Landbouwberichten Gemengde Berichten GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. strijd-organisaties van partijen, ter afweer van wat cc-k, kunnen in een welgeordanden staat i niet worden gediuld. In Frankrijk had men het zoover daarmede laten komien, dat nief. I enkel mterst links erdoor van streek was ge- raakt. F'rankrijk was ©en land geworden, vol van paniekverhalen. Men vreesde in vele J kring-en de vuurkruisers en hun gelijken r waarvan de bewoners niet thuis waren. Zij foesloot even goed toe te zien, dan zachtjes Pa te waarschuwen, om dan samen overleg te plegen, op welke wijize men he-t beste de poli tic zou kunnen alarmceren, want dat daar be- neiden twee dieven trachtten hun slag te slaan, slond wel vast. Maar zij wachtte te lang, want Pa in de keuken werd ongeduldig, 'hdi a t J~\ riWl I rl A A1 i blijkbaar veel meer nog dan de heele Duitsche stormde de slaapkamer binnen en riep met stontorstem: He, zeg, waar blijf je nou Het sopje wordt heelemaal koud! De vrouw op het balc-on schrok, maar ook de beide mannen daar beneden schrokken. Zij keken omhoog, zagen de vrouw en begrepen. dat zij ontdekt waren. Halsoverkop zijn ze er vandoor gegaan. Wel heeft het echtpaar de politie nog gewaarschuwd, maar de dieven zijn met teruggekeerd. Het sopje is toeh nog te koud gewordeii. bewapening. Het is in zeker opzicht igezond geweest, dat uiterst link's zich in Frankrijk aan de gevaren van organisaties van uiterst rechts heeft kunnen .spiegelen. Want eerst daardcor is het besef vr.or lret onduldlbare van dergelijke organisaties in een welgeordenden staat get oren. Tevoren ging men hier en daar in dezelfde kringen prat op ihet eigen ,,roode front". In Duitschland is dit, tot zeker-e hoogte ©on voorbeeld geweest toot het bruine front, dat .daarna lalles zou neerslaan. Nu valt er met uiterst links weer te praten over een staatsmcnopolie in het organiseeren van welken vorm van openbare beveiliging ook... Links heeft Ihet voordeel prijs gegeven van de omstandigheid, dat het zonder verantwoor- delijkheid voor een noodzakelijk, maar onpopu- GERAFFINEERDE OPLICHTING. De Larensche gemeentepoiit-ie heeft Vrijdag verdacht van oplichting zekeren M. van h! gearresteerd, die sedert kort in Laren woonde. Van H., die naar eerst later is ge'bleken, een g"oede beken'de van de ju&titie en politie is, en lair regeeringsbeleid voor het kiezensvoik kon j die een buitengewone handiglheld heeft om'op- liohtingen te plegen, kwam door ziin vlotte verschijnen. Ware Laval niet te d'tilden ge wieest gedurende die weinige maamden, nu hij toch zoo sterk aan het bijdraaien was met zijn Volkenbondspolitiek Mis-schien is de kwestie der geheime fondsen daarbij van beteekeni's geweest. Het was bekend, dat Laval daar een zoo sterk gebruik van maakte, als ter- nauwemcod eenig ander premier uit de laatiste jaren. Wij weten niet wat van dit alles waar is. Maar begrijpelijk worden daar- door toespelingen, volkens welke links hem de beschikking over deze middelen voor de verkiezingen uit de hand wilde nemen. Dat links en niet enkel uiterst links op dit punt zeer wantrouwig was, weten wij zeker... ONTSM ETTEVG VAN BIETENZAAD TEGEN BIETENBRAND. De Plantenziektenkundigen Dienst te Wage- ningen sclhrijft: Bietenbrand, waaronder verstaan wordt het zwart worden der jonge plantjes aan den voet, waardoor deze kunnen wegvallen, kan door meer dan een schimimel veroorzaakt worden. Een van deze, Phoma toetae, die in verreweg de meeste gevallen de oorzaak is, gaat met net zaad over en kan door zaadontsmetting hestreden worden; tegen de in den grond o-verbiijvende en van daaruit de plantjes aan- tastende schimmels helpt zaadontsmetting natuurlijtk niet. Het kan dus wel voorkomen, dat, niettegenstaande ontsmet zaad is uifge- zaaid, de opkomst te wensohen overlaat, of dat er toch nog vele plantj'es wegvallen. Toch mag dit geen reden zijn de ontsmetting van het bietenzaad achterwege te laten. •Op grond van de door den Plantenziekten kundigen Dienst genomen proeven verkregen resultaten kan alleen de aanwending van de hieronder aangegeven middelen worden aan- bevolen. De verbouwer, die zelf zijn bieten zaad ontsmet, gelbruike dus uitsluitend een van deze middelen, terwijl zij, die ontsmet zaad aankoopen, goed zullen doen zich ervan te vergewissen met f/elk middel het zaad is, of zal worden ontsmet. N atontsmetting. De ontsmetting kan geschiedden door het biet:nzaad 1 uur onder te dompelen in een oplossing -.'an (in alpbabetische volgorde ge- noemd)Ceresan-natontsmetter of Genmisan ter sterkte van procent K.G. ontsmet- tingsstof op 100 liter water) of 4 uur in pro- centoplossing M K.G. ontsmettingsstof op 100 liter water). T"er K.G. zaad heeft men- ongeveer 3 a 4 liter van de oplossing noodig. Dezelfde op lossing kan meerdere malen acbtereen ge- bruikt worden, mits na elke behandeling zoo- veel nieuwe oplossing wordt toegevoegd als door het zaad wordt weggenomen. Men kan aannemen dat 1 K.G. zaad ongeveer 0,8 a 1 liter oplossing neemt. Het los storten van bet zaad in de vloei- stof is voor de bevochtiging beter dan onder- dcmpeling in een zak. Na de behandeling wordt het zaad zoo dim mogelijk uitgespreid. Vaak omzetten bevordert een snelle droging. Met het zaaien behoeft niet gewacht te wor den tot het zaad volkomen droog is. Uit- zaaien van iets vochtig zaad bevordert zelf de kieming en de opkomst. Bij het zaaien met de machine dient er rekening mee gehou- den te worden, dat het zaad door vochtopname is uitgezet. De ontsmetting kan ook geschieden volgens de imachinale omschepmethode. Hierbij wordt het zaad ontsmet in de apparat'en, die gebruikt worden voor de droogontsmetting. Een goede ontsmitting wordt verkregen door per 20 K.G. zaad, 4 liter van een 3 procentige oplossing van bovengenoemde middelen te gebruiken. De resultaten, die bij toepassing van deze weikwijze worden verkregen, zijn doorgaans iets minder dan bij oniderdompeling van het zaad. Hier tegenover staat echter, dat het zaad spoedig na de ontsmetting zaaicjroog is, terwijl de duur van de behandeling kort is. Het zaad wordt n.l. 4 a 5 minuten in den trom mel rondgedraaid. Bij' de toepassing van de machinale om- Echepmetbode is het ten zeerste gewenscht gebruik te maken van machines, die zooda- nig zijn ingericht, dat de vloeistof tijdens bet araaien tot het zaad toevloeit. Wordt de vloeistof in een keer aan het zaad toegevoegd, dan gaat het samenkoeken. Droogontsmetting. Als droogontsmettingsmiddel voor die ont smetting van bietenzaad wordt aanbevolen U.T. 685. Per K.G. zaad wordt 8 gram van dit middel aangewend. De ontsmetting moet, met het oog op moge lijk inademen van ontsmettingsstof en ook voor het verkrijgen van een goede menging, geschieden in de voor dit doel in den handel zijnde droogontsmettingsapparaten. Met U.T. 685 behandeld bietenzaad kan niet worden voorgeweekt, daar de ontsmetting dan onvol- doende wordt. Nadere iniichtingen worden gratis verstrekt door den Plantenziektenkundigen Dienst werk- zame amlbtenaren, alsmede door de Rijksland- bouwconsulenten. PA WACHTTE MET DE VATEN. zijn vlotte wrjze waarop hij met eenige Larensche ingeze- tenen wist om te gaan in contact met den beer Th., directeur van een oliefabriek te Am sterdam. Een bijzonidere aanleiding bracbt van H. naJder tot den beer Th. en door zijn schoone verhalen, die van H. deed, wist hij den heer Hi. voor zijn plannen, die groote financieele voordeelen zouden afwerpen, to interesseeren Jn goede reputatie, hij gaf voor oud-hoofd- mspecteur van politie te zijn geweest, alsmede uitstekende relaties met enkele Nederlandsche ministers, maakten, dat van 'H. in alle opzich- ten werd vertrouwd. Het plan, dat van H. voorgaf te willen uit- voeren, had ook alle aandacht van de regee- rmg, aldus zeide van H., en het is zelfs zoo ver gekomen, dat beide heeren een bezoek brachten aan een der ministerieele departe- menten. De betreffende minister was even- wel niet aanwezig en een referendaris, ver- moedende, dat de heeren den minister zeer goed kenden, ontving hen met alle onderschei- dmg. Ook andere besprekingen moesten door van H. worden gevoerd, onder andere met sir Henry Deterding in Londen en andere voor- aanstaande personen in den lande. De heer Th. was zoo met het plan ingenomen dat deze alle onkosten ad /700 betaalde. Doch waar tenslotte geen foevestigingen en dergelijke op de correspondentie en besprekingen inkwamen, kreeg de heer Th. argwaan. De politie is toen op de hoogte gesteld en heeft van H gearre steerd. De man, die een bekend recidivist is en reeds meermalen wegens verduistering gevangenis- straf tegen zich heeft hooren eischen, is thans te Laren opgesloten. Hij is op transport ge steld naar Amsterdam, ten einde te worden voorgeleid voor den officier van justitie. DOOR EEN AUTO AANGEREDEN EN GEDOOD. Maandagochtend om half Uen is te Kerk- rade bij den spoorwegtunnel, de 55-jarige mijnwerker H. Huppertz, wonende in Kerkrade van Duitsche nationaliteit, door ©en auto aan- gereden. H. was op slag dood. De mUitaire politie, die het ©erst ter plaatse was, waar- schuwde de gameentepolitie. Het lijk is naar het ziekenihuis gebracht en de auto is in be- slag genomen. Er werd vergunning verleend, voor het bouwen van 110 huizen, waarvoor 80 bouw- vergunningen werdien verleend of ultgensikt, waaruit een zeker© welvaart spreekt en van een vertrouwen in de gestadige uitbreiding van het aantal inwoners. In den loop van het jaar„ dat wij zijn inge- treden wacht Uwe vergadering veel werk, al zal zich dat voor het meerendeel bewegen op administratief gebied. Ik noern in dit verband, eene ajgeheele her- z;iening van de politieverordening, met het oog op het toenemend snelverkeer. Daarnaast de zorg voor het onderwijs, nu de wetswijziging dienaangaande tot -stand is gekomen, en wij aan de gevolgen daarvan niet ontkomen. Nog wil ik wijzen op de velerlei bemoeie- nissen met de uitvoering van het uitbreidings- plan, tepeinde hieraan ©en goed verloop te geven. Het kan zeker als een geluk beschouwd worden, dat de arbeid ter hand zal worden genomen, met de pas gevormden nieuwen raad; het geeft eene frischheid van bewe- ging en waarborgt een goede werklusit om de gemeente vooruit te brengen. Moge God U alien in het pas begAnen jaar de noodig© werldust schenken en Uwe arbeid zegenen, in het belang van onz© ijverige en trouwe bevoliking en de bloei van onze stad. De heer VAN CADS AND meent, alvlorens verder te gaan met de behandeling der agenda, zoo voor zijn persoon, als namens den raad hoe we] hiertoe van den raad geen opuracht hebbende den voorzitter de geluk- wenschen aan te bidden voor het ingegane jaar. Ook de wethiouders en de leden van den raad wenscht hij met de wisseling des jaars geluk. 1. Ingekomen stukken. a. Bericht van A. van Aerde, P. A. Leunis en K. Loof te Ter Neuzen, dat zij hun herbe noeming, resp. benoeming tot lid) van het Burgerlijk Anmbestuur aannemen. Aangenomen voor kennisgeving. b. Idem van C. F. Kohler en A. M. Mog- gre, Ter Neuzen, dat zij hun herbenoeming resp. benoeming tot lid dier Commissie van boezilcht op het L. O. in de kom aannemen. Aangenomen voor kennisgeving. c. Idem van L. van Hecke, dat hij zijn her- benoeming tot lid der Oommisaie van Toe- zicht op het L. O. te Sluiiskil-Driewegen aan- neemt. gaen uitgaven mogen doen, zonder dat de raad die goedkeurt. De heer VAN CADS AND: Doch dat stond er niet bij! De heer VAN HECKE geeft te kennen, da alien weten, dat de brug versleten is, deze beanitwoordt niet meer aan de eischen van het mioderne verkeer. Naar sprekers meenin°' moet deze brug uit de gelden van het wegem plan worden gabouwd en bekostigd uit het rij.ks-wegen-b ruggenfon ds Het i® juiist, dat de brug ligt aan het eind van den provinci'alen iweg, doch deize bruj leidt oak naar de aaniegplaats van de pro vinciale boot. Voor het verkeer naar de stad is de brug voldoende, d|och zij. voidoet niet voor het doorgaand verkeer. Wat betref.t de kosten, de gemeente moet hiervoor naar het oordeel van spreker geen kosten maken, doch deze moeten worden hestreden uit het wegen- van een paar honderd meters, en dit zeif moe ten onderhouden. Zondagavonid zou een edhtpaar, dat in het Oostelijke stadsgedeelte van Rotterdam woont, samen even de vaten wasschen, aijvorens op visite te gaan. Ma zou eerst even de baleon- deuren van de slaapkamer gaan sluiten, ter wijl Pa inmiddels het waschwater vast in het teiltj© zou gieten en de kluit groene zeep, welke Ma had afgepast zou oplossen. Toen Ma op het balconnctje kwam, om de deuren los te maken van den haak zag zij, over de balustrade kijkenid'e, dat twee haar totaal on- bekende mannen juist bezig waren te morrelen aan de straatdeur van het belendende pand, MISLUKTE BANKROOF. Uit El Monte (Californiawordt gemeld, dat twee bankroovers zijn gedood en een d'erde emstig gewond, nadat zij een overval hadden gepleegd op een bankfiliaal aldaar. De buit kon worden achterhaald. DRIE KINDEREN DOOR KOLENDAMP- VERGIFTIGING OM HET LEVEN GEKOMEN. De drie kin-deren van een echtpaar te Mis- burg (Hannover), 5, 3 en 1 jaar oud, zijn door kolendamp vergiftigd. Niettegenstaande IV2 uur lang getracht is, de levensgeesten weder op te wekken, mocht men hierin niet slagen. EEN WINTER-ONWEER. Zaterdagnacht heeft boven Augsburg een hevig onweer gew-oed, dat meer d!an een uur heeft geduurd en gepaard ging met hagel en slagregen. Het voor dezen tijd ongewone natuurverschijnsel -het was warm, lente- achtig weer heeft aan huizen en boom en veel schade aangericht. Vergadering van Donderdag 30 Januari 1936, des namiddags 2 uur. Voorzitter: de heer J. Huizinga, burge- meester. Tegenwoordig de leden: L. J. Geelhoedt, D. Scheele, C. A. Verlinde, N. J. Lambreohtsen van Rittihem, D. van Aken, D. de Kraker, J. Duurinck, E. L. van Hecke, H. J. Colsen, L. J. van Driel, J. N. 't Gildie, M. de Vos, J. den Hamer, A. de Bruijii en P. van Cadsand. De VOORZITTER: Mijne heeren, Wij hebben met elkandier weder mogen overgaan naar het nieuwie jaar ©n bij den aanvang daa.rvan, iwensch ik al de leden en hunne gezinnen, Gods zegen toe voor het jaar 1936; inmiddels mijn vriendelijken dank voor hunnen wenschen ons gezonden. Het is de gewoonte, 'dat de voorzitters van de grootste Kamers van Koophandel in ons laud, al vroeg beginnen iin hun Nieuwjaars- boodschap te wijzen op den toestand waarin ons land en de be-volking verkeert. Allen waren van oordeel, dat het einde van het vonige jaar een ander beeld gaf, dan het zich in den loop van het jaar liet aanzien. Maar zij hebben ook erkend, dat er nog wei- nig iichit As om uit de malaise te geraken. De toestand is geilukkig ruiet hopeloos, dooh nog verre van hoopvol, al zijn er geweest die oor- deelen, dat wij het dieptepunt van de depres- sie hebben bereikt. Hoe het ook zij, als gemeentebestuur mogen wij niet onhezorgd daar been leven, al is er geen enkele aanleiding om ongerust te zijn. Als gemeente mogen wij ons in ons beleid, nog vrijelij'k bewegen, terwijl de bevolking ijverig bezig is, den toestand vooruit te brengen. Het is onze taak dit aan te moedigen en hierbij waar mogelijk hulp te bieden. Ten opzichte van de werkloosheid kan van geen verandering worden gesproken. Hierin verbetering te brengen, hangt voor een groot deel af, van de intemationiale verhoudingen, en van hen die hier een verantwoordelijk© leiding hebben. In den loop van 1935 hebben wij als ge meentebestuur rustig kunnen voortwerken, terwijl een uitbreiddngspilan tot stand kwam. Aangenomen voor kennisgevimg. d. Het raadsbesluit van 29 December 1935 tot aamkoop van enkele per© eel en grond aan den Baandij'k, volorzien van bewijs van goed- keuring door gedeputeerde staten. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een missive van gedeputeerde staten van Zeeland d-d. 27 December 193i5, waarbij wordt medegedeeld, dat zij hunne beslissing amtrent de begrooting der gemeente voOr 1936 verdagen, en waarbij het gemeentebe stuur wordt gemachitigd te beschikken over de helft dier op die begrooting vloor gewone uitgaven gebrachte sommen, en te innen de op die begrooting geraam'de inkomsten, voor zoover die uitgaven en inkomsten ook op de begrooting vloor het loopende jaar voorkomen. Aangenomen voor kennisgeving. f. Sen schrijven van- den Minister van Waterstaat, in antwoord op een door hurge- meester en wethouders betreffende de ver- breeding der Axeische brug tot genoemden bewiindsman gericht verzoek, luidende: De terzijde genioemde brug is in hoofdzaak van belang voor bet plaatselijk verkeer, dat ander de gemeentezong valt. Bovendien ligt zij aan het begin van den weg naar Axel, welke weg op het Provinciaal wegenplan voor- komt, zoodat ook de Provinoie hel-ang bij ver- breedimg van de brug heeft. Er zijn geen 'oijzondere RijksbeHangen, die wijziging van de brug wensohelijk maken. Voor het Rijk bestaat dan ook geen aanlei ding tot verbreeding van de brug. Burgemeester en wethouders stellen voor, hen te machtigen, om te doen wat zij in het belang der gemeente noodig ach/ten. De heer DE VOS moet bekennen, toch wel met eenige verwondering kennis te hebben genomen van de mededeeling van den Minis ter van Waterstaat, temeer waar in de af- deelingen bij de behandeling der begrooting vloor 1936 den indruk was gewekt, als zoude reeds gedeeltelijk overeenstemming bereikt zijn, dat de brug met een zekere rijksbijdrage zou vemieuwd worden. Spreker verwacht dat burgemeester en wet houders niet zullen nalaten, te 'trachten den Minister van Waterstaat tot andere gedachten te brengen. In dit verband wil spreker er op wijzen, dat het weliswaar juist is, dat' 'de Axeische weg, die er op uitloopt, niet is een rijksweg, doch dat de verbetering der brug een alge- meen belang vomit van de eerste orde. Bovendien moisten thans de weggebruikers, en zullen stra'ks de bfenzine-gebruikers een offer moeten brengen, teneinde 'te komen tot het bouwen van bruggen in Holland, die ook daar imderdaad hoodig zijn, en waardoor tol- heffiing op die bruggen wordt vermeden. Spreker wil nu niet zeggen, dat hij totheffing wenschelijker zou achten, deze is uit den tijd. Doch deze omgevin'g heeft ook recht op een brug, die beantwoordt aan de eischen van het moderne verkeer. De heer DEN HAMER kan zich geheel aansluiten bij de door den heer De Vos ge sproken woorden. De VOORZITTER geeft te kenmen, dat wel alle leden, ook het college van burgemeester en wethouders, zich kunnen aansluiten -bij de woorden die de heer De Vos heeft gesproken. Naar aanleiding van de opmerking van den heer De Vos kan spreker mededeelen, dat burgemeester en wethouders niet hebben be reikt hetgeen zij hoopten. De onderhandelin- gen zijn mid-den in het stadium waarin zij ten tijde waarop de heer De Vos spreekt, ver- keerden, blijven hokken, en er was toen geen afdoende toezegging verkregen. Burgemees ter en wethouders hebben natuurQijk gehoopt, dat zou blijken, dat men ten Departemente van Waterstaat nog op hetzelfde standpunt zou staan, dat men in 1931 aangenomen had, en hadden zich daarop gebaseerd, cm er bij het Departement op aan te -dringen dat de brug van rijkswegei ziou worden verbeterd. Dit is een der belangrijkste dlingen, waar- mede men op het oogen/blik rekening heeft te houden. Burgemeester en wethouders be- steden dan ook alle aandacht aan de verwij- dering van dit verkeens-obstakel. De heer VAN CADSAND merkt op, dat burgemeester en wethouders machtiging ver- zoeken, te doen, wat zij in het belang der ge meente noodig oordeelen. Naar sprekers meening strekt die machtiging zich in zoo- verre uit, dat bij kans van slagen, lomtrent de door de gemeente bij te dragen som het oordeed van den raad zal worden gevraagd. De VOORZITTER: Burgemeester en wet houders zijn er innig van overtuigd, dat zij fionds. De VOORZITTER geeft als zijn meening te kennen, dat de brief van den Minister niet ge heel juist is. Wel is het juist, dat de brug ligt aan het eind van een provin-oialen weg doch het is ©an rijksbrug, op rijksvcorwaar- den gebouwd. De meerdere of mindere deug- delijkheid van de brug zal spreker niet uit- maken. Toen vorig jaar ten Departemente van Waterstaat door den heer Geelhoedt en spreker besprekingen werden gsvoerd, hebben zij niet een oogeublik den indruk gekregen, dat de heer Van Vlissingen het standpunt in- nam, dat thans blijikbaar 'door den Minister wordt mgenomen. Door de gemeente zou een gedeelte moeten worden bijgedragen, en er is gepleit, dat dit gedeelte niet te groot zou zpn. Spreker, en ook de heer Geelhoedt, hadden den indruk, dat men ten Departemente op het zelfde standpunt stond, dat in 1931 werd in- genpmen. Om het platweg te zeggen: de brief van den Minister viel ook burgsmeester en wethouders koud op het dak. Burgemeester en wethouders zijn voor- nemens, niets na te laten om verbetering van den bestaanden toestand te verkrijgen. Men dient evenwel voonzichtigheid te betrachten, en niet te tornen aan de deuigdelijkheid van de brug. Wat dat betreft, kan deze er mis- schien over 20 jaar nog liggen,. De bruik- baa-rheid in verband met het hut digs verkeer is evenwel niet voldlcende, en op dien grond kan men op verbetering aandringen. Burgemees ter en wethouders zullen niet nalaten te ver- zoeken, diat het door de gemeente bij te dra gen aandeel niet te groot zal zijn. De heer VERLINDE is -het er mede eens. dat verbetering van de brug ©en gemeente- beilang is. Daarom ook heeft de gemeente duizenden uitgeigeven voor het maken'van den verkeersweg voor groot verkeer langs de Grenulaan. Deze is met het oog op een vernieuwing van de brug daarvoor dienstig gemaakt. Indien de gemeente hierin thans een groot gedeelte zou moeten betalen, zou men zich hierover emstig dienen te be radonOp den voorgrond zou dan staan of 'de gemeente het zou kun nen. Indien men vroeger gszegd zou hebben, dat de gemeente er b.v. 30.000 in zou moe ten betalen, thans zou spreker zi-ch daarover nog /wel twee keer bedenken. Het is grievend, als men ziet, wat er elders gebeurt, waar -de inwoners van Zrseuwsch- Vlaanderen toch ook hun geld vloor moeten helpen opbrengen, als men ziet, dat de auto- gebruikers belangrijk zullen worden belast, voor iets waarvan zij geen gebruik zullen maken. Hij zegt: ja mijnheer de Voorzitter, U voelt dat zoo niet, doch het is grievend, dat een autobezitter een f 50,per jaar meer moet gaan betalen, am mede te helpen aan den bouw van ©en brug lover den Mioerdijk, waar hij nooit komt. En als er dan hier alle moeite wordt gedaan om een betere brug te krijgen, en het niet gelukt, dan wordt men -onwille- keurig ikragel. De VOORZITTER stemt toe, dat hij het niet zal voelen als een autobezitter, daar spreker niet in het bezit van een auto is. Spreker herinnert zich een onderhiaud met den heer Ir. Witteveen op diens kantoor, waar de heer Witteveen hem zeide: Indien ik het stukje kaart van Zeeuwsch-Vlaanderen neem en ik ga dit eens overal op de kaart van Nedeifland neerleggen en nagaan, hetgeen er gebeurt, dan moet ik tot de conclusie komen, dat Zeeuwsch-Vlaanderen niet achter- aan komt. Spreker is het overigens met den heer Ver linde er innig over eens, dat er met betrek- king tot de Axeische brug iets mloet gebeuren, en dat deze goed moet worden en beantwoor- den aan de eischen van het verkeer. Het voorstel van burgemeester en wethou ders wordt met algemeene stemmen aange nomen. g. Een schrijven van J, de Feijter en 19 anderen, luidende: Geven met verschuldigden eerhied te ken nen, ondergeteekenden, wonende te Ter Neu zen, Hulst, iSas van Gent en Aalst; dat zij over 1935 in de rioolbelasting wer den aangeslagen voor hunne perceelen, respec- tievelijk gelegen in de le De Feijterstraat 5 (no. van het Kohier 1293, 1 (1300), 7 (1305) II (1306), 13. (1334), 17 (1307), 19 (1308), 21 (1238), 27 (1309), 29 (1310), 33 (1311), 35 (1312), 4il (1313), 43 (1314), 31 en 37 (1336) en in de Stationsweg 51 (1320), 53 (1321), 61 (1322), 63 (1334) en 65 (1338); dat zij met .bevreemding dezen aanslag ont- viiigen, daar de rioieering van geen enkel per- ceel uit'loost in het gemeenteriool; dat het derhailve niet de bedoeling kan zijn hiervoor belasting te betalen; redenen w-aanom zij beleefd verzoeken hen ontheffing dezer, ten onrechte toegepaste, be- lastinig te willen verleenen. Burgemeester en wethouders stellen voor, op dit verzoek afwijzend te beschikken. De heer VERLINDE verklaart, niet tegen het innen van rioolbelasting te zijn, indien de menschen ze verschul'digd zijn. -Doch volgens de iniichtingen van spreker ils hier de situatie aenigszins andens. Het water van deze men schen loosde in de Oude Vaart, waarvoor de menschen aan den Zeven-Triniteitspolder be- taalden. De loozing van het water van de Oude Vaart is inmiddels veranderd, zoodat het water van den polder een anderen uitweg heeft gevonden. De menschen moesten even wel voor het lloozen op de Oude Vaart de ver gunning hebben van deh Zeven-Triniteitspoi- der, waaraan zekere financieele ver- plichtingen, verblon-den waren. De vraag is deze, heeft de gemeente het rech-t, van deze menschen betal-ing van riool belasting te vorderen. Spreker stemt toe, dat het water van den Zeven-Triniteitspolder ioopt door een riool van de gemeente. Indien dit recht bestaat, moet spreker opmerken, dat van twee kanten met het mesje gesneden jwo-rdt, want de menschen betalen ook een zekere vergoedimg aan het polderbestuur. Er zijn er die 10 betalen. Het komt spreker voor, dat het mi-sschiien beter zou zijn, irxlien de gemeente dezen watergang ovemam, want nu is het zoo, dat de menschen uitloozen op een watergang, die niet is een gemeenteriool, waarvcio-r ze en aan de eigenaars £n aan de gemeente betalen moeten. Er zijn bewoners bij, die zelf een riool hebben moeten leggen De heer VAN AKEN wi'lde ongeveer het zelfde zeggen als de heer Verlinde. Blijkens zijn iniichtingen zijn er verschiliende bezwa- ren tegen de totaling der rioolbelasting door menschen, die ook aan andere corporaties een vergoeding er voor betalen. Hij wenscht de zelfde vraag te stellen als de heer Verlinde: Is het juiist, dat van deze menschen rdool- belasting iwnrdt gevorderd? De heer DE KRAKER vraagt, of de ge meente kosten maakt v-oor het schoonhouden en eventueel uitscheppen van dien watergang. D© heer t GILDE deelt mede, de bttref- fende verordening te hebben nagelezen, waar in staat, dat wie direct of indirect op het ge meenteriool is aangesloten, beaas'tongplichtig is. Hij verzoekt den Voorzitter, in het open- haar te motiveeren, om wel'ke reden de be- tnokkenen tot betaiing der belasting ver- plicht zouden zijn. De heer Verlinde heeft het al gedeeltelijk aangesned-en, doch het is mo- gelijk, dat het later ergens anders uitgevoch- ten zal kunnen worden, of de gemeente het recht, en de menschen den plieht hebben deze belasting te betalen. Hij wenscht to weten, aan welke zijde te dezen het recht is, aan de gemeente om de belasting te vorderen, dan wel bij de betrokkenen? De heer DEN HAMER istaat op het zelfde standpunt als de heer 't Gilde. Spneiker weet niet aa.n welke zijde het recht is. Ptot komt evenwefl aan spreker niet billijk voor, dat, waar het riloolwater van deze menschen uit- komt op een polder-uitwatering, en zij daar voor een zekere retributie verschuldigd zijn dat dan de gemeente hen ook nog in de riool belasting aanslaat, waardoor zij dus dubbele belasting betalen moeten. De heer VAN DRIEL zal, waar men het tooh over slootwater heeft, enkele oude koeien uit de sloot halen. De nieuwere fractieleden hebben hun standpunt bekend gemaakt. Ten tijde van de aanneming der rioolbelasting was sprekers fractie tegen de invoering daarvan. De heer Verlinde was er ook niet voor, die wiensehte liever zijn aansliag op 1 biljet te zien. Het blijkt nu, dat men -terecht is ge komen in den toestand waarvoor spreker ge- vreesd heeft, en die is ontstaan, door het niet volledig bouwrijp zijn van verschiliende gron- den in de gemeente. Spreker heeft vemomen, dat er van de -bewoners der Axelischestraat ook een dergelijk adres zou inkomen, Maan- dag, toen hij de stukken is wezen inizien, was er nog geen. Hij wijst er op, dat de bewoners van de De Feijterstraat 3 jaar vrij zijn ge weest van het betalen van rioolbellas'ting. Men zou ook kunnen zeggen, dat ze drie jaar te laat aangeslagen zijn. Hij waarschuwt dan ook de betrokkenen goed uit te kijken, wat ze doen. Spreker vertrouwt den fiscuis niet, deae zou wel eens met een, navordening voor die drie jaar kunnen komen. Dat spreker den fiscuis niet vertrouwt, is niet omdat hjj simok- kelaar of boosd-oener is, of iets anders, doch waar er te halen is, haalt de fiscus. De rioolbelasting is geen gedu'kkig© belasting geweest, en spreker heeft dan ook voorzien. dat het niet gemakkelijk- zou zijn, de moei- lijkheden altijd te omzeilen. Toen deze werd ingevoerd, werd berekend, dat met een gemid- delde belasting van f 1,per aangesloten woning, deze belasting ongeveer 1500 zou kunnen opbrengen, thans is men zoover, dat in doorsnede f 2, per woning wordt betaald, en de belasting een opbrengst heeft van rond de 3400. Spreker is er thans niet voor, de belasting in te trekken hij -wenscht dit goed naar voren te1 brengen daar de ge meente -dit hedrag niet kan missen. Spreker is er voor, dat een belasting voor een ieder net eender drukt. Hij herinnert zich, dat de heer De Meijer ten tijde dat deize nog lid van den raad was, bij de behandeling van een op lossing voor bet onider water staan van enkele gedeelten der gemeente een lams heeft gebro- kem voor de theorie: ,,Wien 't water deert, die 't water keert". Daar was spneker geen vporstander van. Deze aangelegenheid- is in- tusschen opgelo-st. In verband met het vodrstel van burge meester en wethouders had spreker goeden moed, dat het zonder meer zou aangenomen zijn. Ieder hield zijn mond, toen de Voorzit ter het aan de orde stelde. Nu er evenwel de ton-gen over los gekomen zijn, heeft spreker gemeend goed te doen met op den ouden toe stand te wijzen. En hij wenscht er den na- druk op te leggen, dat de menschen goed moeten uitkijken bij het zenden van adressen, daar het wel eens mogelijk zou zijn, dat bleek, dat zij met hun adressen bij den beer zouden zijn gedaan, en een navordering zouden kun nen krijgen. Het komt hem voor, dat het verstandiger is, niet te requestreeren, daar men dan de kans ioopt, door -den fiscus bij de haren te worden gepakt. De VOORZITTER zal, bij de beantwoording der verschiliende sprekers, het eerst begin nen bij den laatste, en dus antwoord geven op wat de heer Van Driel heeft gezegd. Bur gemeester en wethouders nemen teiken jare de noodige papieren en kaarten voor zich, wanmeer zij overgaan tot de samensteiling van -het kohier. Telkens blijkt, dat door de uitbreiding der gemeente er stukken zijn die er bij vallen. De vordering der rioolbelasting voor de De Feijterstraat is' terecht geschied. Navordering kan men uitschakelen. Burge meester en wethouders hebben niet e&i oqgem- blik het plan gehad, tot navordering over te gaan om het -simpele feit, dat de verordening geen navordering kent, en indien zij hiertoe zouden willen overgaan. zulks dus alleen mogelijk zou zijn door /een wijziging der ver ordening, waarvoor zij de goedkeuring van den raad noodig hebben, waarvan het vrijwel zeker is, dat deze niet wordt verleend. De heer VAN DRIEL: Als er iwat te halen is, ben ik er anders zoo gerust niet op! De VOORZITTER vervolgt, da-t de men schen rustig verder kunnen werken, er zal niet tot navordering worden overgegaan. Artikel 2 der verordening bepaalt, dat de in- gezeten-en, die direct of indirect met hun huis- en hem-elwater uitloozen op het gemeenteriool, belastingplichtig zijn. En dit maakt alles uit! Nu kan men gaan uitkienen, of de betrokke nen dirict of indirect op een gemeenteriool uitloozen. De bewoners der Axelschestraat loozen in eerste instan'tie in de Oude Vaart. Die van de De Feijterstraat loozen op een watergang. D.e Oude Vaart en de waterioozing van de adres- santen komen te samen en worden onder- gronds via de terreinen van den heer Van der Peijl afgevoerd door het riool in de Van Steenlbergenlaan. Zij komen dus indirect uit op een gemeenteriool en dit is het criterium. Het staat dus vast, dat zij belastingplichtig zijn. Het spreekt vanzelf, dat al is het 't geval, zooals de heer Verlinde heeft gezegd, dat de menschen een contract hebben met den pol der, dit hun verpliohtingen ten opzichte van de rioolbelasting niet te niet doet. Men kan den menschen toch ibezwaarlijk ontheffing verleen-en, amddt het water van den polder uit loopt op een gemeenteriool. Het ligt integen- deel op den weg der menschen, te trachten van de betaiing aan den polder ontheven te worden. De suatie ivan de Oostelijke zijde ioopt uit

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 6