KIEUWS Binnenland Feuilleton Een liefde in China. Buitenland. A. J. VAN DE REE Nieuwstr. 36. Tel. 290. TER NEUZEN INKOOP van oudGoud enZilver ir. per post j 1,00 per o irauuiueii vwi un,wu^.n6 r- iieigie ea Amerika f 2,—, overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abor.nementen voor het buitenland alleen bii vooruittetaling. I itgpofster: Firma P. 3. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Grootere letters en cliohd's worden naar plaatsruimte bereaend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHI.INT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HLNDEKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEJUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van den ZEEUW5CH- VLAAMSCtHEN SLAGERSBGND te Ter Neu- aen, adres Axelscbestraat 38a, om vergunning tot het oprichten en in werking brengen van eenige vleeschwarenmachinea met electro motor in het perceel kadastraal bekend in seetie L no. 2293, plaatselijk gemerkt Donze- VSflserstraat 30/32. Op Dinsdag 17 Maart a.s. des namiddags om drie uur zal in het gemeentehuis gelegen- beid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze monde- ling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hefcben, kunnen gedurende drie dagen v66r het bovengemelde tijdstip ter secretarie der ge- meente kennis nemen van. de ter zake inge- k-osmen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde hun beizwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 3 Maart 1936. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZXNGA, Burgemeester. B. I. ZQNNEVIJLLE, Secretaris. TWEiEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Mr. P. A. Schwartz (a.r.) nieuw benoemd Mamerlid in de vacature-Rutgers, wo.rdt be- eadigd en neemt zitting. Voortgezet wordt de behandeling van de In- kische begrooting voor 1936. In stemming komt het wetsontwerp betref- fende de volksgezondheid. Het wordt aange- memen met 56 tegen 23 stemmen (tegen soc. (ltm., comm. en de heeren Sneevliet, Van Hou- ten en Arts). Aan de orde is het wetsontwerp betreffende het Departement van Dconomische Zaken. De heer Van Boctzelaer van Dubbeldam cob. is over het algemeen ingenomen met het door de regeering gevoerde beleid. Spr. bepieit de belangen der jongelieden, die voor cigen rekening te Wageningen voor houtvester studeeren. De heer Van Kempen (lib.) pleit voor be- scherming van flora en fauna. De heer Sneevliet (rev. soc.) verwacht, dat ten aanzien van de industrialisatie de slakken gang wel zal blijven.' De Indonesische massa is het kind van de rekening. De heer van Dijk (a.r.) is erkentelijk voor het bevorderen van natuurbescherming. De heer Roestan (comm:) vraagt zich af, wat voor het economische welzijn der Indone sische bevolking is gedaan. DE REISBELASTING. Thans is verschenen een wetsontwerp tot heffing van een reisbelasting. De toelichting zegt o.m. dat dit welsont- werp in de eerste en voomaamste plaats ten rtoel heeft, de algemeene rijksmiddelen te stij- ven door het heffen van een verteringsbelas- ttng +an het in de laatste jaren aanzienlijk gestegen aantai van de inwoners des rijks, die een dee) van him inkomen aan reisgenoe- gens in het buitenland plegen te besteden. Om dat fiscale doel te bereiken dient de heffing op een matig bedrag gesteld te worden, zoo- dan ig, dat de remmende en beperkende wer king ten aanzien van buitenlandsche reizen, I.e. gevu*6 mini mum wordt beperkt. Mocht de voorgedragen heffing naast verkrijging van de gewenschte hate voor de schatkist er toe leiden, dat het- geen minder aan buitenlandsche reizen wordt uitgegeven niet ten voile aan belasting wordt •pgebracht, maar ten deele ook aan 't Neder- landsche reis- en bedrijfswezen ten goede komt, dan zal dit als een bijkomend voordeel van de heffing zijn te beschouwen. Ieder Uit het Engelsch door BEN BOLT. (Nadruk verboden.) 45) V^rvolg. De menigte had de herberg thans den rug hoegekeerd en hield de oogen gericht op het ■tjpad, dat naar den hoofdweg leidde. Langs kat pad naderde een detachement ruiters in uniform gelukkig niet meer de uniform van Li W'eng-Ho's Yamsn en te midden van deze cavalcade waren niet minder dan zeven draagstoelen, door koelies op de schouders ge- torst, zichtbaar. Aan elke zrjde van de stoe- len liepen eveneens geuniformeerde manncn het was blijkbaar de familie of hofhouding van een ihooggeplaatst personage. ,,Wat is dat, Ching?" ,/De stoet van een mandarijn of misschien wel den gouvemeur van deze provinoie. Heele hooge oome, in elk geval!" ,,Dan zulldh we misschien toch een kansje hebben om weg te komen." ..Misschien", meende Ching 'n tikje wan- trouwend. Misschien ook niet! Alles hangt nu af van den hooge oome!" De optocht kwam steeds dicr.perbij, een man op een muildler reed in draf vooruit en eei iets tot de verzamelde menigte. Een paar wezen naar het gebouw, waar de vluchtelin- streven naar een gedwongen ombuiging van het reizigersverkeer van het buitenland naar het binnenland of naar eenige andere beper- king van de bewegingsvrjjheid is dus aan deze heffing vreemd. Naar aanleiding van hetgeen hierboven over is gezegd, merkt de Minister nog het volgende op, De verteringen zijn, voor zoover zij geschie- den ter bevreddging van andene dan nood- zakelijke levensbehoeften, een aanwijzing van draagkracht. Het is om verschillende, vooral fiscaal technische redenen, niet steeds mage- lijk die vertering op directe wijze te belasten; vele verteringen moeten op indirecte wijze worden getroffen (door accijnzen en derge- lxjike). Het voordeel van deze nieuwe belasiting is, dat zij evenals de personeele belasting dsn be- lastingplichtige voor de door hem gemaakte verteringen direct treffen; in dit geval is bovendien sprake van een vertering welke in nagenoeg alle gevallen onbetwistlbaar van draagkracht blijk geeft. A1 wordt deze be lasting in tegenstelling met de zoo juist genoemde personeele belasting in fiscaal technisch opzicht als een indirecte gecon- strueerd, oeconomisch heeft zij stellig het karakter van een directe belasting. Immers de persoon, die haar betaalt draagt haar even- eens. De belasting is voor elke reis afzonderlijk per reiziger gesteld op 0,50 per dag voor de eerste acht dagen, op f 0,75 per dag voor de volgende vier dagen en op /I voor elken vol- genden dag. In het algemeen zegt de toelichting ver- der is het niet mogelijk onderscheid te maken tussohen pleiziertreinen en andere reizen. Vele reizen hebben toch een gemengd karakter, waarbij het een onbegonnen werk zou zijn om vast te stellen, in hoeverre het pleizier door andere factoren wordt over- heerscht. Er zijn enkele categorieen van per- sonen, van wie zonder meer aangenomen kan worden, dat hunne reizen naar buitenslands veelal niet of niet in de eerste plaats het karakter van pleiziertreinen hebben. Dit is het geval met g rensbewon e rs en met al degenen, die zich uit hoofde van hun beroep of bedrijtf regelmatig naar het buitenland dienen te begeven. Voor deze cate gorieen is in het algemeen aangenomen, dat alle buitenlandsche reizen te zamen in een geheel jaar hun evenveel genot zulien ver- schaffen als een reis van vijftien dagen aan een ander geeft. Voor grensbewoners of be- roepsreizigsrs met een gering inkomen en vermogen zou echter ook een belasting van tien gulden per persoon en per jaar te zwaar zijn. Voor hAi is daarom een van vijftig cents tot tien gulden oploopende schaal ontworpen, verband houdende met de belastbare som voor de gemeentefondsbelasting. Vrijstellingen. EInkele categorien van personen komen naar de meening van den minister voor algeheel vrrjstelling in aanmerking, n.l. de vreemde diplomaten en beroepsconsult met hunne ge- zinnen en het personeel van het verkeer met het buitenland onderhoudende vervoermidde- len; aan welke categorien nog zijn toege- voegd jongelui, die een schoolreis maken en alle kinderen en jongelieden van niet ouder dan zeventien jaar. Opgemerkt wordt nog, dat een onderscheid naar de plaatsen of lan- den waarheen de reizen gemaakt worden, niet in het stelsel van het ontwerp zou passen. Voor reizen naar de Nederlandsche overzee- sche gewesten zijn dus geen afwijkende bepa- lingen gemaakt. Ook voor gezondheidsredenen zjjn geen uit- zonderingen gemaakt. Bijna elke vacantiereis dient de gezondheid tevens. Een erens v,;'- .e treKKen. De minister stelt zich echter voor bij langdurig verblijf om gezondheids redenen in het buitenland (bijv. in een inriah- ting te Davos) vrijstelling of vermindering te verleenen met behulp van de hem in artikel 18 toe te kennen bevoegdheid. Aangezien het een volkenrechtelijk adagium is, dat een zeeschip geldt als grondgebied van het land, onder welks vlag het. vaart, is in artikel 1 de mogelijkheid geopend, dat reizen gen, nu alle drie, het verloop der gefoeurtenis- sen in spanning gadesloegen, terwrjl de helft van den drom luide explicaties ten beste gaf. Na eenigen tijd keerde de bode zijn rijdier om, voegde zich weer bij den stoet, ging naar een door vier koelies gedragen stoel en gaf den inzittende een omstandig verslag van zijn bevinding, zooals de aandachtige toeschouwers van de herberg en op den hooizolder duidelijk konden zien. Plotseling verscheen een man, die een langen bamiboepaal droeg, waaraan een papieren draak hing. Deze bevestigde hij aan een houten hek v66r de herberg, ver- dween weer en kwam nog geen minuut later terug met een snoer wimpels en vaantjes. ,,Aha!" kwam het opgelucht -over Forsyth's lippen; ,,de attributen van een regeeringsver- tegenwoordiger! Je had gelijk, Ching, de mijnheer in den stoel moet inderdaad een heel hooge Piet zijn. Enfin, hoe hooger hoe beter, want zoo iemand zal allicht eenig verantwoor- delijkheidsgevoel bezitten." Ruiters, soldaten en draagstoelen hielden voor de herberg stil en een .oogenblik later (boog heel de troep bijeengestroomde dorpelin- gen zich diep in het stof. Forsyth keek oplettend naar den man, wien dit slaafsche eerbeiwijs gold, maar kon van- wege den enormen zonnehoed, dien hrj droeg, alleen het onderstuk van zijn geziobt zien; zonder zijn stoel te verlaten, of dien zelfs maar door de koelies van de schouders te laten nemen, gaf deize halfgod zijn orders en even later rees de waard, die zich onder de knielenden bevond, overeind en ibleef nader- tredend, in een eerbiedig afwachtende houding onbelast blijven, zoolang men op een Neder- landsch zeeschip verblijft. Het systeem van de belasting komt op het volgende neer. Degenen, die niet h aanmerkinig kan of wil komen als grensbewcher of als beroepsreiziger moet vdor het verlaten van het land, in zijn paspoort of eenig ander daarmede gelijk- gesteld bewijs den dag van Zijn vertrek uit Nederland doen vastleggen. Bij zijn terugkomst in Nederland moet hrj in zijn paspoort voor een voldoend bedrag aan zegels hebben gehecht en deze onbruikbaar hebben gemaakt. Deze zegels zulien debhalve op de kantoren der invoerrechten en accijpzen zooveel mogelijk ook op andere plaatsen verkrijgbaar worden gesteld. De reiziger die bij binnenkomst geen of te weinig zegels aan zjjri paspoort heeft gehecht, zal het dus aan zich 2elf hebben te wijten, in- dien hij brj terugkomst aan de grens belang- rijk oponthoud ondefvindt. Hetzelfde geldt voor den reiziger die heeft nagelaten, den dag van4 zijn vertrek uit het r(jk te doen vast leggen. Dergelijke reizigers zulien het dub- bele van de te weinig betaalde belasting moe ten voldoen. Willen zij hiertoe niet overgaan, dan zal van hen geldelijke zekerheid voor dit dulbbele bedrag worden geeischt en kunnen hun bagage en hun particuliere vervoermicl- delen worden aangehouden, waarop dan later de dubbele belasting Wordt verhaald. De reiziger, die bij het uitgaan den dag van zijn vertrek niet doet vastleggen, zal niet alleen de kans loopen, ;dat hij bij wederbinnen- komst dubbele belasting moet betalen om- dat n.l. moeilijk kan. blijken hoeveel dagen hij op reis is geweest dochzal bovendien bij het verlaten van het land voor de mogelrjkheld komen te staan, dat reeds dan van hem zeker heid zal worden geeisoht voor de belasting welke hij bij weder-binnenkomst redelijker- wijze verschuldigd kan worden en dat ook dan reeds zijn bagage en particulier vervoer- middel worden aangehouden. De formaliteiten, welke hierboven zijn aan- gegeven, zulien aanmerkelijk kunnen worden vereenvoudigd voor degenen, die in groeps- verband een reis maken. Door een tijdelijike versterking van de posten aan de grenzen gedurende het reisseizoen, zal worden bewerkt, dat de treinen niet zulien worden opgehouden, en dat ook het toeristen- verkeer zoo vlot mogelijk zal veFkrapen. In het algemeen zulien personen, die buiten de zoogenaamde eerste linie aan de landizijde wonen, d.w.z. meer dan een uur gaans van de grens, niet als grensbewoner aangemerkt dienen te worden. Daar de reisbelasting een uitvloeisel is van of althans ten nauwste samenhangt met de abnormale onevenwichtige oeconomische om- standigheden hier en in het buitenland, heeft de minister gemeend, dat het gewenscht is de werkingsduur van de ontworpen wet voors hands tot een drietal jaren te baperken. gebruikeltjk is, door de Witt's Transport- bedrrjf uit Rotterdam werd verzorgd, geen beletsel. De belangstelling aan den wal was zeer gering. Toen omstreeks negen uur het signaal tot afvaart werd gegeven, begonnen vier sleep- booten, de „En Avant 9", „Argus", „Willem" en ,,Leen" te trekken en binnen enkele minu- ten lag het indrukwekkende gevaarte mid- strooms. Even kreeg het kuren, toen een boot los gooide om een betere positie in te nemen, waardoor het te ver doorzwaaide, maar spoedig had men de brug al weer in bedwang en daarna ging het rechtstreeks op het Hol- landsch Diep aan. Bootjes van de rijkspolitie zorgden, dat het convooi vrij vaarwater had en de Jan Blanken van den rijkswaterstaat veer mee als graag geziene gast. Hoe dichter men Willemsdorp naderde, hoe sterker de mist optrok en eer men goed en wel op de plaats van bestemiming was. scheen er een heerlijk voorjaarszonnetje, dat het breede Hollandsch Diep in een schit- tering van klenren zette. Hier en daar langs den weg bleef iemand staan om het voorbijtrekkende convooi even gade te slaan, maar overigens bleek wel, dat het vervoer van zoo'n brugdeel gewoontewerk is geworden, wat natuurlijk niet wegneemt, dat ook nu nog even secuur en accuraat moet worden gewerkt als toen men voor de eerste maal een dergelijk transport onder handen nam. Langzaam voer men naar het deel van de brug dat reeds gereed is. Eerst werd nog even gezwenkt en daarna gleed de maehtige kolos dwars op de lengte van de brug tus- schen de openstaande pijlers in. Hier werd voorloopig halt gehouden, omdat het getij niet gunstig was. Er werd niet stilgezeten, want inmiddels bracht men trossen uit naar de pij lers, waarmee later de brug op haar plaats getrokken zou worden. Omstreeks een uur kon men hiermee beginnen. Uiterst voorzich- tig werd met het gevaarte gemanoeuvreerd. Totdat plotseling een scherp fluitsignaal weerklonk dat beduidde, dat de brug op haar plaats lag. De pompen werden aangeslagen en langzaam maar zeker zakten de onderlig- gers en naderde de brug steeds dichter haar vaste steunpiunten. Om ongeveer drie uur was de zaak in orde. De nieuwe brug over het Hollandsch Diep heeft er een nieuwe overspanning bij gekregen, zoodat er thans nog drie gelegd moeten wor den. Ten slotte zij nog vermeld, dat de tocht werd meegemaakt door de heeren G. van Ar- denne,, directeur van de firma Penn en Bau- duin; ir. de Vries van genoemde firma; ir. Harmsen, directeur van het rijksbruggen- bureau; ir. Poet en ir. Groeneveld, beiden van den rijkswaterstaat, die op de Jan Blanken een gastvrij onderkomen hadden gevonden. BENOEMING KAMERHEER-OEREMONIEMEESTER. H. M. de Koningin heeft met ingang van 1 Maart 1936 benoemd; le. tot groot-officier van H. M. de Koningin den kamerheer-cere- moniemeester R. A. Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, onder verleeriing van eervol ontslag als kamerheer-ceremoniemeesteT en benoeming tot kamerheer i.b.d. van H. M. de Koningin; ten 2e. tot le kamerheer-ceremonie- meester den kamerheer van H,M. de Koningin Jhr. A. G. Siokinghe;" onder verleening van eervol ontslag als kainerheer van H. M. de Koningin. DE BRUG OVER HET HOLLANDSCH -pTi™ Dinsdagochtend om ongeveer negen uur is de zevende overspanning voor de nieuwe brug over het Hollandsch Diep van de werf van Penn en Bauduin te Dordrecht via de Dordt- sche Kil en Willemsdorp, naar haar pijlers versleept. Het weer was voor het vervoer uitermate gunstig, daar het. volkomeni windstil was. Wel hing over het water een tameljjk dikke mist, doch die was voor het transport, dat, zooals op eenigen afstand van -den draagstoel staan. De man binnenin sprat nog eens en de waard rende 'zijn huis .in en geen twintig seconden later hoorde Forsyth zijn opgewonden stem in den stal benqden. ,,Edele heer! Deugdzame vrouwe." ,,Wel?" informeerde Forsyth door het trap- gat. „Wat is er?" ,,Zijne doorluohtige excellentie wenscht u onmiddellijk bij zich te zien!" ,,Wie is zrjne doorluchtige excellentie? wilde Dick weten. „De nieuwe gouverneur van de provincie en hij "is boos hddl boos op de bewoners van dit dorp voor wat u is aangedaan. Zijn oogen zijn als vlammen en zijn woorden priemen als dolken. U zult een goed woord voor me doen, edele heer! U zult zeggen, dat ik niet brj machte was de dwaasheid van deze lieden te..." De dak ter maakte een eind aan den woor- denstroom door de ladder te laten zakken. „Kom Kathleen, kom Ching, de krrjgskans is gekeerd." De herbergier geleidde hen snel naar den wachtenden gouvemeur, om wien de menigte nog steeds in ootmoed geknield lag. Toen zij den stoel van den gouvemeur bereikt hadden, kwam uit den volgenden draagstoel een hooge, blijde kreet van een verraste kinderstem. ,,0, Kathleen; jij bent het!'' iStom vai) veibazing draaide Forsyth het hoofd om eh zag een klein meisjesfiguur, schitterend getooid, overemd staan in den stoel, het smalle handje wuivend, het aller- liefste gezichtje stralend vanizonnige vreugde. RADIOREDE VAN DEN ENGELSCHEN KONING. Koning Edward VHI heeft Zondagmiddag zijn eerste radiorede uitgesproken sinds zijn troonsbestijging. Na hulde te hebben gebraoht aan wijlen zijn vader en na begroetingswoorden te heb ben gericht tot de prinsen en het volk van Indie, zeide de koning: Koningin Mary, mijn familie en ikzelf hebben een grooten steun ge- had in de betuigingen van ernstige deelneming welke uit alle deelen ter wereld tot ons zijn gekomen. Wij zulien de sympathiebetuigingen, welke wij van duizenden personen hebben mogen ontvangen, niet alleen uit het Britsche rijk dooh ook uit den vreemde nooit vergeten. Het „Itgewoon aangenaam te weten, hoezeer de groote politiek van mijn vader werd gewaardeerd. Op mij rust de taak zijn werk voort te zetten. Ik ben bij de meesten uwer bekend als prins van Wales, dat wil zeggen, als de man, die ge durende den oorlog en daama de gelegenheid heeft gehad in contact te komen met de vol- keren van bflna alle landen der aarde en hun te leeren kennen. Hoewel ik tot u spreek als koning, ben ik nog steeds dezelfde en mijn voortdurend stre- Kathleen zelf keek ongeloovig, en vloog toen op het kind af. Jij Nang Kung! Mijn kleine bloesem!" riep ze met een gebroken snik in haar stem. Forsyth keek nog eens naar het kleine meisje en daama veibijsterd naar den gouver neur, die een paar glimlachende oogen cp hem gericht hield. „iHet is een poover hart, dat geen dank- baarheid kent, dr. Forsyth, en een herinne- ring. ven zal er op gericht zijn, voort te gaan het welzijn van mijn medemenschen te bevorderen. Dat de toekomst vrede en een goed weder- zijdsch begrip moge brengen over de geheele wereld en welvaart en geluk aan het Britsche volk, en dat wij onze erfenis waardig mogen betoonen. DE ZAAK-HAUPTMANN. iDe zoon van Dwight Morrow, den vroege- ren Amerikaanschen gezant in Mexico, heeft den chef der politie van New Jersey medege- deeld, dat de brieven van zijn zuster, de echt- genoote van kolonel Lindbergh, zijn gestolen. De brieven, die volgens zijn zeggen, belang- rijke bijzonderheden over de ontvoerings- affaire en het proces bevatten, waren uit zijn woning te Cambridge, waar hij studeert aan de Harvard-universiteit, ontvreemd, waar- schijnlijk door een jongedame die zich aan hem had voorgesteld als verslaggeefster van een blad en om een onderhoud had verzocht. Dit is volgens zijn mededeelingen twee we- ken geleden geschied. Uit een onderzoek is ge- bleken, dat het blad, waaraan de jongedame zeide mede te werken, in het geheel niet be- staat. Ook de jongedame zelf heeft men niet kunnen terugvinden. DE PLICHT TEGENOVER A BESS I ME. Het worden spannende dagen te Geneve. Totnogtoe had Ahessinie, zij het ook ten koste van vele menschenlevens, die slechts ten deele levens van combattanten waren, tijd gewon- nen voor den Volkenbond. Nu wordt de toe- stand daar benauwder, schrijft de N. R. Crt. Van het succes van maarschalk Badoglio tot de onderwerping van Abessinie kan nog een zeer lange weg zijn. Men zal ook goed doen, een korreltje zout te nemen bij de con- sumptie van de zeer optimistische Italiaansche berichten. Abessfijnsche hoofden, die zich te vergeefs uit de omsingeling trachten te be- vrijden en dam toch op de vlucht moeten wor den vervolgd, vertoonen in hun gedragingen een zeker gebrek aan logica, dat ons tot eigen conclusies dwingt. Abessrjnsdhe legers, die in wanorde zijn geraakt, vormen gemak- kelijker weer voor de guerilla bruikbare strijd- krachten, dan in de zelfde omstandigheden met Ehiropeesche legers het geval zou zijn. omdat de begrippen orde en wanorde bij hen minder ver uiteenliggen. Maar wij gunnen den Italianen op dit oogenblik gaame hun overwinningsvreugde, ook al lijkt die ons mis schien wat opgeschroefd. Zij kan immers poli tiek nuttig zijn op dit oogenblik. Als Adoewa gewroken was, zoo hebben wrj wel van Ita- liaanschen kant vemomen, dan zou er met Mussolini te praten vallen. Nu is Adoewa ge wroken. Wij hebben dat reeds vroeger ge- hoord, na de bezetting van de plaats van dien naam. Maar thans is het echter, omdat het geen totnogtoe in het Noordep was geschied, nog niet al te veel leek op een herstel van het militaire prestige Italie in Abessinie. Nu kan men reeds meer daarvan spreken. Als Flandin nu de commissie van 13, d.w.z. de vertegenwoordigers van alle in den Raad van den Volkenbond vertegenwoordigde sta- tpn bijeengeroepen wil zien, ten einde over nieuwe vredesvoorstellen te beraadslagen, dan is dit' misschien op grond van de overweging, dat Mussolini" zelf moet gevoelen, op geen later oogenblik meer zoo voordeelig te kun nen onderhandelen als op dit moment. Natuur lijk kan hrj, als hij de offers ervoor over heeft, nog verdere successen van dezen aard beha- len. Maar zelfs als hij de offers in mensehen- teiien, zou hij toch de oecono mische en financieele verbloeding van Italie, die niet al te lang meer mag duren, onmoge- lijk buiten beschouwing kunnen laten. Mus solini zou wellicht de grootmoedigheid kun nen terugvinden, die totnogtoe in deze aapge'- legenheid alleen in zijn woordgebruik op te merken viel. Zou hij bij een spoedig einde ook al niet voorzien van alien buit, welke hij de zrjnen beloofd heeft, uit het strijdperk tgrug- komen, hrj zou in ieder geval zich kupmn tooien met zekere militaire lauweren, welke Badoglio, de ongeloovige in het avontuur, zoo juist voor hem heeft geplukt. Men wil echter te Geneve geen tijd verlie- Toen daagde het in Forsyth's geest. „U, uwe excellentie!" riep hij verrukt. Zooals u ziet!" hernam de gouvemeur, nog sterds glimlachend. „We zijn nu onder hen, die op het gestoelte der eere zitten en in staat een tegendienst te bewijzen, voor wat u en uw vriend dr. Burritt aan mijn kleine in Tai-Ting hebben gedaan." Hij brak af, de glimlach stierf in zijn oogen en hij trok somber de wenk'brauwen samen. „Het schijnt overigens, dat wij juist op tijd zijn!" Bij deze woorden op luiden, strengen toon gesproken, bogen de geknielde dorpsbe- woners opnieuw hun hoofden in het stof. De gouvemeur keek met een peinzenden blik naar hen, wendde zich af en vervolgde tot dr. Forsyth ,,Vertel u me alsublieft dr. Forsyth, wat er gaande was! Ik zie dat u gewond bent..." ,,Daarvoor zijn de dorpsbewoners niet aan- sprakelijk, excellentie. Dat komt op rekening van een' ander. ,,Aha!" Weer dwaalden zijn oogen naar de dorpelingen. ,,Maar zij zouden een nieuwe rekening hebben geopend. Ja ik denk dat wij den nacht hier zulien doorhrengep en aan deze menschen een klein lesje in gastvrijheid en beleefdheid geven, met den stok als het noodig is. U zult onze gast zijn, dokter met miss Barrington, en misschien zal ik in staat zijn iets te doen om de rekening tusschen ons voor een deel te vereffenen." ,,Als miss Barrington ,,0", lachte de mandarijn zachtjes, ,,als u derikt dat u haar meteen meekrijgt, dan kent u Nang-Kung niet. Zij stamt, zooals haar overleden moeder, uit cn geslacht van vrou- wen dat vijfhonderd jaar lang China gere- geerd heeft. Gver een maand zal zij de baas zijn van deze provincie en ik, als altijd,- zal haar bevelen hebben te geihoorzamen! Hij lachte nogmaals en toen, ernstiger weer; maar dat ze dat kan.ik hoef u niet te zeggen, wie daarvoor onze dank toekomt Nietwaar dakter, u kunt haar de gezondheid van het ge- laat lezen. Zie mijn kleine bloesem aan. Nu zijn er geen schaduiwen onder haar oogen, en haar gezicht is als de bloesem van den perzik. Ze is gezond, ze is gelukkig en haar ,,gouden lelies De mandarijn maakte even een pauze voor hij dezen poetischen term voor voetepj ge- bruikte en glimlachte toen. ,Jk vertrouw dat ze goed zijn", sprak For syth. ,,Nog wel niet heelemaal goed, maar beter veel beter. Ze kan, zooals u zult zien, nu loopen (Wordt vervolgd-i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1