ambulance in Abessinie, heeft te Londen een des te pijnlgker indruk gemaakt, omdat sir Eric Drummond, naar aanleiding van een soortgelijke gebeurtenis verzocht is geworden, de regeering te Rome geregeld op de hoogte te houden van de verplaatsingen van de Engelsche ambulances in Abessinie teneinde elk misverstand te vermijden. Eden had eveneens de aandacht van den Italiaan- schen ambassadeur te Londen, Grandi, geves- tigd op de noodzakelijkheid, een herhaling van dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Er is alle reden om aan te nemen, dat het Engelsche kabinet tegenover Rome uiting zal geven aan zijn gevoelens omtrent deze nieuwe schending van de Roode Kruis-conventie, doch alvorens een besluit te nemen, zal de regeering wachten tot zij van de officieele vertegen woordigers in Abessinie een rapport omtrent de omstandigheden, waaronder het bombarde ment heeft plaats gevonden, heeft ontvangen, hetgeen nog niet het geval is. Indien, zooais in de eerste berichten in de bladen werd gezegd, zich Britsche onderdanen onder de slachtoffers bevinden, zou het g - beurde een emstiger karakter krijgen, dan de voorgaande incidenten, docb tot nu toe is de dood van drie inboorlingen uit Kenia nog in geen enkel telegram bevestigd. Een Italiaansche uiteenzetting. Met betrekking tot het bombardement van de Britsche ambulance, verklaart men offi cious, dat volgens telegrammen van het Ita liaansche opperbevel, een bombardements vliegtuig ten Zuiden van Kworam, op 150 K.M. ten Noorden van Dessie, nabij een Abessijnsch legerkamp, een rij vrachtauto's opmerkte, die van het Roode Kruis-teeken waren voorzien. Het vliegtuig, dat tot geringe hoogte daal- de, opende een hevig vuur, dat niet werd beantwoord. Den volgenden dag zag een ander verkenningsvliegtuig, dat de aiuto-colonne niet was verplaatst, waarop het op de auto's vuurde en bommen wierp. Dikke rookwolken stegen pp. Hierin zagen de Italiaansche viie gers een bevestiging van hun meening, dat de colonne niet anders dan een munitiedepot was. Hier wordt nog aan toegevoegd, dat de Britsche ambassadeur pas Donderdag, inge- voige 't intemationale Roode-Kruis-regiement, de Italiaansche regeering er van in kennis heeft gesteld, dat een Britsche ambulance op weg was van Dessie naar Kworam. Men wijst er op, dat men op het oogenhlik, waarop de colonne werd gesignaleerd, niet wist dat zich in dit gebied een Britsche ambulance bevond. AANVARING. Het Nederlandsch stoomschip „Bioernfon- tein", dat wegens den mist hedenmorgen op de Wester-Schelde voor anker lag, is aangeva- ren door het van Antwerpen komend en voor Gent bestemde Engelsch stoomschip ,,Tringa". Laatstgenoemd stoomschip bekwam aanmer- kelijke averij aan de brug, die voor een kwart gedeelte werd weggerukt terwijl de scheeps- telegraaf in het ongereede geraakte en de davits van een der reddingbooten niet funetio- neerden. De ,,Tringa" heeft de reis naar Gent voort gezet en de ,,Bloemfontein", die slechts lichte averij bekwam, heeft op eigen kraoht de reis naar Antwerpen vervolgd. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekcmen zijn aan de daarachter vermelde adressen. Een paar dameshandschoenen, zweep en be- lastingmerk, Bureau van politie. Parapluie, K. van Tatenhove, Noordstr. 86. Auto-reserveband, brugwachter, Hoeksche Brjig. Heerenhoed, J. Tholens, Lange Kerkstr. 56. Duimstok, A. v. Drongelen, voerman, Zaam- slag. Lipssleutel, A. Lensen, Kazernestr. 11. Bril, P. de Lege, Steenkamplaan 71. Kinderportemonnaie, J. J. v. Leeuwen, Nieuwstraat 46. Portemonnaie met inhoud, F. Faas, Java- straat 46. Vulpotlood, L. C. Deij, Donze-Visserstr. 99. Giace heerenhandschoen, Faas, Axelsche- straat 1. Dames-polshorloge met armband, J. de Fouw, Kazemestraat 20. Centuur, J. Kaijser, Driewegen O 132. Portemonnaie, M. P. Meijer, Doelderstr. 12. Handschoen, N. v. Kerkvoort, Steenkamp laan 65. Eenig kleingeld, H. Helmendach. Kanaaldijk P 53a. IN EEN SLOOT GEREDEN. Gisteren reed dokter Bom uit Axel met zjjn auto op den Lindeweg, nabij Drieschouwen. Vermoedelijk door de diepe putten, die zich in dien weg bevinden, is de dokter zgn stuur kwijt geraakt, tegenvolge waarvan hij over de tramrails reed en met zijn auto in de langs de trambaan gelegen diepe sloot terecht kwam. Dokter Bom kwam met den schrik vrij, doch de auto is emstig beschadigd. DE „PRINS HENDRIK". Eeai mislukte proefstoomerij. Eenige dagen geleden zagen wij de ,,Prins Hendrik" van den Prov. Stoombootdienst op de Wester-Schelde te Vlissingen brj de „Schelde"-werf gemeerd liggen. Dat gebeurt meer, ja zoo vaak, dat er evenveel grappen als booze woorden aan gewijd zijn. Nu bevreemdde dit ons echter omdat wij iets gehoord hadden van een proefstoomerij met de weer herstelde „Prins Hendrik". We informeerden eens links en rechts en uit de ontvangen inlichtingen kregen we een verhaal met een sterk avontuurlijken inslag. De „Prins Hendrik" had inderdaad na de zooveelste opkalefatering een proefvaart ge maakt. Het hoogste provinciaal bestuurs- oollege was aanwezig en zou van de gelegen heid gebruik maken om de situatie in den Perkpolder op te nemen. Er waren nog enkele andere autoriteiten en natuurlijk ook ver tegenwoordigers van „De Schelde". De heenreis ging opperbest. De „Prins Hendrik" hield zich voortreffelijk en vol- bracht den langen tocht van Vlissingen naar den Zeeuwsch-Vlaamschen oever zonder ha- peren. Dat gaf de zeelui moed en op den terugweg zouden ze eens uit de mooie veer- boot halen wat er in zat. De vaart versnelde totdat opeens het drijfwerk stilviel. Pech! 'n Zuigersstang was warm galoopen. Men kon niet verder. Men begrijpt hoe men te moede was aan boord. Gelukkig had men vaklui voor de hand en die togen met man en macht aan het werk om het euvel te her- stellen. Het duurde evenwel menig uurtje eer men hiermede gereed was; duisternis hing reeds over de wateren! Ongeveer half zeven dien Zaterdagavond kon men weer opstoomen naar Vlissingen, doch daar men vrij dicht bij Hoedekenskerke was, prefereerden enkele op- varenden daar aan wal gezet te worden, de anderen ,,hielden rivier". Het beste deel had den deze laatsten niet gekozen want binnen niet al te langen tijd zat men op een bank- op een bank zonder wisselloopers namelijk. De bank was vasthoudend en liet zijn prooi pas op Zondag los! De vreugde over deze bevrijding werd na eenigen tijd vergald doordat men on een andere bank wederom tot 'n rust- poos werd gedwongen. Geduld overwint ech ter alles, de vloed bracht de boot weer vlot en Zondagsavonds werd dan toch de Viissing- sche haven bereikt en konden de geteisterde

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1