0 zou kimnen worden een werk uit te voeren uit het werkverruimings-uitobreidings-werk fonds De VOORZITTER: Sprej.kt u zich maar uit, mijnheer Van Hecke! I>e heer VAN HECKE: Ja, ratel maar door, De beer DEN HAMER herhaalt, te hebben gezegd, dat bet hem voorkcmt, dat naar aan leiding van de toelichting door burgemeester en wetbouders op bet plan-Van Hecke gege- ven, dit plan behoort te worden afgewezen De gronden die burgemeester en wethouders daarvoor aangeven, zijn hem voldoende. Spre- ker protesteert er tegen, dat bij in zijn kwa- liteit van bouwgrondondememer de vooropge- zette bedoeling zou hebben bet plan van den beer Van Heoke te doen kelderen Dat is niet waar, absoluut niet. Spreker is er als lid van den raad tegen, dat de gemeente schulden zou aangaan, zware schulden,waarvan het niet zoruder meer vasbstaat dat deze mettertijd ge- dekt kunnen wiorden. Ieder lid - ook spreker zal den ijiver van den heer Van Hecke waar- deeren, daarom heeft spreker in de vorige ver- gadering ook het plan-Van Hecke een kans willen geiven. Op gron-d van de gegevens door burgemeester en wetbouders verstrekt. kan spreker met het plan van den heer Van Hecke niet meegaan. De beer COLS EN was van meening, dat burgemeester en wetbouders het plan van den beer Van Hecke nader zouden hebben uitge- werkt. 'Hij dacht in de vorige zitting dat daartoe dan ook besloten werd. Spreker heeft van die dingen geen verstand en had dan eigenlijk ook verwacht, temesr waar de ge meente beschikt over den bouwmeester en den heer Will, dat deze hiervan wel eens iets zou den hebben opgemaakt. Zoo als de zaak nu staat, had men in de vorige vergadering even goed kunnen beslissen. Nu weet men ook niets. D.e VOORZITTER zal over deze kwestie nog een emkel woond zeggen. In het stadium waarin thans de besprekingen verkeeren, aller- eerst twee opmerkingen. Men moet goed be- grijpen, dat het niet noodig is, dat de heer Ools-en doet uitkomen, dat men een loopje met den raad neemt, terwijl de heer Van Hecke zich uit, als wil men den raad maar iets wijs- maken. Dit is geen blijk van het vertrouwen, dat de raad in het beleid van burgemeester en wetbouders heeft, dat bevordsrt niet de samenwerking, die noodig is. Men mag niet tevoren de meening zijn toegedaan, dat men hier komt om elkander beet te nemen. Nam ens den he el en raad kan spreker ver- klaren, dat indien men komt met een plan van eemige beteekenis voor de verstrekking van werk aan de werklooze arbeiders, dat dan een dergelijk plan met entbousiasme zal worden begroet. Spreker waardeert dan ook ten zeer- ste het initiatief van den heer Van Hecke, die met dit plan blijk heeft gegetven, door te den- ken. Hij kan niet waaideeren het werkobject, dat de heer Van Heoke heeft gekozen, de heer Van Hecke is met zijn eerste debuut hier niet gelukkig geweest, dat zal een ieder erkennen, die met beide beenen op den gronid staat. In de bweede plaats zal een ieder, die iets ten goede van de werkloozen in de gemeente kan doen, daarvoor den steun van den raad vinden. Er is geen schijn of schaduw van, dat de bedoeling zou vooropstaan, het plan van den heer Van Hecke te vermoorden. Al- weer kan spreker zeggen, indien er eenige mogelijkheid was, en eenige u'itvoerbaarheid, zou de raad een dergelijk plan zijn steun ver- leenen. Hij zegt verder: En ten derde, mijnheer Van Hecke, hebt u de houding van den raad te wijten aan uizelf. Toen in de vorige vergade ring over uw plan werd gesproken, had men den indruk, dat uw bedoeling was, de water leiding te verleggen langs de westzijde der tegenwooidige brug via den oesterput naar de Schelde. Bij informatie werd door u gezegd: dat bedoelde ik niet. Men had dus geen over- zicht over uw plan, wel alleen voor wat be- trof het geldelijk gedeelte, doch kon niet bij eenige benadering zeggen, wat eigenlijk uw bedoeling was. Thans blijkt, dat uw bedoeling is, een nieuwe waterleiding te graven, begin- nende een 100 meter ten Oosten van de brug, dwars door den Oesterput heen tot op het punt waar de Oostelijke waterleiding een bocht maakt bij het bastion. Dan komen we niet in de Schelde, doch wordt integendeel de zaak nog enger. De door u voorgestelde wijzaging is van dien aard, dat de waterleiding over de buiging van den zeedijk heen zou loopen. Dan aou over anderhalf honderd meter de dijk moeten worden verle-gd, en dat op een bodem, die niemand kent. Burgemeester en wethou- ders hebben de beschikking over een deskun- dig man, doch deze heeft met alle waardee- ring voor den heer Van der Griendt zij het ge zegd in de vergadering van burgemeester en wetbouders verklaard, dat een eenvoudig bouwkundige als bij zich niet in staat acht, over een dergelijk plan een oordeel te geiven, Men zou dus een deskundige moeten raadple- gen en dit zou niet 5000, doch ongeveer 10- maal dat bedrag kunnen kosten. Gesteld, dat men het voor 10.000 zou kunnen klaar krjj- gen, dan rest nog het plan zelve. De heer 't Gilde heeft er op gewezen, dat de waterjei- ding thans toch ook achter den zeedijk loopt. Dat is thans heel iets anders dan bij bet voor- stel van den heer Van Hecke, want ter plaatse waar de heer Van Hecke een omlegging van den dijk noodig zou oordeelen is het een brand- punt, dat is daar, waar de waterkeering staat. Hierdoor had spreker den indruk, die ook door een onderzoek bevestigd is, dat Wa- terstaat daarvan niet inkomt. De bouwmees ter heeft gezegd „uit stedebouwkundig oog- punt", dat is een woord, dat thans in de mode is, men kan ook zeggen, uit algemeen oog- punt, gaat het niet. Het plan van Hecke is niet uitvoerbaar. Technisch is dat natuurlijk steeds het geval, doch dan heb ik het verrnoe- den, dat de kosten wel eens een 100.000 hoo- ger zouden zijn. De beer VAN HECKE: Toe maar! De VOORZITTERNeemt u mij niet kwa- lrjik, dat ik dit zeg, doch ik denk, dat men met 1% ton dichter bij de waarheid zou zijn. Thans wil ik ten alotte de kwestie van den practi- schen kant bekijken en dan reken ik hierbij niet met h t aantal huizcn, dat in het plan- Van Hecke zou kunnen gezet worden, doch ga uit van het feit, dat men gedurende 40 jaar op de begrooting een bedrag van f 24000 zou moeten brengen, terwijl dit bedrag in sommi- ge tijden nog hooger zou zijn, daar men er n:et op kan rekenen, dat de vrijkomende grond a: li ter elkaar zou verkoobt wiorden. Dit is dan een heel gewone buishoudelijke opmerking. En wanneer dan straks betaald moet worden de bijdrage in de havens, en de verbeterinig van wegen en het stratenplan aan de orde komt, dient men allereerst met de kosten rekening te houden. Men; moet met dergelijke posten altijd erg voorzichtig zijn. Spreker staat op bet standpunt, dat men op het oqgenblik daarmede terdege rekening moet houden, dat de draagkracht van die ge meente niet zal worden overtschreden. De heer Den Hamer heeft het reeds gehad over de kosten, en den prijs van den bouwgrond, men kan de cijfers van dien heer Den Hamer verdubbelen. Immens, indien een kapitaal 20 jaar uitstaat a 4 is het ongeveer verdub- beld. Bovendien heeft spreker den indruk, dat de uitbreiding van de gemeente niet in het- zelfde tempo, als thans het geval is, zal voort- gaan. Men moet er rekening mee houden, wat er gebeurd is, en dat de menschen toch ook de igelegenheid moeten hebben, een plaats te bewonen. Er is geen al te groote kans, dat men meer- dere inwoners tlit Belgie zal krijgen, en ook niet, dat deze van Nederland uit zullen komen. Men meet dus de bevolkingsaanwas hebben van uit de buurt, en dit lean alleen door an- dere plaatsen te ontvolken. Indien spreker Ter Neuzen beziet sedert den tijd dat hij hier gekomen is, dan heeft hij den indruk, dat, in dien men 25 jaar verder is, de gemeente wel- licht een bevoiking zou hebben van ongeveer 15.000 inwoners, waarmede dan ook ongeveer de grens zou zijn bereikt. De inwoners moe ten toch alle een Ievensbesitaan hebben. Op grond van die practische overwegingen, en dus op meer dan een grond, geeft spreker den raad in overweging, ga op het plan van den heer Van Hecke niet in, neemt het voor kennisgeving aan. Ds heer Van Hecke kan dan op een nieuw plan gaan zitten broaden, de heer Van Hecke is een man van aligemeene zakeni, en zal wellicht een vslgenden keer esn be ter onthaal vinden. Ncg op een element wil spreker wijzen. De heer Van Hecke heett dit plan bedacht ten bate van de werklooze menschen. Men .moat zeer voorzichtig zijn dat de begrooting der gemeente niet overbe- last wordt, want dan zou men met het bad- water den do-opeling weggooien, en zou het voorkomen, dat de gemeente aan het eind van haar^trengen stond. Het vcoruitzicht t-estaat, ilW inen met wijs beleid de feerste vijf jaren ongehinderd door kan komen, de ge meente kan zich gelukkig prijzen, dat °z:> eenigszins aan den top staat en geldt als eeri vcorbeeld van goed beheer. Om die positie te behouden moet spreker dan ook meer op een grond adviiseeren, het plan-Van Hecke niet uit te voeren. De heer VAN HECKE geeft te kennen, dat het niet aan hem iigt, dat men zijn voorstel niet goed heeft begrepen. In de vorige ver gadering heeft hij met nad'ruk gezegd, dat men met zijn plan op dezelfd,e plaats uitkwam als thans. In de tweede plaats acht men zijn plan |Onuitvoerbaar, omdat dan een water leiding achter den dijk zou komen te liggen. Dit is nu reeds, en is ook op meer dan e6n plaats in Nederland het geval. Dit is dus ook geen bezwaar, dat zullen onze technikers wel uitkienen. Dan heeft de voorzitter gezegd, dat Ter Neuzen hoogstens een plaats kon worden van 15.000 iniwianers De VOORZITTER: 15.010! De heer VAjN HEOKE vervolgt, dat er nog meer is, als men de zaken goed bekijkt. Hij hoopt, dat het nooit gebeuren zal, doch als die spoorweg-maatsehappij MechelenTer Neu zen zou gaan liq.uideeren, dan zou men met het uitbr,eidingsplan daar niet veel bereiken. Dan kon men van de nieuwe dokken een zwembassin maken, en zouden er dokken ko men aan de centrale te Driekwart, terwijl de fabrieken een eigen spoortje zouden leggen naar de grens. Het gebeurt meer, dat in- dustrieen raocordementien hebben van 3, 4, 5, 6, 7 KjM. lengte. En d:an is het nog niet uitgesloten, dat Ter Neuzen zou uitbreiden. Spreker laat zijn plan zoo niet afmaken, hij zou graag weten, welk gevoelen de raad heeft, en verzoekt stemming over zijn plan. Het voorstel van burgemeester en wethou- ders, afwijzend op het plan van den heer Van Hecke te beschikken, wordt aangenomen met 11 tegen 3 stemmen. Voor stemmen de heeren Van Driel, 't Gil de, De Vos, Den Hamer, De Bruijn, Van Cad- sand, Geelhoedt, Verlin.de, Lambreebtsen van Ritthem, Van Aken en De Kraker; tegen stemmen de heeren Duurinck, Van Hecke en Colsen. De heer Scheele was afwezig. 5. Vergoeding ingevolge art. 13 der L. O. wet 1920. Naar aanleiding van een verzoek om een tegemoetkoming ingevolge art. 13 der L. O. wet 1920 van K. Hameiink te Ter Neuzen voor zijn 5 leerpiichtige kind'eren, stellen bur gemeester en wethouders voor, aan reques- trant, op de gebruikelijke voorwaarden een tegemoetkoming als verzocht te verleenen tot een bedrag van 16 per kind, zulks op de gebruikelijke, bij bedoelde wet bepaalde voor waarden. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 6. Voorschot ingevolge art. 101 der L. O. wet 1920. Burgemeester en wetbouders stellen voor, het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad: vian Ter Neuzen, gezien de ingekomen verzeeken der in de gemeente gavestig;de .bijzondere saholen om een voorschot op de gemeentelijke vergoeding bedoeld bij art. 101 der Lager Onderwijswet 1920; ge'let op art. 103 derde lid der Lager Onder wijswet 1920; besluit: Aan de volgende schoolbesturen te ver- strekken de voorschot ten achter ied'ers naam vermeld: Vereeniging voor Chr. Onderwijs aan de Jozinastraat f 944; vereeniging voor Chr. Onderwijs te Driewegen 444vereenigmg voor Chr. Onderwijs te Sluiiskil 292; ver eeniging voor Chr. Onderwijs aan den Scbool- weg 1408; R. K. Jongensschool 544; R. K. Meisjesschool f 528; Stichting R. K. Verple- ging en Opvoeding te Sluiskil /1044; vereeni ging voor Chr. Onderwijis aan de Grenulaan U.L.O. 2092; R.K. School voor U.L.O. in de kom f 824 en zulks onder voorwaarde, dat de betaalbaarstelling van het voorschot zal ge- schieden, voor zooveel noodig in vier gelijke termijnen en wel op 16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 December 1936. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 7. Ontheffing schoolgeld dienst 1935. Naar aanleiding van ingekomen verzioeken om ontheffing van schoolgeld dienst 1935, stellen burgemeester en wethouders voor, ont heffing te verleenen aan: M. J. IJssel 1,40; P. K. Kaijser 8; A. Reimeker 0,33 en f 1,67; M. J. IJssel f 2,80, A. A. de Zeeuw f 1,60 en F. Blok, Axel 30. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 8. Benoeming lid commissie van toezicht op het. L. O. in de kom. Van J. Boerbooms is bericht ingekomen, dat hij wegens zijn werkzaamheden zijn benoeming tot lid der commissie van toezicht op het L. O. in de kom niet kan aamvaarden. Van de Commissie van Toezicht op het L.O. in de kom is ingekomen het volgende schrij- ven: Bij dezen hebben ondergeteekenden, voor zitter en secretaris van de plaatselijke com missie van toezicht op het lager onderwijs in <Je kom uwer gemeente de eer u mede te dee ten, dat door de commissie in haar ver gadering van 13 Januari 1.1. een nieuwe aan- beveling in de vacature-De Bakker is samen- gesteld, we Ike wij u hierbij aanbieden: 1. de heer W. Galle, graanhandelaar; 2. de heer P. Koch, industrieel. De VOORZTTTER verzoekt de heeren Van Cadsand en De Bruijn met hem het stem- bureau te vormen. Uitgebracht werden 15 stemmen waarvan op W. Galle 12 en F. Koch 3 stemmen, zoodat benoemd is W. Galle. 9. Vasts telling suppletoir kohier honden- belasting dienst 1935. Burgemeester en wetbouders stellen voor, het suppletoir kohier hondenbelasting dienst 1935 vast te stellen op een bedrag van 114,50. 6 Mot algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 10. Vaststellen pensioengrondslag burge meester. Burgemeester en wethouders stellen voor den pensioengrondslag als burgemeester van Johannes Huizinga, geboren 2 April 1867, vast te stellen op een bedrag van f 5095. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 11. Omvraag. a. De heer t GILDE verzoekt burgemeester en wethouders de f-thj.me.cio te deelan, waar- om door hen een ttftofe, 'aartbesteding voor schoolbehoeften is gehoinjen De VOORZITTER'arttwoordt, dat zulks is gescmed, omdat bij de eerste inschrijving 7.^' clat de eene post 300 en de andere J loo of f 105 spreker weet dit laatste met juist boven de raming was. Dit is aanleiding geweest .voor burgemeester en wethouders zich hieromtrent nog eens te be- raden, en na te gaan fietgeen gernist kon war den Bij de tweede aanbesteding is de eene post /5 beneden de raming gebleken, de an- ciere is 17 boven de raming geweest. De heer 't GILDE wenseht hieraan de voor waarde te venbinden, dat het aantal school- boeken niet ernstig ingekrempen mag zijn, en dat een dergelijke handelwijze niet mag gaan ten koste van het onderwijs De VOORZITTER geeft te kennen, dat dit ook met gebeurd. b. De heer COLSEN vraagt, hoe het is af- geloopen met de kwestie der trottoirs te Koe- gorspolder. Hebben de ibetrokkenen de door hen gestorte gelden reeds teruggestort °e- kregen? b Tavens wil sipreker terugkomen op het voor stel van den heer Van Cadsand, er aldaar nog een licht bij te plaatsen. De VOORZITTER deelt mede, dat de kwes tie der trottoirs te Koeschor in toehandeling is. De heer COLSEN wijst er op, dat te Koe- gonspolder de verlichting bediend wordt van- uit het station. Een minuut of vijf nadat de trem is toegekomen, gaat de veriichtin- uit De heer SCHEELE merkt op, dat de men- schen te Koegbrspolder zonder licht nog geen trottoir noodig hebben. Zoo goed kennen zij a en weg. J De heer GEELHOEDT deelt naar aanleiding van de vraag van den heer Oolsen mede dat de kwestie der trottoirs te Koegorspolder nog met is cpgelost. Aan die menschen kan mo- menteel geen ontheffing worden verleend. De gemeente heeft met enkele menschen een contract, dat zij bereid zijn, de trottoirs voor hun woning te laten leggen. Burgemeester en wethouders zijn voomemens een wijzigiiig der bouwverordening aannangig to maken, waar- m voor dergelijke geVallen cntiheffing van de verplichting tot het laten aanleggen van trot toirs kan verleend worsen. Naar zijn msenino- is de verlichting van het station geen meentelicht. De heer COLSEN deelt mede, dat dit wel het geval is. De klok Ibevindt zich in het sta tion, de verlichting wordt ook vanuit het sta tion bedend, deze is destijds aldaar door de gerrteente ten beiroeve der reizigers aangelegd an zoodra de trein aan is, gaat de verlichting weer uit. De VOORZITTER: Mijnheer Van Cadsand7 De heer VAN CADSAND heeft drie vragen te stellen. De VOORZITTER was van meening, dat de heer Van Cadsand, onder wiens leiding de ver- lichting aan de Oostzijde van het kanaal tot stand is gekomen, hieromtrent iets zeggen wou. Dit blijkt niet het geval te zijn. Hij kan den heer Colsen toelichten, dat het overleg met de P. Z. E. M. inza'ke de verlichting nog niet geheel is afgeloopen en verzoekt den heer Colsen, tot zoo lang geduld te hebben. c. De heer LAM1BRECHTSEN VAN RIT THEM deelt mede, dat hem van verschillende zijden is gevraagd, of niet een voorziening zou te treffen zijn ter voorkoming ivan den hinder- lijken stank, veroorzaakt door den wateraf- voer van de suikerfaJbrieken. Daar dit voor de inwoners van Sluiskil vooral heel lastig is, verzoekt hij, dat de gemeente met de Inspec- tie der Volksgezondheid en den Rijkswater- staat in overleg zal treden om te trachten, dit euvel zooveel mogelijk te verminderen. De' lei ding loopt te Sluiskil heel dicht langs de kom. De VOORZITTER antwoordt, dat, indien de heer Van Hecke dit onderwerp voor zijn de buut zou hebben uitgekozen, deize wellicht meer succes zou hebben gehad. Deze kwestie is meer aan de orde geweest, en moet aan de orde blijven. De oplossing zou zijn, dat de wa terleiding werd oopgelegd achterom de be- graafplaats, en ged&lipt werd, waardoor zou kunnen worden bere'ikt, dat de grond aan de Kerkstraat zou kunnen afgegraven worden. Dit zou een mooi werkobject zijn. De heer COLSEN: Maar dan moet je eerst in Middelburg komen, en dat valt niet mee. De heer LAMBRECHTSEN VAN1 RITTHEM vraagt, of burgemeester en wethouders met deze kwestie bezig zijn De VOORZITTER: We zijn er aan bezig ge weest, doch nu zijn we er nog niet op terugge- komen. De heer LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM verzoekt, zulks alsnog te doen. De VOORZTTTER vraagt dert heer Lam- brechtsen van Ritthem, dit te verzoeken aan zijn opvolger. De heer LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM zag liefst, dat zoo spoedig mogelijk begonnen werd. De VOORZITTER deelt mede, dat de heeren Aaliberse, Peerfbolte en De Graeff den toestand aldaar heblben bekeken. Zij zeiden: Ja, ja, u hebt gelijk, het ruikt -hier wel heel erg, doch we hebben toch nog wel er-ger toestanden ge zien. Men moet te dezen iets meer doen dan praten. De heer LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM merkt op, niet voldoende technisch onderlegd te zijn, om voor een dergelijke zaak een plan te maken. Hij verzoekt, hierbij den noodigen spoed te betrachten, daar hij het op prijs zou stellen, dat zoo mogelijk Voor den aanvang der campagne deze zaak in orde kwam. De heer DEN HAMiER is van meening, dat Jl waar de zaak zoo staat, met het aanvatten v£tn een dedgelijk object voor werkvensehaf- fing niet behoeft gewacht te worden-, tot een nieuwe burgemeester zijn intrede heeft ge- daan. Dit zal allioht no-g een drie maanden dur.en, en spreker is van meening, d-at burge meester en wethouders dan toch ko-nden be- glnnen aan deze zaak voort te werken. d. De heer VAN CADSAND deelt mede drie vragen te zullen stellen. Ten eerste ver zoekt hij herstelling van de gemaakte wanor- delijkheclen bij ihet leggen van de wa-terlei- dingbuizen. Naar spreker bekend is, is er in de Donze-Visserstraat een woning, waarvoor talrijke gaten in de bestrating ligg-en, zoodat ei thanis plassen staan van wel een centimeter of tien diep. Indien er een auto door de straat rijdt, is het heele huis zwart bespetterd. Dit is voor de betrokkenen lastig, dat zal ieder wel met hem eens zijn. Ten tweede wil spreker het hebben over wat anders. Deze mi-ddag is er nogal over water gesproken, spreker zal het thans daar over ook eens hebben. De VOORZITTER: Indien het dan maar helder water is. De heer VAN CADSAND vraagt of het in verband met den plaats te hebben aanleg der waterleiding geen overweging verdienC de menschen, die een huis gaan bouwen, vrij te stellen van de verplichting tot het leggen van een regenbak. Indien er nu e-en aanvraag wordt gedaan, zal het allicht April of Mei zijn, voordat een woning in gebruik kan worden genomen. Hij. geeft in overweging, den men schen de kosten voor het plaatsen van em regenbak niet te laten maJken. Ten derde vraagt hij, waar het door de Waterleidingmaats-chappij en deer de -vodr- stardens der waterle-iding zo-o is v-oorgesteld da-t iemand, die de beschikking had over vol doende goed, zuiver drinkwater, niet tot aan- sluiting aan de waterleiding verplicht kon worden. Dit is telkens beloofd, en het z-ou voo-r de betrokkenen een groot voorrecht zijn diat zij, inditen zij voldoende goed, ziuiver drink- water hadden, ni-et verpliclht z-ouden worden tot aansluitin-g aan de waterleiding. Hij ver zoekt burgemeester en wethouders op deze vragen in de voligendevergadering een ant- woord te geven. De VOORZITTER deelt mede, dat dit ant woord al dadelijk kan gegeven wiorden. De heer VAN CADSAND ontving in dat geval llever dadelijk een antwoord. De VOORZTTTER deelt mede, dat indien iemand op reehtmatige gronden vrijstelling van aansluiting aan de waterleiding kan ver zoeken, hij niet verplioht is deze te nemen. De bouwverordening bepaalt, dat indien kan worden aangetoond, dat men de beschikking heeft over voldc-ende, goed, zuiver drinkwater men niet verplicht is tot aansluiting aan d!e waterleiding. De heeren Geelhoedt en -Scheele staan er borg voor, dat deze regeling op een juiiste wijze zal word-en uitgevoerd. Het is niet zoo, dat de huizen der betrokkenen auto- matisch aan de waterleiding aangesloten worden. De heer VAN CADSAND wenseht dit te weten, omdat waarschijn-lijk binnenkort water-on-deraoek zal plaats hebben. Het is hem bovendien bekend dat dit -ook reeds ge beurd is. Waar binnenkort een begin zal worden gemaakt met de aansluiting der wo- nin-gen, wenseht hij te weten of in het door hem genoemde gevai aansluiting achterwege kan blijven. De VOORiZITTER deelt mede, dat de maat- schappij geen leiding legt, in de hoop een klant te winnen. Dezer dagen zal een publi- catie Verschijnen, waarin degenen, die wen- schen aan te sluiten, w-orden verzocht, zich op te geven. Deze menschen die zich eerst voor aansluiting aanmelden, zullen zekere faciliteiten gienieten. De heer VAN CADSAND merkt op, dat men het direct zal kunnen aanvoelen dat ver schillende owderzoeken naar de hoedanigheid van het water zullen worden ingesteld. Er zijn er reedis ingesteld. De heer VAN DRTEL geeft te kennen, dat het blij-kt, dat het voor de tegenstanidiers van de waterleiding moeilijk is, -deze te aanvaar- deh. De heer Van Cadsand gaat er van uit, dat iemand, die goed water bezit, niet tot aansluiting aan de waterleiding verplicht wordt. Dit nu kan men wel uitschakelen, er is in Ter Neuzen, behalve dan het huis van den bouwmeester, het huis van wijlen den heer Nolson en het Hotel Rotterdam geen behoor- lijk drinkwater aanw.ezig. Alle andere dan de genoemde huizen bes-chikken niet over vol doende water om de voeten te wass-chen, zoo- als het moet. Zeker, spreker kan zich ook wel in een halve aker water wasschen, hij heeft zelfs kans gezien, wanneer hij in de kolen had gewerkt, zich te wasschen met een eminer water, doch desniettegenstaande houdt hij vol, dat er in de geheele gemeente geen goed spoel-, w-aisch- en drinkwater is. Boven dien wil hij als voorstand-er van de waterlei ding burgemeester en wethouders verzoeken, de regeling zoo scherp mogelijk uit te voeren. De VOORZITTER constateert, dat men thans beide uitersten iiecft gehoord. Het is de taak van burgemeester en wethouders hier op zoo igoed mogelijke wijze dioorheen te zei- len. Wat betreft de tweede vraag van den Imcr Van Cadsand kan spreker mede-leelen, dat de bouwverordening reeds wordt toegepast op de wijze, zooals de iheer Van Cadsand die heeft roorgestaan. De heer VAN CADSAND: Dus de Lev/o ners warden vrij-gelaten, al of niet eei regen bak ce plaatsen. De VOORZITTER vervolgt, dat ter voor koming van moeilijkheden de bouwverorde ning reeds wordt toegepast, zooals hij zooeven heeft gezegd. W'at de eerste vraag van den heer Van Cadsand betreft, spreker vindt het jammer, dat de heer Van Cad-sand daarop niet allang heeft gewezen, -dan waren die moeilijkheden voorkomen. De buurman van de heer Van Cadsand is met de uitvoering van dit werk -belast, en is een zeer gewi-llig man. De heer Van Cadsand zal begrij-pen, dat bur gemeester en wethouders niet kunnen gaan kijken, waar een putje in de bestrating is. De heer VAN CADSAND: Dit is ook niet noodig, er zijn er ve-ei. De heer OOLSEN acht het toch niet goed gezien. In de vorige vergadering heeft spreker een vraag gesteld aan den Voorzitter, of de gemeente moeilijkheden ondervond met de vertoetering der bestrating, -waar die ten ge- volge van het leggen der buizen was bescha- digd. De Voorzitter heeft hierop geantwoord, dat geen moeilijkheden ondervonden werdm. Naar aanleiding daarvan heeft spreker zich, voor de oplossing der moeilijkheden bij de be strating te Sluiskil tot den heer Dikotter ge- wend, en is ook onmid-dellijk de gevraagde -ver- betering geschied. De heer SCHEELE merkt op, dat er ten aanzien van het herstellen van de straten ook nog wel een fout is gemaakt. Met eenige meerdere kosten was de bestrating beter her- legd. Indien men evenwel zware grond, puin en remmel weer terug in de sleuven stopt, is het te -begrijpen, dat na eenigen tijd de bestrating zal gaan zakken. In-dien men ec liter de sleu ven halverwege met zan-d had gevu-ld en hier op de bestrating gelegd, zouden er niet zoo veel putten in zijn. Doch dit kost nogal wat geld. De VOORZITTER: Doch dit is voor reke ning van den aannemer van het buizennet. De heer SCHEELE veronderstelt, dat voor dergelijke geval-len toch ook wel voorwaarden zullen zijn gesteld. e. De heer DE BRUUN vraagt, of het met mogelijk is de Axelsche weg te verbetere*. door ook o-p het gedeelte van de Dekkerstraat tot aan het eind van de kom, het gedeelte, waarop de rails van de tram liggen, te fee - straten. De heer COLSEN: De tram heeft geen can- ten. De VOORZITTER: We zouden hieraan eon* kunnen probeeren. De heer t GILDE is van meening, dat fee tram momenteel aan ziohzelf genoeg heeft. f. De heer DE BRUIJN heeft voorts ea- e weken geieden naar aanlei-ding van het verslag eener gemeenteraadsvergadering het ngezonden stuk van een bew nei van dei felfen' HiJ stemt het dien inzen- J toestand daar te plaatse drin- gend verbetering no-odig heeft. en zou z-.-o n°r> ^rrfr\D^rUWen Weg willen doen leggen. overwegen Z6gt t0e' dit denkbeeld te g. De heer VAN HECKE vraagt, of burge meester en wethouder willen bevordercn dat de bouwstoffen, die ten behoeve van de ge meente noodig zijn, ook eens bij andere meerdere leveranciers zouden kunnen gekocht worden. Van Kooman wordt -door de'gc.-necnte zeei weinig betrokken, en ook Adriaanseas neeft geen kans. De heer VAN CADSAND vraagt, of Mezen aan concurreerende prijzen kunnen leveren De heer VAN HECKE meent, dat de ge meente zou kunnen doen inschrijven, om de 3 maanden, voor de verschillendj materialen die noodig waren. Het zijn thans altijd dezelfde die leveren, een ander wordt niet in de ge- Itgenheid gesteld aan concurreerende prijz^i en gelijke kwaliteiten te leveren. De VOORZITTER ziet niet in, dat het juivt is hetgeen de heer Van Hecke opmerkt. Bij de nota's van de bestellingen, die in de secrete- neous neeridwarrelen, vin-dt spreker er steeds een beh-oorlijk aantal van den heer Kooman. Burgemeester en Wethouders zeggen fcoe het voorstel van den heer Van Hecke te zullen overivegen. Overigens -wist spreker niet, dat Adnaansens naast horloges ooik steenen ver- kocht. De heer VAN HECKE: En dat -voor het noofd van de gemeente. De VOORZITTER was van meening, dat Adiraan-sens -een wegenbouwer was. De neer SCHEELE merkt op, dat men toch niet voor alle Meinighed-en b.v. naar SluiskU kan gaan. De heer Kooman is de man, in dien er in Sluiskil en omgeving iets noodig is, en indien er hier lets noodig is, wordt het ook gehaald. Men kan toch daarvoor geen inschrijving houden. De heer VAN HECKE geeft te kennen, dat de gemeente om de 3 maanden bij een be- paalden leverancier kon gaan. Er is meer dan den gemeente, waar dit gebeurt. Spreker komt terug op de putten, d*e ten gevolge van den aanleg der watet*- leidingsbuizen -in de straten liggen. De toestand der bestrating is werkelijk aiecht. De -oorzaken hiervan zal spreker thans niet no^nien, dio-ch het zai toch op zjjn pootjes terecht moeten komen. Wel wil spreker de anndacht vestigen op een ander feit. Het is regel, dat wie materiaai van een ander ge- bruikt, dit materiaai ook vemieuwd indien ijet gebroken is. De Nieuw,ediepstraat is twee-. driemaal verstraat, tot deze er werkelijk goed bylag. Men is toen gekomen om de buizen voor de waterleiding te leggen, heeft oe steenen irtgebroken en stub gemaakt, en de bestrating met de oude steenen, zonder meer pief, poef paf heriegd, met het gevolg, ctat die bestrating aldaar voor een groot deel uit drie-klezooren bestaat. Spreker is van mee ning, dat het niet meer dan behoorlijk zou geweest zijn, indien voor de gebroken steenen nieuwe gelegd waren. De steenen zijn g-ewoan kapot gekapt. Het is toch niet zoo, dat er cement aan zit, men kan deze steenen toch behoorlijk uitbreiken, en dan zoudlen ze naar' sprekers meening zonder breuk op dezelfde plaats terug gelegd kunnen worden. Nu zijn de steenen gewoon beleedigd, en kapo-t ge- hakt. Spr-eker zal het dan ook op prijs stel len, indien deze in een goeden staat worden teruggebracht. Wat betreft de Axelscheweg is het naar sprekers meening nu niet den juisteai tijd om dat te doen. Indien men er toe overgaat, zou men de gehesle Axel-schestraat er uit moeten gooien, het pnofiel wijzigen, enz. Indien men er thans toe zou overgaan, de tramraiis in de bestrating op te nemen, iis ide tnamweg- maatschappij verplicht, oontra-rails te -plaat sen, en -de trambaan te li-chten. Indien men overgaat tot een herbestrating, zou dit wenk dan weer opnieuw moeten gebeuren. Men kon evenwel nu reeds de tram eens wakker schudden. De VOORZITTER: Het staat op het pro gram. Dat komt in orde, zoodra de leening van 1% ton voor de bestrating zal worden afgesloten. De heer VAN HECKE vraagt verder, dat burgemeester en wethoudiers er voor zullen zorgen, dat de weg verandert van karakter. dat zal worden verkregen een stofvrije en slikvrije, en behoorlijk waterdichte weg. Dit kan met we-ini-g kosten worden bereikt. De VOORZITTER zegt toe, dit te zullen. overwegen. h. De heer LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM merkt op, dat het gedeelte van de Ansenaalstraat, tu-sschen het Concert- en Bioscoopgebouw en de Nieuwstraat nog, be- legd is met kasseien. Men breekt hierop dien nek. Waar dit gedeelte ligt tusschen twee straten die behoorlijk bestraat zijn, zou het naar sprekers meening aanbeveling verd-ienen, dat aisn-og tot bestrating daarvan werd ovec- gegaan. De VOORZITTER deelt mede, dat dit zal overwogen worden. Hij Verzoekt hiermede evenwel nog een weinig geduld te hebben. Zoodra de waterleiding zal -gereed zijn, zullen de straten onder de loupe ge-nomen worden. De heer LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM had ook niet de bedoeling, te vragen, dat dit vandaag of morg-en gebeuren zou. Hij wilde er alleen op wijzen, dat dit een gedeelte is, dat allereerst aan de beurt komt. i. De heer VAN HEOKE wijst er op, d-at het hard no-o-dig is, dat het parkeerterrein eenis gewijzigd wordt, en eens behoorlijk omdiea" profiel wordt gebracht. Indien er wat water valt, staat het parkeerterrein zoo onder wa ter, en kunnen de menschen^ als ze uit hun auto stappen, direct e-en gratis-bad nemen. Indien men naar de boot moet, en een stukje wil afsnijden, is het oc-k al hetzelfde, en heeft men de kanis, een matte vlerk te hebben, voor men op de boot is. Hij is van meening, dat het hard noodig is, dat hier eens verbetering in kwam. De VOORZITTER zegt toe, dat dit t. z. t. herbestraat zal worden. De heer VAN HECKE is van meening, dat het hoog noodig is, dat dit gebeurt. De VOORZITTER sluit de vergadering.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 8