ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN Spierpijnen No. 9420 VRIJDAG 28 FEBRUARI 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland Het gebeurde te Tokio. EERSTE BLAD INSPECTEUR VOOR DE WERK- VERSCHAFFIN G. f/ verdwijnen direci" met AKKERiKloosterbalsem TER NEUZEN, 28 FEBRUARI 1936. NEUZENSCHE CO URANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar i :eigie en Amerika f 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abor.nementen voor bet buitenland alleen bij vooruitl etaling. I'ltgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clljhb's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAG A v OND. EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Voortgezet wordt de behandeling van de be- grooting van het Departement van Sociale Oaken van 1936. Minister Slingenberg zal voor i937 subsidie voor het museum van den arbeid overwegen en in den loop van dit voorjaar den stand van zttfken nagaan. Spr. hecht groote waarde aan dit museum. Wat het versche brood betreft, spr. is er persoonlijk niet tegen, doch er mogen geen be- langen van personeel en kleine bakkers wor den geschaad. Er wordt een breed onderzoek door spr.'s ambtenaren ingesteld naar de tech- ntoche mogelgkheden. Als het gaat om werk in ons land te houden, aarzelt spr. niet over- werkvergunningen te geven. ffn zake de verbindendverklarmg van ar- beidsovereenkomsten staat spr. op het stand- punt van zrjn ambtsvoorganger; geen verbin- dendverklaring ten aanzien van de loom n, wel van de sociale bepalingen. De gedachten van de bedrijfsraden moet geleidelijk groeien; spr. zal die bevorderen. Wat de reorganisatie van de sociale verzekering betreft, moet gewaakt worden tegen versnippering; met de fouten gdbleken door de -ziektewet moet rekening wor den gehouden. Wanneer weer beleedigende vragen worden gesteld aangaande een ambtenaar (spr. doelt op de zaak van de advertentie van Blue Band) zal spr. weer antwo-orden, zooals hij gedaan heeft. (Tal van interrupties. De heer Van Vessem: in het belang van het Nederlandsche volk!) 6pr zou het voorts onverantwoord achten indden Nederland eenzijdig zou besl-uiten tot invoerin-g van de 40-urige werkw.ek. Dit zou in de gegeven omstandi-gheden niet leiden tot werkverruiming, maar tot grooter werkloos- heid. De regeering betaalt jaarlijks 300 mil lioen voor werkversichaffing, armenzorg, enz. Dat dit in deze tijden gedaan kan worden, verdient, naar spr. meent, eer dankbaarheid dan kritiek. (Bij de replieken kornt mevr. Pot-huis Smit op tegen het voomemen om vrouwelrjke ar- beidskrachten te vervangen door mannelijke. De heer Knottentoelt en de Savornin Lohman verklaren zich tegen vsrbindendverklaring van eollectieve arbeidscvere nkcmsten en tegen de verleenin'g van veroidenende bevoegdheden aan bedrijfsraden. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. »ZJus. wordt besloten tot toelating van het Hieu/w gekozen.lid den heer mr. P. A. Schwarz in de vacature Rutgers. Voortgezet wordt de behandeling van de In- dieche ibegrootin'g 1936. Minister Colijn dupliceert. De wil om Indie te helpen is in Nederland Wcl aanwezig; doch Nederland kan niet doen waarvoor wel gepleit is. Wordt een sluitende begrooting verkregen in 1938 in plaats van in 1937, dan nog mogen wij niet ontevreden zijn. Spr. doet uitkomen dat verschillende vaste lasten reeds zijn ver- laagd en andere in onderzoek zijn. De dienst van de volksgezondheid wordt met een achtste uitgebreid. Spr. houdt vol dat het optreden van de N.S.B, in Indie geheel anders is dan in Nederland. De algemeene beschouwingen worden ge stagen. DE REISBEIASTIN1G. •Het Ned. toeristenverfbond Natura heeft zich met een adres tot den Minister van Financien geiwend, waarin verzocht wordt deelnemers aan ddn-daagsche tochtjes naar het buitenland met aan reis/belasting te onderwerpen. In het adres wordt erop geweizen, dat Zuid-Limburg jaarlijks door honderden toeristen wordt be- socht, niet alleen om dat gedeelte van ons vadcrland te zien, maar ook om van daar uit d6n-daagsche ui'tstapjes te maken naar de Ar- dennen, de Eifel en het Zevengebergte. Met hetzelfde doel worden tochten gemaakt van Twente naar het Sauerland en van Arn- hem, Nijmegen en andere plaatsen naar het buitenland. Adressant wijst er op dat op deze tochten, die door Nederlandsche on-dernemingen wor den gemaakt, bijna geen geld naar het buiten land vloeit daar zelfs vaak een twaalfuurtje vyordt meegenomen. NEDERLAND EN BELGIe. (De Regeeringspersdienst meldt: In de pers zijn berichten versclunen nopens door den Belgischen minister-president gege ven udteerrzettingen voor de katholieke parle- mentaire fracties over de Belgisohe landsver- dediging. Voor zoover daaruit zou kunnen worden opgemaakt, dat »met Nederland be sprekingen gevoerd zijn over aangelegenheden van militairen aard, wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat in overeEnstemming met de vaste politiek der Nederlandsche regeering ten aanzien van dergelijke vraagstukken. be- sprekingen van dien aard niet zijn of worden gehouden, dan wel voor overweging in aan- merking komen. Het Handelsblad schrijft Uit de persversdagen van de verklaringen van minister Van Zeeland blij-kt niet nauwkeu- rig of hij met de „besprekingen" welke Belgie met Engeland, Nederland en Duitschland zou hebhen gevoerd, voert of zou willen voertn, kruter militair-technisch dan wel miiitair-poli- tiek of algemeen politiek overleg bedoelde. Het bovenstaande oommuniqud zal in elk geval wel z66 moeten worden opgevat dat Nederland aan besprekingen van zulken aard, welke een een- erjdig karakter zouden dragen, niet heeft me- degeiwerkt of zou willen medewerken. Dit be- hoeft regionaal overleg dat zou kunnen voort- vloeien uit de algemeene politiek der collec- tieve-veiligiheid welke wij met en door het vol- kenibondspact hebben aanvaard en dat dus steeds op grondslag van onbevooroordeelde wederkeerigheid moet zijn gegrond en in geen enkel opzicht a priori tegen bepaalde landen of groepen zou zijn bedoeld, echter niet prin cipled uit te sluiten. DE VACANTIE VAN DE KONINGIN EN DE PRINSES. De Koningin en Prinses Juliana hadden, naar het Hbl. meldt, het voornemrn het berg- land van Waldenbfurg in Silezie heden te ver- laten. Prinses Juliana heeft de laatste dagen veel ski geloopen, waarbij zij van een onder- wijzer les kreeg in bijzondere moeilijkheden als Telemark, Christiania en „schwingen". De Koningin ondernam vele wandelingen in het getoied van den Heidelberg en bleef den overigen tij-d in het berghotel Andreasbaude. Uitstapjes per auto werden de laatste dagen niet meer ondemomen. Zaterdag vertoefde Prinses Juliana op ski's langen tijd bij de eindstreep van het 18 K.M. lange traject van de Silezische ski-kampioen- schappen op langen afstand, welke gehouden werden tusschen de FreudenschloSbaude en de Andreasbaude. De Koningin volgde dezen wed- strijd een tijdlang uit een venster van An dreasbaude. Zondag dooide bet, waarom de Prinses in geeelschap van een hofdame naar Gorbersdorf vertrok, om daar het ski-spring- concours der Silezische kampioenschappEn bij te wonen. Aangezien Maandag opnieuw sneeuw viel, bond de Prinses nogmaals de ski's onder. Dinsdagmiddag bezocht Prinses Juliana voor de tweede maal de bioscoop te Waldenburg. Zaterdag in ons land terug verwacht. Het A.N.P. meldt nader: De Koningin en Prinses Juliana worden Zaterdagochtend te 10.03 uur met den trein via Amersfoort^Utrecht aan het staatsspoor station in den Haag tsrugverwacht van hun buitenlandsohe reis. DE IXJODSDIENST VOOR ROTTERDAM EN ANTWERPEN. Het Journal de la Marine Morchande be- vatte onlangs een beschouwing over de loods- gelden in de Fransc'he havens, vergeleken met die van Antwerpen en Rotterdam, evenals aangaande de Nederlandsch-Belgische over- eenkomst omtrent deze gelden. De schrijver van het artikel, P. le Garrec, betoogt, dat de Belgisch: over':: eid zich doof hield voor den aand rang uit Nederland tot verhooging van de locdsrechten op de Schelde, welke sinds den corlog tot ongeveer een tiende van hun goud- waarde daalden, met het doel, de conciurrentie met de buurhavens aan de Noordzee te bevor deren. Le Garrec herinnert eraan, dat de loods- rechten in de Nederlandsche havens in die jaren, die aan de reductie van de tarieven voor- afgingen, gemiddeld tot f 3.6Q0.000 stEgen, waartegen de uitgaven ongeveer opwogen. De Nederlandsche regeering zou voortaan aan een tekort van ongeveer f 3.200.000 het hoofd te bieden hebben. Van de f 3.600.000 ging onge veer f 1.400.000 weg aan het onderhoud van de betonning aan de Nederlandsche kust. De rest werd aan de eigenlijke uitgaven van den loodsdienst besteed. De Fransche schrijver stelt dit bedrag tegenover de 50 millioen frank, ongeveer vijf millioen gulden, welke voldoende zijn voor den loodsdienst over de 4000 K.M. Fransche kust met 30 groote en middelbare havens, die door 720 loodsen bediend worden, terwijl voor de 450 K.M. metende Nederland sche kust en slechts.twee groote havens be- halve den mond van de SchElde 325 loodsen beschikbaar zijn. Le Garres wijt dit verschil te omzen nadeele aan het feit, dat die dienst bij ons in staatsbeheer is. Naar vernomen wordt heeft de minister van Sociale Zaken, den heer mr. H. B. Wildt Mey- boom, hooSdcommies bij zijn departement, met ingang van 1 Maart a.s. benoemd tot inspec- teur voor de werkverschaffing in algemeenen dienst. DS. KERSTEN OVER DEN POLITIEKEN TOESTAND. In gebouw Tivoli te Utrecht heeft de Staat- kundig Gereformeerde Partij Woe-nsdag haar jaarlijksehe algemeene vergadering gehouden. De voorzitter, Ds. G. H. Kersten, lid der Tweede Kamer hield een rede, waarin hij een cverzicht gaf van de politieke gebeurtenissen van het afgeloopen jaar. Spr. begon met te zeggen, dat niet in ons getal de kractot ligt der worstsling om Neer- lands volk terug te voeren tot den God der Vaderen, zoo snood verlaten. En toch bemoe- digt het, als wij zien, dat de roepstem, die is uitgegaan, om tot de inzettingen des Heeren weder te keeren, niet geheel onbeantwoord bleef. De velen echter, die nog zrjn achterge- bleven in een partijverband, waarin zij niet behooren, roepen wij tee: „Kiest toch; kiest toah heden. Zeg een partij vaarwel, hetzij deze zich anti-revolutionair, dan wel christelijk his- torisch noemt, die met de aloude Gereformeer de belijdenis den spot drijft. Ons pogen is niet separatistisch. Wij wenschen een eenheid van alien, die den moed nog hebben cm de rech- ten des Heeren als rechtsgeldig voor ons land ■te erkennen. De helle naam-Ohristen-politiek is geoordeeld. Bij vemieuwing werd het vonnis over het schetterend Christendom geveld door de samenstelling van het kabinet-Colijn, waar in behalve aan Rome, ook aan liberaal en vrij- zinnig democraat een plaats werd ingeruimd en door den knieval van de protestantsche ministers, Colijn in-cluis, voor Rome, door h£t bijwonen, instee van het verhinderen van de Mis." Vervolgens besprak spr. het uittreden van vele Heivormden uit de A.R. Partij, aan wier hoofd prof. dr. H. Visscher zich plaatste, in welke gebeurtenis een aan-klacht ligt, die boekdeelen spreekt. Spr. noemde dit een feit, dat geboren is uit de beginsel-verzakende en door en door onve: ar.twoordelijke politiek, die onder Christelijke vlag gevoerd wordt. Indien ooit, dan is het in deze tijden noodig, dat ons volk niet wankele. Sprekende over den Volkenbond, stelde spr. de vraag, of niet met vuur wordt gespeeld, nu men Rusland als lid van den Volkenbond heeft erkend en laardoor de mogelijkheid opende voor de felle propaganda van het gru- welijke communisme. Behalve het bloedrobde revolutie-gevaar bekoort het facisme de we- reld. VV(at het op-komend nationaal-socialisme in Nederland betreft, vroeg spr. of dit de staatsvergoding niet geme:n heeft met de Duitsche en Italiaansche stelsels. Het groot beizwaar dat zich in een krachtig protest tegen de N.S.B. uiten moet, ligt daarin, dat zij Gods Woord negeert en de van God geschonken rechten niet acht. Het ljjdt geen twijfel, of deze beweging moet, zoo zij in Nederland tot machtsontplooiing kwam, in batsing komen mst des Heeren Kerk. Spr. waarschuwde met klem tegen het gevaar -dat van de N.S.B. dreigt. Spr. verweet de regeering, dat zij den nood miste den eisoh van Gods woord zelfs te stellen op staatkundig terrein. Spr. keurde de ciisis-wetgeving scherp af. De werkloosheid vermeerdert steeds, inpiaats dat zij afneemt, Het volk verarmt. Geen andere remedie mogen wij aanvaarden, dan dat, dat met Gods Woord en de eens zoo duur verworven vrijheden van ons volk rekening houdt. Op dien grond moe ten wij ons ook keeren tegen het socialistische plan van den arbeid, dat bovendien onuitvoer- baar moet worden geacht. Deels dezelfde be- zwaren befoben wij tegen het industrialisatie- plan der rEgeering. Spr. liet nog eens een waarsctouwing hoo- ren tegen den verzekeringsdwang. Eenmaal nog rukke aldus spr. Neerlands volk de banden aan flarden en worde het bevrijd van den dwang, die de werkloosheid grooter en het leven duurder maakt. Nadat spr. de crisis- maatregelen der regeering had gehekeld, be- sloot hij met de vergadering toe ts bidden de genade des Heiligen Gee-stes. DE BELGISCHE MINISTER-PRESIDENT ZIET OORLOGSGEVAAR. De R.-K. fractie(s van Kamer en Senaat hebben in een gecombineerde vergadering de kwestie van het Fransch-Belgisehe militaire accoord, alsmede het wetsontwerp van minis ter Deveze besproken. Minister-president Van Zeeland heeft ge tracht de Katholieke parlementsleden te over- tuigen van de noodzakelijkheid der voorge- stelde maatregelen op het gebied van de landsverdediging. Hij verklaarde, dat er inderdaad oorlogs- gevaar bestaat: „Gij zou-dt verwonderd staan", zeide hij, „indien ik u de inlichtingen kon mededeelen, die ik van onze diplomaten krijg. Overal is men van oordeel, dat morgen het oorlogsgevaar acuut kan zijn. Uit het debat is gebleken, dat de premier er niet in geslaagd is, de tegenstanders van het wetsontwerp, die over het algemeen tevens tegenstanders van het Fransch-Belgische mi litaire accoord zijn, te overtuigen. De minister-president ontkende, dat 't Fransch-Belgische militaire accoord van eenigen invloed zou zijn op de buitenlandsche of de militaire politiek van Belgie. Hij be- streed de meening, dat de buitenlandsche poli tick van Belgie eenzijdig georienteerd zou zrjn. Belgie kan besprekingen naar alle kanten voeren en in dit opzicht zijn er den laatsten tijd, zoowel ten aanzien van Engeland, en Nederland als van Duitschland reeds bepaalde reaultaten bereikt. In parlementaire kringen heeft men niet den indruk, dat deze vergadering er veel toe heeft bijgedragen om klaarheid in den toe- stand te brengen. Voor- en tegenstanders van het ontwerp-Devbze staan nog even scherp tegenover elkaar als te voren. Nu nadere details bekend zijn geworden over de gebeurtenissen in de Japansche hoofd- stad, kan men wel vaststellen, dat slechts een betrekkelrjk gerin-g deel van het gamizoen be- trokken was bij den Putsch. De strijdmacht der muiters besbond uit slechts 600 soldaten, die door 60 officieren werden aangevoerd; en van die 600 soldaten moeten de meesten nog slechts op bevel van hun superieuren en niet uit eigen vrijen wil hebben gehandeld. Velen hunner moeten zich reeds hebben overgegeven aan de regeering. Het lot der anderen is nog onzeker. De vermoording van de door de muiters „ter dood veroordeelde" staatslieden geschied- de volgens een nauwkeurig vastgesteld pro gram. Naar de woningen der slachtoffers wer den vrachtauto's bemand met officieren en soldaten, gestuurd, die in razende vaart d-cor de straten joegen, zoodat de mioorden in de meeste gevallen reeds waren gepleegd, voor de autoriteiten nog iets van den Putsch had den bespeurd. Diplomatieke kringen te Washington heb ben uit Tokio het bericht ontvangen, dat de leiders der militaire revolte aan alle dagbladen een verklaring hebben gezonden, waarin zij hun opstand ermede motiveeren, dat het tot dusverre bestaande Japansche kabinet zich meer en meer verwijderde van den waren Japanschen geest en wederrechteltjk heeft in- gegrepen in de privileges van den mikado. De verklaring, die onderteekend is door kapitein Nonoka en kapitein Ando van het derde regi ment infanterie van Tokio, voerde als bewijs voor deze bewering het Londensche vloot ver- drag van 1930 aan. In de verklaring wordt verder gezegd: ,,Ingeval deze toestand blijft voortbestaan, zal de verhouding van Japan tot China, Rusland, Engeland en de Vereenig- de Staten een explosie-punt bereiken". Wat daarmede bedoeld wordt, zegt de verklaring niet. De leiders van den opstand hebben verder bekend gemaakt, dat een nieuwe verklaring zou worden uitgegeven. Een ander communique deelt mede, dat de opstandelingen besloten hadden handelend op te treden, teneinde „het volk te beschermen en te emancipeeren door de bronnen van het kwaad te doen verdwijnen, o.m. de oude staatslieden, de belangrijke ambtenaren de financieele en militaire cliques, de bureaiu- craten en de politiek-s partijen, die het land naar het verval leiden." De muiters hebben zich overgegeven. Het kabinet-Goto heeft op aandringen van den keizer zijn ontslagaanvrage ingetrokken, in afwaehting van een opheldering van den toestand. In politieke kringen meent men echter, dat wellicht reeds heden een nieuw kabinet zal zijn gevormd. Officieel wordt thans medegedeeld, dat Ta- kahasji, de minister van financien, die door de opstandelingen werd gewond, nog in den loop van denzelfden dag aan zijn verwondin- gen is bezweken. De opperste oorlogsraad heeft gisterennacht in het hoofdkwartier van de gendarmerie ver- gaderd. De ministers en andere hoogwaar- diigheidsbekleeders brachten den nacht in het paleis door. In Tokio is de rust volkomen hersteld na dat uit vijf gamizoenen van buiten de stad troepen waren aangekomen. Mariniers vormden een cordon rond de wij- ken waar de muiters zich hadden verschanst. en zetten deze met prikkeldraad af. De be sprekingen van den geheimen staatsraad, die ook tot afk-ondiging van den staat van beleg heeft besloten, werden gedurende eenige uren voortgezet onder leiding van den keizer zelf. Aan de besprekingen namen alle ministers deel. Na afloop van deze conferentie is generaal Oeda, commandant der Japansche strijdmach- ten ten tijde van de gevechten te Sjanghai in 1932, naar Odawara vertrokken, om van prins Kanin, generaal vel dmaarschalk en chef van den generalen staf de goedkeuring te verkrij- gen voor de politiek, die tegenover de muiters gevolgd zal worden. Intusschen hebben eenige generaals, o.a. Araki en Mazaki, zich naar het hoofdkwartier der muiters begeven, en hun verzocht de be- zette gebouwen te ontruimen. De leiders der rebellen verklaarden hierop, dat zij slechts zouden g-ehoorzamen indien een kabinet werd gevormd, dat militairistisch georienteerd was. Zij beloofden echter zich te zullen onthouden van ieder optreden, waardoor het leven van de burgerij in gevaar zou kunnen worden ge- bracht. Later in den middag gaven zij zich echter over. De minister van binnenlandsche zaken heeft alien ambtenaren van het ministerie laten weten, dat zij naar de bureaux kunnen terug- keeren, aangezien de rebellen het ministerie hebben ontruimd. Donderdagmorgen zijn ten paleize vertegen woordigers van de Seijoekai en de Minseito ontvangen. Het leger verwacht voordeelen van den staatsgreep. In welingelichte kringen verwacht men, dat het leger zijn voordeel met het gebeurde za! doen, ondanks het mislukken van den opstand. Men meent, dat de staat van beleg aan het leger de gelegenheid zal bieden, om een kabi net te vormen. en ten tweede, om invloed op de openbare meening uit te oefenen. Naar bet Duitsche Nieuwsbureau meldt, be- schouwt men in politieke kringen in de hoofd- stad de vorming van een krachtige, van iederen invloed van welken aard ook, vrije regeering, als een onmisbare voorwaarde voor het herstel van den normalen toestand. Zooals reeds officieel is medegedeeld, ver- langen de door jon,ge officieren geleide natio- nale activisten der Sj-owa-restauratie een door tastend, onafhankelijk kabinet, teneinde de tegenwoordige crisis te overwinnen en het behefid van den keizerlrjken staatsvorm te verzekeren. Het gerucht doet te Dairen de ronde, dat de toestand in Japan nog verre van rusti-g is, en dat de militaire „patriotten" vastbe- sl-oten zqn, ook de andere ministers en staats lieden, die nog op hun doodenlijst voorkomen, om het leven te brengen. Thans wordt bekend, dat de officieren van eenige regimenten in de provincies en de kolo- nien met de leiders der beweging te Tokio heulden. Buiten Tokio is echter in het geheel geen verdachte activiteit waargenomen. Men deelt in Tokio mede, dat de gebeurte nis van Woensdag reeds twee weken geleden op touw gezet zijn. Men meent zelfs te weten dat de medeplichtigen aan den staatsgreep reeds veertien dagen geleden in het .geheim een „repetitie" hebben gehouden van de ope- raties van heden. Prins Saionji, die lucht van deze plannen had gekregen, kon zich in veiligheid brengen, voordat de muiters aan zijn woning kwamen. De openbare meening in de meeste landen ziet, schrijft de N. R. Crt., de beteeker.is en de mogelijk-e gevolgen van het gebeurde te Tokio zoo mogelijk nog ernstiger in dan reeds dadeljjk het geval was geweest. Mochten de militaristische ultra's in Japan de overhand behouden, dan wordt dat een gevaar voor China, Rusland en misschien de heele wereld. Weliswaar schijnt het, dat de muiters ter rein verliezen en de krachten der regeerin; den schok zullen opvangen, maar de nawer- king van bet gebeurde kan toeh op den duur Wrijyen, maar wrij ven met Kloosterbalsem zal U ervan genezen want die spierpijnen omdat deze bijzondere balsem tot diep in de spierweefsels zijn oplossende, krachtig genezende werking voorlzef een orienteering naar militant militarisme en en militnir imperialisme bevorderen. Echter wordt in alle oordeelvellingen een slag om den arm gehouden. Men is nog niet zeker van den loop, dien de gebeurtenissen zullen nemen. De opstandelingen zouden Donderdjagoch- tend de door hen in Tokio bezette punten verlaten, zonder de wapenen te hebben neer- gelegd. Men verwacht te Tokio dat de militaristi sche ultra's veel invloed zullen hebben in de te vormen regeering. DOODELIJK AIJTO-ONGELUK. Gisteravond te ongeveer zes uur bevondien zich op den asph^ltweg tusschen de ophaal- brug en de Hoeksche brug de 39-jarige Albert van den Bulcke en een zekere St. Op dezen tijd is het aldaar druk met het verkeer van auto's en fietsen, wat ook gisterenavond het geval was. Verschillende voertuigen waren de beide personen, die zich rechts op den weg bevonden, voorbijgereden, toen op ibovenge- noemd tijdstip de crisis-ambtenaar de P. uit Hoek, hen met een matigen gang, 25 K.M., eveneens rechts op den weg, achterop kwam gereden met zijn auto. Door den regen was de vcorruit van den wagon wat beslagen, waardoor het (uitzicht van den chauffeur be- lemmerd werd. Deze reed tevens, juist in verband met de verkeersdrukte, met gsdimde lichten wat eveneens een slechten invloed heeft op het uitzicht, doordat nog een gedeelte van het licht door den donkeren weg wordt geabsorbeerd. Toen de P. de wandelaars v. d. B. en St. bemerkte, was het dan ook reeds te laat om nog tijdig zijn stuur om te gooien en was een aanrijding onvermijdelrjk geworden. Vermoedelijk gegrepen door den bumper werd v. d. B. neerg-esmakt en werd de ongelukkige vrijwel op slag gedood. Dit plotseling verscheiden, heeft in de stad algemeen deemis verwekt, want de gemoede- lijke en bovenal vriendelijke Albert was be kend om zijn dienstvaardigheid en genoot als zoodanig veler vriendschap. Dat de chauffeur zeker niet hard reed bl-sek uit het feit, dat, toen de marechaussde ter plaatse kwam voor het in te stellen onderzoek, de auto nog in dezelfde richting stond. als waarin gereden was, terwijl het lijk bij het achterwiel van den wagen lag, zoodat op zeer korten afstand is gestopt. Bovendien hadden passeerende tnarechaussde's even te voren geconstateerd, dat met matigen gang werd gereden. Uiterlijke wonden werden op het lijk niet aangetroffen, alleen ter h-cogte van den slaap werd een blaiuw plekje opgemerkt. De chauffeur is met een hevig-en schrik vrij- gekomen. VROUW BIJNA LEVEND VERBRAND. Op onverklaarbare wijze is Dinsdagnacht brand ontstaan in de woning van E. van B. te Sluiskil. Buren hoorden den bijna 80- jarigen v. B. om hulp roepen. Zij zagen een dikke rookzuil naar buiten komen en daar in een slaapvertrek de dochter van B. lag, poog- den zij de deuren te openen, wat eerst na veel krachtsinspanning gelukte. In het slaap vertrek doorgedrongen moest de inmiddels te hulp gekomen ahbeider R. door den hevigen rook terugwijken, doch daar een menschen- leven op het spel stond, waagde hij een tweede paging en vond de dochter met hevi-ge brandwonden overdekt op den vloer liggen. Nadat meerdere hlulp was komen opdagen werd het brandende bed gebluscht en was inmiddels ook een dokter en de marechaussee ter plaatse, die directe overbrenging van de ongelukkige naar het ziekenbiuis noodig oor- deelden. Men vermosdt dat de ongelukkige een lampje heeft willen aansteken en zoo het bed vlam gevat heeft. (De Z.) NED. VEREENIGING VAN HUISVROUWEN. Gisteravond traden op voor de Ned. Ver- eeniging van Huisvrouwen afdeeling Ter Neuzen en Omstreken mevrouw Spaanderman- Taat, mezzo-sopraan en de heer Ten Cate, pianist. De zangeres zong zeer verdienstelijk eenige liederen van Hugo Wolff en Brahms, maar vooral vielen te loven, de liederen van Dupare, alsmede Lied van Rachmaninoff. Haar werden namens de afd-eeling bloemen gphftdftTl Van de pianist troffen ons de variationen in F dur van Beethoven en intermezzo van Brahms. Zoowel de zangeres als de pianist oogsten Veel bijval van het talrijk opgekomen publiek. Het was een zddr mooie en geslaagde avond waar de afdeeling Ter Neuzen met recht trots op mag zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1