ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Aspirin No. 9421 MAANDAG 2 MAART 1936 76e Jaargang Binnenland FeuiUeton Een liefde in China. A. J. VAN DE REE EERSTE BLAD ONTWERP-REGELING voor personen- VERVOER OP DEN WEG. Nieuwstr. 36. lei. 290. TER NEllZEN iNKOOP van oudGoud enZilver i --r-i hmhumbtM NEUZENSCHE COURANT ADVEKTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken rege. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden-- ^nTerNenzen r per post f 1,55 per 3 maanden - Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitt etaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEL.EFOON No. 25. Voor elken regel meer 0,20 kt.f.TNE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetweik op aanvraag verkrrjigbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag mor de rntg DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HE YANKOMST VAN DE K ON IN GIN EN FRINSES JULIANA IN DEN HAAG. Na een vaeantie van eenige weken in het buitenland zijn ds Koningih en Prmses Juliana Zaterdagochtend met den gewonen trein van 10.03, waaraan een extra-rijtuig was gehaakt in de residentie teruggekeerd. Geruimen tijd voor bet tijdstip van aankoanst aan het sta tion Staatsspoor badden vele belangstellenden zitih voor bet stationsgebouw opgesteld, ter wijl het aan enkele tientallen gelukt was zich een plaatsje op het perron achter de afzettin- gen te veroveren. Precies op den aangegeven tijd srtoomde de trein binnen. De Prinses trad het eerste naar buiten. Zij was gekleed in donker costmrm met zwarten bontmantel en dnoeg een blauwe hoed. Zij had een gro-ote bouquet van gekleurde tulpen en witte serin- gen tn haar arm. IDe Koningin, die een bouquet edelweiss m de hand had, was gekleed in een bruinen bontmantel. De vorstelijke personen werden verwelkomd door den gouverneur der residen- tie, luit. generaal jar. W. Rdell, commandant van het veldleger, en den burgemeester van den Haag, mr. S. J. R. de Monchy. De Konin gin onderhield zich eenigen tijd met hen in de Koninklijke wachtkamer. Het gevolg van HJd. bestond uit baronesse van Asbeck, hot- dame, freule van Heemstra, hofdame van de Prinses, baron van Hardenbroek, adjudant van HJJ., kap. luit. ter zee N. A. Rost van Ton- ningen en den ordonnans officier eerste luite nant Egter van Wissenkerke, Bij het verlaten van den trein hieven de aaniwezigen het Wiliielmus aan. Een luid ge- juieh steeg op, toen de vorstelijke personen in de auto plaats naimen. De Koningin en de Prinses dankten voor de enthousiaste ont- vangst en begaven zich vervolgens naar het paleis aan het Noordeinde. TIEN JAAR VRIJZINNIG PROTESTANTSCHIC RADIO-OMROEP. (De Vrijzinnig Protestantsche Radio-omroep taeeft Vrijdagavond in een feestelijke bijeen- kouist in het Concertgebouw te Amsterdam zjjn tien-jarig hestaan gevierd. De groote zaal van het gebouw was geheel met belangstellenden gevuio. (Het woord werd o.a gevoerd door minister Oud. HIER BEN IK UYY LEEDEli. Bij de benandelinig van ds hegrooting van Binnenlandsche Zaken in de Eerste Kamer verklaarde de heer De Marchant (N.S.B.) tegen de hegrooting te zullen stemm n. Hij acht het principieel uitsluiten van NjSjB.-ers voor de benoeminig van burge- meesters in strijd met de grondwet. Men kan ook niet van e.n politieke gioep verlangen, dat zij zich onder alle omstandigheden achter 'het wettig gezag plaatst. Hij merkt verder op, dat de regeering beweert dat de burger- wachten van fascistische elementen gezuiverd ajjn. Spr. protesteert tegen dit regeerings- jargon. De Voorzitter; Van de regeering mag u niet zeggen, dat zij jargon gebruikt. De beer De Marchant: Gisteren is dit woord ook gebruikt. De Voorzitter: U moogt het niet gebruiken; bier ben ik uw leider. (Gelach.) De heer Marchant af! DE STAATK. GEREF. PARTIJ EN PROFESSOR DR. H. VISSCHER. Naar gemeld wordt heeft prof. dr. H. Vis- adher, die uit de Anti-Rev. Partjj is getreden, een verzoek gericht tot de Staatk. G. ref. Partij, dat in de vorige week te Utrecht ge- fcauden algemeene vergadering dier partij in een hesloten zitting is behandeld, tegelijker- tijd met vraagpunten terzake van de afd. Grijpskerke, Leerbroek en Middelburg dier partij. iHet hoofdbestuur van de Staatk. Geref. Partij heeft bij monde van den voorzitter, het Tweede Kamerlid ds. G. 'H. Kersten, medege- deeld, dat dit college het zeer zou waardeeren, als het mogelijk zou zrjn, op den gronds.ag van het onverminkte art. 36 der Ned. Geloofs- belijdenis, met prof. Visscher samen te wer- j ken. Groote voorzichtigheid en wijs beleid j acht het hoofdbestuur hier echter noodig, waarom de algemeene vergadering het hoofd bestuur mandaat verleende om met prof. Vis- scther c.s. besprekingen te voeren, waarna de beslissing aan de partij zal zijn. Naar de ,,Tel." verneemt, is de Centrale Commissde van A'dvies en Bijstand voor het Verkeersfonds (de z.g. verkeerscommissie, on der leiding van prof. mr. F. de Vries) gereed- oekomen met de samenstelling van een ont werp-regeling betreffende het vervoer van per sonen met motorvoertuigen op den weg. De commissde zal het ontiwerp binnenkort den Minister van Waterstaat aambieden. Het principe er van is, dat er voor perso- nenvervoer per motorrijtuig een vergunning noodig is, die door een centrale commissie zal worden v'erleend. Alle provinciale vergunnm- gen vervallen. De colleges van Gedeputeerde Staten worden bij het verleenen er van uit- geschakeld. De commissie verleent allereerst vergun- ningen voor vaste autcibusdiensten. Voor een vergunning voor een vei'binding Groningen Roodeschool heef.t men zich b.v. direct tot de Centrale Commissie te wenden. In de tweede plaats zal de commissie ver- gunningen aan touringcar-ondernemers uitge- ven en wel telkens per rit. Ook het taxi- en verliuurbedrijf zouden er onder vallen. Ten derde zal de commissie bedrijfsvergun- ningen uitgeven voor het taxi- en verhuur- bedrijf Elke taxi-onderneming of elk auto- verhuuribedrijf heeft dus een vergunning van de Centrale Commissie in Den Haag noodig, die daardoor ook in staat is het aantal taxi's ivoor elke plaats te bepalen. Het ontwerp voorziet verder nog in een cen trale keuring voor vervoermid'delen. Gaat de minister met dit ontwerp aecoord, dan kan het bij algemeemn maatregel van bestuur, krachtens de machtigingswet, worden ingevoerd. wijzigingen van het partijreglement werden eveneens goedgekeurd. In de avondzitting, die om 8 uur begon, hield prof. mr. P. J. M. Aalberse een politieke rede, waarin hij zeide voorlichting te zullen geven over den oogenblikkelijken politieken toestand en de inzlchten van de kamerfractie. In zijn Amsterdamsche rede wcrd reeds uiteengezet, gelden, bruggelden benevens andere heffingen circa 2 millioen gulden moet betalen en bovendien nog aan locale heffingen onder den naam van havengelden, kadegelden enz. 4 a 5 millioen gulden moet opbrengen, terwijl al- gemeen bekend is, dat het overgroote deel van de scheepvaartwegen moeten dienen voor den afvoer van het overtollige water en dat de kanalen, die uitsluitend als vaarwegen zijn welke de economised politick in de fractie le d niet m gegraven op verlangen van is en welke de verschilpunten zrjn met de a^ngeiogu, u.6 j r iiU PROF, aalmerse over politiek beleid. Viijdagmiddag is in de groote zaal van het Casino te Den Bosoh de zestiende partijraads- vergadering der R.K. Staatspartij begonnen. De vice-voorzitter van de afdeeling Den Bosch, de heer L. Meeuwse, begroette de aaniwezigen, daarbij wijzende op de historische gebeurtems van de totstandkorning van het nieuwe staat- kundige programma in deze bijeenkomst. De algemeene voorzitter, de heer mr. C. Goseling, wees er in zijn openingswoord op, dat deze belangrijke tijd behoefte heeft aan hecbte grondslagen, vooral op staatkundig gebied. Ten slotte verweet spr. aan de nieuwe poli tieke bewegingen, dat zij bij alle gerucht veel- al slechts de negatieve leuze voeren, „wij al ien tegen hen alien". Daartegenover vroeg spr. in dezen kring onderling veitrouwin voor ailen die leiden en werken in de partij en hij sprak den wensch uit, dat een geest van rechtivaardigheid en liefde in di'ze gelederen vaardig blijve. De rekening 1965 en de hegrooting 1936 werden goedgekeurd, eenige huishoudelijke regeering. Voorts behandelde hij de oorzaken en de aanleiding van het conflict met het kabinet. Ook thans is er nog geen vrede ingetreden, zeide de spreker, men kan slechts van een wapenstilstand spreken. Spr. za.\ tot onder- werp van zijn rede nemen, de richtlijnen van het nieuw on two rp en programma, handelende over den staatsvorm. Om drie redenen is dit onderwerp actueel. Ten eerste, omdat overal wordt gesproken ever de crisis van het parUmentaire stelsel. Ten tweede omdat de strijd van de N. S. B. daartegen juist is gericht en ten derde omdat j zoodoende gelegenheid wordt geboden tot het j rechtzetten van misvattingen. Het princi- pieele standpunt der R.K. Staatspartij is, dat geen partij wordt gekozen voor een bepaalden regeeringsvorm, maar in Nederland preferetrt men het parlementair monarchale stelsel, om dat het met ons volk is samengegroeid. Wij verlangen naar een behoorlijke medezegging- schap en verdragen de grieven niet, die van hepaalde zijde tegen het parlementaire stelsel worden aangeivoerd. Die critiek, wdke kant noch wal raakt, komt toch van volkomen on- bevoegden en onwetenden. De geibeurtenis van Juli 1935, toen bet mini- sterie-Colijn ontslag nam en acht dagen later weer vrijwel ongewijzigd optrad, is echter het vreemdsoortige verschijnsel, dat in Nederland op dit terrein ooit is voorgekomen. Op de vraag, wanneer de zoogenaamde uiterste noodzaak Intr^edt, antwoordde spr. dat dit oogenhlik aanbreekt, zoodra een politiek. wei'ke voor 's lands helang noodzakelijk wordt geacht, slechts te bereiken zal zijn in samen- gaan met de SD.A.P. en geen ander groot be- lang, zooals bijv. defensie, daardoor in gevaar kan komen. Vorig jaar nog zou een dergelijke samen- werking op een avontuur zijn uitgeloopen. De parlementaire toestand op het oogenblik achtte spreker niet zonder gevaar voor het behoud van een gezonden volksinvloed en de juiste positie van de Kroon. Het ten val tarengen van dit kabinet is echter alleen dan te ver- antwoorden, als de moreele zekerheid bestaat, dat er een beter ministerie voor in de plaats zal treden. Spreker is intusschen niet bereid de verant- woordelijkheid op zich te nemen van de fouten van anderen. Thans moet het streven er op gericht zijn, om zoo spoedig mogelijk tot een beteren parlementairen toestand te komen. Daarbij zal groot beleid noodig zijn. Spr. achtte het tenslotte een plicht om ds groote moei- lijkheden te erkennen, waarvoor deze regee ring is geplaatst en vroeg ook een open oog te bebben voor de moeilijke positie van de Katholieke Kamerleden, die aller vertrouwen noodig bebben. Op deze rede volgde gedachtenwisseling. de binnenscheepvaart, doch op aandrang uit de kringen van Industrie en han'del? 3e. Is het den minister bekend, dat tegen- over de scheepvaartheffingen, in vraag 2 in totaal berekend op 6 h 7 millioen gulden 's jaars, naar het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn publicaties mededeelt, door de belangrij'kste afdeeling der binnenscheep- vaart n.l. de z.g. wilde-vaartschipperij in bet jaar 1934 niet meer dan 10 millioen gulden aan vrachtontivangsten werden besomd? 4e. Zoo ja, Is de minister dan bereid met zijn amfotgenooten van binnenlandsche zaken en van waterstaat overleg te plegen, opdat aan den onhoudfoaren toestand, waarin de bin- nenscheepivaart ten gevolge van de boven- rnatig hooge scheepvaartheffingen verkeert, een einde worde gemaakt? Uit het Engelsch door BEN BOLT. (Nadruk verboden.) 44) (Vervolg.) „Ching'.'' drong Dick, op den ander wach- temd om de deur te openen. ,4k kom, dokter Forsyth!" 2ij gLngen naar buiten, naar het bescher- mende donktr en den druilenden regen. Voor- Mchtig sloot Ching de deur van de kamer «les doods. In de schaduw van de hut stond de draag- atoel, dien zij van Pi-Chow hadden meege- bracht en waarin de roovers Kathleen hier- hetn hadden getransporteerd. Forsyth zette, met de liefkoozende teederheid van een moe- der, het nog steeds bewustelooze meisje erm, schoof de gordijntn diciht en toen, met den stoel op de schouders, strompelden hij en Ching, doodmoe als zij waien, door de duis- temis van het slapende dorp. In het eerst had Dick Forsyth een gevoel, dat het een onvervulbare taak was, die vodr hem lag. Vermoeid door den zwarcn tocht, uitgeput en uit zijn geestelijk overwicht door de titanisahe warsteling, soheen het niet moge- l$k, dat ze v66r het aanlbreken van den dag buiten het bereik zouden zijn van de woeste pooversbende, die het dorp bewoonde. Het loo- pen langs het slecht gehaande pad was een even groote kwelling als het drukken van den atoel op zijn gewonden schouder. Maar de harde noodzaak om het onmoge- lflke mogelijk te maken, gaf een kracht, die hem zelf toovenmensohelijk toeleek en na eenigen tijd, toen zijn adem te.rugkeerde, ging iet bijna mechanisch. Hjj liep als een man in Giocmtoestand, marcheerde zooals door oorlogsvermoeienissen ontzenuiwde soldaten wel doen, meer slapend dan wakend. Zoo, zonder oponthoud, tobden zij door den DE B1NNENSCHEEPVAART. Het Tweede Kamerlid Duymaer van Twist heeft den Minister van Handel, Nljverheid en Scheepvaart de volgende vragen gesteld: le. Is het juist, dat de minister in zijn openingsrede van de tentoonstelling van de R.A.I. te Amsterdam gezegd heeft, dat de binnenscheepvaart de vaste lasten der ver- keerswegen niet draagt? 2e. Zoo ja, hoe moet deze opvatting dan verklaard worden in het licht van het feit, dat de binnenscheepvaart aan heffingen op de vaart in den vorm van kanaalrechten, sluis- Mr. G. A. BOON. Mr. G. A. Boon, lid van het hoofdbestuur en bet dagelijksch bestuur van de liberale staats partij De Vrijbeidsbond, heeft aan dit bestuur meegedeeld, dat bij zich niet voor herkiezing in de bedoelde functies beschikbaar stelt. De reden van zijn ontslag is in zijn toene- mende werkzaamheden gelegen, waatbij komt, dat bij van oordeel is, dat hij, nu reeds zoo lan- gen tijd in het partijbestuur gezeten hebhende plaats dient te maken voor een ander. In dagelij'ksch bestuur en hoofdbestuur is mr. Boon de eenige, die van den beginne af steeds daaiin zitting heeft gehad. (N. R. Crt.) Mr. G. A. Boon schrijft aan de N. R. Crt.: Onder het bericbt in uw blad, dat ik mrj niet meer voor de functies van lid van het hoofd bestuur en van het dagelijksch bestuur van de liberale staatspartij De Vrijbeidsbond beschik baar stel, volgt uw oommentaar, dat de reden voor dat bedanken gelegen zou zijn in toene- mende werkzaamheden en in mijn oordeel, dat ik na 15 jaar deze functies te hebben be- kleed, plaats diende te maken voor een ander. Eenige commentaar op mijn eenvoudige mededeeling was geheel overbodiig. Nu dit tot mijn spijt toch is gesohied, hen ik verplicht de opgegtven tedenen tegen te spreken. De oorzaak van mijn bedanken is gelegen in het feit, dat ik mij niet kan vereenigen met de wijze van organisatie en propaganda, een kwestie, die intusschen van intemen aard is en welker behandeling thuis behoort in de al gemeene vergadering der partij. VERLAGING FENSIOENEN VAN OVERHEIDSPERSONEEL. Naar het Handelsblad vemeemt is binnen afzienbaren tijd een wetsontwerp te verwach- ten, waarhij de pensioenen voor het overheids- personeel verlaagd zullen worden. Het per centage van de verlaging zal afhankelijk wor den gesteld van den datum, waarop het pen- sioen is ingegaan. Zijn wij wel ingelicht, dan zal het percentage in elk geval de tien pro- cent niet te boven gaan. Men zal dit wetsontwerp moeten beschou- wen als een onderdeel van het rapport, dat wordt uitgebracht door de commissie-Palm, welke o.a. tot taak had de regeering te advi- seeren ever e.n wijzigmg van den pensioen- regeling van het rijkspersoneel. HET IJZELGEVAAR. Naar aanleiding van de vele verkeersonge- lukken, welke ook dit jaar weer als gevolg nacht, totdat het gulden daglicht een dorp voor hun verheugde oogen tooveide. Weldra bereiktcn zij een herberg, terzijde van den weg, schilderachtig gelegen tusschen groote Hoang-Ko boomen en met een verguld uit- hangbord, dat den passeerenden reiziger mede- dcelde dat dit „De Gelukster" was. 'Hier!" kondigde Forsyth aan, „rusten we De waard ontving hen met een onbewogen Chineezengezicht en zonder het geringste tee- ken van nieuwsgierigheid, tn terwijl een ont- bijt voor hen gereedgemaakt werd, legde For- syth aan Kathleen die niet lang na het begin van de vermoeiende reis weer tot bewustzijn gekomen was, uit, hoe hit mogelijk was ge- weest, haar spoor te volgen. Maar ik daciht dat we het dorp nooit zou den vinden, liefste. Het was gewoon geen doen in het pikdonker en op het laatst gm- gen we af op de lucht van brandrnd hout. Dat was temninste een aanwijzing! Doen we tenslotte gearriveerd waien, was het eerste wei'k van Ching en mij om het huis van mevrouw Nang Maio te zoeken om haar bood- schap van haar man over te hrengen. Daar haar .heer en gemaal ons nauwkeung inlichtingen had verschaft, kostte het niet zoo- veel mceite d„ womng te vinden. De vrouw was heel dankbaar voor de boodschap, maar toen we probeerden haar over jou uit te hoo- ren, werd ze plotseling zoo zwijgzaam als het graf." ,,Misschien was ze bang voor dien woes- tel'ing, die de hoofdman van het dorp was, want je moet niet vergeten, Dick, dat zij mij bewaken moest." t Mogelij'kerwijs is dat de verklarmg gar Forsyth toe, ,,-maar haar buitengewone terug- houdendheid om over jou te spreken, bewe.s ons, dat je inderdaad in het dorp aangekomen was en in de duistemis rondtastend, ontdek- ten we den draagstoel, die ons zekerhad ver- schafte- toen tro'kken we behoedzaam het dorp rond om te trachten je te vinden en zagen de deur van een dtr hutten opengaan en een man eruit komen. We zagen hem maar een oogenblik afgeteekend tegen het licht van een armzalig lampje, maar herkenden en tijd om weg te gaan." Waarom?" vroeg Ftorsytih, onmidaellijk op zijn qui-vive. „B©W'0ners van het dorp hehlben in de gaten rtoht^Tijn van"het dorp, maar toen hij Groote gekken!" voegde hij er smalend de scha- duwige gestalte onmiddellijk als Ah Y eo en gingen hem na, vertrouwend, dat hij ons in het goede spoor kon brengen. Hij deed ech ter heel zonderling. Eerst verwijderde h(j zich in de recihte ljjn vs het goed en wel achter zich had, keerde hij met verduibhelden spoed terug, baande zich door het hosch een weg naar den achte,rkant van het gehucht, kwam bij ,het huisje waar jij was en ging dat binnen. Het bleek hetzelfde te zijn, waar Ching de boodschap van de vrouw afgegeven had." „Ws wisten toen u daar moest zijn, missie Barrington", verduidelijkte Ching. „Ja". stemde Forsyth in, „en toen ston- den we voor een pijnlijk probleem, want we wisten niet of er- mannen in huis waren of niet! Verscholtn in de schaduw van de hut, beraadslaagden we wat we zouden doen, toen we voetstappen hoorden naderen en nog een man zagen binnengaan. Vrijwel onmiddellijk daarop kwam het geluid van een veehtpartij, die juist afgeloopen was toen we besloten had den, binnen te dringen, welk hesluit we namen bij den gil van Ah Yeo." Kathleen huiverde. ,,Jullie waren te laat voor Ar Yeo, en nog maar net op tjjd voor mij", zuchtte ze. „Het was een vreeaelqke man, die roover. ,;Xk hen bang dat Ching hem het levens- licbt heeft uitgeblazen. Het was de eenige manier om jou te redden en zelfs te ontsnap- pen." Daarop wendde de dokter zich hartclijk tot zijn tochtgenoot: ,Ik zal je altijd dankbaar hlijven, Chmg. Dat is in orde", verklaarde de Chinees op- ge'wekt met zijn stereotiepe bevestigingsfor- muie. ,4>aar komt de rijst. Eerst eten en dan een lekker slaapje doen." Na zich aan een stevigen maaltijd verkwikt te hebben, vlijden zij zic,.i neer op een schoo- nen hooizolder, waaraan zij verre de voorkeur ^aven hoven de apaitementen, die de herberg voor logeergasten ter bescbikking had en het was al een stuk in dsn middag, toen door Ching hardhandig tot de werkelijkheid werd teruggeroepen. Tijd om wakker te worden, dokter Forsyth, ren. aan toe. ,,Dus we moeten meteen vertrekken ,,Eigenaar vindt het beroerd, zegt hij, maar hij" zegt ja. Voelt er niets voor zijn herberg met steenen gebombardeerd." ,,En wat gebeurt er als we vertrekken?' ..Weet ik niet. Veel menschen buiten. Be- dreigen ons zullen ons misschien slaan, misschien met steenen gooien. Daar staan ze Oiling voerde den dokter naar een gat in den muur, dat diende om licht en lucht toe te laten. Forsyth keek naar buiten. Voor de herberg was een opgewonden menigte, mannen, vrouwen en kinderen samenge- stroomd. Een man sprak de menschen toe, maar het geroeizemoes was zoo hevig, dat de dokter niets kon opvangen van wat hij zei. Ching gaf uitleg. ,,Ik heb het daarnet kunnen verstaan. Hij vertelde u en missie Barrington vreemde hon- den en dat China niet wil Een geschreeuw van beneden verdrong Ching's stem en toen hij omlaag keek, zag Forsyth, dat zij ontdekt waren. Toen zij zich teruggetrokken hadden groeide het ge schreeuw aan tot een wild geloei en de vol gende seconde vloog een steen door de ope ning om met een plof tegen den tegenover- gestelden muur te belanden. XXVIII. Voor bewezen diensten. Er gleed een bezorgde trek over Forsyth s gezicht en naar Kathleen gaande, die door het rumoer buiten gewekt was, zette hjj haar den toestand uiteen. Misschien zijn ze tevreden gesteld als we weggaan", opperde het meisje. zijn bij Aspi rin-tabletten steeds constant, want een 38-jarige fabricatie-erva- ring, een pijnlijk nauw- keurig en regelmatig on- derzoek door eersteklas deskundigen tijdens de tabricatie, waarborgen de steeds gelijkblijvende kwa- liteit en werkzaamheid der Aspirin-tabletten. Het product van vertrouwen. Uitsluitend verkrijgbaar in d eora n j e-ba ndbu i s j as van 20 tabl. 70 ds. en oran)ezak|es van 2 tabl. a 10 ds. (Ingez. Med.) van beij'zelde wegen zijn geschied, had de A. N. VV. B. zich met een adres tot den minis ter van Waterstaat gewend, met het verzoek het nemsn van tijdige en doeltreffende maat- regelen tegen dit euvel op de rijkswegen zoo- veel mogelijk te willen bevorderen. De minister heeft thans, in antwoord hier- op, aan den A.N.W.B. medegedeeld, dat van den hoofddirecteur van het Koninklijk Nederl. Meteorologisch Instatuut te De Bilt de toezeg- ging verkregen werd, dat in het vervolg de waarschijnlijkheid van ijzel in de weersver- wachtingen zal worden vermeld. De viaag, wat zal kunnen gescihiediu om de gladheid van wegen, welke het gevolg is van een laag bevroren neerslag, zoo doehnatig mogelijk te bestrijden, is nog ten departemente in onaerzoek. NIEUWE REGELING VOOR DE BACON-GNDERNEMINIGEN Naar het A. N. P. van bevoegde zijde ver- neeant, heelt de minister van landtoouw en visscherij thans hesloten, het tot nu toe in werking zijnde baconcontract door een andere regeiing te vervangen. De aanvoer, alsmede de export zullen onge wijzigd hlijven, maar in plaats van een toewij- zing van een zeker percentage aan alle bedrij- ven zal een inschrrjving worden gehouden onder de bacon-slachterijen, waaraan ieder be- drgf, waarmede tot nu toe gecontraoteerd was, kan deelnemen. iDe inscbrijvingsvoorwaarden zullen zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden, te- o-elijk met de verdere details der regei.ng. Het ngt in de toedoeiing de nieuwe regelmg >p Maart 1936 te doen ingaan. Ingez. Med. ,4iet is mogelijk", gaf Forsyth toe, „maar aan den ande.en kant..." Een donderend salvo van steenen tegen de muren en een nieuw gejoel ondenbraken hem. Enkele van de projecueien drongen door hot °-at en Forsyth nam Kathleen haastig bij den arm om haar buiten het schotsveld in veilig- heid te brengen. ..Zoolang ze in deze stemming zijn, vrees ik dat we hier niet vandaan kunnen sprak hij rustig. „Zoo'n beschieting, zonder dat we dekking hebben, is levensgevaarlijk. Het is het toeste, om het maar op een belegering te laten aankomen." Hij wendde zich met een kort bevel tot Citing- In orde", was het bescheid en oogenblik- kelij'k werd de ruwe ladder, die toegang gaf tot den zolder opgeheschen. Deze strategi- sahe zet geschiedde juist op tijd, want op het zelfde oogenhlik boldeide een troepje mannen den stal in. De kerels brulden van teleurstel- ling, tsen zij de ladder zagen verdrwrjnen; hun oorlogskreten werden door cen gehuil van bui ten beantwoord en opnieuw gaven de geraars de voile laag met steenen ^n afvaf Forsyth voegde zich hij Kathleen om naar ge- rust te stellen. Eh is geen reden om je al te angstig te maken, kindje. Tenzij ze den boel in brand steken kunnen ze ons niet veel kwaad doen. En je weet hoe het Chineesche gepeupel is Over een paar uur krijgen ze genoeg van het sneUetje en dan kunnen we, als het hacht wordt, misschien in de duisternis ontsnappen. Het meisje glimlachte een beetje bedruk.. Het schijnt ons noodlot te zijn om altijd in de duistemis te moeten ontsnappen, lief ste Eensklaps ging hij op geheel anderen toon voort. „Maar ik vraag me af, wat er nu aan de hand isj" Het schreeuwen en tieren buiten was als bij tooverslag verstomd en alleen een licht stemmen-gegons was nog hoorbaar. Voor Forsyth en zijn metgezellen had kelijke stilte iets on'neilspellends het scheen een stilte v66r den stomv en Chmg kroop naar den muur op verkenning uit. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1