L A CYCLOIDE Sotide Meubelzaak in Zeeuwsch-Viaanderen LAMSVLEESCH; TARWEBROOD Ter Neuzensche Courant Kleine Advertentiiin Geur en Koning Kogel DOUWE EGBERTS THEE Prima TONGWORST Saksische Smeerleverwoist schrijven ons W AKREEL JONGENS- en MEISJESBOEKEN D. E. fflEE FEN EN At DRINK met ALTIJD VAN D.E. de meest gelezen Courant FLINKE NETTE JONGEN, WONING MET SCHUUR Gebruikt ORGEL EEN M00IE WONING een WOONHUIS HOUTVERKOOPINGEN NIEUWE HOUTWAREN EUG. VAN DEN HEMEL Een goed zakenman gooit niet nutteloos geld weg, maar zorgt voor GOEDE reclame Voor minder dan deheW 2 fabletten CbocoUe Lnen van 30 voor J. P. F.v. BAAL van Zeeuwsch-Viaanderen DIELEMAN-VAN UK, mmmm* DANKBETUIGING. Nieuw Neuzenpolder, Van Wuyckhuisepolder, Kleine Huissenspolder, Bazar C.J.C. „Joas", TerNeuzen n i e t door. Si MAAR levert COMPLETE MEUBILEERUVGEIM op gemak- kelijke betalingscondities. Strikte geheimhouding. Brieven onder no. 473, bureau van dit blad. A. A. MARSILJE Jz. AdresFa A. v. Overbeeke-Leunis. te koop gevraagd. A. A. MARSILJE Jz. TE HUUR Uit de hand te koop Op Zaterdag 7 Maart a.s. I J. P. F. VAN BAAL JE ADRES VOOR PRIMA TE KOOP: PRIMA A. A. MARSILJE Jz. IS BIJ BROOD EN BANKET VLOOSWIJKSTRAAT 12a TER NEUZEN G8,d,° ;.8r*o.n^« Want De Gruyter wijst U door lage prijzen den weg naar bezuiniging De Gruyter's Grutterswaren Aardappelmeel. 6 Parel-Tapioca. 10 Paneermeel .15 De Gruyter's Tafelrijst De Gruyter's Soepen De Gruyter's Aroma v GROOTE SPEKBOKKING BAKBOKKING HARDERWIJKERS SARDIENSPROT - SPIERING PALING - GARNALEN - ROLMOPS BLANKE ZOUTEVISCH F" P. J. VAN DE SANDE In ons BIAC-programma van deze week: BINNEN- EN'BUITENLANDSCHE ACTUALITEITEN, EEN M00IE GEKLEURDE TEEKENFILM en KOMISCHE FILM LET heden eens speciaal op de etalage van K. VAN TATEN- HOVE, Noordstraat 86 naar de zuivere kwaliteit Rund- en Kalfs- vleesch. Door den grooten omzet, altijd versch. Rundvleesch 4 pond voor f 1,Kalfsvleesch 5 pond v. fl,Eenmaal bij ons gekocht, blijft U klant. K. van Tatenhove. $5? Heden herdenken onze geliefde Ouders, Behuvvd- enQrootouders.S'.v 5*5; H C. J. DE SMIDT >y I EN E. TE DUNNE, hunne40-jarigeEchtvereeniging Dat ze nog lang mogen gespaard $»- v blijven, is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. HB TerNeuzen, 4 Maart 1936. •V-" V- .•AV/v\\V// 8«W mm 9 t; Aan at degenen, die bij mijn afscheid van mijn werkkring als onderwijzer aan de Openbare School in de gemeente Sas van Gent blijken van belangstelling gegeven, en door hun bloemenhulde hun sympathie betuigd hebben, breng ik hierbij, ook namens mijn Echtgenoote, daarvoor mijn diep gevoelden dank. A. WEHRENS. Sas van Gent, 2 Maart 1936. Het Bestuur van den maakt, ingevolge art. 39 van het Al- ge'nieen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, bekend: dat de door hen herziene lijst der stemgerechtigde ingelanden, gedurende veertlen dagen ter inzage van ingelan den zal liggen ten kantore van den Ontvanger-Griffier. Ter Neuzen, 4 Maart 1936. Het Bestuur voornoemd, A. WOLFERT, Dijkgraaf. P. LOOF, Ontvanger-Griffiet. Het Bestuur van den maakt, ingevolge art. 39 van het Al- gemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, bekend dat de door hen herziene lijst der stemgerechtigde ingelanden, gedurende veertlen dagen ter inzage van ingelan den zal liggen ten kantore van den Ontvanger-Griffier. TerNeuzen, 4 Maart 1936. Het Bestuur voornoemd, P. VAN CADSAND, Dijkgraaf. P. LOOF, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den maakt bekend, dat de gesloten lijst van stemgerechtigde ingelanden gedurende veertlen dagen ter inzage van inge landen is nedergelegd ten kantore van den Ontvanger-Griffier. Zaamslag, 4 Maart 1936. Het Bestuur voornoemd, J. VERPOORTE, Dijkgraaf. J. C. EIJKE, Ontvanger-Griffier. UITSLAO PRIJSW1NNAARS Sprel. Aantal spijkers: 821. Naloting: J. L. HAMELINK, Axelschestraat 117 (met 819). Servles. Aantal boonen139. J.JANSEN, Donze-Visserstraat 9 (met 139). Pop. Geboren: 13 Juni. J. JANSEN, Donze-Visserstraat 9 (met 14 Juni). Wleg. NaamSjoukje. Na loting: J. HAMELINK, O 126. Prijzen kunnen afgehaald worden: Vlooswijkstraat 45. Aan alien die deze finantieele actie steunden, brengen wij hartelijk dank. HET BESTUUR. Wegens verkoop uit de hand van het WOONHUIS e« ERF te Ter Neuzen, aan de Grenulaan Nr 52, van de Wed. JONGMANAar- noutse, gaat de publieke veiling van 6 Maart 1936 Notaris VAN DER VEEN. ■I 35 tot 20 ct. PER ONS heerscht over alle rijwielen en ma chines, die licht loopen,- zijn keur- troepen marcheeren in de Simplex Ook D.E.Koffie is het fijnste van de plantages NEO vrijwiel bondrem NEO met terugtraprem NEO Simplex trommelrem CYCLOiDE-HOLLAND LIGHT MOTORRIJWIEL idem met Kickstarter 3'/, P.K. MOTORRIJWIEL. 3 WIELER traponderstel met motor 2P.K, met motor 5 P.K omzetbelasting inbegrepen. Vraagt gerWusveerde prijscouranf met volTedige o m schrij vi ng. 299 50 SIMPLEX is Uu> kens; het beste rij- unel; laat U niet ompraten tot een under merkgaat naar den urinkel, a die Simplex: in uoorraad heeft 12 cent per H.G. VOOR DIRECT OEVRAAOD voor den verkoop van Verkade's Arti- kelen aan huis (leeftijd 16—20 jaar). T E KOOP zoo goed als nieuwe voor alle doeleinden geschikt, na goed- vrnden kan ruim 8 gemeten bouwland in pacht volgen. Brieven onder No. 481, bur. v. d. blad. Brieven onder No. 480, bureau van dit blad. Heerlijke op de Scheldekade. Te bevragen L. VAN DEN HEMEL, Makelaar, Ter Neuzen. staande in de Noordstraat B 66 te Axel. Te bevragen bij A. VAN HOEVE, Stationstraat en P. J. VAN BENDE- QEM, Julianastraat, Axel. 1 iff fe t-,f m.db, Ms*' 57a. Rdam te Zaamslag. 's nam 3 uur bij cafe van de Veeke, te Axel-Spul, 's nam. 4l/2 uur bij cafe Groothaerd, teikens van een partij A. D1JKSTRA, Deurwaarder, Hulst. Nieuwediepstraat 11 Telef. 268 -KSMan Twee-derde der hypotheek beschikbaar. i Te bevragen bij P. VAN HERMON, Hoek. «ata jitgezon Q wt *n OonOo'^, M8Bll a Maizena perpak 8-10 Custard12 Sago(Jer pnd.16 Griesmeel,,12-14 Gebroken Rijst per pond 51/2 Grove Rijst 7-8 Tafelrijst12-16-20 Vermicellisoep12 Rijst met Julienne Juliennesoep (groente) Tapioca met Julienne Tomatensoep Tomaten met Rijst. Koninginnesoep Ossestaartsoep Bouillonblokjes per 6 stuks 10 Bouillonblokjes 20 in bus 35 Bouillonkorrels per bus 25 Per fleschje16-30 Nieuwediepstraat 11 - Tel. 248 va.ii 1-5 regels 50 cent bjj vooruit- betalicg. Elke regel meer 10 cent. UIT DE HAND TE KOOP ee. Woonhuis, staande in de De Feijter- straat 25, Ter Neuzen. Te bevr. Kanaalweg 95, Sluiskil. TE KOOP voor de zaai Aka l Bruine Boonen, Abed Kenia Gerst en goedgekeurae B Bevelander J Poters bij J. W. SCHEELE, Catharinapolder, Boschkapelle. TE HUUR B u rg er woon huis, 1 staande Lange Kerkstraat 48. Te bevragen Nieuwediepstraat 31. j GEVRAAGD een Dagdienstbode bij A. J. DE JONGE, Markt 15. TE KOOP prima Vlaszaad (zaai) Friesch Concurrent, le nabouw j ongek. H. WOLFERT. P21, Ter Neuzen. NOORDSTRAAT 84 fjBOEKHANDEL TE KOOP le nabouw Mansh. Corona Erwten, gekeurd 9-9, bij F. P. DE KUBBER, Gr. Huijsseos- polder, Zaamslag. ZANGVEREENIGING „Poiy- hymnia", Sluiskil. Op herhaald ver- zoek, nogmaals opvoering der Suc- ces Operette „Een Blije Historie'' (zonder ballet) op Zaterdag 7 Maart, s avonds 7 uur in Hotel Jacobs te Sluiskil. ZIJ, die recht hebben op een prijs van de verloting van de Konijnen- en Pluimveevereeniging „Buiten Verwachting" te Hoek, gehouden op 26 Dec gelieven deze af te halen voor Zaterdag 7 Maart bij den heer D. DEIJ, Tramstr., Hoek. Nummers meebrengen. NETTE WinkeljufFrouw gevraagd voor direct. Fa A. VAN OVER- BEEKELEUNIS, Axelschestr. 2. TE HUUR tegen 15 Maart. een Burgerwoonhuis, staande in de Axelschestraat. Te bevragen Axelschestraat 142, alhier.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 4