NIEUWS A. J. VAN DE REE De italiaansch-Abessinische oorlog. Binnenland Buitenland. Morgen is het Vrijdag en... is het M.S.S.-dag torgemeester en Wethouders van TER NEUZEN Nieuwstr. 36. Tel. 290. TER NEUZEN INKOOP van oudGoud enZilver Volg de M.S.S.-gewoonte fr per post 1,55 per 3 maanden ay TOorui^c^mg f" i-~- - - - voor Lelgie en Amerika 2,-, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abor.nementen voor het buitenland alleen bij vooruitt staling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. urootere letters en u.vuc a r Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJ NT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. VVTJZJGING UITBREIDINGSPLAN. l}et Hoofd van het Gemeentebestuur van TER N EUZElN ibrengt ter openbare kennis, dat het raadsbesluit tot wijziging van het goedgekeurd uitbreidingsplan dier gemeente d.d. 19 December 1935 door Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd bij hun bealuit van 7 Februari 1936 no. 224, 3e af- deeling. Dit besluit ligt met uitvoerige kaarten ter geaaneente-secretarie voor een ieder ter inzage. Ter Neuzen, 19 Februari 1936. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voomoemd, J. HUIZINGA doem te weten, dat door dpn raad dier ge meente in zijn vergadering van 14 November 1936 is vastgesteld de volgende verordenmg: VERORDENING op de heffing van schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs en voor het uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Ter Neuzen. Artikel 1. de gemeente ter Ten behoeve van de gemeente wordt, tegemoetkaming in de kosten van bet open- baar gewoon lager onderwijs en van het open- baar uitgebreid lager onderwijs, welke voor relkening van de gemeente blijven, van de ouders der schoolgaande kinderen of bij ont stentenis van beide ouders, van de voogden of verzorgers, schoolgeld geheven. Gelijke heffing geschiedt van de ouders der kinderen, die op brjzondere scholen, als be- j doeld in art. 88 der Lager Onderwijswet 1920 school gaan, of, bij ontstentenis van beide ouders, van de voogden of verzorgers. Artikel 2. 1. De schoo lge ld.pl ich t i gen worden inge- deeld in klassen. 2. Als grondslag voor deze indeeling wordt oigpomen de belastbare som, bedoeld in art. 37 der wet bp de inkomstenbelasting 1914 der ouders of bij him ontstentenis die belastbare som der leerlingen volgens de kohieren dier belasting over het loopende belastingjaar, of, 2joo dat inkomen nog niet op deze wijze is be- paald, volgens de kohieren over het laatst verloopen belastingjaar of indien ook dat niet mqgelijk blijkt, of de schoolgeldplichtigen niet in de Rijksinkomstenbelasting zijn aangesla- <*en volgens schatting door Burgemeester en Wethouders met inachtnemmg van de bepa- 1 in gen der wet op de Inkomstenbelasting 1914. Artikel 3. Het schoolgeld bedraagt per leerling. tot het verminderde bedrag verschuldigd. Het teveel betaalde wordt zoo spoedig mogelijk teruggegeven. Artikel 7. 1. Wanneer blijkt, dat een aanslag niet of te laag is opgelegd, kan de te weinig geheven belasting van de belastingpliohtige of zijne erfgenamen worden nagevorderd, zoolang niet sedert den aanvang van het belastingjaar drie jaren zijn verstreken. 2. De in het eerste lid bedoelde personen worden op een afzonderlijk kohier gebracht. Artikel 8. De invordering der bij deze verordening ge- regelde heffing zal plaats hebben volgens de verordening op de invordering vastgesteld bij besluit van den Raad dezer gemeente d.d. 10 November 1932. Artikel 9. 1. Deze verordening treedt in werking op 1 Januari 1936. 2. Alsdan vervalt de thans geldende veror dening van 13 December 1934, Koninklijk goed gekeurd den 14 Februari 1935 no. 29. Deze blijft van kracht ten aanzien van vorige belastingjaren. Vastgesteld door den Raad der gemeente Ter Neuzen in zijn openbare vergadering van 14 November 1935. J. HUIZINGA, Voorzitter. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. Zijnde aan deze verordening goedkeuring verleend bij Koninklijk Besluit van 23 Januari 1936, no. 47 en is hiervan afkondiging geschied waar bet behoort 17 Februari 1936. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Klasse Bij een belastbare som van Tot en met 11 Voor het gewoon lager onderwijs per jaar Voor het uitgebreid lager onderwijs per jaar 1 van f 800 f 1000 2,60 5,20 2 meer dan 1000 1200 3,20 6,40 3 1200 1400 4,- 8,_ 4 1400 1600 5,— 10,- 5 1600 1800 6,- 12,— 6 1800 2100 8,- 16,— 7 2100 2400 10,- 20,_j 8 2400 2700 12,— 24,- 9 2700 3000 15,- 30,- 10 3000 3400 18,— 36,- 11 3400 2800 21,42,- 12 3800 4200 24,- 48,- 13 4200 4700 27,- 54,- 14 4700 5200 30,— 60,- 15 5200 5700 33,- 66,— 16 5700 i 36,- 72,- 2. Indien meer dan een leerling uit het- aelfde gezin gelijktijdig een school van de- zelfde soort bezoekt, wordt het schoolgeld voor den tweeden leerling met twintig, voor den derden met veertig, voor den vierden met zestig en voor den vrjfden leerling met tach- ttg ten honderd verminderd en is voor de vol gende Leerlingen geen schoolgeld verschuldigd. 3. Bij vermindering van de belastbare som volgens het kohier der Rijksimkomstenbelas- ting, welke ingevolge het bepaalde bij het vorig artikel tot grondslag bij de klasse-indee- ling heeft gestrekt is het schoolgeld slechts naar den grondslag van de verminderde be lastbare som verschuldigd. 4. Bij de betokening wordt f 0,005 en min der voor niets, meer dan 0,005 voor een cent berekend. Artikel 4. Van hem voor wie de belastbare som min der dan 800,per jaar bedraagt wordt gieen schoolgeld geheven. Artikel 5. 1. Het belastipgjaar begint 1 Januan en eindigt 31 Deceirfber. 2. Het schoolgeld is alleen verschuldigd over de maanden, gedurende welke de kinde ren als leerlingen van de school staan inge- scbreven, de vacanties inbegrepen. Gedeelten van een maand worden voor een heele berekend. 3. Afschrjjvlng van schoolgeld kan ver leend worden, ingeval een leerling in de on- mogelijkheid verkeert, door ziekte of ran an- dere redenen, welker geldigheid door Burge meester en Wethouders is te beoordeelen, de school te bezoeken. Artikel 6. De aanslagen welke ingevolge d»zo ver ordening vermindering ondergaan zijn slechts EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan de orde is de begrooting van buiten- landsche zaken. De heer Briet (a.r.) wijst er op, dat zich gaandeweg een Internationale toestand ont- wikkelt, zooals die v66r 1914 bestond, o.m. doordat Duitschland zich herbewapend heeft. De .oorlogvoerende partijen zullen in de toe- komst zich liever een weg banen door het min der versterkte Nederland dan door het ver- sberkte Belgie. Men weet niet zeker, hoe de houding van Nederland zal zijn. Die onzekef- heid is een gevaar. Spr. oefent er kritiek op uit, dat de minister te Geneve meeningen op den voorgrond heeft gebracht, waaruit veron- dersteld moest worden, dat Nederland afstand zou hebben gedaan van zijn onzijdigneid. Toen Nederland in 1920 bereid bleek tot den Vol- kenbonid toe te treden, vertrouwde het op het nakomen van de ontwapeningsverplichtingen door anderen. Dit vertrouwen is echter be- schaamd. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan de orde is de stemming over het wets- ontwerp tot instelling wan een fbnds tot ver- betering van de materieele uitrusting van land- en zeemacht, voor zooveel de khhtdefeli' sie van Nederland betreft, en het WetsontWerp betreffende de begrooting van het defensie- fonds. 'Eerstgenoemd wetsontwerp wordt aange- nomen met 60 tegen 29 stemmen. (Tegen stemden de soc.-dem., comm., vrijz.-dem. en de heeren Sneevliet (rev.-soc.) en van Houten (c.-d.). Vervolgens wordt het wetsontwerp mzake het defensie-fonds aangenomen met' 62 tegen 27 stemmen. Tegen dezelfden als Bij het vorige' wetsontwerp, met uitizondering v&ii "de v.-d. Joekes en Schilthuis, die voor de begrooting stemden. DE MUITERIJ OP DE ZEVEN PROVIN CleN. Het verzoek cm gratie, dat luitenant ter zee H- L. van B., die in verband met de muiterij op de Zeven Prowincien door het 'Hoog Mili- tair Geredhtshof is veroordeeld tot 3 maanden gervangentsstraf met aftrek van ruim een maand) voorioopige hechtenis met ontslag uit dei) militairen dienst zonder ontzetting uit de bevoegdheid cm bij de militaire maeht te die- nen, brj de Koningin had ingediend, is afge- wezen. CRISIS-ARBITR.AGEBESLUFT 1936. De Staatscourant bevat een beschikking van den minister van landlbouw en vissdherij, waar- bij wordt ingetrokken behalve ten aanzien van reeds aanhangige zaken, het crisis-arbi- trage-reglement 1934 en wordt vastgesteld het crisis-arbitrage-reglement 1936. EEN WEDSTRIJD IN HET ADRESSEEREN In de jongste raadsvergadering te Bameveld weid o.m. besloten het aantal opeekt'fen op me personeele- en de gemeentefondshelasting op 200 te brengen, aange«zien de financieele toe- stand der gemeente zulks noodzakelijk maakte. Enkele weken later vernam het publiek, dat bij de goedkeurinig der gemeentebegrooting, die in dezelfde vergadering behandeld werd, ook werd bepaald dat aan de gemeente-ambte- naren kinderbijslag zou worden verleend. Dit wekte ontevredenheid in de gemeente, al da- delijk circuleerde een adres, dat druk door de ingezetenen onderteekend werd, met verzoek aan Ged. Staten om bedoelde belastingverhoo- ging niet goed te keuren. Dit adres heeft inmiddels weer een tegen- adres uitgelokt dat volgens de inzenders van eerstgenoemd adres van drie met name ge- 1 noemde gemeenteambtenaren uitgaat. Dit tweede adres heeft nog een derde, even- eens gericht aan Ged. Staten, tengevolge ge- had, waarin adressanten van het eerste stuk er de drie genoemde gemeenteambtenaren van beschuldigen de onderteekenaars van adres no. 1 met schade in beroep of bedrijf bedreigd te hebben, wanneer zij ook 2e adres niet on- derteEkenden. (N. R. Ort.) DE GRAANHANDELAREN KLAGEN HUN NOOD. Het comite van graanhandelaren te Rotter dam heeft met het oog op de aanstaande be- hiandeling der begrooting van het landbouw- crisisfonds een adres gezonden aan de leden van de Tweede Kamer, waarin nogmaals wordt geweizen op de benarde toestanden, waarin de Nederlandsche inivoerhandel van buitenlandsche granen zich bevindt. De economische omstandigheden en de autarkisdhe maatregelen van het buitenland hebben die regeering genoopt tot een samen- stel van maatregelen ten behoeve van den lanidlbouw. Vooral de groothandel die in enkele jaren den invoer van voedergranen met 50 zag terugloopen geeft een treffend vooibeeld van de emstige belemmeringen en de groote nadeelen, die aan het samenstel van die ver- schillende maatregelen zoowel te Rotterdam als in het binnenland zijn venbonden. ,,Wij meenen", aldus het adres, ,,niet de eenigen te zijn die, tot de Overtuiging zijn ge- kcmen dat het thans gevolgde stsunsysteem is vastgeloopen in een zeer gevaarlijken vicieu- zen cirkelgang". Tenslotte geeft het aldres eenige richtlijnen om Uit de impasse te geraken en er wordt dan opgemerktTot dusver is een nitbreiding van de graanproductie gestimuleerd ;sn wordt be- pleit verdere verschuiving van vee"houderij naar graanteelt. Men kan aannemen, dat een zekere vermindering van den veestapel noo- dig was, maar zooals de verhoudingen thans zijn, is de produotie van den veestapel aange- land op een zoodanig punt, dat voor die pro- ducten in blnnen- en buitenland afzet kan worden gevonden. De toinnenlandsche consumptie zou boven- dien nog kunnen worden bevorderd door de heffingen op voedergranen, hetzij in haar ge- heelem. omtvang, hetizij met verlaging voor de veehouders. Door deze maatregelen zou het Landlbouwcrisisfonds wel inkomsten derven, maar aan den anderen kant zou een kleinere bedrag daaraan behoeven te worden ontnomen voor het verleenen van restituties bij den ex port dezer producten. Bovendien legt het in stand houden of het stimuleeren van de graanproductie hoogere last'en per ha op aan de bevolking dan het in stand houden der veehouderrj. 'Het is van bui- tengewoon belang, dat teruggekomen wordt op den reeds te ver afgelegden weg van be- vorderinig der graanproductie ter vervanging van de veehouderrj. Ingez. Med. OPROER IN DE GEVANGENIS BIJ VALENCIA. Ook in de straflgevangenis San Miguel los Reyes, bij Valencia, is het tot ongeregeldheden gekomen. Daar zijn de (politieke) gevangenen erin ge- slaagd de bewakers na een gevecht het onder- spit te doen delven. De gmivemeur van Valencia heeft verster- king gezonden om de orde te herstellen. Van zeven gewonden zijn er vijf ernstig aan De in Valencia gekozen candidaten van het volksfront hebben de gemoederen weten te kalmeeren. ONRUSTIGE JEUGD. De principieele beleekenis van den aanslag op Bhutt en de gebeurte- nissen in het.-ftuarWer Latin. (Van onzen V.P.B.-correspondent.) Parijs,' 47 Februari 1936. De overval op den 1 eider der Fransche socia- listen Leon Blum kan slechts.^ bij oppervlakkige besohouiwiug als een teeken van de binnen- land'sche politieke spanning gezien worden. Zeker is deze spanning er echter niet geheel vreemd aan en de regeering Sarraut heeft met een -voor Fransche verhoudingen verwonder- lijike scherpte en snelheid hierop gereageerd. Intusschen is dit inigrrjpen, naast den natuur- lijken afsohuw voor de lafheid van dezen over val voor een groot deel uit verkiezings-tacti- sche cverwegingen te variilaren. De radicaal- socialisten hebben bliksemsnel ingezien. welk een waardevolle verkiezingspropaganda het martelaarschap voor de linker partijen zou vormen. Zij hebben, Herriot en Sarraut voor- aan, onmiddellijk begrepen, dat de eenige consequentie, die uit dit geval kon worden getrokken de noodzakelijkheid was, direct scherp tegen de reohtscbe strijdlbonden op te treden. Deze strijdlbonden bevinden zich thans wel in een hopelooze situatie. De scherpte van het optreden is volkomen gerechtvaardigd, indien men iets dieper ziet. De overval is gepleegd door leden van de ..Action Franqaise", dus door aanhangers van de royalistische doctrine, die politiek voor Frankrijk van geen beteekenis is. De roya- listen vormen geen gevaar voor de democra- tische republiek; zij worden eerst gevaariijk in samenhang en in een verbond met de fas- cistische stroomingen. Doch ook deze for- muleering moet bog beperkt wordenhet is niet de grootte van het aantal leden, die deze strijdbcnden tot een gevaar maakt, doch veel- eer de geest, die door hun woordvoerders - en hiertoe behooren uitstekende pennen en meesters van het woord, zooals Leon Daudet en de zoojuist gestorven historicus Jacques Bainville, bij wieins begrafenLs de overval heeft plaats gehad wordt gerepresenteerd. Deze geest manifesteert zich in honderden ge- sdhrif'ten en vooral in de courant Action Fran- qaise", die men van de gelijknamige en thans ontbonden vereeniging moet onderscheiden. En deze geest krijgt meer en meer vat op de Fransche jeugd. De strijd tegen prof. Jeze. De overval kan in zijn werkelijke beteeke nis slechts gezien worden, wanneer men hem beschouwt in samenhang met de relletjes, die zich bijna dagelijks in het Quartier Latin voordoen. De daders waren Camelots du Roi, waartoe een aanzienlijk deel van de studenten behoort. De strijd van deze studenten richt zich in den grond genomen geenszins tegen prof. Jeze, wiens houcunig als raadsman van den negus slechts als voorwendsel wordt ge- bruikt tot een uitgebreide actie. De actie zelf richt zich tegen het regime en dit na het aftreden van Laval des te meer, niu de nieuwe minister van onderwijs Guemut als een aan- hanger van het volksfront bekend staat. De uitspattingen in het Quartier Latin, die door de onhandige houding van de politie nog zijn verscherpt, stammen uit denzelfden geest van onverdraagzaamheid als de hetze van de rechtsstaande pers tegen L6on Blum. Het emstige piobleem, dat de gefoeurtenis sen in het Quartier Latin en de overval op Blum op den voorgrond hebben geplaatst, is het vraagstuk van de radicalisatie van de jeugd. Het is meer een psychologisch dan een politiek vraagstuk. Want men mag niet vergeten, dat de Fransche jeugd, evenals de jeugd in andere landen, zonder meer radicaal denkt en voelt en het vuartier Latin was in den loop der eeuwen meermalen het tooneel waarop zich deze gevoelens manifesteerden. Maar het bleef bij stemmingen; de politieke actie wordt en wend in Frankrijk door man- nen gemaakt en de voorbeelden zijn vele, dat het jeugdige radicalisme later plaats maakte voor een gematigde en burgerlijke gezindheid. Ook onder de huidige burgerlijke politici vindt men vele lieden, die als student radicaal waren. Veranderde toestanden Desondanks is de toestand op het oogenblik geheel anders dan vroeger. De studenten reeruteerden zich vroeger bijna uitsluitend uit de zonen van burgerlijke kringen. Zoolang de Fransche burgerij economisch beveilrgd was, groeiden de jonge lieden zonder veel moeite tot rustige burgers op. Als ambte- naren, advocaten, doctoren, leeraren, in alle academische beroepen bestond er geen breuk tussehen de generaties. De crisis heeft ook hierin verandering gebracht. De studenten weten op het oogeniblik niet, of zij na het be- eindigen veui hun studies een vrije plaats ver- overen kunnen. En deze onizekerheid is de psyohologische grondslag van hun houding tegenover den huidigen staat, die hun de trad'itioneele garan- ties niet meer kan geven. Hieruit verklaart zich het wantrouwen, dat onder den invloed van handige politici zeer snel in openlijke vijandschap kan omslaan. Op grond van het sociale milieu, waaruit de studenten voort- komen, werkt deze vijandschap niet in com- munistische docji in fascistische richting. Er bestaan .geen nauwkeurige statistische gege- vens, doch men overdrijft niet, indien men be- weert, dat minstens 80 procent van de Parrj- sche studenten rechts-radicaal georienteerd is. Deze innqrlijke pnrust een gevolg van de eoonom'ische onzekerheid heeft zich thans in politieke ajcties ontladen. Men doet er vol- strekt verkeerd aan, aan deze actios een ql te groote politieke beteekenis te hechten. Maar men cordeelt, ondanks het feit, dat er voor een of. andere bedreiging van het Fransche staatsWezen door fascistische ideologieen geen gevaar bestaat, zeer zeker juist, indien men de psychologische beteekenis van deze gebeur- tenissen voor de toekomstige dragende gene- ratie van Frankrijk zeer hoog aanslaat. (Auteursrecht V.P.B.-United Press.) Will Gij gezond en opgewekt blijven, wilt Ge U a.s. Zondag eens echt pretlig voelen. Maak het U dan tot een goede geregelde wekelijksche gewoonte den Vrijdag en den Zaterdag te maken tot Uw M.S.S.-dag. Neem elken Vrijdagavond en Zaterdagavond voor '1 naar bed gaan een ol twee van die ver- rassend werkende M.S.S.-cachets. Het is als 't ware een wekelijksche zuive- ring van al datgene, helwelk Uw geslel in dien langen arbeids-week is gaan be- zwaren: Uw ingewanden worden zacht ont- last, Uw organen, Uw gestel opgefrischt. Vol lust en energie staat Ge nu's Zondags- morgens op, vol plannen, goed gehumeurd. Gij zelf vooral, maar ook al Uw huisgenooten zullen den prettigen weerslag vanUw goede M.S.S.-gewoonte ondervinden.Probeert het: M.S.S.-cachets look wel genaamd Laxeer- Akkertjes) lijn verkrijgbaar bij ahe apoihekers en drogislen en wel in blauwe ronde kokerijes ol in de nieuwe blauwe vierkanle kokerijes De samenstelling is eohter van beide geheel genjk Als Uw gewone leveranoier soms geen voorraaa mocht hebben, vraag hem dan ze even voor U le willen beslellen. Ze koslen per 12 sinks 60 oerU- (Ingez. Med.) ZWFTSERLAND VERBIEDT DE N.S.D.A.P. Officieel wordt uit Bern medegedeeld: „De bondsraad heeft op grond van het rap port van de rechterlijke macht en op voor- stel van justitie en politie, besloten een lan- deljjke leiding en districtsleiding van de Nat. Soc. Duitsche Arbeiderspartij in Zwitserland in geen enkelen vorm meer toe te laten." De principieele quaestie van het verder toe- laten van buitenla^idsche politieke vereenigin- gen in Zwitserland zal het justitie- en politie- departement in samenwerking met het poli tieke departement vender bestudeeren. :1V - DE TOESTAND AAN DE FRONTEN. De Italianen hebben in het Noorden, aldus schrijft de N. R. Crt. hun sprong dan toch o-edaan en het ziet er naar uit, of de resulta- tendie zij daarbij bereikt hebben, belangrijk zijn. In ieder geval kan men wel aannemen, dat het behoud van Makalle voor de Italianen thans zeker is. Er is een gevecht geleverd dat zes dagen geduurd heeft, en zorgvuldig geheini gehou- den is in het ItaUaansche legerbericht, tot bleek, dat het resultaat inderdaad gunstig was voor de Italianen. Het resultaat heeft niet direct vastgestaan, zooals in vorige veldslagen in dezen oorlog wel het geval is geweest. De Italianen hebben hun aanval gedaan met 72.000 man, waaronder zeer vele blanke troepen en in deze zes dagen rukte men 35 kilometer in Zuidelrjke richting op; over een zeer breed front weliswaar, doch Amiba Aradam even oostelijk van Antalo, ligt niet verder dan 35 kilometer hemelsbreed van Makalle. Men vor- derde dus niet snel, doch naar men wel mag aannemen, zeer grondig. Het leger van ras Moeloegeta, de hoop van de Abessijnsche aan- voerders, die meenden inderdaad een geregel- den oorlog tegen de Italianen te kunnen voe- ren, is uit elkaar geslagen en verdreven en het aantal sla-chtoffers aan Abessijnsche zijde is zeer groot. De Italianen zeggen, dat zij met veel siachtoffers hebben. Het getal van 500 dat zij opgeven is voor hun doen reeds hoog, maar gezien deze 35 kilometer in zes dagen zal het wel aan den lagen kant zirjn. Arriba Aradam is een breed massief, dat tot een hoogte van bijna 3000 meter gaat en dat in den weg van Makalle naar Amiba Aladji ligt, welke plaats door de troepen van Moeloe geta, die door eerst in afwachting van den Italiaanschen aanval verschanst lagen, ver- laten is, om deed te kunnen nemen aan de, omsingeling van Makalle. H, t is mogelijk dat dit een strategische fout is geweest van de Abessdniers. Het terrein van Antalo naar Amba Aladji biedt geweldige moeilijkheden en de Abessijnsche posities bij Atmba Aladji wa ren gunstig. Toen het zoo lang duurde vcordat de Itfdianen Makalle verlieten, hebben zij deel genomen aan de omsingeling van die stad. Amiba Aradajm behe.srscht het geheele ter rein ten Zui'den van Makalle en de passen, die naar het Zuiden leiden, loopen er langs. De Italianen hefhben het den laatsten tijd herhaal- delrjk gebcimbardeerd. Bij een dezer bombar- dementen sneuvelde, zooals men weet, de zoon van ras Moeloegeta. De Italianen zeggen, dat net hun ook de controle geeft over de toegangswegen tot Tembien, doch dit is veimoedelijk wat optimis- tisch uitgedrukt. Men kan rw;sl aannemen dat de Italiaansche actie de troepen van dbdzjaz- matsj Kassa volgens de laatste berichten die er ever hen verschenen zijn, waren zij in de buurt van Agoela van hun basis zijn af- gesneden en gedrwongen zullen zijn. zich terug te trekken. Syoem en ras Kassa, die aan den anderen kant van de wegen van Makalle naar het Noorden zitten, zijn echter nog niqt van hun verbindingen afgesneden. Zij hebben altijd kunnen opereein, zonder contact te Bidden met ras Moeloegeta. lets anders is natuurlijk, of zij er in zullen slagen, zich te handhaven tegen een nieuwe Italiaansche actie, die nu ongetwijfeld in Tem bien gaat beginnen. Nu de Italianen van het Oosten uit niets meer te vreezen hebben, kun nen zij maar het Westen rustig actie gaan voe- ren en dan is hst inderd'aad onwaarschijnlijk, dat ras Syoem en ras Kassa en ook ras Im- meroe en ras Ayele zich handhaven. Het is voor' de Italianen zaak om_ deze zuiverings- actie spoedig te beginnen. Immers, hun ver- bindingslinie is nu nog weer langer geworden en Amiba Aradam zal een bijzomder sterke be- zetting noodig hebben, omdat het terrein tus sehen Amiba Aradam en Amba Aladji weer alle gelegehheid geeft voor infiltratiea Dat de Italianen hier bevneesd voor zijn, bewijst hun buitfengewoon intensieve actie tegen bet vluch- tende gedeelte van ras Moeloegeta's leger, waarvan de eerste afdeelingen reeds bij Amba Aladji zijn aangekomen. Inmiddels zal het interessant zijn am te weten hoeveel troepen de Italianen op het oogenblik in Tembien hebben en in hoeverre zij al het gewicht niet in het Zuiden hebben moeten leggen. een rTAIXAANSCHE BOMMENWERPER VERONGELUKT. Naar Rieuter uit Rome meldt heeft tijdens een bombard,ment in de omgeving van Dessie een ontploffing aan boord van een Italiaanseh vliegtuxg plaats gevonden. Het toestel viel brandend omlaag en de vijf mzrttenden kwa- men om belt ltven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1