Gemengde Serichten Kerknieuws Laatste Berichten SAS VAN GENT. VOETBAL. IN EEN STEENOVENPUT VERDRONKEN. DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. POSTAUTO GESTOLEN EN VAN INHOUD BEROOFD. INVAL IN EEN SPEELHOL VOOR KINDEREN. POGING TOT DOODSLAG TE MAASTRICHT. VERKOOPINGEN, UITVOERINGEN, AANBESTEDINGEN ENZ. fetmdige huip constateerde dat een der voeten bij de enkel gebroken was, terwijl het andere waarschijnlijk inwendige kneuzingen dad bekomen. 't Ongeval is zeer waarschijnlijk te wijten aan het hreken van een der voor- veeren van de auto, tengevolge van de groote chepe putten, die permanent, ondanks her- haalde reparaties aldaar teT plaatse in den raonofalt betonweg liggen, en die een gevaar zijn voor iederen automobilist. Het schijnt dat die weg onherstelbaar is, want elke reparatie belpt telkens maar voor enkele dagen, waar- na de vulling weder verdwenen is. Onder lei- ding van de politie werden fotografische op- namen gemaakt van het gevolgde spoor en van de aangerichte schade. De bestuurder sdhijnt niet met overmatige snelheid gereden te hebben. Van komen en gaan. Ten tweeden male, binnen een tijdverloop van nog niet voluit anderhalf jaar was de gymnastiekzaal der openbare school getuige van een merkwaardig gebeuren in de geschie- deni§ dier onderwijsinstelling. Was het op 30 September 1934 dat de heer Hi Michielsen na 26-jarigen diensttijd deze school met toekenning van pensioen verliet, Zaterdag, den 29 Februari, was het de toeurt aan den lieer A. Wehrens, na ruim 23 jaren lang als onderwijzer en onderwijzer in de Fransche taal als zoodanig werkzaam ge weest zijnde, dezen werkkring vaarwel te zeggen. Noch de oudercommissie aan de school ver bonden, noch het gemeentebestuur, noch tal- rijke belangstellende ouders van schoolgaande kinderen en evenmin vele oud-leerlingen had- den gemeend, deze gebeurtenig onopgemerkt voorbij tg mogen laten gaan. Onder voorzitterschap van den heer de Bas, die reeds sinds enkele jaren een leidende rol in die cotamissie vervult, had een huldigings- comite de taak op zich genomen den heen- gaanden ambtenaar een waardig afscheid uit zijn werkkring te bereiden. Dit afscheid is voor den aftredenden meester een grootsche huldebetooning geworden, die bewezen heeft hoezeer alien, die met de school en het daaraan verbonden personeel in betrek- king staan, met haar medeleven in alle zaken, die in verband met deze inrichting gebeuren. Door oud-leerlingen, alien leden van de tooneelvereeniging ,,Vrijiheid - Blijheid" was de zaal in een feestlokaal herschapen. Toen ten half drie ure de heer W. met zijn echtgenoote, opgewacht door het huldigings- comite, aan de school arriveerde, werd hij op de speelplaats verwelkomd door een dubbele van leerlingen, die enkele oogenblikken daarna in de zaal zelf aan het echtpaar een treffende bloemenhulde braohten, die niet al- leen op den betrokkene maar ook op de voile zaal een treffenden indruk maakte. [Na een korte inleiding door den heer de Bas uitgesproken, betrad burgemeester Mr. de Kerf het podium en richtte zich narnens het gemeentebestuur tot den scheidenden ge- meente-ambtenaar in woorden, die hun zicht- baren indruk op het gemoed niet misten. Memoreerende hoe de betrokkene ruim 23 jaren aan de school verbonden was geweest en in dien tijd steeds met nauwgezetheid en bekwaamheid de op hem rustende tank ver- vuld had, wenschte hij hem voor de volgende levensjaren een welverdiende rust en sprak de hoop uit, dat het hem nog menig jaar ge- geven mooht zijn van zijn pensioen te genieten. Namens het gemeentebestuur bood de bur- gemeester den heer W. als blijk van waar- deering een pbachtig, waardevol geschenk aan Als tweede spreker betrad de .heer de Bas het tooneel. Hij zette uiteen, waaroim de oudercommissie gemeend had deze huldebetoo ning te moeten op touw zetten, daarbij in her- innering brengende, hoe de heer W. steeds zijn beste krachten had gewijd aan het onderwijzen en vormen van de kinderen der betrokken ouders. Hij zelf had, aldus de redenaar, onder leiding gestaan van een onderwijzer, die in veel opzichten in tact en toewijding ,op den heer W. geleek. Aan dezen man daoht hij nog gaarne als aan een weldoener en goed vriend.en zoo zullen de kinderen die onder des heeren W.'s leiding gestaan hebben ook zich zijner herinneren 'Na zich ook nog tot de echtgenoote gericht te hebben, er op wijzende hoe deze haar man trouw ter zijde gestaan had, om hem in zijn werk te steunen, bood hij den scheidenden een passend geschenk aan, dat naar hij hoopte de herinnering aan dezen scheidingsdag zou leven- dig houden. Het dochtertje van den heer de Bas uerge- aeld van twee andere leerlingetjes hield nu een roerende toespraak en bood mevrouw W. een praohtige bloemenmand aan, terwijl een andere leerling den meester namens al de leerlingen der school een prachtige pendule aanbood. Onder zooveel blijken van sympathie viel het den meester zwaar zijn ontroering te verber- gen Achtereenvolgens werd thans nog het woord gevoerd door den heer van Rooy, het tegen- woordige hoofd der school, die slechts korten tjjd met den heer W. heeft samengewerkt, het oud-hoofd der school, den heer Michielsen, die releveerde, dat beider samenwerking zich over een tijdvak van 22 jaar heeft uitgestrekt, en hoe beiden, in vereeniging met mej. A. Ver- mandel, ook reeds 17 jaar aan de school ver bonden, steeds getracht hadden om haar op een peil te houden, dat zij de vergelijking met andere glansrijk kon doorstaan, dank zij de aan het dag gelegde streven om met inzet van alle persoonlijkheid den kinderen te geven wat mogelijk was, zoodat thans nog, zoowel uit binnen- als buitenland, vele oud-leerlingen nu en dan van hun dankbaarheid voor het geno- ten. onderwijs schriftelijk doen blijken. Ook van deze zijde werd weer een prachtig geschenk aangeboden ter herinnering aan den saam doorgebrachten diensttijd en de colle- giale wijze, waarop steeds met elkaar werd imgegaan en gewerkt Ds. Akersloot van Houten Roos wilde als vader van twee oud-leerlingen niet in gebreke blgven woorden van waardeering te spreken. Bjjn beide dochters hebben tot de leerlingen behoord, die thans haar roeping in de wereld gevolgd hebben. Hij kon getuigen, ,dat zij aan de vorming van haar vroegeren leermeester veel te danken hadden en bij haar verdere op- voeding de grootste voldoening gevonden had den van het aan deze school gegeven onder wijs. Met de beste wenschen voor de toe- komst besloot Z. Eerw. deze treffende toe spraak. Tenslotte werd nog het woord gevoerd door den heer J. Ramondt als oud-lid der ouder commissie en als vader van 4 thans bijna vol- wassen zonen, die eveneens onder leiding van den heer W. gestaan hebben. Ook hij meende in dankbaarheid niet te kort te mogen schieten. Nu was de beurt aan den toegesprokene aelf, om al de sprekers te beantwoorden. Zich tot den burgemeester wendende, drukte hij zich ongeveer uit in de volgende bewoordin- gen: Als hoofd der gemeente Sas van Gent in wie^s handen het gezag berust over het on- derwijzend personeel, werkzaam aan de open bare school, die rechtstreeks onder de ge meente ressorteert, ijiebt U met het college van B. en W., verschillende raadsleden en den secretaris welwillend tegenwoordig willen zijn bij het afscheid, dat mij op zoo indrukwekken- de wijze bereid is. Met een gevoel van groote dankbaarheid stel ik deze tegenwoordigheid ..p hoogen prijs en met bewogen hart, over- stelpt door een vloed van emoties, breng ik tot uiting, hetgeen mij op het oogenblik bezielt. De woorden van hulde en waardeering mij door uw mond namens de gemeente Sas van Gent toegesproken, hebben mij diep ge- troffen. iHet antwoord, dat ik u daarop kan toevoegen is slechts een zwakke weerklank van de gewaarwordingen, welke mij overwel- digen. Sterk is mijn wil, maar week is mijn hart, nu ik sta voor de taak, u te danken voor het blijk van waardeering van mijn persoon en het werk, dat ik gedurende ruim 23 jaren in dienst der gemeente Sas van Gent heb mogen verrichten. Dat werk, geachte burgemeester, is mij steeds geweest, het volbrengen van een duren plicht een drievoudigen plicht zelfs, vooreerst ten opzichte der gemeente, waarvan het mij steeds een eer en een voorrecht ge weest is tot haar korps ambtenaren te behoo- ren. Bij het volibrengen en betrachten van de mij opgelegde taak is het mij steeds een stre ven geweest, deze naar behooren volgens eer en geweten te vervullen, niet alleen, maar ook mijn geheele persoonlijkheid te wijden aan het werk mij in dienst der gemeenschap opgedra- gen. Bij het volbrengen van dat werk werd ik gedragen door het moreele beginsel, dat de ambtenaar, die een taak aanvaardt, ook ge- houden is deze naar behooren waar te nemen en te voleinden. Uit de tot mij gerichte woorden meen ik te mogen opmaken, dat mij dat gelukt is en men daarover tevreden is. Mij is dat mogelijk ge maakt door de welgezinde medewerking van de verschillende colleges van B. en W., onder wie ik gewerkt heb. Ook van den secretaris heb ik van den beginne aan, in alle omstandig- heden, zoowel ambtelijk als privd-persoon steeds de beste bejegerfing ondervonden. Ik breng hem daarvoor hierbij mijn welgemeen- den dank. Ten opzichte van de mijtoevertrouwde kin deren had ik mede een heiligen plicht te ver vullen. Zij werden aan mijn leiding toev'er- trouwd om te trachten van hen goed ontwik- kelde leden van de maatschappij te maken, want zij zijn het die straks die maatschappij moeten helpen besturen. Aan de ouders, die hun kinderen ter school stuurden, heb ik ook verplichtingen. Door hun kinderen onder mijn leiding te plaatsen, rustte op mij den duren plicht te zorgen, dat zij in him vertrouwen niet werden teleurgesteld. Ik dank hun voor dat vertrouwen en tevens vcor het mooie geschenk, dat zij mij door bemid- deling hunner kinderen hebben willen doen toekomen. Menigeen heeft zich wellicht door zijn bij- drage een opoffering moeten getroosten en des te meer wordt dit blijk van dankbaarheid door mij gewaardeerd. Laat hen niet meenen, dat, nu ik niet meer aan de school verbonden ben, ik mij hunner niets zou aantrekken, wanneer zij mijn hulp in sommige omstandigheden mochteh noodig hebben. Waar het in mijn vermogen is, sta ik nu evenals vroeger altijd bereid .hun te helpen. En als ik daartoe persoonlijk niet in staat mocht zijn, welnu, dan zal ik de hulp inroepen van degenen, die daartoe wel bij maehte zijn. Zich daarna tot den voorzitter der ouder commissie wendende, sprak de heer W. zijn dank uit voor de wijze waarop de ouder-com- missie gemeend had, deze gebeurtenis te doen plaats hebben, terwijl hij tevens dank bracht voor het ontvangen geschenk. Ook de overige sprekers .werden hartelijk gedankt, speciaal mej. Vermandel, die deze huldiging had helpen op touw zetten, terwijl zij veel dank verdiende voor de wijze, waarop zij steeds waardevolle inlichtingen verstrekt had, die het gemakkelijker hadden gemaakt om op de hoogte te komen van de verschillende karakters, welke zij ieder jaar aan haar op- volger kon verstrekken. Aan Ds. Akersloot werden enkele voorvallen uit het schoolleven zijner kinderen.. in herinne ring ge'bracht, waardoor allengs een vroolijke stemming in de zaal ontstond. Na nog den heer Ramondt en daarna de kin deren bedankt te hebben, werden deze laat- sten uitgenoodigd zich in de respectieve klas- sen te verzamelen, doch niet voordat nog eenige liederen, door den heer W. zelf ter wille van de school vervaardigd, te hebben uitge- voerd. Bij deze uitvoering berustte de leiding bij het hoofd der school. Het" lied van Sas van Gent en O, Nederland mijn Vaderland, van den heer W. en Onze meester zegt ons, werden luide door de aanwezigen toegejuicht. In de schoollokalen had daarna een tracta- tie plaats, die als slot van deze huldebetoo ning, de kinderen zoowel als de aanwezige ouders in de beste stemming bracht. Toen de scheidende. meester met zijn echt genoote .huiswaarts wilden keeren, werd hem als verrassing nog een extra hulde gebracht door de meeste leden van de tooneelvereeni ging ,,Vrijheid - Blijheid". De oud-leerling Rene Stouthamer vertolkte hier de gevoelens zijner medeleden in zooda- nige bewoordingen, dat de gang huiswaarts een zeer zware geworden zou zijn, indien niet een eere-escorte van meerdere Vrijheid-Blij- heiders de vroolijke noot had weten te vinden, om den laatsten schooltocht te verlichten. Zoo heeft Sas van Gent weer een van die huldebetooningen afgewerkt, zooals deze ge meente het steeds gewoon is, spontaan onder een traan en een lach, maar daarom niet min der gevoeld, een huldetoon om heel een leven lang niet te vergeten. GEREF. KERK. Tweetal te Ter Neuzen: Ds. G. Mulder van Alphen a. d. Rijn en Ds. F. J. Scholten van Onstwedde (Gr.). FROGRAMMA VOOR ZONDAG. Kon. Ned. Voetbalbond Afd. IV. le klasse. JulianaPSV. LONGA-BW. NAG—NOAD. RoermondBleijerheide. MWEindhoven. 2e klasse A. HeroDe Baronie. MiddelburgTerneuzen. VlissingenTSC. DOSKOGoes. 3e klasse A BreskensAxel. Sluiskil'Hulst. Terneuzen 2Hoofdplaat. 3e klasse B. Goesche BoysHansweert. Zeeuwsche BoysDe "Zeeuwen. Zeelandia 2Middelburg 2. ZierikzeeRCS. BRAND TE ALKMAAR. Dinsdagochtend om 10 uur is brand uitge- broken in de bakkerij van den heer S. de Groot aan de St. Annestraat te Alkmaar. Hoewel de brandweer met twee motorspuiten spoedig ter plaatse was, kon niet worden voorkcmen, dat het geheele pand is. uitgebrand. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat het geheele perceel in enkele minuten in lichterlaaie stond. De aangrenzende perceelen liepen veel wa- terschade op. De brandschade wordt door ver- zekering gedekt. Te Renkum werd het 8jarige zoontje van den heer H. van Dijk vermist. Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat de jongen bij het spelen in een steenovenput aldaar was geraakt en verdronken. VRACHTAUTO IN BRAND GEVLOGEN. Te Zutfen is in de Voorster Allee een met turf geladen vrachtauto tengevolge van een defect aan de stuurinriehting tegen een boom gereden en in brand gevlogen. De auto werd geheel vemield. De lading turf werd door de brandweer in veiligheid gebracht. Een jas, waarin zich een portefeuille met 80 bevond, is verloren gegaan. TWEE KINDEREN ONDER HOOI BEDOLVEN EN GEDOOD, iOnder Edam heeft zich een noodlottig onge- val voorgedaan, waarbij twee kinderen, het vijfjarig zoontje en een veertienjarig knaapje van den slager M. Laan te Middelie om het leven zijn gekomen. Terwijl de heer Laan aan het hooi-steken was, geraakten de beide kinderen bedolven onder het vallende hooi. De hoevselheid hooi, waaronder de beide knaapjes bedolven werden was zoo groot dat het geruimen tijd duurde voor men beide kinderen bevrijd had. De ge- neesheer kon nog slechts den dood constatee- ren. SMOKKELWAAR TE RIJSWIJK ACHTERHAALD. Maandagnacht heeft de Rijswijksche politie nabij de Hoornbrug een personenauto aange- houden, waarin een groote hoeveelheid smok- kelwaar werd vervoerd. De aanboudmig ge- schiedde in samenwerking met ambtenaren der accijnzen, die de goederen in beslag namen, terwijl de politie de beide inzittenden in arrest stelde. Door deze goede vangst werd een belastingontduiking van ongeveer f 3500 voorkomen. Te Sliedrecht. is Dinsdagmiddag het 3-jarige dochtertje van de familie Kegel door een met benzinevaten geladen vrachtauto aangereden en ernstig gewond. Het kind is vrij spoedig aan de gevolgen overleden. TIJDELIJKE SLUTTING VA[N SCHOLEN WEGENS DIPHTHERITIS. Wegens het opnieuw voorkomen van eenige gevallen van diphtheritis onder de leerlingen van de openbare lagere scholen aan de Zinker- straat te Rotterdam, heeft het gemeentebe stuur, in overleg met de Rijksinspectie, beslo- ten deze scholen tot nader bericht te sluiten. BRANDENDE PIJP IN DEN ZAK. Toen de igjna 90-jarige heer K. te Nieuwe- schans aan den wandel was, stak hij op °en gegeven moment zijn brandende pijp in zijn jekkerzak. Kort er na stonden de kleer^n van den man in lichte laaie, Een juist pas- seerende automobilist wierp den heer K. direct in een nabij den weg loopend slootje, waar door het vuur spoedig was gebluscht, aldus meldt de ,,Msb." Een ontboden geneesheer, die den man per auto naar huis liet vervoeren, constateerde verscheidene brandwonden, welke vooral in verband met den leeftjjd van den man als zeer ernstig moeten worden beschouwd. INBREKER SPRINGT UIT RAAM. Terwijl een bakker uit de Stationsstraat te Raalte Dinsdagmorgeh met een klant ston'd te praten, hoorde hij gerucht in de kimer achter den winkel, dat werd veroorzaakt door een ongenooden bezoeker, die zich, zooals later bleek, door een raam toegang tot de woning had verschaft. Terwijl de bakker de deur der kamer met een ijzeren staaf blokkeerde, ging de klant ijlings de marechaussee waarschu- wen. Toen de inbreker er evenwel de lucht van kreeg, dat hij was betrapt, vluchtte hij naar boven en zag hij door een sprong uit het raam van de eerste verdiepimg kans om te ontkomen. Bij de achtervolging herkende de bakker in den vluchteling echter een vroege ren kostganger. Op zijn aanwijzingen heeft de marechaussee dezen man later geaire3teerd die een volledige bekentenis aflegde. Hij is in verzekerde bewaring gesteld. ZESHONDERD KILO LOOD GESTOLEN. Een jongeman, die dezer dagen door de politie te Amsterdam is gearresteerd als ver- dadht van het stelen van lood, heeft, naar thans is gebleken, niet minder dan zeshon- derd kilogram gestolen van tal van huizen in de hoofdstad in de omgeving van de^ van Houweningenstraat, van Reigersbergenstraat en v. Oldenbameveldtplein. Gewapend met een groote schaar toog hij doorgaans op pad. Hij vervoegde zich dan bij verschillende willekeurige adressen en maakte den bewoonsters wijs, dat hij op het dak eenige reparaties moest doen. De pseudo- loodgieter klauterde vervolgens op het dak en begon daar rustig alle stukken lood, die hij daar langs de zolderraimen en in de dak- lijsten vond, weg te knippen. Bij flinke partijen verkocht hij het gestolen lood aan verschillende opkoopers, die hem er geheel te goeder trouw, een behoorlijken prijs voor betaalden. Op een zolder heeft de noli tie dezer dagen nog een groote partij looa gevonden, die hij hier voorloopig had opgeslagen. Hoe wel tal van getuigen den dlief pertinent her- kennen, blijft hij bij zijn verklaring niets van de diefstallen af te weten. „ZWART FRONT". Naar men weet, wordt het weekblad ,,Zwart Front" sedert het justitioneel ingrijpen van eenige weken geleden, te Turnhout, in Belgie, gedrukt. Vrijdagavond gingen de leider van ,,Zwart Front", de heer A. Meijer, en de plaat- selijke leider van Oisterwijk, de heer v. d. Bogaart, per auto de bladen in Turnhout op- halen. Bij hun terugtocht werden zij aan de grens op Nederlandsch grondgebied opge wacht door rechercheurs uit Tilburg, die de in de auto aanwezige exemplaren van het weekblad, ten getale van 3000, in beslag namen. Naar de Msb. vemeemt, geschiedde deze in- beslagneming op last van den officier van justitie in Breda. KAPITALE BOERDERI.I AFGEBRAND. Dinsdagnacht om 1 uur is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de kapitale boerderij van de weduwe Banko te Batenburg (Geld.). Het vuur greep zeer snel om zich heen en de bewoners moesten zich in nacht- gewaad in veiligheid stellen. De knecht, die op den zolder sliep, zag geen kans meer langs de trap de woning te verlaten en sprong uit het raam, waarbij hij geen letsel opliep. De brandweer uit Wijchen was weldra ter plaatse, doch kon niet voorkomen, dat de ge heele boerderij een prooi der vlammen werd. Het gelukte haar, de belendende perceelen voor het vuur te vrijwaren. Er is niets gered; 17 stuks vee kwamen in de vlammen om. Verzekering dekt de schade. AITO-ONG'ELUK. Bij Brioude in Euvergne, is een auto op een overweg door een trein gegrepen. Van de vijf menschen in den wagen kwamen er drie om het leven, de beide andere werden zwaar ge wond. De wagen, zoo meldt het A. N. P., werd bestuurd door een dame, die onbevoegd was. De postauto, die den dienst onderhoudt tus- schen het hoofdpostkantoor van Besangon en het station, is op raadselachtige wijze verdwe nen en pas 24 uur later, van zijn inhoud be- roofd, teruggevonden aan den oever van de Doub. De wagen was geladen met 14 postzak- ken, welke ten deele esn kostbaren inhoud hadden. De auto stond voor het stationsgebouw en de chauffeur wilde juist vertrekken, toen hij constateerde, dat tijdens zijn afwezigheid een voor het op gang brengen van den wa gen noodzakelijk voorwerp was gestolen. De chauffeur begaf zich naar zijn chef in het sta tionsgebouw. Van deze afwezigheid moeten on- bekenden gebruik hebben gemaakt om er met den wagen van door te gaan. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Zondagnacht omstreeks twee uur is te Hol- landsche Rading, in de gemeente Maartens- dijk, een auto, komende uit de rdchting Hil- versum eh gaande in die naar Utrecht, in de bocht ter plaatse over den kop geslagen. Van de vijf inzittende Leidsche studenten onder wie twee vrouwelijke, was mej. v. d. E., uit Den Haag, op slag dood. De anderen werden licht gewond. Het lijk is naar Maartensdijk overgebracht. De vermoedelijke oorzaak is de onbekend- heid van- den bestuurder met den weg, ge- paard met de groote snelheid, waarmee ge reden werd. Van drankmisbruik is niets ge bleken. BERGINSTORTING. Zondagmiddag tusschen drie en vier uur is te Geulhem, onder de gemeente Houthem op een terrein, toebehoorende aan de Mergelwer- ken van de firma Wijnands, een kalksteen- heuvel over een lengte van tacbtig meter in- gestort. Van alle kanten vielen rotsblokken omlaag, waarvan een aantal in de Geul terechtkwam. Zware eikenboomen, welke op den top van den bpgeveer veertig meter hoogen heuvel groei- den, werden eveneens mee in de diepte ge- sleurd. Het geheel biedt thans een chaotischen aanblik. Het gedreun der instorting was tot ver in den omtrek te hooren, zoodat van alle kanten de menschen verschrikt kwamen toeloopen. Gelukkig bleek, dat er geen persoonlijke on- gelukken waren gebeurd. Dit is zeker te dan ken aan het feit, dat het Zondag was en de weg, welke langs den heuvel loopt, nagenoeg verlaten lag. De vermoedelijke oorzaak van de instorting is het teveel uitgraven van kalksteen, waar door de heuvel uitgehold was. Aangezien er zich geen huizen of installa- ties in de nabijheid van den berg bevinden, is er geen schade aangericht. EEN MAN DOODGEREDEN. Zondagavond is de 64-jarige H. J. H., uit Oosterbeek, op den onbewaakten overweg na bij de stopplaats Buunderkamp te Renkum, door een Dieseltrein gegrepen en gedood. De man, die te fiets was, werd tientallen meters verder beneden aan den spoordijk gevonden. IN EEN LIFTSCHAOHT GESTORT. Aan de Zuidergasfabriek te Amsterdam is een man in een liftschacht gevallen. Hij was van meening dat de lift voor stond omdat de deuren van de lift op de verdieping, waar hij zich bevond, open stonden. Zij zijn altijd ge- sloten, wanneer de lift niet voor staat. Hij kwam er met eenige verwondingen aan het hoofd af. In het Tesselschadeziekenhuis is hij verbonden. GEVECHT TUSSCHEN TWEE SMOKKELAARS. Maandagnacht is op het Hageland te Ossen- drecht een messengevecht geleverd tusschen twee smokkelaars. De smokkelaar O. uit Os- sendrecht kreeg ruzie met B„ eveneens uit Ossendrecht. Op zeker oogenblik trok O. een mes en bracht B. verscheidene steken in de borst toe, waarbij zijn linkerlong werd ge raakt. Het mes brak af en met dit stuk heeft O. B. nog een snede over een der slapen ge geven. O.. die spoedig gearresteerd werd, heeft Maandagochtend tegenover de marechaussee een bekentenis afgelegd. De toestand van den getroffene, die naar de ouderlijke woning is vervoerd, is zorgwekkend. TWEE POSTZAKKEN GESTOLEN. Een chauffeur van de autolbusdienst Oot- marsumTubbergenAlmelo met welke tevens de post wordt vervoerd, kwam Maan- dagavond te Almelo tot de ontdekking, dat hij twee postzakken van den dienst Ootmarsum miste. Te Ootmarsum had hij twee postzak ken geladen en toen hij omstreeks half acht te Tubbergen postzakken moest in- en uitla- den, heeft hij een oogenblik de autobus onbe- heerd moeten laten staan, ofschoon de postbe- waarplaats was gesloten. Van deze gelegen- heid zou iemand gebruik hebben gemaakt en met een schroevendraaier de postbewaarplaats te openen en daaruit twee postzakken weg te nemen. Een andere mogelijkheid is niet denk- baar. De politie heeft onder leiding van den burgemeester een uitgebreid onderzoek 'nSe_ steld. Naar men vemeemt waren geen gelds- waardige stukken in de postzakken geborgen. JEUGDIGE LADELICHTERS BETRAPT. P. S. te Venlo heeft Zaterdagmiddag aan de gemeentepolitie aldaar overgegeven den 14- jarigen M. K. en den 12-jarigen J. H., die hij had betrapt toen zij bezig waren geld te stelen uit de winkellade bij den slager Titulair op den Kaldenkerkerweg. Het ontvreemde geld, io,50, werd op hen gevonden. De politie te Groningen heeft Zondag een inval gedaan in een pakhuis aan de Dolhuis- gang. Zij trof daar een paar mannen en een aantal jongens van 15 tot 17 jaar, die daar biljartten en kaartspeelden, waarschijnlijk niet om geld maar om reepen chocolade. Allen zijn naar het bureau van politie gebracht. De min- derjarigen zijn aan hun ouders teruggegeven, de mannen voorloopig in vrrjheid gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet. GESMOKKELD SIGARETTENPAPIER. De gemeentepolitie te Gemert is er Zater dag in geslaagd een aanzienlijke partij siga- rettenpapier te achterhalen, welke van smok- kelarij afkomstig bleek te zijn. Het was bij den winkelier van B. aldaar opgeslagen. De frauduleus ingevoerde waren zijn in beslag genomen en tegen den winkelier is proces-ver- baal opgemaakt. INBREKERS BETRAPT. Zondagavond bespeurden voorbijgangers, dat inbrekers bezig waren him slag te slaan aan den Heemraadsingel te Rotterdam. Zij waar- schuwden een politie-agent, die in een aan- grenzend huis om assistentie telefoneerde. De politie is daarna de woning aan de voor- en achterzijde binnengegaan. De voordeur bleek open te staan. In de woning trof men twee mannen aan. Dezen zijn gearresteerd en naar het bureau in de Oostervantstraat gebracht. De familie B. was afwezig. Een derde man die op den uitkijk stond, is er van door kun- nen gaan. VALSCHE KEURSTEMPELS. De ambtenaren van den Crisis-opsporings- dienst zijn erin geslaagd een omvangrijke fraude op het spoor te komen, welke door den slager A. C. te Berlicum (N.-Br.) is ge- pleegd. Reeds lang werd de vleeschhouwer ervan verdacht, dat hij gebruik maakte van valsdhe keurstempels, teneinde de keurloo- nen en de crisisheffing te ontduiken. Geble ken is, dat dit inderdaad het geval is geweest. Bij een inval ten huize van den slager bemerk- ten de ambtenaren, dat G. met valsche stem- pels twee varkens aan het merken was. Ver der ontdekten zij op een verborgen plaats een groote partij vleesch, welke voorzien was van dezelfde valsche stemipeling. De ambtenaren namen ongeveer 1500 K.G. frauduleus geslacht varkensvleesch in beslag. Tegen den slager is proces-verbaal opgemaakt. INBRAKEN TE GORSSEL. In den nacht van Zaterdag op Zondag is in- gebroken ih het gemeentehuis van Gorssel en in de woning van den heer ten Hove aldaar. De gemeentepolitie riep de hulp in van den rijksveldwachter Schaap, uit Brummen, die met zijn politiehond verscheen. De bond gaf eenige aanwijzingen, maar deze leidden niet tot het spoor van den dader. Toen echter de Brummensche politieman zich per auto naar huis begaf, zag hij te Eefde een persoon, die hem verdacht voorkwam. De man liep naast een rijwiel. De rijksveldwachter liet den auto stoppen en sprak den man op den weg aan. Uit de ontwijkende antwoorden, die deze gaf, concludeerde de veldwadhter met den inbreker te doen te hebben. Hrj bracht den man naar het gemeentehuis te Gorssel, waar bleek, dat men werkelijk met den inbreker te doen had. De aangehioudene droeg om. een nieuwe regenjas en een paar nieuwe handschoenen, welke het eigendom waren van den heer ten Hove. De verdachte, die reeds eerder met de Nederlandsche justitie in aanraking is ge weest, was na gevangenisstraf te hebben on- dergaan, over de grens gezet. BUS IN DE SLOOT. Zondagavond omstreeks zes uur werd een autobus van den dienst WeespMuiden op den smallen Korten Muiderweg bij het pas- seeren van achteren links aangereden door een particulieren auto uit Amsterdam, waar door de bus naar rechts in de sloot reed, een telefoonpaal afknappende. De inzittenden, de chauffeur en zes reizigers, onder wie twee kin deren, kwamen ermet den schrik, natte voe ten en onbeduidende schrammen af. Door het noodluik verlieten zij den wagen. De telefoon- dienst werd niet gestoord, daar de vemielde lijn een reservelijn was. In den nacht van Zaterdag op Zondag ont stond op den Breedeweg te LimmerMaas tricht een vechtpartij tusschen den 20-jarigen Jeukens, aldaar, en een eveneens daar wonend familielid van hem. Na afloop van de vecht partij verwijderde Jeukens zich en haalde uit zijn woning een revolver, waarmede hrj zich weer naar de woning van het familielid begaf. Toen deze op zijn uitdagingen niet buiten kwam, loste hij een tweetal revolverschoten door de buitendeur waarachter een reeds be- jaard echtpaar stond. De kogels doorboorden de deur zonder iemand te raken. Jeukens werd nog den zelfden nacht door de politie gearresteerd. De man zal ter beschikkang van de justitie worden gesteld. Het vuurwapen is in beslag genomen. EEN 14-JARIG MEISJE VERMIST. Sinds Vrijdag wordt te Ommen vermist het 14-jarig dochtertje van den heer Aminkhof. Het meisje, dat Vrijdagmorgen per trein naar Zwolle was vertrokken, waar zij op school is, is daar niet aangekomen. Naar aanleiding van het signalement, dat dien dag door de politie is verspreid, hebben zich eenige taxi-chauffeurs aangemeld, die het kind in Den Bosch zouden hebben gezien. AUTO IN HET WATER GEREDEN. SNEEK. In den afgeloopen nacht, om streeks 12 uur, is een auto, waarin vijf perso- nen uit Leeuwarden waren gezeten, n.l. vier heeren en edn dame, in de stadsgracht te Sneek gereden. Vermoedelijk is de hangende mist en onbekendheid met den weg de oorzaak van het ongeval geweest. Gekomen ter hoogte van cafe Reen aan het Martiniplein, is de wagen te water geraakt en doordat de stads gracht, die langs dat plein loopt, daar ter plaatse zeer diep is, verdween de auto onmid- dellijk onder water. Een hoofdagent van politie toog, bijgestaan door een viertal ter hulp ge- roepen agenten, dadelijk aan het werk, de in zittenden te bevrijden. Na zeer veel moeite gelukte het eindelijk de bovenzijde van den auto geopend te krijgen, waama de 5 slacht- offers naar boven werden gehaald en ge bracht werden naar het in de onmiddellijke nabijheid gelegen politiebureau. Hier waren reeds een zestal gewaarschuwde dokters aan- wezig, die aanstonds trachtten met behulp van zuurstofapparaten, de levensgeesten op te wek- ken. Dit is evenwel niet meer mogen gelukken. Het stoffelijk overschot der omgekomenen, de 30jarige cafdhouder IJ. P., met diens 28jarige echtgenoote, de 30jarige J. de V., de 34jarige J. H. O. en de 30jarige H. J., werden naar Leeuwarden vervoerd. Waarschijnlijk zat tij dens het ongeluk H. J. aan het stuur. De auto werd in den loop van den nacht met behulp van een kraanwagen op het droge gebracht. 5 Maart. TER NEUZEN. Veiling houtbewerkmgs- machines. Deurw. Huineman.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 3