De Italiaansch-Abessinische oorlog. TER NEUZEN, 4 MAART 1936. zen. Men spreekt van een termijn van twee etmalen, waarin de beslissing genomen zou moeten wcrdtn. Men rekent dus niet op al te g:oote weerbarstigheid te Rome, op minder weerbarstigheid b.v. dan op 8 December, toen het antwoord veel langer op zich liet wach- ten. Dit hangt samen met ds oeconomische benauwenis, welke men in Italie vermoedt, en die men meent dat in den loop van den zomer een noodlottig karakter zou moeten krijgen. Of men te Geneve bereid zou zijn, met de jongste militaire resultaten van Badoglio rekening te houden? Uit de houding van Eden krijgt men dien indruk niet. En het is ook niet te hopen. Wij zullen hier uiteenzet- ten waarom niet. De Volkenbond heeft in geval van dreigen- den oorlog tweeerlei taak. Hij moet in de eerste plaats den vrede zien te redden, door den aggressief gestemden staat van zijn voor- nemen af te schrikken. In geval een oorlog uitbreekt, heeft hij den aangevallene te be- sehermen, en dit te krachtiger, naarmate deze zwakker is dan zijn belager. De sterke heeft evenveel recht als de zwakke, voor de ram- pen van een ongezochten strijd te worden be- hoed. Maar een voomame karaktertrek van iedere rechtsorde is toco, dat zij den zwakke tegen den sterke beschermt. Wat Abessinie aan weerstandsvermogen ge- toond heeft en nog toonen zal, is winst voor Geneve. Maar als Abessinie nu, zooals te ver wachten was, niet opgewassen blijkt tegen de modeme krijgsmiddelen van Italie, dan mag dit vooral geen reden zijn, om Italie daarvoor verdergaande concessies te doen. Daardoor zou de rechtsorde, de collectieve veiligheid hopeloos worden verzwakt. Welke waarde heeft een Volkenbond, die slechts den sterke kan helpen, maar den zwakke geheel of ge- deelteiijk in den steek laat, ook al heeft deze voor eigen verweer gedaan wat ihij kon? Als Abessinie nu in de knel iaakt, na zich voor- treffelijk te hebben gcweerd, dan moet di. be- teekenen, dat de taak voor de Volkenbond zoo- veel te zwaarder wordt. Dat moeten alle leden, die niet tot de militair sterke mogend- heden kunnen behooren, van ,,de organisatie der collectieve veiligheid" verwachten. Ook Wjj. Zoo hesft de Engelsche regeering het ook opgevat, en met een overeenkomstige bood- schap in Eden naar Geneve vertrokken. Over het tactiseh juiste en thet volstrekt noodzake- lijke van een olie-embargo nog op dit tijdstip hoort men twijfel uiten, dien men niet een- voudig mag verwerpen. Maar zelfs al zou men dien twijfel deelen, dan nog zal men het optreden van de Engelsche regeering moeten waardeeren. Londen meent het ernstig met den Volkenbond! Zijn houding is precies tegenovergesteld aan het gebeurde van 8 December, dat door de wereld met opmerke- lijke eenstemmigheid verworpen is. Wij kunnen levendig begrijpen, dat Flandin nu eerst nog wil probeeren, of er met Italie niet .eindelijk te praten valt. Of wij dit stre- ven moeten prijzen of veroordeelen hangt er- vhn of, wat Flandin ervoor over iheeft. Blijft dit binnen de grenzen, die te voren daarvoor zijn vastgesteld, en heeft het militaire succes der Italianen er niet den invlped op, dien het er niet op mag hebben, dan zijn wij geneigd van een wijze daad, van een nuttig samenspel met de Engelschen te spreken. Om de positie geheel te beOordeelen, zou men moeten weten, wat te L^onden over Was hington bekend is. Van de houding van Ame- rika hangt de kans op succes van een embargo af, hebben de deskundigen uitgemaakt. De hpuding van Amerjka is eerst veelbelovend geweest. .Heeft ihet daarna het geduld verlo ren of is het tot een andere opvatting be- keerd? Is het laatste het geval, dan is er niets te hopen. Is het echter waar, wat zoo vaak van Amerikaanschen kant wordt gezegd, dat Washington er de brui aan heeft gegeven, den Volkenbond voor te gaaii, en eerst weer aan medewerking. zou willen denken, als de Volkenbondsstaten uit zich zelf blijk gaven het olieprobleem aan te durven, dan ziet de zaak er iheel anders uit. Weet Londen en weet Mcrskou misschien de oplcssing van dit dillem- ma' Wij zullen zien! DE BlJEENKOMST VAN DE RAADS- COMMISSIE VAN DERTIEN. De correspondent van de N. R. Crt. te Geneve meld Dinsdagavond: Onder voorzitterschap van dep gedelegeer- de van Spanje Lopez Divan* is Dinsdagmiddag de raadscommissie van dertien bijeengekomen om, zooals Flandin Dinsdag in de oommissie van achttien had voorgeSteld, te overwegen of het mogelijk zou zijn een nieuw beroep tot de oorlogvoerenden te richten tot eindiging van den strijd. Nadat Dinsdagmiddag tegen fien uur in een lange bespreking tusschen Flandin en Eden eindelijk overeenstemming bereikt was over den aan de raadscommissie van dertien voor te stellen tekst van het tot de oorolgvoerenden te richten telegram, duurde de bijeenkomst van de raadscommissie van dertien zelve slechts korten tijd. Binnen een uur kon de ccmmissie reeds weer naar huis gaan. Flandin gaf een korte toelichting tot den tekst in denzelfden zin als waarin hij Dinsdag in de dommissie van achttien zijn denkbeeld had uiteengezet. Hij legde er bovendien den na- druk op, dat vooral na de jongste militaire successen van Italie het gezag van Mussolini volstrekt niet zou kunnen worden gesohaad, indien hij thans gunstig op het beroep van den Volkenbond zou antwoorden. Eden ver- klaarde zijn goedkeuring aan den door Flandin voorgestelden tekst te hechten en vender spraken alleen de gedelegeerde van Turkije en die van Sowjet-Rusland in toestemmenden zin. De Sowjet-gedelegeerde Potemkin meende, dat het tfan nut zou kunnen zijn nog een po- ging te doen om een vrede tot stand te bren- gen. Hij herhaalde, dat Sowjet-Rusland be reid blijft alle Volkenbondsverplichtingen te vervullen, die in belang van een eindiging van den oorlog noodzakelijk zouden zijn. Het was niet te ontkennen, dat de sanctiemaatregelen ook van de staten die ze toepassen, offers vergen, zoodat ook deze staten evenals de oor- logvoerenden belang hebben bij een spoedig einde van den strijd. De oorlogvoerende staten moeten, zeide Potemkin, thans zelf nagaan of zij niet een grooter belang er bij hebben een spoedigen vrede in den geest van het Volkenbondsver- drag te sluiten, dan met e.en langdurigen, uit- puttenden oorlog voort te gaan. Hierna be- sloot de raadscommissie van dertien eenstem- mig het volgende telegram tot de regeeringen van Italie en Abessinie te richten. De tekst van het telegram. ",,De raadscommissie van dertien, handelende kraehtens de opdracht, die de Volkenbonds- raad haar bij resolutie van 19 December 1935 heeft toevertrouwd, rieht een dringend be roep tot de twee oorlogvoerenden, om onmid- riellijke onderhandelingen binnen het kader vand den Volkenbond en in den geest van het Volkenbondsverdrag te openen, ten einde tot een spoedig einde van de vijandelijklheden en tot een definitief herstel van den vrede te komen. De raadscommissie van dertien zal op 10 Maart bijeenkomen om kennis te nemen van het antwoord der twee regeeringen". DE TOESTAND AAN DE FRONTEN. Het Italiaansche succes in het Noorden heeft een groote ontmoediging in Abessinie ten ge- volge gehad. Te Addis Abeba, waar eerst nog eenige vreugde heerschte over de aankomst van een aantal inlandsche deserteurs uit het leger van Graziani, is de tijdihg van de ver- nietiging van de legers van ras Syoem, ras j Kassa en ras Moeloegeta thans doorgedron- gen. De laatste twee dagen bestond er met Dessie een onvoldoende verbinding en de be richten, die uit Dessie doorkwamen, vermelden alleen, dat de veribindingen met het Nqordelijk front verbroken waren. De Italianen bombardeeren Tembien nog zonder ophouden. Niet alle troepen hebben het voorlbeeld van Kassa, die over de Takazze gevlucht is, kunnen volgen en er schijnen nog Abessijnsche afdeelingen, die ieder verband verloren hebben, in het gebergte verborgen te zitten. Trouwens, noch van Abessijnsche zijde, noch van Italiaanschen kant komen mededee- lingen over ras Syoem. Het laatste bericht is. dat hij geen kans heeft gezien, door de om- singeling heen te breken en dat men rekening hield met een noodsprong van hem in Ooste- lijike richting. Verder ontbreken zoowel van ras Immeroe, in het uiterste Noorden als van ras Ayele in het Noordwesten, berichten. Het schijnt, dat de Italianen him actie in Scire nog niet hebben ingezet. Wei wordt bekend, dat de troepen, aan wier hoofd de negus in allerijl naar het Noor den is getrokken, en die volgens Italiaansche berichten ook in wanorde zouden zijn gevlucht, inderdaad niet gevlucht zijn en thans ver der doormarcheeren in de richting van het Asjangi-meer. Het gerucht gaat, dat de negus het plan heeft om 2iich aan het hoofd te stel len van de eenige geregelde Abessijnsche troepenmacht, die nog op dit gedeelte van het front is te vinden een gedeelte van de troe pen van ras Moeloegeta heeft zich ook op het Asjiangi-meer teruggetrokken om vervol- gens een laatste poging te wagen om de Ita lianen tegen te houden. Meer dan een ge rucht is dit echter niet. Opmerkelijk is,, dat de Italianen Zondag boven Godjam, in welke provincie zij eerst opstand hebben verwekt, welke opstand met veel moeite is hersteld, intensief hebben ge- bombardeerd nu de rust daar weer eenigszins is teruggekeerd. Blijkbaar wenscht maar- schalk Badoglio er alles op te zetten om zijn successen van den laatsten tijd zoo vol1 edig mogelijk uit te buiten, door ook de gedemora- liseerde troepen en de onthutste bevolking nog verder te bestoken. En op het oogenblik ziet het er inderdaad naar uit, dat hij hiermede succes zal hebben, en dat van de Abessijnsche verdediging, die er wekenlang zoo gunstig voor leek te staan, niets zal overblijven, dan een aantal in wilde wanorde wegtrekkende troepen. Vermoedelijk zullen de eventueele verrich- tingen van de nog niet vemietigde legers van ras Ayele en ras Immeroe wieinig meer aan dezen deplorabelen toestand kunnen ver- anderen. De geestelijkheid te Addis Abeba heeft de 'bevolking tot kalmte aangespoord en bevolen, de komende acht dagen zeer matig te eten, opdat er in allerijl voorraden naar het Noor- delijk front gezonden zullen kunnen worden. Naar Dinsdagavond bekend is geworden, is thans ook het leger van ras Immeroe, dat in het begin van de vorige week veel van zich deed hooren, door een onverwachte actie tusschen Aksoem en Adoea, thans door de Italianen van deze plaatsen verdreven. Het was, na de nederlaag, die ras Kassa en ras Seyoem, in Tembien geleden hebben, trouwens moeilijk anders te verwachten. Immeroe stond er in zooverre gunstiger voor, dat hij een weg had om te vluchten, iets wat bij Kassa en Seyoem op veel grooter moeilijk- heden stuitte. De Italianen hebben hun actie tegen Im meroe wel grootscheeps opgezet. Twee leger- corpsen, tezamen 60.000 man, zijn tegen hem cpgetrokken. Vermoedelijk ging het aantal manschappen van ras Immeroe de 30.000 niet te boven. De Abessijnsche troepen zouden, volgens de Italiaansche berichten, over de Takazze weggevlucht zijn, dooh dit is natuur- lijk allerminst zeker. Dinsdagmiddag heeft men te Addis Abeba eindelijk ietp laten weten over de gebeurte- nissen in het Noorden. Men zegt daar, dat alles veel minder ernstig is, dan de Ita liaansche berichten doen vermoeden en dat o.a. van een vemietiging van de legers van ras Seyoem, ras Kassa en ras Moeloegeta geen sprake is. Het is eenigszins ontmoedi— gend, dat dit Abessijnsche Ibericht spreekt van een tactischen terugtocht, doch aan den anderen kant kan er in het Abessijnsche be- wering, dat de legers niet vemietigd zijn. waarheid schuilen, doordat niet zoozeer een leger vernietigd is, dan wel de Abessijnsche hoop, om met een groot leger te kunnen opereeren. Dat de afzonderlijke afdeelingen wel weer tot de guerilla over zullen gaan, valt niet te betwijfelen. Een ander belangwekkend punt is, dat ras Seyoem, ook volgens de Italianen, de eenige is, die nog niet over de Takazze ge vlucht is. De Italianen zeggen, dat hem dit niet mogelijk geweest is, doordat de Italianen van twee kanten Tembien zijn binmeingerukt. Dit is natuurlijk mogelijk, hoewel ras Kassa toch blijkbaar wel met zijn geheele leger door de Italiaansche linies heen kon breken. Maar aan den anderen kant lijkt het waarschijnlijk dat ,ras Seyoem die den geheelen oorlog alles van Tembien heeft verwacht, niet zoo spoedig in deze verwachting geschokt zal worden, en dat hij, het terrein kennend als geen enkel Italiaansch officier, hier wenscht te blijven, om tot iederen prijs de Italiaansche rust nog eenigen tijd illusoir te maken. Verder bevestigt het Abessijnsche bericht, dat de negus zich aan het hoofd van zijn troe pen, die nog te Dessib waren, heeft gesteld en dat hij thans in de buurt van het Asjiangi- meer is, dat Dinsdag den geheelen dag inten sief is gebomlbardeerd door de Italianen. Wat de plannen van den negus zijn, is niet bekend. Uit het Zuiden komen geen berichten. Nu er echter een nieuwie verzoeningspoging wordt ondernomen, krijgt ook de Italiaan sche actie in de provincie Harrar opnieuw beteekenis. In het Noorden bezetten de Ita lianen inderdaad een groot gebied, doch de bezetting van Harrar is nog altijd zeer onvol- komen. Het is mogelijk, dat zij ook hier, voordat het antwoord op het beroep van de commissie van dertien gegeven zal worden, tastbare resultaten bereiken willen. Een gevecht van drie dagen ten Westen van Aksoem. Havas meldt van het -Tigr6-front Het leger van ras Immeroe is Dinsdag na een strijd van eenige dagen verslagen. Terwijl de slag in het gebied van Abbi Addi nog gaan- de was, vielen het tweede en vierde leger- corps ten Westen van Aksoem aan. Terwijl het tweede legercorps, ondanks de tegenstand van den vijand, oprukte in de richting van Coitza, ten Oosten van Afaga, rukte het vierde legercorps op in de richting van Addi Abo zonder tegenstand te ontmoeten. Dinsdag werd het leger van ras Immeroe in het Ndorden bedreigd door het vierde leger corps en aangezien het in den strijd tegen het tweede legercorps van 29 Februari tot 2 Maart aanizienlijke verliezen had geleden, vluchtte het nu naar de Takazze onder een voortdu- rend artillerievuur en achtervolgd door vlieg- tuigen. Omtrent de nederlaag van ras Immeroe seint de oorlogscorrespondent van het Duitsche Nieuwsbureau nog: De Italiaansche troepen hebben de strijdkrachten van ras Immeroe, rond dertigduizend man, na drie dagen bloe- dige gevechten, ten Westen van Aksoem, ver- nietigend verslagen. De Abessijnen trek'ken in wilde vlucht, achtervolgd door .vliegtuigen, over de Takazze terug. De Abessijnsche ver liezen schijnen zeer groot te zijn. Aan Ita liaansche zijde is aan den strijd deelgenomen door het tweede en het vierde legercorps. Op de hoogvlakte van Tembien hebben het derde Italiaansche en het inboorlingen-leger- corps na de overwinning op ras Kassa de zuiveringsactie voortgezet. Verschillende stel- lingen, zooals de Monte Andino en Enda Mariam zijn bezet. De Italianen verklaren dat zij hun actie niet zullen onderbreken. Stefani meldt uit Rome: In buitenlandsche bladen wordt de meening verkondigd, dat Italie genoodzaakt zou zijn om tijdens 't regenseizoen de militaire actie in Abessinie te onderbreken. In gezaghebbende kringen te Rome verklaart men, dat dit niet het geval is. De Italiaansche generale staf heeft dit probleem uitvoerig bestudeerd en is tot de conclusie gekomen, dat de ope- raties aan het front door zullen gaan, ook tijdens de regens. Het 144e Italiaansche legerbericht. Maarschalk Badoglio seint: ,„Onze troepen gaan onophoudelijk voort het uitgebreide en ontredderde slagveld van Tembien te zuiveren, terwijl de luchtmacht geen respijt laat aan de afdeelingen van Ende Banadat, die trachten de steile hellingen van Semien te bereiken. De gevolgen van de vijandelijke nederlaag blijken steeds ramp- spoediger. De vijand liet op het slagveld dui- zenden mannen achter. Onze verliezen bedra- gen aan dooden en gewonden 30 officieren, 450 Italiaansche en 110 Eritreesche onder- officieren en manschappen. Twee Italiaansche vliegtuigen zijn niet op hun basis terugge keerd. Voor de eerste maal in de militaire kolo- niale geschiedenis zijn tal van groote eenheden tegelijk in beweging gebracht met een in- drukwekkende hoeveelheid klein geschut van middelbaar kaliber, dat gemotoriseerd was, en snelle aanvalswapens, terwijl "de hemel be- dekt was met een wolk van vliegtuigen. Al deze samengestelde bewegingen werden ge- regeld uitgevoerd met overwinning van moei- lijkheden, die op het eerste gezicht onover- komelijk zouden schijnen. Het derde legercorps verplstatste zich naar de streek van Gaela door een ruw en moeilijk terrein met zoo'n snelheid, dat het 80 K.M. afsneed van den aptoweg. Men vervoerde elken dag duizenden tonnen materiaal van allerlei aard en men heeft twee maal door middel van vliegtuigen een heel legercorps van het noodige voorzien. Verscheidenp batterijen geschut van mid delbaar kaliber, door zware tractors gesieept, verplaatsten zich over een afstand van meer dan 510 K.M. met een dagelijksche vordering van 150 K.M., zulks ten deele over paden; die gedurende de actie werden aangelegd. Van Massawa hfeeft men per auto naar de streek van de krjjgsverrichtingen in slechts twee dagen tijds 1500 muildieren' overgebracht. In den loop van den slag heeft men meer dan 800 radiostations in actie gebracht. De moed van de troepen, de volmaakte werking van de verschillende diensten, de nauwe samenwerking toonen tot welk een hoogen graad van macht de strijdkrachten van het fascistisoh Italie gestegen zijn." Het beroep op de oorlogvoerenden. De correspondent van de N. R. Crt. te Geneve meldt De Engelschen en Franschen hebben den voormiddag besteed am den teket te ontwerpen van het beroep dat de raadscommissie van dertieii Dinsdagmiddag waarschijnlijk tot de oorlogvoerende partijen zou richten. Na langdurige besprekingen zijn Eden en Flandin het ten slotte eens geworden over den tekst, die Dinsdagmiddag aan de commissie zou worden voorgesteld. Naar men zegt zal de commissie volgens dezen tekst de beide partijen nog eens uitnoo- digen de vijandelijkheden te staken en in vre- desonderhandelingen te treden zonder daarbij reeds als eisch te Stellen, dat de partijen be reid moeten zijn de voorstellen van de raads commissie van vijf van September als grond- slag der vredesbesprekingen te aanvaarden. Volgens Reuter omvat het ontwerp drie hoofdpunten: 1. Staking van de vijandelijkheden. 2. Opening van onderhandelingen voor het eindigen van den oorlog. 3. Een antwoord van de oorlogvoerenden op korten termijn, welke echter niet nader wordt vastgesteld, gelijk men eerst voornemens is geweest. De Engelseh-Italiaansche spanning in d,e Middellandsche Zee. Maandagavond heeft admiraal Sir Roger Keyes te Londen in de conservatieve Oxford- club, naar Reuter meldt, belangwekkende mededeelingen gedaan over de activiteit, die de Italiaansche vloot eenige weken geleden in de Middellandsche Zee heeft ten toon ge- spreid. Mussolini", aldus de admiraal, „heeft eens- klaps zijn vloot rond Malta gemobiliseerd, en ik heb het grootste respect voor de lejlen van de Britsche regeering en de admiraliteit voor de wijze, waarop zij toen hebben gehandeld. Zij zonden vrijwel de geheele vloot naar de Middellandsche Zee. Wij zijn begonnen met oefeningen tegen duikbooten rondom Malta en maakten daarbij gebruik van kleine, maar zeer krachtige bammen. Plotseling zag men Italiaansche duikbooten, die als kurken aan de oppervlakte dreven. De commandanten van deze duikbooten verklaarden, zeer ver- rast te zijn, daar zij, volgens hun zeggen, me?nden ter hoogte van Tripolis te zijn. Het Engelsche volk weet niets van deze dingen, die aan de generale staven van Duitschland, Frankrijk en Italie bekend zijn, en het kan geen kwaad ze openbaar te maken." Sir Roger maakte voorts gewag van de be- dreigingen, door Mussolini geuit, wanneer eventueel petroleumsancties zullen worden doorgevoerd. Indien het waar is" aldus be- sloot de admiraal, „dat sancties oorlog be- teekenen, zult ge zien, dat deze verschrikke- lijke macht, waarmee men ons de ooren doof praat, niet bestaat." EERVOL ONTSLAG BURGEMEESTER. Bij Koninklijk Besluit van 2 Maart j.l. is aar den Edelachtb. heer J. Hui2inga op zijn verzoek met ingang van 2 April'a.s. eervol ontslag verleend als burgemeester der ge- meente Ter Neuzen, met dankbetuigmg voor de langdurige in die betrekking bewezen diensten. HITLDEBLIJK BURGEMEESTER. In de op j.l. Maandagavond in het Hotel du Commerce" gehouden vergadering van inge- zetenen, deed het comite voor het aanbieden van een huldeblijk aan den Ed.Achtb. heer Huizinga. bij het neerleggen van zijn ambt als burgemeester dezer gemeente, bij monde van den voorzitter, den heer J. A. van Rompu, verslag van de tot hiertoe verinchte werkzaam- heden en het resultaat der inzameling van bij- dragen, welke, door de zoo goed als algemeene medewerking, zeer bevredigend kon worden genoemd. IHij deed ook namens het comite een voor- stel voor de bestemming der bijdragen, welk voorstel na korte besprekingen bij acclamatie werd aangenomen. Vervolgens werd medegedeeld, dat het co mite in verband met het tot haar in de vorige vergadering gerichte verzoek tot het inrichten van een huldigingsavond in de kom en te Sluiskil, eene regeling heeft getroffen. In overleg met den burgemeester zal de avond voor de kom plaats hebben op Maandag 23 Maart a.s. en is daarvoor de beschikking verkregen over het „Luxor Theater'". Er zal, na nadere publicatie, ten stadhuize een lijst worden neergelegd, waarop corporaties, auto- riteiten en ingezetenen, welke die huldiging wenschen mee te maken, zich kunnen laten inschrijven. Bij die gelegenheid zal moeten worden opgegeven het aantal -afgevaardigden der betrokken corporaties en eventueel ook de naam van dengene die namens haar het woord zal voeren. Voorts zijn maatregelen genomen, dat die avond zal worden opgeluisterd door muziek en zang, terwijl de directie van het Radiodistribu- tiebedrijf het voornemen heeft te kennen ge geven de huldiging over haar derde lijn uit te zenden. Dit laatste zal ongetwijfeld door de aangeslotenen op prijs gesteld worden, daar het uiteraard niet mogelijk is voor een derge- lijke huldiging over een zaal te beschikken, groot genoeg om alle belangstellenden te be- vatten. Voor Sluiskil is de huldiging bepaald op Dinsdag 24 Maart a.s. in de zaal der Gezus- ters Jacobs. Voor Sluiskil zal een regeling worden getroffen overeenkomstig aan die voor Ter Neuzen. AANVARING. Het motorschip ,,De Hoop" dat een geregel de beurtdienst onderhoud tusschen Hansweert en Ter Neuzen is gistermorgen bjj het ver- laten van de haven te Ter Neuzen in aanva- ring gekomen met een van Antwerpen komend schip, dat tot op heden nog niet bekend is. ,,De Hoop" bekwam bij deze aanvaring lichte averij, het sohip heeft echter de reis naar Hansweert en daarna weer naar Ter Neuzen kunnen voortzetten. TERUGLEVERING ONDERMELK. De Nederlandsche Zuivelcentrale maakt naar aanleiding van het bericht betreffende de regeling inzake verplichte teruglevering van ondermelk bekend, dat met dit stelsel ge- fracht zal worden een netto-kaaswaarde per K.G. ondermelk te berdiken van 0,5 cent ge durende de tweede helft der maand Maart, van 0,4 cent gedurende de maand April en van 0,3 cent in het tijdvak van Mei tot en met Augustus 1936. Indien do gemiddelde netto-kaaswaarde der ondermelk gedurende een tijdsverloop van 4, respectievelijk 5 weken mocht blijken gestegen te.zijn tot of boven de waarden, hiervoren ge noemd, echter verhoogd met 10 voor de tweede helft van Maart en de maand April en met 20 voor elk der volgende^maanden en dus de gemiddelde netto-kaaswaarde in de bedoelde tijdvakken meer zou hebben bedra- gen dan respectievelijk gemiddeld 0,55, 0,44 en 0,36 cent per K.G. ondermelk, zal worden overgegaan tot buitenwerkingstelling van de regeling. Dit laatste zal echter achterwege kunnen blijven, wanneer gedurende de beide laatste weken van een 4- of 5-weeksch tijdvak, als waarin het tijdsverloop, waarvoor de regeling geldt, zal worden onderverdeeld, de netto- kaaswaarde der ondermelk gelegen heeft be- neden de meerbedoelde prijzen van achtereen- volgens 0,5, 0,4 en 0,3 cent per K.G. onder melk. Nadere bijzonderheden over de uitwerking van het stelsel zal de Nederlandsche Zuivel centrale aan belanghebbenden rechtstreeks mededeelen. GELEIDEBILJETTEN. Het Regeeringsbureau voor de Uitvoering van de Landbouw-Crisiswet 1933 deelt mede, dat de geleidebiljetten model II No.'s B 53.651—53.700, 53.701—53.750, 108.401-108.450 en de geleidebiljetten model II-A No.'s A 255.601—255.650, 255.651255.700, 271.951— 272.000 van onwaarde zijn als vervoerdocu- menten in den zin.van de Grenscontrole-rege- ling. Belanghebbenden worden in hun eigen be lang gewaarschuwd hiermede rekening te houden. VEREENIGING VAN OUD-LEERLINGEN DER CHR. LANDBOUWSOHOOL TE AXEL. Bovengenoemde vereeniging hield Vrijuag j.l. een ledenvergadering in de Landbouw- school. De vice-voorzitter, de heer A. de Kra- ker, opende de vergadering met gebed en heette het groot aantal aanwezigen harteiijk welkom. Na de ingekomen stukken volgde een ver slag van de provinciate vergadering te Mid- delburg. Besloten werd drie verschillende soorten aardappelen op het proefveld in Overijssel aan te leggen, terwijl het proefveld in Ter Neuzen zich in een vergevorderd stadium van voor- bereiding bevond. Op initiatiefvan den beer Booij zal dezen zomer onder de leden een keuring van gewas- sen worden gehouden. Na vooraf gegane be spreking werden een zestal personen gekozen, die deel uit zullen maken van d? keurings- commissie. Verder werd, in samenwerking met den C. B. T. B., een commissie gevoimd die tot taak zal hebben het laten onderzoeken van grondmonsters. De heer P. Koster werd benoemd voor de monsternemingen op het land. Het onderzoek van dien grond wil men op groote schaal uit- breiden, ook nog in combinatie met anderen, opdat iedereen zooveel mogelijk zou te weten kunnen komen waar de grond wel of niet ge- brek aan heeft. Daarna werd besloten dezen zomer een excursie te maken naar Zierikzee en daar te bezichtigen het bedrijf van den heer Ir. C. Koopman. Bjj de omvraag werd gevraagd of het niet wenschelijk was vanwege de vereeniging een mel'kcursus in het leven te roepen. Dit denk beeld werd door den voorzitter in overweging genomen. Hierop si cot de heer Booij, na het. uitsprp- ken van het dankgebed, de vergadering, HET KLOMPENMAKERSBEDRIJF IN ZEEUWSOH-VLAANDEREN. Men schrijft uit Zeeuwsch-Vlaanderen aan de N. R. Crt.: Er schijnen weer betere tijden aan te bre ken voor de klompenmakers in Zeeuwsch- Vlaanderen. Het vorige jaar lagen deze be- drijven langen tijd vrijwel geheel stil, omdat deze 3treek overstroomd werd met Belgische klompen, die overal tegen uiterst I age prjjesem werden verkooht langs de huizen. Er was geen vraag meer bij de Hollandsche klompen makers zoodat velen hun bedrijf stopzetten en andere werkgelegenheden zochten. Thans is echter weer een aanmerkeljjke opleving waar te nemen bij de klompen makers en de fabricage is weer eenigszins loonend geworden. De houtprjjzen zijn aan den lagen kant in de streek; op de verkoopingen van boomen, waarvan het hout geschikt is voor klompen, wordt tegen matigen prijs het materiaal aangekoeht. De grootere bedrij.ven, die werken met goede machines en over het noodige kapitaal beschikken kunnen thans met de Belgische klompenmakerijen concurreeren, doch ook de kleinere bedrijfjes, vooral die, welke met eigien gezinspersoneel werken, komen thans aan een goed dagloon. Een goed gfeschoolde klompenmaker kan per dag 6 a 7 paar klompen maken, die gemid deld tegen 40 cent per paar aan de hande- laar-s worden verkocht. Nu de verkoap van Belgische klompen in deze streek zooveel mogelijk wordt tegengegaan en ook de Hol landsche aanmerkelijk in prijs zijn gedaald tengevolge van de lage houtprijzen, kunnen ook de wederverkoopers tegen een schappelijlke winst weer handel drijven. DEMONSTRATIE REINFGING DRAINREEKSEN. Onder buitengewone belangstelling van de zijde der landbouwers had Maandagmiddag op het bedrijf van den heer C. A. Dekker te Axel de demonstrate plaats door de Werktuigen- commissie der Z. L. M. van het reinigen van drainreeksen zonder dat deze behoefden te worden opgegraven. Hoe ook in den loop der tijden de drainreek sen vol kunnen geraken, waardoor veel van de belangrijke functie van de draineerbuizen verloren gaat, brengt dit thans geen bijzondere moeilijkheden of arbeid meer mede, daar bij de demonstrate wel gebleken is op welke eem- voudige doch afdoende wijze de drainreeksen kunnen gereinigd worden. Vooral bij de laat ste proef, toen een drainreeks van pl.m. 30 M. lengte moest worden leeggetrokken, bleek de doelmatigheid van deze wijze van reiniging, zoodat de demonstratie ook hier tot haar recht is gekomen en de Werktuigencommissie der Z. L. M. een goede taak heeft vervuld. SHIPS THAT PASS Dinsdagmiddag omstreeks half drie heeft op de Wester-iSchelde een ernstig scheeps- ongeval plaats gehad, hetwelk aan een persoon het leven kostte. Het van' Antwerpen komende Fransche stoomschip „Ville de Mostaganem" is ter hoogte van Walsoorden gekapseisd eh met veel moeite juist bijtijds op een zandplaat aan den grond gezet. Een viertal opvarenden spron- gen Ujdens het kenteren van het schip over- boord, waarbij een hunner, de stuurman, vader van vijf kinderen, jammerlijk om het leven kwam. Het lijk is nog niet gevonden. Het is een windstille dag met holder zicht. „Niks in den weg", zooals de zeelui zeggen. Van het anders zoo drukke verkedr op de Wester-Schelde is thans niet veel te be- speuren. Aan het haventje te Walsoorden bevinden zich eenige personen die uit kracht der ge- woonte het uit de richting van Antwerpen naderend zeebootje gadeslaan. Rustig stoomt het scheepje voort, de voile zee tegemoet. Nu is het vlak voor den steiger tc Walsoorden. 't Is een Franscbman zegt een hunner en men maakt zich gereed het haventje te verlaten. Maar wat gebeurt daar? Plotseling krijgt het bootje slagzij. Het geeft een sein met de stoomfluit en even daarna zet het koers naar een in de nabijheid liggende zandplaat. „Daar is wat loos" zeg gen de mannen van de wal en verrekijfeers worden voor den dag gehaald om het vneemde gebeuren van meer nabij te kunnen gadeslaan. Het bootje krijgt hevige slagizij en dreigt te zinken. Tot groote ontsteltenis van de toeschouwers knapt plotseling de voormast als een lucifers- stokje af en valt over boord. De boestand is kritiek. Zal men de zandbank nog tijdig kim- nen bereiken? Een viertal leden der beman- ning springen over boord om te trachten zwemmende het leven te redden. Anderen trachten een sloep uit te zetten. Een in de nabijheid gestationneerd liggende sleepboot gaat anker op en vaart snel in de richting van het in nood verkeerende bootje. Een drietal drenkelingen worden opgepikt en krijgen aan boord van de sleepboot een liefde- rijke verzorging. Helaas de vierde, de stuur man, kan men niet vinden. Waarschijnlijk is hij door de stroom meegesleurd. Ondertusschen is het gekapseisde schip op de plaat gekomen. Het gevaar is afgewend en onmiddellijk wordt een onderzoek naar de opgeloopen schade ingesteld. Sleepbooten komen naderbij en lichters varen langszij voor het ovememen van de lading spoorrails, welke was verschoven en waardoor het ongeval ont- stond. Een der leden der bemanning bljjkt gewond te zijn. Een geneesheer verleent de eerste hulp, waama het slachtofffer, dat slechts licht gekwetst bljjkt te zijn, naar den wal vervoerd wordt. Ook de loods is danig overstuur en heeft aan boord van een der sleepbooten een onderkomen gevonden. Nadat de lading overgeslagen is zal het schip gedicht moeten worden, waama men zal trachten het in diep water te brengen. Aan den wal heerscht groote drukte. Het gerucht dat een scheepsongeval heeft plaats gehad, heeft zich snel verspreid. Wederom heeft de vaart op de Wester-Schelde een on geval veroorzaakt, het zooveelste van dit jaar. VRACHTAUTO TEGEN INRIJPOORT GEBOTST. Meisje gewond. Vrijdagavond omstreeks 6 uur had nabij de markt te Aardenburg een ernstig verkeers- ongeluk plaats. Een groote vrachtauito trac tor met aanhangwagen toebehoorende aan den vrachtrijder de B. uit Breskens, komende uit de richting Maldeghem, reed bij het be- stelhuis van de tram plotseling van de rech- terzijde van den weg naar links, en botste met 'n hevigen slag tegen de inrijpoort van hotel „Hof van Holland". Van eenige meisjes, die daar jdist aan het spelen waren, werd het omstreeks 12-jarig dochtertje van den kaste- lein deM. door de auto omvergeworpen en over de beenen gereden. Ingeroepen genees-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 2